16e eeuw

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De 16e eeuw begon op 1 januari 1501 en eindigde op 31 december 1600 . De wereldbevolking aan het begin van deze eeuw wordt geschat op gemiddeld 440 miljoen mensen, terwijl deze aan het einde van de eeuw naar schatting is toegenomen tot 560 miljoen mensen. [1] De wereldwijde uitwisseling van goederen en ideeën bereikte een nooit eerder gekende intensiteit en kwaliteit. De Iberische rijken vestigden een wereldwijd handelsnetwerk waarin ze Amerika integreerden. Amerikaanse goederen bereikten zowel Europa als Azië en Afrika en breidden daar de voedselvoorziening uit. Omgekeerd vonden talrijke gecultiveerde planten en vooral vee hun weg van Europa naar Amerika. Enerzijds daalde de inheemse bevolking sterk door de epidemieën die Europeanen met zich meebrachten, anderzijds was er een sterke immigratie uit Afrika en Europa. Het Latijnse christendom in Europa splitste zich in de loop van de Reformatie . De sterke toename van gedrukte werken, die nauw verband hield met de Reformatie, verhoogde de opleiding van brede lagen van de Europese bevolking.

Terwijl het Russische tsaristische rijk , gelegen aan de rand van Europa, begon uit te breiden naar Siberië, breidde het Ottomaanse rijk zich uit rond de Middellandse Zee en veranderde het in een regionale macht met een meerderheid van de moslimbevolking. Verder naar het oosten kwamen het Iraanse Safavid-rijk en het Indiase Mogol-rijk naar voren als twee andere grote islamitische regionale machten. Net als in het christelijke Europa werd voor de islamitische buskruitrijken de confessionele oriëntatie steeds belangrijker als een kenmerk van onderlinge afbakening. De islam werd de overheersende religie op de Zuidoost-Aziatische eilanden. De economische boom in China ging hand in hand met een vermindering van klassenverschillen. De toename van de boekproductie voldeed aan de vraag van brede lagen van de bevolking. In de tweede helft van de eeuw werd Japan, dat in vele heerschappijen was opgedeeld, door verschillende generaals verenigd. Na hun mislukte invasie van Korea verlieten de Japanners een verwoest land.

De wereld in 1555

Europa

Het Europa van de 16e eeuw wordt toegeschreven aan het tijdperk van de vroegmoderne tijd. [2] Het continent was verdeeld in talrijke territoriale staten met christelijke reliëfs, waarvan Frankrijk, Engeland, Spanje en Polen-Litouwen de grootste waren. De gebieden werden geregeerd door vorsten die hun heerschappij doorgaven aan hun nakomelingen. In deze eeuw groeide de Habsburgse dynastie uit tot de machtigste dynastie van Europa. Zelfs als ze keizers waren van het Centraal-Europese Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie, was hun macht beperkt buiten het Oostenrijk dat ze rechtstreeks regeerden. Het Russisch-orthodoxe rijk in Oost-Europa veroverde niet alleen aangrenzende Europese gebieden, maar begon ook met de uitbreiding naar Siberië. Zuidoost-Europa werd geregeerd door het islamitische Ottomaanse rijk .

Door de Iberische rijken nam de betrokkenheid van Europa bij de wereldhandel aanzienlijk toe, waardoor niet alleen het assortiment Europese goederen groeide, maar ook de kennis van de wereld. Humanisme en Renaissance , die voorheen hun focus hadden in Italië, vestigden zich in de landen ten noorden van de Alpen. Ze leidden tot de opleving van de wetenschap en een grotere objectivering van de heerschappij.

De Reformatie veranderde niet alleen de religieuze opvattingen van delen van de Europese bevolking, maar leidde ook tot een verandering in de politieke situatie. Deze veranderingen resulteerden in verschillende gewelddadige conflicten.

Aan het begin van de 16e eeuw waren de temperaturen in Europa gemiddeld slechts iets koeler dan de gemiddelde temperatuur in de 20e eeuw. De temperaturen begonnen echter te dalen na 1540, het warmste en droogste jaar van de eeuw . [3] In die tijd, toen er schommelingen waren en tussenfasen toenamen vanaf 1560 extreme koude perioden, was de winter van 1573 de koudste winter van de eeuw. [3]

Centraal- en Zuid-Europa

Europese heerschappij door Karel V , na zijn verkiezing in 1519
 • Castilla (bordeaux)
 • Bezittingen Aragon (rood)
 • Bourgondische bezittingen (oranje)
 • Oostenrijkse erfelijke gronden (geel)
 • Heilige Roomse Rijk (lichtgeel)
 • Lezing van de " Confessio Augustana " op de Augsburgse Rijksdag van 1530

  Het grootste deel van Centraal-Europa maakte deel uit van het Heilige Roomse Rijk , Sacrum Imperium Romanum . Dit was verdeeld in talrijke heerschappijen en keizerlijke vrije steden. Vooral de grotere vorstendommen breidden hun autonome heerschappij uit tot quasi-soevereine rijken. De electorale vorstendommen , waarvan de regenten de keizer mochten kiezen, waren de machtigste. Hij en de keizerlijke organen konden slechts beperkte macht uitoefenen over de vorsten en keizerlijke landgoederen. Met de Reformatie werd de meerderheid van het rijk protestant. De protestantse vorsten confisqueerden de eigendommen van de kerk en kloosterorden in hun gebied in hun voordeel en breidden zo de centrale heerschappij in hun gebied uit. In het bijzonder probeerde keizer Karel V (van 1530 tot 1556 keizer ) het katholieke geloof opnieuw in te voeren door de Schmalkaldische oorlog en, na zijn overwinning, de centrale keizerlijke heerschappij te versterken. Zelfs als hij tussentijdse successen behaalde, faalden zijn zorgen uiteindelijk. De Augsburgse Religieuze Vrede van 1555 verzekerde de protestantse vorsten van hun bezittingen, maar bood ook aanknopingspunten voor de Contrareformatie. De boeren werden steeds meer lastiggevallen door de uitbreiding van prinselijke rechten en bevoegdheden. Geïnspireerd door de vrijheidsbeloften van sommige hervormers braken er boerenopstanden uit, die escaleerden in boerenoorlogen . Veel boeren verloren het leven tijdens het militaire optreden tegen de opstanden. De prinsen beperkten ook de macht van de kleine aristocratische ridders, die hun economische basis en traditionele manier van leven in gevaar zagen. De opstand van de ridders werd , net als de opstand van de boeren, neergeslagen door de prinsen.

  Op nationaal niveau waren er instellingen als de Reichstag en het Reichsgerichtshof, maar deze hadden slechts een geringe invloed op de afzonderlijke gebieden. Desalniettemin slaagde de Constitutio Criminalis Carolina , een strafwetboek, erin het strafrecht in het rijk te hervormen en uniformer te maken. Keizer Karel V was zowel regent van het rijk als van Spanje. Hij gebruikte zijn hulpbronnen en die van zijn koloniën voor tal van oorlogen in Europa zo vaak dat Spanje, ondanks de zware invoer van zilver uit Zuid-Amerika, in deze eeuw verschillende keren nationaal bankroet raakte. Filips II zette de politiek van zijn vader voort, ook al voerde hij niet langer het bevel over de Oostenrijkse erflanden met hun keizerlijke titel. Hij behaalde een tijdelijke overwinning op de Ottomanen in de strijd om de suprematie in de Middellandse Zee. Bovendien kon hij zijn machtspositie in Italië consolideren, heel Zuid-Italië behoorde tot zijn domein. Door erfenis kreeg hij aan het einde van de eeuw ook de controle over Portugal. Aan de andere kant kon hij de afscheiding van een deel van Nederland niet voorkomen en kon hij zijn invloed over Engeland niet behouden.

  Karl en Philip verzekerden hun interne macht door een alliantie met de kerk. Met koninklijke steun gebruikten de katholieke inquisiteurs de middelen van de inquisitieprocedures om zich gewelddadig te verzetten tegen elke afwijking van het katholieke geloof in Spanje. Hun massale optreden tegen bekeerde joden en moslims moedigde hun massale emigratie aan. Bovendien zorgde de oprichting van een bureaucratie en diplomatie die het begin had van een moderne staat, de monarchale macht. De koninklijke financiële problemen verhinderden niet dat Spanje economisch en cultureel een gouden eeuw beleefde. Maar de crises van de volgende eeuw werden al ingeluid door de inflatie veroorzaakt door de import van zilver.

  Het noorden van het Italiaanse schiereiland was een plaats van voortdurend conflict tussen de Oostenrijkse Habsburgers, Frankrijk, de Italiaanse kleine staten en de pauselijke staten . In de loop van de eeuw wisten de Habsburgers Frankrijk grotendeels uit Italië te verdrijven. De verschillende kleine staten hielden hun posities vast.

  West-Europa

  Elizabeth I liet het Armada- portret schilderen als reactie op de overwinning op de Spaanse Armada .

  Engeland werd in de 16e eeuw geregeerd door de Tudor-dynastie . Hendrik VIII maakte zich in 1534 los van de Rooms-Katholieke Kerk en stichtte de Anglicaanse Kerk , onder leiding van de vorst. Nadat hij zich van Rome had afgescheiden, ontbond hij de kloosters van zijn rijk, nam hun land in beslag en verkocht ze aan de kleine aristocratie en rijke boeren tegen zeer redelijke prijzen. Deze begunstigden van de Engelse Reformatie vormden een belangrijke machtsbasis waarop de kroon de uitvoering van de Reformatie baseerde. Maar het was alleen Elizabeth I die de anglicaanse bekentenis in Engeland afdwong met massale repressiemaatregelen over de hele linie. Daarentegen bleef de Ierse bevolking, wiens koningen de Tudors in personele unie waren, katholiek. In de tweede helft van de eeuw vestigden zich talrijke Engelsen van de anglicaanse denominatie op het Ierse eiland. De door Elisabeth gesteunde piraterij tegen Spanje en het religieuze conflict leidden tot verschillende zeeoorlogen tussen de twee landen, die de Engelsen wonnen.

  Ook in de Spaanse Nederlanden vond de Reformatie, hier de calvinistische interpretatie, grote steun. Hun volgelingen werden echter onderdrukt door de heersende Spaanse Habsburgers. Met de beeldenstorm van 1566 begon de Nederlandse vrijheidsstrijd , die als een belangrijke vroege burgerlijke revolutie van de 16e eeuw een belangrijke stap markeerde van de overgang van het feodalisme naar het vroege kapitalisme in West-Europa. Na tal van geschillen verklaarde het noordelijke deel zich in 1581 onafhankelijk als de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën .

  Parijs tijdens St. Bartholomeusnacht . Hedendaagse schilderkunst van François Dubois

  Voor het conflict met Spanje maakten Engeland en de Spaanse Nederlanden deel uit van een handelsnetwerk dat via de havenstad Antwerpen verbonden was met de Iberische wereldhandel. Via dit netwerk exporteerden ze hun goederen, die beide een aanzienlijke textielproductie hadden, over de hele wereld. In de loop van het conflict met Spanje viel dit handelsnetwerk uiteen en begonnen beide landen aan hun opkomst tot wereldhandelsmachten, die de Iberische wereldhandel in de volgende eeuw sterk terugdrongen.

  Na de tegenslagen van de Honderdjarige Oorlog herstelde Frankrijk zich. De koningen aan het hoofd van de staat probeerden hun macht over de adel en de bourgeoisie uit te breiden. Het Concordaat , waarmee ze de ambten van de invloedrijke kerk konden vullen, hielp hen daarbij. De vorsten zagen de kleine maar invloedrijke groep edelen en burgers die zich in het midden van de eeuw bekeerden tot het calvinistische kerkgenootschap als een bedreiging voor hun macht. [4] De religieuze tegenstellingen werden uitgevochten in een reeks burgeroorlogen, de Hugenotenoorlogen , in de tweede helft van de eeuw. Deze eindigden met het Edict van Nantes , dat de calvinisten uitgebreide religieuze rechten gaf. Op het gebied van buitenlands beleid probeerden de koningen hun macht te laten gelden tegen de Habsburgers, waarvoor ze allianties sloten over religieuze grenzen heen met de Duitse protestantse vorsten, de Ottomanen en het anglicaanse Engeland. [4] Ze slaagden er niet alleen in om de grenzen van Frankrijk te behouden, maar ook om ze uit te breiden.

  Noord- en Oost-Europa

  Polen na de Unie van Lublin

  Ten oosten van het Heilige Roomse Rijk bevond zich de door Jagiellon geregeerde Pools-Litouwse Unie . Het verenigde het Koninkrijk Polen en het Groothertogdom Litouwen onder één kroon. De Unie van Lublin in 1569 combineerde de twee landen tot één rijk. Zoals eerder in beide sub-koninkrijken kon een adellijke vergadering, de Reichstag, de koning kiezen. Aangezien de Jagiellonische dynastie tot 1569 garant stond voor de unie, werden tot dan toe alleen koningen uit deze dynastie gekozen. Nadat de laatste koning van de dynastie stierf zonder mannelijke erfgenaam, gingen de edelen over tot de vrije verkiezing van een koning. Omdat de adel het enige landgoed was met heerschappijrechten onder de koning, wordt het een aristocratische republiek genoemd.

  Ook in Polen vonden Luther en Calvijn aanhangers, vooral onder de Duitstalige burgerij en de adel. De Katholieke Kerk voerde snel de resoluties van het Concilie van Trente uit en contrasteerde de andere denominaties met een grote kerkelijke eenheid onder de paus in Polen. [5] Gewelddadige conflicten tussen de denominaties werden vermeden door de religieuze tolerantie die de koning vanaf 1573 zwoer. [5] De gebieden van de Duitse Orde ten noorden van Polen onderwierpen zich in deze eeuw aan de feodale soevereiniteit van de Poolse koning. De meester van de orde veranderde in de protestantse denominatie en stichtte het hertogdom Pruisen als een seculier bestuurd gebied onder Poolse feodale soevereiniteit. Livonia , dat overeenkwam met het huidige Estland en Letland, was een gebied met een Duitse bovenlaag en Baltische boeren. Polen maakte een einde aan de tijdelijke bezetting van grote delen van Lijfland door het Russische tsaristische rijk en werd op zijn beurt de feodale heer van het gebied. In 1600 kwamen ze in conflict met Zweden over Lijfland, wat culmineerde in een oorlog die tientallen jaren duurde.

  Zweden was eerder in een burgeroorlog uit de Kalmar-unie met Denemarken gebroken. Het werd luthers onder de eerste Wasa-koning . De Zweedse koning gebruikte de verandering van denominatie om de goederen van de kloosters te seculariseren ten gunste van de kroon. Hiermee breidde de vorst, aan wie nu 70% van de belastinginkomsten direct toebehoorde, zijn macht over de adel uit.

  In de 16e eeuw breidden het Groothertogdom Moskou en het latere Russische tsaristische rijk zich vele malen uit tot zijn oorspronkelijke omvang door constante veroveringscampagnes. Vooral met de uitbreiding naar het westen raakte het rijk voortdurend in oorlogen met Polen-Litouwen en later Zweden. De verhoopte doorbraak naar de Oostzee is niet gelukt. In het zuiden en oosten veroverden Russische troepen en de Kozakken die namens hen handelden de opvolgerrijken van de Gouden Horde . De meest verstrekkende was de verovering van de Siberische Khanate , die ten oosten van de Oeral lag. Met haar begon de Russische verovering van Siberië .

  Het Groothertogdom Moskou werd geregeerd door de autocratische heersers van de Rurikid- dynastie, die zichzelf sinds Ivan de Verschrikkelijke Tsaar noemden. Met deze titel zagen de heersers zichzelf als beschermers van de orthodoxe kerk, die hun heerschappij legitimeerde en ondersteunde. Net als hun voorgangers voerden de tsaren maatregelen uit om het rijk te centraliseren, zoals de eenwording van wetten en de valuta. Het belang van de erfelijke adel werd verminderd door de oprichting van een dienstadel. Door de oprichnina- politiek, waarbij Ivan de Verschrikkelijke honderden (vermeende) tegenstanders door zijn lijfwachten liet vermoorden, verkleinde hij de erfelijke adel en versterkte hij zijn autoritaire macht. Door de verloren Lijflandse Oorlog en de repressieve maatregelen verkeerde het rijk tegen het einde van de eeuw in een zeer slechte economische en politieke vorm.

  Regel en samenleving

  De Europese samenleving was een klassenmaatschappij , die het in zeer beperkte gevallen mogelijk maakte om omhoog of omlaag te gaan. Het sociale klimaat in Engeland zorgde voor een grotere doorlaatbaarheid tussen de adel en de rijke middenklasse. De status waarin iemand werd geboren, met uitzondering van de geestelijkheid, bepaalde de rechten en plichten van het volk. De leidende klasse was de aristocratische klasse, die soevereine rechten, fiscale en wettelijke privileges genoot. Typische taken van deze klasse waren het uitoefenen van heerschappij, landbeheer en oorlogvoering. De klasse van geestelijken in rooms-katholieke landen was de enige gekozen klasse. Ook hier waren er grote verschillen tussen de dorpspastoors, die meestal van eenvoudige afkomst waren, en de bisschoppen en abten , die meestal uit de adel kwamen. Het overgrote deel van de bevolking behoorde tot de derde stand, die vaak wordt verdeeld in de stedelijke bourgeoisie en de boerenklasse. Tal van differentiaties binnen deze klassen hadden gevolgen voor rechten en plichten. Over het algemeen bepaalde de status de carrièrekeuzes en keuzes van een echtgenoot. Ook het bezit van onroerend goed speelde een rol. Hij kwalificeerde zich voor een openbaar ambt. De sociale orde werd in de 16e eeuw door de mensen aanvaard als door God gegeven en noodzakelijk voor het functioneren van de samenleving.

  Het regerings- en bestuursapparaat en de oorlogvoering, die in deze eeuw werd gekenmerkt door steeds grotere huursoldaten en toenemende investeringen in vuurwapens, werden steeds duurder. Aan de andere kant was de macht van de regenten om deze fondsen te werven beperkt. Hoewel de inning van fondsen niet langer beperkt bleef tot regalia en hun eigen goederen, zoals in de middeleeuwen het geval was, was de inning van belastingen vaak afhankelijk van lokale landgoederen. Hoewel de meeste heersers hun bestuur op een meer rationele manier organiseerden, konden alleen de vorsten van relatief kleine vorstendommen, zoals de afzonderlijke vorstendommen van het Heilige Roomse Rijk en in Scandinavië, hun heerschappij uitbreiden naar de lagere niveaus. In grotere rijken, zoals Engeland, Frankrijk en Polen-Litouwen, stonden standenvergaderingen, zoals het Engelse parlement en de Franse standen- generaal , tegenover de vorsten. Deze standenvergaderingen waren in staat om meer rechten voor zichzelf te verwerven in de onderhandelingen met de vorsten. In de rijken aan de zuidelijke stranden van de Oostzee breidden de aristocraten hun macht over de boeren echter enorm uit.

  Ook al groeide de bevolking in deze eeuw als geheel, de groei werd beperkt door de hoge kindersterfte, een relatief hoge huwelijksleeftijd in vergelijking met de middeleeuwen en restrictieve huwelijkswetten. [2] Na het overleven van de kindertijd hadden volwassenen een levensverwachting van 55 tot 72 jaar.

  bedrijf

  Landbouw was de sterkste tak van de economie, met 90% van de bevolking aan het werk. Hun economie werd sterk beïnvloed door de zelfvoorzienende economie, zodat slechts een deel van de producten in de handel kwam. In navolging van de ontwikkeling van de vorige eeuw bleef de lokale handel en de handel over lange afstand en daarmee het belang van de geldeconomie toenemen. De verandering in de intra-Europese handelsnetwerken verbond zich steeds meer met de overzeese handel van West-Europa. De sterk stedelijk georiënteerde ambachten waren overwegend georganiseerd in gilden die markttoegang, kwaliteit en prijzen reguleerden. Buiten de gilden ontwikkelden zich zowel in de textielindustrie als in de mijnbouw protokapitalistische structuren. Uitgeverij vestigde zich in de textielindustrie. Rijke handelaren uit de steden voorzagen de doe-het-zelvers van het land van de grondstoffen, die ze vervolgens in kleine arbeidsverdelingsstappen voor hen verwerkten en vervolgens weer aan hen verkochten. Rijke langeafstandshandelaren zoals de Fuggers gingen steeds meer op grote schaal bankieren. Zo financierden ze de Habsburgse monarchie, waarvan ze in ruil kapitaal kregen in de vorm van grond en lucratieve mijnrechten. In de bloeiende mijnbouwindustrie werden investeerders die hun eigenlijke bedrijf niet meer uitoefenden steeds belangrijker.

  In de loop van de 16e eeuw werd het renteverbod door seculiere autoriteiten steeds meer opgeheven. Dit leidde tot een uitbreiding van het bankwezen.

  Kerk en religie

  Maarten Luther (uit de werkplaats van Lucas Cranach de Oude , 1529)

  Aan het begin van de eeuw was de meerderheid van de Europeanen aanhangers van de rooms-katholieke kerk , die zich onderscheidde van de Russisch-orthodoxe christenen en de christelijke meerderheid van de door moslims geregeerde Balkan. Voor de zeer religieuze bevolking speelde de zorg voor het heil van de ziel na de dood een belangrijke rol in hun leven. De enige bemiddelaar was de kerk, die met een steeds gedifferentieerder aanbod tegemoet kwam aan de toenemende vraag naar verkoopbare genezingsproducten van de gelovigen. Corruptie en de aankoop van kerkelijke ambten waren vooral wijdverbreid in landen waar vorsten weinig invloed hadden op de benoeming van ambten. De kerkelijke aflaathandel , die pausen, prelaten en regenten als bron van inkomsten gebruikten, nam steeds grotere proporties aan.

  Kritiek op de grieven van de kerk groeide met de commercialisering van religie. Maarten Luthers eisen voor hervorming hadden een grote impact in heel Europa door de uitbreiding van de boekdrukkunst. Zijn hervormingsideeën hadden brede steun van de landgoederen van het Heilige Roomse Rijk, waarvan de keizer afhankelijk was. De botsingen tussen voor- en tegenstanders van hervormingen escaleerden en leidden uiteindelijk tot een splitsing in de kerk. Andere hervormers, zoals Johannes Calvijn , hadden andere opvattingen dan Luther, zodat de Reformatie weer uiteenviel. De reactie van de Rooms-Katholieke Kerk was het Concilie van Trente , dat de kerk op sommige gebieden hervormde, maar ook duidelijk afbakende van de andere denominaties. Een nieuwe katholieke mannelijke orde, de jezuïeten , was de drager van de contrareformatie . Door de argumenten van de jezuïeten en politieke druk keerden sommige gebieden terug naar het katholieke geloof. In de volgende bekentenis werden de respectieve bekentenissen aangescherpt. Het gedrag van de bevolking werd via sociale discipline afgestemd op het respectieve geloof.

  De Reformatiebewegingen werden in de loop van de eeuw steeds talrijker, maar konden alleen overleven als ze ondersteund werden door de autoriteiten. Onafhankelijke groepen zoals de wederdopers en de puriteinen zijn onderdrukt of opgebroken. Vanwege de hoge status van religie in het leven van mensen, werden hun culturele ideeën sterk beïnvloed door hun denominatie. In tegenstelling tot de katholieken onthielden de evangelicalen zich van het versieren van hun kerken. In de loop van de Reformatie zijn tal van kunstwerken in kerken vernield.

  Golven van heks jaagt doordrongen Europa aan het begin en einde van de eeuw in zowel katholieke als protestantse regio's. In de loop van de eeuw kwam de vervolging steeds vaker van overheidsinstanties, waarvan sommige reageerden op eisen van de mensen. Vanwege de oneerlijke procedureregels, zelfs naar de maatstaven van die tijd, konden de beklaagden, die meestal vrouwen waren, zeer zelden voorkomen dat ze ter dood werden veroordeeld. Onder marteling werden de verdachten gedwongen vermeende handlangers te noemen, zodat hele bevolkingsgroepen het slachtoffer werden van de processen.

  Kunst, cultuur, wetenschap en technologie

  Waldseemüller- kaart uit 1507

  In deze eeuw vestigden zich ook het humanisme en de renaissance ten noorden van de Alpen. Terwijl de wetenschap zich voorheen concentreerde op de interpretatie van erkende autoriteiten, zijn experiment en intuïtie in veel delen van Europa steeds belangrijker geworden voor de wetenschap. Het wijdverbreide gebruik van de drukpers maakte een uitwisseling van ideeën mogelijk tussen Europese wetenschappers en universiteiten, ongekend in intensiteit en snelheid. Dit bevorderde vooral de verdere ontwikkelingen in de geneeskunde, cartografie, astronomie en metallurgie. Met de verkondiging van een heliocentrisch wereldbeeld legde Nicolaus Copernicus de basis voor een keerpunt in de astronomie.

  Al in de 15e eeuw werden land- en zeekaarten realistischer. Dit groeide in deze eeuw tot de voorlopige climax, de Mercator- wereldkaart uit 1569 met de door hem ontwikkelde Mercatorprojectie . Daarvoor hadden Waldseemüller en Ringmann in 1507 voor het eerst de "Nieuwe Wereld" op een wereldkaart afgebeeld en noemden het Amerika naar de ontdekker Amerigo Vespucci . De eerste rondvaart van de wereld door Juan Sebastián Elcano op een reis die begon met Ferdinand Magellan bracht nog meer kennis, vooral over de Stille Oceaan. Een van de andere omzeilers van deze eeuw was de Engelse piraat Francis Drake .

  Het onderwijs van de bevolking nam sterk toe. De lees- en schrijfvaardigheid bleef zich uitbreiden met de hoge beschikbaarheid van gedrukte teksten. De vertaling van de Bijbel door Maarten Luther droeg bij aan de grotere standaardisatie van de Duitse taal, met enige vertraging in de katholieke delen van het land. Freelance docenten verspreidden rekenen met Arabische cijfers, van wie Adam Ries de bekendste was.

  De opening en het herstel van postroutes voor particulier postverkeer maakte een snellere uitwisseling mogelijk. Georganiseerde ruiterestafettes vervoerden de post snel op vaste routes. Met de vooruitgang in tijdwaarneming, het zakhorloge werd uitgevonden in 1510, werd het leven van stedelijke mensen steeds meer bepaald door het precieze gebruik van tijd. Het jaar werd herberekend met de nieuw ingevoerde Gregoriaanse kalender.

  Renaissancekunst bereikte zijn hoogtepunt in Italië en vestigde zich ook ten noorden van de Alpen. In navolging van de vorige eeuw werden in Italië talrijke gebouwen in renaissancestijl gebouwd. Het grootste renaissancegebouw was de Sint-Pietersbasiliek , die als grootste kerk ter wereld pas in de 17e eeuw werd voltooid. In deze eeuw werden voor het eerst gebouwen in renaissancestijl opgetrokken ten noorden van de Alpen, waar het gedeeltelijk werd vermengd met elementen van de laatgotiek . De kastelen van de Loire , de residentie van München en het kasteel- en kloostercomplex El Escorial in Spanje zijn voorbeelden van de nieuwe architectuur. Net als de gebouwen werd het beeldhouwwerk van de Renaissance gevormd door zijn oude modellen en de kijk op de mens als individu. Na het begin in de 15e eeuw ontstonden er steeds meer sculpturen die onafhankelijk van een gebouw in de kamer stonden en het vaak naakte lichaam van mensen tot in detail uitbeeldden. Op basis van de technieken van de vorige eeuw creëerden schilders unieke beelden, zoals de Mona Lisa en het schilderij van de Sixtijnse Kapel . In tegenstelling tot de middeleeuwen werd de kunstenaar door de samenleving als individu erkend, gevierd en goed betaald door heersers en rijken voor hun zelfexpressie.

  De kleding van mensen werd bepaald door hun klasse en inkomen. Adellijke en rijke mannen droegen Italiaanse renaissancemode, een sjaal en een wambuis eroverheen . Haar vrouwen droegen een sjaal zo lang als een voet en een jurk met mouwen met splitjes. In de tweede helft van de eeuw oriënteerde de hogere klasse zich in sommige delen van Europa op de Spaanse mode . Mannen en vrouwen droegen hoge kraag en een korset . De hoofse vrouw droeg een hoepelrok.

  Afrika

  Die nordafrikanischen Reiche an der Küste des Mittelmeeres, mit Ausnahme des westlichen Maghrebs , wurden am Anfang dieses Jahrhunderts vom Osmanischen Reich erobert. Die Eroberung schloss viele spanische Stützpunkte an der Küste mit ein. Prinzipiell gliederten die Osmanen die Gebiete in ihre zentralstaatlichen Strukturen ein. Einzelne lokale Herrscher konnten sich jedoch Freiräume erhalten. In Ägypten verloren die bisher herrschenden Mamluken ihre Regierungsmacht, die durch einen osmanischen Vizekönig ersetzt wurde. Die bisher von ihnen beherrschte Levante sowie die Cyrenaika trennten die Osmanen administrativ ab, so dass das Gebiet der osmanischen Provinz Ägypten ungefähr dem der heutigen Arabischen Republik Ägypten entsprach. Ägypten bekam auf oberster Ebene die osmanische Verwaltungsstruktur und osmanisches Recht wurde eingeführt. Einige Mamluken retteten einen Teil ihrer Macht, indem sie osmanische Provinzgouverneure wurden. Genauso behielten die Oberhäupter der Beduinenstämme Oberägyptens ihre Selbstbestimmung.

  Der Maghreb war Kriegsschauplatz der Mittelmeermächte Osmanisches Reich, Spanien und Portugal. Er war Basis zahlreicher muslimischer Kaperfahrer, Korsaren, die sich aktiv in die maritimen Auseinandersetzungen auf Seiten der Osmanen einmischten und dabei zahlreiche Christen versklavten und nach Nordafrika verschleppten. Im Ringen der Mächte konnte einzig Marokko seine Unabhängigkeit behaupten, auch wenn es mehrere portugiesische und spanische Stützpunkte an seinen Küsten dulden musste. Gestärkt durch die Lösegeldzahlungen für die Mitglieder einer gescheiterten portugiesischen Expeditionsarmee unternahm die herrschende Saadier-Dynastie einen Expansionsversuch bis zum Nigerbogen. Durch die erfolgreiche Militäroperation wurde die dortige Regionalmacht, das Songhaireich, zerstört. Der Krieg führte jedoch zu starken Rückgängen des Transsaharahandels mit Marokko, so dass der Kriegszug letztendlich Marokko schadete und sich seine Armeen zurückzogen. Zuvor expandierte das Songhaireich zu seiner größten Ausdehnung. Die großen Handelsstädte im Nigerbogen, wie Timbuktu , wurden zu den bedeutendsten Stätten islamischer Gelehrsamkeit in Afrika. Mit dem Untergang des Songhaireiches verloren diese Handelsstädte ihre wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung.

  Die westafrikanischen Reiche waren durch ein weitverzweigtes jahrhundertealtes Handelsnetz verbunden. An dieses Handelsnetz knüpften die Portugiesen mit ihren afrikanischen Häfen an und verbanden es mit anderen Teilen Afrikas und der übrigen Welt. Der innerafrikanische Handel orientierte sich zunehmend auf die Atlantikküste hin. Während Gold, Salz und Sklaven exportiert wurden, wurden Textilien importiert. Pflanzen, wie Maniok, Bananen und Mais, die aus anderen Weltgegenden nach Afrika importiert wurden, wurden Teil der afrikanischen Landwirtschaft und änderten die Ernährung der Afrikaner.

  Im westlichen Zentralafrika ging das Königreich Kongo eine Allianz mit Portugal ein. Der Adel nahm schon im vorherigen Jahrhundert den christlichen Glauben an, behielt jedoch Elemente seines traditionellen Glaubens bei. Anfang des Jahrhunderts dehnte König Afonso I. sein Königreich stark aus. Die Führungstitel und die Korrespondenzsprache waren Portugiesisch. Der König organisierte sein Reich zentralistisch über die Hauptstadt São Salvador. Auch wenn die Landwirtschaft der zentrale Wirtschaftszweig war, so dominierten Sklaven den Export und die Portugiesen waren die ausschließlichen Abnehmer. Durch regelmäßige Sklavenjagden in Nachbarterritorien befriedigte der König die portugiesische Nachfrage. [6] Regelmäßig versuchten Portugiesische Händler die Hauptstadt zu umgehen, was zu Spannungen zwischen den Kongolesen und den Portugiesen führte. Die Jaga-Invasion der Jahre 1568 bis 1570 konnte nur mit portugiesischer Hilfe abgewehrt werden. Die Invasion und die folgenden Zugeständnisse an die Portugiesen schwächten das Königreich. Im Jahr 1575 gründeten die Portugiesen den Stützpunkt Luanda südlich des Kongo. Von diesem betrieben sie in Eigenregie Sklavenjagden auf die Nachbargebiete, um ihre steigende Nachfrage nach Sklaven zu befriedigen. In Westafrika hingegen nutzten die Portugiesen existierende afrikanische Netzwerke von Versklavung und Sklavenhandel. Insgesamt wurde nur ein Viertel der afrikanischen Sklaven nach Südamerika verschifft, die anderen Sklaven wurden in der portugiesischen Kolonie São Tomé eingesetzt oder innerhalb von Afrika und in den Nahen Osten verkauft.

  Auf der Schiffsroute nach Indien gründeten die Portugiesen auch Niederlassungen an der Ostküste Afrikas und drängten die muslimischen Stadtstaaten, die von dort über Jahrhunderte den Handel mit Asien betrieben hatten, zurück. Schwerpunkt des portugiesischen Engagements in Ostafrika war das Gebiet des heutigen Mosambiks.

  Asien

  Osmanisches Reich

  Osmanische Eroberung von Rhodos im Jahr 1522

  War das Osmanische Reich in den vorherigen Jahrhunderten vorwiegend ein europäisches Reich mit einem sehr hohen Anteil von Christen, so expandiere es zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Der nun überwiegend muslimischen Bevölkerung [7] der Großmacht am Mittelmeer präsentieren sich die Sultane als Kalifen und Beschützer der heiligen muslimischen Stätten in Mekka und Medina .

  Um die Gebiete im Nahen Osten konkurrierten die Osmanen mit den expansiven Safawiden , gegen die sie im Laufe des Jahrhunderts zahlreiche Kriege führten. Nachdem sie Ägypten von den Mamluken erobert hatten, dehnten sie ihre Herrschaft an der nordafrikanischen Küste bis an die Grenzen Marokkos aus. Ihre Expansion führte zu einem Krieg mit den Habsburgern und Venedig um die Vorherrschaft im Mittelmeer. In dieser Auseinandersetzung unterstützten sie Korsaren , [8] muslimische Seeräuber, die auf ihren Raubzügen zahlreiche christliche Europäer versklavten und nach Nordafrika verkauften. Dadurch dass der Sherif von Mekka sich unter ihren Schutz stellte, erlangten die Osmanen einen hohen Prestigegewinn. Kurz nach der Eroberung Ägyptens expandierte das osmanische Reich auf dem Balkan und eroberte große Teile Ungarns, scheiterte jedoch bei dem Versuch, Wien zu erobern .

  Das Osmanische Reich war vom Grundsatz her ein zentralistisches Reich, an dessen Spitze die Sultane mit ihrer uneingeschränkten Macht standen. Als Kalifen waren sie auch die oberste religiöse Autorität des Reiches. Die Sultane stammten alle aus der Familie der Osmanen, wobei es nach dem Tod eines Sultans oft blutige Nachfolgekämpfe zwischen seinen Söhnen gab. Ihre Macht delegierten die Sultane an verschiedene Amtsinhaber, wobei die Großwesire die Spitze der Regierung bildeten. Diese standen dem obersten Beratungsgremium, dem Dīwān , vor. In den Provinzen des Reiches übten Paschas die Herrschaft stellvertretend für den Sultan relativ eigenständig aus. [8] Bei der Besetzung der nicht erblichen Stellen, spielte die erwartete Leistungsfähigkeit eine viel bedeutendere Rolle als die Herkunft. Die Elite des Reiches, die Askeri , genoss umfangreiche rechtliche Privilegien. Auf lokaler Ebene gab es zahlreiche Selbstverwaltungseinheiten, deren Mitglieder religiös-ethnische oder berufliche Gemeinsamkeiten zusammenhielten. Diese Einheiten hatten weitreichende Freiheiten zur Selbstorganisation und die Herrschaft des Sultans reichte selten unmittelbar auf die lokale Ebene durch.

  Große Bedeutung kam der Militäreinheit der Janitscharen zu, einer stehenden Militäreinheit, die dem Sultan persönlich zugeordnet war. Sie fungierte nicht nur als Elitetruppe in Kriegen, sondern auch als Ordnungsmacht innerhalb des Reiches. Die Mitglieder dieser Truppe wurden als Jungen ihren meist christlichen Eltern weggenommen, mussten zum Islam konvertieren und kaserniert eine strenge Ausbildung durchlaufen. Diese im Sold des Sultans stehende Infanterie gewann im Laufe des Jahrhunderts stetig mehr Macht und drängte die Kavallerieeinheiten zurück. Deren Anführer waren Inhaber nicht erblicher Lehen, die ihre Einheiten aus deren Einkünften finanzieren mussten.

  Im Reich gab es neben der Scharia ein einheitliches Recht des Sultans, dessen Übereinstimmung mit der Scharia vor dem Erlass bestätigt wurde. Dem untergeordnet wurde in den verschiedenen Reichsteilen lokales Recht angewendet. Auch die Steuererhebung wurde zentral organisiert. Mitte des Jahrhunderts wurde Türkisch als Amtssprache eingeführt. [8]

  Im 16. Jahrhundert florierten Landwirtschaft, die den größten Teil der Wirtschaft ausmachte, Handwerk und Handel. Bis auf die großen Städte regulierte die Zentralmacht die Wirtschaft wenig. Nach der Eroberung Ägyptens etablierte sich mit dem Kaffeehandel das Kaffeehaus als neuer Ort der Geselligkeit und Unterhaltung. [8] Die Eliten förderten Wissenschaft, Dichtung, Musik und Malerei, die verstärkt Szenen des Hoflebens und des Alltags darstellte. Der Hofarchitekt Sinans schuf zahlreiche Bauwerke, darunter berühmte Moscheekomplexe wie Shehzade, Süleymaniye und Selimiye . [8]

  West- und Zentralasien

  Persien unter den Safawiden

  In den vorherigen Jahrhunderten hatten die Safawiden , die führende Familie des Suffiordens Safawiyya , sich in Anatolien eine Machtbasis aufgebaut. Zu Beginn des Jahrhunderts eroberte das Familienoberhaupt Ismail I. mit Hilfe turkmenischer nomadischer Kizilbasch -Stämme große Gebiete des Iraks, Irans und Chorasans . Fortwährende Auseinandersetzungen mit den rivalisierenden Osmanen führten unter seinem Nachfolger zum Verlust Anatoliens und des Iraks, der am Ende des Jahrhunderts durch Schah Abbas l. zurückerobert wurde. Das Jahrhundert hindurch führten die Safawiden fortwährend militärische Auseinandersetzungen mit den Osmanen im Westen und den Usbeken im Osten, die nur von kurzen Friedensperioden unterbrochen wurden.

  Ismail I. konvertierte zum Zwölf-Schia-Islam . Er und seine Nachfolger setzten diese Konfession in ihrem Herrschaftsgebiet als Staatsreligion durch. Das sunnitische Bekenntnis und vielfältige Formen des islamischen Volksglaubens wurden mit Zwangsmaßnahmen zurückgedrängt. Schiitische Gelehrte aus dem Südirak und Südlibanon lehrten die orthodoxe Schia, die bis heute als Staatsreligion den Iran prägt.

  Ismail und seine Nachfolger waren als Schah sowohl politisches als auch religiöses Oberhaupt. Zunächst hatten die nomadischen Kizilbasch-Stämme als Provinzgouverneure großes politisches Gewicht. [9] Sie hatten das Recht auf die Steuereinnahmen der Provinz, von denen sie die Militärausgaben bestreiten mussten. Die Verwaltungsaufgaben erledigte die indigene sesshafte iranische Bevölkerung. In der zweiten Jahrhunderthälfte bauten die Schahs eine Armee aus Militärsklaven auf, die im Gegensatz zu den Kizilbasch stark von ihnen abhängig waren. Schah Abbas I. gelang es dadurch den Einfluss der Kizilbasch zu seinen Gunsten zurückzudrängen. [9] Ferner wandelte er große Flächen in Krongut um und schenkte andere Teile den Stiftungen der religiösen schiitischen Heiligtümer. Die religiöse Führerschaft der Schahs wurde im Laufe des Jahrhunderts zunehmend von schiitischen Religionsgelehrten in Zweifel gezogen. Es bildete sich ein schiitischer Klerikerstand heraus, der gesichert durch eigene Einkünfte zunehmend unabhängiger von den weltlichen Herrschern wurde. Gefördert von den Schahs wurde der Scheinkult im Iran immer populärer.

  Zu Beginn des Jahrhunderts hatten sich die Nomaden am kasachischen Fluss Syrdarja unter dem Schaibaniden Mohammed Scheibani zusammengeschlossen und Transoxanien erobert, das bis dahin von den zerfallenden Reichen der Timuriden beherrscht wurde. Das von ihnen gegründete Usbeken-Khanat blieb in Abgrenzung zum Iran sunnitisch. Zwar waren die Schaibaniden die obersten Khane, doch war das Gebiet unter den führenden Clans aufgeteilt, die die hauptsächliche politische Macht ausübten. Mitte des Jahrhunderts kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen den Clans um die Aufteilung der Gebiete, aus dem Abdalläh als neuer Khan hervorging.

  Ebenso wie die Schaibaniden waren die in Mogolistan lebenden Nomaden mongolischer Abstammung. Sie eroberten das Tarimbecken und kontrollierten den Handel der durch es durchführenden Seidenstraße. Im Kernland der Mongolen herrschte Altan Khan. Unter ihm führten die Mongolen zahlreiche Raubzüge in China, das daraufhin seine Mauer verstärkte, durch. Erst als die Chinesen in einen Handelsvertrag mit den Mongolen einwilligten, hörten die Raubzüge auf. Altan Khan ging eine Allianz mit den Anhängern der tibetisch buddhistischen Gelug-Schule ein. Er verhalf der Schule sich gegenüber ihren Widersachern in Tibet durchzusetzen und verlieh ihrem Oberhaupt den Titel Dalai Lama . Dieser missionierte die Mongolen zum tibetischen Buddhismus.

  Der indische Subkontinent

  Angriff der Mogul -Armee

  Der indische Subkontinent des 16. Jahrhunderts kann in drei Zonen gegliedert werden. Im Norden lagen muslimische Reiche, die zumeist ihren Ursprung im Delhi-Sultanat hatten. Diese Reiche wurden im Laufe des Jahrhunderts vom Mogulreich erobert. In der Mitte lagen die Dekkan-Sultanate , die Nachfolgereiche des Bahmani-Sultanats . Im Süden erstreckte sich das Königreich Vijayanagar .

  Vertrieben von den Usbeken eroberte Babur , ein muslimischer Nachfahre Timurs , vom Hindukusch aus die indische nördliche Tiefebene. Da seine Herrschaft nur unzureichend verankert war, konnte der paschtunische Heerführer Sher Khan Suri den Norden des indischen Subkontinents erobern. [10] In Militär- und Verwaltungsstruktur legte er die Grundlagen, auf die das Mogulreich, das der Enkel Baburs, Akbar I. , in der zweiten Jahrhundert errichten konnte, zurückgriff. Akbar eroberte ganz Nordindien von Gujarat bis Bengalen , aber auch Kabul gehörte zu seinem Reich.

  Der Erfolg der Mogul-Armee war die stimmige Kombination aus Feuerwaffen, Bogenschützen und Kavallerie, gegen die Gegner kein Mittel fanden. Aber auch Diplomatie und Heiratsbündnisse gehörten zu Akbars Politik. Seine religiöse Toleranz gegenüber der hinduistischen Mehrheit seiner Untertanen zeigte sich in der Abschaffung der besonderen Kopfsteuer für Nicht-Muslime. [11] Ferner zwang er seine Ehefrauen nicht zum Islam überzutreten. [11] Hindus stiegen in die höchsten Verwaltungsämter auf, während viele militärische Führungspositionen von Muslimen wahrgenommen wurden. Insgesamt wurden alle ethnischen Gruppen gleichmäßig berücksichtigt.

  Akbar stand als absoluter Herrscher an der Spitze von Militär und Verwaltung. Dabei hatte jeder Amtsträger einen Rang in einem stark ausdifferenzierten Rangsystem. Je nach Rang erhielten wichtige Amtsträger, die der Herrscher alle persönlich ernannte, Landzuteilungen, die ihnen zur Finanzierung ihrer Aufgaben dienten. [10] Rotationsregeln verhinderten die Bildung einer Hausmacht. Die Abgaben wurden aufgrund statistischer Analysen der Leistungsfähigkeit der Provinzen erhoben. Durch verschiedene Maßnahmen gelang es dem Herrscher lokale Fürsten in die zentralistischen Verwaltungsstrukturen des Staates einzubinden, so dass die Strukturen auch in den Provinzen relativ stark verankert waren. Akbar etablierte einen Herrscherkult mit ihm als Herrscher von Gottes Gnaden, der sich stark von der traditionellen Auslegung des Islams unterschied. Seinen Herrschaftsanspruch inszenierte er mit prunkvollen Festen und Bauten. Mit seinem Herrscherkult rief Akbar heftigen Widerspruch muslimischer Geistlicher hervor, aus der eine islamische Erneuerungsbewegung im folgenden Jahrhundert hervorging.

  Als sehr wichtige Quelle zur Finanzierung des zentralistischen Mogulreiches diente die in diesem Jahrhundert eingeführte Grundsteuer. Im von der Landwirtschaft geprägten Nordindien beschränkte sich die Geldwirtschaft im Wesentlichen auf den zur Erwirtschaftung der Grundsteuer notwendigen Handel. Die Marktorientierung der Landwirtschaft war deutlich geringer als in Europa und China. Dennoch benötigte die Geldwirtschaft des Mogulreiches eine steigende Menge von Gold und Silber, die Akbar hauptsächlich von den Portugiesen erwarb. Diese errangen im Laufe des Jahrhunderts durch den Einsatz ihrer stark bewaffneten Flotte eine Vormachtstellung zur See und bauten ein „Kolonialreich“ aus Festungen und Handelsniederlassungen an den indischen Küsten auf. [11] Diese Erfolge konnten sie erzielen, weil die großen indischen Landmächte keine Neigung zeigten eine eigene Kriegsflotte aufzubauen.

  Neben den Mogulen war das im Süden des Subkontinents gelegene Königreich Vijayanagar die zweitgrößte Landmacht. Das Reich wurde von der hinduistischen Königsdynastie der Tuluva regiert. König Krishna Deva Raya eroberte mehrere Nachbarreiche und führte das Reich zu seiner letzten Blüte. Seine Nachfolger provozierten einen Zusammenschluss der nördlich gelegenen Dekkan-Sultanate und verloren gegen diese in der Schlacht von Talikota im Jahr 1565. Von den anschließenden Zerstörungen durch die Sieger erholte sich das Königreich, das formal noch bis zum 17. Jahrhundert fortbestand, nicht mehr. Die Militärgouverneure der Provinzen übernahmen die Herrschaft und gründeten die Nayak-Dynastien .

  China

  China im Jahr 1580

  Im 16. Jahrhundert war China, das größte Reich der Welt, auch wenn es mit vier Millionen km² wesentlich kleiner war als die heutige Volksrepublik China . In Ostasien nahm es eine führende wirtschaftliche und kulturelle Position ein. An der Spitze des Reiches standen die Kaiser der Ming-Dynastie , die ihre Herrschaft auf einen Beamtenapparat stützten. Da die Kaiser sich oft auf ihre rituellen Aufgaben beschränkten, wurde das Reich von den Eunuchen des Hofes und den Spitzenbeamten regiert. Beide Gruppen standen oft in Konkurrenz zueinander. Die Beamten wurden durch ein mehrstufiges Prüfungssystem ausgewählt, das die neokonfuzianischen Schriften abprüfte. Auf der untersten Ebene waren die Mittel der Beamten beschränkt, so dass sie sich für die Regierungsführung auf die lokale Gentry, eine Schicht reicher Kaufleute und Großgrundbesitzer, stützten. Dieser gewährten sie für ihre Dienste Sonderprivilegien, die die Gentryfamilien zum Ausbau ihrer Macht nutzten.

  Die chinesische Wirtschaft wuchs in diesem Jahrhundert stark und änderte ihre Struktur. [12] Ein Motor des Wirtschaftsaufschwungs war die Fortsetzung des im vorherigen Jahrhundert begonnenen rapiden Bevölkerungswachstums, sodass in China um das Jahr 1600 150 bis 160 Millionen Menschen lebten. Ferner setzten sich die Strukturveränderungen der chinesischen Wirtschaft fort. Da die lokalen Oberschichten einerseits von den steigenden Arbeitsverpflichtungen der Bauern befreit waren, andererseits auch die Steuererhebung organisierte, nutzten sie ihre Macht aus und pressten den Kleinbauern immer mehr Land ab. Viele der nun abhängigen Bauern wanderten in die Städte ab. Dies war der Nährboden für eine zunehmend arbeitsteilige Wirtschaft, eine immer größere Marktorientierung und die Zunahme des Binnenhandels. Ein ebenso gewichtiger Faktor für den Wirtschaftsaufschwung war der zunehmende Außenhandel, der auf einer großen Nachfrage nach chinesischen Produkten aus Ostasien und in der zweiten Jahrhunderthälfte aus Europa fußte.

  In der ersten Jahrhunderthälfte war China ein Teil des (ost-)asiatischen Handelsnetzwerks, das sich in den vorherigen Jahrhunderten entwickelt hatte. Ein Verbot des See- und Außenhandels konnte die chinesische Führung zu keinem Zeitpunkt durchsetzen. Vielmehr führten ihre Versuche zu einem Anstieg der Piraterie, da lokale Händler bei ihrem Schwarzhandel mit Piraten zusammenarbeiteten. [12] Die chinesischen Waren wurden sehr oft mit Silber bezahlt, das in der ersten Jahrhunderthälfte vor allem aus Japan kam. In der zweiten Jahrhunderthälfte hoben die chinesischen Autoritäten das See- und Außenhandelsverbot auf. Gleichzeitig beteiligten sich die Europäer immer stärker am Handel. Mit der Gründung der spanischen Kolonie Manila begann der ostasiatische Dreieckshandel mit Lateinamerika. [12] Die Spanier importierten südamerikanisches Silber über Manila nach China. Im Gegenzug erhielten sie chinesische Textilien und Porzellan, das sie entweder direkt nach Europa verschafften oder in Asien gegen Gewürze eintauschten. Das Silber diente der wachsenden chinesischen Wirtschaft als Währung, da das staatliche Papiergeld kein Vertrauen genoss. Der Staat war in ständiger Finanznot, da Steuern und Arbeitsleistungen auf immer weniger Menschen verteilt wurden und gleichzeitig die Ausgaben stiegen. Ferner waren die durch Arbeitsverpflichtung erbrachten Leistungen von geringer Qualität. Reformen, die dazu führten, dass immer mehr Steuern in Geld zu erbringen waren, beschleunigten die Marktorientierung der Landwirtschaft. Als besonders große Belastung für den Staatshaushalt erwies sich die militärische Unterstützung Koreas im Imjin-Krieg gegen Japan zum Ende des Jahrhunderts, welche als eine Ursache für den Untergang der Ming im folgenden Jahrhundert gesehen wird.

  Kaiser Jiajing auf seinem Staatsschiff

  Das 16. Jahrhundert markierte sozial und kulturell einen Umbruch. Insbesondere in der zweiten Jahrhunderthälfte erhöhte sich die soziale Mobilität, die Standesunterschiede verschwammen zunehmend. Ein starker Anstieg der Lese- und Schreibfähigkeit schaffte einen breiten Markt für Literatur. Diese Nachfrage wurde durch ein steigendes Angebot an gedruckten Büchern befriedigt. [12] Richtete sich das Literaturangebot in den vergangenen Jahrhunderten vor allem an eine Gelehrtenschicht, so nutzten zahlreiche Verleger die seit Jahrhunderten bekannten Techniken von Holztafeldruck und Papier, um die Nachfrage des breiten Volkes nach Gedrucktem zu befriedigen. So entstanden beliebte Volksromane, die bis heute in China rezipiert werden. [12] Im Gegensatz zu den bisherigen Büchern, die in einer Gelehrtensprache verfasst wurden, wurden sie in der chinesischen Alltagssprache geschrieben. Die seit Jahrhunderten staatstragenden Lehren des Neokonfuzianismus wurden durch den Philosophen Wang Yangming neu interpretiert. Wang, dessen Denken vom Buddhismus beeinflusst war, lehrte, dass der Mensch die Wahrheit in sich selbst aus der inneren Intuition erkennen müsse. [12] War der Neokonfuzianismus bisher eine Weltanschauung der Eliten, so trugen die Anhänger Wangs seine Interpretation in breite Bevölkerungsschichten.

  Ostasien

  Modell eines im Imjin-Krieg eingesetzten Schildkrötenschiffes

  An der Spitze Koreas standen die Könige der Choson -Dynastie. Sie herrschten über eine undurchlässige Ständegesellschaft, bei der der Stand durch die Geburt bestimmt wurde. Zwar erfolgte die Ämterbesetzung durch ein Prüfungssystem, jedoch bestimmte die Standeszugehörigkeit den Zugang zu den Prüfungen. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der unteren Schichten, unter denen die große Gruppe der Sklaven die wenigsten Rechte hatte, wurde durch ein Erkennungsmarkensystem verstärkt. Die Oberschicht gliederte sich zunächst in zwei, dann in mehrere miteinander rivalisierende Gruppen, die abwechselnd die Gunst des Königs erlangten. Gewann eine Gruppe die Oberhand, so führte diese eine tödliche Säuberungswelle unter den Anhängern der anderen Gruppe durch. Ideologisch als auch von der Struktur orientierte sich die koreanische Administration am neokonfuzianischen Modell Chinas.

  Als Japan zum Ende des Jahrhunderts den Durchmarsch seiner Truppen erbat, um China anzugreifen, wies dies Korea als Alliierter Chinas ab. Danach verwüsteten japanische Armeen Korea, dessen Streitmacht den Angreifern nicht gewachsen war. Nur mit Hilfe des chinesischen Verbündeten und einer technologisch überlegenen Marine konnten die japanischen Invasoren zurückgeschlagen werden. Als die Japaner nach dem Tod ihres Führers Toyotomo Hideyoshi ihre Invasionsbemühungen 1598 endgültig beendeten, war die Zerstörung der wirtschaftlichen Ressourcen und die Dezimierung der Bevölkerung durch den Imjin-Krieg so groß, dass das Land um fast ein Jahrhundert in seiner Entwicklung zurückgeworfen wurde.

  Zu Beginn des Jahrhunderts war Japan in die Herrschaftsbereiche zahlreicher Daimyos geteilt. Diese bauten im ganzen Land zahlreiche Burgen zur Absicherung ihrer Herrschaft und waren ständig in Auseinandersetzungen verwickelt. Dabei trafen Massenheere aufeinander, in denen Bauern eine immer größere Rolle spielten. Diese Heere kämpften mit Spießen, Bogen und im Laufe des Jahrhunderts auch mit Schusswaffen. [13] Somit verloren die Samurai , berittene Bogenschützen und Schwertkämpfer, an Bedeutung. Mitte des Jahrhunderts begann sich ein Daimyo, Oda Nobunaga , durchzusetzen und leitete die Einigung Japans , die über drei Herrscher bis zum Beginn des folgenden Jahrhunderts dauerte, ein. Durch Bündnisse und Kriege gewann Nobunaga ein immer größeres Territorium. Sein Nachfolger Toyotomo Hideyoshi setzte das Einigungswerk mit einem größeren Schwerpunkt auf Diplomatie fort. Am Ende des Jahrhunderts versuchte er Korea zu erobern, wurde jedoch von der mit Korea verbündeten chinesischen Armee besiegt.

  Die zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen hinderten jedoch japanische Kaufleute nicht daran, regen Handel mit China zu betreiben, wobei der Export von Silber sehr bedeutend war. Es bildeten sich Wirtschaftsstrukturen heraus, die die Basis des japanischen Wirtschaftsaufschwungs der folgenden Jahrhunderte waren.

  In der Jahrhundertmitte kam der Handel mit den europäischen Nationen, besonders mit Portugal, hinzu. Diese brachten neben der Kenntnis von Feuerwaffen und nautischen Kenntnissen das Christentum nach Japan . Zunächst wurde das Christentum von einigen japanischen Daimyos gefördert, da es als Gegengewicht zu militanten buddhistischen Sekten dienen sollte. [13] Der Erlass Hideyoshi die christlichen europäischen Missionare auszuweisen brachte eine Kehrtwende der Einstellung des wichtigsten japanischen Herrschers zum Ausdruck. Da dieser aber nicht durchgesetzt wurde, wuchs die christliche Gemeinde Japans zum Jahrhundertende auf 300.000 Mitglieder an. [13] Dennoch blieben die Christen in Japan eine kleine Minderheit. Die Mehrheit hing verschiedenen buddhistischen Glaubensrichtungen an, die sich untereinander stark bekämpften. Die stärkste Richtung war der Zen-Buddhismus .

  Indischer Ozean und Südostasien

  Für ihre Indienfahrten nutzten die Portugiesen oft Karacken .

  Der Indische Ozean des 16. Jahrhunderts war durchzogen von maritimen Handelsnetzen. Der weitgehend friedliche Handel wurde von mehreren Händlergruppen aus dem Nahen Osten, Indien, China und aus Südostasien betrieben, wobei einzelne Abschnitte von einzelnen Gruppen dominiert wurden. Mit dem Bestreben den Zwischenhandel für asiatische Luxuswaren, wie Gewürze, zu umgehen, drangen die Portugiesen zu Beginn des Jahrhunderts in dieses Handelsnetzwerk ein und veränderten es grundlegend. Durch die Eroberung zentraler Handelsemporien wie dem indischen Goa und Malakka auf der Malaiischen Halbinsel versuchten sie zu Beginn des Jahrhunderts, große Teile des Handels an sich zu binden und durch hohe Schutzzölle Einnahmen zu generieren. Waren sie anfangs erfolgreich, so wichen große meist muslimischen Händlergruppen auf alternative Routen aus. Im Zuge dieser Strukturveränderung gingen viele etablierte Reiche des südostasiatischen Festlandes unter und neue Sultanate entstanden. Das bedeutendste Sultanat war Aceh im Norden Sumatras. Diese Sultanate stützen auch die Ausbreitung des Islam, zu dem Missionare die meisten südostasiatischen Inselbewohner bekehrten. Die Erfolge der christlichen Missionare blieben hingegen bis auf die Philippinen gering. [14] Diese von den Spaniern kolonisierten und missionierten Inseln waren deren wichtigster Brückenkopf nach Asien. Die Verknüpfung des asiatischen Seehandels mit Amerika war ihr Verdienst und Privileg. Sie und vor allem die Portugiesen verbanden erstmals den maritimen asiatischen Handel direkt mit Europa. Im Laufe des Jahrhunderts minderten zunehmen private portugiesische Händler den Vorrang des staatlich organisierten portugiesischen Handels.

  Auch die mehrheitlich buddhistischen Reiche des südostasiatischen Festlandes profitierten mit ihren Häfen vom maritimen Handel. An ihren Konflikten beteiligte sich Portugal eher indirekt, während sich einige unabhängige portugiesische Glücksritter direkt einmischten. [14] Aus den Auseinandersetzungen der drei birmanischen Machtzentren Oberbirma, Niederbirma und Mon ging die Taungu-Dynastie als Sieger hervor. Sie eroberte zunächst große Teile des heutigen Myanmar und konnte im Jahr 1567 die Hauptstadt Ayutthaya des gleichnamigen thailändischen Reiches erobern, schaffte es aber nicht, die Stadt lange zu halten. [14] Durch die andauernden Kriegszüge war das lose zusammengehaltene Herrschaftsgebiet der Taungu-Dynastie zum Ende des Jahrhunderts wirtschaftlich ausgelaugt und die Herrscher hatten mit Aufständen zu kämpfen. Ayutthaya konnte sich in wenigen Jahrzehnten wieder erholen und griff nun seinerseits Birma an. In den dadurch ausgelösten Machtkonflikten zerbrach das birmanische Reich.

  Amerika

  Der amerikanische Kontinent erlebte in diesem Jahrhundert einen so radikalen und schnellen Wandel wie niemals zuvor in seiner Geschichte. Zu Beginn des Jahrhunderts hatten zwei große Regionalreiche die Azteken in Mexiko und die Inka in Südamerika ihre Blüte erreicht. In den 20er und 30er Jahren wurden beide Reiche von Abenteurern, die in Lizenz der spanischen Krone agierten, erobert und zerstört. Neben den Schwachpunkten der beiden Reiche kamen den Spaniern auch die überlegene Waffentechnik und der Einsatz von in Amerika nicht bekannten Pferden zugute. Entscheidend für die Eroberung Amerikas war jedoch die Auswirkung der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten. Pocken, Masern und Grippe, gegen die die Indigenen Amerikas keine Resistenzen hatten, verbreiteten sich über die ausgedehnten Handelswege des Doppelkontinents und töteten bis zu 90 % der Bevölkerung, oft noch bevor die Europäer an ihren Wohnorten ankamen. Gleichzeitig änderte sich die Tierwelt des Kontinents durch die von den Europäern mitgebrachten Haustiere. [15] Pferde und Schweine wilderten aus. Für einige nomadische indigene Völker wurden die eingefangenen Wildpferde Teil ihrer Kultur. Die ausgewilderten Schweine mutierten zu Wildschweinen. Einerseits richteten sie erheblichen Schaden bei einigen landwirtschaftlichen Kulturen an, andererseits dienten sie den Indigenas als Fleischlieferanten.

  Eroberungen in Mittelamerika

  Begegnung zwischen Cortés , seiner Unterstützerin Malinche und Moctezuma II.

  Seit dem 15. Jahrhundert eroberte die Stadtgemeinschaft Tenochtitlán , Texcoco und Tlacopán ein großes Aztekenreich , das mit den zusätzlichen Eroberungen in diesem Jahrhundert große Teile Mittelamerikas umfasste. Meist regierten sie die unterworfenen Gebiete nicht direkt, sondern etablierten loyale Herrscher und festigten ihre Herrschaft durch Ehebündnisse. Von den unterworfenen Völkern pressten sie hohe Tribute ab, die in die drei Hauptstädte flossen. Zur Blütezeit der Azteken wuchs ihre größte Stadt Tenochtitlán auf 300.000 Einwohner an. An der Spitze von Tenochtitlán stand ein Monarch, der aus dem Hochadel stammte. Dieser besaß große Vermögen und hatte bestimmte Vorrechte. Oft arbeiteten für ihn abhängige Bauern. Die niedrigste Schicht bildeten die unfreien Sklaven, deren Status nicht erblich war. Die Verlierer dieses Systems waren die eroberten Stadtstaaten und die kleinen Nachbarn des Aztekenreiches. Sie sahen in der Zusammenarbeit mit dem Spanier Hernán Cortés und seinen Söldnern die einzige Möglichkeit, der Gewaltherrschaft der Azteken zu entkommen. Dieser nutzte die Unvorsichtigkeit des Aztekenkönigs Montezuma , um ihn gefangen zunehmen. Aufgrund der streng hierarchischen Struktur des Reiches konnte er damit das Reich zerstören.

  Eroberung des Inka-Reiches

  Expansion des Inkareiches

  Die Inka hatten insbesondere im letzten Jahrhundert zahlreiche Völker unterworfen und so ein Reich im Gebiet der südamerikanischen Anden und der angrenzenden Gebiete begründet. Die Gesellschaft der Inka war in viele Verwandtschaftsgruppen gegliedert, die nach einem hierarchischen System geordnet waren. Eroberte Völker wurden in diese Hierarchie auf niedriger Stufe eingebunden. Die Wirtschaft im Inkareich basierte vorwiegend auf Landwirtschaft, die im Gegensatz zu den Wirtschaften Asiens, Europas und Afrikas keine Nutztiere kannte. Auch das Handwerk war geringer ausgeprägt als auf den anderen Kontinenten. Die Inka hatten ein staatlich gelenktes Handelssystem, bei dem überschüssige Handelsgüter an zentralen staatlichen Stellen abgegeben und von dort aus verteilt wurden, errichtet. Zur Aufrechterhaltung dieses Handelssystems betrieben die Inka eine Bürokratie, die einen umfassenden Zensus der Bevölkerung einschloss. Zur Förderung des Handels erweiterten die Inka ein Netz von Handelsstraßen, von denen die Längste über 5.000 Kilometer lang war.

  Als der Inka-Herrscher Huayna Cápac im Jahr 1525 starb, löste der Erbfolgestreit seiner Söhne einen Bürgerkrieg aus. Seinen Sieg im Streit um die Krone erkaufte sich Atahualpa mit einem zutiefst gespaltenen Land. Als kurz nach seinem Sieg im Jahr 1532 der Spanier Francisco Pizarro mit einer kleinen Armee das Inka-Reich erreichte, nutzte er die Spaltung des Landes und die Unvorsichtigkeit des Inka-Königs aus und eroberte das Reich bis zum Jahr 1536 .

  Herrschaft und Gesellschaft in den europäischen Kolonien

  Die spanische Herrschaft wurde zu Beginn des Jahrhunderts durch Konquistadoren , spanische Abenteurer in Lizenz der Krone, durchgeführt. Durch Vertrag trieben sie auf eigene Rechnung die Abgaben der Ureinwohner ein und konnten über ihre Arbeitskraft verfügen. Insbesondere in dieser Phase kam es zu zahlreichen Gewaltexzessen gegenüber der indigenen Bevölkerung. Im Laufe des Jahrhunderts baute die spanische Krone zentralistische Verwaltungsstrukturen auf, an deren Spitze zwei Vizekönige, einer in Süd- und der andere in Mittelamerika , standen. Ziel der Krone war ein zentralistisches Herrschaftssystem mit absolutistischen Zügen. Die Verfügungsgewalt über die Arbeitsleistung der Indios wurde Privatpersonen zunehmend, indirekt über staatliche Stellen zur Verfügung gestellt, was die Gewaltanwendung gegenüber den Ureinwohnern verringerte. Zur Erschließung Amerikas gehörten zahlreiche Stadtgründungen, die oft planmäßig nach einem Schachbrettmuster angelegt wurden. Es etablierte sich eine ethnisch geschichtete Gesellschaft. Dessen oberste Schicht waren die eingewanderten Europäer, den zweiten Rang nahmen die indigene Führungsschicht und Menschen gemischte ethnischer Herkunft ein, die dritte Schicht bildeten die einfachen Indigenas und die unterste Schicht die afrikanischen Sklaven. [15] Im Laufe des Jahrhunderts ging die Zahl der indigenen Amerikaner durch Krankheiten, Gewalttaten, Hunger und Geburtenrückgänge stark zurück. Gleichzeitig wanderten zahlreiche Spanier und andere Europäer nach Amerika ein. Die nach Amerika verschleppten afrikanischen Sklaven konzentrierten sich in einigen Orten, wo ihre Arbeitskraft benötigt wurde.

  Während des Jahrhunderts wurde ein großer Teil der Bevölkerung im spanischen Einflussbereich zum Christentum bekehrt. Dies geschah teils gewaltsam, teils durch Überzeugung. Eine tragende Rolle in der Mission spielten die christlichen Mönchsorden, die teilweise als Anwälte der indigenen Bevölkerung gegen die spanische Obrigkeit auftraten. Oft geschah die Annahme des Christentums nur oberflächlich und die alten religiösen Elemente wurden dort integriert. Insgesamt trug die Kirche mit dem Aufbau eigener Strukturen erheblich zur Neustrukturierung Amerikas bei. In vielen Regionen Amerikas, insbesondere in Nordamerika und den küstenfernen Regionen Südamerikas waren die Europäer, wenn überhaupt durch einzelne Abenteurer präsent. Während die Versuche Englands und Frankreichs Kolonien in Nordamerika einzurichten in diesem Jahrhundert scheiterten, gelang es den Spaniern, mit St. Augustine im nordamerikanischen Florida eine Siedlung zu errichten, die bis heute Bestand hat.

  Wirtschaft im iberischen Amerika

  Die Bergbaustadt Potosí

  Die Kolonialherren richteten die Wirtschaft auf den Export nach Europa aus. Portugal, dem laut Vertrag von Tordesillas die Ostküste Südamerikas zugesprochen wurde, richtete ab den 40er Jahren dort Zuckerrohrplantagen ein. Den mit importierten afrikanischen Sklaven und versklavten Ureinwohnern hergestellten Zucker exportierten sie mit Erfolg nach Europa. [15] Ihre Plantagen sicherten sie mit militärischen Stützpunkten ab.

  Die Spanier waren weniger erfolgreich mit ihren Zuckerrohrplantagen, so dass ihr Hauptexportartikel, Metalle, insbesondere Silber und Gold waren. In wenigen Bergwerken, insbesondere in Potosí in Bolivien, gewannen sie in der zweiten Jahrhunderthälfte große Mengen Silber und exportierten es unter der Kontrolle der Krone nach Europa. Durch die Beschäftigung von europäischen Bergbauspezialisten wurde der Abbau immer effektiver. Da die Zwangsverpflichtung von Arbeitskräften nicht ausreichte, importierten sie zahlreiche afrikanische Sklaven als Arbeitskräfte für den Bergbau. Neben dem Silberexport und dem Export aus Plantagen war die Wirtschaft Amerikas von der Landwirtschaft dominiert, wobei der Selbstversorgungsanteil hoch war. Das Handelsnetz richtete sich zunehmend auf die Versorgung des Bergbaus neu aus. In Südamerika blieb es in indigener Hand, während in Mittelamerika die spanischen Einwanderer eine immer bedeutendere Rolle einnahmen.

  Literatur

  • Peter Feldbauer, Jean-Paul Lehners (Hrsg.): Die Welt im 16. Jahrhundert . Mandelbaum Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-85476-266-9 .

  Weblinks

  Commons : 16. Jahrhundert – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Anmerkungen

  1. Andreas Weigl : Bevölkerungsgeschichte Europas: von den Anfängen bis in die Gegenwart . Böhlau Verlag, Wien 2012, ISBN 978-3-8252-3756-1 , S.   40 .
  2. a b Robert von Friedeburg : Europa in der frühen Neuzeit (= Neue Fischer Weltgeschichte . Band   5 ). S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012, ISBN 978-3-10-010623-0 , S.   17–60 .
  3. a b Franz Mauelshagen: Klimageschichte der Neuzeit . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010, ISBN 978-3-534-21024-4 , S.   65 .
  4. a b Peter Claus Hartmann : Geschichte Frankreichs – Vom Mittelalter bis zur Gegenwart . 5. Auflage. Verlag CHBeck, München 2015, ISBN 978-3-406-67330-6 , S.   20–22 .
  5. a b Jürgen Heyde: Geschichte Polens . 3. Auflage. Verlag CHBeck, München 2011, ISBN 978-3-406-50885-1 , S.   28–40 .
  6. The British Museum, The wealth of Africa – The kingdom of Kongo, London 2010 ( Memento vom 21. September 2017 im Internet Archive ) (englisch)
  7. Suraiya Faroqhi : Geschichte des Osmanischen Reiches . 5. Auflage. Verlag CHBeck, München 2010, ISBN 978-3-406-46021-0 , S.   33–57 .
  8. a b c d e Gudrun Krämer : Geschichte des Islam . Verlag CHBeck, München 2005, ISBN 3-406-53516-X , S.   205–225 .
  9. a b Monika Gronke : Geschichte Irans . CHBeck, München 2009, ISBN 978-3-406-48021-8 , S.   65–81 .
  10. a b Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens – Von der Induskultur bis heute . 2. Auflage. Sonderausgabe. Verlag CHBeck, München 2010, ISBN 978-3-406-60414-0 , S.   251–302 .
  11. a b c Bernhard Dahm , Peter Feldbauer, Dietmar Rothermund : Agrarzivilisationen, Hafenfürstentümer, Kolonialsiedlungen – Indischer Ozean, Süd- und Südostasien . In: Peter Feldbauer, Jean-Paul Lehners (Hrsg.): Die Welt im 16. Jahrhundert . Mandelbaum Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-85476-266-9 , S.   210–260 .
  12. a b c d e f Kai Vogelsang : Geschichte Chinas . 3. Auflage. Reclam-Verlag , Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010933-5 , S.   385–407 .
  13. a b c Manfred Pohl : Geschichte Japans . 5. Auflage. Verlag CHBeck, München 2014, ISBN 978-3-406-66440-3 , S.   37–51 .
  14. a b c Tilman Frasch: Muslime und Christen, Gewürze und Kanonen – Südostasien im 16. Jahrhundert . In: Peter Feldbauer, Jean-Paul Lehners (Hrsg.): Die Welt im 16. Jahrhundert . Mandelbaum Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-85476-266-9 , S.   265–289 .
  15. a b c Wolfgang Reinhard : Die neuen atlantischen Welten . In: Wolfgang Reinhard (Hrsg.): 1350–1750 – Weltreiche und Weltmeere (= Akira Iriye und Jürgen Osterhammel [Hrsg.]: Geschichte der Welt . Band   3 ). Verlag CHBeck, München 2014, ISBN 978-3-406-64103-9 , S.   765–792 .