Avaren

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Avar-statussymbool: meerdelige riembevestiging
Zwaard van een krijger

De Avaren (ook Avaren ) waren heersers van een steppenkoninkrijk in de vroege middeleeuwen, met een focus op de Pannonische vlakte . Hun grondgebied omvatte de huidige landen Hongarije , Oostenrijk , Tsjechië , Slowakije , Slovenië en delen van Polen , Roemenië , Kroatië , Servië , Bosnië en Herzegovina en Bulgarije . Meer dan 200 jaar waren ze de belangrijkste machtsfactor tussen het Frankische en het Byzantijnse rijk . Ze kwamen voort uit een alliantie van verschillende stammen en ruitervolkeren en stonden in contact met de Slaven en de volkeren van Centraal- en Oost-Azië. [1]

Bewuste of Slavische status werd later niet bepaald door etniciteit , maar door sociaal prestige . Volgens hedendaagse bronnen vormden de Avaren een heersende maar numeriek kleine hogere klasse in hun rijk. Na de veroveringsoorlogen van Karel de Grote tegen de Avaren verloren ze aan het begin van de 9e eeuw hun politieke betekenis en kort daarna hun culturele identiteit. [2]

oorsprong

De Byzantijnse historicus Theophylaktos Simokates beschrijft de "Avaren", die in de 6e eeuw voor het eerst in contact kwamen met het Byzantijnse Rijk, als een federatie tussen twee Oost-Aziatische stammen: de Uar (of Var) en de Kunni (of Khuni). Dit proefschrift werd tot in de 18e eeuw zonder nadenken voortgezet in Europa.

Het werd voor het eerst in twijfel getrokken door de Franse oriëntalist Joseph de Guignes ; hij interpreteerde de Avaren als voormalige leden van de Rouran -stamfederatie (Chinees 柔 然). Hij rechtvaardigde dit onder meer met de chronologie van historische gebeurtenissen, met de gewoonte van zowel de Avaren als de Rouran om hun haar te vlechten, en met etymologische argumenten; het Chinese geschiedenisboek Liáng Shū (梁 書) beschrijft dat er een stam van "Oorlog" was onder de Rouran. Talloze historici namen vervolgens de Rouran-theorie over; [3] vandaag kan het worden omschreven als overheersend. Voor de Franse historicus René Grousset zijn de Avaren, als ze geen Rourans zouden moeten zijn, Hephthalites ("witte Hunnen"). [4] Ook de Duitse taalkundige Harald Haarmann stelt de Avaren gelijk aan de Hephthalieten. [5]

Volgens de Encyclopædia Iranica behoorden de Avaren, net als de latere Mongolen, tot de nomadenconfederatie Xianbei en waren "zonder twijfel de eerste Oost-Aziatische stam die historisch door westerse historici werd geregistreerd". [6]

De mogelijke Mongoolse oorsprong van de Avaren wordt door sommige taalkundigen ondersteund : Avar is een Mongoolse taal voor zowel de Franse oriëntalist Paul Pelliot als de Duitse turkoloog Karl Heinrich Menges , maar deze opvatting is niet onomstreden. Een Tungusic oorsprong wordt ondersteund door sommige taalkundigen en historici. [7] Andere onderzoekers nemen aan dat de Avaren Turks spraken of dat in ieder geval een deel van de Avaren tot een Turks volk behoorde (waarschijnlijk de Oghur-taaltak ). [2] In onderzoek, maar ook vertegenwoordigen de mening van meertaligheid en een taalverschuiving onder de Avaren, die een nauwkeurige mapping maakt. [8e]

Volgens Florin Curta et al. de Avaren waren geen homogene stamvereniging. Ze vinden bewijs dat Iraans sprekende verenigingen deel uitmaakten van de Avar Confederatie. De taalkundige Johanna Nichols ziet het ook, die vermoedde dat de heersende klasse van de Avaren een Iraanse taal sprak. Haar hypothese wordt ondersteund door Iraanse leenwoorden in lokale Slavische talen en plaatsnamen in het Avar-gebied. [9]

Heršak en Silic et al. laten ook zien dat de Avaren een heterogene stamvereniging waren, maar komen tot de conclusie dat de kerngroep bestond uit Oghur-Turkse volkeren die kleinere Germaanse en Slavische stammen assimileerden tijdens hun migratie. [10]

Vondsten zoals die van de Hongaarse archeoloog Csanád Bálint bewijzen in ieder geval de geografische oorsprong van de Avaren, namelijk een Oost-Aziatische of Siberische oorsprong en dus uit het gebied van de Rouran of Hephtalites. [11]

Volgens genetisch onderzoek zouden de Avaren uit Binnen-Azië ( Mongolië en Noord- China ) komen, aangezien de meerderheid (64%) van de vrouwelijke mitochondriale DNA- variabiliteit van de onderzochte monsters tot Aziatische haplogroepen behoort. Dienovereenkomstig tonen de onderzochte Avaren een nauwe verwantschap met de huidige Kazachen , Mongolen , Tungus-volkeren en Han-Chinezen . [12]

Genoomanalyses van Avar-graven in Oostenrijk en Hongarije (Post et al. 2019) toonden aan dat de Avaren voornamelijk tot haplogroep N behoorden . Dit vindt zijn oorsprong in het noordoosten van China ( Mantsjoerije ) en wordt tegenwoordig voornamelijk aangetroffen in de Turkse volkeren van Siberië en China, evenals in de Oeral-volkeren van Noord-Azië. In monsters uit Oostenrijk en die van Hongaarse afkomst komt de Avar N-lijn voor in ongeveer 4 tot 7% ​​(Oostenrijk) en 3 tot 4% (Magyaren). [13] [14]

De exacte oorsprong van de mensen die in de 6e eeuw ten noorden van de Zwarte Zee verschenen en kort daarna een rijk stichten tussen de Alpen en de Karpaten dat tot in de 9e eeuw bestond, is in de loop van de volgende 250 slechts van beperkt belang geworden. etnisch heterogeen door de jaren heen. De term "bewust" werd vanaf ongeveer 600 synoniem gebruikt voor de hogere klasse van het Avaren-rijk en zei dus steeds minder over de oorsprong dan over de status van een persoon. In de 7e eeuw noemden Bulgaren , Gepiden en Slaven van het Avaren- rijk zichzelf ook Avaren als ze erin waren geslaagd om tot de heersende klasse te stijgen. [15] Het aantal veroverende Avaren wordt geschat op 200.000 tot 250.000 mensen, inclusief de Slavische, Germaanse en Romeinse provinciale volkselementen die vrijwillig of onvrijwillig deelnamen aan de migratie. Avaren dwz S. waren waarschijnlijk slechts rond de 100.000. [16]

verhaal

Avar riemgespen uit de 7e eeuw

Avar vroege periode (tot 561)

Na 555 trokken de Avaren (misschien overblijfselen van de Rouran ) onder druk van de Kök Turken naar het westen (zie Sizabulos ). Uiterlijk in 557 bevonden ze zich in het steppegebied van wat later Zuid-Rusland en de Oekraïne zou worden . Met de hulp van de Sarmaten (vermoedelijk Alanen ) legde de Avar-ambassadeur Kandich contact met keizer Justinianus I en vond een ontmoeting plaats in Constantinopel in januari 558. [17] Er werd een contract gesloten dat in deze vorm slechts tot 565 duurde, maar de basis vormde voor verdere contracten tot 626. In wezen zeiden al deze verdragen dat het Byzantijnse rijk hulde moest brengen aan de Avaren, die op hun beurt Byzantium niet mochten aanvallen - in eerste instantie zelfs om de Byzantijnen bij te staan ​​in hun oorlogen. De exacte beginbedragen zijn niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk waren het sieraden en andere kostbaarheden. In de loop der jaren stegen de uitkeringen van aanvankelijk 80.000 solidi per jaar (van 574) naar 100.000 (van 585), 120.000 (van 598), 150.000 (van 604), 180.000 (van 619) en uiteindelijk naar 200.000 solidi per jaar ( van 623). Vanuit het perspectief van de Oost-Romeinen waren de Avaren vanaf 558 federaties van het Byzantijnse rijk .

Rond 560 versloegen de Avaren de Proto- Bulgaren aan de Zwarte Zee, maar trokken door naar de Balkan vanwege de Gök-Turken die hen vervolgden. [18]

Aanname van heerschappij in Pannonia (562 tot 568)

Europa in de 6e eeuw

In de jaren 562 en 566 waren er gevechten tussen de Avaren onder Baian en de Franken onder Sigibert I ; De Avaren werden verslagen in de eerste slag en zegevierden in de tweede. [19] Mogelijk handelden ze op Byzantijnse instructies om een ​​ander front te openen tegen de Franken, met wie Byzantium op dat moment in oorlog was in Noord-Italië. Na zijn nederlaag tekende Sigibert een vredesverdrag met de Avaren. Zo werd het westelijke grensgebied van het Avaren-rijk, dat kort daarna ontstond, diplomatiek beveiligd. [20]

Nadat ze het koninkrijk der had vernietigd Gepids , die later in was Transsylvanië samen met de, Lombarden , vestigden zij zich voornamelijk in de Karpatenbekken en nam de controle over Pannonia van de Lombarden die naar Italië trok. Er was daar een vroege nederzetting met zijrivier Slaven , zoals blijkt uit grafvondsten uit Hennersdorf bij Wenen . De Avaren vermengden zich waarschijnlijk met de overblijfselen van de Hunnen die in de Hongaarse laaglanden achterbleven.

Slechts een jaar nadat de Gepiden waren verdreven, trokken de Longobarden onder Alboin, en daarmee de laatste Germaanse stam in de hele regio, richting Italië; Het Lombardische rijk bleef een van de belangrijkste bondgenoten van de Avaren tot de val in 774. Met het vertrek van zijn stam verliet Alboin de Avaren om te heersen over het hele Karpatenbekken en het Donaugebied. De zwervende lawine die hierdoor wordt veroorzaakt, markeert het einde van de migratieperiode en het begin van de middeleeuwen. Vanuit het oogpunt van de Avaren ging het om de verovering van het land; Vanaf hier regeerden ze ongeveer 250 jaar over een rijk dat grensde aan het Frankische rijk in het westen en Byzantium in het zuiden. Slaven vestigden zich ten noorden en ten oosten van de Avaren.

Eerste piek van vermogen (569-591)

Avar-Slavische oorlogsbijl in het Archeologisch Museum van Split
(ca. 7e tot 8e eeuw)

In 574, na talrijke schermutselingen tussen Avaren en Oost-Romeinen op de Balkan, vond de enige grote veldslag tussen deze twee Europese grootmachten van de vroege middeleeuwen plaats; de Avaren versloegen de Oost-Romeinen onder generaal Tiberios . [21]

Hun invloedsgebied strekte zich al snel uit van de Oostzee tot aan de Wolga. Onder hun Chagan Baian vertegenwoordigden de Avaren een grote mogendheid die het zich kon veroorloven om hulde te brengen aan het Byzantijnse rijk en de Franken .

Nadat ze minstens één brug over de Donau hadden gebouwd en de stad drie jaar lang hadden belegerd, veroverden ze in 579 het strategisch en symbolisch belangrijke Sirmium van Byzantium. Ze voerden tot 586 een campagne op de Balkan, die alleen in Adrianopel kon worden gestopt door Strategos Johannes Mystakon en zijn adjudant Drocto. Decennialang volgden Slavische invallen op Romeinse bodem, die tot ten minste 602 door de Avaren werden geïnitieerd of in ieder geval goedgekeurd. [22]

Periode van de Balkanoorlogen (592 tot 602)

Keizer Maurikios betaalde 120.000 solidi aan de Avaren in 598

In de nazomer van 591, na bijna 20 jaar oorlog, sloot Byzantium een ​​vredesverdrag met het Perzische rijk en voelde zich machtig genoeg om de Balkan te heroveren, die onder Avar en Slavische invloed was gekomen. Al in 592 veroverde het leger van keizer Maurikios de stad Singidunum (militaire stad Belgrado) op de Avaren. Onder de generaal Priskos probeerden de Oost-Romeinen de hoofdwegen te herstellen die de Romeinse steden ten zuiden van de Donau met elkaar verbond en rukten zelfs op naar Slavisch gebied. De Avar- en Slavische invallen in gebieden ten zuiden van de Donau gingen echter onverminderd door. [23] De buit van de plunderingen van de Slaven moest door de Oost-Romeinen worden gedeeld met de Avaren. [24] Priskos werd als opperbevelhebber van het Byzantijnse leger vervangen door de broer van Maurikios, Petros , die in wezen dezelfde tactiek bleef volgen tot 595. Er waren geen significante botsingen tussen Avaren en Oost-Romeinen. [23]

In 595 probeerde de Merovingische Childebert II de strijd om Singidunum, waarbij de Avaren betrokken waren, te gebruiken voor een aanval op Avarengebied op de Drau (tegenwoordig Karinthië). Het Beierse invasieleger werd echter volledig weggevaagd door de Avaren. Als vergelding trok een Avar-leger vervolgens naar Thüringen en de regent Brunichild moest haar vertrek kopen. Aangezien er echter geen verdere vooruitgang was in het westen van het rijk, wordt aangenomen dat het in de eerste plaats een machtsvertoon van de Avar Chagan was en dat het doel was om onmiskenbaar duidelijk te maken dat de Drau-vallei behoorde tot de Avar-sfeer van stroom. Misschien verhinderde dit ook een nieuwe Beierse aanval, dit keer op het Pannonische hart van de Avaren, met succes (er waren geen verdere invallen door de Beieren op Avarengebied gedurende 15 jaar). [25]

Gesterkt door de successen aan het westfront van het Avaren-rijk, was er vanaf 597 opnieuw een Avaren-offensief op de Balkan. Het leger van Priskos moest zichzelf opsluiten in Tomis, maar op 30 maart 598 braken de Avaren het beleg van Tomis af, toen generaal Komentiolos Tomis naderde met een nieuw gevormd leger. De Avaren versloegen het leger van Comentiolus bij het kasteel van Iatrus. De Avaren profiteerden van dit succes en rukten op naar Drizipara tussen Adrianopolis en Constantinopel . Alleen de pest, die grote delen van het Avar-leger en zeven zonen van de Avarenchagan Baian doodde, kon de opmars stoppen. De Avaren konden worden overgehaald zich terug te trekken door hulde te brengen. In hetzelfde jaar was er een eerbetoon vrede tussen de Avaren en Byzantium. [26]

Al in de zomer van 599 braken de Oost-Romeinen opnieuw het vredesverdrag met de Avaren. Priskos en Komentiolos staken de Donau over bij Viminacium en versloegen een haastig samengesteld leger onder het bevel van de zonen van Baian die het uitbreken van de plaag van 598 hadden overleefd. Priskos rukte zelfs op in de Pannonische laaglanden en regio's ten oosten van de Tisza , terwijl Komentiolos in de buurt van de Donau bleef. Tot 602 waren er verdere razzia's op het grondgebied van Avar, waarbij in 599 een bijzonder wrede slachting plaatsvond van drie Gepid-dorpen met 30.000 doden. In 602 voerden de Avaren onder Apsich een verwoestende slag uit tegen de Anten , die bondgenoten waren van de Oost-Romeinen, aan de Zwarte Zee. Niettemin werd het Avaren-rijk ernstig gedestabiliseerd; een groep Avaren zelfs verlaten. Maar ook het Byzantijnse leger was verzwakt en gedemoraliseerd: toen de keizer eind 602 het bevel gaf om ten noorden van de Donau te overwinteren, kwamen zijn troepen in opstand, verhuisden naar Constantinopel en NCO Phocas volgde de keizer op. [27]

Nieuwe bloeiperiode (603 tot 626)

Vanaf 604 werden jaarlijks 150.000 solidi betaald aan de Avaren door keizer Phokas

De nieuwe keizer van Byzantium moest zich al snel weer aan het Perzische rijk wijden en sloot daarom een ​​nieuwe tribuutvrede met het Avarenrijk. Hij trok ook troepen terug van de Balkan naar de oostgrens. Onder zijn opvolger Herakleios werd de Balkan definitief verlaten. De Avaren behaalden de eerste successen tegen de Longobarden in Friuli 610 en tegen de Franken in 611. Daarna bereikten ze op het Balkan-schiereiland wat hen in 598 was ontzegd. Samen met de Slaven die ze hadden onderworpen, belegerden de Avaren Thessaloniki meerdere keren, meest recentelijk in 626 met de hulp van de Perzische Sassaniden zelfs de Oost-Romeinse hoofdstad Constantinopel , maar dit mislukte (→ Beleg van Constantinopel (626) ).

Periode van de Slavische Opstand (627 tot 658)

De Avaren konden hun reputatie van onoverwinnelijkheid, die ze in de strijd tegen Maurikios hadden verloren, niet meer herstellen. In de loop van de volgende decennia trokken steeds meer Slavische vorsten zich terug uit de directe Avar-invloed. Volgens de Fredegar Chronicle waren de redenen dat ze werden gedwongen om in de eerste gelederen van het Avaren-leger te vechten, dat ze hoge eer moesten betalen aan de Avaren en dat de Avaren elk jaar de winter bij de Slaven doorbrachten en kinderen verwekten. met de Slavische vrouwen. Volgens de bronnen waren de opstandelingen kinderen van Avar-vaders en Slavische moeders. De opstand brak uit toen de meeste Avaren dienden in een leger dat Constantinopel belegerde. De Frankische koopman Samo zou de grootste van deze Slavische opstanden in de omgeving van Wenen [28] of in de buurt van de Mars hebben geleid en 35 jaar lang een confederatie van verschillende min of meer onafhankelijke " vorstendommen " ( ducaten ) hebben geregeerd. In 632 stuurde Dagobert I vier legers tegen Samo; de Alemannen onder Chrodobert en de Friulische Longobards geplunderd in de eerste plaats, moet de belangrijkste Austrasische leger door te dringen in het hart van de Samo Rijk, maar werd verslagen bij Wogastisburg , waarvan de locatie is niet bekend. Daarop ondernamen de Slaven onder Samo verschillende invallen in Thüringen en het Oost- Frankische rijk . Derwan (Dervan), een Frankische prins ( dux ) van de Sorben die in de Elbe - Saale- regio woont, zou zich bij Samo hebben aangesloten. Verdere invallen in het Frankische rijk volgden, tot de dood van Samos rond het jaar 658. Al in 650 keerden de eerste Avaren terug naar wat nu West-Slowakije is en uiterlijk in de 8e eeuw naar Zuid-Moravië; ze woonden daar weer bij de Slaven.

Aan het oostelijke uiteinde van het Avaren-rijk en in het zuiden schudden geïsoleerde Slavische vorsten de heerschappij van Avaren van zich af en trokken naar het zuiden, naar het Balkan-schiereiland. Hiermee werd het hoogtepunt van de Avar-macht gepasseerd en eindigde de vijandigheid tegen Byzantium bij het ontbreken van een gemeenschappelijke grens.

Sociale verandering (659 tot 739)

Aan het einde van de 7e eeuw regeerden de Avaren nog steeds over heel Pannonia en Carantania , dus in wezen delen van het huidige Oostenrijk , Slowakije , Slovenië , Hongarije en Roemenië . In het oosten breidde hun invloed zich uit tot de Dnjestr in het huidige Moldavië en soms zelfs tot de Dnepr in het huidige Oekraïne . Naast de vlakten van het rijk werden de gebieden in de bergen steeds meer beveiligd en vergroot. [29] De overgrote meerderheid van de bevolking vestigde zich en zowel etnische als sociale grenzen verdwenen. De dorpen werden groter en bevolkten. De met wapens uitgeruste graven uit deze periode zijn beperkt tot de grensgebieden en strategisch belangrijke plaatsen.

Aanvallen vanuit het westen (740 tot 803)

Het schilderij "Overwinning van Karel de Grote over de Avaren bij Regensburg" van Albrecht Altdorfer verwijst naar de gevechten tussen Franken en Avaren aan het einde van de 8e eeuw
Avar toevoegingen uit het graf van een vrouw in Morrione in de buurt van Campochiaro
Begrafeniskamer van de Frankische graaf Cadaloc, gesneuveld in de strijd tegen de Avaren in 803, in de parochiekerk van Traismauer

Rond 740 wendde de hertog van de Carantans Borouth zich tot de Baier Duke Odilo voor hulp tegen de Avaren. In 741 werden de Avaren verslagen door Odilo. Daarna zijn er al tientallen jaren geen botsingen meer bekend aan de westgrens van Avar. De overname van het Frankische rijk door Karel de Grote kreeg een beslissende invloed op de politiek van het Avaren-rijk. In 773/774 onderwierp de Frankische koning van de Lombarden onder hun koning Desiderius en werd vervolgens gekroond tot koning van de Lombarden zelf. Daarmee verloren de Avaren hun beste bondgenoot. In 776, na een mislukte opstand, vluchtte de Lombardische oppositie naar het hof van de Chagan. De Avaren cultiveerden ook vreedzame betrekkingen met de naburige Beieren . 781 moest naar de Beierse hertog Tassilo III. Hernieuw de feodale eed voor Karl en neem gijzelaars. De Chagan stuurde vervolgens gezanten naar de koning der Franken in Lippspringe in 782 "vanwege de vrede". Tegelijkertijd had hij een groot Avar-leger opgesteld aan de grens met Enns, maar hij stak de grens niet over. In 788 nam Karl eindelijk de macht in Beieren. Vanaf nu stonden de Avaren alleen aan hun westelijke grens.

In hetzelfde jaar reageerden de Avaren oorlogszuchtig door de Lombardische Friuli aan te vallen zonder noemenswaardig succes. Aan de andere kant vielen de Franken de Ybbsfeld aan de Donau aan en behaalden een overwinning op de Avaren onder hun leiders Graman en Otakar. In 788 probeerden de troepen van Chagan een vergeldingsaanval uit te voeren in Beieren, waar ze opnieuw verloren. De Avaren stopten toen weer aan te vallen. De Frankische adel, aan de andere kant, vond hernieuwde interesse in het uitbreiden van hun eigendom buiten de Enns. In 790 kwamen Avar-ambassadeurs opnieuw om in Worms over de keizerlijke grens te onderhandelen. Mislukt. Uiteraard eisten de Franken territoriale cessies en hielden de Avaren vast aan de status quo.

In 791 opende Karel de Grote de oorlog tegen de Avaren. [30] Karl leidde in 791 persoonlijk de eerste (mislukte) campagne van het noordelijke leger. Daarna bleef het land echter waarschijnlijk in Frankische handen tot aan het Weense Woud en al snel werden er Frankische bases gevestigd, bijvoorbeeld in Comagena-Tulln en Aelium Cetium-St. Polten . De zoon van Charles, koning Pepijn van Italië , viel aan vanuit Italië. Vermoedelijk niet ver van Cividale veroverde hij een Avar-grensversterking. Tal van Avaren werden gedood en ongeveer 150 gevangen genomen. Nu kon de Avar-leiding het niet eens worden over hoe verder te gaan. Een aanbod van een alliantie door de Saksen leidde tot niets. Uiteindelijk stortte het Avar-leiderschapssysteem in en brak in 795 een burgeroorlog uit, waaraan de twee opperste leiders Chagan en Iugurrus het slachtoffer werden. Daarna namen de Tudun de macht over. In 795 stuurde hij afgevaardigden naar Hliune aan de Elbe en liet Karel de Grote zich onderwerpen aan de onderwerping van Tudun en zijn volk en de aanvaarding van het christendom. Maar de Franken gebruikten de verzwakking van de Avaren om opnieuw aan te vallen. [30]

De Avarmark ten tijde van Karel de Grote

De tweede campagne van de Franken werd zorgvuldig voorbereid. De bouw van de Carolina-fossa kan een onderdeel zijn geweest van deze voorbereidingen. De opmars van 795/796 onder leiding van Eric van Friuli en koning Pepijn van Italië was een doorslaand succes. De Avar-schat, die extreem groot was voor de mensen van die tijd, viel in handen van de Franken. De buit werd overgebracht naar Aken , waar het werd verdeeld onder de geestelijken en seculieren van Karel de Grote. Karl schonk het grootste deel aan paus Leo III. [31] In 796 verscheen de Tudun persoonlijk bij de koning der Franken om zich met zijn gevolg te onderwerpen en de doop te ontvangen. Maar zijn belofte van loyaliteit was van korte duur. [30] Een reeks veldslagen met de Franken vergezelden de verdere achteruitgang. Dus op 1 september 799 sneuvelden de prefect van Beieren en het Beierse oostland Gerold in de strijd tegen de Avaren.

De Avaren, die zich al lang hadden gevestigd, verloren het contact met de rest van de steppevolken en hun politieke invloed nam af. Al in de loop van Charles' eerste veldtocht in 791 werd hun kerstening besproken. De overblijfselen van de Avar-bevolking werden uiteindelijk gedwongen christen te worden . Rond 800 richtte de Frankische koning (en vanaf 800 keizer) Karel de Grote een Awarenmark op om de handelsroutes en de keizerlijke grenzen te beschermen tegen de Avaren in het oosten van zijn rijk. De oorlogszucht en agressiviteit van de avaren, die via de hedendaagse Frankische propaganda wijdverbreid was, kan echter niet worden bewezen op basis van de huidige kennis. Meer recent onderzoek gaat ervan uit dat de tijd van de grotere Avar-oorlogscampagnes rond 800 al lang voorbij was. [31] Dit wordt ook ondersteund door het feit dat Einhard in zijn Vita Karoli Magni melding maakt van relatief weinig weerstand van de Avaren tijdens de campagnes van Karel. De door Einhard beschreven Avar-schatten zouden daarom uit lang vervlogen tijden stammen.

Aanvankelijk kregen ze hun eigen heersende organisatie binnen de Frankische Avarmark (de zogenaamde Avar Chaganat tussen Carnuntum en Sabaria ). In de derde Avar-opstand in 803 (na opstanden in 797 en 799) werden de twee Frankische graven Cadaloc en Goteram I (prefect van het Beierse oostland) gedood bij het Guntio-fort (mogelijk in het noorden van Burgenland ) [32] . Na 803 verschenen de Avaren niet meer als tegenstanders van de Franken.

Eerbetoon periode en verval (804 tot 828)

Europa in 814

In de 9e eeuw kregen de Avaren te maken met toenemende aanvallen van Bulgaren , Kroaten en andere Slavische stammen . Zoals het Suda-Lexikon meldt, is de Bulgaarse Khan Krum waarschijnlijk na 804 tot aan de Tisza gevorderd en versloeg daar een Avaren-groep die aan Frankische invloed was ontsnapt. Volgens Suda vroeg Krum aan Avar-gevangenen waarom hun eens zo machtige rijk was ingestort en kreeg als antwoord "rechtszaken, handel en overmatige wijnconsumptie". Sommige auteurs nemen echter aan dat de Bulgaren onder Krum niet echt een veroveringscampagne tegen de Avaren hebben ondernomen, maar dat er onder het bewind van Krum Avar-overlopers waren naar de Bulgaren. Een verovering van het Avar-gebied vond alleen plaats onder Khan Omurtag . [33]

In 811 namen Avar-hulptroepen deel aan een campagne van Krum tegen de Byzantijnse keizer Nikephorus I. Eveneens in 811 besloot de Frankische Rijksdag in Aken een leger naar Pannonia te sturen om geschillen tussen Avaren en Slaven te beslechten.

De oorlog met de Franken tussen 788 en 803, die meer dan twee decennia duurde, interne politieke en militaire conflicten en de aanval van de Bulgaren rond 804 verzwakten het rijk op beslissende wijze. Bovendien verloor de heersende klasse van Avar haar heilige tradities met de aanneming van het christendom. Vermoedelijk werd het vorstendom Avar , dat tot een klein gebied was gekrompen en in die tijd al verplicht was om hulde te brengen aan de Franken, in 828 door keizer Ludwig de Vrome ontbonden; In ieder geval verscheen in het jaar 822 een delegatie van deze Chaganat voor de laatste keer bij de Frankische keizer in Frankfurt. [30]

Na 828 verloren de Avaren hun belang als politieke macht. Hun vestigingsgebied was voor het grootste deel opgenomen in de Avarsmark van het Frankische rijk , waar tot ten minste 870 zijrivier Avaren kunnen worden getraceerd. [34] [35] Deze Avaren onder Frankische heerschappij werden geassimileerd door Germanen en Slaven vanaf 826; sommigen van hen emigreerden naar het gebied ten oosten van de Frankische grens, dat aanvankelijk vrij was, maar in 827-831 door de Bulgaren werd veroverd. [36] Deze aanvankelijk nog onafhankelijke Avar-gebieden misten politieke eenheid ("Avar Confederatie") in tegenstelling tot de Avar Chaganate; in sommige gevallen was er ook vrijwillige onderwerping aan de Bulgaarse of Frankische heerschappij. [37] [38]

De Magyaren vonden een Avar-cultuur toen ze tussen 896 en 955 de Pannonische vlakte veroverden. [39] Het deel ten oosten van de Tisza werd veroverd en bezet door de Bulgaren onder Khan Krum ; diese Gebiete (etwa ein Drittel des ehemaligen Awarenreiches) wurden während der Regierungszeit des Omurtag in das Bulgarische Reich eingegliedert. [40] Im Norden übernahmen die Fürsten der Mährer die Macht über das Land. [41]

Chronik der Awaren vom 5. bis 9. Jahrhundert

 • 463: Die „War und Chunni“ treten am Schwarzen Meer auf; ihre Verwandtschaft mit den davor vom Kaiserreich China besiegten War bzw. ihre frühere Zugehörigkeit zu den Rouran ist umstritten.
 • 558: Unter Botschafter Kandich wird diplomatischer Kontakt mit dem Byzantinischen Reich hergestellt; Beginn der Tributzahlungen des oströmischen Kaisers an die Awaren.
 • 560–568: Die Awaren ziehen immer weiter Richtung Westen – bis an die Grenzen des Fränkischen Reichs ; unter anderem vertreiben sie die Gepiden und besiedeln die Pannonische Tiefebene sowie den Donauraum; Ende der Völkerwanderung.
 • 569–591: Die Awaren steigen unter Baian zur europäischen Großmacht auf; Sie besiegen das Byzantinische Reich in einer Feldschlacht, erobern von ihm das wichtige Sirmium im heutigen Serbien, führen einen Balkanfeldzug bis Adrianopel und besiedeln die eroberten Gebiete mit Slawen; Die jährlichen Tributzahlungen der Oströmer steigen auf 100.000 Solidi pro Jahr.
 • 592–595: Das Byzantinische Reich führt einen Feldzug am Balkan; die Beute von den Plünderungen der Slawen werden mit den Awaren geteilt.
 • 595: Die Franken greifen die Awaren im heutigen Kärnten an, können aber besiegt werden.
 • 597–598: Neuerlich direkte Kämpfe zwischen Oströmern und Awaren bei denen die Awaren bis Konstantinopel vordringen; Die jährlichen Tributzahlungen der Oströmer steigen auf 120.000 Solidi pro Jahr.
 • 599–604: Das Byzantinische Reich greift die Awaren an und dringt bis an die Donau vor, der Feldzug muss jedoch aufgrund einer Meuterei wieder beendet werden; Die jährlichen Tributzahlungen der Oströmer steigen auf 150.000 Solidi pro Jahr.
 • 604–611: Das Byzantinische Reich gibt den Balkan endgültig auf; die Awaren besiegen die Langobarden in Friaul sowie neuerlich die Franken.
 • 611–626: Die Awaren erobern den Balkan und belagern erfolglos Konstantinopel; die jährlichen Tributzahlungen der Oströmer steigen auf zunächst 180.000 und später 200.000 Solidi pro Jahr.
 • 627–658: Es kommt zu zahlreichen Slawenaufständen gegen die Awaren, der größte ist jener unter Führung des fränkischen Samo in der Gegend des heutigen Wien.
 • 659–740: Die Bevölkerung des Awarenreiches steigt und seine ethnischen Grenzen verschwinden.
 • 741: Die Baiern greifen die Awaren an, schließen bald darauf aber wieder Frieden mit ihnen.
 • 773–774: Die Franken besiegen die Langobarden, wodurch die Awaren ihren wichtigsten Verbündeten verlieren.
 • 788: Karl der Große übernimmt die Macht über die Baiern, wodurch das Awarische Reich im Westen nur mehr an das Fränkische Reich grenzt.
 • 788–790: Es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Awaren und Franken; Friedensverhandlungen scheitern.
 • 791: Ein erster Einfall der Franken kann abgewehrt werden, die Franken behalten jedoch das Land westlich des Wienerwaldes und errichten dort Stützpunkte, die als Grundstein für die Awarenmark betrachtet werden können.
 • 795: Ein Bürgerkrieg im awarischen Reich bricht aus; ihm fallen letztendlich die beiden obersten Führer, Chagan und Iugurrus, zum Opfer. Tudun übernimmt die Macht über einen großen Teil des Awarenreiches und bittet die Franken um Frieden, was jedoch abgelehnt wird. Erich von Friaul und König Pippin von Italien fallen im geschwächten Awarenreich ein und stehlen den legendären Awarenschatz.
 • 796: Tudun bittet neuerlich um Frieden und bietet diesmal seine Christianisierung an. Die Awarenmark wird auf das heutige Niederösterreich, Burgenland und Nordwestungarn ausgeweitet und nunmehr auch von zahlreichen tributpflichtigen Awaren besiedelt.
 • 797–799: Es kommt zu Kämpfen zwischen Franken und Awaren des unabhängigen Teils des Awarenreiches sowie zu Aufständen jener Awaren der Awarenmark, die den neuen Herrscher Tudun nicht akzeptieren; die Awaren unterliegen.
 • 803: Im dritten und letzten Awarenaufstand werden zwei fränkischen Grafen im heutigen Burgenland getötet; Das Awarenreich westlich der Theiß bleibt aber fränkisch; Christianisierte Awaren gründen das Awarische Fürstentum innerhalb der Awarenmark.
 • 804: Der bulgarische Khan Krum dringt bei seinen Feldzügen gegen die Awaren bis an die Theiß vor.
 • 822: Eine Abordnung der Awaren erscheint zum letzten Mal beim fränkischen Kaiser in Frankfurt.
 • 827–831: Der bulgarische Khan Omurtag erobert den Großteil des unabhängig gebliebenen Awarenreiches endgültig.
 • 828: Das Awarische Fürstentum wird wieder aufgelöst.
 • bis 870: Tributpflichtige Awaren sind in der Awarenmark nachweisbar.
 • ab 896: Die Magyaren finden bei ihrer Landnahme der Pannonischen Tiefebene eine awarisch geprägte Kultur vor.

Siedlungsgebiet

Das Siedlungsgebiet der Bevölkerung unter awarischer Herrschaft war in erster Linie die Pannonische Tiefebene (Karpatenbecken). Diese Landschaft ist die westlichste Region der Eurasischen Steppe und bot Reitervölkern mit Weidehaltung wie den Awaren günstige Voraussetzungen. Aufgrund archäologischer Funde wird das Siedlungsgebiet der Awaren für das 6. und 7. Jahrhundert mit ungefähr 100.000 km² und für das 8. Jahrhundert mit etwa 140.000 bis 160.000 km² geschätzt. [42] Bedeutende Awarenfundorte außerhalb des Karpatenbeckens finden sich unter anderem im heutigen Bulgarien (Bononia – Widin ), Kroatien (Sisak – Siscia ), Slowenien (Ljubljana – Emona , Celje – Celeia ), Österreich (Zollfeld – Virunum , Linz, Enns – Lauriacum , Melk, St. Pölten) und Tschechien.

Bevölkerung

Neben der awarischen Oberschicht lebten verschiedene Minderheiten im Awarenreich. Schaffran spricht von einem einheitlichen Staat mit „Klientenvölkern der Awaren“, wobei die Awaren durch ihre Kunstübung „ihre Klientenvölker fast vollständig überlagerten“. [43] Rein quantitativ stellten die Awaren im engeren Sinn allerdings vermutlich bereits ab etwa 600 gar keine Mehrheit mehr dar. Laut anthropologischen Untersuchungen von Friedhöfen aus der Awarischen Zeit waren zwischen 30 % und 50 % „ Mongolid and Mongoloid types“. [44] [45] Anhand von Gefangenenzahlen nach einer geschlagenen Schlacht im Jahr 599 lässt sich der Awarenanteil grob auf zwischen 17 % und 33 % schätzen [46] (wobei berücksichtigt werden muss, dass Fußtruppen eher gefangen genommen werden als berittene Soldaten). Auch der renommierte Awaren-Forscher Walter Pohl spricht davon, dass „[d]ie Zahl der Awaren, die sofort als Schlitzaugen auffielen, gering war“, [47] präzisiert an anderer Stelle jedoch, dass im 8. Jahrhundert „etwa ein bis zwei Zehntel“ der Bevölkerung des Chaganats „mongolischen Typs“ seien. [48]

Die Chagane der Awaren duldeten ethnisch geschlossene Kriegerverbände wie (möglicherweise hunnische) Kutriguren (Ouryougo, Kovryoveo) und Protobulgaren in ihrem Reich; das Ansehen dieser Gruppen war aber niedriger als jenes der Awaren. [49] Je nach Quelle werden als Bewohner des awarischen Reiches noch mehrere andere Ethnien unterschieden; Theophanes von Byzanz nennt z. B. neben den Awaren noch Bulgaren, Slawen und Gepiden. Fränkische Quellen unterscheiden noch mehr Sippen des Awarenreiches. [50]

Die Slawen bildeten den Hauptanteil der Bevölkerung des Awarischen Reiches. Die Awaren machten einen Schutz- und Herrschaftsanspruch über sie geltend, ließen sie aber im Wesentlichen ihre eigenen Ziele verfolgen; unter anderem zahlreiche Einfälle in byzantinische Regionen des Balkans. [51] Beute, welche das byzantinische Heer bei Strafexpeditionen in slawische Gebiete machte, musste mit den Awaren geteilt werden. [52] Im awarischen Heer dienten Slawen vorwiegend als „Kanonenfutter“. [53]

Protobulgaren genossen einen höheren Rang innerhalb des awarischen Reiches als Slawen und unterstanden auch direkter den Awaren. Ihre Aufgabe war es, unter anderem den südlichen und östlichen Rand des awarischen Reiches zu schützen. [54] [55] In der ab 626 einsetzenden Schwächeperiode des Awarenchagans forderten sie diesen allerdings mehrmals heraus.

Bei der Synode an der Donau unter König Pippin von Italien im Zuge des fränkischen Feldzuges von 796 wurden christliche Gemeinschaften im Awarenreich erwähnt. Bei diesen handelte es sich vermutlich um jene geschlossenen, christlichen Bevölkerungsgruppen der Keszthely-Kultur , die im südwestlichen Ufergebiet des Plattensees sowie in der Umgebung von Pécs angesiedelt waren. Sie waren die Nachkommen der römischen Bevölkerung der Provinz Pannonia . Reiche Grabbeigaben aus Gold- und Silberschmuck deuten darauf hin, dass sie auch unter der awarischen Herrschaft nicht in vollkommener Unterdrückung gelebt haben.

Häufig wird angenommen, dass auch Gruppen mit langobardischen Wurzeln im Awarenreich gelebt haben. Eine bedeutende Gruppe waren Überreste der gepidischen Bevölkerung. Zudem dürften Gruppen bedeutend gewesen sein, die auf Kriegsgefangene aus dem Byzantinischen Reich zurückgehen und im Reich der Awaren angesiedelt wurden. [42]

Grenzen

Das Reich der Awaren um 600

Bis zur Zeit der Machtkrisen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts hatte das Reich noch keine festen Grenzen. Danach passten sich die politischen Strukturen stärker an die europäischen Machtstrukturen an. Um die Jahrhundertwende zum 8. Jahrhundert begann das Chaganat seine Siedlungsgebiete mit einem unbewohnten Grenzstreifen zu schützen. Diese Art der Grenzsicherung übernahmen bzw. erneuerten die Ungarn später in Form des Gyepű nahezu unverändert. Solche Grenzstreifen entstanden im Westen gegen das Fränkische Reich an der Siedlungsgrenze der Baiern entlang der Traun und dann Richtung Lorch und von Linz bis in die Umgebung von Regensburg . Die Enns bildete eine offizielle Grenze zwischen Awaren und Baiern und wird als limes certus bezeichnet.

Weitere Grenzverhaue entstehen gegen das Herzogtum Karantanien und das langobardische Königreich zwischen den Flüssen Zala und Mur sowie zwischen Drau und Mur in der Region Prekmurje . Die Schanzen, die der bulgarische Khan Asparuch in den 680er Jahren gegen die Awaren aufbauen ließ, waren relativ weit vom awarischen Siedlungsgebiet entfernt. Dennoch sind hier im Süden und Osten des Reiches gegen das Bulgarische Reich zu dieser Zeit noch keine künstlichen awarischen Grenzen nachweisbar. Erst am Ende des 8. Jahrhunderts wurde diese Grenze an den Flüssen Timok und Iskar befestigt. Im Norden, wo die Karpaten eine natürliche Grenze bildeten, gab es ebenfalls kein Schutzsystem. [56]

Wirtschaft, Lebensweise

Zaumzeug mit verzierten Beschlägen
Töpferwaren aus dem 7. oder 8. Jahrhundert
Awarische Amphore (Bronzeguss) aus dem späten 8. Jahrhundert

Bei der Ankunft der Awaren in der Pannonischen Tiefebene war ihre Wirtschaftsbasis die Viehzucht . Wichtigstes Zuchttier war das Pferd. Daneben züchteten sie auch Rinder, Schafe eines aus dem Osten mitgebrachten Typs, Ziegen, Schweine, Hühner und Gänse. Die Tiere waren Fleischlieferanten für die Ernährung, ebenso Milch und Milchprodukte. Seit Ende des 6. Jahrhunderts betrieben sie auch Ackerbau . Die Äcker lagen neben den Winterquartieren der Bevölkerung. Im Ackerbau wurden eiserne Sicheln und Hacken benutzt. Über die Bedeutung von Getreide für die Ernährung im Awarenreich ist wenig bekannt. Gejagt wurden Hirsch, Reh und Wildschwein. Auch Angeln wurden in Gräberfeldern (selten) gefunden. Fischfang hat also ebenfalls (vielleicht in geringerem Ausmaß) eine Rolle gespielt. Der Weinbau wurde bereits von den Römern in Pannonien eingeführt und von den Awaren weiter betrieben.

Das große Heer hatte einen enormen Bedarf an Eisen für Waffen und Pferdegeschirr. Über Bergbau und Hüttenwesen der Awarenzeit ist ebenfalls wenig bekannt. Das Eisen wurde jedenfalls großteils aus Raseneisenstein vor Ort hergestellt. In Zusammenhang mit der Salzgewinnung war das Gebiet zwischen Dornstadt und Jerischmarkt in Siebenbürgen relativ dicht besiedelt. Das Handwerk im Awarenreich deckte den Bedarf der Bevölkerung. Zum Teil wurden Handwerksprodukte in Hausindustrie hergestellt. Es gab aber auch Werkstätten. Hohes Niveau erreichte die Produktion im Bereich der Metallverarbeitung. Besonders hochwertige Produkte der Eisenwaffenerzeugung und des Pferdegeschirrs wurde höchstwahrscheinlich in den Höfen des Chagans und von Fürsten hergestellt.

Besonders hohes Ansehen genossen Goldschmiede. Im 8. Jahrhundert wurde die Technik des Bronzegusses im Awarenreich alleinherrschend. Weitere Bereiche des Gewerbes waren Bogenerzeugung , Sattler , Lederer , Töpferei , Textilherstellung und der Bau von Jurten . Im awarischen Binnenhandel spielte Geld als Zahlungsmittel keine Rolle. [42]

Die Führungselite lebte im Hring des Chagans. Hierbei handelte es sich wahrscheinlich um eine feste, kreisförmig angelegte Palastsiedlung aus Zelten und Holzhäusern. Sie wurde 796 beim Angriff König Pippins von Italien geplündert und vollkommen zerstört. Überreste dieser Herrschaftsresidenz konnten bis heute nicht gefunden werden. Sie befand sich wahrscheinlich zwischen Donau und Theiss. Die lange Zeit geltende Vorstellung, das ganze Awarenreich sei von neun kreisförmigen Befestigungsanlagen (den so genannten Ringen) umgeben, geht auf einen Bericht des Sankt Galler Mönches Notker zurück und ist heute überholt. [57] Die Bezeichnung „Hring“ geht wahrscheinlich auf dasselbe Wort zurück wie das Wort „Hiung-nu“ für eine asiatische Befestigungsanlage. [58]

Aufgrund nomadischer Traditionen wurde im Awarenreich beim Siedlungsbau eher geringer Aufwand betrieben. Prestigeobjekte waren weniger aufwändige Wohnhäuser als Pferde und Großvieh. Ihre Siedlungen lagen meist am Wasser. [59] Die nomadisch lebenden Teile der Bevölkerung lebten vor allem in der Frühzeit des Reiches in Jurten . Im Lauf der Zeit lebte aber ein immer größerer Teil in sesshafter Lebensform. Das Gemeinvolk lebte dann in Grubenhäusern , die wahrscheinlich oft als Winterquartier genutzt wurden. Es wurden mehr als 50 awarische Siedlungen mit mehreren Hunderten von Grubenhäusern archäologisch erschlossen. Alle Fundorte wiesen zumeist quadratische Grubenhäuser auf, die mit Steinöfen ausgestattet waren. Es gab aber auch Häuser mit nicht eingetieften Fußböden sowie Häuser oder Hütten, die als provisorisches Quartier dienten. Die Verbreitung fester Häuser unterstützte auch der Umstand, dass der Filz der Jurten aufgrund der relativ häufigen Niederschläge im Karpatenbecken schnell verdirbt. [60]

Kunst, Kultur, Sprache

Die Goldgefäße des Schatzes von Nagyszentmiklós sind möglicherweise awarischen Ursprungs

Die Awaren brachten den zentralasiatischen Bronzeguss nach Europa: Er zeichnet sich unter anderem durch Vergoldungen oder Versilberungen aus und breitete sich vom Awarischen Reich aus über Europa aus. Erst spät wird er von byzantinistischem Kupferblech verdrängt. [43] Die awarische Kunst des 8. Jahrhunderts zeigt eine Mischung aus asiatischem Tierstil, späthellenistischen und sassanidischen Elementen. Es wurden tausende Gürtelbeschläge mit Menschendarstellungen, Tierkampfszenen, schamanistischen Motiven, Pflanzenornamentik und Greiffiguren gefunden.

Die Kultur der Awaren in Hinblick auf Tracht, Waffen, Pferdegeschirr und Bestattungsbräuche wies zentralasiatische Elemente auf. Die byzantinisch-orientalisch orientierte Tracht der awarischen Führungsschicht bestimmte noch entscheidend die Mode des Adels der fränkischen Tributärfürstentümer mit überwiegend slawischer Bevölkerung des 9. Jahrhunderts im Bereich des ehemaligen Awarenreiches. [61] Auf Bezüge zum Schamanismus weisen entsprechende Darstellungen auf Gürteln hin. Aus schriftlichen Quellen ist ein Hauptschamane am Hof des Chagans namentlich bekannt. Byzantinischen Quellen folgend sind aber auch buddhistische Glaubensvorstellungen denkbar. Über Musik und Lieder der Awaren gibt es schriftliche Überlieferungen bei Theophylakt . [58] In Gräbern wurde die Doppelschalmei und ein der Harfe ähnliches Saiteninstrument gefunden. [42] [58] Wichtiges Status- und Erkennungszeichen der Awaren war der mehrteilig ausgeführte Gürtel. An diesen Gürteln konnte man die Abstammung und den militärischen Rang einer Person erkennen. [57]

In awarischen Gräbern wurden bislang etwa ein Dutzend Knochenobjekte mit Runenbeschriftungen gefunden. Die Schrift entspricht dem Zeichenbestand auf den Goldgegenständen von Nagyszentmiklós . Möglicherweise gehen daher diese Goldfunde auf die Awaren zurück. Über die awarische Sprache ist aufgrund der dürftigen Überlieferungen nahezu nichts bekannt. Die bisherigen Einordnungsversuche können sich bislang nur auf einige wenige überlieferte Eigennamen, Titel und Landschaftsbezeichnungen stützen. [41] Ob das gleichnamige Kaukasusvolk der Awaren bzw. präziser Neu-Awaren in der russischen Teilrepublik Dagestan Nachfahren eines Teils der historischen Awaren sind, ist umstritten. Der Sprachwissenschaftler Harald Haarmann hält es für möglich, dass Teile der awarischen Bevölkerung bei Einfällen nach Europa im Kaukasus blieben. Dort hätte sich ihre Kultur und Sprache an das Kaukasische angepasst. [62] Haarmann warf auch die Frage auf, ob die Kenntnis der sibirischen Runenschrift möglicherweise mit den Awaren nach Europa gelangt und dort möglicherweise von den Ungarn übernommen sein könnte. [63]

Nachwirkungen

Aus einer awarischen Werkstatt: Goldene Ohrringe mit großen Anhängern (ca. 550 bis 650 n. Chr.)

„Die awarische Herrschaft, deren Schwerpunkt auf dem Gebiete Ungarns lag, hat auf die Entwicklung der europäischen Kultur Auswirkungen gehabt, von denen unsere Geschichtsschreibung heute noch kaum die richtige Vorstellung hat.“ (Nándor Fettich, La Trouvaille de Tombe Princière Hunnique à Szeged-Nagyszeksos, 1953) In kultureller Hinsicht sind awarische Einflüsse im 9. Jahrhundert beispielsweise noch im Plattensee-Fürstentum nachweisbar. Danach verliert sich die eigenständige awarische Identität und Kultur. [61] Jedoch trugen die vornehmen Slawen auch nach dem Untergang des awarischen Reiches die typisch awarischen Zöpfe und charakteristischen Gürtel mit Nebenriemen. Bis in die Zeiten des byzantinischen Kaisers Konstantin VII. leiteten manche Kroaten ihren Ursprung von den Awaren her und wurden daher auch als Awaren bezeichnet. Molekulargenetische Untersuchungen an Y-Chromosomen in der Bevölkerung der kroatischen Insel Hvar zeigten Merkmale, die auf eine zentralasiatische Abstammung schließen lassen. [64]

Die Bezeichnung Banat und der Titel Banus werden von den meisten Wissenschaftlern auf den awarischen Chagan Baian zurückgeführt. Möglicherweise steht auch der slawische Titel Žu pan mit Baian in Verbindung. [65] Geographische Bezeichnungen wie Avaria , provincia Avarorum und sogar regnum Avarorum blieben noch bis ins späte 9. Jhdt. eine gebräuchliche Bezeichnung für die Regionen östlich der Enns. Darüber hinaus haben zahlreiche Orts- und Personennamen noch bis heute einen awarischen Ursprung, [66] insbesondere in Ungarn, Österreich aber z. B. auch in Bayern (Kirchkagern, Kagen, Kaging, Tarchant etc.). [36]

Aber die awarische Kultur beeinflusste nicht nur das Leben in ihrem eigenen Reich. Awarische Mythen hatten Einfluss auf die germanische und slawische Sagenwelt. [67] Fast alle germanischen Völker übernahmen von den Awaren das verzierte Zaumzeug für Pferde und die Mode der vielteiligen Gürtelgarnituren mit kunstvoll gestalteten Zierbeschlägen am Gürtel selbst sowie an den Riemenzungen . Ohrringe mit großen Anhängern und einige andere Schmuckformen kamen ebenfalls über das Awarische Reich in die Modewelt Europas.

Obwohl die Awaren auf einem ähnlichen geographischen Raum viel länger regierten als die Hunnen , gingen sie nicht in die politische Legendenbildung ein. Wurde etwa bei den nachfolgenden Ungarn und Bulgaren Wert auf politische und dynastische Verbindungen mit den Hunnen gelegt, blieben an die Awaren keine mythischen Erinnerungen erhalten. Mit einer winzigen Ausnahme, die ohne historische Realität besteht: Das vom awarischen Volksnamen hergeleitete altrussische abroi bedeutet „Riesen“. [58] Die Ursache für dieses Zurückbleiben der Wahrnehmung der Awaren hinter jener der Hunnen liegt in der Verwechslung dieser beiden Völker in der germanischen Berichterstattung des 9. und 10. Jahrhunderts. [43]

Kriegsführung und Militär

Die Einführung des eisernen Steigbügels und des Säbels in Europa wird auf die Awaren zurückgeführt. Er ermöglichte es dem Reiter, Pfeile in alle Richtungen abzuschießen und einen schweren panzerbrechenden Speer eingelegt zu führen. Die awarischen Krieger brachten außerdem bewegliche Lamellenpanzer und Panzer für die Pferdebrust nach Europa. Diese militärischen Ausrüstungen wurden von den abendländischen Armeen übernommen und fanden so über die Awaren Eingang in das spätere Rittertum . [2] Besonders häufig kopiert wurden Awarische Technologien vom byzantinischen Heer. Im Strategikon des Maurikios werden sowohl Awarische Bewaffnung (1. Buch), ihre Tapferkeit und Gewandtheit im Krieg (2. Buch) wie auch ihre Taktiken (2. und 11. Buch) detailliert beschrieben und ihre Nachahmung empfohlen, z. B. die Aufstellung der Reiter je nach ihrer Funktion in der Schlacht oder die Zurückbehaltung einer Reserve.

Die Awarischen Panzerreiter, denen kein einziger Gegner – das byzantinische Heer nicht ausgenommen – erfolgreichen Widerstand zu leisten vermochte [68] werden als Musterbeispiel für den Einfluss von Technologien auf den Wandel einer Gesellschaft, vor allem aber für die Entstehung des europäischen Rittertums des späten Frühmittelalters und des Hochmittelalters betrachtet. [69] Neben den oben bereits genannten Technologien brachten die Awaren z. B. nach dem Strategikon die Bootsbrücken und nach der Suda z. B. den gefransten Halsschutz und die für die Ritter des Hochmittelalters geradezu typischen Tuniken, die während des Rittes über die Knie reichten, nach Europa. Zugleich prächtig und nützlich fanden die Oströmer auch die awarischen Zelte, die sie ebenfalls bald nachahmten. [70]

Nicht so häufig kopiert wie andere Taktiken und Technologien, nichtsdestoweniger mindestens genauso entscheidend zu den militärischen Erfolgen der Awaren beigetragen haben auch die Gruppierung der Armee in Tausendschaften und Zehntausendschaften sowie die strenge militärische Organisation. [71]

Schwächen hatten die awarischen Heere insbesondere, wenn sich der Feind nicht dem Kampf stellte: Belagerungsmaschinen bauten sie erst ab ca. 586. [72] Auch das letztendliche Scheitern der Belagerung von Konstantinopel im Jahr 626 wird dieser Schwäche zugeschrieben: Die awarische Wunderwaffe, der gepanzerte Reiter, konnte nicht zum Einsatz gebracht werden. [73]

Literatur

 • Heinrich Beck , László Gyula: Awaren. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 1, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1973, ISBN 3-11-004489-7 , S. 527–534.
 • Eric Breuer : Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donau Raum . Tettnang 2005, ISBN 3-88812-198-1 . (Neue Standardchronologie zur awarischen Archäologie.)
 • Falko Daim (Hrsg.): Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter . Innsbruck 2000, ISBN 3-7030-0349-9 . (Sammelband mit kurzen Aufsätzen verschiedener Autoren zu geographisch, formenkundlichen Zusammenhängen, insbesondere byzantinischem Einfluss.)
 • Falko Daim (Hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996, Schloß Halbturn . Eisenstadt 1996. (Ausstellungskatalog, behandelt alle archäologischen Themenbereiche, besonders für Laien als Einstieg geeignet.)
 • Falko Daim: Studien zur Archäologie der Awaren . 1984 ff.
 • Josef Deér : Karl der Große und der Untergang der Awaren. In: Karl der Große. Persönlichkeit und Geschichte. Hrsg. v. Helmut Beumann. Düsseldorf 1965, S. 719–791.
 • Wilfried Menghin , Tobias Springer, Egon Wamers (Hrsg.): Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Ausstellungskatalog . Nürnberg/Frankfurt am Main 1987.
 • Walter Pohl : Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. 3., mit einem aktualisierten Vorwort versehene Auflage. Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-68426-5 . (Standardwerk zu den frühmittelalterlichen Awaren aus der Sicht eines der angesehensten Historiker auf diesem Gebiet.)
 • Denis Sinor : The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge 1990. (Publikation zu reiternomadischen Völkern in Mittel- und Innerasien.)
 • Samuel Szádeczky-Kardoss, Agnes Cs. Sós: Avaren . In: Lexikon des Mittelalters (LexMA) . Band   1 . Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8 , Sp.   1283–1287 .
 • József Szentpéteri (Hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa . Varia archaeologica Hungarica 13. Budapest 2002, ISBN 963-7391-78-9 , ISBN 963-7391-79-7 . (Lexikonartige, kurze Zusammenstellung tausender archäologischer awarenzeitlicher frühmittelalterlicher Fundorte, meist Gräberfelder, wichtig als Literaturnachweis.)
 • Michael Wendel: Der Kriegszug der Awaren im Jahr 586/87 n. Chr. durch Nordthrakien. In: Pontos Euxeinos. Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken Schwarzmeer- und Balkanraumes. ZAKSSchriften 10, Verlag Beier & Beran, Langenweissbach 2006, S. 447–461.

Weblinks

Commons : Awaren – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. José Andrés Alonso de la Fuente: Tungusic Historical Linguistics and the Buyla (aka Nagyszentmiklós) Inscription . ( academia.edu [abgerufen am 3. September 2018]).
 2. a b c Heinz Dopsch : Steppenvölker im mittelalterlichen Osteuropa – Hunnen, Awaren, Ungarn und Mongolen PDF auf der Website der Universität Salzburg (... In der Hauptsache aber sind die Awaren, auch was ihre Sprache betrifft, als Turkvolk anzusprechen. ...)
 3. So z. B. der deutsche Geographiehistoriker Albert Herrmann : An Historical Atlas of China. Aldine Publishing, 1966, S. 32.
 4. René Grousset: Die Steppenvölker. Magnus Verlag, 1975, S. 245.
 5. Harald Haarmann: Lexikon der untergegangenen Völker. Beck, München 2005, S. 69 und 124.
 6. KH Menges: Altaic people. In: Encyclopaedia Iranica . Band 1, 1985, S. 908–912.
 7. E. Helimski: Die Sprache(n) der Awaren: Die mandschu-tungusische Alternative . In: Proceedings of the First International Conference on Manchu-Tungus Studies, Vol. II , 2004, S. 59–72
 8. Walter Pohl: Die Awaren. 2. Aufl. München 2002, S. 223.
 9. Curta, Florin (2004). "The Slavic lingua franca (Linguistic notes of an archaeologist turned historian)". East Central Europe/L'Europe du Centre-Est . 31 : 125–148. Abgerufen am 29. Mai 2015. By contrast, there is very little evidence that speakers of Slavic had any significant contact with Turkic. As a consequence, and since the latest stratum of loan words in Common Slavic is Iranian in origin, Johanna Nichols advanced the idea that the Avars spoke an Iranian, not a Turkic language.
 10. Emil Heršak, Ana Silić: The Avars: A Review of Their Ethnogenesis and History . In: Migracijske i etničke teme . Band   18 , Nr.   2-3 , 30. September 2002, ISSN 1333-2546 , S.   197–224 ( srce.hr [abgerufen am 20. Oktober 2019]).
 11. Siehe z. B. Csanád Bálint: Die Archäologie der Steppe. Böhlau, Wien 1989, S. 147.
 12. Veronika Csáky, Dániel Gerber, István Koncz, Gergely Csiky, Balázs G. Mende, Antónia Marcsik, Erika Molnár, György Pálfi, András Gulyás, Bernadett Kovacsóczy, Gabriella M. Lezsák, Gábor Lőrinczy, Anna Szécsényi-Nagy, Tivadar Vida: Inner Asian maternal genetic origin of the Avar period nomadic elite in the 7th century AD Carpathian Basin . bioRxiv, September 2018. Zitat 1: “ Our results indicate that the source population of the elite group of the Avar Qaganate might have existed in Inner Asia (region of today's Mongolia and North China) and the studied stratum of the Avars moved from there westwards towards Europe.” Zitat 2: “ Further genetic connections of the Avars to modern populations living to East and North of Inner Asia (Yakuts, Buryats, Tungus) probably indicate common source populations.”
 13. Helen Post, Endre Németh, László Klima, Rodrigo Flores, Tibor Fehér: Y-chromosomal connection between Hungarians and geographically distant populations of the Ural Mountain region and West Siberia . In: Scientific Reports . Band   9 , Nr.   1 , 24. Mai 2019, ISSN 2045-2322 , S.   1–10 , doi : 10.1038/s41598-019-44272-6 ( nature.com [abgerufen am 20. Oktober 2019]).
 14. Maciamo Hay: Haplogroup N1c (Y-DNA). Eupedia-Genetics, März 2018, abgerufen am 20. Oktober 2019 (englisch).
 15. Walter Pohl: Steppenimperien in Mitteleuropa. In: Johannes Gießauf, Johannes Steiner (Hrsg.): Gebieter über die Völker in den Filzwandzelten. (= Grazer Morgenländische Studien. Band 7). Graz 2009, ISBN 978-3-902583-05-5 , S. 26.
 16. Klaus Popa : Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters. Methodische Grundlagendiskussion im Grenzbereich zwischen Archäologie und Geschichte. In: Gabriel Adriány I., Horst Glassl, Ekkehard Völkl (Hrsg.): Ungarn-Jahrbuch . Band 23, Ungarisches Institut, München 1998, S. 383f.
 17. Alexander Sarantis: Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thace and the Northern World AD 527-65. Prenton 2016, S. 333ff.
 18. Pohl: Die Awaren. 2002, S. 27ff.
 19. Gregor von Tours : Historien IV 23 und IV 29.
 20. Matthias Hardt : The Merovingians, the Avars, and the Slavs. (pdf) In: The Oxford Handbook of the Merovingian World. 2020, abgerufen am 8. Dezember 2020 (englisch).
 21. Roger Blockley: The History of Menander the Guardsman. Liverpool 1985, S. 148ff.
 22. W. Pohl: Die Awaren. 3. Auflage. Beck, 2015, S. 70–127.
 23. a b M. Whitby: The Emperor Maurice and his Historian – Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare. Oxford 1988, S. 160ff.
 24. P. Schreiner: Theophylacti Simocattae Historiae. Stuttgart 1985, S. 178.
 25. W. Fritze: Zur Bedeutung der Awaren für die Slawische Ausdehnungsbewegung im frühen Mittelalter. Marburg 1980, S. 536ff.
 26. M. Whitby: The Emperor Maurice and his Historian – Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare. Oxford 1988, S. 162f.
 27. M. Whitby: The Emperor Maurice and his Historian – Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare. Oxford 1988, S. 164f.
 28. WH Fritze: Untersuchungen zur Frühslawischen und Frühfränkischen Geschichte bis ins 7. Jahrhundert. (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 3. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften. Band 581). Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-631-46669-2 .
 29. Walter Pohl: Ethnische Identitäten im Europa des Frühmittelalters. Wien 2010, S. 54.
 30. a b c d Walter Pohl : Die Awarenkriege Karls des Großen 788–803. (= Militärhistorische Schriftenreihe. Heft 61). Österreichischer Bundesverlag, Wien 1988, ISBN 3-215-07045-6 .
 31. a b Stefanie Winter: Die Bedrohung durch die Awaren – oder wie die Propaganda Karls des Großen im Awarenkrieg ein neues Feindbild schuf. GRIN Verlag, Norderstedt 2006, ISBN 3-638-88480-5 .
 32. Herwig Wolfram : Der Raum der Güssinger Herrschaft in der Karolingerzeit , veröffentlicht in Die Güssinger , Ergebnisse der Symposien im Rahmen der „Schlaininger Gespräche“ 1986/1987, Hrsg. Burgenländisches Landesmuseum Eisenstadt, Eisenstadt 1989.
 33. Florin Curta: Southeastern Europe in the Middle Ages 500–1250. Cambridge Medieval Textbooks, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2006, ISBN 0-521-89452-2 , S. 149.
 34. I. Bóna: Die Awaren, Ein Asiatisches Reitervolk an der Mittleren Donau. Nürnberg 1985, S. 19.
 35. Conversio Bagoariorum et Carantanorum – z. B. nach Herwig Wolfram
 36. a b Emmerich Schaffran: Hunnen und Awaren im Donauraum. Walter de Gruyter & Co, Berlin 1962, S. 279.
 37. Panos Sophoulis: Byzantium and Bulgaria, 775-831. 2012, ISBN 978-90-04-20695-3 , S. 182ff.
 38. Im Sommer 825 sprechen die Annales regni Francorum jedoch noch von einer Grenze zu den Awaren in Carinthia – siehe bei Bernhard Walter Scholz: Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories. University of Michigan Press, 1970, S. 119.
 39. András Róna-Tas: Hungarians and Europe in the Early Middle Ages. Central European University Press, 1999, S. 264.
 40. I. Bóna: Die Awaren, Ein Asiatisches Reitervolk an der Mittleren Donau. Nürnberg 1985, S. 19.
 41. a b Walter Pohl: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. München 2002, ISBN 3-406-48969-9 .
 42. a b c d Jan A. van Houtte (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 2, Verlagsgemeinschaft Ernst Klett – JG Cotta'sche Buchhandlung Nachf., Stuttgart 1980, ISBN 3-12-904740-9 , S. 617ff.
 43. a b c Emmerich Schaffran: Hunnen und Awaren im Donauraum. Walter de Gruyter & Co, Berlin 1962, S. 284.
 44. P. Lipták: The Avar Period Mongoloids in Hungary. In: Acta Arch Hung. 10, 1959, S. 251–279.
 45. G. Acsády, J. Nemeskéri: History of human life span and mortality. Akadémiai Kiadó, 1970.
 46. P. Schreiner: Theophylacti Simocattae Historiae. (= Bibliothek der griechischen Literatur. Band 20). 1985, ISBN 3-7772-8533-1 , S. 205.
 47. W. Pohl: Die Awaren. 3. Auflage. CH Beck, 2015, S. 106.
 48. W. Pohl: Die Awaren. 3. Auflage. CH Beck, 2015, S. 291.
 49. W. Pohl: Die Awaren. 3. Auflage. CH Beck, 2015, S. 217.
 50. B. Notker: Gesta Caroli Magni Imperatoris. Reinhold Rau, 1969 2, 1, S. 49–51.
 51. W. Pohl: Die Awaren. 3. Auflage. CH Beck, 2015, S. 112 und 121.
 52. P. Schreiner: Theophylacti Simocattae Historiae. (= Bibliothek der griechischen Literatur. Band 20). 1985, S. 170.
 53. Fredegar: Chronicae. Andreas Kusternig, 1982 4, 48, S. 208.
 54. S. Szádeczky-Kardoss: Die Hauptzüge der Sozialordnung des Awarenchaganats im Zeitalter der regesten byzantinisch-awarischen Verbindungen. In: Avarica. S. 148.
 55. Omeljan Pritsak : The Slavs and the Avars. SSCI 30, 1982, S. 358.
 56. Béla Miklós Szőke: Die Donau und die letzten Tage des awarischen Khaganats. In: Ten Thousand Years along the Middle Danube. Archaeolingua, Budapest 2011, S. 265–294.
 57. a b Emanuel Beiser: Karl der Große und die Awaren: Die Awarenkriege Karls des Großen. Grin Verlag, 2012, ISBN 978-3-656-14334-5 .
 58. a b c d Geschichte Mittelasiens, Band 5. Verlag Brill Archive, 1966, S. 106ff.
 59. Awarische Siedlungen auf der Website der Marktgemeinde Lanzenkirchen
 60. Miklós Takács: Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. In: Jan Klápště (Hrsg.): The rural house from the migration period to the oldest still standing buildings. Ruralia IV, 8.–13. September 2001, Bad Bederkesa, Prag 2002, ISBN 80-86124-36-3 , S. 278ff.
 61. a b Béla Miklós Szőke: Die Beziehungen zwischen dem oberen Donautal und Westungarn in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Frauentrachtzubehör und Schmuck). F. Daim (Hrsg.), Awarenforschung Band 2, Wien 1992, S. 841–968.
 62. Harald Haarmann : Untergegangene Sprachen. Awarisch. ( PDF ) auf der Website der Universität Klagenfurt
 63. Harald Haarmann: Geschichte der Schrift. Verlag Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59218-8 .
 64. Lovorka Bara ua: Y chromosomal heritage of Croatian population and its island isolates. In: European Journal of Human Genetics . 11, 2003, S. 535–542. (Medizinische Studie zu Genvergleichen.)
 65. Walter Pohl: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. München 2002, ISBN 3-406-48969-9 , S. 266.
 66. Jacob Schlager: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. Halle, 1905, Band XXXI
 67. F. Altheim: Geschichte der Hunnen 1. Band, S. 235.
 68. Bóna: Anbruch. S. 106.
 69. L. White: Die Mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft. München 1968, S. 25ff.
 70. S. Szádeczky-Kardoss: Der awarisch-türkische Einfluß auf die byzantinische Kriegskunst um 600. In: Avarica. S. 212.
 71. P. Schreiner: Theophylacti Simocattae Historiae. (= Bibliothek der griechischen Literatur. Band 20). 1985, S. 251.
 72. P. Schreiner: Theophylacti Simocattae Historiae. (= Bibliothek der griechischen Literatur. Band 20). 1985, S. 101.
 73. Theodor Synkellos: Homilia De Obsidione Avarica Constantinopolis. Leo Sternbach, Krakau, 12, 15ff