Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Bibliotheek van Alexandrië

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De bibliotheek van Alexandrië was de belangrijkste oude bibliotheek . Het ontstond aan het begin van de 3e eeuw voor Christus. BC in de Macedonisch - Griekse stad Alexandrië, kort daarvoor gesticht in Egypte . De tijd van het einde van de bibliotheek is onduidelijk. De aannames variëren van 48 voor Christus. Tot de 7e eeuw. Er wordt vaak aangenomen dat het in de 3e eeuw het slachtoffer werd van de vernietiging van het hele paleisdistrict van Alexandrië. Er zijn nog geen overblijfselen van de bibliotheek gevonden, maar de teksten van oude auteurs bieden enige informatie.

De bibliotheek had voor die tijd een enorme inventaris van rollen , maar is tegenwoordig onbekend. Het betrof zowel literaire geschriften als grote hoeveelheden wetenschappelijke literatuur uit een breed scala aan vakgebieden. Aangenomen mag worden dat er al snel na de oprichting een grote voorraad was, die vervolgens generaties lang bleef groeien. Een kleinere hulpbibliotheek in het Serapeion van Alexandrië bevond zich in het zuidwesten van de stad in een district dat werd bewoond door de inheemse Egyptenaren.

De bibliotheek bevond zich in het paleisdistrict van de stad en was nauw verbonden met een belangrijke wetenschappelijke instelling, het Museion van Alexandrië, waar tal van beroemde geleerden werkten en de Alexandrijnse School zich ontwikkelde. Waarschijnlijk was de hoofdfunctie van de bibliotheek die van school- en onderzoeksbibliotheek van het Museion. Deze twee instellingen, gefinancierd door de Ptolemaeïsche heersers, speelden een belangrijke rol bij het tot leven brengen van Alexandrië in de 3e eeuw voor Christus. Chr. Athene werd vervangen als het centrum van de Griekse wetenschap. De bibliotheek werd niet alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden, maar ook om de macht van de Ptolemaeën te demonstreren. Het werd opgericht als onderdeel van het grootschalige cultuurbeleid van de Macedonisch-Griekse koning Ptolemaeus I in de residentie en hoofdstad van zijn Egyptische rijk. De bibliotheek bleef functioneren onder Romeins bestuur (vanaf 30 v.Chr.).

Naast historisch en archeologisch onderzoek zijn er tal van mythes ontstaan ​​over de naweeën van de bibliotheek, die vandaag de dag nog steeds aan de gang zijn. Het wordt beschouwd als het legendarische archetype van een universele bibliotheek en een ideale opslag van kennis. Speculaties over de vernietiging van de bibliotheek zijn bijzonder wijdverbreid. Dat ze 48 v.Chr. waren BC het slachtoffer werd van een spectaculaire brand, is net zo onwaarschijnlijk als de legende van de vernietiging door de Arabieren in 642.

Lore

De bronnen zijn zeer slecht en betrouwbare uitspraken zijn nauwelijks mogelijk. Bovendien vermelden de weinige oude bronnen vaak tegenstrijdige informatie, en het Romeinse bewijs van de organisatie van de bibliotheek hoeft niet de eerdere Hellenistische omstandigheden te weerspiegelen. [1]

De vroegste bron is die in de 2e of 1e eeuw voor Christus. Aristeas brief , die voornamelijk gaat over de vertaling van het Oude Testament in het Grieks. Verspreide opmerkingen zijn te vinden in werken van Griekse en Romeinse auteurs uit de 1e en 2e eeuw na Christus, zoals Strabo , Seneca , Plutarchus en Suetonius . Verdere informatie wordt verschaft door twee medische geschriften [2] van de arts Galenus, die leefde in de 2e eeuw. Aanvullende informatie is afkomstig van de Byzantijnse geleerde Johannes Tzetzes , die in de 12e eeuw werkte [3] wiens informatiebron onbekend is voor onderzoek. [4]

Achternaam

In de bronnen wordt de bibliotheek met verschillende namen genoemd. Er wordt vaak naar verwezen als "de grote bibliotheek" ( oud Grieks ἡ μεγάλη βιβλιοθήκη ), maar uitdrukkingen zoals "bibliotheek van de koning", "bibliotheek van het Museion", "bibliotheek in Alexandrië" of "eerste bibliotheek" worden gebruikt. [5]

Locatie en gebouw

Stadskaart van het oude Alexandrië. Het Museion lag in het noordoosten, het Serapeion in het zuidwesten.

Tot nu toe zijn er geen overblijfselen gevonden, noch van de onderzoeksfaciliteit in het Museion, noch van de bibliotheek. Op basis van oude rapporten, zoals Strabo's reisverslag, wordt aangenomen dat beide zich in het paleisdistrict in het noordoosten van de oude stad bevonden. Volgens Strabo bestond het Museion uit een zuilengalerij , een exedra voor studiedoeleinden en een grote eetzaal voor de geleerden. [6] Hij noemt een bibliotheek niet als aparte ruimte. Ook de andere bronnen melden niets over een zelfstandig bibliotheekgebouw. Een stenen blok gevonden in 1847 was mogelijk een container voor boekrollen . Het bevindt zich nu in het Kunsthistorisches Museum in Wenen , maar behoorde - of helemaal niet - tot een kleinere privéverzameling rollen. [7] Het hoofd van de opgravingen in de Alexandrijnse paleiswijk, Jean-Yves Empereur , acht het onwaarschijnlijk dat in de nabije toekomst overblijfselen van de bibliotheek zullen worden gevonden en als zodanig geïdentificeerd. [8e]

Het is goed mogelijk dat de bibliotheek nooit een eigen gebouw heeft gehad, maar in speciale zalen van het Museion was gevestigd, aanvankelijk misschien alleen op daar opgestelde planken. Naarmate het groeide, had het in verschillende gebouwen in het paleisgebied kunnen worden gehuisvest. [9] Vanwege de omvang van de bibliotheek kan worden aangenomen dat er schrijf- en andere workshops waren; Hier zijn echter ook geen vondsten of rapporten over. [10] Cécile Orru vermoedt dat het tussen de kust en de Canopian Strait was, ten zuidoosten van het theater. [11]

Een hulpbibliotheek bevond zich in het Serapeion van Alexandrië , dat werd gebouwd in de tweede helft van de 3e eeuw voor Christus. Was gebouwd. Daar was het waarschijnlijk tegenover de binnenplaats achter de zuidelijke portiek. [12] Archeologen vermoedden dat de bibliotheek zich in 19 aangrenzende kamers bevond. Deze kamers zijn 3 × 4 m groot en kunnen zijn ingericht met planken. De rollen werden waarschijnlijk in aparte gangen gelezen. [13]

Duur

Tot op heden is er geen papyrusfragment ontdekt dat kan worden toegeschreven aan de bibliotheek van Alexandrië. [14] Het Museion en een basisset literatuur zijn waarschijnlijk geschonken. [15] De enorme hoeveelheid geschriften die in de bibliotheek beschikbaar was, kort na de oprichting, besloeg alle kennisgebieden. Het omvatte werken over wetenschappelijke onderwerpen (vooral astronomie), wiskunde, geneeskunde en filosofie, inclusief gedetailleerde commentaren daarop. Verreweg de dominante taal was het Grieks, maar er waren ook teksten in andere talen - waaronder Egyptisch en Hebreeuws - vooral in de religieuze literatuur over het zoroastrisme en het boeddhisme , die afkomstig was uit het Perzische rijk en India . [16] Dat de bibliotheek vaak talrijke manuscripten van dezelfde werken had, kan worden afgeleid uit het feit dat de geleerden van het Museion in staat waren om standaardedities van deze werken te maken die kritisch waren over de tekst . [17]

Voorraadcijfers

Schattingen van het aantal rollen in de bibliotheek lopen sterk uiteen, voornamelijk vanwege uiteenlopende, niet per se betrouwbare en verschillend interpreteerbare rapporten - er zijn meer dan een dozijn bronnen van verschillende waarde - en vanwege de aanzienlijke verschillen tussen moderne benaderingen voor de berekening van de voorraad . Er is sprake van minimaal 54.800 rollen, [18] maar er worden ook 700.000 exemplaren genoemd. Uit de informatie van oude en middeleeuwse auteurs kan een voorraad van 400.000 tot 500.000 rollen worden afgeleid; sommige moderne schrijvers beschouwen dit cijfer als realistisch. [19] In ieder geval is het aantal voorraden dat door de eeuwen heen sterk fluctueert te verwachten, waarbij opgemerkt moet worden dat een rol niet exact overeenkwam met één werk van een auteur, maar meerdere werken of zelfs slechts een deel van een omvangrijk werk. Anderzijds werden er meerdere exemplaren van een werk bewaard, bijvoorbeeld voor filologische studies. [20]

Berekeningen van historici zouden ongeveer moeten bepalen hoeveel auteurs op dat moment bekend waren en hoeveel geschriften ze gemiddeld hadden kunnen maken. Rudolf Blum en Roger S. Bagnall zijn kritisch over het grote aantal oude getuigenissen. De berekening van Blum maakt de schatting van 500.000 rollen te hoog, ook vindt hij een bibliotheek van 50.000 rollen enorm groot voor de toenmalige omstandigheden. [21] Bagnall pleit ook voor een laag aantal rollen, ervan uitgaande dat oude rapporten en moderne onderzoekers de noties van de omvang van de bibliotheek hebben overdreven. [22] Heinz-Günther Nesselrath daarentegen is van mening dat, afhankelijk van het type berekening, ook hogere inventariscijfers in aanmerking kunnen worden genomen. [23]

Opgemerkt moet worden dat hoewel papyrus een langdurig schrijfmateriaal is , het vochtige klimaat in Alexandrië en het gebruik ervan door de lezers een aanzienlijke druk op de rollen moeten hebben uitgeoefend. Er wordt aangenomen dat een papyrusrol onder deze omstandigheden tussen de 100 en 300 jaar zou kunnen meegaan voordat het noodzakelijk werd om deze door een kopie te vervangen. Dienovereenkomstig zouden de grote bedrijven uit de vroege Ptolemeïsche periode aan het begin van de Romeinse overheersing onbruikbaar zijn geweest als ze niet voortdurend werden gekopieerd. [24]

Voorraadopbouw

De koningen die de bibliotheek bouwden en exploiteerden, maakten de enorme toename van rollen mogelijk tegen hoge kosten. Afgaande op de respectieve belangen van de heersers, promootte Ptolemaeus I waarschijnlijk het gebied van de geschiedenis, zijn zoon Ptolemaeus II meer de natuurwetenschappen. Het merendeel van het bezit van de bibliotheek werd gekocht waar de gelegenheid zich voordeed. Aankopen van wat toen de grootste boekenmarkten in Athene en Rhodos waren, zijn op ons afgekomen . [25] Over het algemeen kan worden uitgegaan van een slecht gericht inzamelingsbeleid; ze wilden zoveel mogelijk literatuur uit alle kennisgebieden halen. Dit moet niet alleen het werk van de wetenschappers die in het Museion werken ondersteunen. Het doel van een zo groot mogelijke voorraad hield waarschijnlijk verband met de wil van de exploitanten om Alexandrië te onderscheiden van andere onderwijscentra, zijn bekendheid te vergroten en zijn positie op het gebied van cultuur en politiek zowel intern als extern te versterken. Er zijn berichten over een wedstrijd met de later opgerichte bibliotheek van Pergamon . De aankopen door de bibliotheken zouden de prijs van oude rollen hebben verhoogd en hebben geleid tot commerciële vervalsing. [26] De aankopen van hele wetenschappelijke bibliotheken zoals die van Aristoteles zijn niet zeker. Historici zijn het niet eens over de beoordeling van de bijbehorende oude rapporten; het is onduidelijk of de bibliotheek de geschriften van Aristoteles heeft verworven. Voor het grootste deel wordt dit als vrij onwaarschijnlijk beschouwd. [27]

Volgens Galenus werden alle schepen die Alexandrië binnenkwamen doorzocht en werden alle gevonden rollen in beslag genomen en gekopieerd. De kopieën werden vervolgens aan de oorspronkelijke eigenaren gegeven, terwijl de originelen aan de bibliotheek werden toegevoegd met de aantekening "van de schepen". [28] Op hetzelfde punt rapporteert Galenus over een andere rigoureuze methode om originele geschriften te verkrijgen: Ptolemaeus III. zou de Atheense staatskopie van de tragedies van Aeschylus , Sophocles en Euripides hebben geleend voor een niet onbelangrijke toezegging van 15 talenten om een ​​kopie te maken. In tegenstelling tot de afspraak werden echter prachtig gemaakte kopieën teruggestuurd in plaats van het origineel, en Ptolemaeus liet het pand vervallen. [29] Naast de bezittingen die door aankoop, confiscatie of zelfs diefstal werden verworven, waren er ook talrijke werken geschreven en vertaald door leden van het Museion. [30] Het is onduidelijk of de bevolking na de eerste drie Ptolemaeën bleef groeien. Misschien brachten de jaren 150/140 v. Chr. een breuk in het uitbreidingsbeleid. Toen talrijke geleerden en de bibliotheekbeheerder zelf uit Alexandrië werden verdreven. [31]

Organisatie en werking

De administratieve inspanning die gemoeid is met het runnen van zo'n grote bibliotheek moet aanzienlijk zijn geweest, maar informatie op dit gebied is ook uiterst zeldzaam. [32] Er is slechts sporadisch informatie beschikbaar over de organisatie en werkprocessen. Galenus meldde in de 2e eeuw [33] dat de rollen tijdelijk werden opgeslagen in speciaal ontworpen opslagruimten voordat ze werden geregistreerd. Van daaruit haalden ze bibliotheekmedewerkers (hyperetai) op om ze naar de bibliotheek te brengen. [34]

gebruik maken van

Wie toegang had tot de verzamelde rollen en ze mocht gebruiken, is niet zeker. De veronderstelling dat de bibliotheek een bijgebouw van de koninklijke paleizen vormde en primair ter beschikking stond van de geleerde leden van het Museion staat buiten kijf. Weinig onderzoekers beweren dat het hele publiek toegang had. [35] Opgemerkt moet worden dat niet de hele bevolking geletterd was en dat boekrollen kostbare bezittingen waren.

Onderhoudsproviders

De bibliotheek werd ondersteund door de Ptolemaeïsche heersers, die het ook voor representatieve doeleinden in stand hielden. De bibliotheek was waarschijnlijk bedoeld om een ​​gevoel van herkomst en saamhorigheid te bevorderen onder de immigranten-Grieken ten opzichte van de autochtone Egyptische bevolking. Poëzie en wetenschap maakten al deel uit van de traditie van de heersende Griekse bovenlaag. Samen met het Museion werd de bibliotheek in de 3e eeuw voor Christus de belangrijkste onderzoeksfaciliteit. Hun grootte toonde superioriteit. De hechte en duurzame relatie met de heersende familie blijkt ook uit het feit dat veel van de bibliotheekdirecteuren tegelijkertijd de opvoeding van de troonopvolger kregen toevertrouwd. De oprichting van de hulpbibliotheek in het Egyptische district daarentegen diende om de lokale bevolking te integreren. [36]

personeel

De omvang van de bibliotheek doet vermoeden dat sommige personeelsleden de rollen moesten registreren, ordenen en onderhouden. Het is ook zeker dat kopiisten werden ingezet om versleten papyri te kopiëren die uit het buitenland waren geleend. [34]

De bibliotheek stond meestal onder leiding van een uitmuntend geleerde, in tegenstelling tot het Museion, dat werd gerund door een priester. De post was begeerd en de koningen behielden zich het recht voor om deze te vervullen. Sommige leiders zijn bekend van een namenlijst op een papyrus uit de 2e eeuw [37] en van Tzetzes en de Suda , een Byzantijnse encyclopedie uit de 9e eeuw. Van deze bronnen kan echter geen opgeslagen lijst worden gemaakt. Demetrios van Phaleron en Callimachus van Cyrene waren nauw verbonden met de bibliotheek en zullen belangrijke functies hebben vervuld, maar beiden hebben vermoedelijk nooit officieel de leiding gehad. Aan de andere kant worden onder meer de grammaticus Zenodotus van Efeze , de schrijver en literatuurtheoreticus Apollonios van Rhodos , de polyhistor Eratosthenes van Cyrene , de filoloog en grammaticus Aristophanes van Byzantium , Apollonius Eidograph en de tekstcriticus Aristarchus van Samothrace genoemd. Tijdens een binnenlandse politieke crisis onder Ptolemaeus VIII werden talrijke geleerden verdreven en een officier genaamd Kydas "van de speerwerpers" werd aangesteld om de bibliotheek te leiden. Alleen verder volledig onbekende mensen zijn naar hem vernoemd. Vanaf 116 voor Christus De ladder is niet meer te bepalen. [38] Een uitzondering is Onasander von Paphos, wiens functie als bibliotheekdirecteur vanaf 88 voor Christus. Een op Cyprus gevonden inscriptie bewijst het. [39]

Een papyrus uit de 2e eeuw [40] bevat een contract voor de verkoop van een boot. Een van de deelnemers was een verder onbekende Valerius Diodoros, die wordt beschreven als voormalig bibliothecaris en lid van het Museion. [41]

Het wetenschappelijke werk in de bibliotheek

De bibliotheek werd gebruikt door de geleerden van het Museion die zich met alle hedendaagse wetenschappen bezighielden. Wanneer hun levenswerk wordt beoordeeld door klassieke studies, worden niet alleen hun wetenschappelijk onderzoek, hun geschriften en commentaren, maar ook de edities van de werken van bekende auteurs die ze hebben gemaakt, erkend als belangrijke prestaties. Ze doorzochten de verschillende exemplaren die voor hen beschikbaar waren en probeerden door kritische vergelijking een tekstversie te maken die zo dicht mogelijk bij de auteur stond. De uit de 2e eeuw. v. Herkenbare standaardisatie van de klassieke teksten is te danken aan het werk van de Alexandrijnse filologen, dat van groot belang was voor de totstandkoming van de tekstversies die vandaag beschikbaar zijn. [42] Naast de filologische creatie van standaarduitgaven en het commentaar daarop werden ook belangrijke teksten in vreemde talen vertaald in het Grieks en geschreven vreemde talen door te verwijzen naar bronnengeschiedenissen en andere wetenschappelijke werken. Beroemd is de vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws, bekend als de Septuagint .

De geleerden kwamen van heinde en verre om in Alexandrië te studeren en te werken. Hun activiteiten werden gefinancierd door de koning. Velen van hen woonden in het Museion, waar ze ook een eetkamer hadden. Naast de reeds genoemde bibliotheekdirecteuren waren de arts Herophilos van Chalcedon , de ingenieur en wiskundige Heron van Alexandrië , de monteur Ktesibios , de astronoom Aristarchus van Samos en de belangrijke wiskundigen Archimedes en Euclides verbonden met Alexandrië. [43] Veel werken van deze geleerden hadden niet of niet op dit niveau kunnen worden geschreven zonder zo'n uitgebreide bibliotheek. [44]

catalogiseren

De afmetingen van de bibliotheek beschreven in de oude bronnen vereisten ordeningssystemen die het mogelijk maakten om een ​​gewenst werk uit de massa te kiezen of om de beschikbare literatuur over een bepaald onderwerp te vinden. Dit was het doel van het catalogiseren van de bezittingen die tot de 3e eeuw voor Christus gingen. Kan teruggeleid worden. [34]

Het nieuws over bibliotheekcatalogi is uiterst schaars, maar er is in ieder geval informatie over de activiteiten van de geleerde en eminente dichter Callimachus van Cyrene bewaard gebleven. Hij schreef de pinakes (directories), een niet-bewaarde script, dat in de literatuur over bibliotheekgeschiedenis vaak werd aangeduid als de eerste gedocumenteerde bibliotheekcatalogus. In feite was het echter geen catalogus, maar een apart, bibliografisch werk, mogelijk gebaseerd op de bibliotheekcatalogus. [45] De pinakes zouden groot van formaat zijn geweest en bestonden uit 120 rollen. Ze hebben elk van de toen bekende auteurs ingedeeld in een van de tien categorieën, ofwel retoriek, recht, epos, tragedie, poëzie, geschiedenis, geneeskunde, wiskunde of wetenschap. Als een auteur niet duidelijk kon worden toegewezen aan een van deze vakgebieden, kwam hij in de categorie "Diversen". De auteurs, die aanvankelijk grofweg waren ingedeeld, werden alfabetisch gerangschikt binnen deze thematische classificatiegroepen en elk gepresenteerd met een korte biografie. Binnen de auteursvermeldingen werden hun werken vermeld samen met een "recensie" erboven. Omdat de oude geschriften meestal geen vaste, duidelijk vaste titels hadden, maar direct met de tekst begonnen en het auteurschap vaak onduidelijk was, werden de eerste woorden van de tekst gebruikt ter identificatie tijdens het catalogiseren. Het is niet bekend of de opstelling van de rollen dit systeem ruimtelijk volgde. [34] Een papyrus [46] uit de 3e eeuw voor Christus. Is leerzaam voor kennis van de door Callimachus geïntroduceerde methode. [47]

Volgens de bronnen werden de nieuw binnengekomen rollen op de volgende manier geregistreerd voordat ze in de bibliotheek werden geplaatst: Om onderscheid te maken tussen verschillende exemplaren van hetzelfde werk, werd de plaats opgetekend waar de kopie werd verworven, de naam van de vorige eigenaar, de auteur van het script, indien van toepassing ook commentatoren, uitgevers of proeflezers, en of de rol gemengd was of niet; Het laatste dat volgde was de indicatie uit hoeveel regels de rol bestond. [48]

De dochterbibliotheek in het Serapeion

Overblijfselen van de Serapeion
Theophilos staat triomfantelijk op de Serapeion (laatantieke boekillustratie)

Een kleinere bibliotheek, later "dochter" genoemd [49] werd waarschijnlijk gebouwd door Ptolemaeus III. Gesticht. [50] Het was - in de traditie van Egyptische tempelbibliotheken [51] - gehuisvest in de Tempel van Serapis , die op een heuvel boven de stad lag. De tempel en bibliotheek bevonden zich in de Egyptische wijk Rakotis. Daarom wordt de hulpbibliotheek toegewezen aan de traditie van de Egyptische tempelbibliotheken in onderzoek. Het diende waarschijnlijk de culturele integratie van de lokale bevolking die daar woonde. Volgens een oud rapport [52] was het uitgerust met 42.800 boekrollen. Voor een deel was het mogelijk een kwestie van dubbele duplicaten uit de bovenliggende bibliotheek. De bibliotheek in het Serapeion was waarschijnlijk af en toe open voor het ontwikkelde publiek. [53] De Serapeion is opgegraven sinds de jaren 1940; er is een poging gedaan om de bibliotheekkamers te identificeren, maar dit is niet bevestigd. [54]

De tempel en de bibliotheek werden in 391 volledig verwoest. Dit gebeurde in de context van de gewelddadige conflicten waarin het christelijke rijk, in dit geval keizer Theodosius I , evenals de staats- en kerkelijke autoriteiten van Alexandrië tegenover het heidense deel van de bevolking stonden. In 391 beval de toenmalige patriarch van Alexandrië, Theophilos , de vernietiging van het Serapeion, dat een centrum van heidense culten en geleerdheid was geworden. Het vorige conflict en waarschijnlijk ook de vernietiging zelf gingen gepaard met bloedige rellen en plunderingen. Theophilos liet een christelijke kerk bouwen op de plaats van de tempel. [55]

verhaal

Onder de Ptolemaeën

Ptolemaeus I , begin 3e eeuw voor Christus BC, vandaag in het Louvre

Na de verovering van Egypte door Alexander de Grote , werd Alexandrië vanaf 331 v.Chr. gesticht als een Macedonisch-Griekse stichting. BC werd gebouwd als een geplande stad . De voormalige generaal Ptolemaeus I nam de controle over Egypte kort na de dood van Alexander (323 v.Chr.) Als gevolg daarvan probeerde hij buitenlandse en binnenlandse politieke maatregelen te nemen om zijn legitimiteit te consolideren. De oprichting van het Museion en de verzameling van de eerste geschriften, zo niet de bouw van de bibliotheek, vonden waarschijnlijk plaats tijdens zijn bewind, mogelijk tussen 290 en 282 voor Christus. BC [56] Deze opvatting heeft de overhand in modern onderzoek, hoewel talrijke bronnen melden dat de bibliotheek alleen werd opgericht door zijn opvolger Ptolemaeus II. [57]

Oude rapporten suggereren dat het Museion en de bibliotheek in de traditie waren van de Athene filosofische scholen van Plato en vooral Aristoteles , die ook aan de Muzen waren gewijd en bibliotheken hadden. [58] Strabons bewering dat Aristoteles zelf de "koningen van Egypte" instrueerde met betrekking tot bibliotheekvoorschriften [59] is om tijdsredenen onjuist, aangezien Aristoteles al in 322 v.Chr. BC, een jaar nadat Alexander de Grote stierf, was er een indirecte invloed via de politicus en filosoof Demetrios van Phaleron , die tot de school van Aristoteles in Athene had behoord. Volgens talrijke oude getuigenissen [60] speelde Demetrios een beslissende rol in de ontwikkeling van de Alexandrijnse bibliotheek. Om politieke redenen werd hij echter kort na de dood van Ptolemaeus I uit Alexandrië verbannen. [61]

Het is mogelijk dat het Museion niet alleen putte uit de filosofiescholen van Athene, maar ook uit de tradities van Egyptische tempels. Net als bij tempels was in het Museion een cultisch-religieuze en tegelijkertijd wetenschappelijk georiënteerde gemeenschap werkzaam, die de goden (de Muzen) diende te dienen, onder leiding van een priester en wiens familieleden belastingvrij waren. [62]

Voor de tijd na Ptolemaeus III. weinig informatie beschikbaar. Bovenal is het onduidelijk of het bezit van de bibliotheek na het overlijden van deze heerser bleef toenemen. [63] Rond 145 voor Christus Na zijn troonsbestijging zou Ptolemaeus VIII de geleerden uit Museion en de bibliotheek hebben verdreven en uit Alexandrië hebben verbannen. [64] Historici suggereren dat in de 2e eeuw voor Christus Binnenlandse en buitenlandse politieke conflicten verdrongen de interesse in de wetenschappen en de bibliotheek. [65] De bloeitijd van de bibliotheek en het museion zou dus kunnen liggen van het begin van de 3e tot het midden van de 2e eeuw voor Christus. Beginnen. [66]

De veronderstelling dat de bibliotheek in 48 v. Chr. BC afgebrand in de loop van de Alexandrijnse oorlog is waarschijnlijk verkeerd. [67] Er zijn aanwijzingen dat het later bestond, en vooral om een ​​aantal redenen is het onwaarschijnlijk dat het vuur dat Caesar in de haven had aangestoken, ook de bibliotheek bereikte. Noch in de geschriften van Caesar, noch in Strabo of Cicero wordt iets overeenkomstigs vermeld. Het is waarschijnlijk een legende die voor het eerst opdook in de 1e eeuw na Christus, want de eerste auteurs die melding maken van een brand in de bibliotheek zijn Seneca († 65) en Plutarchus († rond 125). Seneca spreekt echter van een vuur van slechts 40.000 rollen, [68] en de bewering van Plutarchus dat het vuur dat door Caesar werd veroorzaakt de bibliotheek bereikte [69] is nauwelijks geloofwaardig. Alleen Aulus Gellius beweert in de 2e eeuw dat 700.000 rollen werden verbrand. [70] Essentieel is de waarschijnlijk grote afstand - mogelijk ongeveer een halve kilometer - tussen de haven, waar om militair-tactische redenen de brand is aangestoken, en de bibliotheek. Als de brand werkelijk zo ver zou uitslaan, zou ook een groot deel van de stad met belangrijke monumenten in brand hebben gestaan, waarover niets wordt gemeld. Als er in die tijd al rollen werden verbrand, waren het waarschijnlijk de rollen die niet in de bibliotheek waren, maar tijdelijk als handelswaar in de haven werden opgeslagen. [71]

Af en toe zijn er echter ook verschillende oordelen in recent onderzoek. Volgens een meteorologische analyse ziet William J. Cherf potentieel voor het ontstaan ​​van een grote brand in de stad tijdens de militaire actie van Caesar [72] , en Heinz-Günther Nesselrath wil niet uitsluiten dat in ieder geval een deel van de bibliotheek is beschadigd. [73] Mostafa El-Abbadi [74] en, in een gezamenlijke publicatie, Monica Berti en Virgilio Costa pleiten voor vernietiging. [75]

Onder de Romeinen

Inscriptie van Tiberius Claudius Balbillus , hoofd van de bibliotheek onder keizer Claudius, uit Efeze

Ook voor de tijd nadat de Romeinen in 30 v.Chr. in Egypte aan de macht kwamen. Toen Alexandrië onder Romeinse heerschappij kwam, was de traditie arm. Zeker is dat de bibliotheek en het Museion nog lang hebben bestaan ​​en dat Alexandrië ook in de Romeinse tijd een belangrijk centrum van de wetenschap bleef. [76]

Volgens Suetonius, [77] een Romeinse historicus uit de late 1e en vroege 2e eeuw, liet keizer Claudius het Museion uitbreiden om er zijn eigen werken te huisvesten en te reciteren. Da jedoch die älteren Bestände bereits dem Zerfall ausgesetzt waren und deshalb große Mengen an Schriftrollen zu kopieren waren, aber nichts Sicheres über ein festes Budget entsprechenden Umfangs überliefert ist, ist damit zu rechnen, dass ein langsamer Niedergang der Bibliothek bereits begonnen hatte. [78]

Im Gegensatz zur hellenistischen Zeit, in der im Museion eine Verbindung von wissenschaftlich-literarischer und religiös-kultischer Aktivität bestand, war der Betrieb unter der römischen Herrschaft wohl säkularisiert. Die Lehrtätigkeit am Museion entwickelte sich mehr im Sinne eines hochschulartigen Unterrichtsbetriebs. [79] Die Quellen berichten einige Nebensächlichkeiten, etwa dass unter Kaiser Domitian nach früheren Bränden der Bibliotheken Roms Schreiber nach Alexandria geschickt wurden, um dort Bücher für Rom zu kopieren. [80] Als Legende gilt die Nachricht, Marcus Antonius habe 200.000 Schriftrollen aus der Bibliothek von Pergamon an Kleopatra VII. und die alexandrinische Bibliothek verschenkt. [81]

Kaiser Hadrian besuchte das Museion persönlich und ernannte im Lauf der Zeit etliche neue Mitglieder. Möglich ist, dass auch seine Nachfolger Antoninus Pius und Mark Aurel ähnlich gehandelt haben. Einen Einschnitt bedeutete das Massaker, das der während einiger Monate 215/216 in Alexandria anwesende Kaiser Caracalla unter der Stadtbevölkerung anrichten ließ. Darüber hinaus soll er dem Museion und seinen Mitgliedern aufgrund aristotelischer Tendenzen einige Privilegien aberkannt haben. [82]

Aufgrund von Funden im Palastviertel hält es Jean-Yves Empereur für möglich, dass der Bezirk samt Bibliothek in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts zerstört wurde. Dazu passe, dass Berichte aus dem 4. Jahrhundert dies nahelegen und vor allem, dass Alexandria im 3. Jahrhundert etliche Kriege, Belagerungen und Eroberungen erlebte. [83] Als für die Zerstörung der Bibliothek Verantwortliche kommen die römischen Kaiser Caracalla, Aurelian und Diokletian in Betracht, von denen jeder der Stadt Alexandria bedeutende Schäden zugefügt hat. [84]

Von einigen Forschern wird das Ende der Bibliothek im Jahr 272 angesetzt, wobei das Museion und die Bibliothek im Serapeion auch danach weiter existierten. [85] Demnach wurden im Jahr 272 die Stadtmauern geschleift und der größte Teil des Bruchion genannten Palastviertels samt Museion zerstört, als die Römer unter Kaiser Aurelian die etwa zwei Jahre lang von den Palmyrenern beherrschte Stadt zurückeroberten. [86] Gegen eine Zerstörung im 3. Jahrhundert ist der Umstand angeführt worden, dass Alexandria auch in der Spätantike ein wichtiges Bildungszentrum blieb. Als letzter Wissenschaftler des Museions gilt der 405 verstorbene Astronom und Mathematiker Theon von Alexandria .

Roger Bagnall zieht einen über längere Zeit dauernden Niedergang der Bibliothek in Erwägung. Statt einer spektakulären Zerstörung hätten demnach die Machthaber einem neuen Zeitgeist entsprechend das Interesse verloren, eine große und weithin bekannte Bibliothek zu unterhalten. Vor allem der Aufwand, große Mengen alter und bereits zerfallender Schriften immer wieder zu kopieren, könnte dazu geführt haben, dass die Bestände in der Bibliothek ihrem Schicksal überlassen wurden. [87] Einer anderen Annahme zufolge wurde nach der Machtübernahme der Römer aus der einstigen Privatbibliothek der ptolemäischen Herrscher eine öffentliche Einrichtung der römischen Provinz. [88]

Unter den Arabern

Im Zuge der arabischen Eroberung Ägyptens wurde im Jahr 642 auch die Stadt Alexandria eingenommen. Allgemein ins Reich der Legende verwiesen wird die Überlieferung, nach der die Araber dabei die Bibliothek zerstört hätten. Eine vermutlich spät erfundene tendenziöse Legende besagt, der arabische Feldherr ʿAmr ibn al-ʿĀs , der Ägypten eroberte, habe den Kalifen Umar ibn al-Chattab gefragt, wie hinsichtlich der Bibliothek zu verfahren sei, worauf dieser die Zerstörung angeordnet habe. Dies habe der Kalif damit begründet, dass diejenigen Bücher, deren Inhalt mit dem Koran übereinstimme, überflüssig seien und diejenigen, die dem Koran widersprechen, unerwünscht. Daraufhin seien die Handschriften zur Beheizung öffentlicher Bäder genutzt worden. [89] Spätestens seit dem 18. Jahrhundert ist diese Geschichte umstritten, die moderne Forschung geht von einer Legendenbildung im frühen 13. Jahrhundert aus. [90]

Möglich ist, dass arabischen Gelehrten einige Bücher der ehemaligen großen Bibliothek oder der Bibliothek im Serapeion, welche die Wirren überstanden hatten, zugänglich waren. Die Werke bekannter griechischer Autoren könnten den islamischen Gelehrten jedoch auch über private oder andere Schriftensammlungen bekannt geworden sein. [91]

Rezeption

Altertumswissenschaft

Trotz der geringen Zahl der verlässlichen Informationen über die Bibliothek wird sie seit jeher von zahllosen Forschern, Schriftstellern und Künstlern als idealtypischer Ort umfassenden Wissens bewundert und als Symbol der Vergänglichkeit desselben angesehen. Im Zuge dessen wurden die antiken Berichte über die Bibliothek nicht selten ausgeschmückt, offene Fragen wurden mit spekulativen Annahmen beantwortet. [92]

Der Ruf einer riesigen Bibliothek entstand schon in der Antike, daraus resultierten bereits im 2. Jahrhundert euphorische Berichte wie die des Aulus Gellius [93] und des Athenaios . [94] Im Zeitalter des Renaissance-Humanismus wurde dieses Bild für die Neuzeit übernommen. [95] Von 1776 bis 1789 veröffentlichte der Historiker Edward Gibbon sein monumentales Werk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire , in dem er auf die Thematik einging und sich gegen eine Zerstörung durch die Araber aussprach. [96] Die moderne wissenschaftliche Beschäftigung mit der Bibliothek begann 1823 mit einer Publikation von Gerhard Dedel [97] und brachte seither zahlreiche Bücher und Aufsätze hervor. Die ungeklärten Hauptfragen waren seit jeher, an welchem Ort genau die Bibliothek zu lokalisieren ist und ob sie vom im Alexandrinischen Krieg gelegten Feuer zerstört wurde. [98]

Im Jahr 1952 verfasste der Amerikaner Edward Alexander Parsons eine umfangreiche Monographie. [99] 1986 erschien Luciano Canforas Bestseller [100] über die antike Bibliothek. Der Hauptteil des Buches besteht aus mit Fakten vermischten literarischen Fiktionen. In einem zweiten Teil geht der Philologe Canfora auf die antiken Quellen und den Stand der Forschung ein. Das Werk wurde oft neuaufgelegt und in etliche Sprachen übersetzt. Vier Jahre später verfasste der ägyptische Historiker Mostafa El-Abbadi ein weiteres umfangreiches Werk. [101] Seither erschienen vor allem Aufsätze zum Thema.

2002 wurde die neue Bibliotheca Alexandrina eröffnet, die ihrem Selbstverständnis und Auftrag nach an die antike Bibliothek von Alexandria anknüpfen soll. [102]

Belletristik, Film und weitere Bezüge

Abseits der Forschung wird das Schicksal der Bibliothek in zahlreichen belletristischen Werken thematisiert, etwa bei Steve Berry , [103] Clive Cussler , [104] Denis Guedj [105] und Jean-Pierre Luminet . [106]

In dem 1963 produzierten amerikanischen Monumentalfilm Cleopatra wird der angeblich von Caesar verursachte Brand der Bibliothek filmisch dargestellt. In der darauffolgenden Szene wirft Kleopatra Caesar deshalb vor, sich wie ein Barbar zu verhalten. Der 2009 produzierte Film Agora – Die Säulen des Himmels spielt zu großen Teilen vor der Kulisse des Serapeions, auch die Zerstörung der dortigen Tochterbibliothek wird dargestellt.

Als Aktivierungswort des digitalen Assistenten von Amazon Echo wurde vom Hersteller Alexa gewählt – als Hommage an die Bibliothek von Alexandria.

Auch in der Filmreihe The Quest werden Bezüge zur legendären Bibliothek hergestellt, indem erzählt wird, dass „Die Bibliothek“ auf der alexandrinischen Bibliothek basiere.

Literatur

Nachschlagewerke

Monographien und Sammelbände

 • Monica Berti, Virgilio Costa: La Biblioteca di Alessandria. Storia di un paradiso perduto . (= Ricerche di filologia, letteratura e storia. Band 10). Edizioni Tored, Rom 2010, ISBN 978-88-88617-34-3 .
 • Luciano Canfora : Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Rotbuch, Berlin 1990, ISBN 3-88022-026-3 .
 • Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. UNESCO , Paris 1990, ISBN 92-3-102632-1 .
 • Mostafa El-Abbadi, Omnia Mounir Fathallah (Hrsg.): What Happened to the Ancient Library of Alexandria? Brill, Leiden 2008, ISBN 978-90-04-16545-8 .
 • Edward A. Parsons: The Alexandrian Library. Cleaver-Hume Press, London 1952.

Aufsätze

 • Roger S. Bagnall : Alexandria. Library of Dreams. In: Proceedings of the American Philosophical Society. Band 146, Nr. 4, 2002, S. 348–362 ( PDF; 1,2 MB ).
 • Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. In: Roy MacLeod (Hrsg.): The Library of Alexandria. Centre of Learning in the Ancient World. Tauris, London 2010, ISBN 978-1-85043-594-5 , S. 61–78.
 • Monica Berti, Virgilio Costa: The Ancient Library of Alexandria. A Model for Classical Scholarship in the Age of Million Book Libraries. In: Orbis Terrarum. Essays in Scholarship and Technology. Proceedings of the International Symposium on the Scaife Digital Library. Lexington, Kentucky, March 13, 2009 (im Druck) ( Preprint; PDF; 223 kB ).
 • Heinz-Günther Nesselrath : Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. In: Tobias Georges ua (Hrsg.): Alexandria (= Civitatum Orbis Mediterranei Studia. Band 1). Mohr Siebeck, Tübingen 2013, ISBN 978-3-16-151673-3 , S. 65–90.
 • Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. In: Wolfram Hoepfner (Hrsg.): Antike Bibliotheken. Von Zabern, Mainz 2002, ISBN 3-8053-2846-X , S. 31–38.
 • Heather Phillips: The Great Library of Alexandria? In: Library Philosophy and Practice. 2010, ISSN 1522-0222 ( online ).
 • Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. In: Elke Blumenthal , Wolfgang Schmitz (Hrsg.): Bibliotheken im Altertum. Harrassowitz, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06406-4 , S. 161–172.

Weblinks

Commons : Bibliothek von Alexandria – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 78; Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 162 und 166.
 2. Galenos , In Hippocratis epidemiarum librum tertium commentarius und Commentarius in Hippocratis librum De natura hominis .
 3. In den Prolegomena zu seinen Scholien zu Aristophanes , die in verschiedenen Textversionen vorliegen. Siehe dazu Rudolf Blum: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. University of Wisconsin Press, 1991, S. 104–105.
 4. Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 64; Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Rotbuch, Berlin 1998, ISBN 3-88022-456-0 , S. 177 f.
 5. Uwe Jochum: Kleine Bibliotheksgeschichte. 2007, S. 34.
 6. Strabon, Geographica 17,1,8.
 7. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 353.
 8. Jean-Yves Empereur: The Destruction of the Library of Alexandria. An Archaeological Viewpoint. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 75–88, hier: S. 77–80 und 88.
 9. Vgl. etwa Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. , Berlin 1998, S. 83–86 und 134–138; Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 76.
 10. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 166 f.
 11. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 35.
 12. Inge Nielsen ua: Bibliothek. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 634–647, hier: 634.
 13. Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 68.
 14. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 169.
 15. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 167.
 16. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 31; Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 168 f.
 17. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 32.
 18. Senecas Zahl von 40.000 Rollen bezieht sich nur auf 47 v. Chr. verbrannte Bestände; Seneca, De tranquillitate animi 9,5.
 19. ZB Uwe Jochum: Kleine Bibliotheksgeschichte. 2007, S. 26–28; Horst Blanck : Das Buch in der Antike. Beck, München 1992, S. 140; Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 64 f.; Michael Lapidge: The Anglo-Saxon Library. Oxford 2005, S. 8.
 20. Uwe Jochum: Kleine Bibliotheksgeschichte (= Reclams Universal-Bibliothek . Nr.   17667 ). 4. Auflage. Reclam, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-15-017667-2 , S.   26 .
 21. Rudolf Blum: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. University of Wisconsin Press, 1991, S. 107 und 120 (Anm. 53).
 22. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 353–356.
 23. Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 77.
 24. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 358 f.
 25. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 31.
 26. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 167 f.
 27. Julia Wilker: Irrwege einer antiken Büchersammlung. Die Bibliothek des Aristoteles. In: Wolfram Hoepfner (Hrsg.): Antike Bibliotheken. 2002, S. 24–29, hier: S. 26 f.
 28. Galenos, In Hippocratis epidemiarum librum tertium commentarius 2,4 (= Edition Kühn 17,1, S. 606).
 29. Galenos, In Hippocratis epidemiarum librum tertium commentarius 2,4 (= Edition Kühn 17,1, S. 607).
 30. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 168.
 31. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 353 f.
 32. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 167.
 33. Galenos, In Hippocratis epidemiarum librum tertium commentarius 2,4 (= Edition Kühn 17,1, S. 606 f.)
 34. a b c d Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 33.
 35. Günther Burkard ua: Bibliothek. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 639–647.; Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 34.
 36. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 164 f.
 37. Oxyrhynchus Papyri 1241.
 38. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 33.
 39. Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 172; z. B. in: Wilhelm Dittenberger (Hrsg.): Orientis Graeci inscriptiones selectae . 2 Bände, Leipzig 1903–1905 (Nachdruck Hildesheim 1986).
 40. Papyrus Merton 19.
 41. Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Rotbuch, Berlin 1998, S. 186.
 42. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 360; Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 172.
 43. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 34.
 44. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 360 f.
 45. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 356.
 46. Papyrus Vindobonensis G 40611.
 47. ZB Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 171.
 48. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 33; Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 170.
 49. Epiphanios , De mensuris et ponderibus 11.
 50. Siehe dazu bspw. Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 68; Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 91.
 51. Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 74 f.
 52. Johannes Tzetzes in den Prolegomena zu seinen Scholien zu Aristophanes, die in verschiedenen Textversionen vorliegen. Siehe dazu Rudolf Blum: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. University of Wisconsin Press, 1991, S. 104–105.
 53. Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 165; Konrad Vössing : Bibliothek. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 641.
 54. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 358; Michael Sabottka: Das Serapeum in Alexandria. Untersuchungen zur Architektur und Baugeschichte des Heiligtums von der frühen ptolemäischen Zeit bis zur Zerstörung 391 n. Chr. Kairo 2008, ISBN 978-2-7247-0471-6 .
 55. Mostafa A. El-Abbadi: Demise of the Daughter Library. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 89–94, hier: S. 89 und 93.
 56. Plutarch, Apophthegmata regum et imperatorum 189 D; Eusebius , Historia Ecclesiastica 5,8,11.
 57. Athenaios, Deipnosophistai 5,203e; Eusebius, Historia Ecclesiastica 5,8,11; Epiphanios, De mensuris et ponderibus 9; 10; siehe dazu Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 79–82; Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 349–351; Angelika Zdiarsky: Bibliothekarische Überlegungen zur Bibliothek von Alexandria. 2011, S. 163.
 58. Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 84 f.; Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 67 f.
 59. Strabon, Geographica 13,608.
 60. Pseudo-Aristeas bei Eusebius, Praeparatio evangelica 8,2,350a; 8,3,422; Flavius Josephus , Antiquitates Judaicae 12,12; Tertullian , Apologeticum 18,5; Epiphanios, De mensuris et ponderibus 9; Claudius Aelianus , Varia historia 3,17.
 61. Monica Berti, Virgilio Costa: The Ancient Library of Alexandria. A Model for Classical Scholarship in the Age of Million Book Libraries. 2009, S. 6 f.
 62. Fayza M. Haikal: Private Collections and Temple Libraries in Ancient Egypt. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 39–54, hier: S. 52–54.
 63. Vgl. Monica Berti, Virgilio Costa: The Ancient Library of Alexandria. A Model for Classical Scholarship in the Age of Million Book Libraries. 2009, S. 3.
 64. Buchwesen. In: Hatto H. Schmitt , Ernst Vogt : Lexikon des Hellenismus. Wiesbaden 2005, Sp. 212–217, hier: Sp. 215.
 65. Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 63.
 66. Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 79.
 67. Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Berlin 1998, S. 77 f., 88 und 138–140; Jean-Yves Empereur: The Destruction of the Library of Alexandria. An Archaeological Viewpoint. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 75–88, hier: S. 76.
 68. Seneca, De tranquilitate 9,5.
 69. Plutarch: Leben Caesars 49.
 70. Aulus Gellius, Noctes Atticae 7,17.
 71. Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 2002, S. 34–37.
 72. William J. Cherf: Earth, Wind, and Fire: The Alexandrian Fire-storm of 48 BC In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 55–74, hier: S. 72 f.
 73. Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 85.
 74. Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 146–154.
 75. Monica Berti, Virgilio Costa: La Biblioteca di Alessandria. Storia di un paradiso perduto. 2010, S. 183 f.
 76. Vgl. etwa Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 357 f.
 77. Sueton, Claudius 42.
 78. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 359.
 79. Sowohl Zdiarsky (S. 164) wie Haikal (Fayza M. Haikal: Private Collections and Temple Libraries in Ancient Egypt. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 39–54, hier: S 52 f.) übernehmen diese Ansicht von Peter M. Fraser : Ptolemaic Alexandria. Bd. 1, Clarendon Press, Oxford 1972, S. 313. Siehe auch Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 88 f.
 80. Sueton, Domitian 20; Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 357.
 81. Plutarch, Marcus Antonius 58.
 82. Cassius Dio , Römische Geschichte 78,7,3; Heinz-Günther Nesselrath: Das Museion und die Große Bibliothek von Alexandria. 2013, S. 86–88.
 83. Jean-Yves Empereur: The Destruction of the Library of Alexandria. An Archaeological Viewpoint. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 75–88, hier: S. 86–88.
 84. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 356 f.
 85. Günther Burkard ua: Bibliothek. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 639–647.; Uwe Jochum: Kleine Bibliotheksgeschichte. 2007, S. 37; Robert Barnes: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses. The Ancient Library of Alexandria. 2010, S. 73; Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Rotbuch, Berlin 1998, S. 186.
 86. Ammianus Marcellinus , Res gestae 22, 16, 15; Hieronymus , chronicum Ol. 262 (= 272 n. Chr.)
 87. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 359 f.
 88. Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. Rotbuch, Berlin 1998, S. 82.
 89. Jean-Yves Empereur: The Destruction of the Library of Alexandria. An Archaeological Viewpoint. In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 75–88, hier: S. 75.
 90. Bernard Lewis : The Vanished Library. In: The New York Review of Books. Band 37, Heft 14, 1990 ( online ); Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 167–178.
 91. Bojana Mojsov: Alexandria Lost. From the Advent of Christianity to the Arab Conquest. London 2010, S. 116 f. Ausführlich zur arabischen Geschichte Alexandrias in diesem Zusammenhang berichtet Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990, S. 179–189.
 92. Monica Berti, Virgilio Costa: The Ancient Library of Alexandria. A Model for Classical Scholarship in the Age of Million Book Libraries. 2009, S. 1 f.
 93. Aulus Gellius, Noctes Atticae 7, 17, 3.
 94. Athenaios, Deipnosophistai 5,203e.
 95. Roger S. Bagnall: Alexandria. Library of Dreams. 2002, S. 361.
 96. Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek. Das Wissen der Welt und der Brand von Alexandria. , Berlin 1998, S. 113–117.
 97. Gerhard Dedel: Historia critica bibliothecae Alexandrinae. Leiden 1823.
 98. William J. Cherf: Earth, Wind, and Fire: The Alexandrian Fire-storm of 48 BC In: What Happened to the Ancient Library of Alexandria? 2008, S. 55–74, hier: S. 55 f.
 99. Edward A. Parsons: The Alexandrian Library. London 1952.
 100. Luciano Canfora: La biblioteca scomparsa. Palermo 1986.
 101. Mostafa El-Abbadi: The life and fate of the ancient Library of Alexandria. 1990.
 102. About the Library. Overview , Homepage der Bibliothek, abgerufen am 20. April 2014.
 103. Steve Berry: The Alexandria link: a novel. New York 2007.
 104. Clive Cussler: Treasure: a novel. New York 1988.
 105. Denis Guedj: Les Cheveux de Bérénice. Paris 2003.
 106. Jean-Pierre Luminet: Le Bâton d'Euclide: le roman de la bibliothèque d'Alexandrie. Paris 2002.

Koordinaten: 31° 12′ 5″ N , 29° 54′ 20″ O