bouwplaats

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Bouwplaats in bouwconstructie

Een bouwplaats (in de technische literatuur wordt het ook wel een “ werkplaats ” genoemd) is een plaats waar een bouwwerk wordt opgetrokken, verbouwd of afgebroken . [1] Het bestaat uit de gebieden voor de constructie en de gebieden van de bouwplaatsapparatuur die tijdens de bouwperiode worden gebruikt , gezamenlijk het bouwveld genoemd . Daarnaast zijn er de maatregelen voor het omzeilen van bouwplaatsen voor alle rijdende weggebruikers en voor het omzeilen van bouwplaatsen voor voetgangers.

Essence

Aangezien gebouwen meestal onroerend goed zijn, worden ze meestal niet (zoals verplaatsbare objecten ) in een fabriek geproduceerd en vervolgens naar de beoogde locatie getransporteerd, maar veeleer ter plaatse en op deze locatie gebouwd (of op zijn minst geassembleerd) voor de duur van de constructie. bouwplaats, dwz de bouwplaats bevindt zich op de plaats van het latere gebouw of de verbouwings- of sloopmaatregel. De bouwplaats is qua bouwmanagement dan ook een door de opdrachtgever specifiek gespecificeerde tijdelijke productieplaats , waarop met behulp van productiefactoren als arbeiders, machines en bouwmaterialen een bouwproject wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het bouwproces wordt in verschillende mate gebruik gemaakt van machinetechniek en handwerk. Bouwplaatsen brengen bijzondere gevaren met zich mee voor de mensen die er werken, zodat speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid. Bovendien lopen alle weggebruikers bijzonder risico als de bouwplaatsvoorzieningen niet goed worden uitgevoerd.

Bouwplaatsen met een grote ruimtelijke uitbreiding, de zogenaamde grote bouwplaatsen , kunnen worden onderverdeeld in meerdere bouwfasen of bouwkavels . Bouwplaatsen worden ook gedifferentieerd naar het type constructie als bouwplaatsen z. B. in wegen- en wegenbouw , wegenonderhoud , bouw en civiele techniek .

Werkplekken op straat

Bouwplaats Dom van Keulen (1856)
Grote bouwplaats Palaisquartier
Ombouw van woonhuis

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste (lokale) banen en verplaatsbare (locatieonafhankelijke) werkplekken, ook wel werklocaties genoemd , en na de tijd tussen banen kortere duur ( dagen bouwplaatsen ) en banen langere duur ( duur bouwplaatsen ). Kortdurende banen die vrijkomen tijdens de bouwvrije periode zijn onder andere: B.

 • Nachtbouwplaatsen, als de bouwwerkzaamheden 's nachts plaatsvinden (meestal van avondspits tot ochtendspits),
 • verhuizen van banen, bijv. B. Wegenonderhoud, maai- of boomonderhoudswerkzaamheden.

Langdurige banen (vaste bouwplaatsen) verschillen naargelang de dagelijkse werkuren:

 • Bij een "Baustelle24" wordt de klok rond gewerkt, wat onder andere investeringen in voldoende verlichting vraagt.
 • Op een daglichtbouwplaats wordt over de gehele periode van de dag gewerkt waarbij natuurlijk zonlicht de bouwplaats voldoende verlicht. Dit is bedoeld om de bouwtijd tot oplevering voor wegenbouwprojecten te verkorten in vergelijking met bouwplaatsen met statische werktijd. [2] [3]
 • Bouwplaatsen die overdag maar in één shift werken.

Bouwplaatsen, of zelfs werkplaatsen die plaatsvinden in het gebied van wegen, vereisen een zogenaamde verkeerswet door de verantwoordelijke autoriteiten volgens § 45 van de StVO. Het verkeersbesluit wordt meestal aangevraagd in verband met een verkeersbordenplan. Werkzaamheden op het gebied van geldigheid van de StVO zonder bevel zijn niet toegestaan ​​(uitzonderingen zijn calamiteiten waarbij in het kader van de noodwet directe bescherming nodig is om schade te voorkomen); De overtreding van een administratieve overtreding volgens het Wegenverkeersreglement kan bestaan ​​en dus kan er een boete en/of "punten" worden opgelegd in Flensburg (sinds 1 mei 2014 geen punten). Afwijken van de verkeersregels of het aantoonbaar niet bewaken van de bouwplaatsbeveiliging (oa geregeld in ZTV SA) kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, met name bij een ongeval (vooral bij persoonlijk letsel).

Spoorweg bouwplaats

Een spoorwegbouwplaats is vaak verbonden met een snelheidslimiet waarop de snelheidslimiet van de trein is weergegeven op een driehoekig bord met de punt naar beneden wijzend, waartoe het aantal kilometers per uur (in tientallige weergave) is beperkt. Het wordt begrensd door het bouwplaatsbord A voor het begin en E voor het einde (voor de locomotief of de motorwagen) en eindigt meestal ruim achter de eigenlijke bouwplaats.

Spoorbouwplaatsen worden vaak uitgevoerd met palen van geaarde bovenleidingen wanneer er werkzaamheden aan of in de buurt van de bovenleidingen moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan bruggen). Tijdens de nachten (01:00-04:00), slijpen of lassen werk wordt vaak als een carried nachtbouw website. Voor andere werkzaamheden zijn in ieder geval schijnwerpers nodig. Werkzaamheden aan het vervangen van ballast of het vervangen van de spoorbielzen zijn vaak daglicht bouwplaatsen.

Lijn bouwplaats

Bij werkzaamheden aan hoogspanningsleidingen of bij het opzetten van dergelijke werkzaamheden gelden bijzondere voorwaarden, omdat de werkzaamheden zich kunnen uitstrekken over grote, niet af te sluiten gebieden. Om het weg- of spoorverkeer door dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk niet te onderbreken, worden langs de verkeersroutes waarover dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd slijpframes (veelal van hout) opgesteld. Lijnbouwplaatsen vinden vaak plaats in de buurt van stroomvoerende delen, wat bijzondere voorzichtigheid vereist, ook vanwege geïnduceerde stromen. Bij het opnieuw bekabelen van bovenleidingmasten moet de kabeltrekmachine bijvoorbeeld geïsoleerd worden opgesteld en vastgezet. Ook zijn er lijnbouwplaatsen met live werk.

Verkeersveiligheid in het weggebied

Bouwplaatsbescherming in het straatgebied

Een bouwplaats moet zo worden beveiligd dat er geen gevaar, schade of onredelijke overlast is voor personen of het grote publiek. Denk hierbij aan afbakening en adequate verlichting. Als er risico bestaat op vallend materiaal voor voetgangers, moet het looppad worden overdekt. Voor kleine bouwplaatsen is een bouwhek niet verplicht, maar het kan wel. Bij grote bouwplaatsen is een complexe beveiliging vereist vanwege de benodigde bouwplaatslogistiek en toegangscontrole , waaronder ook de bescherming van de bouwplaats zelf tegen diefstal van materiaal en apparatuur en vandalisme valt. Soms gaat het ook gepaard met een verplaatsing van het voetpad naar de overkant van de straat en volledige afsluiting van het eigen voetpad, maar dan moeten er veiligheidspaden zoals verkeerslichten of zebrapaden worden aangelegd.

Op spoorwegbouwplaatsen (vooral ' s nachts bouwplaatsen ) is een bendewaarschuwingssysteem voorgeschreven in het Spoorwegverkeersreglement (EVO), voor daglichtbouwplaatsen zijn bewakers voldoende als er een beveiligingsvoertuig is, die een pneumatische claxon gebruiken om de bende te waarschuwen van naderende treinen.

Bouwplaatsen moeten worden beveiligd met slagbomen en knelpuntensignalering en voldoende verlichting, ook als er geen werkzaamheden zijn, om een verkeersongeval vooraf te voorkomen.

Wettelijke voorschriften

In principe voor de veiligheidsverplichting op het Burgerlijk Wetboek (BGB): "Wie [...] nalatigheid onrechtmatig het leven, lichaam, gezondheid, vrijheid [...] van een ander schendt, is verplicht de ander te vergoeden voor de daaruit voortvloeiende schade. " [ 4] Daardoor is er ook geen strafrechtelijke vrijheid in de verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid in verband met bouwplaatsvoorzieningen. Met de inwerkingtreding van het Weense Wegenverkeersverdrag heeft de Bondsrepubliek Duitsland zich er al in 1979 toe verbonden “te verbieden dat er op trottoirs en op de vluchtstrook geen apparaten of apparaten worden geplaatst die het voetgangersverkeer onnodig hinderen, met name ouderen en gehandicapten. ” [5 ]

Als wettelijke verordeningen die zijn ingevoerd door het federale ministerie van Verkeer, bevatten het Wegenverkeersreglement (Duitsland) en het Algemeen Bestuursreglement voor het Wegenverkeersreglement (VwV-StVO) niet alleen algemene verkeersregels , maar ook eisen die moeten worden toegepast op de veiligheid op de bouwplaats . Volgens deze regels zijn "alleen beperkingen en verboden voor doorstromend verkeer " toegestaan ​​onder zeer specifieke criteria. [6] Deze regel is van toepassing op alle vervoerswijzen . "De verkeersveiligheid van alle weggebruikers heeft voorrang op de doorstroming van het verkeer." [7]

Volgens de richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op de weg (RSA), moeten voetgangers worden “gegeven speciale zorg.” [8] Bijvoorbeeld, “de veiligheid van voetgangers en fietsers op het gebied van de werkplekken mag niet worden aangetast. Er moet speciale aandacht worden besteed aan slechtzienden (blinden), rolstoelgebruikers en kinderen. Wandel- en fietspaden worden zo mogelijk gecontinueerd, eventueel via noodroutes [...]. Als dit niet mogelijk is, moet de installatie van oversteekhulpmiddelen (bijvoorbeeld oversteekplaatsen voor voetgangers ) worden gecontroleerd en zo nodig worden geregeld." [9]

Daarnaast is in het voorjaar van 2002 de Wet Gelijke Kansen Gehandicapten (BGG) in werking getreden, die ook het creëren van een drempelloze bereikbaarheid op het gebied van bouw en vervoer regelt. [10] In 2008 ratificeerde de Bondsrepubliek Duitsland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap met hetzelfde doel. [11] Vanwege deze juridische situatie moet ook op bouwplaatsen een continu barrièrevrije mobiliteit worden gegarandeerd.

De bouwplaatsvoorzieningen voldoen in de praktijk vaak niet aan deze eisen en de uitvoeringsvoorschriften [12] zijn nog niet voor alle eisen aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen. [13]

Zorg voor verkeersveiligheid

Bord 123: "Bouwplaats"; Verkeersborden in Duitsland; in de versie geïntroduceerd in 1956

De meeste bouwvoorschriften schrijven voor dat de bouwplaats volgens het bewegwijzeringsplan moet worden gemarkeerd met een bouwplaatsbord , verkeerskegels en andere waarschuwingsapparatuur . Hieruit blijkt dat het bouwproject is goedgekeurd .

Met behulp van het "bouwplaatsinformatiebord" worden grootschalige bouwmaatregelen langs rijkswegen aangekondigd. Het bord geeft informatie over het bouwproject, de bouwperiode en de betrokken instanties en wie de belangrijkste partijen bij de bouw zijn (architect inclusief onderaannemers en aannemers ).

De eisen aan deugdelijk en rijklaar materieel op de bouwplaats, die voornamelijk zijn geformuleerd in de richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op de weg (RSA), zijn zeer divers en kunnen hier slechts als voorbeeld worden weergegeven: De informatie over de benodigde breedte van trottoirs is momenteel vooral problematisch omdat de eisen aan de bereikbaarheid van minimaal 2,00 meter [14] in de praktijk nauwelijks kunnen worden nageleefd. De bouwplaatsrichtlijnen gaan momenteel nog verder dan de "state of the art" en laten zelfs een gemeenschappelijk voet- en fietspad (zonder tegenliggers) van 0,80 meter toe. [15] Beperkingen op de zones voor rijdend verkeer z. B. door snelheidsreducties zijn nog niet voorzien. Zijdelingse bescherming is essentieel voor de verkeersveiligheid. Zo zijn z. Bijvoorbeeld eenvoudige bakens voor het geleiden van gemotoriseerd verkeer, maar niet toegestaan ​​op trottoirs [16], en mobiele valbeveiligingen mogen hier alleen worden gebruikt “voor werkplekken van korte duur in de buurt van schachten of soortgelijke kleine openingen”. [17] De hoogte van de barrièrepanelen is afhankelijk van de graafdiepte van de aangrenzende bouwplaats en voor slechtzienden moeten in het algemeen extra voelbare strips worden aangebracht.

Verantwoordelijkheden voor een goede beveiliging

"Elke - zelfs kleine - klus in de openbare verkeersruimte vereist een verkeersbesluit voordat deze kan worden ingesteld." Met name de "verkeersveiligheidsmaatregelen voor banen van kortere duur [...] bijzonder kritisch en gevoelig" zijn om beoordeeld worden. [18]

Voor alle werkplekken die worden gebruikt voor het onderhoud van wegen of het voorkomen van buitengewone schade aan de openbare weg [19] , evenals voor het beveiligen van openbare of particuliere bouwplaatsen die de afhandeling van het wegverkeer beïnvloeden, heeft de wegverkeersautoriteit altijd het recht om de passend Maatregelen bestellen. [20] U moet echter de politie horen voordat u een beslissing neemt. [21]

Een toetsing van de juiste uitvoering van de maatregel vóór het in gebruik nemen van een bouwplaats door de opdrachtgever is vereist voor bouwplaatsomleidingen, maar niet voor bouwplaatsomleidingen, maar altijd bij het plaatsen van een verkeerslichtsysteem , bij het omleggen van een voorrangsweg of het wijzigen van het recht van overpad. [22]

Burgers dienen contact op te nemen met de wegverkeersautoriteit als zij vermoeden of kennis hebben van niet-naleving van de voorschriften van de richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op de weg (RSA). Dit zijn de zogenaamde "lagere bestuursorganen" of de autoriteiten waaraan volgens de staatswet de taak van de wegverkeersautoriteit is opgedragen. [23] Bij " dreigend gevaar " moet de politie worden geïnformeerd en zo nodig op hun verantwoordelijkheid gewezen. "Bij de politie is iedere politiefunctionaris op grond van artikel 44, tweede lid, zin 2 van de StVO bevoegd om in plaats van het bevoegd gezag zelf voorlopige maatregelen te nemen." [24]

Volkstong

De daadwerkelijke uitvoering van een klus wordt ook wel bouwplaats genoemd; In figuurlijke zin verwijst bouwplaats naar een onvoltooide staat waarin ondanks (sterke) inspanningen nog geen bevredigend resultaat is bereikt (“Mijn leven is een bouwplaats”). Evenzo leeg zijn internetdomeinen of - Pagina's van de zijhouders zoals gemarkeerd als "bouwplaats" om de intentie te benadrukken om binnenkort iets op zijn kant te bieden. In die zin bestaat ook de vaste bouwplaats .

Normen en standaarden

De volgende wetten, verordeningen en technische regels moeten mogelijk in acht worden genomen:

Zie ook

literatuur

 • De verplichting om noodconstructiemaatregelen te bestellen. In: Verkeersdienst. 7/99 ( sicherestrassen.de ).
 • DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704): 2007-10 Oprichting van laagspanningssystemen - Deel 7-704: Vereisten voor productiefaciliteiten, ruimtes en speciale soorten systemen - bouwplaatsen (IEC 60364-7-704: 2005 , gewijzigd); Duitse overname HD 60364-7-704: 2007 + Cor. 1: 2007. Uitgeverij VDE, Berlijn.
 • Ewald Weichenmeier: Elektrische stroom op bouw- en montageplaatsen - gevaren, beschermende maatregelen. In: Civiele techniek. 1/2007, pp. 30-41, kennisportaal van de TU Dresden ( baumaschine.de PDF).
 • Bernd Herzog-Schlagk: Bouwplaatsomwegen, hand-out voor het beveiligen van voetpaden en oversteekplaatsen op het gebied van werkplekken. FUSS eV, Berlijn 2013.
 • Stefan M. Holzer: Steigers en hulpconstructies in het historische bouwbedrijf. Geheimen van de geschiedenis van de bouwtechnologie . Editie bouwtechniek geschiedenis ed. v. Karl-Eugen Kurrer en Werner Lorenz . Berlijn: Ernst & Sohn 2021, ISBN 978-3-433-03175-9 .

web links

Commons : Bouwplaatsen - verzameling afbeeldingen
WikiWoordenboek: bouwplaats - uitleg van betekenissen, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen

Individueel bewijs

 1. Wormuth Schneider: Bouwencyclopedie . Bauwerk Verlag, Berlijn 2009, ISBN 978-3-89932-159-3 , p.   31 .
 2. Ramsauer pleit voor meer daglicht bouwplaatsen . Ontvangen 2 december 2010.
 3. stbawm.bayern.de ( Memento van 11 september 2013 in het internetarchief )
 4. Duits Burgerlijk Wetboek BGB, § 823.
 5. ^ Weense Wegenverkeersverdrag of Weens Verdrag inzake het wegverkeer, resolutie 8 november 1968, wijzigingsstatus 3 september 1993, art. 4 verkeersborden, paragraaf d) iii
 6. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling (red.): Road Traffic Regulations StVO, in de versie van 6 maart 2013, § 45, (9), 2e zin
 7. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling (red.): Algemene administratieve regeling voor verkeersregels (VwV-StVO) in de versie van 17 juli 2009 tot §§ 39 tot 43 Algemene informatie over verkeersborden en verkeersvoorzieningen, punt I., nummer 2. (Alinea 4).
 8. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel B., punt 2.2, paragraaf 5
 9. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, Deel B., Punt 2.4.0 Paragraaf 1.
 10. § 8 van de Wet op de gelijkheid van gehandicapten
 11. VN- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Wet op het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap en op het Facultatief Protocol van 13 december 2006 bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap Handicap ( Federale Staatscourant 2008 II P. 1419 ).
 12. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009.
 13. Herzog-Schlagk, Bernd: Bouwplaatsomwegen, hand-out voor het beveiligen van voetpaden en kruisingen op het gebied van werkplekken, Paragraaf 6: Bouwplaatsregelgeving aanpassen aan de huidige stand van de techniek, blz. 24 f. FUSS eV (ed. ), Berlijn 2013.
 14. Research Society for Roads and Transport, Road Design Working Group (red.): Instructions for barrier-free traffic systems HBVA (W1), editie 2011, Keulen 2011, 3.3.1, afb. 28.
 15. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel B., punt 2.4.1. Paragraaf 1.
 16. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel B., punt 2.4.0. Sectie 6.
 17. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel B., punt 3.2, paragraaf 2.
 18. Wolfgang Schulte: Meer veiligheid en kwaliteit op de werkplek ..., in: Straßenverkehrstechnik 8.2013, blz. 527.
 19. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling (red.): Road Traffic Regulations StVO, in de versie van 6 maart 2013, § 45 (2).
 20. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling (red.): Road Traffic Regulations StVO, in de versie van 6 maart 2013, § 45 (1), zinnen 1 en 2, nr. 1.
 21. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling (red.): Algemene administratieve regeling voor verkeersregels (VwV-StVO) in de versie van 17 juli 2009, tot § 45 (1) tot (1f), nr. I .
 22. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel A., punt 1.6.1, paragrafen 1 en 2.
 23. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling (red.): Road Traffic Regulations StVO, in de versie van 6 maart 2013, § 45 (1), No. 1.
 24. Federaal Ministerie van Verkeer, Bouw en Huisvesting BMVBS: Richtlijnen voor het beveiligen van werkplekken op wegen RSA, uitgave 1995/2009 (4e herziene uitgave 2001 met aanvullende redactionele informatie over de StVO en VwV-StVO vanaf september 2009). Bonn 2009, deel A., punt 1.6.2, paragraaf 6.