Bouwrecht (Duitsland)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Wanneer openbare bouw is in Duitsland door een tak van de bijzondere bestuurswet , de toelaatbaarheid grenzen, orde en bevordering van de bouw en landgebruik controles van de bodem. In tegenstelling hiermee regelt het privaatrechtelijk bouwrecht de belangenverzoening van particuliere vastgoedeigenaren en omvat het ook het bouwcontractenrecht .

Het openbaar bouwrecht is onderverdeeld in het bouwplanrecht en het bouwregelgevingsrecht . De eerste regelt de juridische kwaliteit van de bodem en de bruikbaarheid ervan. Deze laatste handelt over de technische vereisten voor constructieve systemen en de gevaren die daaruit voortvloeien. Terwijl de bouwplanningswet wordt gereguleerd door de federale overheid, zijn bouwvoorschriften in handen van de staten . De handhaving van het bouwrecht, bijvoorbeeld door het verlenen van bouwvergunningen en het ingrijpen bij overtredingen van het bouwrecht, wordt uitgevoerd door de bouwtoezichthouders .

Belangrijke juridische bronnen van de bouw van ordeningsrecht zijn de Building Code (BauGB), het gebouw gebruiken verordening (BauNVO), de Real Estate Valuation ordonnantie en het Plan tekenverordening . De bouwvoorschriften worden in wezen geregeld door de staatsbouwvoorschriften . Daarnaast zijn er tal van statuten en verordeningen van de gemeenten , die voornamelijk zijn uitgevaardigd op basis van de BauGB en de staatsbouwverordeningen.

Geschiedenis van oorsprong

Stedenbouwkundige voorschriften zijn er sinds de behoefte ontstond om het structureel gebruik van de bodem te reguleren. Pas in de 19e eeuw ontstond in Duitsland een onafhankelijke stedenbouwkundige reeks regels, die in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot codificatie op staatsniveau. Twee grote juridische culturen bestond in Pruisen in die tijd: In de westelijke gebieden, de Franse Code Napoléon en de burgemeester constitutie van . De stad code van 1856 toegepast in de oude provincies, de Pruisische generaal land de wet van 1794 en de magistraat grondwet volgens de stadscode van 1853 van toepassing op de lokale wetgeving en in de gebieden ten oosten van de Elbe vanaf §§ 65 ev I 8 ALR (beperkingen van de eigenaar bij het bouwen). [1]

§ 65 I 8 ALR luiden als volgt: Elke eigenaar is in de regel bevoegd zijn grond met gebouwen te bezetten of zijn gebouw te veranderen. Het resulterende principe van de ontruiming van gebouwen werd echter weer ingeperkt door de volgende voorschriften, met name door § 66 I 8 ALR, die als volgt luidde: Echter, om schade of aan de onveiligheid van het gewone wezen, of om de steden en het publiek te verminken plaatsen, er wordt niet gebouwd en er worden geen wijzigingen aangebracht.

De Pruisische Hogere Administratieve Rechtbank stelde echter grenzen aan de beperking door § 66 I 8 ALR door het feit dat deze alleen restrictief van toepassing is om gevaar af te wenden. [2] [3] Op basis van deze regeling waren er ook regels voor de afbakening van straten en pleinen van andere gebieden door middel van aligneringslijnen. Tot het decreet van de Pruisische minister van Handel van 12 mei 1855 hadden de gemeenschappen geen medezeggenschapsrecht. Over het algemeen waren ontwikkelingsplannen niet meer dan het schriftelijk vastleggen van vluchtlijnen voor een specifiek gebied. [4]

Ondanks verschillende eerdere pogingen (ontwerp van een wegenverordening uit 1865, HerrenH Drucks. 11; ontwerp van een wet op gebouwen in steden en dorpen uit 1866, HerrenH Drucks. 11), kwam het pas bij de wet op het aanleggen en wijzigen van straten en pleinen in Steden en plattelandsgemeenten van 2 juli 1875 een wettelijke regeling van het recht van vlucht en het compensatieprobleem. Het belangrijkste motief voor de oprichting ervan was om de groeiende economische moeilijkheden van de gemeenten na de oorlog van 1870/1871 te bestrijden: voor het eerst kregen ze het recht om onafhankelijk de vluchtlijnen te bepalen en de schadeclaims van particulieren werden beperkt tot een aanvaardbare niveau. [5]

Achteraf gezien kon de wet geen recht doen aan de overdreven verwachting dat ze "de kiem was geworden van de niet-toepasbare massaontwikkeling van onze grote steden". De wet ging ook volledig voorbij aan de eenheid van plattegrond en opstand: het vluchtrecht was een zaak van de gemeenten, maar de bouwpolitiewet was een zelfstandige juridische aangelegenheid in handen van de bouwpolitie, waardoor in de bij gebrek aan juridische mogelijkheden om in te grijpen, werden de percelen zwaar bebouwd in de diepte. Het ontbreken van een herbestemmingsrecht dwong particulieren om bouwkavels vaak tegen hoge prijzen te kopen om op de kavels volgens de gegeven oriëntatie te kunnen bouwen. De tussenhandel van grond door grondbedrijven, die grote gebieden opkochten en de door de nieuwe verkaveling in waarde gestegen grond met winst verkochten, floreerde. [5] Een eerste ontwerp voor de instelling van een herbestemmingsrecht door de burgemeester van Frankfurt, Franz Adickes uit 1892, bleef jarenlang vastzitten in adviescommissies in het landhuis en kon pas op 28 juli een wet worden over de herbestemming van grond in Frankfurt am Main , 1902 , ook als Lex Adickes aangeduid, in te voeren. [6]

Het algemene bouwrecht van het Koninkrijk Saksen uit 1900, dat voor het eerst alle bouwrecht (bouwwet en bouwregelgeving) in één besluit samenvatte, kreeg in Duitsland veel aandacht. [7]

In 1950 begonnen de voorbereidingen voor een landelijke uniforme regeling van het bouwrecht voor de nieuw opgerichte Bondsrepubliek. In het Bondsministerie van Volkshuisvesting werd in de herfst van 1950 het ontwerp voor een bouwwet voor de Bondsrepubliek Duitsland opgesteld, dat grotendeels gebaseerd was op het voorbereidende werk van Wilhelm Dittus en Ludwig Wambsganz . De mate waarin de federale regering hiervoor de wetgevende bevoegdheid had, was controversieel. Overeenkomstig artikel 30 en artikel 70 van de basiswet (GG) bestaat federale bevoegdheid slechts voor zover zij een dergelijke bevoegdheid toekent aan de federale overheid. Artikel 74 lid 1 nummer 18 GG geeft het de bevoegdheid voor grondrecht. Aangezien er een geschil was tussen de federale overheid en de deelstaten welke regelgevende gebieden onder de term grondrecht vallen, heeft de federale overheid het Federale Grondwettelijk Hof opdracht gegeven om een ​​juridisch advies op te stellen om deze kwestie op te helderen. Het Federale Grondwettelijk Hof zei, de bevoegdheid voor het recht van stedenbouwkundige planning, de Federatie Baulandumlegung , de pooling van grond, het grondverkeer , de ontwikkeling en de grondwaardering . Hij kreeg niet de bevoegdheid voor bouwregelgeving. [8] Als gevolg daarvan creëerde de wetgever de Federale Bouwwet , die in 1960 van kracht werd en regelmatig werd aangepast aan de huidige behoeften op het gebied van bouwrecht. In 1987 werd deze wet omgedoopt tot het Bouwbesluit. In de jaren die volgden werden verdere wetswijzigingen doorgevoerd, waarvan sommige sterk beïnvloed werden door Europese richtlijnen . [9]

Ruimtelijke ordening

Met behulp van ruimtelijke ordening bepaalt een gemeente op welke wijze haar gemeentelijk gebied structureel wordt gebruikt. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn het bestemmingsplan en het inrichtingsplan . Volgens § 1 3 BauGB, § 2 1 BauGB worden deze door de gemeente ingesteld.

Beide bestemmingsplannen hebben met elkaar gemeen dat fouten bij het opstellen van het plan conform 214, eerste lid, zin 1 BauGB de effectiviteit van het plan alleen aantasten indien dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Als er een fout is fundamenteel belangrijk overeenkomstig artikel 214 van het BauGB kan ook verwaarloosbaar als gevolg van het verstrijken van de tijd, volgens geworden sectie 215 BauGB. Deze bijzondere regels voor de gevolgen van storingen dienen om de continuïteit van bestemmingsplannen te waarborgen. [10]

bestemmingsplan

Landgebruiksplan van Koblenz .

Het bestemmingsplan vormt de basis van het bestemmingsplan. Hij erkende in overeenstemming met § 5 , paragraaf 1, zin 1 BauGB in principe het hele gebied van de plangemeenschap en vertegenwoordigt de grondbeginselen van het lokale landgebruik. Hiertoe bepaalt hij volgens § 5, paragraaf 2 BauGB bijvoorbeeld welke gebieden moeten bebouwbaar zijn op welke manier en welke infrastructuur moet worden gebouwd. Als een gemeente een bestemmingsplan opstelt, moet zij dit op grond van artikel 6 van het Bouwbesluit laten goedkeuren door de naast hogere overheid.

bestemmingsplan

Architect met ontwikkelingsplan.

Een gemeente regelt met behulp van het bestemmingsplan onder welke voorwaarden een bouwproject wettelijk is toegestaan ​​binnen het plangebied. Op grond van artikel 1, lid 3, van de BauGB is de gemeente verplicht een inrichtingsplan op te stellen, voor zover stedenbouwkundig en ordening dit vereist. Volgens § 10 1 BauGB heeft het ontwikkelingsplan de rechtsvorm van een wet.

Artikel 9 van de BauGB regelt de bepalingen die onderdeel kunnen zijn van een ontwikkelplan. Regelgeving voor de afbakening van de bouwkavels , voor de inrichting van verkeersruimten en openbaar groen alsmede voor de soort en omvang van het bouwkundig gebruik is mogelijk. Een inrichtingsplan kan ook de maatvoering en indeling van gebouwen precies aangeven, bijvoorbeeld met behulp van rooilijnen . Als alternatief is er de mogelijkheid om een bouwplan te gebruiken om een ​​raamwerk te creëren dat gebieden identificeert die bebouwd kunnen worden . Het plan kan ook ontwerpspecificaties bevatten, zoals de dakvorm , dakhelling , dakoriëntatie en de bouwmaterialen.

Formele wettigheid

Volgens § 2, lid 1, lid 2 BauGB begint het opstellen van een ontwikkelingsplan met het opstellen van een overeenkomstig besluit van de gemeenteraad, dat op de locatie bekend wordt gemaakt. De gemeente stelt vervolgens een conceptplan op. Daarbij voert zij een milieubeoordeling uit in overeenstemming met 2, lid 4, van de BauGB. Bovendien betrekt zij, in overeenstemming met 3, lid 1, BauGB, het publiek en de betrokken autoriteiten bij de planning. Dit is bedoeld om hen zo vroeg mogelijk bij de planning te betrekken. [11]

Nadat de gemeente een gemotiveerd ontwerp en een milieurapport heeft opgesteld, voert zij een formele inspraak in overeenstemming met artikel 3, lid 2, BauGB. Daartoe legt zij haar concept een maand ter inzage en maakt dit op de gebruikelijke wijze kenbaar. Gedurende deze tijd kunnen derden opmerkingen over het plan indienen. Bij de interpretatie van het plan moet de gemeente uitgebreide informatie geven over de mogelijkheden voor rechtsbescherming tegen het plan.

Overeenkomstig 2, 3, BauGB, blijft de gemeente alle kwesties bepalen en wegen die meer dan marginaal worden beïnvloed door haar planning en die daarom relevant zijn voor de latere overweging in overeenstemming met Section 1, 7 van de BauGB . De wetgever heeft deze voorbereidende procedurestap in het leven geroepen op basis van de Europese Plan-UP en Plan-EIA- richtlijnen van de EAG Bau van 2004. [12] Tot de inwerkingtreding beschouwde de jurisprudentie deze stappen als onderdeel van de materiële afweging. [13] De heersende literatuur bekritiseert hun procedurele classificatie: Bepalen en evalueren is van nature een materieel-juridisch proces. Een procedurele classificatie zorgt voor een onnodige en kunstmatige opsplitsing van het weegproces. [14] [15] [16]

De gemeente neemt vervolgens een definitief besluit over het ontwikkelingsplan. Dit treedt in werking in overeenstemming met 10 paragraaf 3 clausule 4 van de BauGB wanneer de resolutie wordt aangekondigd in overeenstemming met de gebruikelijke lokale gebruiken.

Materiële wettigheid

Plan rechtvaardiging

De effectiviteit van een ontwikkelplan vereist dat het verantwoord is. [17] Volgens § 1 Paragraaf 3 Clausule 1 BauGB geldt dit voor zover het plan noodzakelijk is voor stedelijke ontwikkeling en orde. Noodzakelijkheidskenmerk is een onbepaalde juridische termijn die vanwege de gemeentelijke planningssoevereiniteit slechts voorwaardelijk gerechtvaardigd is. De rechter kan daarom alleen onderzoeken of het plan kennelijk niet de functie vervult die het volgens het Bouwbesluit zou moeten vervullen. Het plan is bijvoorbeeld niet nodig als de gemeente met het plan geen stedenbouwkundig doel nastreeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente alleen wil voorkomen dat bepaalde projecten in het plangebied worden toegestaan, dus als zij preventieplanning uitvoert. Een plan dat om feitelijke of juridische redenen niet afdwingbaar is of geen uitzicht heeft op realisatie binnen een redelijke termijn is evenmin vereist. Als er geen rechtvaardiging is voor het plan, is het ontwikkelingsplan nietig. [17]

Planningsoverweging

In overeenstemming met 1 (7) van de BauGB moet het plan gebaseerd blijven op een balans die een adequate beoordeling geeft van alle kwesties die meer dan marginaal door het plan worden beïnvloed. Hiervoor vergelijkt de community de gesignaleerde vraagstukken met elkaar en probeert zij spanningen tussen individuele vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen. [18] Als u hier een fout maakt, is er een onevenredig evenwicht dat volgens 214, lid 1, clausule 1, punt 1, punt 1, punt 3, clausule 2 van de BauGB altijd een aanzienlijke fout is en daarom leidt tot de nietigheid van de planning. [19]

De gemeente moet bij de afweging rekening houden met een aantal verplichte eisen. Volgens § 8, lid 2, lid 1 BauGB moet het plan worden ontwikkeld vanuit het bestemmingsplan (ontwikkelingsvereiste). Verder moet hij rekening houden met de doelstellingen van de ruimtelijke ordening .

Daarnaast mogen de gemeentelijke bestemmingsplannen de belangen van de buurgemeenten niet belasten. Daarom moet de gemeente met hen afstemmen in overeenstemming met 2, paragraaf 2, clausule 1 van de BauGB. De jurisprudentie omschrijft dit als een intergemeentelijke stemvereiste. [20] Aangrenzend moet niet alleen in ruimtelijke zin worden opgevat. Een gemeenschap is aangrenzend, zelfs als deze wordt beïnvloed door de effecten van de planning. Coördinatie is vereist indien de uitvoering van het ontwikkelingsplan een significante directe impact heeft op de stedenbouwkundige structuur of ontwikkeling van de betrokken buurgemeente.

Juridische bescherming tegen ontwikkelingsplannen

Een ontwikkelplan kan op twee manieren worden aangevochten bij de bestuursrechter: via een normcontroleprocedure volgens § 47 VwGO en via een incidentiecontrole in het kader van een bestuursrechtelijke procedure. Op grond van artikel 47 lid 2 VwGO zijn personen en autoriteiten bevoegd om een ​​normcontroleprocedure aan te vragen. Indien een persoon de aanvraag indient, moet hij daartoe bevoegd zijn op grond van artikel 47, tweede lid, zin 1 VwGO. Dit geldt voor zover zij op eigen kracht stelt te zijn geschonden en deze schending niet vanzelfsprekend is uitgesloten. De noodzakelijke zelfzorg bestaat vooral voor mensen die onderworpen zijn aan het plan. Een autoriteit kan een regelgevend beoordelingsverzoek indienen als zij het beoordelingsplan moet toepassen. Het beoordelingscriterium is de geldigheid van het ontwikkelplan. Volgens artikel 214, paragraaf 3, clausule 1 van het Bouwbesluit is het relevante tijdstip voor de beoordeling van de wettigheid van het plan het moment waarop de resolutie wordt aangenomen.

Borging van de ruimtelijke ordening

§ 14 - § 28 BauGB biedt de gemeente verschillende instrumenten waarmee zij kan voorkomen dat de uitvoering van een masterplan, dat binnen afzienbare tijd in werking moet treden, wordt belemmerd door het feit dat projecten worden goedgekeurd op basis van de wettelijke situatie die nog steeds van kracht is.

Slot wijzigen, § 14 BauGB

Volgens artikel 14, lid 1, BauGB betekent een wijzigingsblok dat projecten niet worden goedgekeurd voor een periode van maximaal twee jaar, zodat de huidige structurele situatie behouden blijft. Volgens 14, lid 3, van de BauGB zijn slechts enkele projecten om redenen van grootvaderschap hiervan uitgesloten. Het uitvaardigen van een wijzigingsverbod vereist dat de gemeente een besluit over het opstellen van een inrichtingsplan opstelt en op de gebruikelijke wijze publiceert. Daarnaast moet het slot nodig zijn om de planning te borgen. Dit ontbreekt bijvoorbeeld wanneer de planning nog te algemeen is om bepaalde te beschermen elementen te bevatten. [21]

Een wijzigingsblokkering wordt conform 16, lid 1, van de BauGB bij wet opgelost. Overeenkomstig 17, 1, clausule 1 van de BauGB is deze in het algemeen geldig voor een periode van twee jaar. Als de voorwaarden niet meer van toepassing zijn, moet de gemeente deze terzijde schuiven. Overeenkomstig 17 (5) van de BauGB is het wijzigingsblok niet meer van kracht zodra het onbruikbaar wordt. Een wijzigingsblok vereist daarom voortdurende rechtvaardiging door het planningsdoel. Naar het oordeel van de Federale Administratieve Rechtbank vervalt deze ook indien het te beschermen ontwikkelingsplan nietig wordt verklaard als gevolg van een specifieke normherziening conform art. 47 VwGO. [22]

Uitstel van bouwaanvragen, § 15 BauGB

De gemeente kan haar planning ook beschermen door stedenbouwkundige aanvragen uit te stellen in overeenstemming met artikel 15 van het Bouwbesluit. Dit is een administratieve handeling die is toegestaan ​​onder de voorwaarden van het wijzigingsslot. Daarnaast moet de goedkeuring van het project betekenen dat de ruimtelijke ordening veel moeilijker zou worden gemaakt zonder het uitstel. Het uitstel geeft de bouwautoriteit het recht om voor een periode van maximaal een jaar niet te beslissen op een aanvraag voor een bouwvergunning.

Bouwvoorschriften

De bouwvoorschriften regelen de technische vereisten voor constructies en de bescherming tegen de gevaren die daaruit voortvloeien. Volgens artikel 30, 70 GG vallen deze regelgevende doeleinden onder de wetgevende bevoegdheid van de staten, daarom is het bouwrecht geregeld in staatswetten. De bouwvoorschriften van de staat staan ​​centraal in de bouwvoorschriften. Deze zijn gebaseerd op een voorbeeldontwerp en hebben daarom veel overeenkomsten in hun systematische basislijnen. [23]

Het concept van de structuur is gedefinieerd in sommige bouwvoorschriften van de staat. Volgens artikel 2, lid 1, eerste lid, van de Beierse bouwvoorschriften is dit bijvoorbeeld een met de grond verbonden systeem dat is gemaakt van bouwproducten en dat volgens het beoogde gebruik bedoeld is om voornamelijk in een stationaire wijze.

De bouwregelgeving regelt de bebouwbaarheid van panden, bijvoorbeeld door de verplichting om ruimte te houden tussen panden en aangrenzende panden. Ze stellen ook specificaties op voor kamerhoogte , loungeruimtes in de kelder of op zolder en brandbeveiligingseisen. Ook de meeste deelstaten stellen eisen aan de aanleg van parkeerplaatsen .

De bouwvoorschriften bieden twee manieren om het bouwrecht te handhaven: Enerzijds voorkomen ze wetsovertredingen door het recht om een ​​fabriek te bouwen te koppelen aan het verlenen van een bouwvergunning . Anderzijds machtigen ze de bouwtoezichthouders om op te treden tegen wetsovertredingen.

preventie

Bouwvergunning proces

De grondwettelijke garantie van eigendom door artikel 14, lid 1, clausule 1 van de basiswet omvat het recht om ongehinderd op een stuk land te bouwen. Volgens artikel 14, lid 1, tweede lid van de basiswet wordt het eigendomsrecht echter gevormd door de wetgever, en daarom mag het vrije gebruik van eigendom worden beperkt. Ten aanzien van de ontruiming heeft hij, vanwege de potentieel grote gevaren die aan bouwwerken kunnen worden verbonden, besloten tot een basisvergunningsvereiste: Een bouwwerk mag alleen worden opgetrokken, inhoudelijk gewijzigd of in gebruik worden genomen of gesloopt als dit is goedgekeurd door de bouwautoriteiten. . Het bouwrecht is dus in principe onderworpen aan een preventief verbod onder voorbehoud van toestemming. [24] Vanwege de grondwettelijke bescherming van bouwvergunningen is deze beslissing meestal niet aan het oordeel van de bouwautoriteiten: als een project verenigbaar is met de publiekrechtelijke voorschriften, heeft de burger het recht om een ​​bouwvergunning te krijgen. [25] De relevante voorschriften omvatten met name die van bouwplanning en bouwvoorschriften.

De bouwvoorschriften van de staat maken uitzonderingen op de basisvereiste voor goedkeuring: voor kleinere systemen, waar er weinig regelgevende controle nodig is, is vaak alleen een bouwmelding nodig . Voor bepaalde systemen voorziet de staatsbouwregelgeving ook in een vereenvoudigde goedkeuringsprocedure waarbij de bouwautoriteit een beperkte controle van het systeem uitvoert.

Het goedkeuringsproces wordt gestart op verzoek van de opdrachtgever. De bouwtoezichthouder, de gemeente binnen wiens gebied gebouwd gaat worden, omwonenden en andere instanties op wiens verantwoordelijkheidsgebieden het gaat, worden bij het proces betrokken. Het proces eindigt met het verlenen of weigeren van de bouwvergunning. Indien de bouwvergunning wordt verleend, bepaalt deze de verenigbaarheid van de voorziening met publiekrechtelijke regelgeving en bouwvergunningen. Het is dus een bestuurshandeling ( artikel 35 Wvw ). [26] Als de bouwheer weigert de vergunning te verlenen, kan de bouwer een vordering tot verbintenis (artikel 42, eerste lid, alternatief 2 VwGO) het verleend. In sommige deelstaten moet vooraf een bezwaarprocedure worden doorlopen conform artikel 68, eerste lid, zin 1 VwGO.

De verhouding tussen bouwvergunningen en andere soorten vergunningen, bijvoorbeeld op het gebied van handels- en immissierecht , is niet uniform geregeld. In sommige landen, zoals Rijnland-Palts , wordt de bouwvergunning alleen afgegeven als het systeem onder alle publiekrechtelijke aspecten is toegestaan. In andere landen, zoals Beieren , is het goedkeuringsproces beperkt tot het onderzoeken van bouwvoorschriften, zodat goedkeuring wordt verleend wanneer het systeem compatibel is met bouwplanning en bouwvoorschriften. In Brandenburg en Hamburg omvat de bouwvergunning ook andere publiekrechtelijke vergunningen. [27]

Speciale procedures

De voorlopige bouwvergunning geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om in een vroeg stadium zekerheid te verkrijgen over de toelaatbaarheid van essentiële onderdelen van een bouwrechtelijk stelsel. [28] Het heeft het juridische karakter van een bestuurshandeling [29] en wordt afgegeven naar aanleiding van een verzoek van de opdrachtgever. Met het voorlopige besluit stelt de instantie op juridisch bindende wijze vast dat de aspecten waar de opdrachtgever om heeft verzocht niet in strijd zijn met de toelaatbaarheid van het systeem. Daarbij anticipeert hij op fragmenten uit de latere bouwvergunning. Het staat echter niet toe dat met de bouw wordt begonnen. [30]

De deelbouwvergunning is een bouwvergunning die betrekking heeft op een onderdeel van een systeem. In tegenstelling tot het voorlopige besluit gaat de gedeeltelijke bouwvergunning verder dan een loutere bepaling door de gedeeltelijke bouw van de voorziening toe te staan. [31]

Indien de opdrachtgever een overheidsinstantie is, kan het reguliere goedkeuringsproces worden vervangen door een goedkeuringsproces. De bouwautoriteit kan een project geoorloofd verklaren door haar toestemming te geven. [32]

repressie

De rijksbouwregelgeving geeft de bouwtoezichthouders de taak om toezicht te houden op de naleving van de bouwrechtnormen door reeds gebouwde systemen en om actie te ondernemen tegen omstandigheden die in strijd zijn met het bouwrecht. Om dit doel te bereiken, kent de staatsbouwregelgeving de bouwtoezichthouders uitgebreide bevoegdheden toe om in te grijpen. Section 61, lid 1, zin 2, van het bouwbesluit van de deelstaat Noordrijn-Westfalen staat bijvoorbeeld de uitvoering van maatregelen toe die nodig zijn om voorwaarden te scheppen die voldoen aan het bouwrecht. Dit gebeurt door het uitvaardigen van bestuurshandelingen. Typisch, deze verplichten een gebouw te sluiten , een verbod op het gebruik of de verwijdering van een gebouw . De relevante regelgeving laat de beslissing over het al dan niet ingrijpen in principe over aan het oordeel van de overheid.

In jurisprudentie en praktijk is het onderscheid tussen formele en materiële illegaliteit van de betreffende voorziening als leidraad naar voren gekomen voor de wijze waarop discretie wordt uitgeoefend. Een voorziening waarvoor een vergunning nodig is en die zonder vergunning is gebouwd, is formeel illegaal. Een faciliteit die in tegenspraak is met de materiële bouwwet is materieel illegaal. Dit onderscheid is vanuit het oogpunt van proportionaliteit van belang voor de uitoefening van discretie: voor bijzonder belastende maatregelen, zoals een sloopbevel, moet de voorziening in het algemeen formeel en materieel illegaal zijn, aangezien een verplichting tot slopen alleen vanwege een gebrek aan goedkeuring vertegenwoordigde een ongepast harde maatregel. [33]

Indien de bouwrechtelijke beoordeling van een goedgekeurde inrichting zodanig verandert dat deze in de toekomst niet meer voor goedkeuring in aanmerking komt, tast dit de rechtmatigheid ervan niet aan: Aangezien de vergunning de toelaatbaarheid van een inrichting bindend vastlegt, stelt zij formeel vast bescherming van het bestaande systeem, wat in strijd is met regelgevend ingrijpen. [34] Er is sprake van materiële grootvaderschap als een niet-geautoriseerde structuur in het verleden aan het materiële recht voldeed. [35]

Ontvankelijkheid van een bouwproject onder bouwplanwet

Om een ​​project door de bouwautoriteiten te laten goedkeuren, moet het volgens § 29 tot § 38 BauGB toegestaan ​​zijn volgens het bouwplanrecht. Welke ontvankelijkheidseisen aan het project worden gesteld, hangt af van het bouwgebied waarin wordt gebouwd.

Voor grote projecten en bijzonder milieurelevante projecten gelden andere voorschriften, zoals de stedenbouwkundige vergunningswet en de federale wet op de immissiecontrole (BImSchG).

plan

Het toepassingsgebied van de bouwplanningswet wordt geopend wanneer een project in de zin van § 29 Paragraaf 1 BauGB aanwezig is. [36] De bouw, wijziging of wijziging van het gebruik van een bouwwerk, evenals het opvullen en uitgraven op grotere schaal, het uitgraven en de afzetting worden als projecten beschouwd.

Het concept van de bouwconstructie is niet gedefinieerd in de BauGB. De definities van de staatswet zijn niet van toepassing in het kader van de BauGB, aangezien de staatswet geen federale wetsterm kan definiëren. Het concept van een installatie in de BauGB bestaat uit twee elementen: aan de ene kant is het een object dat stevig met de grond is verbonden en dat naar wens van de klant duurzaam moet zijn. [37] Aan de andere kant is het onroerend goed relevant in termen van grondrecht. Dit is van toepassing als het de in sectie 1 (5) en (6) van de BauGB genoemde kwesties, zoals milieubescherming , kan beïnvloeden op een manier die de noodzaak van gereguleerde ruimtelijke ordening oproept. [38] [39]

Project in het plangebied

Basismaatstaf: ontwikkelingsplan, § 30 BauGB

Liegt das geplante Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der zumindest Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, richtet sich seine Zulässigkeit gemäß § 30 Absatz 1 BauGB allein nach diesem. Einen solchen Plan bezeichnet die Rechtswissenschaft als qualifizierten Bebauungsplan. [40] In Fällen des § 30 Absatz 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es den Festsetzungen des Plans nicht widerspricht und seine Erschließung gesichert ist. Ein Widerspruch besteht, wenn das Vorhaben mit dem Wortlaut einer Festsetzung nicht vereinbar ist, die effektive Durchsetzung des Plans gefährdet oder den Charakter des beplanten Gebiets verändert. [41] [42] Eine hinreichende Erschließung liegt vor, wenn das Vorhaben im Zeitpunkt seiner Vollendung voraussichtlich an die zu seinem Betrieb erforderliche Infrastruktur angeschlossen ist, etwa an Verkehrswege und die Versorgung mit Strom und Wasser. [43]

Soweit ein Bebauungsplan keine Vorgaben zur baurechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens enthält, richtet sich dessen Zulässigkeit gemäß § 30 Absatz 3 BauGB nach den Vorschriften über den unbeplanten Baubereich. Ein solcher Plan wird in der Rechtswissenschaft als einfacher Bebauungsplan bezeichnet. Ein Vorhaben im Geltungsbereich eines solchen Plans ist zulässig, wenn es weder dessen Festsetzungen noch den einschlägigen Vorschriften über den unbeplanten Baubereich widerspricht und seine Erschließung gesichert ist. [44]

Um eine besondere Form des Bebauungsplans handelt es sich beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB. Dieser dient der Regelung der Zulässigkeit eines einzelnen Vorhabens. [45] Daher richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 30 Absatz 2 BauGB nach dessen Festsetzungen. Zudem muss die Erschließung des Vorhabens gesichert sein.

Ausnahme und Befreiung, § 31 BauGB

Der Bebauungsplan kann nicht alle Eventualitäten erfassen. Daher bietet das BauGB mit den Rechtsinstrumenten der Ausnahme und der Befreiung die Möglichkeit, Einzelfallgerechtigkeit zu verwirklichen und den zuständigen Behörden einen Entscheidungsspielraum bezüglich der Zulässigkeit eines Vorhabens zu eröffnen. [46]

Die Ausnahme ist in § 31 Absatz 1 BauGB normiert und erlaubt der Gemeinde, die einen Bebauungsplan aufstellt, von den grundsätzlich geltenden Planfestsetzungen Abweichungen vorzusehen. Hierdurch ermöglicht sie der Baubehörde, im Einzelfall von den Planfestsetzungen abzuweichen. Dies hat zur Folge, dass ein Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig sein kann, das zwar den Festsetzungen des Plans widerspricht, allerdings den Tatbestand einer Ausnahme erfüllt. [47] Der Ersteller des Bebauungsplans besitzt bei der Gestaltung einer Ausnahme großen Spielraum. Er muss sie allerdings so formulieren, dass sie für das festgesetzte Baugebiet verträglich ist. [48] [49] Weiterhin darf die Ausnahme nicht derart weit gefasst werden, dass Bebauungsformen, die nach dem Bebauungsplan lediglich ausnahmsweise zulässig sein sollen, so zahlreich auftreten können, dass sie den festgesetzten Gebietscharakter verändern. [50] Praktisch bedeutende Ausnahmen enthalten die in der BauNVO normierten Gebietspläne in ihren jeweiligen dritten Absätzen. [51] So dürfen beispielsweise gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO in einem reinen Wohngebiet ausnahmsweise Läden und nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen werden.

Auf die gleiche Rechtsfolge wie die Ausnahme zielt das Rechtsinstitut der Befreiung gemäß § 31 Absatz 2 BauGB. Hiernach kann die Genehmigungsbehörde nach ihrem Ermessen ein Vorhaben von einer Planfestsetzung befreien. Anders als die Ausnahme ist Befreiung nicht im Bebauungsplan vorgesehen, sodass die Genehmigungsbehörde, die eine Befreiung erteilt, die Planung der Gemeinde durchbricht. Daher kann eine Befreiung lediglich unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden: [52] Sie muss die Grundzüge der Bauleitplanung beachten und unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sein. Weiterhin muss einer der drei in § 31 Absatz 2 BauGB vorgesehenen Befreiungsgründe vorliegen. Hiernach kommt eine Befreiung in Frage, wenn dies Gründe des Allgemeinwohls erfordern, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder andernfalls eine unbeabsichtigte Härte für den Bauherrn bestünde.

Ist die Baugenehmigungsbehörde nicht zugleich die Gemeinde, innerhalb deren Gebiets das Vorhaben gebaut werden soll, darf die Erteilung der Ausnahme oder Befreiung gemäß § 36 BauGB nur mit deren Einvernehmen erteilt werden. Diese Vorgabe bezweckt den Schutz der verfassungsrechtlich gewährleisteten Planungshoheit der Gemeinde ( Art. 28 Absatz 2 Satz 1 GG). [53] [54] [55]

Vorhaben außerhalb des Planbereichs

Beabsichtigt der Bauherr die Errichtung eines Vorhabens in einem Gebiets, das außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans liegt, richtet sich dessen Zulässigkeit danach, ob es im Innen- oder im Außenbereich errichtet werden soll.

Vorhaben im unbeplanten Innenbereich, § 34 BauGB

Wie der Planbereich ist auch der unbeplante Innenbereich ( § 34 BauGB) grundsätzlich zur Bebauung vorgesehen. Beim Innenbereich handelt es sich gemäß § 34 Absatz 1 BauGB um einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Den Begriff des Ortsteils definiert die Rechtsprechung als Bebauungskomplex, welcher nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. [56] Im Zusammenhang bebaut ist dieser, falls er den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt. [57] Dies beurteilt sich maßgeblich anhand des äußeren Erscheinungsbilds der Bebauung. Indizien sind etwa die Topografie und Straßenzüge. [58] Da die Beurteilung der Geschlossenheit von der Gewichtung einer Vielzahl von Faktoren abhängt, ist der räumliche Anwendungsbereich des § 34 BauGB in der Rechtspraxis oftmals strittig: Dünnt sich die Bebauung zum Ortsrand hin allmählich aus, ist oft nicht auf den ersten Blick festzustellen, ob ein Vorhaben noch dem Innenbereich angehört. Um Abgrenzungsschwierigkeiten zu verringern, kann die Gemeinde, in deren Hoheitsgebiet die zu bebauende Fläche liegt, gemäß § 34 Absatz 4 BauGB mithilfe von Satzungen bestimmen, welche Areale zum Innenbereich zählen. [59]

Ein Vorhaben im Innenbereich ist gemäß § 34 Absatz 1 BauGB zulässig, wenn es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und seine Erschließung gesichert ist. Ersteres trifft zu, falls sich das Vorhaben seiner Beschaffenheit nach innerhalb des durch die vorhandene Bebauung gebildeten Rahmens bewegt und auf diese Rücksicht nimmt. [60] [61] Das Einfügen beurteilt sich hinsichtlich des geplanten Vorhabens anhand eines typisierenden Maßstabs: Bei der Bewertung des geplanten Vorhabens wird geprüft, ob ein Vorhaben dieser Art mit dem Baugebiet verträglich ist. [62]

Entspricht die nähere Umgebung einem der in der BauNVO geregelten Baugebietstypen, beurteilt sich das Einfügen hinsichtlich der zulässigen Art der baulichen Nutzung gemäß § 34 Absatz 2 BauGB anhand der BauNVO. Entspricht die nähere Umgebung beispielsweise einem reinen Wohngebiet ( § 3 BauNVO), fügt sich ein Vorhaben bei typisierender Betrachtung ein, wenn es in einem reinen Wohngebiet zulässig wäre.

Schließlich muss das Vorhaben die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wahren. Zudem darf es das Ortsbild nicht beeinträchtigen und keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche haben.

Vorhaben im Außenbereich, § 35 BauGB

Der Außenbereich ( § 35 BauGB) erfasst alle unbeplanten Gebiete, die außerhalb des Innenbereichs liegen. Der Außenbereich soll nach dem Willen des Gesetzgebers so weit wie möglich von Bebauung freigehalten werden. [63] Daher sind dort grundsätzlich lediglich privilegierte Vorhaben zulässig.

Privilegiertes Vorhaben

Ein Vorhaben ist privilegiert, wen es unter einen der in § 35 Absatz 1 BauGB genannten Tatbestände fällt. Diese umfassen unterschiedliche Vorhabentypen, etwa land-, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, Objekte zur Energieversorgung sowie Vorhaben, die mit benachbarter Bebauung typischerweise in Konflikt geraten. [64]

Ein privilegiertes Vorhaben ist zulässig, wenn ihm öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Dieses Tatbestandsmerkmal bewirkt eine Abwägung: Die Genehmigungsbehörde vergleicht das Interesse am Vorhaben mit dem Gewicht kollidierender öffentlicher Belange. § 35 Absatz 3 BauGB nennt einige öffentliche Interessen, die einem Vorhaben typischerweise entgegenstehen, etwa das Verursachen schädlicher Umwelteinwirkungen. Da der Gesetzgeber durch die Privilegierung bestimmte Vorhaben bevorzugt dem Außenbereich zuordnet, spricht eine Vermutung für das Überwiegen des Interesses am Vorhaben. [65] [66]

Die Zulässigkeit eines privilegierten Vorhabens im Außenbereich setzt weiterhin voraus, dass seine Erschließung ausreichend gesichert ist. [67] Der Umfang der notwendigen Erschließung richtet sich maßgeblich nach der Art des jeweiligen Vorhabens. [68] Schließlich darf das Vorhaben nicht den Festsetzungen eines einfachen Bebauungsplans widersprechen.

Nichtprivilegiertes Vorhaben

Ist ein Vorhaben nicht privilegiert, richtet sich seine Zulässigkeit nach § 35 Absatz 2 BauGB. Hieraus folgt gegenüber § 35 Absatz 1 BauGB ein Unterschied in Bezug auf den Schutz öffentlicher Belange: Damit das Vorhaben zugelassen werden kann, darf es öffentliche Belange nicht beeinträchtigen. Ob eine Beeinträchtigung vorliegt, ergibt sich infolge einer Abwägung, wobei das Interesse am Vorhaben anders als im Rahmen von § 35 Absatz 1 BauGB regelmäßig lediglich ein geringes Gewicht besitzt. [69]

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 35 Absatz 2 BauGB erfüllt, kann die Behörde das Vorhaben im Einzelfall zulassen. Der Begriff „können“ räumt zwar typischerweise einen Ermessensspielraum ein, wegen des verfassungsrechtlichen Schutzes der Baufreiheit ist das Ermessen der Behörde jedoch im Regelfall auf null reduziert. Daher liest die Rechtswissenschaft die Formulierung „können zugelassen werden“ als „sind zuzulassen“. [70]

Teilprivilegiertes Vorhaben

§ 35 Absatz 4 BauGB nimmt für bestimmte Vorhaben, die unter § 35 Absatz 2 BauGB fallen, eine beschränkte Privilegierung vor, die dem Bestandsschutz dient. [71] Die Norm erfasst Vorhaben, welche die Änderung eines zulässigerweise errichteten Bauwerks zum Gegenstand haben. Gemäß § 35 Absatz 4 BauGB dürfen gegen deren Zulässigkeit bestimmte Einwände nicht erhoben werden, etwa der Widerspruch zu einem Landschaftsplan. Vorhaben, die unter § 35 Absatz 4 BauGB fallen, werden in der Rechtswissenschaft als teilprivilegiert bezeichnet. [72]

Vorhaben während der Planaufstellung, § 33 BauGB

§ 33 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben, die absehbarer Zukunft im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen werden. Die Norm bezweckt die Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens. Hierzu ermöglicht sie bereits vor Inkrafttreten des Plans, ein Vorhaben zu genehmigen, das nach gegenwärtigem Prüfmaßstab unzulässig, nach dem künftigen indessen zulässig wäre. [73] Dies kommt in Betracht, sobald ein Beschluss über die Planaufstellung gefasst und die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt wurde, also das Stadium formeller Planreife erreicht wurde. Das Vorhaben ist in diesem Fall zulässig, wenn es mit den voraussichtlichen Planfestsetzungen vereinbar ist (materielle Planreife), der Bauherr diese Festsetzungen als verbindlich anerkennt und seine Erschließung gesichert ist. [74]

Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht

Oft kollidiert das Interesse des Bauherrn an seinem Vorhaben mit dem Interesse eines Nachbarn. In der Rechtspraxis bestehen derartige Konflikte insbesondere in zwei Fallkonstellationen: Zum einen kann sich ein Nachbar daran stören, dass der Bauherr eine Baugenehmigung für sein Vorhaben erhält. Zum anderen kann er Anstoß an einer bestimmten Art der Grundstücksnutzung nehmen. In erstgenannter Fallkonstellation richtet sich sein rechtliches Interesse darauf, die Baugenehmigung zu beseitigen. In letztgenannter Fallkonstellation begehrt er ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde gegen den Bauherrn.

Seine Interessen kann der Nachbar mittels unterschiedlicher Rechtsbehelfe verfolgen, die sich gegen die Baubehörde richten. In öffentlich-rechtlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten besteht also prozessual ein Dreiecksverhältnis. Hieraus ergeben sich mehrere prozessuale Besonderheiten gegenüber Konstellationen, an denen lediglich ein Bürger und eine Behörde beteiligt sind. Mit den nachbarrechtlichen Dreiecksbeziehungen befasst sich das öffentliche Nachbarrecht.

Neben dem öffentlichen Nachbarrecht steht eigenständig das private Nachbarrecht. In diesem ist beispielsweise der Unterlassungsanspruch des Eigentümers aus § 1004 BGB von großer praktischer Bedeutung. Beim privaten Nachbarschutz geht der Nachbar unmittelbar gegen den Bauherrn vor. [75] [76]

Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Nachbarrechts

Begriff des Nachbarn

Als Nachbar kommt in Frage, wer sich im räumlichen Einwirkungsbereich einer baulichen Anlage befindet. [77] [78] Da sich die Normen des öffentlichen Baurechts unmittelbar nicht auf Personen, sondern auf Grundstücke beziehen, erfahren lediglich diejenigen Schutz, die Eigentum an einem Grundstück in räumlicher Nähe zum Vorhaben haben. Ebenfalls als Nachbar gilt, wer eine eigentümerähnliche Rechtsstellung an einem Grundstück innehat, etwa der Inhaber eines Nießbrauchsrechts . Nicht als Nachbarn gelten demgegenüber lediglich obligatorisch Berechtigte, etwa der Mieter oder der Pächter . [79] [80]

Klagebefugnis

Die Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Klage eines Nachbarn setzt gemäß § 42 Absatz 2 VwGO voraus, dass dieser klagebefugt ist. Dies trifft zu, wenn er geltend macht, in seinen Rechten verletzt zu sein und diese Verletzung nicht offensichtlich ausscheidet. [81]

Durch das Tatbestandsmerkmal der Klagebefugnis bringt die VwGO zum Ausdruck, dass Gerichtsverfahren nicht als objektives Beanstandungsverfahren fungieren, sondern den Schutz individueller Rechte bezwecken. [82] Klagebefugt ist der Nachbar daher, wenn er geltend macht, dass das Vorhaben seines Nachbarn eine Rechtsnorm verletzt, die ihn persönlich schützt. Ein solcher Drittschutz liegt vor, wenn die Norm dazu bestimmt ist, zumindest auch den Kläger als Nachbarn zu schützen; ihr Zweck darf sich also nicht auf den Schutz der Allgemeinheit oder der öffentlichen Hand beschränken. [83]

Ob eine Norm Drittschutz bezweckt, ergibt sich aus ihrem Wortlaut. Ist dieser uneindeutig, kann sich eine drittschützende Wirkung auch aus ihrer Auslegung ergeben. [84] Drittschützende Normen enthält sowohl das Bauplanungsrecht als auch das Bauordnungsrecht. Drittschutz entfaltet zudem die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Allerdings wird dieses Grundrecht durch das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht als Konkretisierungen des Eigentumsrechts weitgehend verdrängt. [85] [86]

Die Rechtswissenschaft unterscheidet zwischen generell und partiell drittschützenden Normen. [87] [88] Eine generell drittschützende Norm schützt ohne weiteres jeden, der von ihrem Regelungsgehalt betroffen ist. Partiell drittschützend ist eine Norm demgegenüber, die lediglich dann Drittschutz entfaltet, falls sie ein Tatbestandsmerkmal enthält, das auf nachbarliche Belange Rücksicht nimmt. [89] Aus diesen Vorschriften leitet die Rechtsprechung das Gebot der Rücksichtnahme ab. Mit dessen Hilfe legt sie unbestimmte Rechtsbegriffe unter Würdigung aller betroffenen schutzbedürftigen und schutzwürdigen Interessen aus, um ein angemessenes Ergebnis zu erzielen. [90] [91]

Drittschutz im Bauplanungsrecht

Generellen Drittschutz entfalten die Festsetzungen über Art der baulichen Nutzung nach der BauNVO. Hiernach kann ein Nachbar, der Festsetzungen eines Bebauungsplans unterworfen ist, von Bauherren im selben Baugebiet verlangen, dass diese die Vorgaben des Plans einhalten. Dieses Recht wird in der Rechtswissenschaft als Gebietserhaltungsanspruch bezeichnet. Es beruht auf der Überlegung, dass die Angehörigen eines Baugebiets eine bau- und bodenrechtliche Schicksalsgemeinschaft bilden. [92] Ein vergleichbares Nachbarrecht besteht im Rahmen eines faktischen Baugebiets nach § 34 Absatz 2 BauGB. [93] Weicht ein Vorhaben im Rahmen einer Ausnahme oder einer Befreiung nach § 31 BauGB von einer drittschützenden Festsetzung ab, besitzt zudem § 31 BauGB drittschützende Wirkung. [78]

Partiell drittschützend ist die Vorgabe des § 34 Absatz 1 Satz 1 BauGB, dass sich ein Vorhaben in seine Umgebung einfügen muss. In Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme kann ein Nachbar rügen, dass ein Vorhaben nicht hinreichend Rücksicht auf seine Belange nimmt. Dies nahm die Rechtsprechung beispielsweise aufgrund des drohenden Anstiegs von Lärm im Fall der Umwandlung einer Gaststätte in eine Diskothek an. [94]

Bei § 35 BauGB handelt es sich um eine partiell drittschützende Regelung: Durch die Privilegierung bestimmter Vorhaben werden diese davor geschützt, dass andere Bebauung die Durchsetzung der Privilegierung gefährdet. Dies trifft etwa zu, wenn Wohnbebauung an ein privilegiertes Vorhaben heranrückt, sodass dieses befürchten muss, mit schärferen Auflagen zugunsten der Wohnbebauung konfrontiert zu werden. Zudem werden nachbarliche Belange im Rahmen des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 BauGB über das Tatbestandsmerkmal der schädlichen Umwelteinwirkungen berücksichtigt, sodass diese Bestimmung Drittschutz entfaltet. [95]

§ 15 Absatz 1 Satz 2 BauNVO schützt in Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme partiell durch das Verbot unzumutbarer Belästigungen oder Störungen. [78]

Schließlich vermittelt das Abwägungsgebot des § 1 Absatz 7 BauGB Drittschutz. [96] In der Praxis ist diese Norm vor allem für Rechtsschutzsuchende von Bedeutung, die außerhalb des Plangebiets siedeln. [97]

Drittschutz im Bauordnungsrecht

Im Bauordnungsrecht entfalten Normen Drittschutz, die dem Schutz von Leib, Leben oder Eigentum dienen. Dies trifft etwa auf Vorschriften über die Standsicherheit baulicher Anlagen [98] sowie über Abstandsflächen [99] zu. Auch diejenigen Regelungen zum abwehrenden Brandschutz, die das Übergreifen eines Brandes auf das Nachbargrundstück verhindern sollen, haben nachbarschützenden Charakter. [100]

Prozessuale Besonderheiten eines Anfechtungsbegehrens

Will der Nachbar gegen eine Baugenehmigung vorgehen, kommen als Rechtsbehelfe Widerspruch bei der Widerspruchsbehörde und Anfechtungsklage ( § 42 Absatz 1 Alternative 1 VwGO) vor dem Verwaltungsgericht in Frage. Hierdurch kann er erwirken, dass die Baugenehmigung zurückgenommen oder aufgehoben wird.

Klagebefugnis

Klagebefugt ist der Nachbar, wenn er geltend macht, durch die Baugenehmigung in einem eigenen Recht verletzt zu sein. Ausnahmsweise entbehrlich ist die Geltendmachung eines eigenen Rechts im Fall des § 64 des Bundesnaturschutzgesetzes oder der § 2 , § 4 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes : Hiernach darf eine anerkannte Naturschutzvereinigung ohne Berufen auf ein subjektives Recht eine hoheitliche Maßnahme mit der Behauptung angreifen, sie verletze Naturschutzbestimmungen.

Klagefrist

Gemäß § 70 Absatz 1 Satz 1, § 74 Absatz 1 Satz 1 VwGO sind Widerspruch und Anfechtungsklage an eine Monatsfrist gebunden. Fristauslösendes Ereignis ist die Bekanntgabe der Baugenehmigung. Bleibt eine Bekanntgabe gegenüber dem Nachbarn aus, beginnt für das Einlegen eines Rechtsbehelfs nach Auffassung der Rechtsprechung analog § 58 Absatz 2 VwGO eine Jahresfrist, sobald der Nachbar Kenntnis von der Genehmigung erlangt oder deren Erteilung grob fahrlässig verkennt. [101] [102] Dies kommt etwa in Betracht, wenn der Bauherr erkennbar mit der Umsetzung seines Vorhabens beginnt.

Rechtsschutzbedürfnis

Das Vorliegen aller Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Klage indiziert, dass der Kläger ein Interesse an Rechtsschutz hat. In Ausnahmefällen ist ihm der Rechtsschutz jedoch verwehrt, weil sein Interesse nicht schützenswert ist. [103]

Das Rechtsschutzbedürfnis kann beispielsweise durch Verwirkung entfallen: Sucht der Nachbar für längere Zeit keinen Rechtsschutz und bewegt er den Bauherrn dazu, darauf zu vertrauen, dass dies auch in Zukunft nicht geschehen wird, verstieße es gegen das allgemeine Rechtsprinzip Treu und Glauben , wenn der Nachbar dennoch Klage erhebt. Daher ist diese mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig. [104] Entsprechendes gilt, wenn der Nachbar seine Unterschrift unter die Baupläne leistet, auf seine Rechte verzichtet oder eine zivilrechtliche Vereinbarung trifft. [105] Die Verzichtserklärung wird nach vorherrschender Auffassung in der Rechtswissenschaft analog § 130 BGB behandelt und ist nur solange widerruflich, bis sie der Behörde zugeht. [106] Sie kann allerdings gemäß § 119 BGB angefochten werden. Nach anderer Ansicht ist der Verzicht nach § 183 BGB bis zur Genehmigung des Vorhabens bedingt und deshalb bis dahin frei widerruflich.

Unzulässig sind ferner Klagen, die vom Grundstückseigentümer erhoben werden, der das Grundstück allein deshalb erworben hat, um als Nachbar gegen ein Bauvorhaben vorgehen zu können. Umstritten war in Rechtslehre und Rechtsprechung der Grund, warum in diesen Fällen Rechtsschutz zu versagen war: Die herrschende Literatur hielt solche Klagen bereits mangels Klagebefugnis oder mangels Rechtsschutzbedürfnis für unzulässig. Das Bundesverwaltungsgericht stellte demgegenüber für lange Zeit heraus, dass das Eigentum an einem Grundstück ungeachtet der Motive des Erwerbs für die Klagebefugnis ausreiche. Mittlerweile ist es allerdings dazu übergegangen, solchen Klagen wegen Rechtsmissbrauchs als unzulässig abzuweisen. [107]

Schließlich fehlt es am Rechtsschutzbedürfnis, wenn der Nachbar eine Rechtsverletzung rügt, die er ebenfalls begeht.

Aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen

Gemäß § 212a Absatz 1 BauGB besitzen Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung abweichend vom Grundsatz des § 80 Absatz 1 Satz 1 VwGO keine aufschiebende Wirkung , sodass deren Einlegung den Bauherrn nicht daran hindert, mit der Durchführung seines Vorhabens zu beginnen. Hierdurch soll der Bauherr die Möglichkeit erhalten, möglichst rasch mit der Umsetzung seines Vorhabens beginnen zu können. [108] Der Nachbar kann allerdings durch Antrag im einstweiligen Rechtsschutz erreichen, dass die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs wiederhergestellt wird. Aufgrund der Dreiecksbeziehung innerhalb öffentlich-rechtlicher Nachbarschaftsstreitigkeiten erfolgt dies nach § 80a Absatz 3 Satz 2 VwGO in Verbindung mit § 80 Absatz 5 Satz 1 Variante 1 VwGO.

Notwendige Beiladung

Der Bauherr muss gemäß § 65 Absatz 2 VwGO zu einem Anfechtungsprozess beigeladen werden. [109]

Begründetheit der Nachbarklage

Die Anfechtungsklage gegen eine Baugenehmigung hat gemäß § 113 Absatz 1 Satz 1 VwGO Erfolg, soweit die Genehmigung rechtswidrig ist und der Kläger hierdurch in seinen Rechten verletzt ist; letzteres ist dann der Fall, wenn die Norm, gegen die verstoßen wird, zumindest auch den Zweck hat, die subjektiven Rechte des Klägers zu schützen. Entsprechendes gilt für einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes.

Verlust des Nachbarrechts

Sowohl das Recht des Nachbarn zur Einlegung eines Widerspruchs oder einer Klage als auch sein Recht gegen die Behörde zum Einschreiten gegen den Bauherrn können verloren gehen. Das kann zum einen dadurch geschehen, dass der Nachbar die – in der Regel einmonatige – Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs versäumt hat. Diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Genehmigung an den Nachbarn zu laufen oder, falls keine Bekanntgabe an ihn erfolgt ist, zu dem Zeitpunkt, in dem der Nachbar zuverlässig von der Genehmigung und deren Inhalt erfahren hat; unter Umständen muss er sich nach dem Inhalt erkundigen. Zum anderen kann der Nachbar sein Recht dadurch verloren haben, dass er dem Vorhaben zugestimmt hat oder auf sonstige Weise auf sein Recht verzichtet hat. Schließlich kann er sein Abwehrrecht (z. B. gegen ein seit Jahren in der Abstandsfläche stehendes Gartenhaus) verwirkt haben. Hierfür bedarf es mehr als nur eines erheblichen Zeitraums. Hinzu kommen muss, dass bei dem Bauherrn das Vertrauen entstanden ist, der berechtigte Nachbar werde sein Abwehrrecht nach all der Zeit nicht mehr wahrnehmen, sowie, dass der Bauherr eben dieses Vertrauen in schutzwürdiger Weise betätigt hat (z. B. das Gartenhaus renoviert hat). [110]

Prozessuale Besonderheiten eines Verpflichtungsbegehrens

Das Verpflichtungsbegehren des Nachbarn besteht typischerweise in folgenden Situationen:

 1. Der Bauherr beginnt mit dem Bau eines genehmigungspflichtigen Vorhabens, obwohl keine Baugenehmigung vorliegt (Schwarzbau). Der Nachbar möchte dies verhindern.
 2. Der Bauherr eines genehmigungspflichtigen Vorhabens hatte ursprünglich eine Baugenehmigung, die später aufgehoben wurde (etwa wegen Anfechtung durch den Nachbarn). Der Bauherr schafft dennoch Fakten und führt den Bau fort. Der Nachbar will den Bau stoppen.
 3. Der Bauherr eines genehmigungsfreien Vorhabens (Freistellungsverfahren, Anzeigeverfahren, Kenntnisgabeverfahren) beginnt mit dem Bau. Der Nachbar möchte dies verhindern.

In diesen Fällen begehrt der Nachbar, dass die Baubehörde einschreitet und einen Verwaltungsakt gegen den Bauherrn erlässt. Dieses Ziel kann er mithilfe einer Verpflichtungsklage gegen die Behörde erreichen. Innerhalb dieser macht er einen Anspruch auf bauaufsichtsrechtliches Einschreiten geltend. Da die Rechtsgrundlagen des bauaufsichtsrechtlichen Einschreitens der Behörde einen Ermessensspielraum einräumen, beschränkt sich der Anspruch des Klägers grundsätzlich auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über das Einschreiten. Einen Anspruch unmittelbar auf Einschreiten besitzt der Bürger lediglich im Fall einer Ermessensreduzierung auf null. Eine solche kann etwa vorliegen, wenn vom Verhalten des Bauherrn eine besonders große Gefahr ausgeht. [111]

Eine besondere Problematik stellt sich im Falle eines genehmigungsfreien Vorhabens: Hier besteht gerade kein anfechtbarer Verwaltungsakt für den Nachbarn. Beim Freistellungsverfahren muss der Bau ja nur angezeigt werden. Drittschützende Normen werden nicht geprüft. Einzige Möglichkeit des Nachbarn auf Rechtsschutz ist von vornherein der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO. Der Nachbar hat dann ein drittschützendes Recht geltend zu machen. Ein solches gerinnt aber nur dann zu einem Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten, wenn auch das Ermessen der Behörde auf Null reduziert ist. Eine Ermessensreduzierung auf Null nimmt die Rechtsprechung hier schon dann an, wenn die Belange des Nachbarn „mehr als nur geringfügig“ berührt werden. [112] Grund hierfür ist, dass bei der normalerweise üblichen Genehmigungspflicht eine Anfechtung der Genehmigung schon bei einem einfachen Verstoß möglich wäre. Das Freistellungsverfahren soll aber nicht den nachbarrechtlichen Schutz einschränken, sondern dient nur den Verfahrensvereinfachung für den Bauherrn. Nach einer Mindermeinung besteht aber auch in diesem Fall keine Ermessensreduzierung auf Null: Dem Nachbarn stehe ja der Zivilrechtsweg offen, was der Deregulierung diene.

Nachbarschutz zugunsten einer Gemeinde

Steht ein Grundstück im Eigentum einer Gemeinde, wird sie wie eine Privatperson durch baurechtliche Normen geschützt, sodass sie gegen ein benachbartes Vorhaben rechtlich vorgehen kann. [113] [114] Zusätzlichen Schutz erfährt sie durch die bundes- und landesverfassungsrechtlich geschützte kommunale Selbstverwaltungsgarantie . Diese erlaubt ihr, gegen Handeln einer Nachbargemeinde vorzugehen, sofern dieses ihre Planung beeinträchtigt. [115]

Literatur

Rechtsgeschichte

 • Andrea Garrelmann: Die Entwicklung des Bauordnungsrechts. Arbeitsweisen der Landesgesetzgeber und wichtige Reformströmungen. Eine länderübergreifende Darstellung von Wirkungsweisen der Ländergesetzgebung. Lang, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-631-59569-5 .

Kommentare zum Baugesetzbuch

 • Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 • Ralf Bleicher, Werner Klingel, Lucia Wecker, Arno Bunzel, Jörg Finkeldei, Thomas Engel: Baurecht . Carl Link Kommunalverlag, Kronach 2017, ISBN 3-556-60120-6 .
 • Hans-Joachim Driehaus, Stefan Paetow, Otto Schlichter, Rudolf Stich (Hrsg.): Berliner Kommentar zum Baugesetzbuch . 3. Auflage. Heymann, Köln 2009, ISBN 3-452-24244-7 .
 • Werner Ernst, Willy Zinkahn, Walter Bielenberg, Michael Krautzberger (Hrsg.): Baugesetzbuch . 126. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-38165-0 .
 • Wolfgang Schrödter (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 8. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2015, ISBN 978-3-410-24127-0 .
 • Willy Spannowsky, Michael Uechtritz: Beck'scher Online-Kommentar Öffentliches Baurecht. 39. Edition. CH Beck, München 2017.

Lehr- und Handbücher

 • Wilfried Erbguth, Mathias Schubert: Öffentliches Baurecht: mit Bezügen zum Umwelt- und Raumplanungsrecht . 6. Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-503-15731-0 .
 • Klaus Finkelnburg, Karsten Michael Ortloff, Christian Otto: Öffentliches Baurecht II: Bauordnungsrecht, Nachbarschutz, Rechtsschutz . 7. Auflage. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-70176-4 .
 • Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 .
 • Michael Hoppenberg, Siegfried de Witt (Hrsg.): Handbuch des öffentlichen Baurechts . 48. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-34517-4 .
 • Stefan Muckel, Markus Ogorek: Öffentliches Baurecht . 2. Auflage. CH Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-65253-0 .
 • Franz-Josef Peine: Öffentliches Baurecht : Grundzüge des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts unter Berücksichtigung des Raumordnungs- und des Fachplanungsrechts . 4. Auflage. Mohr Siebeck, Tübingen 2003, ISBN 3-16-148021-X .
 • Hubertus Schulte Beerbühl, Öffentliches Baunachbarrecht, 1. Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, ISBN 978-3-8487-3171-8
 • Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 .
 • Bernhard Stüer: Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts: Planung – Genehmigung – Rechtsschutz . 5. Auflage. CH Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-64393-4 .
 • Martin Will: Öffentliches Baurecht mit verwaltungsprozessualen und staatshaftungsrechtlichen Bezügen. 1. Auflage. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3-406-73351-2 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Michael Krautzberger: Einleitung , Rn. 3–4. In: Werner Ernst, Willy Zinkahn, Walter Bielenberg, Michael Krautzberger (Hrsg.): Baugesetzbuch . 126. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-38165-0 .
 2. PrOVG 9, 380.
 3. PrOVG 24, 340.
 4. Michael Krautzberger: Einleitung, Rn. 5. In: Werner Ernst, Willy Zinkahn, Walter Bielenberg, Michael Krautzberger (Hrsg.): Baugesetzbuch . 126. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-38165-0 .
 5. a b Michael Krautzberger: Einleitung , Rn. 7. In: Werner Ernst, Willy Zinkahn, Walter Bielenberg, Michael Krautzberger (Hrsg.): Baugesetzbuch . 126. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-38165-0 .
 6. Michael Krautzberger: Einleitung, Rn. 8. In: Werner Ernst, Willy Zinkahn, Walter Bielenberg, Michael Krautzberger (Hrsg.): Baugesetzbuch . 126. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-38165-0 .
 7. Hartmut Bauer, Rüdiger Breuer, Christoph Degenhart, Martin Oldiges (Hrsg.): Hundert Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen. Boorberg, Stuttgart 2000.
 8. BVerfGE 3, 407 (430) : Baugutachten.
 9. Michael Krautzberger: 50 Jahre Städtebaurecht des Bundes. in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2010, S. 729 (729–730).
 10. Ulrich Battis: § 214 , Rn. 2. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 11. Ulrich Battis: § 3 , Rn. 3. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 12. BT-Drs. 15/2250 , S. 42.
 13. Mario Martini, Xaver Finkenzeller: Die Abwägungsfehlerlehre . In: Juristische Schulung 2012, S. 126 (126–127).
 14. Günter Halama, Jörg Berkemann: Handbuch zum Recht der Bau- und Umweltrichtlinien der EG . 1. Auflage. vhw-Verlag, Bonn 2008, ISBN 978-3-87941-933-3 , § 2, Rn. 64–65.
 15. Hans-Gerd Pieper: Teilweiser Abschied von der materiellen Abwägungsfehlerlehre im EAG-Bau - Folgen für die Rechtmäßigkeitsprüfung des Bebauungsplans. In: Jura 2006, S. 817.
 16. Wilfried Erbguth: Abwägung auf Abwegen? - Allgemeines und Aktuelles . In: JuristenZeitung 2006, S. 484 (492).
 17. a b Ulrich Battis: § 3 , Rn. 26. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 18. Mario Martini, Xaver Finkenzeller: Die Abwägungsfehlerlehre . In: Juristische Schulung 2012, S. 126 (129–130).
 19. Mario Martini, Xaver Finkenzeller: Die Abwägungsfehlerlehre . In: Juristische Schulung 2012, S. 126 (127).
 20. Andreas Voßkuhle, Anna-Bettina Kaiser: Grundwissen – Öffentliches Recht: Der Bebauungsplan . In: Juristische Schulung 2014, S. 1074 (1076).
 21. BVerwGE 51, 121 (122).
 22. BVerwG NVwZ 1990, 656
 23. Wilfried Erbguth, Frank Stollmann: Entwicklung im Bauordnungsrecht . In: JuristenZeitung 2007, S. 868 (869–870).
 24. Dirk Ehlers: § 1, Rn. 50. In: Dirk Ehlers, Hermann Pünder (Hrsg.): Allgemeines Verwaltungsrecht . 15. Auflage. De Gruyter, Berlin 2016, ISBN 978-3-11-036835-2 . (Abgerufen über De Gruyter Online).
 25. § 72 MBO; BaWü: §§ 58 f. LBO; Bay: Art. 68 BayBO; Berl: § 71 BauO Bln; Brand: §§ 67 f. BbgBO; Brem: § 74 BremLBO; HH: §§ 72 f. HBauO; Hess: §§ 64 f. HBO; MV: § 72 LBauO MV; Ndsa: §§ 75, 78 NBauO; NRW: § 75 BauO NRW; RLP: §§ 70, 77 LBauO; Saar: § 73 LBO; Sachs: § 72 SächsBO; SachsAnh: § 71 BauO LSA; SchlHolst: § 73 LBO; Thür: § 70 ThürBO.
 26. Susan Grotefels: § 16, Rn. 52. In: Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 .
 27. David Anders: Der Umfang der Rechtmäßigkeitsprüfung im Baugenehmigungsverfahren . In: Juristische Schulung 2015, S. 604 (607–608).
 28. Monika Böhm: Bauordnungsrecht . In: Juristische Arbeitsblätter 2013, S. 481 (483).
 29. Susan Grotefels: § 16, Rn. 67. In: Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 .
 30. BVerwGE 48, 242 .
 31. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 18, Rn. 68–69.
 32. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 18, Rn. 70–74.
 33. Wilfried Erbguth, Frank Stollmann: Aktuelle Rechtsentwicklungen im Bauordnungsrecht . In: JuristenZeitung 1995, S. 1141 (1146).
 34. BVerwGE 106, 228 .
 35. Peter Kutschera: Bestandsschutz im öffentlichen Recht: zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Art. 14 GG . CF Müller, Heidelberg 1990, ISBN 3-8114-3890-5 , S.   4 .
 36. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 13, Rn. 11.
 37. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 13, Rn. 7–9.
 38. BVerwGE 114, 206 .
 39. Olaf Reidt: § 29 , Rn. 14. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 40. Bernhard Stüer: Der Bebauungsplan: Städtebaurecht in der Praxis . 5. Auflage. CH Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-65496-1 , Rn. 133.
 41. BVerwGE 42, 30 .
 42. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 14, Rn. 11.
 43. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 14, Rn. 25.
 44. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 13, Rn. 17–18.
 45. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 13, Rn. 19–21.
 46. Olaf Reidt: § 31 , Rn. 1. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 47. Timo Hebeler: Bauplanungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen gem. § 31 BauGB . In: Juristische Arbeitsblätter 2015, S. 401 (403).
 48. BVerwGE 142, 1 .
 49. BVerwGE 138, 166 .
 50. Olaf Reidt: § 31 , Rn. 14. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 51. Christian Bönker: Einführung , Rn. 37. In: Olaf Bischopink, Christian Bönker (Hrsg.): Baunutzungsverordnung . 1. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2014, ISBN 978-3-8329-5370-6 .
 52. Olaf Reidt: § 31 , Rn. 23. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 53. Olaf Reidt: § 36 , Rn. 1. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 54. Walter Frenz: Der Baugenehmigungsanspruch . In: Juristispche Schulung 2009, S. 902.
 55. Fabian Michl: Das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB . In: Jura 2015, S. 722.
 56. BVerwG, Urteil vom 10. Juli 2000, 4 B 39.00 = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2001, S. 70.
 57. BVerwGE 41, 227 (233).
 58. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1990, 4 C 40.87 = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1991, S. 879.
 59. Olaf Reidt: § 34 , Rn. 79–89. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 60. BVerwGE 55, 369 (370).
 61. BVerwGE 62, 151 .
 62. Olaf Reidt: § 34 , Rn. 32. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 63. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 17, Rn. 1.
 64. Wolfgang Rieger: § 35 , Rn. 15–84. In: Wolfgang Schrödter (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 8. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2015, ISBN 978-3-410-24127-0 .
 65. BVerwGE 28, 148 (151).
 66. BVerwGE 48, 109 (114).
 67. Christian Bönker: § 8, Rn. 276. In: Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 .
 68. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 17, Rn. 34.
 69. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 17, Rn. 38.
 70. BVerwGE 18, 247 .
 71. Stephan Mitschang , Olaf Reidt: § 35 , Rn. 125–126. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 72. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 17, Rn. 6.
 73. Monika Böhm: Recht der Bauleitplanung . In: Juristische Arbeitsblätter 2013, S. 81 (88).
 74. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 17, Rn. 4–13.
 75. Olaf Reidt: Vorbemerkungen zu den §§ 29 bis 38 , Rn. 19. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 76. Mark Seibel: Die Harmonisierung von öffentlichem und privatem Nachbarrecht . In: Baurecht 2005, S. 1409.
 77. Christian Bönker: § 18, Rn. 37. In: Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 .
 78. a b c Benno Kaplonek, Matthias Mittag: Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht . In: Juristische Arbeitsblätter 2006, S. 664 (665).
 79. BVerwG, Urteil vom 20. April 1998, 4 B 22.98 = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1998, S. 956.
 80. Stefan Muckel, Markus Ogorek: Öffentliches Baurecht . 2. Auflage. CH Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-65253-0 , § 10, Rn. 9.
 81. BVerwG, Urteil vom 3. Mai 1988, 7 C 89.86 = Neue Juristische Wochenschrift 1988, S. 3279.
 82. Helge Sodan: § 42 , Rn. 365. In: Helge Sodan, Jan Ziekow (Hrsg.): Verwaltungsgerichtsordnung : Großkommentar . 4. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2014, ISBN 978-3-8487-0318-0 .
 83. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 21, Rn. 17–18.
 84. Helge Sodan: § 42 , Rn. 388. In: Helge Sodan, Jan Ziekow (Hrsg.): Verwaltungsgerichtsordnung : Großkommentar . 4. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2014, ISBN 978-3-8487-0318-0 .
 85. BVerwGE 89, 69 (78).
 86. Helge Sodan: § 42 , Rn. 392. In: Helge Sodan, Jan Ziekow (Hrsg.): Verwaltungsgerichtsordnung : Großkommentar . 4. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2014, ISBN 978-3-8487-0318-0 .
 87. Wilfried Erbguth, Mathias Schubert: Öffentliches Baurecht: mit Bezügen zum Umwelt- und Raumplanungsrecht . 6. Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-503-15731-0 , § 15, Rn. 39.
 88. Friedrich Schoch: Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht . In: Jura 2004, S. 317.
 89. Olaf Reidt: Vorbemerkungen zu den §§ 29 bis 38 , Rn. 17. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 90. BVerwGE 52, 122 .
 91. Andreas Voßkuhle, Ann-Katrin Kaufhold: Grundwissen – Öffentliches Recht: Das baurechtliche Rücksichtnahmegebot . In: Juristische Schulung 2010, S. 497.
 92. BVerwGE 44, 244 .
 93. BVerwGE 94, 151 .
 94. OVG Münster, Urteil vom 21. Februar 1983, 7 A 1118/81 = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1983, S. 685.
 95. BVerwGE 52, 122 .
 96. BVerwGE 107, 215 .
 97. Nicolai Panzer: § 47 , Rn. 61–66. In: Friedrich Schoch, Jens-Peter Schneider, Wolfgang Bier (Hrsg.): Verwaltungsgerichtsordnung . 33. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 3-406-39184-2 .
 98. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24. Januar 2000, 7 B 2180/99 = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2000, S. 1064.
 99. Benno Kaplonek, Matthias Mittag: Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht . In: Juristische Arbeitsblätter 2006, S. 664 (667).
 100. Nomos Verlagsgesellschaft: Öffentliches Baunachbarrecht . 1. Auflage. Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3171-8 .
 101. BVerwGE 78, 85 .
 102. Werner Hoppe, Christian Bönker, Susan Grotefels (Hrsg.): Öffentliches Baurecht : Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht . 4. Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-59163-1 , § 18, Rn. 79.
 103. Friedrich Schoch: § 19, Rn. 74. In: Dirk Ehlers, Friedrich Schoch (Hrsg.): Rechtsschutz im öffentlichen Recht . De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-89949-497-6 . (Abgerufen über De Gruyter Online).
 104. OVG Münster, Beschluss vom 10. Oktober 2012, 2 B 1090/12 = Baurecht 2013, S. 507.
 105. Wilfried Erbguth, Mathias Schubert: Öffentliches Baurecht: mit Bezügen zum Umwelt- und Raumplanungsrecht . 6. Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-503-15731-0 , § 15, Rn. 62.
 106. VGH Bayern, Urteil vom 3. November 2005, 2 BV 04.1756, 2 BV 04.1758, 2 BV 04.1759 = Die Öffentliche Verwaltung 2006, S. 303.
 107. BVerwGE 112, 135 .
 108. Ulrich Battis: § 212a , Rn. 1. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .
 109. Benno Kaplonek, Matthias Mittag: Nachbarschutz im öffentlichen Baurecht . In: Juristische Arbeitsblätter 2006, S. 664 (668).
 110. Nomos Verlagsgesellschaft: Öffentliches Baunachbarrecht . 1. Auflage. Baden-Baden 2017, ISBN 978-3-8487-3171-8 .
 111. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 21, Rn. 42–44.
 112. VGH Mannheim NVwZ 1997, 923.
 113. BVerwG, Urteil vom 11. August 2008, 4 B 25.08 = Baurecht 2008, S. 1844.
 114. Frank Stollmann, Guy Beaucamp: Öffentliches Baurecht . 11. Auflage. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71256-2 , § 21, Rn. 51.
 115. Olaf Reidt: Vorbemerkungen zu den §§ 29 bis 38 , Rn. 29. In: Ulrich Battis, Michael Krautzberger, Rolf-Peter Löhr (Hrsg.): Baugesetzbuch: Kommentar . 13. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68750-1 .