Teder

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Een offerte is het openbare of beperkte, schriftelijke verzoek om aanbiedingen te doen voor de in de offerte vermelde leveringen of diensten . Dat gebeurt in kranten , vakbladen of in toenemende mate online via speciale aanbestedingsplatforms. De term indiening beschrijft een procedure waarbij een indiener (leverancier) zich onderwerpt aan de bereidheid van de inschrijver, dus een (potentiële) opdrachtgever, om te accepteren. De bereidheid om te accepteren is terug te vinden in de aanbestedingsstukken. [1] De indiening wordt ook wel de aanbestedingsprocedure (CH) genoemd.

Aanbestedingsregels voor aanbestedende diensten

De regels voor aanbestedingsprocedures voor aanbestedende diensten zijn onderverdeeld in het gebied boven de zogenaamde drempelwaarden en onder de drempelwaarden.

Inschrijvingen vanaf de drempelwaarden

(Vaak ten onrechte "Europe-wide tender" genoemd) voor oproepen vanaf de drempels gelden de regels van de Agreement on Government Procurement (Engelse Government Procurement Agreement, kortweg GPA). Deze plurilaterale overeenkomst regelt de niet-discriminerende, transparante en grondwettelijke gunning van overheidsopdrachten . De zogenaamde drempelwaarden verwijzen naar de ordergrootte vanaf waar de regeling van toepassing is - bijvoorbeeld 214.000 euro voor bezorgdiensten en 5.350.000 euro voor bouwwerkzaamheden. In tegenstelling tot de opvatting in Duitstalige landen dat de bieders geen juridische aanspraak hebben op een foutloze gunningsprocedure, hebben de bieders hier het recht om voor een onafhankelijke rechtbank te vorderen om naleving van de gunningsregels te verzekeren. [2]

De Europese Unie is ondertekenaar van de GPA. Om de standaardisatie van de aanbestedingsprocedures in hun toepassingsgebied te waarborgen, heeft zij richtlijnen [3] [4] uitgevaardigd aan de EU-lidstaten , volgens welke de nationale staten hun aanbestedingsprocedures aan deze regels moeten aanpassen. Bieders uit alle GPA-landen mogen deelnemen aan het aanbestedingsproces en hun aanbiedingen moeten op niet-discriminerende wijze worden beoordeeld.

In Duitsland zijn de regels uiteengezet in het vierde deel van de wet tegen concurrentiebeperkingen (GWB), [5] in de aanbestedingsverordening (VgV), [6] en de bijzondere bepalingen van de aanbestedings- en contractbepalingen voor bouwdiensten (VOB-deel A). Het equivalent van de drempelwaarden in de Europese valuta's euro, pond sterling, kronen etc. wordt om de twee jaar herberekend en gepubliceerd door de Europese Commissie in overeenstemming met de schommelingen in wisselkoersen voor bijzondere trekkingsrechten (SDR's). De laatste aanpassing werd gedaan door Verordening (EU) nr. 1336/2013 van 13 december 2013 [7] en is van kracht sinds 1 januari 2014. De gewijzigde waarden zijn vanaf de geldigheidsdatum direct toepasbaar in alle EU-landen, ook als de gewijzigde waarden niet of nog niet verankerd zijn in de nationale regelgeving.

Aanbestedingsproces onder de drempels

Bij aanbestedingsprocedures onder de drempelwaarden is alleen het nationale recht van toepassing. Bieders uit de gehele Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen. Hieronder vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Zwitserland is betrokken bij een aparte overeenkomst. De rechtsgrondslag hiervoor vloeit voort uit het Eenmakingsverdrag tot de Europese Economische Gemeenschap, de Eenmaking tot de EER en de afzonderlijke overeenkomst met Zwitserland. In Duitsland zijn het vierde deel van de GWB, de VgV en de bijzondere bepalingen van de VOB en de UvgO op dit gebied niet van toepassing. Voor opdrachten onder de drempelwaarden voor zzp-diensten gelden de bijbehorende vergoedingsregelingen, bijv. B. het honorariumschema voor architecten en ingenieurs [8] (HOAI).

In-house gunning of in-house business is niet verplicht tot inschrijving. De personen en bedrijven die in het corruptieregister zijn vermeld, kunnen worden uitgesloten van de advertentie.

Soorten aanbestedingen

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen "openbare aanbestedingen" - de zogenaamde "open procedures" zodra de drempelwaarden zijn bereikt - en "beperkte aanbestedingen" - de zogenaamde "niet-openbare procedures" zodra de drempelwaarden zijn bereikt.

In het geval van een openbare aanbesteding (openbare procedure) worden diensten / bouwwerken gegund in de voorgeschreven procedure na een openbaar verzoek aan een onbeperkt aantal bedrijven om offertes in te dienen. Openbare aanbesteding dient plaats te vinden, tenzij de aard van de onderneming of bijzondere omstandigheden een uitzondering rechtvaardigen (zie artikel 3 van VOB/A en artikel 8 UVgO).

Bij een niet-openbare aanbesteding worden diensten / bouwwerken gegund volgens de voorgeschreven procedure nadat een beperkt aantal bedrijven is uitgenodigd om een ​​offerte in te dienen. Beperkte aanbestedingen op het gebied van bouwwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met § 3a VOB / A als:

 1. indien een openbare aanbesteding of een niet-openbare aanbesteding met prijsvraag geen aanvaardbaar resultaat heeft opgeleverd,
 2. indien de openbare aanbesteding of een beperkte aanbesteding bij een prijsvraag om andere redenen (bijvoorbeeld urgentie, vertrouwelijkheid) niet opportuun is.

Volgens VOB/A kunnen de volgende diensten in beperkte mate worden aanbesteed tot een orderwaarde van het bouwwerk zonder omzetbelasting van

 1. € 50.000 voor afbouw (exclusief energie en bouwtechniek), groenvoorziening en wegenbouw,
 2. 150.000 € voor civiele techniek, verkeerswegen en civiele techniek, en
 3. € 100.000 voor alle andere transacties.

Beperkte aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 8 (3) UVgO indien:

 1. een openbare aanbesteding geen economisch resultaat heeft gehad, of
 2. een openbare aanbesteding of een beperkte aanbesteding met participatiewedstrijd zou de opdrachtgever of de aanvragers of bieders een last opleveren die niet in verhouding staat tot het behaalde voordeel of de waarde van de dienst.

Andere soorten procedures

Naast de soorten inschrijvingen beschikken de aanbestedende diensten van de aanbestedende dienst over andere soorten procedures indien aan de relevante criteria wordt voldaan.

Subdrempelbereik

Onderhandse gunning - alleen VOB / A

Onderhandse gunning is toegestaan ​​op grond van artikel 3a lid 3 VOB/A [9] indien de openbare aanbesteding of niet-openbare aanbesteding ondoelmatig is, in het bijzonder indien

1. als om speciale redenen (bijvoorbeeld octrooibescherming, speciale ervaring of apparatuur) alleen een bepaald bedrijf in aanmerking kan komen voor de dienst,

2. als de dienst bijzonder dringend is,

3. indien het type en de omvang van de dienst vóór de gunning niet zo duidelijk en uitputtend kan worden vastgesteld dat voldoende vergelijkbare aanbiedingen kunnen worden verwacht,

4. indien na een openbare aanbesteding of een niet-openbare aanbesteding een hernieuwde aanbesteding geen aanvaardbaar resultaat belooft,

5. indien dit om redenen van vertrouwelijkheid noodzakelijk is,

6. als een kleine prestatie niet zonder nadeel kan worden gescheiden van een toegekende grotere prestatie.

Conform artikel 3 a (3) zin 2 VOB/A kan tot een orderwaarde van 10.000 euro ook een onderhandse gunning plaatsvinden zonder omzetbelasting.


Onderhandelingsprijs - alleen UVgO

Onderhandelingen kunnen worden gegund onder bepaalde voorwaarden, die zijn opgenomen in artikel 8 (4). Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het gunnen van onderhandelingen met en zonder prijsvraag. Bij een onderhandeling zonder deelnamewedstrijd moeten in de regel ten minste drie bedrijven worden uitgenodigd om een ​​bod uit te brengen. Volgens § 12 lid 3 UVgO kan in het geval van § 8 lid 4 nrs. 9 - 14 UVgO slechts één bedrijf worden gevraagd om een ​​offerte in te dienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gerechtvaardigd unique selling point, of de extensie of Vernieuwing van reeds geleverde diensten.


Directe bestelling

Bij een directe bestelling is geen formele aanbestedingsprocedure vereist. Indien de orderwaarde niet hoger is dan € 1.000,- exclusief omzetbelasting (§ 14 zin 1 UVgO) of € 3.000 exclusief omzetbelasting (§ 3a lid 4 VOB/A), kunnen bestellingen worden ingewonnen met inachtneming van de budgettaire beginselen van zuinigheid en economie. In de praktijk betekent dit meestal dat er drie vergelijkingsaanbiedingen worden verkregen voordat de bestelling wordt geplaatst. De opdrachtgever dient te switchen tussen de gecontracteerde bedrijven.

Drempelbereik

Onderhandelingsprocedure met deelname wedstrijd

Om een ​​onderhandelingsproces met een prijsvraag te kunnen voeren, moet voor bouwwerken voldaan zijn aan de eisen van artikel 3a lid 2 VOB / A EU [10] en aan de eisen van artikel 14 lid 3 VgV voor de gunning van leveringen en diensten.

 1. aan de behoeften van de aanbestedende dienst kan niet worden voldaan zonder aanpassing van reeds beschikbare oplossingen;
 2. de opdracht omvat conceptuele of innovatieve oplossingen;
 3. de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen vanwege specifieke omstandigheden die verband houden met het type, de complexiteit of het juridische of financiële kader of de daaraan verbonden risico's;
 4. de technische specificaties niet met voldoende nauwkeurigheid door de aanbestedende dienst kunnen worden opgesteld met verwijzing naar een norm, een Europese technische beoordeling (ETA), een gemeenschappelijke technische specificatie of technische referenties in de zin van bijlage TS nummers 2 tot en met 5 van richtlijn 2014/24 / EU worden.
 5. als een open of beperkt proces is geannuleerd vanwege ongepaste of onaanvaardbare aanbestedingen. Met name inschrijvingen die niet overeenkomen met de aanbestedingsstukken, niet op tijd zijn ontvangen, aantoonbaar gebaseerd zijn op heimelijke afspraken of corruptie of abnormaal laag scoren in de beoordeling van de aanbestedende dienst worden niet goed in overweging genomen. Met name aanbiedingen van inschrijvers die niet over de nodige kwalificaties beschikken en aanbiedingen waarvan de prijs hoger is dan het budget van de aanbestedende dienst dat voorafgaand aan de start van de gunningsprocedure schriftelijk is vastgesteld en gedocumenteerd, zijn onaanvaardbaar


Onderhandelingsprocedure zonder wedstrijd

Om een ​​onderhandelingsproces zonder prijsvraag uit te kunnen voeren, moet worden voldaan aan de eisen van artikel 3a lid 3 VOB / A EU (bouwwerkzaamheden) en artikel 14 lid 4 VgV (levering en dienstverlening). De opdrachtgever neemt bij aanvang van de procedure contact op met geschikte bedrijven en vraagt ​​hen een offerte uit te brengen. Aangezien de opdrachtgever bij deze keuze van het type toekenning de concurrentie beperkt door het ontbreken van een deelnameprijsvraag, dienen de feitelijke eisen restrictief te worden uitgelegd.

Publicatie van aanbestedingen

In Duitsland moeten openbare aanbestedingen worden aangekondigd volgens § 12 van de VOB / A en § 28 UVgO, z. B. in dagbladen, officiële publicaties of op internetportalen; ze kunnen ook worden gepubliceerd op www.bund.de. Sommige deelstaten hebben hun eigen aanbestedingsportalen. Naast de officiële publicatiegazettes en portalen zijn er ook tal van commerciële tijdschriften en portalen die gewijd zijn aan de publicatie van aanbestedingen. Op gemeentelijk niveau is de publicatie van aanbestedingen heel anders. Vaak worden "aankondigingen" gepubliceerd in de lokale pers, die niet de volledige verplichte publicatietekst bevatten, maar verwijzen naar de bronnen in de openbare en commerciële tijdschriften en portals. Zodra de drempelwaarden zijn bereikt, moet de aanbestedingspublicatie ook worden verzonden naar het Publicatieblad van de EU, dat de aanbestedingspublicatie in alle officiële EU-talen vertaalt en publiceert op zijn aanbestedingsportaal "Tenders Electronic Daily" ( TED) [11] . Bestellingen onder de drempelwaarden kunnen op de TED-portal worden gepubliceerd. In deze gevallen moet de vraag: "Valt de bestelling onder de inkoopovereenkomst (GPA)" worden beantwoord met nee.

Zie ook: Aanbestedingsdatabase

Varianten van de aanbesteding in de private sector

Ook in de private sector spreekt men vaak van aanbesteding, maar is men niet gebonden aan de vormvereisten van het aanbestedingsrecht. Hier op de markt hebben zich verschillende varianten ontwikkeld.

Uit het Engelse gebruik zijn ook aanduidingen voor verschillende soorten aanbestedingen ontleend voor het Duitstalige gebied:

 1. RFI (Request for Information): Navraag bij potentiële leveranciers of zij in principe kunnen voldoen aan een geschetste eis. De gegeven antwoorden bevatten meestal catalogusprijzen. Deze tendervariant is geschikt om eerst de markt te verkennen.
 2. RFQ (Request for Quotation, dt quote.): Voor een gedetailleerd omschreven eis ( specificatie ) wordt een servicebeschrijving zo nauwkeurig mogelijk gevraagd, maar gevraagd tegen een typisch retailprijs. Deze aanvragen worden gestuurd naar leveranciers van wie de afzender al overtuigd is van de basisprestaties.
 3. RFP (Request for Proposal): Uitnodiging tot inschrijving in de gebruikelijke zin, dat wil zeggen dat de ingediende aanbiedingen binnen de gestelde geldigheidsduur zodanig zijn dat een overeenkomst tot stand komt door een enkele acceptatieverklaring door het uitbrengende bedrijf . De offerteaanvragen bevatten een gedetailleerde beschrijving van de diensten of een functionele specificatie , evenals alle aanvullende overeenkomsten die tot het sluiten van het contract behoren. Ook binnen (grotere) bedrijven wordt gebruik gemaakt van aanbestedingsprocedures. Er is in principe geen verplichting om één van de aanbiedingen te accepteren.
 4. RFF (Request for Feature): Verzoek om een ​​systeem of aanbieding uit te breiden.

Contractveilingen in de particuliere sector

In de private sector, die niet gebonden is aan de regelgeving van het aanbestedingsrecht, vinden aanbestedingen steeds vaker ook plaats als veelal internetgebaseerde orderveilingen . Dit is een momenteel in ontwikkeling zijnd gebied dat pas sinds rond 2003 is ontstaan.

Vadium

In Oostenrijk dient het Vadium als garantie voor het geval de bieder zich tijdens de gunningsperiode terugtrekt van zijn bod; in dit geval vervalt het ten gunste van de opdrachtgever.

Zie ook

web links

WikiWoordenboek: Tender - uitleg van betekenissen, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen

Individueel bewijs

 1. Peter Gauch, Der Werkvertrag RN460
 2. EU-Commissie kondigt nieuwe EU-drempelwaarden voor 2020/2021 aan | B_I aanbestedingsdiensten. 13 november 2019, geraadpleegd op 6 februari 2020 .
 3. Richtlijn 2004/18/EG (PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
 4. Richtlijn 2004 / 17 /EG (PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de gunning van opdrachten door opdrachtgevers op het gebied van water, energie en vervoer alsmede postdiensten
 5. Wet tegen beperking van de mededinging (GWB)
 6. Aanbestedingsverordening (VgV)
 7. Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de drempel waarden voor Aanbestedingsprocedure Tekst met EER-relevantie , geraadpleegd op 16 mei 2013. In: EUR-Lex .
 8. Tariefschema voor architecten en ingenieurs HOAI
 9. Toelaatbaarheidseisen . ( dejure.org [toegankelijk 1 juli 2021]).
 10. Toelaatbaarheidseisen . ( dejure.org [toegankelijk 1 juli 2021]).
 11. ^ Tenders Electronic Daily (TED)