Bartholomeus Nacht

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De Bartholomeusnacht (ook wel Parijse Bloedbruiloft genoemd , French Massacre de la Saint-Barthélemy ) was een pogrom tegen Franse protestanten, de Hugenoten , die plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572, Bartholomeusdag . Admiraal Gaspard de Coligny en andere hugenotenleiders werden vermoord. Ze waren bijeen in Parijs ter gelegenheid van het (vermoedelijk verzoenings)huwelijk van de protestantse Hendrik van Navarra (later koning Hendrik IV ) met Margaretha van Valois . Diezelfde nacht werden in de daaropvolgende dagen nog duizenden protestanten vermoord in Parijs en in heel Frankrijk.

De pogrom is een centrale gebeurtenis in de Hugenotenoorlogen . Het is gekoppeld aan vier gebeurtenissen: een eerste mislukte moordaanslag op admiraal de Coligny op 22 augustus 1572, de moord op de hugenotenleiders, waaronder de Coligny twee dagen later, de pogrom die volgde in de straten van Parijs en een golf van geweld die brak kort daarna uit, verspreid over bijna heel Frankrijk. [1]

De nacht van Bartholomeus is een centrale datum in de geschiedenis van Frankrijk in de 16e eeuw en diep verankerd in het collectieve geheugen van de Fransen. Het is een onderwerp dat vaak aan bod komt in de literatuur en de beeldende kunst.

Parijs tijdens de nacht van Bartholomeus, hedendaagse schilderkunst van François Dubois : Le massacre de la Saint-Barthélemy

Frankrijk en Europa in de 16e eeuw

Frankrijk en het ontluikende conflict

Onder Lodewijk XII. en Francis I was in staat om zijn grootste machtsontwikkeling tot op dat moment in Frankrijk te bereiken. In het binnenland heerste rust, de kroon werd erkend en de monarchie kon haar gezag uitbreiden in de heersende districten, waarvan sommige nog onafhankelijk waren. [2] Op het gebied van buitenlands beleid was Frankrijk nog steeds in constant conflict met de Habsburgers (zie Habsburg-Franse oppositie ) en dus met Spanje , Oostenrijk en het Heilige Roomse Rijk .

Het was echter alleen de verspreiding van het protestantisme en de interne politieke conflicten die leidden tot een crisis in de koninklijke familie en dus tot het schudden van de monarchie. De Franse koningen zagen al vroeg de dreiging van de Gereformeerden, want de protestantse beweging, die aanvankelijk in de zuidelijke provincies aansloeg, nam al snel ook de (rivaliserende) koningshuizen in handen, van wier loyaliteit en steun de kroon afhing van en door het was alleen mogelijk om de monarchale staat te handhaven. Onder Frans I werden in 1535 voor het eerst protestanten verbrand in Parijs. Zelfs onder Heinrich II en later onder zijn zoon Franz II waren er in 1549 en 1559 rellen en verboden tegen de nieuwe religie. [3] Maar dit hield de toestroom niet tegen: in 1555 ontstonden protestantse kerken in Parijs, Meaux , Poitiers , Angers en Orléans , het aantal protestantse gemeenten was waarschijnlijk 1200 en Frankrijk telde waarschijnlijk meer dan 1 miljoen mensen die hun steun betuigden voor de Gereformeerde Kerk. [4]

Naast deze religieuze problemen was er vanaf 1559 een voortdurende verzwakking van de monarchie door de rivaliteit van de autoriteiten en de invloed en druk op de politiek in het land die van buitenaf doordrongen. De dood van Hendrik II in 1559, de eenjarige regering van zijn zoon Franz en die van de pas tienjarige Karl IX. schudde de voorheen geconsolideerde monarchie van Frankrijk. De toenemende rivaliteit tussen de autoriteiten, die nu zowel met politieke als religieuze kwesties te maken hadden, en hun machtsstrijd aan het hof verzwakten de staat, die ook failliet dreigde te gaan. [5] Door deze resolutie probeerde de gevestigde politieke structuur vervolgens Spanje in te grijpen in de politiek. Het huwelijk van Elizabeth van Valois met de Spaanse koning Filips II in 1559 moest de vriendschap tussen Frankrijk en Spanje bezegelen als onderdeel van het Verdrag van Cateau-Cambrésis , maar het maakte het mogelijk voor het streng katholieke Spanje, dat zelf onder invloed stond van de paus , om druk uit te oefenen met betrekking tot de Franse politiek en het omgaan met de nieuwe religie. Filips greep in in de machtsstrijd van de autoriteiten aan het hof en steunde de partij van radicale katholieken om te voorkomen dat de protestanten de Franse politiek zouden beïnvloeden. [6] In maart 1560 probeerden de Hugenoten dit tegen te gaan. In de zogenaamde samenzwering van Amboise zou de koning worden afgezet, het huis van Guise , dat toebehoorde aan de strenge katholieken, worden afgezet en de prins van Condé op de troon worden gezet. Nadat deze machtsgreep in een vroeg stadium mislukte, kon het Huis van Guise, dat betrokken was bij het opheffen van het complot, zijn reputatie vergroten en zijn invloed op de jonge Francis II vergroten. [7] Ondertussen leidde de vroege dood in 1560 er op zijn beurt weer toe dat de rollen in de politiek weer verschoven: Catherine de Medici , die nu samen met of voor haar zoon Karl regeerde, kon hun eigen politieke positie enorm uitbreiden; het Huis van Guise, dat lange tijd de staatszaken onder Hendrik II en Francis II had gecontroleerd, verloor daardoor de macht en concurreerde aan het hof met het Huis van Bourbon .

Kwestie van religie tussen 1560 en 1570

Vanaf 1560 domineerden drie grote thema's de politiek aan het hof en in de staat: kroon, katholieken en protestanten. [8] Katharina en de gematigde Chancelier de France Michel de l'Hôpital werkten daarom aan een decreet waarin de religieuze tolerantie van de Hugenoten zou moeten worden opgenomen. Het edict van Romorantin kwam tot stand en gaf nu de ketterse kwestie in handen van de kerk. [9] De "Religieuze Discussie in Poissy" toont ook de inspanningen van de Kroon om vrede en eenheid te bereiken. De streng katholieken, die resoluut een koninklijk gedoogbeleid verwierpen, probeerden opnieuw een tegenwicht te vormen tegen het beleid van Katharina: de religieus-politieke alliantie die in 1561 werd gesloten tussen Franz Guise , Anne de Montmorency en Saint-André , die bekend stond als het driemanschap , werd daarom gericht op de handhaving van het katholieke geloof in Frankrijk met de daarbij behorende monarchale grondwet. [10] Spanje steunde ook dergelijke overeenkomsten om de aanwezigheid van gematigde politici zoals kanselier l'Hôpital en protestanten in het centrum van de macht te voorkomen. [11] Hoe ver de inspanningen van Filips in Frankrijk gingen, maakte zijn aanbod in maart en september 1560 duidelijk om hulp te sturen naar Frankrijk in de strijd tegen de Hugenoten. [12] Echter, voor Katharina betekende elke samenstelling van de extreme katholieken, de macht van het hof streven, een bedreiging voor hun beleid en het gezag van de Kroon. Aan de andere kant kon ze hopen op een concessie van de Hugenoten, want alleen door de Franse regering konden ze tolerantie van hun geloof en daarmee veiligheid voor lijf en leden bereiken.

Om de onafhankelijkheid van de regering te behouden en de rust en orde in de staat te handhaven, werd in 1562 het edict van Saint-Germain-en-Laye geschreven. Deze zogenaamde crisis van 1562 leidde vervolgens tot tien jaar spanning tussen Frankrijk en Spanje. Het verlenen van beperkte vrijheid van geloof leidde tot protesten onder katholieken en leidde uiteindelijk tot het Vassy-bloedbad in maart 1562. Het uitbreken van de burgeroorlog zorgde in een vroeg stadium voor een gestaag groeiende internationalisering: admiraal Gaspard de Coligny, een protestantse en militair-politieke leider van de Hugenoten, die sinds 1561 in het openbaar beleden was, werd gesteund door 9.000 Duitse strijders en de hertog van Guise door 3.000 Spanjaarden uit Nederland. [13] De paus, de katholieke vorsten, Spanje met Nederland, Engeland en Duitsland kwamen tussen in het Franse conflict. Naast deze internationalisering van het conflict, omvatte de Eerste Hugenotenoorlog ook een ander kenmerk dat de vijandschap tussen Hugenoten en Katholieken, vooral tussen het Huis van Guise en de Admiraal Coligny, in de volgende tien jaar zou verergeren: François de Lorraine, Hertog van Guise , werd dodelijk gewond door een protestant in de slag bij Dreux in 1563. Tijdens het verhoor werd de moordenaar gedwongen te getuigen dat de admiraal de schuld kreeg van de moordaanslag. Door de vete tussen de twee Huizen konden katholieken het Edict van Amboise en het Edict van Saint-Germain-en-Laye negeren, omdat ze nu uit persoonlijke motieven handelden. [14] De Guises kregen steun van Spanje. Filips II kon een verdrag tussen het Franse koningshuis en de Hugenoten, die nog steeds een bedreiging vormden voor de katholieke religie en de staat, niet aanvaarden; hij stuurde vermanende oproepen naar Katharina. [15] 1563 was de 14-jarige Karel IX. wettelijk meerderjarig verklaard. Een jaar later verschenen de "Verklaringen" over het Edict van Amboise, waarin de vrijheid van de Hugenoten verder werd ingeperkt en een strengere toon tegen de Hugenoten werd geslagen met dreiging van straf. Deze aanscherping had een mogelijke reactie kunnen zijn op de onrust in de Nederlanden , sinds 1555 geregeerd door de Spaanse kroon. Aangezien de Franse protestanten in nauw contact stonden met hun geloofsgenoten, zou een hernieuwde toename van geweld in Frankrijk mogelijk zijn geweest.

De Frans-Spaanse relatie verbeterde ook: in juni 1565 was er een ontmoeting tussen Catherine en haar dochter Elisabeth von Valois, koningin van Spanje, en andere Spaanse en Franse edelen. De deelname van de Hugenoten werd geweigerd. Katharina verzekerde de hertog van Alba, Fernando Álvarez de Toledo , de latere gouverneur van de Nederlanden, dat de hugenoten strenger te werk zouden gaan. [16] Het feit dat deze belofte niet werd gehouden door de Franse regering toont Katharina's poging om elke inmenging in en afhankelijkheid van Spanje te voorkomen. De kroon moest zich neutraal gedragen, aangezien Frankrijk binnen en buiten het rijk werd bedreigd - intern door het groeiend aantal Hugenoten en extern door het katholieke Spanje, de paus en Engeland - en Frankrijk niet over de nodige financiële middelen beschikte om zich te verdedigen tegen enige vorm van van deze bedreigingen. Maar een politiek van neutraliteit kon niet leiden tot de langverwachte vrede, aangezien Europa in een staat van beroering verkeerde en politieke en religieuze beslissingen moesten worden genomen. [17] Kort daarna verslechterde de politieke relatie met Spanje opnieuw. Coligny onderhield relaties met de Turken om de Spaans-Turkse politiek te verstoren, waarna de Spaanse koning opriep tot zijn verwijdering; een Hugenoten-expeditie op weg naar Amerika, die sinds 1493 door een pauselijke beslissing tot de Spaanse invloedssfeer had behoord, werd verdreven door een door Filips gestuurde vloot, waarop Frankrijk zich opnieuw gewond zag raken. Het toenemend aantal protestantse predikers die naar Vlaanderen werden gestuurd , verstoorde ook de Frans-Spaanse betrekkingen. In Frankrijk verslechterde de relatie met de Hugenoten echter. Aangezien deze geen mogelijkheid zagen om hun invloed en deelname aan de staat uit te oefenen, zou op 28 september 1567 een staatsgreep plaatsvinden onder leiding van admiraal Coligny en de prins van Condé. Het plan werd verraden, de koning ontsnapte en riep de steun van het koningschap in. Het edict en dus de gewetensvrijheid van de Hugenoten zouden echter onaangetast moeten blijven. Zelfs tijdens de Tweede Hugenotenoorlog hield Katharina vast aan haar tolerantie- en bemiddelingsbeleid. De oorlog duurde niet lang; Beide partijen ontbraken de financiële middelen en Katharina vreesde dat ze te afhankelijk zou worden van de Spanjaarden; daarom werd in maart 1568 de Vrede van Longjumeau aangenomen.

De reacties die uit Madrid en Rome kwamen nadat het vredesverdrag duidelijk was, waren duidelijk: de paus en Filips waren verontwaardigd en ontsteld. Om een ​​financiële basis te krijgen voor de strijd tegen de Hugenoten, stond Pius V de confiscatie toe van kerkelijke eigendommen tot een jaarlijks bedrag van 150.000 livres . De ter beschikking gestelde fondsen konden echter alleen worden gebruikt voor de verdediging van het Franse koninkrijk en de daarbij behorende katholieke religie. [18] Begin 1568 verliet Michel de l'Hôpital vrijwillig de dienst. In juli van hetzelfde jaar moesten protestanten een eed van trouw afleggen, werd bewapening verboden en werd opzegging aangemoedigd. [19] De rechten die in vredestijd aan protestanten werden gegarandeerd, werden opnieuw beperkt door andere decreten die van invloed waren op de protestantse eredienst, hun geestelijkheid en de leken.

Deze verandering in Katharina's politiek van bemiddeling naar onderdrukking laat duidelijk zien hoe pragmatisch op de gebeurtenissen werd gereageerd en hoe weinig religie eigenlijk een rol speelde. Want hoewel de Gereformeerden als een tweede Frankrijk verschenen [20] , onderhandelde Katharina met hen en verleende - met de niet te onderschatten hulp van l'Hôpital - een zekere vrijheid. Maar nadat aanvaardbare steun van buitenaf was aangeboden, nam Katharina opnieuw het vooruitzicht om in haar eigen belang - het gezag en de onafhankelijkheid van de kroon - te handelen en de kansen die zich voordeden effectief te benutten. Dit beleid veranderde echter weer in 1570. In de Derde Hugenotenoorlog die daarop volgde, moesten de prins van Condé, Louis I de Bourbon en François de Coligny-d'Andelot , de broer van de admiraal, worden uitgeschakeld. [21] De twee ontsnapten echter, een jaar later stierf de prins in de Slag bij Jarnac . Zijn zoon Heinrich I von Bourbon , die slechts 17 jaar oud was, en Heinrich von Navarre, 16 jaar oud, werden de nieuwe leiders van de protestantse beweging en gaven haar een legitiem karakter vanwege hun adellijke afkomst. Coligny bleef echter het militaire en politieke hoofd, daarom werd hem in 1569 de koninklijke acht opgelegd. Uitputting en geldgebrek kwamen echter al snel weer terug. Daarnaast was er de teleurstelling in het koninklijke kamp over de uitstekende hulp uit Spanje: de door Filips beloofde 4.000 Spanjaarden kwamen nooit aan en Alba kon de Franse troepen slechts redelijk ondersteunen. In 1570 werden de oorlogshandelingen geleidelijk stopgezet. ., Rusteloos geworden Filips II door deze sloop, stuurde zijn gezant Don Francisco de Alava naar Catherine, om een ​​dreigende vrede te voorkomen, [22] ze zeiden tegen hem: "[...] mijn zoon en ik moeten inzien hoe alles rechtvaardig op het punt staan ​​hun zaken op orde te brengen; wij willen die van ons ook op orde brengen, en aangezien we dat niet konden doen met vier gewonnen veldslagen, moeten we ons nu zo goed mogelijk inrichten zonder wapens. De katholieke koning probeert alleen zijn belangen te behartigen; dat willen wij ook!" [23]

Verlangen naar vrede, orde en eenheid vanaf 1570

Al snel had Katharina haar zaken op orde. In 1570 stond de regent op een kruispunt: als ze de strijd tegen de hugenoten in Frankrijk had voortgezet, zou het land nog een keer in een burgeroorlog zijn verzonken en zouden de financiële middelen op lange termijn [24] moeten worden bijeengebracht door hulp van buitenaf Frankrijk zou waarschijnlijk in buitenlandse afhankelijkheid zijn geraakt en er zou dan geprobeerd zijn om het beleid bij de rechtbank te sturen en af ​​te stemmen op de respectievelijke doelstellingen. Maar zelfs dan zou het einde van de burgeroorlog nog niet in zicht zijn geweest, aangezien de vorige oorlogen hadden aangetoond dat de Hugenoten zelfs door zware nederlagen niet van hun doelen konden worden weerhouden. Aan de andere kant had een vrede met de Hugenoten de politiek onstabiele situatie kunnen overwinnen en zou de burgeroorlog zijn beëindigd, zou Frankrijk niet afhankelijk zijn geweest van enige buitenlandse mogendheid en had de religieuze kwestie intern kunnen worden opgelost en, indien nodig, de Hugenoten hadden kunnen worden teruggestuurd naar de boezem van de rooms-katholieke kerk zoals Forquevaulx, de Franse ambassadeur in Madrid, had gerapporteerd aan de koning van Spanje. [25] Tegelijkertijd had ze echter af moeten zien van goede politieke betrekkingen met Spanje en Rome. In 1570 besliste Katharina over het minste kwaad. Op 8 augustus werd de vrede gesloten in Saint-Germain , wat duidelijk tegemoet kwam aan de Hugenoten in hun eis voor vrijheid van geloof en tolerantie. Ze kregen amnestie, alle sinds 1559 uitgesproken veroordelingen werden opgeheven, burgerlijke en religieuze gelijkheid werd hun verleend, en de protestantse adel kon weer kerkdiensten houden op hun terrein met hun families, onderdanen en andere gelovigen. Herstel werd toegestaan, er werden vier veiligheidsposten gecreëerd in La Rochelle , Montauban , Cognac en La Charité , en elk gouvernement moest twee steden voor de eredienst ter beschikking stellen; aan de andere kant bleven Parijs en het koninklijk kamp katholiek en nam de koning het achterstallige loon van de door de protestanten gerekruteerde troepen over. [26] Deze heilzame vrede geeft uitdrukking aan de wens van de regent om vrede, orde en eenheid in de Franse staat en de kroon te herstellen en het land met de Hugenoten te verzoenen. Alleen het faillissement van de staat leidde echter tot het sluiten van de vrede: zoals Giovanni Maria Petrucci , de gezant naar Florence, op 24 januari, 26 februari en 15 juli 1570 meldde, veroorzaakte het gebrek aan geld in het Franse leger ontevredenheid en ongehoorzaamheid. [27] Deze vrede verschilde dus van de vrede die gesloten was sinds de eerste twee Hugenotenoorlogen. Anders dan voorheen bleven de Hugenoten geen minderheid in het katholieke land, maar hun rol als militaire en politieke gemeenschap [28] werd versterkt. Ook aan het hof was de situatie fundamenteel veranderd: de katholieke partij steunde nu het koninklijk beleid nadat de Guises uit de gratie waren geraakt [29] en de hugenoten konden hun invloed aan het hof uitbreiden.

De Frans-Spaanse relatie daarentegen was aanzienlijk verslechterd: Elisabeth von Valois stierf in oktober 1568. In die tijd bood Katharina haar dochter Margarethe onmiddellijk ten huwelijk aan om de hechte familiebanden tussen de twee huizen te behouden. Maar koning Filips had zijn eigen plannen: hij wilde Anna van Oostenrijk , dochter van keizer Maximiliaan II , voor Karel IX hebben. Elisabeth van Oostenrijk was gepland en Margaretha van Valois zou trouwen met Sebastian, koning van Portugal . Filips' bedoelingen werden echter bitter teleurgesteld, aangezien de koning van Spanje op zijn beurt Anna van Oostenrijk, die Catherine als zijn eigen schoondochter had gekozen, voor zichzelf wilde houden. Sebastiaan van Portugal weigerde ook met Margarethe te trouwen, wat op zijn beurt Filips de schuld kreeg. [30] De Guisen hadden ook afstand van hem genomen, aangezien de beloofde hulp tijdens de laatste oorlog niet was aangekomen en de Spaanse koning plannen om Maria Stuart , de nicht van de familie Guisen, te bevrijden om de Engelse koningin niet uit te dagen, afwees. Niettemin zocht het Huis van Guise in 1570 een excommunicatie van Elizabeth I , wat op zijn beurt de relatie tussen de katholieken van Frankrijk en hun vorige beschermer verder verslechterde. [31]

Ontwikkelingen in Parijs van 1571 tot 1572

Coligny's terugkeer

Graaf Charles de Téligny verbeterde op lange termijn de relatie tussen de kroon en de Hugenoten. Door naar de koning te gaan om hem te vertellen over de schendingen van het vredesverdrag die in het rijk hadden plaatsgevonden, ontstond geleidelijk een diplomatieke relatie tussen protestanten en katholieken, die als basis diende voor het verzoenen van de strijdende partijen. Want aanvankelijk was de stemming aan beide kanten ingetogen, omdat de onrust van de burgeroorlog met zijn bittere stemming nog niet was vergeten, maar vooral omdat de Hugenoten de koning en zijn moeder nog niet vertrouwden. Te vaak hadden mensen de beloofde vrede verbroken, gezworen wraak te nemen en beloften niet na te komen. Coligny weigerde daarom aanvankelijk alle uitnodigingen van de rechtbank. [32]

De verhoudingen waren voorlopig zo sterk verbeterd dat Coligny het gepast vond om in september 1571 terug te keren naar het hof. Omdat het hof op verschillende manieren zijn oprechtheid probeerde te doen gelden: de prins van Condé moest trouwen met de zuster van de hertog van Nevers, Hendrik van Navarra de koninklijke prinses Margarethe van Valois en Coligny werd een gouverneurschap beloofd van Béarn en Guyenne , zijn vrienden ook gouverneursposten [33] moesten bekleden, verzekerden de koning, Catharina, de hertog van Anjou en Alençon de admiraal in een brief van hun gunst. Dat Madrid en Rome ontevreden reageerden op dergelijke plannen blijkt uit de verklaring van de nuntius in Frankrijk, Anton Maria Salviati : "Deze koningin gelooft niet meer in God, zelfs niet een van degenen die zich nu in haar of de omgeving van de koning bevinden." [ 34] Het koninklijk beleid was nu gericht op de Hugenoten en bevrijdde zich van de katholieke machtsdruk.

Coligny arriveerde op 12 september 1571 in Blois : hij werd hersteld in zijn oude kantoren, bekleedde nu ook nieuwe functies en ontving een bedrag van 10.000 livres. [35] Hij nam deel aan de privéraad van de koning en deze gebruikte hem ook voor individuele discussies. Het feit dat er een hechte relatie tussen de twee ontstond en dat Karl zelfs de admiraal vader noemde, wordt overal beschreven. Coligny verbleef in 1571 echter slechts ongeveer vijf weken aan het koninklijk hof en keerde pas op 6 juni 1572 terug. [36] Dat hij een enorme invloed op de koning zou kunnen uitoefenen of zelfs - zoals de Spaanse ambassadeur meldt [37] - de koning zou grijpen, kan niet worden bewezen en is ook zeer onwaarschijnlijk, vooral omdat dringende beraadslagingen over de geplande kwestie in juni 1572 in Vlaanderen werden gevoerd. afgekeurd. [38] Niettemin veroorzaakten zijn terugkeer en de vermeende invloed op de koning ongenoegen onder katholieken.

Geplande alliantie door de bruiloft

Het is moeilijk vast te stellen wie het huwelijk van Hendrik van Navarra en Margaretha van Valois initieerde. Hoewel Margarethe de suggestie voor een dergelijk verband in haar memoires toeschrijft aan Montmorency [39], is de rol van Catherine als initiatiefnemer zeker waarschijnlijker. De poging om met haar jongste dochter te trouwen om een ​​gunstige politieke band te krijgen, was niet ver weg. Bovendien maakte dit het mogelijk om de in 1570 begonnen Hugenotenvriendelijke politiek te consolideren en op zijn beurt invloed uit te oefenen op de jonge koning van Navarra en dus op de kwestie van de religie. De bruiloft moet de nieuwe politiek van vrede en verzoening symboliseren en bezegelen.

Deze plannen werden echter ook afgekeurd: de strenge katholieken aan het hof en in het leger wezen dit beleid af; [40] nadat Alava op 3 juli 1571 voor het eerst aan de Spaanse koning rapporteerde over een ophanden zijnd huwelijk van de twee, [41] zag hij de hoop op goede Frans-Spaanse betrekkingen tanen en zo ook de pausen (beiden Pius V en vanaf 1572 Gregory XIII. ) Weigerden hun toestemming voor dit huwelijk over de confessionele barrière ( dispensatie ).

De campagne van Vlaanderen

Al in augustus 1568 was er een verdrag gesloten tussen Willem van Oranje , de leider van de Gereformeerden in Nederland, en de hugenotenleiders Coligny en de Prins van Condé, dat wederzijdse hulp aan de partijen garandeerde. Voor Coligny maakte dit bondgenootschap deel uit van een nog verder reikend plan, omdat het tot doel had Frankrijk te bevrijden van de katholieke invloedssfeer, Spanje te ontkrachten en alle naties, onafhankelijk van Rome en Madrid, samen te brengen. [42] Daarom steunde hij in 1570 ook de Frans-Engelse huwelijksplannen tussen Elizabeth I en de hertog van Anjou. In die tijd hadden Karl en Katharina ook geprobeerd een dergelijke verbinding tot stand te brengen om Frankrijk te bevrijden van de invloed van Spanje.

Daarom waren eind juli 1571 de plannen van Ludwig von Nassau , de broer van Wilhelm van Oranje, niet vies: in naam van Nederland vroeg hij de koning om bescherming en hulp en beloofde hij Vlaanderen en Artois in een succesvol onderneming. [43] Ook de Duitse protestantse vorsten en Engeland zouden een dergelijke onderneming steunen. Echter, deze plannen waren niet nieuw, want Teligny en de Florentijnse ambassadeur Petrucci al deze ideeën aan de koning, dat is waarom had ingediend Kasper von Schomberg , de ambassadeur van Frankrijk naar het Duitse Rijk, geprobeerd om een vast defensieve alliantie met de protestanten sinds het voorjaar van 1571. [44] De bewapening van Oranje en Alba's hachelijke situatie in Nederland zou een dergelijk project hebben begunstigd. Zowel het Koninkrijk Engeland als de protestanten in Duitsland hielpen echter niet. [45] Zonder de buitenlandse steun zou het bedrijf echter niet kunnen worden gerealiseerd, dus dit werd voor het eerst met rust gelaten, maar Coligny ging door met het promoten van de protestantse stroming in Nederland.

Met de verovering van de stad Brielle op 1 april 1572 begon de steun voor Willem van Oranje binnen de Nederlanden te groeien en werd de strijd tegen Alba voortgezet. Karel IX verzekerde de koning van Spanje zijn vriendschap voor zover mogelijk, maar moedigde ook de Geusen aan hun strijd voor vrijheid voort te zetten. Op 19 april 1572 werd een defensief bondgenootschap gesloten tussen Engeland en Frankrijk, waarin de twee staten zich ertoe verbinden elkaar te steunen als een aanval door een derde mogendheid - vermoedelijk Spanje - zou plaatsvinden. Toen de Spaanse troepen Valenciennes echter binnentrokken om de rebellen te verdrijven, reageerden de oorlogstegenstanders aan het hof met ontzetting, maar Coligny mocht nieuwe troepen naar de Nederlanders sturen. [46] Maar toen ook Engeland zich neutraal gedroeg, sloeg de stemming aan het hof om in het voordeel van de streng katholieken met hun pro-Spaanse opstelling.

Ook het buitenland reageerde op de omstandigheden in Frankrijk: Venetië stuurde de buitengewone ambassadeur Giovanni Michiel om Johann Cavalli te steunen en een naderende oorlog met Spanje te voorkomen. In Parijs zelf stapelden de geruchten zich op over een naderende oorlog. Michiel en Cavalli berichtten op 6 augustus 1572: “In de tijd dat de koningin-moeder van Parijs afwezig was, waren er sterke oorlogsgeruchten, en niet zonder reden, vanwege een raad die de koning alleen met de admiraal en Montmorency had hielden de 4 staatssecretarissen vast, waarna zij spraken over oorlogsvoorbereidingen." [47] Ook de nuntius Salviati bevestigde dit en voegde eraan toe dat" [...] iedereen geloofde dat besloten was de oorlog te beginnen. Als aber unvermuthet die Königin erschien, warf sie Alles um.“ [48] Jedoch der Florentiner Petrucci sieht beide, Katharina und Karl, einem Krieg abgeneigt: „Man streitet hier, ob man in Flandern Krieg machen solle oder nicht. Viele verlangen es leidenschaftlich; aber der König und die Königin wollen es nicht, denn sie sind schon der Trommeln und Trompeten überdrüssig.“ [49] Dass Katharina vor einem Krieg in den Niederlanden und somit vor einem Krieg mit Spanien zurückschreckte, ist wohl nachvollziehbar, denn sie erkannte Frankreich als einen noch immer geteilten Staat, in dem sich zu jedem Zeitpunkt die Fronten zwischen Katholiken und Protestanten wieder verhärten konnten und somit ein Krieg aussichtslos wäre. Auch war sie sich über die Folgen einer Niederlage gegen Spanien bewusst und hatte die Bemühungen um den Frieden von Cateau-Cambrésis 1559 nicht vergessen. [50] Nur durch ein Bündnis mit England und den protestantischen Fürstentümern hätte der Krieg Aussicht auf Erfolg gehabt. Außerdem standen für Katharina immer noch die Unabhängigkeit des Staates und die Sicherung der Dynastie im Vordergrund.

Jedoch war nicht sie die größte Gegnerin eines Krieges. Es waren eher die politisch strengen Katholiken, die sich treu gegenüber dem Papst und dem König von Spanien verhielten und vom Herzog von Anjou und dem Kardinal von Lothringen angeführt wurden. [51] Am 6. und 9. August 1572 sprach man dann im Conseil über den Krieg in Flandern. Gegen die Übermacht der Kriegsgegner hatte Coligny keine Möglichkeit, sein Vorhaben zu verteidigen. Der Krieg wurde abgelehnt. Am 9. August schrieb Karl an den französischen Gesandten in England, Bertrand de Calignac de la Mothe-Fénélon:

„Man glaubt, dass der Krieg in Flandern sehr stark entbrennen wird, aber ich werde mich nicht daran betheiligen, wenn nicht die Spanier zuerst mein Reich angreifen. Es wäre für meine Interessen sehr gut, wenn die Königin von England, welche so viele Mittel besitzt, mit Händen und Füssen hinein ginge und in Seeland ihre Praktiken übte. Dann würde Oranien, der gerade auf Mons marschiert, ganz anders gesichert und stark sein; denn von meinen hugenottischen Unterthanen wird er nur die bekommen, welche sich heimlich davon machen können.“ [52]

Karl wollte Krieg, wieso auch immer, [53] aber die Ereignisse hatten sich nicht zu seinen Gunsten entwickelt.

Am 18. August 1572 fand dann die Hochzeit von Heinrich von Navarra mit Margarete von Valois statt. Coligny schrieb seiner Frau am selben Tag, er wolle sich nach den Festveranstaltungen, die drei bis vier Tage dauern sollten, mit dem König im Louvre besprechen. [54] Er gab zwar nur an, das Gespräch betreffe die Verletzungen des Edikts, aber der Krieg in Flandern hätte auch ein Thema sein können.

Die Bartholomäusnacht am 24. August 1572

Die Wandmalereien von Giorgio Vasari stellen die Ermordung Gaspard de Colignys dar.

Versuchter Anschlag auf Coligny (22. August)

Es gibt die verschiedensten Berichte über die Umstände des Anschlags auf Coligny am späten Vormittag des 22. August 1572 auf dem Rückweg vom Louvre. Tatsache bleibt jedoch, dass sein Leben durch einen glücklichen Zufall gerettet wurde – es ist unklar, ob er sich die Schuhe band, einen Brief öffnete oder auf der Straße ausspuckte. Als Attentäter wurde schnell Maurevert identifiziert, der 1569 im Auftrag des Königs den Hugenottenführer Mouy ermordet hatte [55] und der sich, unmittelbar nachdem er den Schuss abgegeben hatte, im Haus eines engen Freundes des Hauses Guise aufhielt. Alle Berichterstatter beschrieben den König als empört und wütend über den Anschlag. Eine eingesetzte Kommission sollte die Umstände untersuchen. Wie aus einem Brief Karls an La Mothe vom 22. August 1572 deutlich hervorgeht, sah er die Schuld am Attentat bei den Guisen. [56] Die Auftraggeber können wohl nie identifiziert werden, aber sicher ist doch, dass es sich hierbei um keinen langfristig angelegten Plan handelt, sondern dass er aus persönlichen Motiven eines Einzelnen oder einer Gruppe entstand. Die Theorie, Katharina hätte den Anschlag unternommen, um die „[…] Vereinigung der Schlachtopfer in einem Stadtviertel […]“ [57] zu erleichtern, wurde widerlegt. [58] Es wäre abwegig und unlogisch von der Regentin gewesen, wenn sie ein Attentat auf den Admiral unternommen hätte, da damit der Frieden in Frankreich enorm gefährdet gewesen wäre und sie dadurch selbst einen Brand im Zentrum der Macht und in ihrer Nähe ausgelöst hätte. [59] Dass sie aus mütterlicher Eifersucht, die ja gar nicht begründet gewesen wäre, da Coligny nur für einen kurzen Zeitraum am Hof weilte, handelte, erscheint auch unwahrscheinlich. Katharina und Karl hätten zu diesem Zeitpunkt kein Motiv gehabt, den Admiral zu töten. Auch wenn ein weitläufigerer Plan zur Ermordung aller Hugenotten vorhanden gewesen wäre – wofür es allerdings keine Beweise gibt –, hätte der Anschlag auf Coligny die übrigen Hugenotten gewarnt, und der Bürgerkrieg hätte von neuem begonnen. Jedoch liegt die alte Fehde der Guisen schwer auf diesem Ereignis: Sie hätten ein Motiv gehabt, und auch ihre Verbindung zu dem Mörder machte sie zu Tatverdächtigen. Es ist somit wohl eher eine für sich allein stehende Begebenheit, die eine Kette weiterer Ereignisse auslöste, aber mit einem Massaker in keinem Zusammenhang stand.

Vorbereitungen zur Eliminierung (23. August)

Nach dem gescheiterten Anschlag auf Coligny herrschte wohl Aufruhr in Paris, da man Rache und somit auch einen Vergeltungsschlag der Hugenotten innerhalb der Stadtmauern vermutete. Dass die Anhänger des Admirals sich ähnlich äußerten, ist nicht unwahrscheinlich, denn sowohl Salviati als auch der spanische Gesandte Zúñiga berichten von „anmaßendem“ Verhalten der Hugenotten, die Anklagen erhoben hatten und – aus Not, Angst und Wut – Drohungen ausstießen. Außerdem standen ungefähr 4.000 Mann hugenottischer Truppen ganz in der Nähe von Paris. [60] Die Gerüchte und Befürchtungen entwickelten wohl eine Eigendynamik und erreichten auch den Louvre.

Belegt ist einmal durch die Protokolle der Pariser Stadtbehörde und durch Michiel und den Seigneur de Brantôme, [61] dass abends am 23. August der Prévôt des Marchands , Jean Le Charron , zum König gerufen wurde. [62] In den Aufzeichnungen der Stadt Paris heißt es, der König habe in Anwesenheit unter anderem seiner Mutter und seines Bruders, des Herzogs von Anjou, erklärt, Hugenotten (Anhänger der „Neuen Religion“) hätten durch Verschwörung eine Erhebung gegen den König und den Staat geplant und die Ruhe der Pariser Untertanen gestört:

« Sa Majesté auroit declaré en la presence de la Royne, sa Mere, et de Monseigneur le duc D'Anjou, son Frère, et autres Princes et Seigneurs, avoir esté adverty que ceulx de la Nouvelle Religion se voulloient eslever par conspiration contre Sad. Majesté et contre son Estat, et troubler le repos de ses subjectz et de sad. ville de Paris. » [63]

Der Prévôt erhielt weiter die Aufgabe, Wachen außerhalb und innerhalb von Paris aufzustellen – wohl eine Reaktion auf einen vermeintlich protestantischen Vergeltungsschlag –, die Tore der Stadt Paris zu verschließen, die Boote von der Seine zu entfernen und Waffen an die Stadtmiliz zu verteilen. Jedoch erhielten sie keinen Befehl zu töten; es sollte nur Artillerie vor dem Hôtel de Ville aufgestellt werden, womöglich um Volksaufstände frühzeitig zu bewältigen. Auch der Besuch des Prévôt am 24. August im Louvre, der dem König mitteilt, einige Personen der königlichen Leibwache wären am Plündern und Morden beteiligt gewesen, zeigt doch deutlich, dass ein Befehl nicht vorlag, sonst wäre ein solcher Bericht entbehrlich gewesen. [64] Ein anderer Eintrag bestätigt, dass ein Rat « […] ordonne le massacre de la Saint-Barthélemy. » [65] – dieses genannte Massaker bezieht sich aber vermutlich nur auf die Eliminierung des Admirals Coligny und der anderen Hugenottenführer, wie es auch später in den königlichen Berichten dargelegt wird. Dass der Befehl zum allgemeinen Töten vom König kam, lässt sich nicht belegen; er hatte auch die größten Anstrengungen unternommen, dem Morden Einhalt zu gebieten, [66] und reagierte auf das Geschehen mit Entsetzen.

Das Morden in Paris

Nachdem anscheinend eine Truppe, bestehend aus der Schweizergarde des Königs und den persönlichen Leibwächtern des Herzogs von Anjou, unter der Leitung des Herzogs von Guise , [67] den Admiral in seinem Haus ermordet hatte, wurden die übrigen Hugenottenführer getötet. Viele Berichte enthalten den Ausruf „Der König will es!“, der wahrscheinlich vom Herzog von Guise stammt und von dem Volk als Aufruf zur Massenexekution interpretiert wurde. [68] Eine Welle von Gewalt wurde ausgelöst, vermutlich Resultat der religiösen Spannungen der letzten Jahre und besonders des Edikts von Saint-Germain , und breitete sich über ganz Frankreich aus. Schon die Unruhen während des Streits um das Croix des Gâtinais zeigen die explosive Stimmung, die in Paris herrschte. Gemordet wurde aus religiösen Motiven, nicht aus politischen. [69] Was sich in Paris und anderen Städten Frankreichs zeigte, war unkontrollierte Wut und Gewalt, die sich mehr oder weniger zufällig gegen Menschen richtete; es war aber kein von oben kontrolliertes und geplantes Massaker. Auch war die Gewalt der Bartholomäusnacht ein Produkt der Ekstase und Frustration der Betroffenen. [70]

Ein Straßburger Bürger sagte aus: „Da setzte überall in Paris ein Gemetzel ein, daß es bald keine Gasse mehr gab, auch die allerkleinste nicht, wo nicht einer den Tod fand, und das Blut floß über die Straßen, als habe es stark geregnet“ und „Schon war der Fluß mit Leichen bedeckt und ganz rot vom Blut […].“ [71]

Königliche Stellungnahme

Katharina von Medici beugt sich über Leichen (Detail aus dem Gemälde von Dubois)

Noch während sich die Gräueltaten in den Straßen von Paris abspielten, entstanden die ersten Briefe, die Bezug auf die Geschehnisse nahmen. Erst am 26. August jedoch sprach König Karl IX. vor dem Parlament und übernahm die Verantwortung für die Morde, denn die Hugenottenführer hätten sich verschworen und so den König zum Eingreifen genötigt. Auch Zúñiga und Petruzzi bestätigten dies. [72] Dennoch sind mehrere Versionen dieser ersten Stellungnahme vorhanden, einerseits solche, die von einem jahrelang geplanten Unternehmen sprechen, andererseits solche, die für eine spontane Handlung plädieren.

Die Gedenkmedaille mit dem Bild Papst Gregors XIII. zeigt rückseitig die Inschrift „UGONOTTORUM STRAGES 1572“ („Die Niederlage der Hugenotten 1572“) und einen Kreuz und Schwert tragenden Engel neben niedergemachten Protestanten

In den Schreiben, die in den Wochen und Monate nach der Bartholomäusnacht entstanden, wird dennoch ein allgemeiner Konsens deutlich: Der König habe zwar den Anschlag auf Coligny sehr bedauert; da allerdings die Hugenotten gegen den König konspirierten, musste er sich verteidigen und gab so den Befehl zur Tötung des Admirals und seiner Anhänger – das allgemeine Morden sei jedoch ein spontanes Pogrom der Bevölkerung gewesen. Im Grunde bietet diese Erklärung vielleicht einen in sich konsequenten Gang der Ereignisse, [73] die durch Misstrauen, Wut, Hoffnungslosigkeit und Angst begründet waren. Eine Verschwörung der Hugenotten ist jedoch sehr unwahrscheinlich und vor allem nicht beweisbar. Allerdings hätte der König an eine solche glauben können, zumal die Hugenotten 1567 schon einmal einen Anschlag auf ihn geplant und 1560 ein Attentat auf Franz II. verübt hatten. Somit wurde der Befehl zum Erstschlag gegeben, um Admiral Coligny und gut zwei bis drei Dutzend der protestantischen Edelleute zu töten. [74] Unglücklicherweise können auch hier keine genauen Angaben zum Ursprung des Plans gemacht werden, nur dass die Entscheidung vermutlich von der königlichen Familie und einigen Mitgliedern des Hofes getroffen wurde. Dass der König von seiner Mutter oder sonstigen Personen überredet wurde, lässt sich ebenfalls nicht beweisen. [75] Auch über den Zeitpunkt gibt es keine gesicherten Daten. Die Quellen legen nur dar, dass erst am 23. August exakte Befehle zum Töten der Hugenottenführer entstanden waren. Das allgemeine Morden in Paris und in vielen französischen Städten kann auf die Initiative der Massen zurückgeführt werden. [76]

Nach der Bartholomäusnacht hielten der König und besonders Katharina an der alten Politik fest: Das Edikt von Saint-Germain sollte in Kraft bleiben, Versammlungen der Hugenotten wurden nur untersagt, um eine Bewaffnung zu verhindern, außerdem wollte sich die Krone unter keinen Umständen den in Spanien sitzenden Habsburgern beugen, und ein Bündnis mit Philipp II. wurde weiterhin abgelehnt. [77]

Reaktion des Papstes

Papst Gregor XIII. ließ bei Bekanntwerden des Massakers zum Dank ein Te Deum singen und eine Gedenkmünze prägen. Der Maler Giorgio Vasari wurde beauftragt, drei Wandmalereien in der Sala Regia zur Würdigung des Ereignisses anzufertigen. Am 11. September 1572 wurde auf Veranlassung des Papstes eine gemeinsame Feier anlässlich des Sieges bei Lepanto und der Ermordung Colignys veranstaltet. [78]

Zusammenfassung

Frankreich war zu einem Pulverfass geworden. Internationale, persönliche, nationale, politische und religiöse Interessen und Konflikte verursachten seit 1559 eine permanente Staatskrise. Europa selbst war auch im Wandel; die Ausbreitung des reformierten Glaubens nötigte alle Staaten, sich mit der Religionsfrage auseinanderzusetzen. Im Heiligen Römischen Reich konnte man mit cuius regio, eius religio nach dem Augsburger Religionsfrieden eine zufriedenstellende Lösung schaffen. Jedoch bedingte die zentralisierte Staatsstruktur in Frankreich schon von vornherein einen Konflikt mit der neuen Religion. Das spanische Hegemonialstreben, welches nicht nur politisch, sondern auch religiös auf die französische Staatsführung Einfluss ausübte, problematisierte diese Auseinandersetzung. [79] Die Krone – und besonders Katharina – war bedacht, ihre innerstaatlichen Interessen zu wahren und somit eine Einflussnahme Spaniens und daher auch Roms und des Deutschen Reiches zu verhindern. Diese Internationalisierung des Konflikts und das Bestreben Frankreichs, jegliche Macht jedoch hier herauszuhalten, führten daher zu einer weiteren Schwächung des Reiches.

Katharina war seit 1560 bemüht, eine Balance zwischen den am Hof konkurrierenden Parteien zu halten, die Autorität der Krone wiederherzustellen und die Dynastie zu sichern. Allerdings war die französische Monarchie zu schwach, zu sehr verschuldet und durch die fortwährenden Konflikte der Obrigkeit zu sehr entkräftet, [80] als dass sie eine langfristige Lösung hätte finden können. Die Bemühungen, die Hugenotten mit dem Staat zu versöhnen, indem man eine königliche Hochzeit vollzog und Coligny an den Hof zurückholte, führten hingegen auf der katholischen Seite zu Unverständnis und Wut. Das Religionsproblem hätte nie gelöst werden können, denn ein Entgegenkommen hätte bei der anderen Partei wieder Unmut hervorgebracht. Da man sich aber 1570 durch das Edikt von Saint-Germain für eine Annäherung an die Hugenotten entschieden hatte, konnte der Konflikt, der sich seit Jahrzehnten und durch den Bürgerkrieg entwickelt hatte, nicht bereinigt werden. Misstrauen, Angst und fragmentarische Entscheidungen führten dann zum königlichen Eingreifen und zum Mord an den Hugenottenführern, was wiederum eine Welle von Gewalt in ganz Frankreich auslöste. Die Bartholomäusnacht des Jahres 1572 war ein direktes Resultat einer „[…] tiefgreifende [n] Verwilderung menschlicher und staatlicher Verhaltensweisen […]“ [81] , die 1559 ihren Anfang genommen hatte.

In der Bartholomäusnacht und den Tagen danach wurden in Paris um die 3000 Menschen ermordet (mehrere tausend in der Provinz), in der großen Mehrzahl Hugenotten. Von August bis Oktober fanden ähnliche Massaker in anderen Städten statt, unter anderem in Toulouse , Bordeaux , Lyon , Bourges , Rouen und Orléans, wobei zwischen 5.000 und 15.000 Menschen umkamen. Prominente Opfer des Massakers waren der Komponist Claude Goudimel und der Philosoph und Humanist Petrus Ramus .

Folgen

Für die Protestanten war die Bartholomäusnacht eine schwere Niederlage, und sie verloren einen großen Teil ihrer politischen Führer. Es wurde in den folgenden Jahren klar, dass Paris und Frankreich nicht mehrheitlich für die Reformation zu gewinnen waren, da die Mehrheit der Bevölkerung beim römisch-katholischen Glauben verblieb und die politischen Kräfte der protestantischen Partei nicht ausreichten, den neuen reformierten Glauben mit Gewalt durchzusetzen. Andererseits war die katholische Partei auch nicht stark genug, um die Protestanten vollständig zu besiegen. Die Religionskämpfe in Frankreich gingen daher nach den Ereignissen der Bartholomäusnacht weiter, bis den Hugenotten 1598 vom französischen König Heinrich IV. im Edikt von Nantes Rechtssicherheit garantiert wurde. Die im Edikt von Nantes garantierten politischen Sonderrechte der Protestanten wurden jedoch im 17. Jahrhundert mit der Entwicklung des Absolutismus insbesondere unter der Regierung des Kardinals Richelieu nach und nach wieder aufgehoben. Nachdem sich der Druck auf die Protestanten immer weiter verstärkt hatte, wurde schließlich auch 1685 von Ludwig XIV. im Edikt von Fontainebleau die Religionsfreiheit endgültig aufgehoben. Trotz schwerster Strafandrohungen und Verbot der Auswanderung flohen ungefähr 200.000 Hugenotten in Nachbarländer und alle Welt (insbesondere England , die Niederlande , Preußen , Hessen , die Schweiz und Südafrika ). Durch die Emigration vieler tüchtiger Hugenotten erlitt Frankreich großen wirtschaftlichen Schaden, und umgekehrt profitierten die Einwandererländer sehr von den Fähigkeiten der Emigranten.

Literatur

Aufsätze
 • Jean P. Barbier-Mueller: La Parole et les Armes. Chronique des Guerres de religion en France (1562–1598) . Musée internationale de la reforme, Genf 2006, ISBN 2-7541-0094-6 , S. 103–125.
 • Julien Coudy (Hrsg.): Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten („La guerres de religion“). Dtv, München 1980, ISBN 3-423-02707-X , S. 166–217. (Nachdruck d. Ausg. Düsseldorf 1965)
 • Barbara B. Diefendorf: Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris . University Press, Oxford 1991, ISBN 0-19-506554-9 , S. 93–106.
 • Ernst Hinrichs (Hrsg.): Kleine Geschichte Frankreichs (RUB; 9333). Neuaufl. Reclam, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-15-017057-1 , S. 125f. und S. 153–156 (zusammen mit Heinz-Gerhard Haupt , Stefan Martens , Heribert Müller , Bernd Schneidmüller und Charlotte Tacke ).
 • Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629 (= New approaches to European history. 8). University Press, Cambridge 1995, ISBN 0-521-35873-6 , S. 50–97.
Bücher
 • Hermann Baumgarten : Vor der Bartholomäusnacht . Truebner, Straßburg 1882.
 • Jean-Louis Bourgeon: L'assassinat de Coligny (= Travaux d'histoire éthico-politique. 51). Droz, Genf 1992.
 • Denis Crouzet: La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance . Fayard, Paris 1994, ISBN 2-213-59216-0 .
 • Barbara B. Diefendorf: The Saint Bartholomew's Day Massacre. A Brief History with Documents. (= The Bedford Series in History and Culture ). Boston/ New York 2009, ISBN 978-0-312-41360-6 .
 • Philippe Erlanger : Bartholomäusnacht. Die Pariser Bluthochzeit am 24. August 1572 („Le massacre de la Saint-Barthélemy“). Laokoon-Verlag, München 1966.
 • Janine Estebe: Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy. (= Les introuvables ). 2. Auflage. Edition Le Centurion, Paris 1975.
 • Robert M. Kingdon: Myths about the St. Bartholomew's Day Massacres 1572–1576 . Harvard University Press, Cambridge MA 1988, ISBN 0-674-59831-8 .
 • Karl Kupisch : Coligny. Eine historische Studie . 2., veränderte Auflage. Verlag Lettner, Berlin 1951.
 • Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572 (= Historische Texte/Neuzeit. 8). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1969.
 • Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents (= International archives of the history of ideas. 75). Kluwer, Amsterdam 2002, ISBN 90-247-1652-7 . (Nachdr. d. Ausg. Den Haag 1974)
 • Nicola M. Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572 . Macmillan, London 1973.
 • Johann Friedrich Ludwig Wachler : Die Pariser Bluthochzeit . Barth Verlag, Leipzig 1826.
 • Simon P. Widmann: Die Bartholomäusnacht des Jahres 1572 . Melchior, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939102-84-9 .
 • Heinrich Wuttke : Zur Vorgeschichte der Bartholomeusnacht. Historisch-kritische Studie . Weigel Verlag, Leipzig 1879 (hrsg. aus dessen Nachlasses von Dr. Georg Müller-Frauenstein).
Illustrationen
 • Illustration von Frans Hogenberg von 1576: Hie ist zu sehen in was gestalt, Verliern das leben iung und alt, Auf einer hochzeit zu Paris, So da zu gericht soll sein gewis, Da wirt ermordt der Admiral, Mit seinem Adel alzumal, … ( Digitalisat )

Adaptionen

Filme
Literatur
Musik
 • Giacomo Meyerbeer : Die Hugenotten . Große Oper in fünf Aufzügen („Les Huguenots“). Verlag Schröder, Markranstädt 2004 (Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1836).

Weblinks

Commons : St. Bartholomew's Day massacre – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Bartholomäusnacht – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. (= New approaches to European history , Vol. 8.) Cambridge 1995, S. 82.
 2. Ernst Hinrichs (Hrsg.): Kleine Geschichte Frankreichs. Von Heinz-Gerhard Haupt, Ernst Hinrichs, Stefan Martens, Heribert Müller, Bernd Schneidmüller, Charlotte Tacke (= Reclam. 9333). Stuttgart 2003, S. 125.
 3. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 19f.
 4. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 21.
 5. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 3 f.
 6. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 10f.
 7. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 23.
 8. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 10.
 9. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 24.
 10. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 27.
 11. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 15.
 12. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 24.
 13. Vgl. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 31.
 14. Jean-Louis Bourgeon: L'assassinant de Coligny. (= Travaux d'histoire éthico-politique. 51). Genève 1992, S. 128
  NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 27.
 15. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 149.
 16. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 155.
 17. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 156f.
 18. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 168.
 19. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 41
  Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2. veränderte Auflage, Berlin o. J., S. 169.
 20. Janine Estebe: Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy. Paris 1968, S. 59ff.
 21. NM Sutherland: The Massacre of St. Bartholomew and the Problem of Spain. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. The Hague 1974, S. 18.
 22. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 6.
 23. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2. veränderte Auflage, Berlin o. J., S. 182.
 24. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 9.
 25. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 9 und S. 24.
 26. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 182f.
  Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572. Eingeleitet und herausgegeben von Ilja Mieck.(= Historische Texte/Neuzeit 8. Herausgegeben von Reinhart Koselleck und Rudolf Vierhaus ) Göttingen 1969, S. 9ff.
 27. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 21f.
 28. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. (= New approaches to European history. 8). Cambridge 1995, S. 77.
 29. Anders sieht das Baumgarten, der argumentiert, die Teilnahme des Königs an der Guise-Hochzeit am 3. Oktober 1571 sei ein Beweis für die Gunst des Königs. Vgl. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 33.
 30. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 180f.
  Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 18.
 31. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 12
  Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2. veränderte Auflage, Berlin o. J., S. 180ff.
 32. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 186.
 33. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 185.
 34. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2. veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 186.
 35. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 198.
 36. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 312 und 316.
 37. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 199.
 38. Vgl. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 316.
 39. Julien Coudy (Hrsg.): Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten. Herausgegeben von Julien Coudy. Vorworte von Pastor Henry Bosc und A.-M. Roguet OP Historischer Abriß von Ernst Mengin. Düsseldorf 1965, S. 169.
 40. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler. Leipzig 1826, S. 55.
 41. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 17f.
 42. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 193f.
 43. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 194 f.
 44. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 193.
 45. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 200 und Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 193f.
 46. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 210.
 47. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 208.
 48. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 208.
 49. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2. veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 213.
 50. NM Sutherland: The Massacre of St. Bartholomew and the Problem of Spain. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. The Hague 1974, S. 20.
 51. NM Sutherland: The Massacre of St. Bartholomew and the Problem of Spain. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. The Hague 1974, S. 20f.
 52. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 218 f.
 53. Siehe dazu die Aussage Sutherlands, dass der Krieg perhaps as an alternative to hunting gesehen werden kann. Vgl. NM Sutherland: The Massacre of St. Bartholomew and the Problem of Spain. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. The Hague 1974, S. 23.
 54. Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 223.
 55. Brief Karls an den Herzog von Alençon vom 10. Oktober 1569, in: Julien Coudy (Hrsg.): Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten , Düsseldorf 1965, S. 178.
 56. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 339.
 57. Ludwig Wachler: Die Pariser Bluthochzeit. Dargestellt von Dr. Ludwig Wachler . Leipzig 1826, S. 68.
 58. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572 . London, Basingstoke 1973.
 59. Janine Estebe: Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy . Paris 1968, S. 183.
 60. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. (= New approaches to European history. 8). Cambridge 1995, S. 84.
  Hermann Baumgarten: Vor der Bartholomäusnacht. Straßburg 1882, S. 240.
  NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 341.
 61. Julien Coudy (Hrsg.): Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten. Düsseldorf 1965, S. 184f.
 62. Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572. (= Historische Texte/Neuzeit. 8). Göttingen 1969, S. 38
  Barbara B. Diefendorf: Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris . New York/ Oxford 1991, S. 95.
 63. Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572. (= Historische Texte/Neuzeit. 8). Göttingen 1969, S. 38
 64. Barbara B. Diefendorf: Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris . New York, Oxford 1991, S. 98.
 65. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572 . London/Basingstoke 1973, S. 339.
 66. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. In: New approaches to European history 8. Cambridge 1995, S. 90
  NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 340.
 67. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. In: New approaches to European history 8. Cambridge 1995, S. 85.
 68. Barbara B. Diefendorf, Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris. New York, Oxford 1991, S. 99. Zitat ebenfalls.
 69. Mack P. Holt: The French Wars of Religion, 1562–1629. In: New approaches to European history 8. Cambridge 1995, S. 85ff.
  Natalie Zemon Davis: The Rites of Voilence: Religious Riot in Sixteenth-Century France. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. Den Haag 1974, S. 203–242.
 70. Natalie Zemon Davis: The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. Den Haag 1974, S. 240.
  Janine Estebe: Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy. Paris 1968, S. 194, 197.
 71. Julien Coudy (Hrsg.): Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten . Düsseldorf 1965, S. 199 und 201.
 72. Heinrich Wuttke: Zur Vorgeschichte der Bartholomeusnacht . Herausgegeben aus dessen Nachlasses von Dr. Georg Müller-Frauenstein. Leipzig 1879, S. 19ff.
 73. Janine Estebe: Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-Barthélemy. Paris 1968, S. 180.
 74. Mack P. Holt: The French Wars of Religion. 1562–1629, in: New approaches to European history 8. Cambridge 1995, S. 84.
 75. Barbara B. Diefendorf: Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris. New York, Oxford 1991, S. 96.
 76. Natalie Zemon Davis: The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France. In: Alfred Soman (Hrsg.): The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals and Documents. Den Haag 1974, S. 203–242.
 77. Karl Kupisch: Coligny. Eine historische Studie. 2., veränderte Auflage. Berlin o. J., S. 232.
 78. E. Howe: Architecture in Vasari's 'Massacre of the Huguenots' . In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes . Band   39 , 1976, ISSN 0075-4390 , S.   258–261 , doi : 10.2307/751147 , JSTOR : 751147 .
 79. Vgl. Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572. Eingeleitet und herausgegeben von Ilja Mieck (= Historische Texte/Neuzeit. 8). Göttingen 1969, S. 7.
 80. Vgl. NM Sutherland: The Massacre of St Bartholomew and the European Conflict 1559–1572. London/Basingstoke 1973, S. 22.
 81. Ilja Mieck (Hrsg.): Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570–1572. Eingeleitet und herausgegeben von Ilja Mieck (= Historische Texte/Neuzeit. 8). Göttingen 1969, S. 7.