Het oude Griekenland

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Hoofd van een winnaarsbeeld uit Olympia

Het oude Griekenland speelde een sleutelrol bij het vormgeven van de ontwikkeling van de Europese beschaving . De geschiedenis beslaat ongeveer de periode vanaf ca. 1600 voor Christus. BC of ca. 1050/800 BC BC tot 27 BC Toen Griekenland werd geïntegreerd in het Romeinse Rijk . Vanuit cultureel oogpunt ging de oude Griekse geschiedenis door tot in de late oudheid .

De Myceense cultuur (tot ca. 1050 v. Chr.) was de eerste geavanceerde beschaving van het vasteland van Europa. De zogenaamde " donkere eeuwen " volgden hun einde (in grote lijnen van ca. 1200 tot ca. 750 v. Chr.; tegenwoordig meestal nauwer gedefinieerd van ca. 1050 tot ca. 800 v. Chr.), vóór ca. 800 v. Chr. - qua kunstgeschiedenis (zie archaïsch (kunst) ) pas vanaf 700 v. Chr BC - het archaïsche tijdperk begon. In de archaïsche periode werd de polis opgericht als een regeringsvorm en werden er veel Griekse kolonies gesticht in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee .

De volgende klassieke periode (ca. 500-336 v. Chr.) was een tijd van grote culturele ontwikkeling die de basis legde voor het Westen . Ook werden centrale politieke termen bedacht, bijvoorbeeld in verband met de ontwikkeling van de Attische democratie . [1] De verworvenheden van de oude Griekse cultuur omvatten, om maar een paar voorbeelden te noemen:

Het laatste tijdperk van de onafhankelijke Griekse geschiedenis, het hellenisme (ca. 336–27 v.Chr.), begon met Alexander de Grote . Deze tijd werd gekenmerkt door de vestiging van talrijke nieuwe Polen en de verspreiding van de Griekse taal en cultuur tot aan de Indiase buitenwijken, door de wederzijdse penetratie van oosterse en westerse beschaving en religie, en door de vestiging van grote rijken geregeerd door Macedonische koningen naar het oostelijke Middellandse Zeegebied sinds 200 voor Christus BC kwam geleidelijk onder Romeinse heerschappij in een proces dat meer dan 150 jaar duurde en uiteindelijk onderdeel werd van het Imperium Romanum .

Griekenland in de archaïsche periode (ca. 800-500 voor Christus)

Beelden van Cleobis en Biton , wijdingsgeschenk van de Argiven in Delphi

Homerus en Hesiodus

De archaïsche periode legde op vele manieren de basis voor de klassieke periode van het oude Griekenland. In het begin, na de “ donkere middeleeuwen ”, waren er de Homerische heldendichten, de Ilias en de (iets latere) Odyssee , die zo belangrijk waren als de vroege schakel tussen de Hellenen . In geschreven vorm (tijdstip in controversieel onderzoek, zie Homerische vraag ). De gedichten van Hesiodus , die belangrijk zijn voor de mythologie en het wereldbeeld, werden ook gemaakt . Deze werken vormden in de daaropvolgende periode een belangrijke canon van de oude Griekse cultuur.

de polis

Gedurende deze tijd werd in Griekenland een nieuw staatssysteem gevormd, waarvan de vorming al in de 12e eeuw voor Christus kan zijn vastgesteld. BC - de wortels van de term kunnen zelfs teruggaan tot de vroege Myceense tijd [2] - maar uiterlijk in de geometrische periode (rond 900-700 voor Christus) begint: De polis (stadstaat) werd de dominante regeringsvorm ( behalve in delen Noord-Griekenland en delen van de Peloponnesos ). De adel, die aanvankelijk geen adel was van geboorte, kreeg invloed, tegelijkertijd werd de koninklijke heerschappij meer en meer teruggedrongen en grotendeels verdwenen. Er ontstonden onder meer oligarchieën , terwijl in andere stadstaten de bevolking meer betrokken was bij het bestuur. De ontwikkelde democratie (zie ook isonomie , het principe van rechtsgelijkheid), zoals in het geval van Athene , ontstond pas in de klassieke oudheid. Volwaardige burgers hadden het recht deel te nemen aan het politieke leven in de polis. De mate van medezeggenschap werd uiteraard van stad tot stad verschillend ingedeeld. Poolijs had vaak maar een zeer beperkt gebied om zich heen ( Chora ). Grote poleis met uitgebreide chora, zoals Athene en Sparta , waren de uitzondering. In de regel had elke polis een acropolis en een agora , de marktplaats, die dienst deed als economisch en politiek centrum.

De grote kolonisatie

Al aan het einde van het 2e millennium voor Christus Grieken zouden zijn verhuisd naar plaatsen aan de kust van Klein-Azië . [3] In de periode van ca. 750-550 v. Chr. Toen kwam de Grote Kolonisatie , waarbij in grote delen van het Zwarte Zeegebied en in veel gebieden van de Middellandse Zee dochtersteden werden gesticht. Hier, vooral in Zuid-Italië en Sicilië - volgens Thucydides z. B. 735 v.Chr Naxos v.Chr en 730 v.Chr BC Syracuse - veel kolonies gesticht ( Magna Graecia ). Naast overbevolking en het veiligstellen van handelsroutes waren de redenen binnenlandse politieke tegenstellingen en onrust binnen een polis. Het begrip kolonisatie moet niet naar moderne maatstaven worden geïnterpreteerd. De nieuw gestichte steden waren onafhankelijk van de moederstad en de nederzetting vond meestal plaats waar geen serieus verzet van de lokale bevolking te verwachten was.

De Griekse en Fenicische kolonisatie

De Griekse nederzetting strekte zich dus uit over het hele Middellandse Zeegebied - met de Egeïsche Zee als middelpunt. Vanaf 700 voor Christus De invloed van oosterse elementen op de Griekse kunst nam toe , waarbij steden op Euboea en kort daarna het machtige Korinthe een belangrijke bemiddelende rol speelden. De Grieken hadden het Fenicische alfabet al overgenomen en herontworpen voor hun eigen doeleinden.

Het was in deze verruimende horizon dat de Ionische filosofie ontstond. Tot de uitstekende vertegenwoordigers behoren de natuurfilosoof Thales van Milete , de wiskundige Pythagoras van Samos en de dialecticus Heraclitus van Efeze .

Argos en Sparta

Ondertussen streden op het Griekse vasteland verschillende polen om de heerschappij en voerden vaak oorlog met elkaar. In de Peloponnesos was Argos lange tijd de leider; maar Sparta slaagde erin de leidende militaire macht in Griekenland te worden - na de verovering van Messenië in verschillende bittere oorlogen (tot 640 voor Christus) en op basis van interne hervormingen. Het militaire model van hopliettactieken had zich al lang gevestigd. Rond 550 v.Chr Sparta richtte uiteindelijk de Peloponnesische Bond op en bevestigde zo zijn aanspraak om te regeren.

de tirannie

In de 7e en 6e eeuw voor Christus BC de vorm van de regering van tirannie verspreidde zich . Dit gebeurde voor het eerst in Korinthe , waar de Kypselids rond 660 v.Chr. Kwam aan de macht en vestigde zo de vroegste tirannie in Griekenland, en vervolgens in Sikyon en Samos , en later in Athene . De term tirannie kwam uit Klein-Azië en verwees aanvankelijk naar de enige regel zonder enige evaluatie. In de regel nam een ​​machtige aristocraat de controle over een polis, stelde hij zijn macht militair veilig en zocht hij ook steun bij andere tirannen. Er was dus geen wettelijke basis, maar een puur machtspolitieke. In latere tijden kwamen ook tirannen aan de macht in het westelijke Middellandse Zeegebied, waarbij de ontwikkeling op Sicilië behoorlijk spectaculair was (zie Gelon , Agathokles ). Met name in het Griekse binnenland verzette Sparta zich rond 500 met name tegen deze regeringsvorm en bestreed er krachtig tegen, maar niet zonder de bijbedoeling om op deze manier haar eigen invloed te vergroten.

Factoren voor gemeenschapsvorming

De oude Griekse wereld had geen 'nationaal gevoel', ook al was er brede overeenstemming over wie Grieks was en wie niet. Elke polis, hoe klein ook, waakte streng over haar eigen autonomie en was niet bereid die vrijwillig op te geven. Als gevolg daarvan was de oorlog in het oude Griekenland meer de normale toestand (zie de veldslagen tussen Sparta en Argos of tussen Athene en Aegina ).

Grote evenementen waar Grieken uit de verschillende polen naar toe stroomden en waarop ze hun gevoel van saamhorigheid uitdrukten, waren voornamelijk in de vorm van de Pan-Helleense Spelen , waarvan de Olympische Spelen de bekendste waren. Ook Grieken uit Zuid-Italië deden mee. Het orakel in Delphi was van even groot Panhellenisch belang.

De canon van goden, bekend uit de Homerische heldendichten, waarop de eerste tempels in archaïsche tijden werden gebouwd, had een fundamenteel gemeenschapsscheppend effect. De oude Griekse poleis werden sterk beïnvloed door religie. Hoewel het geen boekenreligie was - de religie werd bepaald door mythen en verhalen van helden - gingen bijna alle publieke en private acties gepaard met aanroepen tot de goden.

Een zeker gemeenschapsgevoel , dat ook politiek tot uiting kwam, ontwikkelde zich pas aan de vooravond van de Perzische oorlogen . 510 v.Chr De tirannie in Athene werd uiteindelijk geëlimineerd. Athene was reeds de opperste macht in Attica geworden ; Later streefde Thebe naar de suprematie in Boeotië , terwijl Sparta nog steeds de belangrijkste macht in Griekenland was. In Klein-Azië was er de Ionische Opstand (500-494 v.Chr.), een gebeurtenis die wereldgeschiedenis zou schrijven.

Griekenland in de klassieke oudheid (rond 500-336/323 v.Chr.)

demografie

Griekse nederzettingen aan de Egeïsche Zee in de 5e eeuw voor Christus Chr.

Wat de omvang van de bevolking betreft, zijn er slechts zeer ruwe schattingen gemaakt. Op het moment dat de bevolking haar hoogtepunt bereikte, telde het hele oude Griekenland naar schatting 4 miljoen mensen (inclusief 2 miljoen in de koloniën). [4] De Athene Polis strekte zich uit over heel Attica tot een oppervlakte van 2600 vierkante kilometer en had in het jaar 435 v.Chr. Ongeveer 250.000 tot 300.000 inwoners (inclusief 100.000 slaven en 60.000 mannelijke volwassen burgers) in 325 voor Christus. BC slechts ongeveer 150.000 tot 250.000 mensen (inclusief 50.000 slaven en 20.000 mannelijke volwassen burgers). [5] De regio Attica had de hoogste bevolkingsdichtheid van Griekenland, tussen de 45 en 80 inwoners per vierkante kilometer [6] (in 2005 was dat 3812). In totaal kan men uitgaan van ongeveer 1000 [7] Griekse polen in het Middellandse Zeegebied en aan de Zwarte Zee , waarvan minder dan de helft meer dan 2000 inwoners had en slechts 15% meer dan 5000. [8]

De levensverwachting was erg laag. Iets meer dan 50% van alle mensen overleefde het 5e levensjaar, slechts ongeveer 40% was minstens 30 jaar oud en iets meer dan 20% stierf op de leeftijd van 50 jaar of ouder. Slechts minder dan 5% van alle mensen bereikte de leeftijd van 75 jaar. [9] Het hoge sterftecijfer, vooral onder jongens, ging hand in hand met een hoog geboortecijfer. Naar schatting moet elke vrouw ongeveer 5,5 kinderen hebben gebaard. [10]

Stadsplanning

Hoewel de poleis erg van elkaar verschilden, hadden ze allemaal een paar dingen gemeen. Tot bijna elk van de ca. 1000 polissen behoorde enerzijds een stad omgeven door een stadsmuur en anderzijds een agrarisch gebied (de chora ). Binnen de stadsmuur met zijn poorten en torens waren straten, huizen en meestal grotere tempels. Waarschijnlijk de belangrijkste en meest centrale plaats was de agora . De agora was een openbaar plein waar politieke bijeenkomsten en stemmingen plaatsvonden in de democratische poleis. Meestal waren er ook belangrijke openbare gebouwen direct naast de agora, zoals het stadhuis ( Buleuterion ) en het Prytaneion .

bedrijf

De oude Griekse samenleving was geen rijke samenleving. De meeste mensen leefden waarschijnlijk in armoede of er net boven. [11] Bovendien werd het weinige dat kon worden gegenereerd door het zelfvoorzieningsniveau niet zelden geconsumeerd door sociale elites in plaats van geïnvesteerd. [12]

landbouw

De oude samenleving was ontegensprekelijk een agrarische samenleving. [13] De boeren zijn naar schatting 67% [14] tot 80% [15] van alle werkzame personen. Er is brede consensus dat technologie in het algemeen, inclusief landbouwtechnologie, tijdens de klassieke periode op een laag niveau stond en dat het - ondanks kleine vorderingen - bleef. [16] De landbouw was in kleine delen georganiseerd, dit geldt zowel voor de verkaveling als voor de landbouwstructuur. Er waren vooral kleine boeren met kleine akkers en - in tegenstelling tot de Romeinse oudheid - slechts zeer zelden grootgrondbezitters. De kleine boeren waren zelfstandigen ( auturgoi ), die meestal nauwelijks meer verdienden dan ze zelf verbruikten ( zelfvoorzieningseconomie ), de weinige grootgrondbezitters waren aristocraten die vaak in steden woonden en hun goederen lieten beheren door opzichters. [17] Op basis van de genoemde factoren, die te wijten zijn aan de relatief slechte geografische en klimatologische omstandigheden voor de landbouw, kan worden aangenomen dat de landbouwopbrengsten voornamelijk werden gegenereerd met zware lichamelijke activiteit. Dit omvatte de teelt van de grond, de druivenoogst, de oogst van het graan en die van de olijven. [18]

Ambachten, bouw en mijnbouw

Met uitzondering van smeden, pottenbakkers en soortgelijke fabrikanten van producten waar enerzijds vraag naar was en anderzijds specialisatie nodig waren, waren ambachtslieden voornamelijk in de steden gevestigd. Net als de landbouw bestonden de bouwnijverheid en vooral de ambachten uit veel kleine en zelfstandige bedrijven die nauwelijks technische innovaties produceerden en slechts zelden buiten de lokale vereisten produceerden. [14] Grotere werkplaatsen waren zeldzaam, en nog zeldzamer waren ondernemers die van inkomsten uit fabrieken leven en misschien ook een fortuin konden investeren. [19] De mijnbouw (vooral zilver en ijzer in Attica) neemt in sommige opzichten een bijzondere positie in (massaslavernij, massale inzet van arbeid).

Handel en Financiën

Dat er in de dominante tak van de economie, de landbouw (zelfvoorzieningseconomie), nauwelijks overschotten werden gegenereerd, toont al aan dat ook de handel in landbouwproducten beperkt bleef. Deze werden op lokale markten verkocht en zelden over lange afstanden vervoerd. Een uitzondering was de constante invoer van graan uit Athene (uit Sicilië, Egypte en de Zwarte Zee-regio), die noodzakelijk was vanwege de geografische en klimatologische omstandigheden van Attica, die bijvoorbeeld werd gefinancierd door zilverwinning in de mijnen bij Laureion . Naast graan, edele metalen en andere grondstoffen werden zeldzame of waardevolle goederen zoals wijn, specerijen, olijfolie en vazen ​​over lange afstanden verhandeld. [20] Handel over lange afstand werd zelden over land bedreven, maar meestal, wat vele malen goedkoper was, over zee. Groot- en tussenhandel bestonden hoogstens in stedelijke centra. In de loop van de tijd ontwikkelde Athene zich tot een echt handelscentrum. Hierdoor en vanwege de zogenaamde zeeleningen (rentedragende leningen waarmee dure maritieme handel werd voorgefinancierd) werd Athene - voor zover men in de oudheid van zo'n ding kan spreken - ook - een bankcentrum. [14] De muntslag ontstond in de 6e eeuw voor Christus. BC en verspreidde zich in de volgende eeuwen, vooral in de steden. [21]

bedrijf

Er wordt aangenomen dat ongeveer twee tot drie procent van de totale bevolking behoorde tot de bezittende klasse . Deze bestond uit grootgrondbezitters, mijnpachters, eigenaren van grote werkplaatsen (met 20-50 slaven), geldschieters, maar ook scheepseigenaren, huis- of appartementhuurders en grotere handelaren. De meerderheid van de bevolking bestond echter uit een grotendeels arme middenklasse, die op haar beurt voornamelijk uit boeren bestond, vooral kleine boeren. Het omvatte ook ambachtslieden, kleinere handelaren en de Metöken . De "lagere klasse" omvatte de loonarbeiders (ongeschoolde arbeiders op bouwplaatsen, in fabrieken, enz.; huurlingen; kleine eigenaren van ezels, karren, ossen, muilezels, wagens, boten, enz.) en dwangarbeiders (slaven; lijfeigenen zoals de heloten in Sparta; Schulddienaren , die bij wet verboden waren in Athene bijvoorbeeld). [22]

Beeldende Kunsten

Griekse geschiedschrijving

In de tijd rond 500 voor Christus Oude Griekse geschiedschrijving ontwikkeld . [23] Impulsen kwamen zowel van de uitgebreide geografische horizon als van de Ionische filosofie. Hecataus van Miletus , de zogenaamde logografen en de geschiedenissen van Herodotus staan ​​aan het begin van de zeer rijke Griekse geschiedschrijving, die belangrijke prozawerken voortbracht en thematisch zeer divers was. Herodotus en Thucydides vormden de standaard waarmee veel van de volgende oud-Griekse historici zich tot het einde van de late oudheid oriënteerden. De onderwerpen die door deze auteurs werden behandeld varieerden van universele en hedendaagse geschiedenis tot gespecialiseerde geschriften (zoals de Persika en Indica ), historisch-geografische werken en lokale geschiedenissen. Een groot deel van de oude literatuur en dus ook van de Griekse geschiedschrijving is echter verloren gegaan en wordt vaak alleen bewaard in citaten en uittreksels ( De fragmenten van de Griekse historici ).

Atheense democratie

Athene was niet de enige democratische polis. Hier moet de Atheense democratie alleen als voorbeeld worden gebruikt, omdat er aanzienlijk meer historische bronnen voor zijn dan voor andere polen, wat een beter totaalbeeld mogelijk maakt. [24] De belangrijkste instellingen van de democratische Atheense polis waren in de eerste plaats de gewone volksvergaderingen van mannelijke volwassen burgers, die "resoluties aannamen die ook geldig en bindend waren voor ambtenaren en raadsorganen"; ten tweede een of meer raden met "vaste, meestal voorbereidende, bestuurlijke en controlerende functies"; en ten derde permanente ambten "met vaste, functioneel gedifferentieerde materiële verantwoordelijkheden, waarvan de houders periodiek werden herbenoemd volgens bepaalde regels". [25] Daarnaast is er de People's Court, die verantwoordelijk is voor de jurisdictie, als juridische instelling. Deze democratische instellingen werden gedurende een periode van ongeveer 150 jaar voortdurend verbeterd en bereikten hun definitieve vorm rond het midden van de 5e eeuw. v. Chr. [26]

Volksvergadering

De vergadering ( ekklesia ) was de belangrijkste instelling van de democratie die sinds Solon en Kleisthenes voortdurend in ontwikkeling is geweest. In de klassieke periode had elke mannelijke burger het recht om deel te nemen, voor te stellen, te spreken en te stemmen (burgerrechten waren doorslaggevend) na het bereiken van de leeftijd van 18. [27] Haar bevoegdheden waren onbeperkt, zij nam alle beslissingen. De vergadering was onder meer verantwoordelijk voor wetgeving, besluiten over oorlog en vrede, internationale verdragen, alle kwesties van openbare orde en de verkiezing: de strategen, de penningmeester, de ambtenaren die niet door loting waren gekozen. [28] De agenda werd door de Raad vastgesteld en de onderwerpen waarover gestemd moest worden, moesten eerst door de Raad worden voorbereid. Een aanvraag voor de voorbereiding van een stempunt kan op elk moment worden ingediend door elke mannelijke volwassen burger. [29] De raad was ook verantwoordelijk voor het bijeenroepen, leiden en leiden van de vergadering. De vergadering kwam regelmatig bijeen (40 keer per jaar sinds de 4e eeuw); Er werd gestemd (in het begin door het volume van de oproepen) door handopsteken of in het geheim, met stemkaarten; een meerderheid zegevierde tegen een minderheid (meerderheidsbeginsel). [30] Deelname voor mannelijke volwassen burgers die tot 70 kilometer van de ontmoetingsplaats woonden, werd aanzienlijk bemoeilijkt door deze geografische situatie. Voor alle deelnemers werd een dagvergoeding uitbetaald. Fundamentele resoluties waren onderworpen aan een quorum van 6.000 stemmen (ongeveer 20% van alle stemgerechtigden). [31]

Raad (de 500)

De raad ( bule ), opgericht door Solon (raad van de vierhonderd) en verder ontwikkeld door Kleisthenes (raad van de vijfhonderd), vervulde belangrijke functies binnen de Attische democratie. Sinds Kleisthenes waren de mannelijke volwassen burgers van heel Attica proportioneel evenwichtig vertegenwoordigd, wat zorgde voor een evenwicht tussen de belangen van het burgerschap als geheel en van de verschillende regio's. De ambtstermijn van de gekozen leden (bouleutaí) van de Raad van de Vijfhonderd was 1 jaar, [32] de belangrijkste taak van de Rathaus ( Bouleuterion ) vergadering deelnemersraad (bule), het was om de openbare vergaderingen voor te bereiden en waarover alleen de voorbewerkte onderwerpen van de Raad ( probuleuma ) mochten stemmen. [33] Binnen de raad werd elke phyle vertegenwoordigd door een 50-koppige phyle-sectie ( prytaneia ). Elk van deze 10 Prytania leidde de raad en de volksvergadering gedurende een tiende van het jaar. In de 4e eeuw voor Christus Deze leiding werd echter - voor een betere controle - overgedragen aan een college van 9 voorzitters ( prohedroi ) uit de Prytania, die op dat moment niet de leiding hadden . [34] Andere taken van de raad waren de financiële controle en het toezicht op de ambtenaren. Aangezien de raad alle mannelijke volwassen burgers gelijkelijk vertegenwoordigt, was het overigens op sommige punten mogelijk “op te treden als vertegenwoordiger voor al die burgers die niet regelmatig aan de volksvergaderingen konden deelnemen”. [35]

Kantoren

“In overeenstemming met het democratische zelfbeeld van het Atheense burgerschap, zouden de taken die iedereen aangingen ook door iedereen moeten worden gedragen. De kleding van openbare ambten ( archai ) was daarom meestal onderworpen aan het principe van de slogan en de (meestal jaarlijkse) rotatie”. [36] De ambtenaren kregen loon (in ieder geval vanaf de 5e eeuw), er waren zo'n 600 lotambtenaren, 100 verkiezingsambtenaren evenals de reeds besproken 500 raadsleden en af ​​en toe ook tijdelijk ambtsposten gecreëerd (bv. 700 ambtenaren voor de administratie van Delisch-Attischen Seebundes ). De verantwoordelijkheden en taken waren zeer nauwkeurig geregeld. Dit omvatte het bestuur van de sektes, het leger, vervolgens de financiële administratie, "de rechtsbedeling tot aan politiefuncties en [...] markttoezicht". [36] De activiteiten van de ambtenaren van de raad en de volksvergadering werden gecontroleerd en gecontroleerd op ambtsmisbruik.

Volksrechtbank

Er waren geen beroepsrechters in het democratische Athene, maar een volksrechtbank ( heliaia ). Sinds Solon is de jurisdictie in handen van alle gelijkwaardige burgers, uit wie de jury elk jaar wordt getrokken. Ze moesten zich houden aan de wetten en resoluties van de vergadering en de raad en eerlijke en onpartijdige beslissingen nemen (Heliasteneis). De rechterlijke macht vond waarschijnlijk plaats in de open lucht, en gerechtsambtenaren waren verantwoordelijk voor de administratie en administratie. Sinds ca. 450 voor Christus Elk jaar werden 6000 betaalde juryleden ( heliastai ) getrokken uit de mannelijke burgers, minstens 30 jaar oud, die samen de volksrechtbank vormden. Voor de verschillende belangrijke processen werden verschillende aantallen juryleden toegewezen: minimaal 201, maar ook 501 of 1501 en in bijzonder belangrijke zaken alle 6000. Nadat de partijen waren gehoord, werd het vonnis bepaald in een geheime stemming zonder debat. [37]

verhaal

Ionische opstand, Perzische oorlogen en de ontwikkeling van Athene naar democratie

De Ionische opstand (ca. 500-494 v. Chr.) van de Grieken uit Klein-Azië en Cyprus tegen het Achaemenidische rijk , dat al tientallen jaren onder Perzische heerschappij had gestaan, kreeg slechts halfslachtige steun van Athene. Niettemin maakte de Perzische grote koning Darius I van deze gelegenheid gebruik om de uitbreiding van zijn rijk te rechtvaardigen, dat hij al lang in overweging had genomen en dat hij omschreef als een "vergeldingscampagne". Met deze campagne begonnen de Perzische oorlogen voor Griekenland. Herodotus , de vader van de geschiedschrijving , gaf in zijn werk uitgebreide informatie over deze gebeurtenissen.

De Perzische oorlogen

Athene won de marathon 490 voor Christus. voor Christus, maar tien jaar later was er nog een campagne onder leiding van Darius' zoon Xerxes I in 481 voor Christus. Daarom werd de Helleense Bond opgericht, waartoe behalve Sparta en Athene ook verschillende andere, maar lang niet alle stadstaten van het moederland behoorden; sommigen waren zelfs nog meer bereid om zich aan de Perzen te onderwerpen. Na de schermutseling op Thermopylae brak een beslissende slag uit bij Salamis . De Grieken vernietigden de Perzische vloot die in de minderheid was (480 v.Chr.). Een jaar later werd ook het Perzische landleger verslagen in de Slag bij Plataiai . 478 v.Chr De verovering van Ionië begon . Sparta weigerde echter de bescherming van de Grieken ver van huis over te nemen. Athene daarentegen, voorheen de junior partner, nam de taak op zich en stichtte 478/477 v.Chr. De zolderliga .

Op basis van de hervormingen van Solon en Kleisthenes en de zeeoverheersing van Athene in de Egeïsche Zee ontstond in het midden van de 5e eeuw voor Christus. De ontwikkelde Attische democratie met Perikles als leidende staatsman. Tegelijkertijd ontwikkelde zich volgens de historicus Thucydides het dualisme tussen de zeemacht Athene en de landmacht Sparta , wat uiteindelijk zou leiden tot de Peloponnesische oorlog .

Athene ten tijde van de Attische democratie

De Akropolis van Athene

Terwijl Thebe in Boeotië de vestiging van een hegemonie over de andere Boeotische gemeenschappen nastreefde, voerde Athene een even agressief beleid onder Pericles . De Seebund, inmiddels een instrument voor het nastreven van Atheense belangen, ontwikkelde zich meer en meer tot het Attische rijk . 460-457 v.Chr De zogenaamde Lange Muren werden gebouwd, die Athene met de haven van Piraeus verbond en van Athene zelf een onneembare vesting maakten. Gestützt auf die Finanzmittel des Bundes, in dem die Bundesgenossen zu Tributpflichtigen Athens geworden waren, wurde die Athener Akropolis durch ein ebenso aufwendiges wie glanzvolles Bauprogramm zu einem repräsentativen Zentrum der neuen Großmacht, die sich nun kulturell als die „Schule Griechenlands“ darzustellen wusste.

Sokrates, der Lehrer Platons
Terrakotta-Statue eines Mädchens, 3. Jahrhundert v. Chr.

Athen entwickelte sich von der Mitte des 5. Jahrhunderts ab auch zum geistigen Magneten und Zentrum Griechenlands, in das die Sophisten mit ihren Lehren und der Einführung der paideia strebten und in dem die Philosophie eines Sokrates , Platon und Aristoteles jeweils Schule machte. Im 5. Jahrhundert entstanden die Tragödien von Aischylos , Sophokles und Euripides , dann auch die Komödien des Aristophanes . Von dem großen Bildhauer Phidias , der das Bauprogramm auf der Akropolis leitete, ist anders als für seinen mit Menschenbildnissen befassten Kollegen Polyklet oder den berühmten Arzt Hippokrates eine längere Anwesenheit in Athen verbürgt. Im 4. Jahrhundert widersetzte sich der Redner Demosthenes wortmächtig, aber machtlos der anhebenden makedonischen Vorherrschaft und blieb damit bis in die Zeit Ciceros ein unerreichtes rhetorisches Vorbild.

Die Attische Demokratie, die allen Vollbürgern vermögensunabhängig eine gleichberechtigte Beteiligung sicherte und sie annähernd eineinhalb Jahrhunderte zu intensiver politischer Mitwirkung anhielt, hatte die Kehrseite, dass Frauen und Sklaven vollständig davon ausgeschlossen waren, wobei die Sklaven auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle spielten. Die direkte Demokratie schützte zudem durchaus nicht vor so manchen Auswüchsen äußerer Machtpolitik. Mit der modernen repräsentativen und gewaltenteiligen Demokratie ist sie in vieler Hinsicht nur bedingt vergleichbar.

Machtkämpfe zwischen Perserkriegen und Peloponnesischem Krieg

Athen setzte nach den Perserkriegen als Hegemon im Attischen Seebund den Kampf gegen das Perserreich im östlichen Mittelmeerraum fort. Es unterstützte schließlich sogar eine antipersische Erhebung in Ägypten , wo sich für die Athener in einer sehr verlustreichen Niederlage dann aber die Grenzen der eigenen Machtmittel und Möglichkeiten zeigten. Zu einem Ausgleich mit Persien kam es 449 v. Chr. im Zusammenhang mit dem historisch umstrittenen sogenannten Kalliasfrieden .

In Süditalien und auf Sizilien erwehrten sich währenddessen die seit der großen Kolonisation dort angesiedelten Westgriechen der Bedrohung durch die Etrusker und das mächtige Karthago . In der Schlacht von Kyme 474 v. Chr. wurden die Etrusker vernichtend geschlagen. Auf Sizilien ging der Konflikt mit Karthago weiter, auch wenn die Karthager 480 v. Chr. bei Himera geschlagen worden waren. Dort konnten sich in zahlreichen Poleis auch weiterhin Tyrannen an der Macht halten, wie beispielsweise Gelon , der zeitweise als der mächtigste Mann der griechischen Welt galt. Insgesamt blieben Staseis , also bürgerkriegsartige Konflikte innerhalb der Bürgerschaft, in vielen Poleis jahrhundertelang ein großes Problem; nicht selten führten sie zur Tyrannis der siegreichen Partei.

Zwischen Athen und Sparta kam es 460–446 v. Chr. zum Ersten Peloponnesischen Krieg . Grund war der vorläufige Austritt Megaras aus der spartanischen Allianz und dessen Überwechseln zu Athen. Während der athenischen Flottenexpedition nach Ägypten (460–454 v. Chr.) kam es 457 v. Chr. zu der für Athen verlustreichen Schlacht von Tanagra gegen die Spartaner, aber im Gegenzug zur Bezwingung Aiginas , das ungeachtet seiner geografischen Nähe zu Piräus Mitglied im Peloponnesischen Bund gewesen war, nun aber dem Attischen Seebund beitreten musste. [38] Bei schließlich unentschiedenem Ausgang des Krieges zwischen den beiden griechischen Großmächten wurde 446 v. Chr. ein dreißigjähriger Frieden Athens mit Sparta geschlossen, wobei die latenten Spannungen freilich bestehen blieben.

Der Peloponnesische Krieg

Über den Streit Korinths mit Korkyra bezüglich der Einmischung Athens in den Bürgerkrieg in Epidamnos , der Furcht Athens vor einem Engagement Korinths im Norden und über einen Handelsstreit mit dem mit Sparta verbündeten Megara, aber auch aus der Furcht Spartas vor einem weiteren Machtzuwachs Athens, kam es schließlich zum Peloponnesischen Krieg (mit Unterbrechungen von 431–404 v. Chr.), über dessen Verlauf bis zum Jahr 411 v. Chr. Thukydides in seinem berühmten Geschichtswerk ausführlich berichtete; an ihn schloss dann Xenophon mit den Hellenika an.

432 v. Chr. forderten Megara und Korinth Sparta ultimativ zum Eingreifen auf, doch begann der Krieg eher ungeplant mit einem Überfall der mit Sparta verbündeten Thebaner auf die Stadt Plataiai. Sparta fiel 431 v. Chr. in Attika ein, doch hatte Perikles die Bevölkerung in den Schutz der Langen Mauern zurückgezogen. Währenddessen plünderte die athenische Flotte die Peloponnes. Perikles rechnete mit der Erschöpfung des Gegners, während die Spartaner jedes Jahr in Attika einfielen.

Schlachten und Feldzüge des Peloponnesischen Krieges; die Farbgebung entspricht der Lage bei Ausbruch des Krieges 431 v. Chr., mit Ausnahme des halbbarbarischen Makedoniens, das zunächst neutral war

Nach dem Tod des Perikles 429 v. Chr. kam eine neue Generation von Politikern ans Ruder, wobei Kleon für eine aggressive, Nikias hingegen für einen ausgleichende Politik gegenüber Sparta standen. 425 v. Chr. schien Sparta aufgrund der Gefangennahme mehrerer Spartiaten zum Frieden bereit, doch wurde dies von Kleon abgewiesen. Sparta reagierte jedoch und marschierte unter Führung des Brasidas 424 v. Chr. in Thrakien ein und bedrohte so die athenische Versorgung mit Getreide. 421 v. Chr. kam es zu einem Friedensvertrag ( Nikiasfrieden ), der jedoch nicht alle Streitigkeiten ausräumte. Sparta bekämpfte seine Erzrivalin Argos, während Athen unter dem Einfluss des Alkibiades die folgenschwere Sizilienexpedition unternahm (415–413 v. Chr.). Diese endete in einem Desaster für Athen. Die Einnahme von Syrakus misslang, und das athenische Heer wurde vernichtet, während in Griechenland Alkibiades, der zu den Spartanern übergelaufen war, diese zu einer neuen Taktik gegen Athen überredete. In Dekeleia wurde nun auf Dauer ein lakedaimonischer Stützpunkt errichtet, und zudem gewann Sparta die Unterstützung Persiens. Mit Hilfe persischen Goldes baute Sparta eine leistungsstarke Flotte auf. Immer mehr Seebundmitglieder, die von Athen wie Kolonien behandelt wurden, fielen vom Attischen Seebund ab. Im Zuge der Bestrafung abgefallener Bündner und in dem Bestreben, das Seereich als Herrschaftsinstrument auszubauen, kam es von athenischer Seite im Verlauf des Peloponnesischen Krieges vermehrt zu Gräueltaten und Übergriffen, wofür insbesondere das Beispiel der kleinen Ägäis-Insel Melos steht. Auch die Demokratie wurde zu Zwecken der Herrschaftsstabilisierung nach dem Muster Athens innerhalb des Seebunds verbreitet und als Mittel zum Erreichen politischer Ziele der Führungsmacht eingesetzt. 411 v. Chr. kam es wegen der durch den Krieg angespannten Situation in Athen selbst zu einem oligarchischen Verfassungsumsturz, der aber schon 410 v. Chr. rückgängig gemacht wurde – mit Hilfe des wieder zu Athen übergelaufenen Alkibiades.

Spartas neue Flotte unter dem fähigen Lysander bedrohte jedoch weiterhin Athens Lebensnerv. 406 v. Chr. siegten die Athener noch bei den Arginusen , doch unterlag die Flotte im folgenden Jahr in der Schlacht bei Aigospotamoi . Athen kapitulierte 404 v. Chr. vor Sparta, wurde aber nicht zerstört, da Sparta ein Gleichgewicht der Kräfte aufrechterhalten wollte. Korinth und Theben fühlten sich jedoch um die Erfüllung ihrer Kriegsziele betrogen und verfolgten nun eigene Ziele, auch und vor allem gegen Sparta.

Thebens Aufstieg und Kampf mit Sparta um die Hegemonie

Sparta konnte nach dem Sieg von 404 v. Chr. trotz einiger Anstrengungen die Führungsrolle Athens nicht übernehmen; dafür fehlten ihm sowohl die Ressourcen als auch der institutionelle Rahmen. Zudem kam es zwischen Sparta und Persien zum Krieg um Kleinasien (400–394 v. Chr.), da Sparta sich weigerte, die dortigen griechischen Städte den Persern auszuliefern, wie es der Vertrag von 412 v. Chr. vorgesehen hatte. Aber auch in Griechenland brachen die Kampfhandlungen nicht ab. Im Korinthischen Krieg (395–387 v. Chr.) kämpften Argos, Athen, Korinth und Theben gegen die Spartaner. 387/386 v. Chr. kam es schließlich zum sogenannten Königsfrieden , der in Wirklichkeit ein persischer Diktatfrieden war, der den Krieg im griechischen Mutterland aber wenigstens zu einem vorläufigen Ende brachte. Persien erhielt Kleinasien und Zypern, während Athen nur einige seiner alten Kleruchien behalten durfte. Alle anderen Poleis sollten autonom sein.

Auf dem Prinzip von Autonomie und Gleichberechtigung basierte die Idee der Koine Eirene , des Allgemeinen Friedens , die in den Folgejahren starke politische Wirkung entfaltete und neben dem Panhellenismus der prägende politische Gedanke dieser Zeit war. Am Ende scheiterte aber auch diese Friedensidee immer wieder an der Unmöglichkeit, sie ohne die Garantie einer starken Hegemonialmacht durchzusetzen. Der Königsfriede wird von einigen Forschern als erste Verwirklichung einer Koine Eirene angesehen.

Griechenland zur Zeit der Hegemonie Thebens,
371–362 v. Chr.

Zum Wächter über den Königsfrieden warf sich zunächst Sparta auf, um seine eigene Position zu verteidigen. Es geriet aber zusehends in die Defensive. Athen, welches sich von der Niederlage im Peloponnesischen Krieg langsam erholt hatte, begründete 378/77 v. Chr. den Attischen Seebund neu, allerdings verkleinert und weniger von der athenischen Vormachtstellung geprägt. Tatsächlich waren aber sowohl Sparta als auch Athen über das Anwachsen der thebanischen Machtstellung besorgt und versuchten, den thebanischen Einfluss einzudämmen. Doch während sich die beiden alten Feinde annäherten, kam es 371 v. Chr. zur Schlacht von Leuktra , in welcher das spartanische Heer in offener Feldschlacht von den Thebanern vernichtend geschlagen wurde. Dies bedeutete das endgültige Ende der spartanischen Hegemonie . Auch der Höhenflug Thebens endete bereits nach wenigen Jahren, als 362 v. Chr. der wichtigste thebanische Stratege Epameinondas fiel. Sparta verlor jedoch Messenien und wurde somit zu einer Macht zweiten Ranges, zumal die dringend notwendigen inneren Reformen auch danach nicht verwirklicht wurden.

Auf Sizilien blühte währenddessen die reiche Polis Syrakus und erreichte eine quasi-hegemoniale Stellung unter Dionysios I. Im Laufe des 4. Jahrhunderts v. Chr. jedoch wurde Syrakus von schweren Bürgerkriegen heimgesucht. Bereits seit dem frühen 5. Jahrhundert lieferten sich Karthago und die sizilischen Griechen teils heftige Kämpfe (siehe oben), wobei sich beide Seiten in etwa die Waage hielten. Tatsächlich waren es gerade die Randgebiete – das sogenannte Dritte Griechenland abseits von Athen und Sparta –, die nach dem Peloponnesischen Krieg eine Blütezeit erlebten, wie eben Böotien mit Theben, aber auch Thessalien , Korinth und Megara, die sich vom Krieg erholten und vom Handel profitierten.

Büste Alexanders des Großen

Aufstieg Makedoniens

Im Norden Griechenlands bestieg 359 v. Chr. Philipp II. den Thron von Makedonien . Ihm gelang es, den größten Nutzen aus den Vormachtkämpfen der griechischen Poleis zu ziehen. Die streitenden makedonischen Adelsfamilien vermochte er stärker als zuvor an das Königshaus zu binden. Vor allem aber schuf er ein stehendes und professionell geschultes Heer, wodurch Makedonien zur führenden Militärmacht in Griechenland wurde. In den 50er Jahren kämpfte er gegen die Phoker und erwarb 352 v. Chr. die Vorherrschaft in Thessalien . 343 v. Chr. folgte die Eroberung Thrakiens samt den dortigen Goldbergwerken, die den wirtschaftlichen Grundstock für den weiteren Machtzuwachs legten. Athen fühlte sich von der expansiven Politik Philipps ernsthaft bedroht. Vor allem Demosthenes versuchte die Athener davon zu überzeugen, dass Philipp sie unterjochen wollte, hatte zunächst jedoch keinen Erfolg. 340 v. Chr. kam es endlich zur Bildung eines Abwehrbundes, doch unterlag das Heer 338 v. Chr. bei Chaironeia dem Heer Philipps. Dieser gründete 337 v. Chr. den Korinthischen Bund , ließ sich zum Hegemon ernennen und wurde de facto zum Beherrscher Griechenlands. Seine Pläne zu einem Feldzug gegen Persien konnte er jedoch nicht mehr verwirklichen: Er wurde 336 v. Chr. ermordet.

Der Feldzug Alexanders

Sein Sohn Alexander , später der Große genannt, setzte Philipps ehrgeizige Pläne jedoch in die Tat um: Er zwang die aufständischen griechischen Städte in die Knie und zerstörte Theben. Mit seinem legendären Alexanderzug (ab 334 v. Chr.) öffnete er zugleich den Griechen das Tor zu einer neuen Welt: Er besiegte die persischen Armeen und stieß bis nach Indien vor. Damit endete das klassische Zeitalter Griechenlands.

Es begann das Zeitalter des Hellenismus , in dem die griechischen Poleis gegenüber den hellenistischen Großreichen, die sich nach Alexanders Tod 323 v. Chr. bildeten (siehe auch Diadochen ), sowie den sich formierenden Bundesstaaten (siehe etwa Achaiischer Bund ) in politischer Hinsicht nur eine untergeordnete Rolle spielten, während die griechische Kultur sich bis nach Indien verbreitete.

Griechenland in hellenistischer Zeit (336–30 v. Chr.)

Die Diadochenreiche und ihre Nachbarn nach der Schlacht von Ipsos 301 v. Chr.

Griechenland blieb das Schlachtfeld der hellenistischen Großmächte. Vor allem die Antigoniden versuchten, die alte makedonische Hegemonie zu erneuern. Athens Versuch, nach dem Tod Alexanders wieder eine Macht zu werden, scheiterte kläglich ( Lamischer Krieg , 323–322 v. Chr.). An die Stelle der Polis traten als Machtfaktor die griechischen Bundesstaaten . Die beiden wichtigsten waren der Aitolische Bund und der Achaiische Bund . In kultureller Hinsicht verlagerte sich der Schwerpunkt mehr in den Osten, wo vor allem Alexandria in Ägypten, später auch Pergamon in Kleinasien eine bedeutende Rolle spielten (siehe auch Diadochen ). Die Westgriechen gelangten derweil bereits im Verlauf des 3. Jahrhunderts unter römische Herrschaft.

Ob nach 300 – bedingt durch die Auswanderung von Griechen und Makedoniern und die Anwerbung griechischer und makedonischer Söldner durch die Diadochenreiche – eine teilweise Entvölkerung überbevölkerter Regionen Griechenlands, verbunden mit einem wirtschaftlichen Abschwung, einsetzte, die erst in der römischen Kaiserzeit zum Stillstand kam, ist in der neueren Forschung umstritten. Inzwischen haben archäologische Untersuchungen gezeigt, dass viele griechische Städte im Hellenismus eine ökonomische Blüte erlebten.

Infolge der Kämpfe zwischen den griechischen Klein- und Mittelmächten untereinander sowie mit und gegen Makedonien kam es zum Eingreifen des Römischen Reiches gegen Philipp V. von Makedonien . Im Zweiten Makedonisch-Römischen Krieg (200–197 v. Chr.) wurde Makedonien vernichtend geschlagen. 196 v. Chr. verkündete der römische General Titus Quinctius Flamininus die Freiheit Griechenlands, Rom blieb aber faktisch Protektoratsmacht. Da die Lage weiterhin instabil war, sah sich Rom in der Folgezeit immer wieder gezwungen, insbesondere in Staseis zwischen griechischen "Romfreunden" und "Romfeinden" einzugreifen. Nach der Schlacht von Pydna 168 v. Chr. war Makedonien, welches unter König Perseus noch einmal versucht hatte, sich in Griechenland gegen Rom zu behaupten, als Machtfaktor ausgeschaltet. Rom engagierte sich nun dauerhaft in Griechenland. Dies führte nach der Zerstörung Korinths zur endgültigen Unterwerfung Griechenlands: 146 v. Chr. wurde die Provinz Macedonia eingerichtet, 133 v. Chr. die Provinz Asia , die die meisten kleinasiatischen Griechenstädte umfasste, und 27 v. Chr. wurde dann auch der größte Teil Zentral- und Südgriechenlands als Achaea direkter römischer Herrschaft unterworfen. In der Folge siedelten sich immer mehr Italiker in Griechenland und Kleinasien an, die dort wirtschaftliche Interessen verfolgten. Ein letztes Mal wurde die römische Herrschaft über die Hellenen um 88 v. Chr. durch König Mithridates VI. herausgefordert, doch blieb dies Episode.

Nachdem 133 v. Chr. das Reich von Pergamon durch Rom annektiert worden war, folgte 64/63 v. Chr. das Reich der Seleukiden in Syrien (welches aber bereits seit dem späten 2. Jahrhundert nur noch von regionaler Bedeutung gewesen war und seine reichsten Provinzen längst verloren hatte) und 30 v. Chr. schließlich die letzte hellenistische Macht, das Ägypten der Ptolemäer . Damit endete die Epoche des Hellenismus in politischer Hinsicht.

Hellas als Teil des Römischen Reiches bis zum Ausgang der Antike

Die politische Geschichte des unabhängigen Griechenland war spätestens 146 v. Chr. für fast zwei Jahrtausende beendet; erst im 19. Jahrhundert sollte das Land wieder ein eigener Staat werden. Doch lebte die griechische Kultur im Rahmen des Römischen Reiches fort und prägte seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert zunehmend auch die römische Zivilisation. Wirtschaftlich gedieh das Land während der langen, weitgehend ungestörten Friedenszeit in den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. (die Pax Romana ). Kaiser Nero (54–68 n. Chr.) war zudem ein großer Philhellene und gewährte Griechenland zahlreiche Privilegien, die seine Nachfolger aber wieder zurücknahmen. Auch Kaiser Hadrian förderte Hellas und ließ insbesondere Athen besondere Wohltaten angedeihen. Griechisch blieb derweil die lingua franca im gesamten östlichen Mittelmeerraum, und bis in die Spätantike war es für die Eliten Roms auch im Westen nahezu selbstverständlich, neben Latein auch Griechisch zu beherrschen. Die klassische griechische Bildung ( paideia ) blieb zumindest in der östlichen Reichshälfte auch nach dem Sieg des Christentums noch lange lebendig.

Die sogenannte Reichskrise des 3. Jahrhunderts betraf dann auch Griechenland, das insbesondere in den 260er Jahren unter Barbareneinfällen zu leiden hatte, sich aber wieder einigermaßen erholen konnte und zudem mit dem Neuplatonismus die letzte bedeutende philosophische Strömung der Antike hervorbrachte. Gerade Athen blieb bis ins 6. Jahrhundert nach Christus ein bedeutendes Zentrum antiker Bildung. Seit etwa 580 n. Chr. drangen dann slawische Völker in die oströmischen Balkanprovinzen ein; um 650 n. Chr. war Griechenland bis zur Peloponnes zu großen Teilen slawisch besiedelt und konnte erst im Mittelalter wieder für das griechischsprachige Byzantinische Reich zurückerobert werden. In Byzanz lebten die griechische Sprache und griechisches Denken, wiewohl christlich überformt, noch jahrhundertelang fort.

Die Eroberung der römischen Orientprovinzen durch die islamischen Araber (seit 636 n. Chr.) besiegelte das Ende der Antike , da Ägypten und Syrien nun dem griechischen Sprach- und Kulturraum entzogen wurden: 698 n. Chr. wurde im gesamten Reich der Kalifen die griechische Amtssprache durch das Arabische ersetzt. Allerdings zeigten sich die Eroberer offen für viele Errungenschaften der griechischen Zivilisation; so wurde nicht weniges davon nur durch die Araber für die Nachwelt bewahrt und schließlich über Sizilien und Spanien wieder dem Abendland vermittelt. [39]

Siehe auch

Portal: Griechische Antike – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Griechische Antike

Geschichte

Leben

Kunst

Archäologie

Literatur

Einführend und übergreifend

Einführend (weitere Angaben sind in der Bibliografie Antike zu finden sowie vor allem den Bibliografien der Bände der Cambridge Ancient History , 2., grundlegend veränderte Auflage. Für die Zeit nach 30 v. Chr. vgl. die Artikel Römisches Reich , Byzantinisches Reich und Spätantike ):

Weiterführende Literatur

 • Alain Bresson: Making of the ancient Greek economy. Institutions, markets, and growth in the city-states. Princeton University Press, Lawrenceville 2015, ISBN 978-0-691-14470-2 .
 • Vinzenz Brinkmann (Hrsg.): Zurück zur Klassik. Ein neuer Blick auf das alte Griechenland. Hirmer, München 2013, ISBN 978-3-7774-2008-0 .
 • Paul Cartledge : Kulturgeschichte Griechenlands in der Antike. Stuttgart 2000.
 • Angelos Chaniotis : Age of Conquests: The Greek World from Alexander to Hadrian. Profile Books, London 2018, ISBN 978-1-84668-296-4 .
 • Geoffrey de Ste Croix : The Class Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests . Duckworth, London 1982, ISBN 0-7156-1701-X (Studie aus marxistischer Perspektive).
 • Moses Israel Finley : The Ancient Economy . University of California Press, Berkeley/Los Angeles 1973.
 • Hellmut Flashar , Friedrich Ueberweg (Hrsg.): Grundriss der Geschichte der Philosophie . Die Philosophie der Antike. 4 Bde., Schwabe, Basel 1983–1998.
 • Jonathan M. Hall: A History of the Archaic Greek World. Blackwell, Oxford ua 2007.
 • Simon Hornblower : The Greek world 479–323 BC. 4. Auflage. Routledge, London/New York 2011, ISBN 978-0-415-60292-1 .
  (Empfehlenswerte Darstellung der klassischen Zeit.)
 • Simon Hornblower (Hrsg.): Greek Historiography. Oxford 1994.
 • Christian Meier : Kultur, um der Freiheit willen: Griechische Anfänge – Anfang Europas? Siedler, München 2009.
 • Christian Meier: Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Siedler, Berlin 1993.
  (Sprachlich hervorragende Darstellung, aber ohne wissenschaftlichen Apparat.)
 • Christian Meier: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980.
 • Klaus Meister : Die griechische Geschichtsschreibung. Kohlhammer, Stuttgart 1990.
 • Robin Osborne : Greece in the Making. Routledge Ancient History, London/New York 1996.
 • Thomas Paulsen: Geschichte der griechischen Literatur. Ditzingen 2005.
 • Rosa Reuthner : Wer webte Athenes Gewänder? Die Arbeit von Frauen im antiken Griechenland. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 978-3-593-38029-2
 • Peter J. Rhodes : A History of the Classical Greek World. 478–323 BC. Blackwell, Malden, Mass./Oxford 2006.
  (Gesamtdarstellung der klassischen Zeit mit hilfreichen Quellenangaben.)
 • Graham Shipley : The Greek World after Alexander. Routledge, London/New York 2000.
  (Mit die beste neuere Überblicksdarstellung bezüglich der hellenistischen Zeit.)
 • Michael Stahl : Gesellschaft und Staat bei den Griechen. 2 Bde., Paderborn 2003.
  (Gut lesbare, problemorientierte Darstellung.)
 • Lawrence A. Tritle (Hrsg.): The Greek world in the fourth century. From the fall of the Athenian Empire to the successors of Alexander. London ua 1997.
 • Karl-Wilhelm Welwei : Das klassische Athen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1999.
 • Karl-Wilhelm Welwei: Sparta. Klett-Cotta, Stuttgart 2004.

Weblinks

Commons : Antikes Griechenland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Griechenland – Quellen und Volltexte

Anmerkungen

 1. Im politischen Bereich entstanden neue Denkweisen, für die die Entdeckung des Politischen und eines Könnens-Bewußtseins durch die Griechen charakteristisch sind. Vgl. Christian Meier: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt am Main 1980 (zum „Könnens-Bewußtsein“ ebd. S. 435 ff.).
 2. Sigrid Deger-Jalkotzy : Mykenische Herrschaftsformen ohne Paläste und die griechische Polis. , Aegaeum 12-2, 1995, S. 367–377 ( online ( Memento vom 7. Juni 2015 im Internet Archive ))
 3. Milet z. B., der Überlieferung nach, die archäologische Stütze durch Funde submykenischer und früh-protogeometriescher Keramik erfährt, 1053 v. Chr. durch Ionier gegründet, vorher jedoch bereits Jahrhunderte mykenisch besiedelt; oder Smyrna (Besiedlung in so früher Zeit jedoch bisher nicht nachgewiesen)
 4. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 44.
 5. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 45. Rachel Sargent gibt für das 5. und 4. Jh. v. Chr. eine Zahl von 100.000 bis 150.000 Freien in Athen an (Rachel L. Sargent: The size of slave population at Athens during fifth and fourth centuries before Christ , Greenwood Press, Westport, 1924, S. 114), Der Neue Pauly spricht von 21.000 bis 30.000 erwachsenen männlichen Bürgern im 4. Jh. v. Chr. in Athen (Wiesehöfer in: Der Neue Pauly : Artikel „Bevölkerung, Bevölkerungsgeschichte“).
 6. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 46.
 7. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 75. In der Geschichte der Antike wird geschätzt, dass es über 800 Poleis gab; vgl. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 130.
 8. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 77.
 9. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 40.
 10. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 41.
 11. Zum Beispiel Hahn in: Der Neue Pauly : Artikel „Armut“.
 12. Scheidel: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press, 2007, S. 62.
 13. Zum Beispiel Gehrke (1986), S. 18.
 14. a b c Alonso-Núñez in Der Neue Pauly (1996–2007): Artikel „Wirtschaft“.
 15. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 172ff. und Der Neue Pauly (1996–2007): Artikel „Arbeit“ und Gehrke (1986), S. 18.
 16. Zum Beispiel die Landwirtschaft betreffend: Lexikon der Antike (1990): Artikel „Landwirtschaft“.
 17. Lexikon der Antike (1990): Artikel „Landwirtschaft“; Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 172 und Gehrke (1988), S. 23.
 18. Gehrke (1988), S. 21
 19. Burford-Cooper in Der Neue Pauly (1996–2007): Artikel „Handwerk“ und Funke in Geschichte der Antike (2000), S. 141 f.
 20. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 176.
 21. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 175.
 22. Dieser Abschnitt zur Gesellschaftsstruktur folgt: Geoffrey de Ste. Croix : The Class Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests , Duckworth, London 1981. Das Werk ist stark vom Marxismus beeinflusst und nicht unumstritten.
 23. Vgl. einführend etwa Otto Lendle : Einführung in die griechische Geschichtsschreibung. Darmstadt 1992; Klaus Meister : Die griechische Geschichtsschreibung. Kohlhammer, Stuttgart 1990.
 24. Die auf Athen beschränkte Darstellung griechischer Geschichte bezeichnet Millet als „Athenocentricity“ (Millet 1990, S. 18).
 25. K.-J. Hölkeskamp in Geschichte der Antike (2000), S. 65
 26. Zur Eigenwahrnehmung der Athener: „Athenians of the later fifth century and the fourth century had differing views about the beginning of the democracy. Some even traced the origins back to their legendary king Theseus, but for most, Solon, the lawgiver of the late 590s, was a key figure.“ Sinclair (1988), S. 1.
 27. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 180.
 28. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 180.
 29. Rhodes in Der Neue Pauly. (1996–2007): Artikel „Ekklesia“.
 30. K.-J. Hölkeskamp in Geschichte der Antike (2000), S. 69 f.
 31. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 180.
 32. E. Stein-Hölkeskamp in Geschichte der Antike. (2000), S. 95
 33. Lexikon der Antike (1990): Artikel „Bule“.
 34. Rhodes in Der Neue Pauly (1996–2007): Artikel „Bule“.
 35. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 181.
 36. a b Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 182.
 37. Vgl. Peter Funke: Die griechische Staatenwelt in klassischer Zeit. In: Hans-Joachim Gehrke, Helmuth Schneider (Hrsg.): Geschichte der Antike. 3. erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2010, S. 181.
 38. Christian Meier: Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Erweiterte Taschenbuchausgabe, München 1995, S. 392.
 39. John Freely : Platon in Bagdad: Wie das Wissen der Antike zurück nach Europa kam. Stuttgart 2012.