oudheid

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De ruïnes van Persepolis , residentie van de Perzische Achaemeniden

De oudheid is een concept van de wetenschap van de geschiedenis . Voor de Middellandse Zee - Nabije Oosten beschavingen omvat dit de periode vanaf het einde van de prehistorie (tot het midden van het 4e millennium voor Christus) tot het begin van de Middeleeuwen (vanaf de 6e eeuw). Ruimtelijk verwijst het naar de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. De oudheid omvat de klassieke oudheid zowel in tijd (afhankelijk van de afbakening van de 17e/16e, 11e of 8e eeuw v. Chr. tot ca. 600 n. Chr.) als ruimtelijk (het oude Griekenland en het Romeinse Rijk ).

Aan het begin van de oudheid was er de ontwikkeling van het schrift en de oude Nabije Oosten rijken - Mesopotamië ( Sumer , Akkad , Babylonië , Mittani , Assyrië ), Iraanse hooglanden ( Elam , Media , Perzië ), Levant ( Ugarit ) en Klein-Azië / Anatolië ( Hettitische rijk , Frygië) , Lydia , Luwien ) - evenals Egypte .

De oudheid eindigt met het uiteenvallen van de Romeinse en Sassanidische staatsstructuur tijdens de migratie van volkeren en de Arabische expansie ( val van West- Rome in 476/480; dood van Justinianus in 565; vernietiging van het Sassanidische rijk in 651). In het meer recente onderzoek wordt de overgangsperiode tussen de oudheid en de middeleeuwen (van het einde van de 3e tot het begin van de 7e eeuw) als een apart onderdeel van de oudheid gerekend, zie late oudheid .

Neolithicum

Wigvormige kleitablet

De eerste beschavingen uit de oudheid kwamen voort uit het volledig ontwikkelde Neolithicum ( Chalcolithicum ). Deze beschavingen werden gekenmerkt door productieve landbouw (landbouw, veeteelt), samenlevingen gebaseerd op arbeidsverdeling (specialisatie), elementaire metallurgische technieken, bovenregionale handel en aandeleneconomie, evenals door vestiging in ommuurde nederzettingen. De vorming van het schrijven wordt geassocieerd met de volgende culturen. Picturale tekens (symbolen) bleven zich ontwikkelen vanaf het midden van het 4e millennium voor Christus. BC - mogelijk in wederzijdse invloed - in Mesopotamië naar het spijkerschrift en in Egypte naar de Egyptische hiërogliefen . De laatste waren van het 3e millennium voor Christus. Via Kanaänitische bemiddeling ontwikkelde zich nog verder tot alfabetische schriften. Deze nieuwe opnamemethoden maakten het mogelijk staten te vormen met permanent gevestigde systemen van heerschappij, bestuur en religie, de eerste geavanceerde beschavingen die het begin van de oudheid markeerden.

Mesopotamië

De eerste sterk culturele ontwikkelingsfase vanaf het midden van het 4e millennium voor Christus. BC manifesteerde zich in het zuiden van Mesopotamië in de Sumerische stadstaten, waarvan Uruk , Ur , Eridu , Larsa , Lagaš en Kiš de belangrijkste waren. Vooral Uruk onderscheidde zich van andere steden door de absolute grootte en ouderdom van de lay-out. Deze centra waren gebaseerd op een voortdurend verder ontwikkeld en wijdvertakte irrigatiesysteem die werd georganiseerd in het kader van een staat tempel economie . Dankzij aardewerkscherven, bronzen artefacten en cilinderzegels kunnen ook al vroeg handelsbetrekkingen met Arabië en India worden bewezen. Last but not least zorgden het wiel en de pottenbakkersschijf voor een beslissende economische impuls. De toenemende eisen aan handel en landbouw zorgden en bevorderden de ontwikkeling van een lettertype dat aanvankelijk alleen voor de boekhouding werd gebruikt. De overgang naar schrijven als een persoonlijke en collectieve uitdrukkingsvorm is gedocumenteerd als een van de oudste literaire getuigenissen van het Gilgamesj-epos over een mythologische koning Uruk uit de 26e eeuw voor Christus. De opmerkelijke overeenkomsten met passages uit Genesis en mythen van Griekse oorsprong ( Deucalion en Pyrrha ) zijn het bewijs van het culturele continuüm van de oudheid.

De leiding van de stadstaten berustte bij priesterlijke prinsen, die wereldlijke en geestelijke macht combineerden. De architectonische uitdrukking van de uitgesproken polytheïstisch - kosmologische religiositeit van Sumerië waren de ziggurats , trappiramides tot vijftig meter hoog; de paleiscomplexen ernaast speelden slechts een representatieve rol. De afzonderlijke steden waren bijna voortdurend in conflict met hun buren over waterrechten, handelsroutes en heffingen; maar de gevolgen van de oorlogen waren beperkt; een cross-city imperium vorming vond niet plaats. Vanaf het 3e millennium voor Christus BC nomaden immigreerden vanuit het noorden naar Mesopotamië. De Sumerische koningslijst documenteert dit door het verschijnen van Semitische namen (Sumerisch is een taal die nog niet is toegewezen). In dit tijdperk, dat ook leidde tot de vernietiging van de monumentale tempels, brak de eenheid van geestelijke en wereldlijke macht. De heersers van deze tijd toonden hun aanspraak op macht met nu functionele paleizen en met graven waarin ze met hun entourage werden begraven. Aan het einde van deze zogenaamde vroeg-dynastieke periode, die liep van de 25e tot de 24e eeuw voor Christus De Sumerische invloedssfeer strekte zich voor het eerst uit tot de Middellandse Zee.

Egypte

In Egypte vond, in tegenstelling tot Sumerië, de politieke eenwording van het land plaats aan het einde van het 4e millennium, waarbij de geografische bescherming tegen invloeden van buitenaf (woestijnlocatie) de eengemaakte ontwikkeling van het rijk mogelijk heeft bevorderd. Verschillende kleine koninkrijken gegroepeerd in de twee losse invloedssferen van Opper-Egypte (met een centrum in Nekhen ) en Beneden-Egypte (met een centrum in Buto ) werden opgericht in een proces dat verschillende generaties duurde rond het midden van de 32e eeuw voor Christus. Verenigd onder Opper-Egyptische heerschappij. Aan het begin van de historische periode en aan het begin van de pre- aan het begin van de dynastie , de heerser van de namen van Scorpio , Narmer en Aha verscheen in de oudste geschreven tradities, die de latere traditie samengevat in de mythologische figuur van Menes, die verenigd de rijk. Aan het einde van de vroege dynastieke periode (eind 28e eeuw voor Christus) breidde de Egyptische macht zich uit tot aan de Sinaï en directe handelsbetrekkingen tot aan Byblos in Libanon.

Zelfs de heersers van de eerste dynastieën baseerden hun heerschappij op een staat met een centraal bestuurlijk systeem en op een god-koningschap waarin ze verschenen als een menselijke manifestatie van de havikvormige hemelgod Horus . In ieder geval werd religie gevormd door vergoddelijkte dieren (leeuw, stier en koe), aan wiens zijde aan het einde van het tijdperk alleen hybride wezens met dierenkoppen en menselijke lichamen verschenen. De gedachte aan het hiernamaals was zeer uitgesproken. In Sakkara bij Memphis en in Abydos werden enorme heilige gebouwen en graven gemaakt van modderstenen uit de Nijl. Het verenigde Egypte was gebaseerd op een cultuur die sterk was ontwikkeld tijdens de predynastieke periode en een interesse in de verfijning van de beschaving ( faience , sierlijke make-uptabletten). Het hiërogliefenschrift werd gebruikt in cultus- en administratieve registers (belastingregisters), maar ook in de kalender en in toenemende mate voor annalistische afkortingen die picturale werken verklaarden.

Uitbreiding

Mesopotamië

In de Sumerische cultuur ontstond het in de tweede helft van het derde millennium voor Christus. Tot ingrijpende veranderingen. Beginnend vanuit Akkad , een stad ten noorden van het Sumerische binnenland, vestigde Sargon een groot rijk. Deze koning slaagde er niet alleen in om zijn invloedssfeer uit te breiden naar het achterland van zijn geboorteplaats, maar ook om heel Mesopotamië onder zijn heerschappij te verenigen. Dit is vermoedelijk terug te voeren op zowel Sargons uitzonderlijke leiderschapskarakter als militaire hervormingen. Het Akkadische leger was wendbaarder dan dat van de Sumerische stadstaten en daardoor superieur. Bij de dood van Sargon regeerde hij over een rijk dat zich uitstrekte van de Perzische Golf tot de Middellandse Zee , en was de eerste die een zeemacht gebruikte.

Gedurende deze tijd was er ook een uitbreiding van de geschreven cultuur . Spijkerschrifttabletten waren al gemaakt in het Mesopotamische grensgebied, vooral in het koninkrijk Elam, dat op Susa lag .

Egypte

In Egypte ging de ontwikkeling ongehinderd door. Na de inlijving van de Nijldelta breidde het rijk zich uit naar het zuiden. De structuren van de heerschappij werden verfijnd, de cultuur kreeg zijn definitieve vorm. Dit komt vooral tot uiting in de bouw van monumentale graven, die uiteindelijk hun hoogtepunt bereikten met de piramides in de derde en vierde dynastie.

Met de derde dynastie, waarvan het begin teruggaat tot 2707 voor Christus. De geschiedenis van het Oude Rijk begint, dat vooral wordt gekenmerkt door nieuwe architectonische prestaties. Naast de piramides zijn er enorme paleizen en sculpturen gemaakt, waarvan het bekendste voorbeeld de Sfinx van Gizeh is . De belangrijkste bouwers van die tijd waren Djoser , die de eerste trappiramide liet bouwen, Snefru , Cheops en Chephren . Zoals monumentale architectuur op grote schaal werd geperfectioneerd, zo ook de kleinere kunstvormen. Schilderkunst en beeldhouwkunst bereikten hun eerste hoogtepunten. In de religie kreeg de zonnegod Ra een grotere betekenis. Djedefra was de eerste koning die zichzelf "zoon van Ra" noemde. Sinds de vijfde dynastie heeft de betekenis van Ra ook Horus overschaduwd.

De bronstijd

De dominantie van koper hield aan tot in het tweede millennium voor Christus. Chr., Ging geleidelijk over naar het brons . Naast het bijna alomtegenwoordige koper, dat nu het onderwerp was van systematische mijnbouw, hadden ze ook tin nodig, dat waarschijnlijk vanuit het westen van Iran of Oezbekistan in Mesopotamië werd geïmporteerd.

In Egypte werden koper en brons relatief laat geïntroduceerd. Het koper bereikte hier nooit dezelfde status als in Mesopotamië, terwijl het brons, dat waarschijnlijk nooit in Egypte werd gemaakt maar alleen geïmporteerd, al snel een plaats veroverde in de kunst en het leger. Hier werd een groot probleem voor de ontwikkeling van de Egyptenaren aan het licht gebracht. Egypte was arm aan grondstoffen, waardoor de buitenlandse handelsbetrekkingen moesten worden versterkt. Uiteindelijk is dit waarschijnlijk ook de reden waarom zowel de Bronstijd als de IJzertijd in Egypte er lang over deden om tot volle bloei te komen.

De Hoge Bronstijd

Mesopotamië

Bovenste deel van de stèle met de tekst van Hammurapi's wetboek

Het Akkad-rijk viel niet lang na de dood van Sargon als gevolg van zowel interne onrust als externe bedreigingen. Een herstel van de Sumerische stadstaten begon, maar dit duurde niet lang. Steeds meer volkeren vielen van buitenaf binnen, de Elamieten en Amurrieten vormden machtige rijken die al snel Mesopotamië binnendrongen. Het einde van het Sumerische tijdperk naderde. De individuele Sumerische vorsten kregen steeds meer macht. Het machtigste rijk was aanvankelijk dat van Larsa , maar het voorheen onbekende Babylon onder leiding van Hammurabi I vocht al snel voor de suprematie. Hammurapi stichtte het tweede grote rijk op Mesopotamische bodem. Hoewel het niet helemaal de omvang van het rijk van Akkad bereikte en kort na de dood van Hammurapi weer uiteenviel, was het effect op Mesopotamië langduriger. De administratieve structuren werden verfijnd en er werd een uitgebreide juridische code opgesteld. Overigens kreeg de stad Babylon ook een langer leven dan Akkad; het werd al snel de grootste en belangrijkste van heel Mesopotamië.

Hoewel het Kassietenvolk in de Iraanse bergen tot een dreigende macht voor Babylon opstond en zich liet gelden door frequente aanvallen op Mesopotamië, kwam de echte fatale slag voor het rijk volledig onverwacht uit Klein-Azië . Hier waren de Hettieten begonnen met het opbouwen van een rijk en vielen in 1530 voor Christus aan. B. B. Babylon. Deze invasie was geen verovering. De Hettieten plunderden alleen de stad en trokken zich onmiddellijk terug in hun rijk. De Kassieten maakten echter gebruik van dit moment van zwakte in het Babylonische rijk en namen de macht over in Babylonië .

de Levant

De eerste eeuw van de heerschappij van Kassieten in Mesopotamië blijft door een gebrek aan bronnen in het ongewisse. In die tijd breidde het Hettitische rijk zich uit naar het zuiden, waar het in conflict kwam met de Mitanni , een Hurritische staat die het uiterste noorden van Mesopotamië tot aan de Syrische Middellandse Zeekust bezette. Hier, na het einde van het Akkadische rijk, intensiveerde het culturele leven. Er was geen significante vorming van een rijk, maar er ontstonden grotere nederzettingen die rijk werden door stevige handel, zoals Ugarit , Arados , Byblos en Tyre .

Egypte

De meeste van de genoemde steden vielen in handen van Egypte, dat zich na uitbreiding naar het zuiden nu tegen het grondstofrijke Midden-Oosten keerde. Kanaän , Fenicië en de Levant werden rond 1500 voor Christus gesticht. Veroverd door de Egyptenaren, onder Thoetmosis III. (1479-1425 v.Chr.) Het bereikte zijn grootste omvang en het hoogtepunt van zijn macht en grensde zelfs aan de Eufraat . De koningen van de 18e dynastie, nu vertegenwoordigers van het Nieuwe Rijk, waren mogelijk de machtigste in de Egyptische geschiedenis. Amenhotep IV, beter bekend als Achnaton , introduceerde echter religieuze en sociale innovaties die op veel weerstand stuitten, vooral onder de priesterkaste. Hij wilde een monotheïstische religie stichten met de zonneschijf Aton als enige godheid. De hoofdstad werd verplaatst naar het nieuw opgerichte Achet-Aton . Van hieruit onderhield de koning uitgebreide diplomatieke betrekkingen met buurlanden. Zijn revolutie mislukte echter kort na zijn dood en Egypte viel terug in de oude structuren.

Egeïsch

Op wat nu het Griekse eiland Kreta is , rond 2000 voor Christus De hoogtijdagen van de Minoïsche beschaving , de eerste geavanceerde beschaving in Europa. Het archeologische bewijs geeft inzicht in de landhuiscultuur, maar de religieuze en politieke structuren blijven grotendeels onzeker omdat de Minoïsche taal niet aan een bekende taal kon worden toegeschreven en daarom de Minoïsche geschreven documenten niet kunnen worden begrepen. Het staat vast dat de Minoërs veel belang hechtten aan de zeevaart en mogelijk ook koloniale expansie nastreefden. In die tijd waren ze misschien wel de dominante macht in de Egeïsche Zee. Vanaf ca. 1450 v. Chr. De meeste paleizen van Kreta werden vernietigd in de 4e eeuw voor Christus, hoogstwaarschijnlijk door Myceense veroveraars van het vasteland van Griekenland. Niet later dan 1400 voor Christus. BC Kreta, de Cycladen , die voorheen op zijn minst onder sterke Kretenzische invloed stonden, en nederzettingen die vroeger Minoïsch waren, zoals Miletus in Klein-Azië, werden onderdeel van het Myceense culturele gebied.

Het begin van de Myceense cultuur op het Griekse vasteland valt samen met het begin van de Late Bronstijd ( Laat Helladisch ) rond 1600 voor Christus. Samen. Of het Myceense Griekenland ten tijde van zijn grootste bloeitijd (ca. 1400-1200 v.Chr.) was verdeeld in verschillende kleine koninkrijken of op zijn minst tijdelijk een samenhangende staat vormde (onder het bewind van Mycene of Thebe ) is nog steeds een kwestie van geschil. Het is zeker dat in de 15./14. In de 19e eeuw ontstonden er machtige paleiscentra in veel regio's, van waaruit grotere gebieden werden geregeerd en economisch gecoördineerd (zie Myceense paleistijden ). Mycene, Thebe, Pylos en Athene behoorden tot de belangrijkste centra. De Griekse cultuur bereikte een tijdelijk hoogtepunt in de Myceense tijd. Veel kleitabletten met lineaire B-tekens in een vroege vorm van de Griekse taal ( Myceens Grieks ) zijn bewaard gebleven uit de paleisarchieven. Bovenal geven deze documenten inzicht in het centraal gestuurde economische systeem van de paleizen. De Myceners onderhouden intensieve handelscontacten met andere culturen in het oostelijke en deels ook in het westelijke Middellandse Zeegebied. Myceense keramiek getuigt hiervan, net als andere goederen die in veel regio's van de Middellandse Zee zijn ontdekt. De legende van de Trojaanse oorlog , waarvan de historiciteit zeer controversieel is, wordt tegenwoordig soms geïnterpreteerd als een romantisering van een Myceense inval. Nadat de paleiscentra rond 1200 voor Christus waren verwoest BC en de ineenstorting van de Myceense paleiseconomie, Griekenland en grotere delen van de Egeïsche Zee bleven cultureel Myceense ongeveer 150-200 jaar.

Het einde van de bronstijd

De uitbreiding van de Hettieten naar het zuiden leidde tot een botsing met Egypte. Na de Hettitische veroveringen van de Levant kwam het tot stand in 1274 voor Christus. Bij de slag bij Kadesch , die wordt beschouwd als een belangrijke gebeurtenis uit de late bronstijd. In deze strijd kon geen duidelijke winnaar worden bepaald, en uiteindelijk het eerste gedocumenteerde vredesakkoord in de wereldgeschiedenis (zie Egyptisch-Hettitisch vredesverdrag ), dat een machtsevenwicht tussen Egyptenaren en Hettieten tot stand bracht.

In Mesopotamië werd deze periode gekenmerkt door de inspanningen van de Assyriërs om een ​​groot rijk op te bouwen. Vanuit het kerngebied rond de hoofdstad Assur trokken de Assyrische koningen tussen 1300 en 1200 v.Chr. Uitgebreide militaire campagnes die uiteindelijk heel Mesopotamië onder hun heerschappij brachten. De Assyriërs probeerden de Mesopotamische tradities over te nemen om niet als buitenlandse heersers te worden beschouwd en om een ​​universele aanspraak op heerschappij te legitimeren. In het westen bereikte het Assyrische rijk de Eufraat, waardoor het in contact kwam met de Hettieten. Net als Egypte kon Assyrië het conflict langs diplomatieke weg beslechten, zodat er uiteindelijk een machtsdriehoek ontstond tussen het Hettitische rijk, Egypte en Assyrië. Dit was echter van korte duur, sinds ongeveer 1200 voor Christus. BC plotseling verschenen de zogenaamde zeevolken aan de kusten van de oostelijke Middellandse Zee. Het was waarschijnlijk een groot aantal kleinere etnische groepen waaraan eerder de ineenstorting van het Myceense en Hettitische rijk werd toegeschreven. Tegenwoordig is het waarschijnlijker dat de Zeevolken slechts indirect betrokken waren bij de val van het Hettitische rijk en de omwentelingen in Griekenland. Zeker is dat de handelsroutes voor Griekenland en Klein-Azië minder veilig werden en belangrijke handelspartners werden geschrapt, wat in ieder geval tot een economische verzwakking leidde. Bovendien worden leveringen van graan voor het Hettitische rijk door farao Merenptah (ca. 1213-1204 voor Christus) bevestigd door een Egyptische inscriptie. Aangezien de koning van Ugarit in Syrië, die onder Hettitische heerschappij stond, verschillende keren de opdracht kreeg om dringend graan naar Anatolië te sturen, kan worden aangenomen dat er een ernstige hongersnood in Klein-Azië is.

De exacte oorzaken en processen die hebben geleid tot de ineenstorting van het Hettitische rijk en de vernietiging en ontreddering op het Griekse vasteland zijn onduidelijk. Veel centra in de Syrisch-Kanaänitische regio werden het slachtoffer van de Zeevolken (Ugarit werd aangevallen en vernietigd tussen 1194 en 1186 voor Christus), waarschijnlijk ook Cyprus. Tijdens aanvallen over zee en op het land op Egypte, door Ramses III. kon worden afgeslagen, maakten de Filistijnen deel uit van de Sea Peoples Alliance , die zich na de nederlaag tegen Egypte in het Palestijnse gebied vestigde. In de tussentijd hadden in ieder geval delen van de Hettitische bevolking blijkbaar centraal Anatolië verlaten; de hoofdstad Hattuša, die zeer weinig brandschade vertoont, werd waarschijnlijk verlaten door de bewoners. Het is waarschijnlijk dat de Hettitische bevolking van het voormalige kerngebied naar het zuiden en zuidoosten is verhuisd, waar hettitische vorstendommen lange tijd verbleven. Het vacuüm in Centraal-Anatolië werd later vulde een paar decennia door Phrygians en mogelijk ook Kaškäer , die hun woongebied ver naar het oosten en zuid-oosten uitgebreid. Het Assyrische rijk verloren als gevolg van interne onrust die nog steeds onder Toekulti-Ninurta I was in de late 13e eeuw voor Christus. Begon sterk in macht te groeien en moest zijn positie als hegemonische macht in Mesopotamië afstaan ​​aan de herwinnende kracht van Babylonië. Tegelijkertijd verschenen de Arameeërs steeds meer aan de grenzen van Mesopotamië. Alleen Egypte kon zijn staatsstructuren behouden, zij het ernstig verzwakt door de ontmoeting met de Zeevolken.

De ijzertijd

Op dit moment werd de ijzerverwerking steeds belangrijker. De overgang naar de ijzertijd was vloeiend, maar rond 1000 voor Christus. In BC had ijzer de bronsverwerking in het Nabije Oosten vervangen.

Midden-Oosten

Assyrisch beeld van een gevleugelde stier uit Khorsabad (op de achtergrond een voorstelling van Gilgamesj ( Louvre ))

Na de val van het Hettitische rijk en de val van het Kassieten-Babylonië, dat vooral door de Arameeërs teweeg werd gebracht , ontstond er een machtsvacuüm in het Nabije Oosten, dat opnieuw de Assyriërs trof onder Tukulti-apil-Ešarra I (1114-1076 v.Chr.) ; beter bekend als Tiglat-Pilesar) stonden klaar om in te vullen. Tiglatpilesar slaagde erin het rijk uit te breiden tot aan de Middellandse Zeekust. Dit nieuwe rijk werd na zijn dood het slachtoffer van de Arameeërs en Assyrië werd teruggedreven naar het binnenland rond Assyrië.

De Assyriërs moesten zich nu laten gelden tegen een aantal kleine Aramese staten. Pas ongeveer een eeuw na de dood van Tiglatpilesar slaagde de Assyrische koning Aššur-dan II (912–891 v.Chr.) erin zijn rijk weer uit te breiden. De Assyriërs waren in staat om de suprematie in het noorden van Mesopotamië te herwinnen en uiteindelijk gebieden te veroveren van het Urmiameer en het Zagros-gebergte tot aan de Middellandse Zeekust. Later vielen Babylonië, Syrië en Palestina ook in Assyrië, en het koninkrijk van Urartu , dat oprees in de noordelijke bergen, werd verslagen. Op het hoogtepunt van hun macht, 663 v.Chr. BC, de Assyriërs regeerden zelfs over Egypte tot aan Thebe .

De Assyriërs hadden hun rijk echter overbelast. Interne moeilijkheden maakten het rijk zo onrustig dat de heersende structuur instortte. Vooral in Babylonië ontstond zo'n haat tegen de Assyriërs dat er uiteindelijk een grote opstand ontstond die, met de hulp van de Meden , ertoe leidde dat de Assyrische koningssteden Assyrië en Nineve niet alleen werden ingenomen, maar ook fundamenteel werden vernietigd. Na de dood van de laatste Assyrische koning, Aššur-uballiṭ II , was er niets meer over van het Assyrische rijk, en tweehonderd jaar later werd het bestaan ​​ervan vergeten.

Detail van de Babylonische Ištarpoort

In Babylonië hadden de Chaldeeën inmiddels de macht gegrepen. Gebonden met de Meden waren ze na het einde van Assyrië in staat hun macht uit te breiden naar essentiële delen van het voormalige Assyrische rijk, zodat het onder Nabu-kudurri-usur II bijna congruent was met dat rijk. In die tijd had ook de stad Babylon haar culturele hoogtijdagen bereikt. Volgens hedendaagse wetenschappers werden de prachtige gebouwen van Nebukadnezar later gecombineerd als de hangende tuinen om een ​​van de wonderen van de antieke wereld te vormen. De Marduk-cultus , die al sinds Hammurabi bestaat, bereikte zijn hoogtepunt met de bouw van een 90 meter hoge ziggurat - de bijbelse toren van Babel . Babylon werd de grootste stad van zijn tijd met ongeveer een miljoen inwoners. Deze schitterende ontwikkeling ging echter ten koste van de veroverde volkeren, vooral de Joden die in Babylonische ballingschap werden gevoerd.

In Klein-Azië werd het Frygische rijk gevormd rond Gordion op de ruïnes van het Hettitische rijk. Tegelijkertijd bleef Hatti aanvankelijk vrij van hun invloed en ontstonden hier kleine staten van de late Hettieten. De Phrygerreich had al snel het incident Cimmeriërs en Scythen vechten en viel geleidelijk aan dat van Sardis uitgaande Lyderreich slachtoffer.

Egypte

Op de Nijl vanaf het einde van het 2e millennium voor Christus Een verval van de landhuisstructuren merkbaar, die zijn uitdrukking vond in politieke onrust en burgeroorlogen. De priesters van Amon kregen steeds meer macht en waren zelfs in staat om een ​​tijdlang een soort godenstaat in Boven-Egypte te vestigen. In de 8e eeuw voor Christus In BC viel Egypte uiteindelijk onder de controle van de Cushieten , die probeerden Assyrië te stoppen in zijn opmars. Vanwege de zwakte van het Egyptische rijk leidde dit uiteindelijk tot de verovering van het Nijlgebied door de Assyriërs, die de Cushieten het land uitdreven en in de late periode het herstel van de Egyptische heerschappij inluidden. Omdat Egypte als gevolg van deze gebeurtenissen bevriend was met de Assyriërs, ontstond er na de val van Assyrië een conflict met de Babyloniërs, wat uiteindelijk leidde tot de verovering van Egypte door de Perzen .

Mediterraan gebied

In die tijd vonden er fundamentele veranderingen plaats in het Middellandse Zeegebied. In de 10e eeuw voor Christus De kolonisatie door de Feniciërs begon in Noord-Afrika en op het Iberisch schiereiland. Deze kolonisatie is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de individuele, onafhankelijke steden van Fenicië door constante handel tot zo'n rijkdom en groei kwamen dat ze werden bedreigd door overbevolking, ook omdat ze landinwaarts niet konden uitbreiden. Dit gaat zeker gepaard met economische overwegingen, omdat specifiek de grondstofrijke gebieden van Noord-Afrika en Spanje het doelwit waren. De vruchtbaarheid van het land en de overvloed aan verschillende goederen, waaronder zilver en goud, zorgden ervoor dat de Fenicische koloniën al snel net zo rijk werden als hun moedersteden. Carthago , Gades , Ebusos en Panormos behoren tot de belangrijkste fundamenten van die tijd. In de Egeïsche regio vonden na de val van de Myceense cultuur grote sociale omwentelingen plaats als gevolg van nieuwe migraties uit het noorden, die vanwege de ontoereikende bronnen de Donkere Eeuw worden genoemd. De expansie van Sparta begon in de Peloponnesos . In andere delen van Griekenland ging de heerschappij van de koning over in de polisstructuren . Aan het einde van deze ontwikkelingen waren er meestal democratische orden in de afzonderlijke stadstaten, maar er waren ook autoritaire politieke systemen die ofwel slechts geleidelijk democratische trekken aannamen (bijvoorbeeld Athene ), ofwel een autoritaire heerser aan hun hoofd hielden (de tirannie , bijv. Pherai ).

Die dichte Besiedlung Griechenlands führte schließlich zu einer Überbevölkerung, die auch von Seiten Griechenlands in einer Kolonisierung des Mittelmeerraumes endete (sogenannte Große Kolonisation ). Dabei kam es auch gelegentlich zu Konflikten mit den Phöniziern, doch allgemein besiedelten die Griechen vor allem die Nordküste des Mittelmeers. Die Kolonialisierung ging hauptsächlich von Korinth , Megara , Chalkis und Milet aus. Hauptgebiete der Kolonialisierung waren die Iberische Halbinsel , Sizilien und Unteritalien ( Magna Graecia ), der nördliche Ägäisraum sowie die ganze Schwarzmeerküste . Besonders auf Sizilien kamen die griechischen Kolonisten mit den phönizischen Kolonien in Kontakt. Dies führte zu Konflikten und Kriegen, die die Geschichte der Insel bis zu der Eroberung durch die Römer prägten.

Auch in Italien veränderten sich in dieser Zeit die Strukturen. Mit dem Einwirken der Griechen erreichten die hier ansässigen Völker die Geschichtlichkeit. Um 900 v. Chr. bildete sich die Kultur der Etrusker aus den eisenzeitlichen Vorläufern der Villanova-Kultur . Die Etrusker dehnten ihr Gebiet bis 500 v. Chr. auf große Teile Italiens einschließlich der Poebene und Kampaniens aus. Es handelt sich hierbei zwar um einen weitgehend einheitlichen, auch griechisch geprägten, Kulturbereich, nicht aber um ein Staatswesen. Die Etrusker waren ähnlich wie die Griechen und Phönizier auf einzelne Stadtstaaten zersplittert, die aber im Großen und Ganzen nach außen hin einheitlich auftraten, insbesondere gegen die Griechen und verschiedene italische Stammesbereiche wie den Latinern , Umbriern oder Venetern . Da ihre Schrift bis heute nicht entziffert ist, ist die Kultur vor allem über Gräberfunde erforscht.

Die klassische Antike

Vorderer Orient

Dareios I. Darstellung auf einer griechischen Vase

Das Großreich der Babylonier im Vorderen Orient begann schon kurz nach dessen Entstehung zu bröckeln. Den Nachfolgern Nebukadnezars gelang es nicht, ihre Macht in den einzelnen Bereichen des Königreiches durchzusetzen, und auch im Kernbereich Babylonien sank die Beliebtheit des Herrscherhauses. So kam es nicht überraschend, dass der persische König Kyros II. von der Bevölkerung regelrecht begrüßt wurde. Kyros hatte in den Jahren zuvor aus Persien , einem Vasallenstaat des medischen Reiches, ein Großreich gemacht, indem er den medischen König Astyages besiegt und dessen Hauptstadt Ekbatana eingenommen hatte, wo er in Personalunion gleichzeitig König der Meder und Perser wurde. Wenige Jahre später eroberte er auch das Lyderreich unter Kroisos und die an der kleinasiatischen Küste liegenden griechischen Städte. 539 v. Chr. wurde schließlich Babylon eingenommen, und auch hier nahm Kyros die einheimische Krone an, so dass er nominell gleichzeitig König von drei Reichen war. Sein Sohn und Nachfolger Kambyses II. fügte diesem Gebilde die Krone Ägyptens hinzu, welches er im Jahre 525 v. Chr. eroberte. Bei seinem Tod im Jahr 522 v. Chr. drohte das Reich auseinanderzufallen, da noch während seines Feldzuges in Ägypten die Mager in Persien den Thron usurpiert hatten. Einem Mitglied des Stabes des Kambyses, Dareios I. , gelang es, die Usurpatoren zu beseitigen und selber den Thron zu besetzen. Im Reich brachen jedoch kurz darauf ernste Aufstände aus, und Dareios benötigte zwei Jahre um seine Herrschaft zu festigen.

Schließlich gelang es Dareios dennoch, das Reich unter seiner Herrschaft zu vereinen und in seinen Grenzen bis zum Indus im Osten und in die Kyrenaika im Westen auszudehnen. Auch im Ägäisraum spielte das nach dem Gründer der Dynastie benannte Achämenidenreich eine zunehmend einflussreiche Rolle. Nachdem die persische Expansion 480 v. Chr. bei der Schlacht von Salamis und ein Jahr später bei der Schlacht von Plataiai von den Griechen aufgehalten worden war (siehe Perserkriege ), kehrte sich das Reich dem Inneren zu. Schon unter Dareios I. wurden umfangreiche politische und gesellschaftliche Neuerungen eingeführt. Ob man angesichts der Einführung persischer Normen in fast allen Bereichen des politischen, und in großen Teilen des kulturellen Lebens von einer persischen Reichskultur sprechen kann, ist eher zweifelhaft; stattdessen lässt sich beobachten, dass die Perser die von ihnen beherrschten Völker, ihre Traditionen und Kulturen, und selbst die politischen Systeme mit großem Respekt behandelten. Auch verstand sich der Großkönig nicht als König eines persischen Reiches, sondern nannte sich „König der Könige“ und „König der Länder und Völker“. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl findet auch in königlichen Inschriften und Reliefs in den Königsstädten Susa , Persepolis , Pasargadai und Ekbatana sowie an den Gräbern in Naqsch-e Rostam Ausdruck.

Dennoch wurde die persische Herrschaft von manchen Völkern, insbesondere den Ägyptern, als Unterdrückung empfunden, so dass das Reich im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. größere Gebietsverluste hinnehmen musste. Auch die einzelnen Provinzverwalter, die Satrapen , entfachten zunehmend Aufstände gegen die großkönigliche Herrschaft. Artaxerxes III. (359–338 v. Chr.) gelang es jedoch, seine Macht mit aller Härte durchzusetzen und einige Grenzgebiete, vor allem Ägypten, wieder in das Reich einzugliedern. Eine tiefgreifende Restauration des Reiches wurde jedoch durch seine Ermordung verhindert, und wenige Jahre später wurde das Gebiet von Alexander dem Großen erobert.

Ägäisraum

Die politischen und kulturellen Entwicklungen in Griechenland führten um 500 v. Chr. zu dem Beginn der Klassik , einer Epoche, die sich durch Verfeinerung und Vollendung philosophischer, politischer und kultureller Ideen auszeichnet. Politisch gesehen steht am Anfang der Klassik der Beginn der athenischen Demokratie und die Kämpfe gegen das Perserreich . Diese sogenannten Perserkriege bewirkten in den griechischen Staaten ein Gemeinsamkeitsgefühl in einem Ausmaß, das es hier bislang nicht gegeben hatte. Man verstand sich als Verteidiger der hellenischen Kultur gegen die auswärtigen Barbaren (wobei dieser Begriff noch nicht die heutige Bedeutung hatte, sondern als Sammelbegriff für alle nichtgriechischen Völker gebraucht wurde). Dennoch war die griechische Staatenwelt durch innere Zerrissenheit geprägt, die angesichts der äußeren Bedrohung auch nur teilweise überwunden wurde.

Ein bedeutendes Merkmal der Zeit nach der erfolgreichen Abwehr der Perser (und der anschließenden Befreiung der griechischen Poleis an der Westküste Kleinasiens; um 477 v. Chr.) war der Athenisch-Spartanische Dualismus , ein fortwährender Kampf um die Vormachtstellung im Ägäisraum. Dies führte 431 v. Chr. zu dem Ausbruch des schwerwiegende Folgen habenden Peloponnesischen Krieges , den man nicht zu Unrecht als einen antiken Weltkrieg bezeichnet hat, und, kurz nach dessen Ende 404 v. Chr., zum Korinthischen Krieg (395–386 v. Chr.), an dessen Ende der Königsfriede stand. Dieser verdeutlichte auch die Vormachtstellung Persiens und des persischen Großkönigs Artaxerxes II. , da die zerstrittene griechische Staatenwelt nicht in der Lage war, aus eigener Kraft einen modus vivendi zu finden. Der Vertrag beinhaltete auch die Erklärung, dass alle griechischen Städte und Inseln eigenständig werden sollten. Für die kleineren griechischen Staaten bedeutete dies nicht viel, aber für Athen, Sparta und Theben war dies ein gewaltiger Umbruch. Sparta galt als Garantiemacht für die persische Oberhoheit in Griechenland und hatte somit die lang umkämpfte Hegemonialstellung inne. Das Ziel, einen allgemeinen Frieden durchzusetzen, blieb jedoch unerreicht, denn der Vertrag stieß auf Widerstand von Seiten Athens und Thebens, und letztgenannte konnten Sparta schließlich in der Schlacht von Leuktra besiegen und wenige Jahre später Sparta als griechisches Großreich beseitigen. Die thebanische Hegemonie fiel kurz darauf jedoch wieder in sich zusammen, da die Macht Thebens von einer Person, Epameinodas , der führenden Figur der thebanischen Politik, ausging, der 362 v. Chr. bei der Schlacht von Mantineia fiel.

Viele Griechen empfanden in jener Zeit, dass der einstige Glanz der Zivilisation in den politischen Wirren unterging. So forderten einige Redner, insbesondere Isokrates , die Vereinigung der griechischen Staaten zu dem Zweck eines großangelegten Rachefeldzuges gegen die Perser, die 480 v. Chr. Athen zerstört hatten. Dies wurde schließlich von dem makedonischen König Philipp II. in Angriff genommen, der zwischen 359 und 338 v. Chr. nahezu ganz Griechenland und große Teile der nördlich und östlich von Makedonien gelegenen Gebiete Illyrien und Thrakien erobern, und 338 v. Chr. bei Chaironeia ein verbündetes athenisch-thebanisches Heer vernichtend schlagen konnte. Als neuer Hegemon Griechenlands plante er einen Kriegszug gegen das persische Reich, der jedoch durch seine Ermordung 336 v. Chr. vereitelt wurde.

Das geistige und kulturelle Leben in Griechenland

Büste des Sokrates

Im Allgemeinen wird die griechische Klassik als Ursprung und Ausgangspunkt der abendländischen Kultur angesehen. Wegbereitend für die griechische Literatur waren wohl die Epen des Homer , die schon den Griechen als heilig galten. In dem lyrischen Leben Griechenlands stieg bald das Drama zur beliebtesten Literaturform auf. Die Werke von Dramenschreibern wie Aischylos , Aristophanes oder Euripides wurden richtungsweisend für die gesamte nachfolgende abendländische Literatur. Mit Herodot begann im 5. Jahrhundert v. Chr. die Geschichtsschreibung, die erstmals detailgetreue Rekonstruierungen historischer Ereignisse in großem Umfang zulässt, während Thukydides , der Chronist des Peloponnesischen Krieges, die wissenschaftliche Geschichtsschreibung begründete.

Die vermutlich bedeutendste Errungenschaft des geistigen Lebens ist jedoch das Aufkommen der Philosophie . Mit der Schule des Sokrates , der neben ihrem Begründer vor allem Platon angehörte, und der Schule des Aristoteles erreichte die Philosophie der Antike ihren Höhepunkt, und die zu jener Zeit entstandenen Denkansätze und die aus ihnen erarbeiteten Werke sind auch heute noch die Grundlagen der christlich-abendländischen Ethik. Andere Kunstformen wie Musik , Architektur , Bildhauerei und Malerei erreichten ebenfalls eine Blütezeit. Auch hier bildeten die Errungenschaften der Griechen den Grundstein für spätere Entwicklungen.

Westlicher Mittelmeerraum

Im westlichen Mittelmeer stieg das um 800 v. Chr. gegründete Karthago dank reger Handelsaktivitäten zu einer bedeutenden Großmacht auf. Selber eine Kolonie von Tyros konnte Karthago bald die phönizischen Siedlungen in diesem Raum unter seine Vorherrschaft bringen. Dies führte auf Sizilien zum Kontakt mit den dortigen griechischen Kolonien, vor allem dem mächtigen Syrakus , der schließlich zu mehreren Kriegen führte. Trotz Bündnisse mit den Persern und den Etruskern in Italien gelang es Karthago nicht, eine Entscheidung zu erzwingen.

Karthago wies kein so reges geistiges und kulturelles Leben auf wie Griechenland, was wohl auch daran lag, dass dank der Handelsbeziehungen Einflüsse aus dem ganzen Mittelmeerraum in die Stadt und ihr Reich kamen, die die kulturelle Identität prägen sollten. Die größten Leistungen der Karthager lassen sich daher in einem anderen Gebiet finden, der Seefahrt. Die Stadt war schon immer, vor allem wegen der früheren Abhängigkeit von Tyros, dem Mittelmeer zugewandt gewesen, was eine maritime Orientierung und folglich eine hohe Entwicklung der Schifffahrt bewirkte. So waren die Karthager auch die erste Zivilisation des Mittelmeerraumes die auch über diesen hinaus tätig wurde. Entdeckungsfahrten bis zum heutigen Gabun und nach Skandinavien fanden schon im 6. Jahrhundert v. Chr. statt, Karthago wird von Herodot auch die Umrundung des afrikanischen Kontinents, die bereits die Phönizier im Auftrag des ägyptischen Königs Necho II. vollbracht hatten, zugeschrieben. Eine bedeutende Beschreibung der afrikanischen Entdeckungsfahrten findet sich in der Periplus des Hanno .

Der Hellenismus

Zeitgenössische Büste Alexanders des Großen

Nach dem Tode Philipps II. übernahm dessen Sohn Alexander der Große die Macht. Nachdem er seine Hegemonie über Griechenland mit erheblicher Brutalität gefestigt hatte, begann er 334 v. Chr. einen Feldzug gegen das persische Reich, vorgeblich um die griechischen Städte in Kleinasien zu befreien und den seit längerem propagierten Rachekrieg durchzuführen. In nur zwei Jahren gelang es ihm, die gesamte östliche Mittelmeerküste einschließlich Ägyptens einzunehmen. 333 v. Chr. stellte er den persischen Großkönig Dareios III. in der Schlacht bei Issos .

Trotz des makedonisch-griechischen Sieges entkam Dareios und hob ein neues Heer aus, das in der Ebene von Gaugamela im nördlichen Mesopotamien seinen Gegner erwartete (331 v. Chr.). Auch in dieser Schlacht siegte Alexander und konnte ungehindert nach Babylon, Susa und schließlich ins persische Kernland vorstoßen, wo er Persepolis und Ekbatana einnahm. Hier endete der Rachefeldzug, und das Fortführen des Krieges gegen Dareios wurde zu einer persönlichen Angelegenheit Alexanders, dem es gelang, das Heer hierfür zu gewinnen. Zu einer letzten Entscheidungsschlacht kam es allerdings nicht, denn Dareios wurde von dem Satrapen Bessos ermordet, der für sich den Titel des Großkönigs in Anspruch nahm. Alexander, der inzwischen die meisten griechischen Truppen entlassen hatte und vorwiegend mit Makedonen weiterkämpfte, verstand daher den fortlaufenden Feldzug nun als Vergeltung gegen diesen Verrat und stieß ins zentralasiatische Baktrien vor, wo ihm Bessos ausgeliefert wurde. Der Eroberungszug ging danach weiter, und es folgte eine Art Partisanenkrieg, vor allem gegen die nördlichen Sakenstämme . Als Zentralasien 327 v. Chr. schließlich als befriedet galt, trieb Alexanders Eroberungsdrang ihn ins Industal , wo er gegen eine Reihe von Fürsten kämpfte, bis ihn sein von Heimweh geplagtes Heer schließlich zur Rückkehr zwang. Die Makedonen brachten noch den Rest des Indusgebietes unter ihre Kontrolle und traten durch die Gedrosische Wüste eine verlustreiche Rückreise an. Nach der Rückkehr 325 v. Chr. hielt Alexander in Babylon Hof, wo er 323 v. Chr. starb. Ein geplanter Arabienfeldzug kam nicht mehr zustande.

Alexanders Reichsideologie verschob sich nach Ansicht mancher Forscher zuletzt von einem rein griechisch-makedonisch geprägten Rachegedanken mit der Zeit zu der Idee des Ausgleichs zwischen Griechen und Nichtgriechen, den sogenannten Barbaren. Dies fand in vielerlei Hinsicht Ausdruck, vor allem durch zahlreiche Städtegründungen in den von ihm eroberten Gebieten, einer organisierten Massenhochzeit zwischen griechischen Soldaten und persischen Frauen und nicht zuletzt auch darin, dass Alexander seinem Königtum vermehrt persische und orientalische Züge verlieh. Dies stieß bei den Makedonen auf Widerstand, und von diesem orientalischen Herrschaftsgedanken ist nach seinem Tod nur noch wenig vorzufinden. Als der König starb, brach unter seinen Generälen ein Bürgerkrieg um die Nachfolge aus, in dem das Reich schließlich in mehrere Monarchien zerfiel, unter denen die der Seleukiden , Ptolemäer , und Antigoniden die mächtigsten waren. Vor allem im Ägäisraum und in Vorderasien rivalisierten diese Diadochen miteinander; die meisten griechischen Städte standen mehr oder weniger direkt unter ihrer Herrschaft. Vor allem die Seleukiden hatten auf Dauer Probleme, ihr heterogenes Reich zu bewahren, und wurden nach und nach aus den eroberten Gebieten zurückgedrängt. Spuren der griechischen Zivilisation erhielten sich dennoch, vor allem in Baktrien , aber auch in Mesopotamien, das noch lange unter seleukidischer Herrschaft stand, bis es von den iranischen Arsakiden erobert wurde. Syrien, Kleinasien und Ägypten wurden von nun an jahrhundertelang dem griechischen Kulturkreis zugeordnet. In Ägypten gelang bedingt eine Verschmelzung einheimischer und griechischer Kulturelemente, insbesondere in der neuen Hauptstadt Alexandria . In Syrien und Kleinasien jedoch verdrängte die griechische die dortigen Kulturen zumindest in den Städten weitestgehend.

Die innere Zerstrittenheit der griechischen Staatenwelt, die durch Alexander lediglich eine größere geographische Ausweitung gewonnen hatte, trug schließlich dazu bei, dass der gesamte griechische Raum seit 200 v. Chr. schrittweise an das römische Reich angegliedert wurde, bis 30 v. Chr. auch Ägypten, das letzte verbliebene Diadochenreich, römische Provinz wurde. Damit endete die politische Geschichte des Hellenismus. Die römische Kultur ersetzte die griechische im Osten zwar nicht, aber beeinflusste sie.

Das Römische Reich

Aufstieg

Das Forum Romanum heute

Rom war aus seinen Ursprüngen heraus ein Stadtstaat, der mit einer neuen politischen Ordnung, der Republik , die politische, kulturelle und geistige Abgrenzung zu der einstigen Vormacht der Etrusker suchte. Von innen durch dieses System gestärkt gelang es den Römern, zunächst die etruskische Macht abzuschütteln (der Sage nach um 510 v. Chr., in der Realität wurde die Republik wohl um 475 v. Chr. begründet) und seine Unabhängigkeit zu bestätigen und wahren. Von nun an herrschten in Rom keine Könige mehr und der Staat wurde zur res publica , zur „öffentlichen Angelegenheit“. Nachdem 387 v. Chr. die Kelten Rom besetzt und geplündert hatten, sah Rom in der territorialen Erweiterung die beste Sicherung seiner Existenz und ging in die Offensive. Befeuert wurde die römische Expansion zudem durch die Konkurrenz innerhalb der neuen Führungsschicht ( Nobilität ), deren Mitglieder nach militärischem Ruhm strebten. Nach einer langen Reihe von Kriegen gegen die benachbarten Völker der Etrusker , Samniten , Latiner , Sabiner , Umbrer und schließlich der in Süditalien siedelnden Griechen (siehe auch Pyrrhos I. ) hatte Rom 270 v. Chr. ganz Italien bis zur Poebene unter seiner Kontrolle.

264 v. Chr. begann mit rivalisierenden römischen und karthagischen Eingriffen auf Sizilien Roms erster Konflikt mit einer Großmacht, der Erste Punische Krieg , der 241 v. Chr. mit der Niederlage Karthagos und der römischen Einnahme Siziliens endete. 238 weitete Rom sein Gebiet vertragswidrig auf die bis dahin karthagischen Inseln Sardinien und Korsika aus, während die Karthager mit Eroberungen in Spanien ihre verlorene Macht wiederzugewinnen suchten. Dies führte zu erneuten Spannungen zwischen beiden Mächten, die sich 218 v. Chr. nach der Einnahme der mit Rom verbündeten Stadt Saguntum durch den Karthager Hannibal in den Zweiten Punischen Krieg entluden. Hannibal führte einen Feldzug nach Italien, der 216 v. Chr. mit dem karthagischen Sieg über Rom in der Schlacht von Cannae gipfelte. Hannibal vermochte jedoch nicht Rom einzunehmen und blieb im südlichen Italien aktiv, was den Römern erlaubte, die verlorene militärische Stärke wieder aufzubauen und selber in die Offensive zu gehen. Diese wurde jedoch zunächst bewusst nicht direkt gegen die Streitkräfte Hannibals gerichtet, sondern an die Besitzungen in Spanien, die im Laufe des Krieges an Rom fielen. Eine karthagische Gegenoffensive schlug bei der Schlacht am Metaurus fehl und zwang Hannibal schließlich zum Rückzug nach Nordafrika, wo er 202 v. Chr. bei Zama von den Römern unter Scipio besiegt wurde.

In der Folgezeit erweiterten die Römer ihre Gebiete in Spanien, Norditalien, Gallien und an der illyrischen Küste , bis es 149 v. Chr. zum Dritten Punischen Krieg kam, der in der vollkommenen Vernichtung Karthagos endete. Die Stadt wurde eingeebnet, die Gebiete annektiert.

Ab 200 v. Chr. war Rom auch in Griechenland und im östlichen Mittelmeerraum aktiv, wo es zunächst auf Hilferufe reagierte, im Verlaufe der anschließenden Kriege jedoch den Ägäisraum komplett unter seine Kontrolle brachte. 133 v. Chr. erbte Rom von dem damaligen König Attalos III. das Reich Pergamon und erhielt damit seine erste Provinz auf dem asiatischen Festland.

Die Krisenzeit der Republik

133 v. Chr. hielten Verfassungsbruch und Gewalt Einzug in die römische Innenpolitik, als Tiberius Gracchus von anderen Senatoren erschlagen wurde. Damit begann die Krise der Republik. Ab etwa 120 v. Chr. begannen zudem die keltischen und germanischen Stämme der Kimbern und Teutonen nach Süden zu wandern, wo sie von den Römern als ernsthafte Bedrohung angesehen wurden. Nach mehrmaligen Niederlagen gelang es den Römern unter Marius , infolge einer Heeresreform die einfallenden Völker zu besiegen und zurückzuschlagen. Diese Heeresreform schuf aber ein Berufsheer, das als „Heeresklientel“ von ehrgeizigen Politikern als Waffe eingesetzt werden konnte. Durch die Mithridatischen Kriege gewann Rom in Kleinasien einige Vasallenstaaten hinzu. Die Abwesenheit der Streitkräfte führte in Rom jedoch zu einer Verstärkung der politischen Wirren, die seit dem Reformversuch der Gracchen herrschten (siehe dazu: Gracchische Reformen und Römische Bürgerkriege ). Die innenpolitischen Schwierigkeiten der Republik waren nicht zuletzt dem politischen Aufbau der Republik geschuldet, der kaum zur Beherrschung eines solchen Reiches, zu dem Rom geworden war, ausreichte, und zudem eine Kompromissfähigkeit der Elite voraussetzte, die nicht mehr vorhanden war. So wurde die Krisenzeit der späten Republik durch ehrgeizige Politiker und Militärs verschlimmert, die ihre eigenen Ziele verfolgten, was im Senat zum Kampf zwischen den so genannten Optimaten und den Popularen führte. Der Feldherr Sulla war 88 v. Chr. der erste, der seine Armee als innenpolitische Waffe einsetzte und Rom einnahm. Nach einem längeren Bürgerkrieg gelang es ihm 82 v. Chr. mit dem erneuten Einmarsch in Rom, die Streitigkeiten (nicht zuletzt durch den Einsatz von Gewalt) vorläufig beizulegen und eine Diktatur zu errichten, die bis zu seinem Rücktritt 79 v. Chr. anhielt. Er versuchte in dieser Zeit, die Republik im Sinne der Optimaten zu reformieren. Kurz darauf starb er.

Caesars Tod (Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert)

Die Wiederherstellung stabiler politischer Verhältnisse gelang jedoch nicht, weil der Sklavenaufstand des Spartacus im italischen Kernland radikale Maßnahmen erforderte und die Befehlsgewalt Crassus und Pompeius übertragen wurde, die ursprünglich Anhänger Sullas gewesen waren, nun aber durch Aufhebung seiner Reformen Popularität zu gewinnen suchten. Nach der Unterdrückung des Aufstandes beseitigten beide im gemeinsamen Konsulat 70 v. Chr. wichtige Gesetze Sullas. Pompeius wurde in den Folgejahren mit „außerordentlichen Kommandos“ im Osten betraut und erwarb sich gewaltigen Ruhm – und zahlreiche Feinde in der Nobilität. Von diesen politisch ausmanövriert, schloss er insgeheim ein Bündnis mit seinem Konkurrenten Crassus, mit dem Ziel, möglichst viel Macht an sich zu reißen. 60 v. Chr. schloss sich der aufstrebende Julius Caesar diesem Bund an, wodurch das sogenannte Erste Triumvirat (dh ein inoffizielles Kollegium aus drei Männern) begründet wurde. Caesar setzte 59 als Konsul gewaltsam die Wünsche der Triumvirn durch. Der größte Nutznießer dieser Ordnung war er selbst, da er anschließend auf eigene Faust ganz Gallien im sogenannten Gallischen Krieg eroberte und damit sogar Pompeius an Ruhm und Vermögen übertraf. Das Bündnis zerbrach nach 53 v. Chr. als Crassus auf der Suche nach eigenem Schlachtenruhm bei Carrhae in einer großen Schlacht gegen die Parther fiel.

Pompeius betrachtete Caesar nun als persönlichen Rivalen, verbündete sich mit führenden Optimaten, die Caesar wegen seiner Handlungen als Konsul hassten, und forderte 49 v. Chr. von Rom aus die Niederlegung seiner Ämter. Caesar, das Karriereende vor Augen, reagierte mit dem Marsch auf Rom, was zum Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Caesars und denen des Pompeius führte. 48 v. Chr. wurde Pompeius bei Pharsalos besiegt und Caesar wurde nach weiteren Siegen 45 v. Chr. zum alleinigen Herrscher Roms, bis er bereits 44 v. Chr. ermordet wurde. In den darauf folgenden bürgerkriegsähnlichen Wirren beauftragte das Volk 43 v. Chr. unter Zwang die Caesaranhänger Marcus Antonius , Octavian und Marcus Aemilius Lepidus , ein Kollegium zur Wiederherstellung der politischen Ordnung zu bilden (sogenanntes Zweites Triumvirat ). Wie schon unter Sulla kam es zu Proskriptionen , also organisierten Morden, denen unter anderem Cicero zum Opfer fiel; die Caesarmörder wurden im Folgejahr besiegt. 32 v. Chr. endete das 2. Triumvirat jedoch in den Machtkämpfen der beiden Triumvirn Antonius und Octavian, der in einem Bürgerkrieg endete, den Octavian 30 v. Chr. für sich entscheiden und in Rom schließlich die alleinige Macht übernehmen konnte.

Frühe und hohe Kaiserzeit

Augustusstatue von Primaporta, heute in den Vatikanischen Museen

Octavian musste es nun darum gehen, seine mit Gewalt erlangte Alleinherrschaft in eine geordnete Monarchie zu überführen. Es gelang ihm ab 27 v. Chr., durch geschickte Reformen den Anschein zu wahren, dass die Republik wiederhergestellt würde, während er in Wirklichkeit (und für alle erkennbar) die Alleinherrschaft übernahm und damit die Ordnung des Prinzipats begründete. Diese Konstruktion führte dazu, dass sich in Rom eine Erbmonarchie nie ganz durchsetzen konnte, da das Kaisertum formal stets ein Ausnahmeamt blieb. Als erster römischer Kaiser mit dem Ehrennamen Augustus (dt. „der Erhabene“) fügte er Rom große neue Gebiete in Spanien, dem Alpenraum, Illyrien und Kleinasien hinzu und nahm auch Ägypten für Rom in Besitz. Allein Feldzüge in Germanien scheiterten nach der Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. Unter seinen Nachfolgern Tiberius , Caligula , Claudius und Nero wurde die Ordnung des Prinzipats gefestigt und neue Gebiete in Nordafrika, Kleinasien, Thrakien und Britannien wurden dem Imperium hinzugefügt, wenngleich im Inneren die Kaiser nach Tiberius weniger fähig oder gar, wie im Fall Caligulas und Neros, offenbar dekadent waren bzw. das augusteische System der verhüllten Alleinherrschaft nicht verstanden. Nach der Ermordung Neros (68 n. Chr.) kam es zu einem kurzen Bürgerkrieg ( Vierkaiserjahr ), der mit dem Sieg des Vespasian endete. Unter Nero kam auch das Christentum erstmals in Rom zum Vorschein.

Mit den flavischen Kaisern ab Vespasian erreichte Rom den Höhepunkt seiner Macht. Vespasian selbst reorganisierte die Finanzen und stabilisierte die Verwaltung; auch seine Söhne Titus und Domitian regierten insgesamt betrachtet erfolgreich, auch wenn Domitian 96 n. Chr. einer Verschwörung zum Opfer fiel und ermordet wurde. Den Flaviern folgten die sogenannten Adoptivkaiser nach. Unter Trajan erreichte das Reich mit der Eroberung Dakiens , Mesopotamiens, Assyriens und Armeniens kurzzeitig seine größte Ausdehnung, die meisten von ihm hinzugewonnenen Gebiete wurden von seinem Nachfolger Hadrian jedoch wieder aufgegeben. Während der Regierungszeit Mark Aurels (161–180) kam es zu Invasionen der Germanen in das Reich, derer der Kaiser nur mit Mühe durch mehrere großangelegte Feldzüge Herr werden konnte. Nach dem Tod seines unfähigen Sohns und Nachfolgers Commodus (180–192) kam es erneut zum Bürgerkrieg ( Zweites Vierkaiserjahr ), der zugunsten des Septimius Severus ausging. Severus konnte den inneren Frieden in Roms jedoch nicht dauerhaft wiederherstellen, und nach der Ermordung seines Nachfolgers Caracalla im Jahr 217 begann die Ordnung des Reiches auseinanderzubrechen, zumal das Reich von außen zunehmend unter Druck geriet. Dies gipfelte 235 in der Meuterei des römischen Heeres in Mogontiacum und der Ermordung des letzten Severers , Severus Alexander , durch seine Truppen, die stattdessen Maximinus Thrax zum Kaiser ausriefen. Damit brach eine Zeit wiederholter Bürgerkriege (z. B. im Sechskaiserjahr 238) und der Soldatenkaiser an.

In dieser oft als Reichskrise des 3. Jahrhunderts bezeichneten Phase drohte das Reich zeitweilig komplett auseinanderzubrechen. Die andauernden Invasionen germanischer Völker aus dem Norden und vor allem das Erstarken Persiens unter der Dynastie der Sassaniden , die 224 die Parther beerbten, bedeuteten für Rom ernsthafte Bedrohungen, während eine große Zahl von Generälen den Kaiserthron beanspruchten und dies immer wieder dazu führte, dass die Armeen des Reiches untereinander in militärische Kampfhandlungen verwickelt waren. Zeitweilig fielen Gebiete des Reiches (Gallien, Britannien und das Reich von Palmyra ) ab. Grenzgebiete in Germanien und Dakien mussten ganz aufgegeben werden. Erst seit etwa 270 kam es zu einer langsamen Konsolidierung (wobei umstritten ist, ob man zuvor von einer allgemeinen, das ganze Reich betreffenden Krise sprechen kann). Die veränderten außenpolitischen Bedingungen erforderten die Anspannung aller Kräfte.

Späte Kaiserzeit

Erst dem ersten spätantiken Kaiser Diokletian gelang es seit 284 mit umfassenden Reformen, das Imperium Romanum nach der Zeit der Reichskrise wieder zu stabilisieren und das System dem stark gestiegenen Druck an den Grenzen anzupassen. Dies ging einher mit der faktischen Unterteilung des Reiches in zwei große und vier diesen untergeordnete kleinere Verwaltungsbereiche, die von zwei Oberkaisern ( Augusti ) und zwei Unterkaisern ( Caesares ) regiert wurden ( Römische Tetrarchie ). Unter Diokletian wurden seit 303 auch die letzten großangelegten Christenverfolgungen durchgeführt. Das System der Tetrarchie („Vierherrschaft“) zerbrach jedoch nicht lange danach, und 324 übernahm Konstantin der Große die Alleinherrschaft über das Reich, wobei er die militärischen und administrativen Reformen Diokletians fortführte. Sein Regierungssitz wurde von Rom in das nach ihm benannte Konstantinopel verlegt. Konstantin bekannte sich spätestens auf dem Sterbebett durch die Taufe zum christlichen Glauben. Damit wurde der Weg für eine grundlegende Christianisierung des Reiches geebnet, die 391 in dem Verbot der Ausübung aller nichtchristlichen Kulte durch Theodosius I. gipfelte. Mit der Reichsteilung von 395 zerfiel das Imperium faktisch (aber nicht formal) endgültig in einen West- und einen Ostteil unter je einem Augustus .

Ab dem dritten Viertel des 4. Jahrhunderts drangen vermehrt germanische Stämme in das römische Herrschaftsgebiet ein, da es, nach der Vernichtung des Gotenreichs in Südrussland durch die Hunnen (375) und der Flucht der Donaugoten ins Römische Reich (376), in Ost- und Mitteleuropa zu Wanderungsbewegungen größerer Völkerschaften gekommen war (siehe Völkerwanderung ). Die in das Imperium eingebrochenen Germanen wurden zum Teil auf römischen Boden als Foederaten angesiedelt. Dies und die zunehmende Rekrutierung auch höchster Militärs für die römische Armee führte allerdings schließlich zur Bildung von germanischen Reichen auf dem Boden des westlichen Imperiums und zum inneren Verlust der eigentlichen Macht. An der Ostgrenze war Rom im Kampf gegen das unter den Sassaniden wieder erstarkte Perserreich gebunden. Zwar konnten die römischen Besitzungen weitgehend gesichert werden, doch ein römischer Vormachtanspruch konnte sich in dieser Region nicht mehr durchsetzen. Immerhin konnte während des 5. Jahrhunderts zumeist Frieden mit den Persern gehalten werden, was Ostrom entscheidend entlastete.

Das Westreich , das von dem Ansturm der Germanen am härtesten getroffen worden war, konnte die Grenzen im Unterschied zu Ostrom nicht mehr stabilisieren. Entscheidend war wohl der Verlust der reichen nordafrikanischen Provinzen an die Vandalen : den Westkaisern gingen in der Folge die Mittel aus, so dass sie kaum noch Truppen rekrutieren konnten und immer stärker von Foederaten abhingen, die schließlich eigene Ziele verfolgten. Bald nach der Ermordung des Heermeisters Aëtius (454), der den Hunnen und den mit ihnen verbündeten Germanen noch erheblichen Widerstand geleistet hatte, löste sich die weströmische Armee faktisch auf. Dies führte schließlich 476 zum Ende des weströmischen Kaisertums, womit die Geschichte des Imperium Romanum im Abendland im Grunde beendet wurde, wenn auch viele antike Traditionslinien den Fall Westroms zunächst überdauerten (insbesondere das Reich der Ostgoten in Italien war noch stark spätantik geprägt). Im Osten konnte sich das Reich zwar weiterhin behaupten und dominierte unter Justinian I. im 6. Jahrhundert sogar noch einmal den ganzen Mittelmeerraum; es nahm aber durch seine zunehmende christliche Prägung und die Dominanz der griechischen Kultur als Byzantinisches Reich seit dem 7. Jahrhundert einen völlig anderen Charakter an und verlor zudem seit 636 über zwei Drittel seines Territoriums an die angreifenden Araber. Spätestens diese Islamische Expansion markiert daher das Ende der Antike .

Iran

Im Iran konnte sich der Hellenismus nur bedingt durchsetzen. Der griechischen Herrschaft im 3. Jahrhundert v. Chr. setzte die Erhebung der Parther ein Ende, die das Arsakidenreich , einem Gebilde aus weitgehend dezentraler königlicher Macht und Vasallenfürsten, begründeten. Dieses Reich wirkte auch als Vermittler zwischen der westlichen griechisch-römischen Welt und den indischen und chinesischen Kulturkreisen. Die Parther mussten sich gegen Bedrohungen der Römer im Westen und der Nomadenstämme im Norden behaupten. Erschwert wurde dies durch die instabile feudale Ordnung im Inneren des Reiches, und des Öfteren gab es Thronwirren. Solche Wirren führten beispielsweise auch dazu, dass die Parther ihren Sieg bei Carrhae (53 v. Chr.) nicht ausnutzen und das Römische Reich grundlegend schwächen konnten. Danach wurde Rom zu einem ernsten Gegner der Parther und vermehrt mussten Gebietsverluste hingenommen werden. Besonders um Armenien kam es wiederholt zu Kampfhandlungen.

Das Partherreich erlebte 114 mit dem Einmarsch Trajans in Mesopotamien, dem Zentrum der parthischen Macht, eine katastrophale Niederlage. Nach der Aufgabe dieser Gebiete durch Hadrian im Jahre 117, konnten die Parther ihre Macht jedoch neu aufbauen und schließlich wieder zu einem ernsten Gegner Roms heranwachsen: 161 begannen die Parther einen Angriffskrieg und drangen in Armenien (dem ewigen Zankapfel zwischen Rom und den Parthern bzw. später den Sasaniden), wurden aber 162 von den Truppen des Avidius Cassius zurückgeschlagen; die Römer eroberten 165 gar die Hauptstadt Ktesiphon , 166 zogen sich die römischen Truppen aber wieder zurück – und schleppten dabei eine Form von Pest in das Römische Reich ein. Bald wuchs auch im Inneren des Partherreiches der Keim des späteren Untergangs heran; der Vasallenstaat Persien, zunehmend unzufrieden mit der parthischen Herrschaft und getrieben durch einen erwachenden Nationalstolz, konnte in den folgenden Jahrzehnten stark an Macht gewinnen.

218 schlossen Parther und Römer, im Anschluss an den Partherfeldzug Caracallas , der bereits 217 ermordet worden war, Frieden miteinander. Doch entflammte gleichzeitig ein Aufstand in Persien, der 224 zu dem Sieg des persischen Königs Ardaschir I. über den Parther Artabanos IV. führte. Die persische Dynastie der Sasaniden (oder Sassaniden) übernahmen die Macht und begründeten das Sasanidenreich . Ardaschir und sein Sohn Schapur I. errangen die Kontrolle über alle vormals von den Parthern beherrschten Gebiete und griffen das Römische Reich an. Den Persern gelang es, Armenien endgültig zu erobern und römische Truppen mehrmals zu besiegen. 260 wurde sogar der römische Kaiser Valerian gefangen genommen (siehe auch Römisch-Persische Kriege ).

Dieser Aufstieg wurde durch Thronwirren zwischen Bahram II. und Hormizd I. beendet, die Römer zwangen Persien zum Friedensschluss. Erst Schapur II. (309–379) konnte gegen Rom erneut in die Offensive gehen. Kaiser Julian , der 363 mit einem großen Heer in Mesopotamien einfiel, wurde in einer Schlacht getötet. Die Römer wurden daraufhin von den Persern zu Gebietsabtretungen gezwungen. Im Nordosten drangen ab 400 die Hephthaliten in den Iran ein und entwickelten sich zum zweiten Hauptgegner der Perser. Peroz I. fiel 484 in einer Schlacht gegen sie, und Persien wurde infolge dieser Niederlage in eine zeitweise tributäre Abhängigkeit gezwungen. Zur gleichen Zeit brachen Hungersnöten im Reich aus, was zu Aufständen führte (siehe Mazdakiten ).

All dies führte auch zu einer Schwächung des Adels, was Chosrau I. , den bedeutendsten Sasanidenkönig, dazu befähigte, grundlegende Reformen im Reich durchzusetzen und 532 Frieden mit Rom zu schließen. Diesen brach er jedoch schon 540: Ein persisches Heer fiel in Syrien ein und eroberte und plünderte das bedeutende Antiochia am Orontes . Schließlich gelang es Chosrau I., auch das Hephthalitenreich zu vernichten. Die Macht in Arabien konnte ausgeweitet werden und Jemen wurde eine persische Provinz. Sein Enkel Chosrau II. dehnte das Reich noch weiter aus. Er eroberte ab 603 Syrien und Ägypten und ließ 626 erfolglos Konstantinopel belagern, bis Kaiser Herakleios zum Gegenschlag ausholte und die Perser Ende 627 vernichtend schlagen konnte. Chosrau wurde 628 ermordet. Es folgten lang anhaltende Thronwirren, die das Reich in seinen Grundlagen schwächten und somit die ab 634 einsetzenden Eroberungen der Araber erleichterten. Der letzte Großkönig fand 651 den Tod.

Zur Problematik

Der Altertumsbegriff umfasst nur die Entwicklungen im Mittelmeerraum und im Vorderen Orient einschließlich des Iran. Entwicklungen in anderen Kulturkreisen der Welt können durch die chronologische Einschränkung nicht berücksichtigt werden.

In Mittelamerika würde das Altertum alle Entwicklungen von den ersten mesoamerikanischen Hochkulturen ( Olmeken , Zapoteken ) um 1500 v. Chr. bis zur spanischen Vernichtung der Maya-Kultur im 17. Jahrhundert umfassen, in Indien lässt sich eine solche Eingrenzung noch viel schwieriger bewerkstelligen, in China ist sie so gut wie unmöglich. Daher ist das Altertum als solches ein mediterran-vorderasiatischer Begriff, der sich nicht auf andere Kulturkreise anwenden lässt. Die nur allmählich stattfindenden Kontakte zwischen den hier beschriebenen Zivilisationen und solchen im indischen und chinesisch-ostasiatischen Kreis lassen solche historischen Einteilungen für einen Teil Europas und für Vorderasien daher größtenteils unproblematisch sein.

Allerdings muss der Begriff „Altertum“ auch auf die Einbindung der Kelten und Germanen verzichten, obwohl diese eng im Kontakt mit den Zivilisationen des Mittelmeeres standen. Die Tatsache, dass diese beiden Kulturen kaum schriftliche Zeugnisse hinterließen und größtenteils aus Grabfunden bekannt sind, lässt sie dem Fachbereich der Vor- und Frühgeschichte zuordnen.

Siehe auch

Portal: Altertum – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Altertum

Literatur

Einführende Literatur
 • Klaus Bringmann : Römische Geschichte von den Anfängen bis zur Spätantike . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-39377-2 .
  (Sehr knappe Übersicht über die Entwicklungen Roms von der Gründung bis zur Zeit Justinians.)
 • Erik Hornung : Grundzüge der ägyptischen Geschichte . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1978, ISBN 3-534-02853-8 .
  (Frühzeit bis zur Fremdherrschaft.)
 • Barthel Hrouda : Mesopotamien. Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-40330-1 .
  (Knappe Übersicht über die wechselvolle Geschichte Mesopotamiens.)
 • Detlef Lotze : Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Hellenismus . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-39500-7 .
  (Ebenfalls knappe Übersicht über Griechenland in der vorrömischen Zeit).
 • Josef Wiesehöfer : Das frühe Persien. Geschichte eines antiken Weltreichs . CH Beck, München 1999, ISBN 3-406-43307-3 .
Weiterführende Darstellungen
Geschichte der Altertumswissenschaft
 • William M. Calder III , Alexander Košenina (Hrsg.): Berufungspolitik innerhalb der Altertumswissenschaft im wilhelminischen Preußen. Die Briefe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs an Friedrich Althoff (1883–1908). Klostermann, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-465-02200-9 .
 • Beat Näf (Hrsg.): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus (= Texts and Studies in the History of Humanities. Bd. 1). Kolloquium Universität Zürich 14.–17. Oktober 1998. Unter Mitarbeit von Tim Kammasch. Edition Cicero, Mandelbachtal ua 2001, ISBN 3-934285-45-7 .
Altertumswissenschaften und Neue Medien
 • Jan Bierweiler, Martin Scholz: Altertumswissenschaftliche Multimedia-Produktion mit den Autorensystemen Authorware und Director von Macromedia (= Computer und Antike. Bd. 7). Scripta-Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 2004, ISBN 3-89590-149-0 .

Weblinks

Commons : Altertum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Altertum – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen