Blaise Pascal

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Blaise Pascal (schilderij uit 1691)
Blaise Pascal handtekening.JPG

Blaise Pascal (geboren 19 juni 1623 in Clermont-Ferrand , † 19 augustus 1662 in Parijs ) was een Franse wiskundige , natuurkundige , letterkundige en christelijke filosoof .

Leven en werk

Jeugd en adolescentie

Pascal kwam uit een oude adellijke familie van de tweede generatie in de Auvergne . Zijn vader, Étienne Pascal , had rechten gestudeerd in Parijs en kocht even later de functie van vice-voorzitter bij de Auvergne Supreme Tax Court in Clermont-Ferrand. De moeder, Antoinette Begon, kwam uit een rijke koopmansfamilie die ook de adel ambieerde.

Pascal had twee zussen, Gilberte , die was drie jaar ouder (die later zijn beheerder en eerste biograaf) en Jacqueline , die twee jaar jonger was en waarvan de moeder niet te herstellen van haar geboorte, zodat Pascal werd een half wees op de leeftijd van drie. Toen hij acht was, verhuisden het gezin en hun oppas naar Parijs omdat de vader wilde dat de kinderen, vooral de zichtbaar begaafde jongen, betere kansen zouden krijgen om zich te ontwikkelen. Hij verkocht zijn gerechtelijk kantoor aan een broer en investeerde zijn fortuin in staatsobligaties.

Pascal was van kinds af aan ziekelijk. Hij kreeg dan ook les van zijn hoogopgeleide vader zelf, die geïnteresseerd was in natuurlijke historie, maar ook van privéleraren. Al op twaalfjarige leeftijd demonstreerde hij zijn uitmuntende wiskundige talent en via zijn vader, die regelmatig in Parijse kringen van geleerden en schrijvers kwam, vond hij aansluiting bij de kring van wiskundigen en natuuronderzoekers rond de Père Mersenne , waar hij op 16-jarige leeftijd , deed een scriptie over kegelsneden onder de indruk.

In 1639 werd de vader ervan verdacht medeorganisator te zijn van een protest tegen rentemanipulatie door de staat. Hij dook liever onder en ontvluchtte Parijs. Eind 1639 vergaf Richelieu hem echter op voorspraak van hooggeplaatsten en mocht hij zelfs zijn zoon aan hem voorstellen.

Rouaan

Pascaline uit 1652

In 1640 werd de vader benoemd tot koninklijk commissaris en hoofd tollenaar voor Normandië in Rouen . Hier vond Pascal in 1642 een mechanische rekenmachine voor hem uit, die later Pascaline werd genoemd en wordt beschouwd als een van de oudste rekenmachines. Aanvankelijk stond het alleen optellingen toe, maar het werd de volgende tien jaar voortdurend verbeterd en kon uiteindelijk ook aftrekken ( calculator voor twee soorten ). De machine werkte op basis van tandwielen. Pascal kreeg er patent op, maar de rijkdom waarop hij hoopte van de uitvinding en zijn eigen kleine bedrijf kwam niet uit. De moeizaam individueel handgemaakte machines (negen van de ongeveer vijftig exemplaren zijn nog steeds beschikbaar) waren te duur om grotere verkopen te vinden.

In Rouen, een stad met een universiteit, hooggerechtshof ( parlement ) en rijke kooplieden, maakte de familie Pascal deel uit van goed gezelschap, ook al had de vader zich impopulair gemaakt door de hardheid van zijn ambt. Pascal en zijn jongere zus Jacqueline, begaafd in literatuur en wier poëtische pogingen werden aangemoedigd door de toneelschrijver Pierre Corneille , bewogen zich elegant in dit milieu. Zuster Gilberte trouwde in 1641 met een jong familielid, Florin Périer, die haar vader als assistent uit Clermont-Ferrand had meegebracht.

In 1646, tijdens het herstel van de vader na een ongeluk, kwam het gezin, dat tot dan toe zwak religieus was geweest, in aanraking met de leer van de Nederlandse hervormingsbisschop Jansenius , die een op Augustinus gebaseerde leer van genade bepleitte, vergelijkbaar met Calvijns ideeën binnen de katholieke kerk. Vader, zoon en dochters werden vroom. Jacqueline besloot zelfs non te worden. Pascal, die last had van verlammingen in zijn benen en constante pijn, interpreteerde zijn ziekte als een teken van God en begon een ascetisch leven te leiden. Begin 1647 toonde hij de ijver van zijn nieuwe vroomheid toen hij de aartsbisschop van Rouen dwong een priesterkandidaat te berispen die voor hem en zijn vrienden een rationalistische kijk op religie had gehad.

Pascal zelf liet zijn vroomheid hem er echter niet van weerhouden verder te gaan met wetenschappelijke en wiskundige studies. Zo herhaalde hij in 1646 met succes de pogingen van Evangelista Torricelli in 1643 om het vacuüm te bewijzen, waarvan het bestaan ​​voorheen onmogelijk werd geacht, en publiceerde hij in 1647 zijn resultaten in de verhandeling Traité sur le vide (zie ook Leegte in leegte ).

De tijd van Parijs

Vanaf mei 1647 woonde hij bij Jacqueline en even later weer bij zijn vader voornamelijk in Parijs, waar hij contact legde met vooraanstaande jansenisten , maar ook zijn onderzoek voortzette. Gezien het verzet van vele filosofen en naturalisten, waaronder Descartes , die hij eind september 1647 meerdere malen in Parijs ontmoette, besprak hij de kwestie van vacuüm (zie ook ether ) slechts indirect, bijvoorbeeld in een verhandeling over luchtdruk . In 1648 mat zijn zwager Périer in opdracht van Pascal de luchtdruk op de 1465 meter hoge berg Puy de Dôme om de afhankelijkheid van de hoogte aan te tonen. In 1648 stelde Pascal de wet van de communicerende buizen vast in een andere verhandeling.

Toen de onrust van de Fronde het leven in Parijs in het voorjaar van 1649 moeilijk maakte, verhuisden de Pascals tot de herfst van 1650 naar de Périers in de Auvergne.

Pascal's vader stierf in de herfst van 1651. Kort daarna ging Jacqueline, tegen de wil van de overledene en ook van haar broer, naar het strikt jansenistische klooster Port Royal in Parijs.

Voor het eerst stond Pascal er alleen voor. Omdat hij, zo niet rijk, dan toch rijk en aristocratisch was, begon hij als jonge man van de wereld te socializen in de Parijse samenleving en sloot hij vriendschap met de jonge hertog de Roannez, die geïnteresseerd was in filosofie. In 1652 nam hij hem mee met enkele van zijn vrijdenkende vrienden, waaronder de Chevalier de Méré , op een langere reis, waarbij Pascal kennismaakte met de moderne filosofie, maar ook met de kunst van het gezellig praten. Dankzij zijn omgang in de schoonheidssalon van Madame de Sablé hield hij zich ook uitgebreid bezig met de fictieliteratuur van zijn tijd. Even dacht hij er zelfs aan om een ​​kantoor te kopen en te trouwen. Een anonieme Discours sur les passions de l'amour (“Verhandeling over de passies van de liefde”) die al lang aan hem wordt toegeschreven omdat het tot op zekere hoogte in deze glamoureuze levensfase past, komt niet van hem.

In 1653 schreef hij een verhandeling over luchtdruk waarin hydrostatica voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap uitgebreid aan de orde komt.

Met zijn nieuwe kennissen, vooral de Chevalier de Méré, had Pascal ook discussies over de winkansen bij het gokken , een typisch aristocratisch tijdverdrijf. In 1653 bracht dit hem ertoe zich te wenden tot de kansberekening , die hij in 1654 naar voren bracht in een briefwisseling met de Toulouse- rechter en grote wiskundige Pierre de Fermat . Ze onderzochten vooral dobbelspellen . Tegelijkertijd behandelde hij andere wiskundige problemen en publiceerde hij in 1654 verschillende verhandelingen: de Traité du triangle arithmétique on Pascal's triangle en de binomiale coëfficiënten , waarin hij voor het eerst ook expliciet het principe van het bewijs van volledige inductie formuleerde, [1 ] de Traité des ordres numériques over nummerbestellingen en de Combinaisons over nummercombinaties.

De driehoek van Pascal . Elk getal is de som van de twee er direct boven. Binominale coëfficiënt .

In het Port-Royal-gebied

In de herfst van 1654 werd Pascal gegrepen door een depressieve stemming. Hij benaderde Jacqueline opnieuw, bezocht haar vaak in het klooster en verhuisde naar een andere wijk om te ontsnappen aan zijn modieuze vrienden. Hij bleef immers werken aan wiskundige en andere wetenschappelijke vraagstukken. Op 23 november (mogelijk na een ongeval met zijn rijtuig, dat niet betrouwbaar is gedocumenteerd) had hij een religieuze ontwakingservaring, die hij 's nachts probeerde vast te leggen op een bewaard stuk papier, het Mémorial .

Hierna trok hij zich terug uit de Parijse samenleving om zijn vroomheid ten volle te kunnen beleven. Zijn enige contact waren nu de Jansenistische "kluizenaars" (Frans: solitaires ), geleerden en theologen die zich in de buurt van het klooster Port-Royal des Champs hadden gevestigd en die hij regelmatig bezocht. Omstreeks 1655 voerde hij hier het legendarische gesprek met zijn nieuwe biechtvader Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613–1684) Entretien avec M. de Saci sur Épictète et Montaigne (1655), waarin hij tussen de twee polen van het Montaigne- scepticisme en de stoïcijnse ethiek Epiktets biedt al een schets van de antropologie die hij later in de Pensées zou ontwikkelen.

De genezing van zijn nicht Marguerite Périer in 1656, die na een bezoek aan Port Royal van een zweer aan haar oog was bevrijd, versterkte ook Pascals geloof. Tegelijkertijd begon hij religieus en theologisch gemotiveerde geschriften te schrijven in een wetenschappelijke dialoog met de solitairen , in het bijzonder Antoine Arnauld en Pierre Nicole . Zoals altijd behandelde hij ook praktische vragen, bijvoorbeeld in 1655 met de didactiek van de eerste lezing voor de school van de solitairen .

Met zijn zogenaamde "tweede bekering" (vgl. het Mémorial ) was hij in een situatie terechtgekomen waarin de orthodoxe, vrome en streng morele jansenisten een last waren geworden voor de meer lakse en verzoenende, maar ook machtsbewuste jezuïeten . Toen het in 1655 tot een open conflict kwam omdat Arnauld als jansenist van de theologische faculteit van de Sorbonne in Parijs werd uitgesloten, mengde Pascal op en schreef 1656/1657 een reeks anonieme satirische en polemische pamfletten. Deze waren zeer succesvol en werden in 1657 in Nederland uitgegeven onder de titel Provinciales , ou Lettres de Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR PP. Jésuites sur la morale et la politique de ces pères ( "Provinciale [brieven], of brieven van L. de M. aan een provinciale vriend en aan de jezuïeten over de moraal en politiek van deze vaders") ook gedrukt als een boek. Er zijn achttien brieven van een fictieve Parijse reiziger genaamd Montalte, waarvan de eerste tien zijn gericht aan een fictieve vriend in zijn geboorteprovincie, de volgende zes aan de paters jezuïeten van Parijs in het algemeen, en de laatste twee specifiek aan de biechtvader van de koning. In deze brieven beschrijft Montalte eerst in de rol van een theologisch onbeslagen en naïeve jonge aristocraat hoe jezuïeten hem vroegrijp en neerbuigend hun theologie uitleggen; later, nadat hij praktisch zijn lesje heeft geleerd, begint hij met hen te discussiëren en hun leringen ad absurdum op een even scherpzinnige als geestige manier op te vatten. Pascal hekelde en viel de ietwat consumentvriendelijke, maar neigt naar opportunistische en vaak subtiele theologie - de beroemde casuïstiek - van de jezuïeten aan en legde hun zeer wereldse machtshonger aan de kaak. De Lettres provinciales , hoewel ze verboden waren onder nr. 5, stonden op de index toen de boekeditie verscheen en werden zelfs verbrand door de beul in 1660, hadden een groot en langdurig succes en betekende op de lange termijn het begin van het einde van de almachtige macht van de jezuïeten, althans in Frankrijk. Vanwege hun helderheid en precisie worden ze beschouwd als een meesterwerk van Frans proza, waardoor hun auteur een plaats kreeg tussen de klassiekers van de Franse literatuurgeschiedenis.

Minder bekend waren de vier gemene pamfletten waarmee Pascal in 1658 (samen met Arnauld en Nicole) tussenbeide kwam in een vete tussen jansenistisch georiënteerde Parijse predikanten en de jezuïeten.

Blaise Pascal

Voor een korte tijd behielden de jezuïeten echter de overhand met de hulp van de koning en de paus, wat Pascal's jaren verduisterde. Want hoewel veel van zijn sympathisanten bezweken of tactisch bezweken onder de druk van officiële pesterijen, bleef hij ontembaar.

In deze situatie begon hij in 1658 systematischer te werken aan een grote verontschuldiging van de christelijke religie. In 1656 had hij de eerste aantekeningen voor haar gemaakt. De basislijnen zijn te vinden in de 1657 geschreven maar onvoltooide Écrits sur la grâce ("Geschriften over genade"), waar hij de vorm van de Augustijnse genadeleer voorstelt, vertegenwoordigd door de jansenisten als het midden tussen de bijna fatalistische calvinistische leer van predestinatie en de optimistische jezuïetenleer van genade en laat de vrije wil van de mens beslissen over zijn redding. Voor Pascal: "Hij die ons zonder ons heeft geschapen, kan ons niet redden zonder ons".

Naast zijn werk aan de pensées volgde hij herhaaldelijk wiskundige studies. Hij berekende in 1658 de oppervlakte onder de cycloïde met de methoden van Cavalieri en het volume van het roterende lichaam , dat bij rotatie van de cycloïde om de x-as ontstaat. Nadat hij zelf de oplossing had gevonden, organiseerde hij een wedstrijd voor het probleem, wat hem veel (ontoereikende) suggesties en een heftige polemiek met een ontevreden persoon opleverde.

In 1659 verscheen zijn werk Traité des sinus des quarts de cercle (Verhandeling over de sinus van de kwartcirkel). Toen Gottfried Wilhelm Leibniz dit werk in 1673 in Parijs las, kreeg hij een beslissende stimulans voor de ontwikkeling van differentiaal- en integraalrekening door rekening te houden met de speciale ideeën van Pascal, die Leibniz meer in het algemeen gebruikte door de cirkel van Pascal als een krommingscirkel aan het individu te hechten punten van een functie of functiecurve waargenomen. Leibniz zegt dat hij er een licht in zag dat de auteur niet had opgemerkt. [2] Vandaar de term karakteristieke driehoek .

Met zijn toch al slechte gezondheid ging het in deze jaren steeds sneller bergafwaarts, zeker ook door zijn extreem ascetische levensstijl, die hem ook verzwakte. In 1659 was hij vele weken arbeidsongeschikt. Niettemin was hij in datzelfde jaar lid van een commissie die probeerde een nieuwe vertaling van de bijbel op gang te brengen. In 1660 bracht hij enkele maanden door als revalidant in een klein kasteel van zijn oudere zus en zwager in de buurt van Clermont.

Begin 1662 richtte hij samen met zijn vriend Roannez een taxibedrijf op (" Les carrosses à cinq sous " - "vijf dollar koetsen"), die het begin markeerde van het lokale openbaar vervoer in Parijs.

Dood en herinnering

Pascal's jongere zus Jacqueline stierf op 4 oktober 1661 . Sinds haar dood waren zijn ziekte en emotionele toestand aanzienlijk verslechterd. In de zomer van 1662 liet hij zijn omvangrijke huishouden verkopen voor liefdadigheidsdoeleinden. Op 18 augustus 1662 kronkelde hij in stuiptrekkingen en ontving de laatste zalving. Hij stierf de volgende ochtend op de leeftijd van slechts 39 jaar en 2 maanden in het Parijse huis van de Périers. Zijn laatste woorden zouden zijn geweest: "Moge God mij nooit in de steek laten".

Grafschrift van Pascal in de kerk van St-Etienne-du-Mont in het 5e arrondissement van Parijs
Kopieer het dodenmasker Blaise Paskal

In de zoom van zijn jas was een stuk papier genaaid dat beroemd is geworden als het Mémorial des Blaise Pascal. Daarin probeerde hij zijn mystieke ervaring onder woorden te brengen met uitroepen en stamelende woorden. Daarin ervoer hij de God van Abraham, Izaäk en Jacob, niet die van de filosofen en geleerden. [3]

Een autopsie die na zijn dood werd uitgevoerd, bracht ernstige problemen aan het licht met zijn maag en andere organen in zijn buik, evenals schade aan zijn hersenen . De oorzaak van zijn dood is nooit vastgesteld, hoewel speculatie zich heeft gericht op tuberculose, maagkanker of een combinatie van beide. De hoofdpijnen waar hij zijn hele leven last van heeft gehad, worden over het algemeen toegeschreven aan zijn hersenletsel.

In de parochiekerk van Saint-Étienne-du-Mont, achter het koor, rusten de overblijfselen van Blaise Pascal en herinnert een grafschrift hem. "Voor een torenhoge zuil onder een marmeren grafsteen ......". [4]

Van 1968 tot 1993 werd in Frankrijk een bankbiljet van 500 frank geproduceerd, dat was opgedragen aan het werk en de nagedachtenis van Pascal en dat veel informatie over zijn leven bevat. Op de voorkant staat naast een portret van de fysicus van de Tour Saint-Jacques afgebeeld. Een verborgen figuur van zijn dodenmasker dat zich in het Port Royal-klooster bevond ; op de achterkant van het bankbiljet, bewaard, diende als watermerk. [5]

Daarnaast heeft de versierde gelijkenis van Pascal verschillende postzegels . [5] [6]

De chocoladefabrikant Chocolat Poulaine droeg een pakket uit hun educatieve reeks op aan Pascal. [7]

de pensées

Oorsprong en edities van de tekst

Door zijn vroege dood kon Pascal de geplande grote verontschuldiging niet voltooien. Hij liet alleen aantekeningen en fragmenten achter, ongeveer 1000 stukjes papier in ongeveer 60 bundels, op basis waarvan in 1670 Jansenistische vrienden een uitgave kregen getiteld Pensées sur la Religion et sur quelques autres sujets (“Gedachten over religie en enkele andere onderwerpen”) werd. Deze eerste druk is prijzenswaardig omdat de redactie - ongebruikelijk voor die tijd - een onvoltooid werk publiceerde en daarmee probeerde toegankelijk te maken. Het is echter problematisch voor zover ze zich niet oriënteerden op de originele tekst, hoewel deze als handtekening werd bewaard, al was het maar in slipvorm, maar een van de twee kopieën gebruikten die de Périers binnenkort van de bundels met notities hadden gemaakt na Pascals dood. Het is des te problematischer omdat het ontvangen tekstmateriaal volgens verschillende criteria was ingekort en, in tegenstelling tot de gebruikte kopie, die de opstelling van de papieren en bundels grotendeels had behouden, een nieuwe, zogenaamd meer plausibele volgorde van de fragmenten werd ingevoerd.

De moderne uitgaven zijn het resultaat van een filologisch succesverhaal uit de 19e en 20e eeuw. Dit begint met het feit dat de filosoof Victor Cousin in 1842 in een rapport aan de Académie française wees op de noodzaak van een nieuwe editie van de Pensées gezien de duidelijke tekortkoming van de eerste editie, die alle redacteuren tot dan toe hadden gevolgd , zij het meestal met herhaalde bezuinigingen en/of verdere wijzigingen. In 1844 probeerde Prosper Faugère voor het eerst een volledige editie uit te voeren op basis van de originele aantekeningen van Pascal, die echter grotendeels vrijelijk werden herschikt in secties en subsecties op basis van inhoudscriteria. Dit principe werd voortgezet en zogenaamd geperfectioneerd door andere redacteuren, van wie de bekendste Léon Brunschvicg was met zijn uitgave van 1897 tot 1904.

Rond 1930 brak het onderzoek uit met de gevestigde misvatting dat Pascals papiertjes uiteindelijk niet in orde waren. In plaats daarvan werd erkend dat minstens 27 bundels (na het 1e exemplaar of 28 na het 2e exemplaar, dwz ongeveer 400 stukjes papier) overeenkwamen met evenveel hoofdstukken die Pascal had bedoeld en zeker een interne volgorde vertonen. Ook andere bundels bleken homogener en overzichtelijker dan eerder gedacht, zodat men overging op edities (vooral Louis Lafuma, 1952 en zo verder na het zogenaamde 1ste exemplaar; 1976 Philippe Sellier na het 2de exemplaar, de - zoals geschreven in opeenvolgende volgorde - geeft de staat van de nalatenschap nauwkeuriger weer dan de eerste kopie gemaakt in afzonderlijke bundels voor bewerkingsdoeleinden), die in de tekst overeenkomen met de handtekeningen en in de opstelling grotendeels de twee exemplaren volgen (omdat in 1710/11 Pascal's neef Louis Périer had de beste bedoeling om alle noten opnieuw te rangschikken en ze op grote vellen te plakken). Ook recenter onderzoek heeft de context waarin de fragmenten zijn ontstaan ​​duidelijker kunnen achterhalen met behulp van filologische middelen (watermerkanalyse, etc.) (Pol Ernst, 1991).

Deze nieuwere edities zijn reconstructies van de staat van de nalatenschap en het denken en de intenties van Pascal om het materiaal op dat moment te ordenen. De vraag hoe het werk eruit zou hebben gezien als Pascal het had kunnen voltooien (en of hij het ooit had kunnen voltooien) blijft open.

Inhoudsoverzicht

De genoemde 27 en 28 hoofdstukken tonen de weg die Pascal wilde bewandelen in de argumentatie van zijn Apologie van het christendom. De verontschuldiging is opgedeeld in twee delen: “Eerste deel: de ellende van de mens zonder God. Tweede deel. Menselijk geluk met God” (Laf. 6). De hoofdstukken schetsen eerst een dramatisch beeld van de menselijke situatie onder de kopjes "Niets - ellende - verveling - tegenstellingen - afleiding" enz., uitgevoerd met briljante paradoxale, ironische formuleringen, wenden zich vervolgens tot de filosofen op zoek naar het "hoogste goed" en vind de ontbinding van de aporieën van het menselijk bestaan ​​in het christendom. Het volgende historisch-theologische deel maakt uitgebreid gebruik van de elementen van de exegese van de kerkvaders, zoals die door Port-Royal werden overgebracht - zij het in een "moderne", zeer historiserende vorm, en is dus niet gebaseerd op de moderne historische- kritische bijbelexegese, die destijds pas met Richard Simon tot stand kwam. Pascal argumenteert met de continuïteit van de heilsgeschiedenis die in de Heilige Schrift wordt bevestigd, de typologische interpretatie van de profetieën (als verwijzingen naar de verschijning van de Christus/Messias), de "permanentie" van de Joodse religie (het principe dat de ware religie vanaf het begin van de schepping moet aanwezig zijn, vgl. Augustinus van Hippo , Retractationes 1,12,3) en het hermeneutische principe van liefde als sleutel van de Heilige Schrift (Laf. 270). Het “bewijs” leidt niet rechtstreeks tot geloof, maar is een “werktuig” (Laf. 7) van genade. Het doel van Pascals verontschuldiging is de bekering van atheïsten of twijfelaars.

Het georganiseerde materiaal van de Pensées bevat de grote, uitgewerkte antropologische teksten "Disparity of Man" (Laf. 199) over de positie van de mens tussen het oneindig kleine en het oneindig grote, "Scattering" (Laf. 136) over afleiding van het denken aan de werkelijke situatie, gekenmerkt door ellende en dood door plezier en afleiding, enz. De eenheid van Pascals denken van zijn wiskundige tot zijn theologische geschriften maakt het beroemde fragment over de drie orden van lichaam, geest en liefde of heiligheid (Laf. 308) duidelijk. De weddenschap van Pascal is niet geclassificeerd in een van de 27 of 28 hoofdstukken, volgens welke het geloof in God niet alleen correct maar ook redelijk is, omdat: "Als je wint, win je alles, en als je verliest, verlies je niets "( Laf. 418). Volgens Pascal's aantekeningen (Laf. 11), zoals de "inleidende tekst" over de zoektocht naar God (Laf. 427), moet het voorafgaan aan de gedachtegang (vgl. Sellier's editie van de Penséss "d'après l'« ordre »pascalien”, 2004).

ontvangst

Tijdens een tijdperk dat al duidelijk aandrong op de scheiding van geloof en kennis, vertegenwoordigde Pascal het principe van de eenheid van al het zijn in zijn leven en werk. Voor hem betekende preoccupatie met wetenschappelijke problemen zowel als met filosofische en theologische vragen geen tegenstrijdigheid; Dit alles diende hem voor de onmiddellijke verdieping van zijn kennis. Zijn perceptie van "intelligentie / raison du coeur" - alleen het samenspel van geest en hart kan de basis zijn van menselijke kennis - als de meest essentiële vorm van uitgebreide kennis wordt door zijn volgelingen door de eeuwen heen als visionair en voorbeeldig beschreven.

Tot op de dag van vandaag wordt Pascal beschouwd als een welsprekende apologeet van het christendom en een pleitbezorger van een diepe christelijke ethiek. Critici van het christendom zoals de Abbé Meslier of Voltaire vielen hem daarom al vroeg aan als een hooggeplaatste tegenstander. In 1793 werd zijn graf ontheiligd in de kerk van St-Étienne-du-Mont .

Johann Wolfgang von Goethe autoriseerde in zijn " work final edition " een afdruk uit 1772 - waarschijnlijk niet van hem afkomstig - recensie met de verklaring: "We moeten het nog een keer zeggen: Voltaire, Hume , La Mettrie , Helvetius , Rousseau en hun hele school hebben niet zo veel schade aan de moraal en religie als de strenge, zieke Pascal en zijn school." [8]

Friedrich Nietzsche had zijn hele leven met Pascal te maken. Voor hem is Pascal 'de bewonderenswaardige logicus van het christendom'; [9] "Pascal, van wie ik bijna hou omdat hij me eindeloos heeft geleerd: de enige logische christen". [10] Er zijn oordelen die zowel bewondering als afwijzing uitdrukken: Nietzsche zag in Pascal, net als in Schopenhauer , zoiets als een waardige tegenstander. Hij zag ook een inhoudelijk verband tussen deze twee: “ Zonder het christelijk geloof , zei Pascal, word je zelf, net als de natuur en de geschiedenis, 'un monstre et un chaos'. Deze profetie hebben we vervuld: na de zwak-optimistische 18e eeuw had verhübscht mensen en verrationalisiert [...] in essentiële zin Schopenhauer is de eerste die de beweging Pascal opnieuw ontvangen [...] ons onvermogen om de waarheid te kennen, is het gevolg van onze corruptie , ons moreel verval : zo Pascal. En dus eigenlijk Schopenhauer.” [11] Nietzsche kan zijn kritiek op het christendom lokaliseren in Pascal: “Je moet het christendom nooit vergeven dat het mensen als Pascal heeft geruïneerd. [...] Waar strijden we tegen in het christendom? Dat het de sterken wil breken, dat het hun moed ontmoedigt, misbruik maakt van hun slechte uren en vermoeidheid, hun trotse zekerheid wil veranderen in rusteloosheid en gewetensnood [...] totdat de sterken omkomen in excessen van zelfverachting en zelfmisbruik: dat gruwelijke soort vergaan, waarvan Pascal het bekendste voorbeeld geeft.' [12]

Moderne critici zoals de overigens relatief voorzichtige Aldous Huxley gingen verder in hun kritiek, zij het op een psychologiserende manier. Pascal maakte een deugd van zijn behoefte - zijn lichamelijke kwalen en zijn onvermogen om echte passie te voelen - en camoufleerde dit met heilige woorden. Erger nog: hij gebruikte zijn aanzienlijke intellect om anderen aan te moedigen een wereldbeeld aan te nemen dat al even vijandig tegenover deze wereld stond. Citaten van Pascal als: "Afwijken van de middenweg betekent afwijken van de menselijkheid" en anderen verleidden ons alleen maar om hem te begrijpen als een gematigd denker in de aristotelische zin. Huxley is van mening dat dit slechts een theoretische kant van Pascal was. In het echte leven, zoals in zijn dagelijks leven kan worden aangetoond, was Pascal zeer consequent - vandaag zou je zeggen: fundamentalist. Woorden uit de pen van Pascal als: “Krankheid is de natuurlijke staat van een christen; want alleen in zwakheid is een persoon zoals hij altijd zou moeten zijn 'zou de sombere houding van de filosoof weerspiegelen. Vanwege zijn briljante formuleringen en de indrukwekkend beschreven spirituele ervaringen zou Pascal worden beschouwd als een "kampioen van een nobele zaak", terwijl hij - wat zijn christelijk-filosofische kant betreft - gewoon een zieke asceet was. In tegenstelling tot Nietzsche verzette hij zich niet tegen zijn kwalen, maar gebruikte ze volgens Huxley als welkom bewijs van een waardeloos aards leven.

Filosofisch gerelateerd is Karl Löwith's hervatting van Voltaire's kritiek en zijn preoccupatie met de "Apology" of de kritische interpretatie van Pascal's benadering van de geschiedenis van de moderne functionele ontologie door Heinrich Rombach . [13] Theologisch gewichtig sind etwa die große Interpretation Hans Urs von Balthasars in seinem Werk „Herrlichkeit“ [14] oder Romano Guardinis „Christliches Bewußtsein: Versuche über Pascal“. Die letztgenannten Interpreten machen keine punktuellen Bemerkungen zu ausgewählten Fragestellungen von Person und Werk, sondern beschäftigen sich mit dem gesamten hinterlassenen Œuvre. Eine umfangreiche Pascal-Forschung gibt es nicht nur in Frankreich, sondern etwa auch in den Vereinigten Staaten oder in Japan.

Die Evangelische Kirche in Deutschland ehrt Pascal mit einem Gedenktag im Evangelischen Namenkalender am 19. August . [15] Im Juli 2017 erregte die Nachricht Aufsehen, Papst Franziskus befürworte eine Seligsprechung von Pascal. [16]

Pascal als Namensgeber

Nach Pascal sind benannt:

Physik

Mathematik

Informatik

 • die Pascaline , die 1642 von Pascal erfundene Rechenmaschine
 • die Programmiersprachen Pascal und Object Pascal , wegen seiner Erfindung einer Rechenmaschine

Philosophie

Astronomie

 • der Mondkrater Pascal , 1964 von der IAU nach Pascal benannt
 • der Asteroid (4500) Pascal , 1991 nach Pascal benannt

Sonstiges

In Deutschland sind mehrere Schulen nach Pascal benannt worden; etwa das Pascalgymnasium in Münster.

Werke (Auswahl)

 • Essai pour les coniques. (1640)
 • Expériences nouvelles touchant le vide. (1647)
 • Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs. (1648) [17]
 • Traité du triangle arithmétique. (1654) [18]
 • Les Provinciales . (Briefe 1656–1657)
 • Élément de géométrie. (1657)
 • De l'Esprit géométrique et de l'Art de persuader. (1657)
 • Histoire de la roulette. (1658)
 • L'Art de persuader. (1660)
 • Pensées sur la religion et autres sujets (1669, posthum)

Deutsche Übersetzungen

Eine Gesamtübersetzung des literarischen Werkes (ohne die naturwissenschaftlichen Schriften) existiert nur in elektronischer Form:

 • Pascal im Kontext. Werke auf CD-ROM – Französisch/Deutsch. Übersetzt von Ulrich Kunzmann. Worm, Berlin 2003 (= Literatur im Kontext auf CD-ROM 19), ISBN 3-932094-35-2 .

Die derzeit maßgeblichen Buchausgaben des literarischen Werks auf Deutsch:

 • Jean-Robert Armogathe (Hrsg.): Gedanken über die Religion und einige andere Themen / Blaise Pascal . Reclam (RUB 1622), Stuttgart 1997, ISBN 3-15-001622-3 , S.   571 .
 • Gedanken. Übersetzt von Ulrich Kunzmann. Kommentar von Eduard Zwierlein. Suhrkamp (= Suhrkamp Studienbibliothek. Bd. 20), Berlin 2012, ISBN 978-3-518-27020-2 .
 • Briefe in die Provinz = Les provinciales (ua) . Schneider, Heidelberg 1990, ISBN 3-7953-0603-5 (Band 3 der Werke).
 • Briefe des Blaise Pascal . Hegner, Leipzig 1935.
 • Albert Raffelt (Hrsg.): Kleine Schriften zur Religion und Philosophie . Meiner, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1769-4 (Philosophische Bibliothek 575).
 • Oeuvres théologiques et philosophiques, theolog. u. philosoph. Werke. Berlin 1840–1841 urn : nbn:de:hbz:061:1-494939

Literatur

 • Donald Adamson : Blaise Pascal: Mathematician, Physicist and Thinker about God . Macmillan, London/New York 1995.
 • Jean Firges : Pascal und Teilhard de Chardin . Zwei Weltbilder im Widerstreit (= Exemplarische Reihe Literatur und Philosophie. Bd. 32). Sonnenberg, Annweiler am Trifels 2011, ISBN 978-3-933264-65-7 . [19]
 • Lucien Goldmann : Der verborgene Gott. Studie über die tragische Weltanschauung in den „Pensées“ Pascals und im Theater Racines . Dt. zuerst Luchterhand, Neuwied 1971 u. ö.; Suhrkamp, Frankfurt 1985 (stw 491; zuerst Paris 1955).
 • Romano Guardini : Christliches Bewußtsein: Versuche über Pascal , 1935.
 • Manfred Heeß: Blaise Pascal: Wissenschaftliches Denken und christlicher Glaube (= Freiburger Schriften zur romanischen Philologie. Bd. 33). Fink, München 1977.
 • Hans Loeffel: Blaise Pascal (= Vita mathematica. Bd. 2). Birkhäuser, Basel 1987. online
 • Hermann Reuchlin : Pascal's Leben und der Geist seiner Schriften zum Theil nach neu aufgefundenen Handschriften mit Untersuchungen über die Moral der Jesuiten. Stuttgart 1840 onlineInternet Archive
 • Hans-Martin Rieger : Menschlich denken – Glauben begründen: Blaise Pascal und religionsphilosophische Begründungsmodelle der Moderne . De Gruyter, Berlin 2010, ISBN 978-3-11-024778-7 .
 • Wilhelm Schmidt-Biggemann : Blaise Pascal ( Beck'sche Reihe Denker ). Beck, München 1999.
 • Theophil Spoerri : Pascals Hintergedanken. Furche, Hamburg 1958.
 • Pensées de Blaise Pascal . Renouard, Paris 1812 (2 Bände) Digitalisat
 • Robert Hugo Ziegler: Buchstabe und Geist. Pascal und die Grenzen der Philosophie . V&R unipress, Göttingen 2010. ISBN 978-3-89971-790-7 .
 • René Taton : Pascal, Blaise . In: Charles Coulston Gillispie (Hrsg.): Dictionary of Scientific Biography . Band   10 : SG Navashin – W. Piso . Charles Scribner's Sons, New York 1974, S.   330–342 .

Weblinks

Commons : Blaise Pascal – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Blaise Pascal: Traite au Triangle Arithmetique , S. 7, Consequence douziesme, Le 1. und 2. Digitalisat einer Ausgabe von 1665
 2. Oskar Becker, Grundlagen der Mathematik , suhrkamp
 3. Lütz, M.:Gott. Eine kleine Geschichte des Größten , Knauers Taschenbuch Verlag. München 2009
 4. Abbildung nebst Übersetzung auf nwerle.at
 5. a b Blaise Pascal. Abgerufen am 14. März 2021 .
 6. Blaise Pacal / colnect.com. Abgerufen am 14. März 2021 .
 7. MeisterDrucke: Blaise Pascal, French mathematician and physicist (#533321). Abgerufen am 14. März 2021 (englisch).
 8. in Frankfurter Gelehrte Anzeigen vom 8. September 1772, siehe Goethes Werke: Vollstandige Ausgabe letzter Hand. Band 33, Verlag Cotta, 1830, S. 85 ; „von Schlosser { Johann Georg Schlosser } stammend“: Hrsg. Elke Richter, Georg Kurscheidt: Johann Wolfgang Goethe : Briefe : Historisch-kritische Ausgabe. Band 1 von Johann Wolfgang von Goethe: Briefe. Verlag Walter de Gruyter, 2008, S. 436
 9. F. Nietzsche: Nachlass. KSA 12, 10[58], S. 531.
 10. Brief Nietzsches an Georg Brandes , 20. November 1888. KSB 8, Nr. 1151, S. 483.
 11. F. Nietzsche: Nachlass. KSA 12, 9[189], S. 445.
 12. F. Nietzsche: Nachlass. KSA 13, 11[55], S. 27 f.
 13. Rombach: Substanz – System – Struktur, Band 2. Freiburg 1966
 14. Von Balthasar: Herrlichkeit , Bd. 2, Einsiedeln 1962
 15. Blaise Pascal im Ökumenischen Heiligenlexikon
 16. Papst anscheinend für Seligsprechung Blaise Pascals. In: religion.orf.at. 13. Juli 2017, abgerufen am 30. November 2017 .
 17. Als Anhang veröffentlicht in: Traitez de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air , Paris 1663 ( Digitalisat ), S. 165 ff.
 18. Digitalisat einer Ausgabe von 1665
 19. mit Lit. und Lebenslauf Pascals, unter Betonung seines Jansenismus