Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Byzantijnse rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Het Byzantijnse Rijk , ook gewoon afgekort tot Byzantium , of - vanwege zijn historische oorsprong - het Oost-Romeinse Rijk of Ooststroom was een rijk in het oostelijke Middellandse Zeegebied . Het ontstond in de loop van de late oudheid na de zogenaamde opdeling van het rijk van 395 uit de oostelijke helft van het Romeinse Rijk . Het rijk regeerde vanuit de hoofdstad Constantinopel - ook bekend als "Byzantium" - breidde zich tijdens zijn grootste expansie in het midden van de zesde eeuw uit van Italië en het Balkan-schiereiland tot het Arabische schiereiland en Noord-Afrika , maar was grotendeels beperkt tot Klein-Azië en Zuidoost Europa vanaf de zevende eeuw. Het rijk eindigde met de verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453.

De geschiedenis van het Byzantijnse rijk werd gekenmerkt door een defensieve strijd aan de grenzen tegen externe vijanden, die de krachten van het rijk aanzienlijk onder druk zette. Tot in de late periode, toen het rijk niet meer over voldoende middelen beschikte, werden expansiefasen (na gebiedsverliezen in de zevende eeuw, veroveringen in de tiende en elfde eeuw) afgewisseld met fasen van terugtrekking. Intern (vooral tot de negende eeuw) waren er herhaalde theologische geschillen van verschillende gradaties, evenals geïsoleerde burgeroorlogen, maar het staatsfundament, dat was gebaseerd op Romeinse structuren, bleef grotendeels intact tot het begin van de dertiende eeuw. Cultureel liet Byzantium belangrijke werken van wet , literatuur en kunst achter voor de moderne tijd. Byzantium speelde ook een belangrijke bemiddelende rol vanwege het sterker bewaard gebleven oude erfgoed. Met betrekking tot de kerstening van Oost-Europa , gerelateerd aan de Balkan en Rusland, was ook de Byzantijnse invloed van groot belang.

De territoriale veranderingen van het Byzantijnse rijk

Definitie en geschiedenis van concepten

De Byzantijnse Georg Ostrogorsky karakteriseerde het Byzantijnse rijk als een mengeling van Romeinse staat , Griekse cultuur en christelijk geloof . [1] De term Byzantijns rijk , afgeleid van de hoofdstad, is alleen gebruikelijk in modern onderzoek, maar werd niet gebruikt door tijdgenoten, die in plaats van "Byzantijnen" bleven verwijzen naar "Romeinen" (in modern onderzoek gereproduceerd als " Rhomeans ") of (in het Latijnse Westen) sprak van "Grieken".

In modern onderzoek is de geschiedenis van het Byzantijnse rijk verdeeld in drie fasen:

 1. de late antiek-vroeg-Byzantijnse periode (ongeveer 300 tot het midden van de 7e eeuw), waarin het rijk als de oostelijke helft van het Romeinse rijk nog steeds werd gevormd door het oude Romeinse rijk en het hele oostelijke Middellandse Zeegebied beheerste als een intacte grootmacht ;
 2. de Midden-Byzantijnse periode (midden van de 7e eeuw tot 1204/1261), waarin het nu volledig Graecized rijk opnieuw werd geconsolideerd na grote territoriale verliezen en was nog steeds een belangrijke machtsfactor in de Middellandse Zee;
 3. de laat-Byzantijnse periode (1204/1261 tot 1453), waarin het rijk kromp tot een stadstaat en geen politieke rol meer speelde in de regio.

Naast deze traditionele periodisering zijn er ook overwegingen die hiervan afwijken; Zo is er in recent onderzoek een toenemende tendens om de "Byzantijnse" geschiedenis in engere zin pas aan het eind van de zesde of zevende eeuw te laten beginnen en de tijd daarvoor toe te wijzen aan de (laat) Romeinse geschiedenis . [2] Hoewel deze positie niet onomstreden is, [3] waren het in de praktijk vooral oude historici die zich voor het begin van de 7e eeuw met de Oost-Romeinse geschiedenis bezighielden, terwijl de meeste Byzantijnen zich nu concentreren op de periode daarna.

De Byzantijnen - en de Grieken tot de 19e eeuw - beschouwden en noemden zichzelf "Romeinen" (Ῥωμαῖοι Rhomaioi; zie. Rhomäer ). Het woord "Grieken" ( ἝλληνεςHéllēnes /Ellines ) werd bijna uitsluitend gebruikt voor de voorchristelijke, heidense Griekse culturen en staten. Het was pas in 1400 dat sommige opgeleide Byzantijnen zoals Georgios Gemistos Plethon zichzelf ook "Hellenen" noemden.

De termen "Byzantijns" en "Byzantijns rijk" die tegenwoordig worden gebruikt, zijn van moderne oorsprong. Tijdgenoten spraken altijd van de Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων (Basileia ton Rhōmaíōn, Vasilia ton Romäon "Rijk van de Romeinen") of Ῥωμαικὴ Αὐτοκρατορία (Rhōmaikḗ Autokratoría, Romaikí Aftokratoría "Romeinse heerschappij" of "Romeinse Rijk", wat de directe vertaling is van het Latijnse Imperium Romanum in het Grieks). Volgens hun zelfbeeld waren ze niet de opvolgers van het Romeinse Rijk - ze waren het Romeinse Rijk. Dit wordt ook duidelijk door het feit dat de termen "Oost-Romeins" en " West-Romeinse Rijk " van moderne oorsprong zijn en dat er volgens de huidige opvatting slechts één rijk was onder twee keizers zolang beide delen van het rijk bestonden.

Formeel was deze claim gerechtvaardigd omdat er geen breuk was geweest in het oosten zoals in het westen en Byzantium bleef in een veel naadlozere staat bestaan ​​na de late oudheid, die slechts geleidelijk veranderde en leidde tot een Greekisering van de staat onder Herakleios . Maar zelfs daarvoor was de dominante identiteit van het Oost-Romeinse Rijk, Grieks en Latijn, alleen de taal van de heerschappij die werd gebruikt in het leger, aan het hof en in het bestuur, niet in het dagelijks leven. Oudgrieks en, sinds de eeuwwisseling, Midden-Grieks , fonetisch bijna identiek aan het Grieks van vandaag, verving niet alleen het Latijn als de officiële taal sinds Herakleios, maar was ook de taal van de kerk , literaire taal (of culturele taal) en commercieel taal .

De Oost-Romeinse en Byzantijnse rijken verloren hun Romeinse en laat-antieke karakter pas in de loop van de Arabische veroveringen in de zevende eeuw. Tijdens zijn bestaan ​​zag het zichzelf als het onmiddellijke en enige legitieme, voortdurende Romeinse rijk en ontleende het een aanspraak op soevereiniteit over alle christelijke staten van de middeleeuwen . Hoewel deze claim uiterlijk in de 7e eeuw niet meer afdwingbaar was, werd ze consequent bevestigd in de staatstheorie .

politieke geschiedenis

Late Oudheid: Het Oost-Romeinse Rijk

Hoofd van een hedendaags kolossaal standbeeld van Constantijn I ( Capitolijnse Musea , Rome)

De wortels van het Byzantijnse rijk liggen in de Romeinse late oudheid (284–641). Het Byzantijnse rijk was geen herstel, het is eerder de oostelijke helft van het Romeinse rijk , dat bestond tot 1453, dat uiteindelijk werd verdeeld in 395, d.w.z. de directe voortzetting van het Romeinse rijk . De daarmee samenhangende vraag wanneer de Byzantijnse geschiedenis daadwerkelijk begint, kan echter niet eenduidig ​​worden beantwoord, aangezien verschillende onderzoeksbenaderingen mogelijk zijn. Vooral in ouder onderzoek werd het bewind van keizer Constantijn de Grote (306 tot 337) vaak als het begin gezien, terwijl in meer recent onderzoek de tendens overheerst, pas vanaf de 7e eeuw als "Byzantijns" en de periode daarvoor gekarakteriseerd als duidelijk behorend tot de late oudheid, hoewel dit ook niet onomstreden is. [4]

In een machtsstrijd in het rijk die duurde van 306 tot 324, heerste Constantijn als enige heerser (in het Westen sinds 312), hervormde het leger en de administratie en consolideerde het rijk extern. Als eerste Romeinse keizer promootte hij actief het christendom ( Constantijnse beurt ) , wat een enorme impact had; aan de andere kant creëerde hij de latere hoofdstad van het Byzantijnse rijk. Tussen 325 en 330 liet hij de oude Griekse polis Byzantium royaal uitbreiden en noemde hem Constantinopel naar zichzelf. Keizers hadden al eerder woningen gezocht die dichter bij de bedreigde keizerlijke grenzen lagen en/of makkelijker te verdedigen waren dan Rome, dat na het korte bewind van keizer Maxentius meestal niet meer de zetel van de keizers was, maar slechts de ideale hoofdstad. In tegenstelling tot andere koningssteden kreeg Constantinopel echter een eigen senaat, die onder Constantijns zoon Constantius II formeel gelijk was aan de Romeinse. In de periode die volgde ontwikkelde de stad zich steeds meer tot het bestuurlijke middelpunt van het oostelijk deel van het rijk. Tegen het einde van de 4e eeuw kwamen zelfs de namen Nova Roma en Νέα ῾Ρώμη (Néa Rhṓmē) naar voren - het "Nieuwe Rome". Ondanks dit opzettelijke contrast met de oude hoofdstad, bleef het oude Rome het referentiepunt voor de imperiale ideologie. Sinds de tijd van keizer Theodosius I was Constantinopel de permanente verblijfplaats van de Romeinse keizers die in het oosten regeerden.

Het labarum geïntroduceerd door Constantijn met het Christusmonogram

Na de dood van Constantijn in 337 waren er meestal verschillende Augustijnen in het rijk die verantwoordelijk waren voor het regeren van bepaalde delen van het rijk. Tegelijkertijd werd echter nooit de eenheid van het Imperium Romanum in twijfel getrokken , maar ging het om een ​​meervoudig rijk met regionale taakverdeling, zoals sinds Diocletianus gebruikelijk was geworden. Constantius II (337 tot 361), Valens (364 tot 378) en Theodosius I (379 tot 395) regeerden het oosten. Na de dood van Theodosius, die in 394/395 de laatste keizer was die feitelijk korte tijd het hele rijk regeerde, werd het Romeinse rijk in 395 opnieuw verdeeld in een oostelijke en een westelijke helft onder zijn twee zonen Honorius en Arcadius . Dergelijke "verdelingen" van het rijk waren al vele malen eerder gebeurd, maar deze keer bleek het definitief: Arcadius, die in Constantinopel woonde, wordt daarom door sommige onderzoekers beschouwd als de eerste keizer van het Oost-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk. Niettemin bleven alle wetten van toepassing in beide helften van het rijk (ze werden meestal uitgevaardigd in naam van beide keizers), en werd de consul van het andere deel erkend. Omgekeerd wedijverden beide keizerlijke hoven in de vijfde eeuw om voorrang in het hele rijk.

De verdeling van het rijk van 395

Aan het einde van de vierde eeuw, ten tijde van het begin van de zogenaamde Grote Migratie , was de oostelijke helft van het rijk aanvankelijk het doelwit van Germaanse krijgsgroepen zoals het Westen en de Ostrogoten . In de Slag bij Adrianopel leed het Oost-Romeinse leger een zware nederlaag tegen muitende (West-) Goten in 378, die vervolgens in 382 door Theodosius I ten zuiden van de Donau werden toegewezen als formeel vreemd Foederati- land. Vanaf het begin van de vijfde eeuw waren de aanvallen van buitenaf echter steeds meer gericht op het militair en financieel zwakkere westerse rijk , dat tegelijkertijd verzonken in eindeloze burgeroorlogen die langzaam in verval raakten. Of de Germaanse krijgers een beslissende rol hebben gespeeld bij de val van West-Rome is in recent onderzoek zeer controversieel. [5] In het oosten kon echter grotendeels de binnenlandse politieke stabiliteit worden behouden. Ostrom hoefde alleen de aanvallen af ​​te weren van het neo-Perzische Sassanidische rijk , de enige gelijkwaardige rivaal van Rome , met wie echter tussen 387 en 502 vrijwel constante vrede heerste. In 410 werd de stad Rome geplunderd door muitende Visigotische foederati , wat ook een duidelijk schokeffect had op de Romeinen in het oosten, terwijl de oostelijke helft van het rijk, afgezien van de Balkan , die herhaaldelijk strijdersverenigingen doorkruiste, grotendeels ongehinderd bleef en , vooral, interne vrede ( pax Augusta ) al met al zou waar kunnen zijn. Ostrom deed zijn best om de westelijke helft te stabiliseren en greep herhaaldelijk in met geld en troepen. De mislukte marine-expeditie tegen de Vandalen 467/468 (zie Vandalencampagne ) werd grotendeels uitgevoerd door Ostrom. Maar uiteindelijk had het Oosten het te druk met zijn eigen consolidatie om het verval van het Westerse rijk te kunnen stoppen.

In de latere vijfde eeuw kreeg het Oosterse rijk ook met ernstige problemen te maken. Sommige politiek belangrijke posities werden gedomineerd door soldaten, niet zelden mannen van “barbaarse” afkomst (vooral in de vorm van de magister militum Aspar ), die steeds impopulairder werden: het gevaar bestond dat ook in Oost-Europa, zoals al was gebeurd in het Westen was dat de keizers en het burgerlijk bestuur permanent onder de heerschappij van machtige militairen zouden komen. Onder keizer Leo I (457-474) werden daarom pogingen ondernomen om de volgelingen van Aspar, die voornamelijk uit foederati bestonden, te neutraliseren door met name tegen hen te spelen Isauriërs , de bewoners van de bergen van Klein-Zuidoost-Azië, dat wil zeggen leden van het rijk . Leo richtte ook een nieuwe keizerlijke lijfwacht op, de excubitores , die persoonlijk loyaal waren aan de heerser; er waren ook veel isaurianen onder hen. In de vorm van Zeno kon een van hen zelfs de keizerlijke troon bestijgen in 474 nadat Aspar in 471 was vermoord. Op deze manier slaagden de keizers er geleidelijk in om de controle over het leger tussen 470 en 500 terug te krijgen. Omdat onder keizer Anastasios I , tot 498, de groeiende invloed van de Isauriërs met veel moeite weer kon worden teruggedrongen. Meer recent onderzoek is van mening dat de etniciteit van de betrokkenen eigenlijk een ondergeschikte rol speelde in deze machtsstrijd: het ging niet om een ​​conflict tussen "barbaren" en "Romeinen", maar eerder om een ​​strijd tussen het keizerlijk hof en de legerleiding , waarin de keizers zich eindelijk konden laten gelden. [6] Het leger werd nog steeds gevormd door buitenlandse, vaak Germaanse huurlingen; Vanaf dat moment was de invloed van de generaals op de politiek echter beperkt en kregen de keizers een grote vrijheid van handelen terug.

Rond dezelfde tijd eindigde het rijk in het westen, dat aan het einde van de 4e eeuw al steeds meer macht had verloren aan het hoge leger, zodat de laatste westerse keizers eigenlijk nauwelijks onafhankelijk regeerden; Bovendien gingen de belangrijkste westelijke provincies (vooral Afrika en Gallië) in de 5e eeuw geleidelijk aan verloren aan de nieuwe Germaanse heersers. De machteloze laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus werd in 476 afgezet door de militaire leider Odoacer (de laatste keizer die door Ostrom werd erkend was Julius Nepos , die in 480 in Dalmatië werd vermoord). Odoacer onderwierp zich aan de oostelijke keizer. Vanaf dat moment was hij de iure weer de enige heerser van het hele rijk, hoewel de westelijke regio's in feite verloren waren. De meeste rijken die zich nu onder leiding van niet-Romeinse regeringen vormden op de ruïnes van het ineengestorte westerse rijk, erkenden de (Oost-)Romeinse keizer gedurende lange tijd tenminste als hun nominale opperheer. Aan het begin van de zesde eeuw versterkte keizer Anastasios I ook de financiële kracht van het rijk, wat de latere expansiepolitiek van Oost-Europa ten goede kwam.

Mozaïekbeeld uit het heiligdom van San Vitale in Ravenna, rond 545. De voorstelling, die behoort tot een groep laatantieke keizersbeelden, toont de regerende keizer Justinianus met zijn gevolg. [7]

In de zesde eeuw veroverden de twee Oost-Romeinse generaals Belisarius en Narses onder keizer Justinianus (527-565) grote delen van de West-Romeinse provincies - Italië , Noord-Afrika en Zuid-Spanje - en herstelden zo het Romeinse rijk voor korte tijd op een kleinere schaal. Maar de oorlogen tegen de rijken van de Vandalen en Goten in het westen en tegen het machtige Sassanidische rijk onder Chosrau I in het oosten, evenals een uitbraak van de pest die de hele mediterrane wereld teisterde vanaf 541, ondermijnden aanzienlijk de substantie van het Rijk. [8] Tijdens het bewind van Justinianus, de laatste Augustus die het Latijn als moedertaal had, werd de Hagia Sophia gebouwd, lange tijd de grootste kerk in het christendom en het laatste grote gebouw in de oudheid . Evenzo was er in 534 een uitgebreide en krachtige codificatie van het Romeinse recht (later bekend als het Corpus iuris civilis ). In de religieus-politieke sector kon de keizer ondanks grote inspanningen geen grote successen boeken. De aanhoudende spanningen tussen orthodoxe en monofysitische christenen, naast de lege schatkist achtergelaten door Justinianus, vormden een zware last voor zijn opvolgers (Ostrogorsky), behoren zeker nog tot de antieke wereld. Onder zijn opvolgers bleef het belang en de verspreiding van de Latijnse taal in het rijk afnemen, en met de oprichting van de exarchaten in Carthago en Ravenna nam keizer Maurikios voor de eerste keer het laat-antieke principe van de scheiding van civiele en militaire bevoegdheden over, hoewel in het kerngebied van de Reiches hield men nog vast aan de conventionele vorm van bestuur.

Het restauratiewerk van Justinianus I (527-565)

Vanaf de tweede helft van de zesde eeuw brachten lege schatkisten en op alle fronten opduikende vijanden het rijk opnieuw in ernstige problemen. Tijdens het bewind van Justinianus' opvolger Justin II , die in 572 een oorlog met Perzië uitlokte, een zenuwinzinking kreeg als gevolg van zijn nederlaag en gek werd, bezetten de Longobarden al in 568 grote delen van Italië. Ondertussen vielen de Slaven de Balkan binnen vanaf ongeveer 580 en koloniseerden het grotendeels tegen het einde van de zevende eeuw. Met de gewelddadige dood van keizer Maurikios in het jaar 602, die in 591 een voordelige vrede had kunnen sluiten met de Sassaniden en krachtig had opgetreden tegen de Slaven , escaleerde de militaire crisis. Maurikios was de eerste Oost-Romeinse keizer die bezweek voor een usurpator, en zijn slechte opvolger Phocas slaagde er niet in de positie van de vorst te stabiliseren. Vanaf 603 kregen de Sassanidische Perzen onder Grote Koning Chosrau II tijdelijk de controle over de meeste oostelijke provincies. Tegen 620 hadden ze Egypte en Syrië veroverd, en dus de rijkste oostelijke Romeinse provincies, en in 626 stonden ze zelfs voor Constantinopel . Ostrom leek op de rand van uitsterven te staan, aangezien de Avaren en hun Slavische onderdanen ook oprukten naar het keizerlijke gebied op de Balkan. Deze processen werden begunstigd door een burgeroorlog tussen keizer Phocas en zijn rivaal Herakleios . Deze laatste wist in het jaar 610 de overhand te krijgen en bracht, na een harde strijd, ook het keerpunt in de oorlog tegen de Perzen: in verschillende campagnes vanaf 622 viel hij Perzisch grondgebied binnen en versloeg hij een Sassanidische leger aan het einde van 627 in de slag van Nineve . Hoewel de Sassaniden militair niet definitief waren verslagen, werd Perzië nu ook op andere fronten bedreigd en wilde daarom vrede in het westen. De impopulaire Chosrau II werd omvergeworpen en zijn opvolger sloot vrede met Ostrom. Perzië verliet de veroverde gebieden en verzonk al snel in chaos als gevolg van interne machtsstrijd. Na deze enorme inspanning was de kracht van het Oost-Romeinse rijk echter uitgeput. De aristocratie van de Senaat, die een essentiële drager was geweest van de laat-oude tradities, was onder Phocas ook ernstig verzwakt. [9] De heerschappij over het grootste deel van de Balkan bleef verloren.

Herakleios had de overwinning op de Perzen en de redding van het rijk op uitbundige wijze gevierd en waarschijnlijk zijn succes overdreven. Maar de Oost-Romeinse triomf was van korte duur. Na de lange en uitputtende oorlog tegen Perzië had het rijk weinig om de militaire expansie van de Arabieren tegen te gaan , gedreven door hun nieuwe moslimgeloof , dat in de jaren 630 begon. Herakleios moest ervaren hoe de Oosterse provincies, die nog maar net door de Sassaniden waren ontruimd, weer verloren gingen; voor altijd deze keer. In de beslissende slag van Yarmuk op 20 augustus 636 waren de Oost-Romeinen onderworpen aan een leger van de tweede kalief ' Umar ibn al-Chattab , en het hele zuidoosten van het rijk, inclusief Syrië, Egypte en Palestina , ging volledig verloren tegen 642; tegen 698 verloren ze Afrika met Carthago . [10]

Het Midden-Byzantijnse tijdperk

De zevende eeuw: van het Oost-Romeinse tot het Byzantijnse rijk

De islamitische expansie:
 • Verspreid onder Mohammed, 622-632
 • Verspreid over de vier "rechtgeleide kaliefen", 632-661
 • Verspreid onder de Omajjaden , 661-750
 • De Aziatische kleine problemen rond 750

  Na 636 stond Ostrom aan de rand van de afgrond. In tegenstelling tot zijn aloude rivaal, het Sassanidische rijk , dat ondanks hevig verzet ten onder ging in 642/651, was het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk in ieder geval in staat zich met succes te verdedigen tegen een volledige islamitische verovering. De keizerlijke troepen , die eerder de provincies van het Midden-Oosten hadden verdedigd, moesten zich terugtrekken in Klein-Azië , dat werd geteisterd door Arabische aanvallen (invallen) . In de loop van de zevende eeuw verloor Byzantium zelfs tijdelijk zijn zeemacht in het oostelijke Middellandse Zeegebied als gevolg van de islamitische expansie (nederlaag bij Phoinix 655) en kon het ook met moeite Klein-Azië vasthouden, terwijl Slaven en Bulgaren het rijk onderdrukten op de Balkan en de keizerlijke heerschappij hier beperkte een paar plaatsen. Rond 700 waren de Oost-Romeinen in wezen gereduceerd tot een rompstaat met Klein-Azië, het gebied rond de hoofdstad, enkele gebieden in Griekenland en Italië. Het verlies van Egypte in 642 was de zwaarste klap voor Byzantium, aangezien de hoge economische output (Egypte was de provincie met de hoogste belastinginkomsten) en het graan van Egypte essentieel waren voor Constantinopel. [11]

  Wat het rijk aan territoria verloor, won het echter aan interne uniformiteit, vooral omdat sinds het einde van de 6e eeuw een bevolkingsverlies aantoonbaar is. Eeuwenlang was de oude beschaving gevormd door het bestaan ​​van talrijke grote en kleine steden - póleis ; die tijd is nu voorbij. De meeste steden werden verlaten of verkleind tot de grootte van versterkte dorpen, kastra genaamd . Ook de oude, stedelijke bovenlaag ging ten onder; Onder de omstandigheden van de hevige gevechten nam een ​​nieuwe militaire elite haar plaats in, wiens leden niet langer geïnteresseerd waren in het onderhoud van oude educatieve goederen.

  De verloren zuidelijke en oosterse provincies waren cultureel heel anders dan het noorden en hadden sinds de vijfde eeuw grotendeels toebehoord aan de oosters-orthodoxe , monofysitische kerken, die sinds 451 in geschil waren met de Grieks-orthodoxe kerk van de noordelijke provincies. Dit conflict was misschien een van de redenen voor de vroege acceptatie van de nieuwe moslimmeesters in Syrië en Egypte (wat echter opnieuw zeer controversieel is in recent onderzoek). In ieder geval bereikte het noorden van het rijk, dat onder keizerlijke controle bleef, meer eenheid en grotere bereidheid om te vechten. De prijs die voor het overleven moest worden betaald, was echter het permanente verlies van tweederde van het rijk en het grootste deel van de belastinginkomsten.

  Door nu al het Grieks, dat de dominante taal was in de resterende gebieden van het rijk, de enige officiële taal te maken, zette Herakleios een belangrijke stap op weg naar het Byzantijnse rijk van de Middeleeuwen . Veel onderzoekers zien dan ook alleen deze keizer, die de titel van imperator opgaf en zich voortaan officieel Basileus noemde, de laatste (oost)romeinse en tevens de eerste Byzantijnse keizer. Men is het erover eens dat de zevende eeuw als geheel een diep keerpunt in de geschiedenis van het rijk markeert. [12] De enige betwiste kwestie is of de drie eeuwen daarvoor nog moeten worden gerekend tot de Romeinse of Byzantijnse geschiedenis; aangezien deze periode nu wordt aangeduid als de late oudheid en wordt opgevat als een tijdperk van transformatie, heeft de kwestie van het 'begin' van Byzantium veel van zijn relevantie verloren. Wat zeker is, is dat zowel byzantinisten als vele oude historici zich bezighouden met de Oost-Romeinse geschiedenis tot aan Herakleios, maar niet met de volgende eeuwen, die het werkterrein van Byzantijnse studies vertegenwoordigen .

  De traditionele structuren van staat en samenleving uit de late oudheid pasten vaak niet meer bij de ingrijpend gewijzigde situatie. In ieder geval is het verrassend dat Byzantium de decennialange strijd om te overleven tegen een enorme vijandige macht heeft overleefd. Een belangrijke factor hiervoor was - naast herhaalde interne Arabische geschillen en de geografische eigenaardigheden van Klein-Azië - het nieuwe systeem van militaire provincies, de zogenaamde thema's . [13] De thema's zijn zeer waarschijnlijk gecreëerd na het bewind van Herakleios (anders dan het oudere onderzoek) om de constante aanvallen en het verval van het stadsleven buiten de hoofdstad tegen te gaan. Globaal geldt voor deze fase het volgende: tendensen die al lang bestonden, kwamen na 636 op veel terreinen van staat en samenleving volledig tot uiting. Tegelijkertijd eindigden tal van tradities - de laat-antieke fase van het Oost-Romeinse rijk kwam tot een einde en het Byzantijnse rijk van de middeleeuwen ontstond.

  De periode van het midden van de zevende tot het einde van de achtste eeuw werd grotendeels gekenmerkt door hevige defensieve veldslagen, waarbij het initiatief vrijwel uitsluitend bij de vijanden van Byzantium lag. [14] Keizer Konstans II verplaatste zijn woonplaats van 661 naar 668 naar Syracuse , Sicilië, misschien om van daaruit de zeeheerschappij tegen de Arabieren veilig te stellen, maar zijn opvolgers keerden terug naar het oosten. In 681 moest keizer Constantijn IV Pogonatos het pas opgerichte Bulgaarse rijk op de Balkan erkennen . Rond 678 werd Constantinopel voor het eerst belegerd door de Arabieren, die werden afgeslagen met behulp van het zogenaamde Griekse vuur , dat zelfs op het water brandde. In modern onderzoek worden de latere bronnenrapporten echter steeds meer in twijfel getrokken; Golfachtige aanvallen en zeeblokkades zijn waarschijnlijker, maar geen regelmatige belegering van de hoofdstad. [15] Het rijk bleef in de jaren daarna beperkt tot Klein-Azië, daarnaast waren er gebieden op de Balkan en in Italië en tot 698 in Noord-Afrika. [16]

  De achtste en negende eeuw: defensieve veldslagen en beeldenstormers

  Het Byzantijnse rijk van de 6e tot de 9e eeuw volgens Droysen's Historical Handbook , 1886

  Kaiser Justinian II. , in dessen Regierungszeit Byzanz wenigstens teilweise wieder in die Offensive ging, war der letzte Monarch der herakleischen Dynastie. Im Rahmen einer später oft wiederholten Praxis wurden slawische Siedler vom Balkan nach Kleinasien deportiert und dort angesiedelt. Ziel war eine Stärkung der Grenzverteidigung, es kam in der Folgezeit aber auch immer wieder zu Desertionen ; ebenso wurden teils Bevölkerungsgruppen von Kleinasien auf den Balkan transferiert. Justinian fiel 695 jedoch einer Verschwörung zum Opfer, wurde verstümmelt (ihm wurde die Nase abgeschnitten ) und ins Exil geschickt, wo er eine Prinzessin aus dem Volke der turkischen Chasaren heiratete. Er gelangte schließlich mit bulgarischer Unterstützung wieder an die Macht, bevor er 711 umgebracht wurde.

  Solidus mit dem Bildnis von Leo III. und seinem Sohn Konstantin V.

  Die bedrohlichste Belagerung Konstantinopels durch die Araber fand 717–718 statt; nur dank der Fähigkeiten Kaiser Leos III. , der erfolgreichen Flottenoperationen (wobei die Byzantiner das Griechische Feuer einsetzten) und eines extrem harten Winters, der den Arabern schwer zu schaffen machte, konnte sich die Hauptstadt halten. 740 wurden die Araber bei Akroinon von den Byzantinern entscheidend geschlagen. Wenngleich die Abwehrkämpfe gegen die Araber weitergingen, war die Existenz des byzantinischen Reiches nun nicht mehr ernsthaft von ihnen gefährdet. Auf dem Balkan war Byzanz währenddessen in schwere Kämpfe mit den Slawen verwickelt, die nach dem Zerfall des Awarenreiches in die byzantinischen Gebiete einrückten. [17] Weite Teile des Balkans waren dem byzantinischen Zugriff entzogen, doch gelang es in der Folgezeit, in Griechenland nach und nach von den Slawen Gebiete zurückzugewinnen, die seit dem siebten Jahrhundert in die Sklaviniai eingezogen waren. Die Slawen wurden unterworfen und hellenisiert, zudem siedelte man Menschen aus Kleinasien und dem Kaukasusraum nach Griechenland um. Dafür erwuchs dem Reich an der Donau ein neuer Gegner in Gestalt der Bulgaren, die nun erfolgreich eine eigene Staatsbildung anstrebten.

  Kaiser Leo III. soll 726 den sogenannten Bilderstreit entfacht haben, der über 110 Jahre andauern sollte und mehrmals Bürgerkriege aufflackern ließ. [18] Allerdings sind die Schriften der bilderfeindlichen Autoren nach dem Sieg der Ikonodulen vernichtet worden, sodass die Quellen für diese Zeit fast ausschließlich aus der Perspektive des Siegers geschrieben wurden und dementsprechend problematisch sind. Ausgelöst durch einen Vulkanausbruch in der Ägäis habe demnach Leo 726 die Christus-Ikone über dem Chalketor am Kaiserpalast entfernt. In der neueren Forschung wird dies bisweilen bezweifelt, denn aufgrund der tendenziösen Quellen sei oft unklar, welche Schritte Leo genau unternommen hat; eventuell seien spätere Handlungen in die Zeit Leos projiziert worden. Insofern kann nicht einmal eindeutig geklärt werden, wie scharf ausgeprägt Leos Bilderfeindschaft tatsächlich gewesen ist. [19] Leo und seine direkten Nachfolger sind aber anscheinend keine Anhänger der Ikonenverehrung gewesen. Ihre militärischen Erfolge ermöglichten es diesen Kaisern offenbar, ohne größeren Widerstand Ikonen (die in der Ostkirche allerdings damals noch keine so große Rolle wie heute spielten) durch Kreuzesdarstellungen zu ersetzen, die von allen Byzantinern anerkannt werden konnten. Dass die Abkehr von der Bilderverehrung durch Einflüsse aus dem islamischen Bereich angeregt wurde, wird heute oft sehr skeptisch gesehen. Denn die ikonoklastischen Kaiser waren auch überzeugte Christen, die eben deshalb die Ikonen ablehnten, weil sich ihrer Meinung nach das göttliche Wesen nicht einfangen ließ. Zudem war das Kreuz, das die Ikonen ersetzen sollte, im islamischen Bereich geächtet. Die moderne Forschung geht auch nicht mehr davon aus, dass Leo ein regelrechtes Bilderverbot erließ oder dass es gar zu schweren Unruhen kam, wie die späteren ikonodulen Quellen unterstellen. Offenbar wurde diese erste Phase des Bilderstreits nicht mit der Härte geführt wie die zweite Phase im neunten Jahrhundert. [20]

  Leo führte im Inneren mehrere Reformen durch und war auch militärisch sehr erfolgreich. So ging er in Kleinasien offensiv gegen die Araber vor, wobei sein Sohn Konstantin sich als fähiger Kommandeur erwies. Als Konstantin seinem Vater schließlich 741 als Konstantin V. auf den Thron nachfolgte, schlug er den Aufstand seines Schwagers Artabasdos nieder. Konstantin war ein Gegner der Bilderverehrung und schrieb zu diesem Zweck sogar mehrere theologische Abhandlungen. Durch das Konzil von Hiereia 754 sollte die Bilderverehrung auch formal abgeschafft werden, doch ergriff Konstantin nur wenige konkrete Maßnahmen und verbot sogar explizit Vandalismus kirchlicher Einrichtungen. Obwohl militärisch sehr erfolgreich (sowohl gegen Araber als auch gegen die Bulgaren), wird Konstantin in den erhaltenen byzantinischen Quellen als grausamer Herrscher beschrieben – zu Unrecht und offenbar aufgrund seiner Einstellung gegen die Ikonen. [21] Denn andere Quellen belegen nicht nur seine relative Beliebtheit in der Bevölkerung, sondern auch sein immenses Ansehen im Heer . Innenpolitisch führte Konstantin mehrere Reformen durch und scheint eine eher gemäßigte bilderfeindliche Politik betrieben zu haben. Mehrere politische Gegner, die der Kaiser bestrafen ließ, wurden wohl erst im Nachhinein zu Märtyrern verklärt, die angeblich wegen ihrer bilderfreundlichen Position getötet wurden. Konstantin war also kein gnadenloser Bilderstürmer, wie in der älteren Forschung mit Bezug auf die ikonodulen Berichte angenommen wurde. [22]

  Konstantins religionspolitischem Kurs folgte auch sein Sohn Leo IV. , doch dieser musste sich mehrerer Umsturzversuche erwehren und starb nach nur fünfjähriger Herrschaft 780. Für seinen minderjährigen Sohn Konstantin VI. übernahm dessen Mutter Irene die Regentschaft; bald allerdings zeigte sich, dass diese nicht beabsichtigte, die Macht abzugeben. [23] Konstantin wurde später geblendet und starb an den Folgen. Irene betrieb wieder eine bilderfreundliche Politik. Unter ihrer Herrschaft erlebte der universale Anspruch des byzantinischen Kaisertums mit der Kaiserkrönung Karls des Großen schweren Schaden. 802 wurde Irene, die politisch eher ungeschickt agiert hatte, gestürzt, womit die durch Leo III. begründete Syrische Dynastie (nach dem Herkunftsland Leos III.) endete.

  Außenpolitisch war auf dem Balkan gegen die Bulgaren vorerst wenig auszurichten. 811 wurde sogar ein byzantinisches Heer unter Führung Kaiser Nikephoros' I. durch den Bulgarenkhagan Krum vernichtet, Nikephoros fiel im Kampf. Erst Leo V. konnte sich mit Khan Omurtag vertraglich einigen. Leo V. war es auch, der 815 erneut einen bilderfeindlichen Kurs einschlug und so die zweite Phase des Ikonoklasmus einleitete. Im neunten und vor allem im zehnten Jahrhundert wurden einige bedeutende außenpolitische Erfolge erzielt, auch wenn unter der amorischen Dynastie (ab der Thronbesteigung Michaels II. 820) Byzanz zunächst Gebietsverluste verzeichnete ( Kreta und Sizilien fielen an die Araber). Außerdem musste Michael II. einen Aufstand abwehren, den Thomas der Slawe mit Unterstützung durch das Paulikianertum im Osten des Reiches begonnen hatte und 820 bis vor die Mauern Konstantinopels führte. Unter Michaels Sohn und Nachfolger Theophilos kam es schließlich zu einem letzten Aufflackern des Bilderstreits, welcher aber unter Michael III. (842–867), dem letzten Kaiser der Amorischen Dynastie, 843 endgültig überwunden wurde. Unter Michael III. vollzog sich die Annahme des Christentums durch die Bulgaren – und zwar in dessen östlicher Form, womit die byzantinische Kultur, die nun immer mehr aufblühte, auch zur Leitkultur für das Bulgarische Reich wurde. Der Bilderstreit wurde endgültig beendet, während in Kleinasien die Paulikianer vernichtet wurden und mehrere Siege über die Araber gelangen. Flottenexpeditionen nach Kreta und sogar Ägypten wurden unternommen, blieben aber erfolglos. Byzanz hatte die Phase der reinen Abwehrkämpfe damit überwunden.

  Die makedonische Dynastie

  Das Reich auf seinem Machtzenit in mittelbyzantinischer Zeit beim Tode des Kaisers Basileios II. im Jahr 1025 (einschließlich der „Protektorate“ [24] )

  Michael III. erhob 866 Basileios zum Mitkaiser , doch ließ Basileios Michael im folgenden Jahr ermorden, bestieg selbst den Thron und begründete damit die Makedonische Dynastie . Michaels Andenken wurde stark verunglimpft – zu Unrecht, wie die neuere Forschung betont. Kulturell erlebte Byzanz jedoch wieder eine neue Blüte (sogenannte Makedonische Renaissance ) wie etwa zur Zeit Konstantins VII. , der von Romanos I. Lakapenos zunächst von den Regierungsgeschäften ausgeschlossen worden war. Außenpolitisch gewann das Reich zudem nach und nach an Boden: Unter Nikephoros II. Phokas wurde Kreta zurückerobert; die Grenzsicherung im Osten lag nun weitgehend in den Händen der Akriten . Johannes I. Tzimiskes , der wie Nikephoros II. nur als Regent für die Söhne Romanos' II. regierte, weitete den byzantinischen Einfluss bis nach Syrien und kurzzeitig sogar bis nach Palästina aus, während die Bulgaren niedergehalten wurden. Byzanz schien wieder auf dem Weg zur regionalen Hegemonialmacht zu sein.

  Themeneinteilung um 1025

  Das Reich erreichte unter den makedonischen Kaisern des zehnten und frühen elften Jahrhunderts seinen Machthöhepunkt. Durch die im Jahr 987 vollzogene Heirat der Schwester von Kaiser Basileios II. mit dem Kiewer Großfürsten Wladimir I. breitete sich der orthodoxe Glaube allmählich auf dem Gebiet der heutigen Staaten Ukraine , Weißrussland und Russland aus. Die russische Kirche unterstand dem Patriarchen von Konstantinopel . Basileos II. eroberte in jahrelangen Kämpfen das Erste Bulgarische Reich , was ihm den Beinamen Bulgaroktónos („Bulgarentöter“) einbrachte. Im Jahr 1018 wurde Bulgarien eine byzantinische Provinz, und auch im Osten wurde Basileios expansiv tätig. [25]

  Trotzdem durchlief das Byzantinische Reich bald darauf eine Schwächeperiode, die in hohem Grade durch das Wachstum des Landadels verursacht wurde, der das Themensystem untergrub. Ein Problem dabei war, dass das stehende Heer durch teils unzuverlässige Söldnerverbände ersetzt werden musste (was sich 1071 in der Schlacht bei Manzikert gegen die türkischen Seldschuken bitter rächen sollte). Bloß mit seinen alten Feinden, wie dem Kalifat der Abbasiden konfrontiert, hätte es sich vielleicht erholen können, aber um die gleiche Zeit erschienen neue Eindringlinge: die Normannen , die Süditalien eroberten (Fall von Bari 1071), und die Seldschuken, die hauptsächlich an Ägypten interessiert waren, aber auch Raubzüge nach Kleinasien, dem wichtigsten Rekrutierungsgebiet für die byzantinische Armee, unternahmen. Nach der Niederlage von Kaiser Romanos IV. bei Manzikert gegen Alp Arslan , den seldschukischen Sultan , ging der Großteil Kleinasiens verloren, unter anderem auch, da innere Kämpfe um den Kaiserthron ausbrachen und keine gemeinsame Abwehr gegen die Seldschuken errichtet wurde. Der Verlust Kleinasiens erfolgte jedoch nicht unmittelbar nach der Niederlage; vielmehr begann der Einfall der Seldschuken erst drei Jahre danach, als der neue Kaiser sich nicht an die Abmachungen hielt, die zwischen Romanos IV. und dem Sultan getroffen worden waren, und die Seldschuken so einen Vorwand zur Invasion hatten.

  Die Zeit der Komnenenkaiser

  Kaiser Alexios I. Komnenos (Illustration des 12. Jahrhunderts)

  Das nächste Jahrhundert der byzantinischen Geschichte wurde durch die Dynastie Alexios I. Komnenos , geprägt, der 1081 an die Macht gelangte und anfing, die Armee auf Basis eines Feudalsystems wiederherzustellen. Es gelangen ihm bedeutende Fortschritte gegen die Seldschuken und auf dem Balkan gegen die ebenfalls turkvölkischen Petschenegen . Sein Ruf nach westlicher Hilfe brachte ungewollt den Ersten Kreuzzug hervor, denn statt der Söldner, um die der Kaiser gebeten hatte, kamen selbstständige Ritterheere, die unabhängig von seinen Befehlen agierten. [26] Alexios verlangte zwar, dass jeder der Kreuzfahrerfürsten, der mit seinem Heer durch Byzanz zu ziehen gedachte, ihm den Lehnseid leisten sollte. Doch obwohl diese Unterwerfung von den meisten Kreuzfahrerfürsten akzeptiert und der Lehenseid geleistet wurde, vergaßen sie den Schwur gegenüber Alexios recht bald.

  Weiterhin gestalteten sich die Beziehungen nach dem Ersten Kreuzzug, in dessen Verlauf es bereits zu jenen Spannungen gekommen war, zunehmend feindselig. Für weiteren Konfliktstoff sorgte der Briefwechsel zwischen dem fatimidischen Herrscher Ägyptens und dem byzantinischen Kaiser Alexios. In einem Brief, den Kreuzfahrer zu lesen bekamen, distanzierte sich Kaiser Alexios ausdrücklich von den lateinischen Eroberern des Heiligen Landes . Angesichts der traditionell guten und strategisch wichtigen Beziehungen zwischen den Fatimiden und Byzanz war dies verständlich, aber auch dadurch begründet, dass den Byzantinern das Konzept eines „ Heiligen Krieges “ eher fremd war.

  Das Byzantinische Reich
  Byzantium1081AD.PNG
  um 1081, nach der türkisch-seldschukischen Landnahme Kleinasiens, die der byzantinischen Niederlage bei Manzikert 1071 gefolgt war
  Manuel'sEmpire.png
  am Ende der komnenischen Periode in den Grenzen von 1185

  Ab dem zwölften Jahrhundert wurde paradoxerweise die Republik Venedig – einst bis etwa ins neunte Jahrhundert selbst ein Vorposten byzantinischer Kultur im Westen – zu einer ernsten Bedrohung für die Integrität des Reiches. Die gegen militärische Unterstützung beim Kampf gegen Normannen und Seldschuken verliehenen Handelsvorrechte versuchte Manuel I. durch Verhaftung aller Venezianer zurückzunehmen. Ein ähnliches Vorgehen erfolgte gegen die übrigen italienischen Händler. 1185 wurden zahlreiche Lateiner in einem pogromartigen Massaker umgebracht. Im selben Jahr erhoben sich die Bulgaren nördlich des Balkangebirges unter der Führung der Asseniden und konnten 1186 das Zweite Bulgarische Reich errichten. Dennoch erlebte Byzanz in dieser Zeit auch eine kulturelle Blüte. Unter den Kaisern Johannes II. Komnenos , dem Sohn des Alexios I., und dessen Sohn Manuel I. gelang es, die byzantinische Stellung in Kleinasien und auf dem Balkan zu festigen. [27] Manuel I. hatte sich nicht nur mit den Angriffen desnormannischen Königreiches in Süditalien und dem Zweiten Kreuzzug (1147–1149) auseinanderzusetzen, er betrieb auch eine ehrgeizige Westpolitik, die auf territoriale Gewinne in Italien und Ungarn abzielte; dabei geriet er in Konflikt mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa . Im Osten konnte er gegen die Seldschuken Erfolge erzielen. Sein Versuch, ihr Reich völlig zu unterwerfen, endete allerdings in der Niederlage bei Myriokephalon 1176.

  In der Folge konnten die Seldschuken ihre Macht auf die benachbarten muslimischen Reiche (unter anderem das Reich der ebenfalls türkischen Danischmenden ) in Kleinasien und auch gegen Byzanz zur Mittelmeerküste hin ausdehnen. Andronikos I. , der letzte Komnenenkaiser , errichtete eine kurze, aber brutale Schreckensherrschaft (1183–1185), in deren Folge das von Alexios I. begründete Regierungssystem, das vor allem auf der Einbindung der Militäraristokratie beruhte, zusammenbrach. Damit verkamen auch die schlagkräftigen und straff organisierten Streitkräfte, mit denen das Reich unter Alexios, Johannes und Manuel ein letztes Mal erfolgreich in die Offensive gegangen war.

  Das Reich wurde unter den nachfolgenden Kaisern aus dem Hause der Angeloi von schweren inneren Krisen erschüttert, die schließlich dazu führten, dass sich Alexios IV. an die Kreuzfahrer wandte und sie dazu bewog, für ihn und seinen Vater um den Thron zu kämpfen. Als die erhoffte Bezahlung ausblieb, kam es zur Katastrophe: Unter dem Einfluss Venedigs eroberten und plünderten die Ritter des Vierten Kreuzzugs 1204 Konstantinopel und gründeten das kurzlebige Lateinische Kaiserreich . Dies bewirkte eine dauerhafte Schwächung der byzantinischen Macht und sorgte dafür, dass sich die Kluft zwischen den orthodoxen Griechen und den katholischen Lateinern weiter vertiefte.

  Die spätbyzantinische Zeit

  Das Wappen der Palaiologen , Miniatur des 15. Jahrhunderts

  Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Teilnehmer des Vierten Kreuzzugs 1204 entstanden drei byzantinische Nachfolgestaaten : das Kaiserreich Nikaia , wo Kaiser Theodor I. Laskaris im Exil die byzantinische Tradition aufrechterhielt, das Despotat Epirus und das Kaiserreich Trapezunt , das sich unter den Nachkommen der Komnenen bereits vor der Eroberung Konstantinopels abgespalten hatte. Theodoros I. Laskaris und seinem Nachfolger Johannes III. Dukas Batatzes gelang es, in Westkleinasien ein wirtschaftlich blühendes Staatswesen aufzubauen und die Grenze zu den Seldschuken, die sich seit ihrer Niederlage gegen die Mongolen 1243 im Niedergang befanden, zu stabilisieren. Gestützt auf diese Machtbasis konnten die Laskariden erfolgreich auch in Europa expandieren, Thrakien und Makedonien erobern und die Konkurrenten um die Rückgewinnung Konstantinopels (das Reich von Epiros, das nach einer Niederlage gegen die Bulgaren 1230 stark geschwächt war, und das Bulgarenreich, das auch durch einen Mongoleneinfall 1241 stark beeinträchtigt wurde) aus dem Feld schlagen.

  Nach der kurzen Regierung des hochgebildeten Theodoros II. Laskaris übernahm der erfolgreiche Feldherr Michael VIII. Palaiologos die Regentschaft für den minderjährigen Johannes IV. Laskaris , den er schließlich blenden und in ein Kloster schicken ließ, und begründete so die neue Dynastie der Palaiologen , die das Reich bis zu seinem Untergang regieren sollte.

  Die Reichsgrenze von 1270 (einschließlich der ab 1259 abhängigen Despotate Epirus und Thessalien) stellte die größte territoriale Ausdehnung des Byzantinischen Reiches nach dessen Restauration 1261 unter den Palaiologen dar.
  Beträchtliche sozial-ökonomische Verwerfungen hatte der Ausbruch der „Großen Pestpandemie“ 1346–1353 zur Folge.

  Michael konnte eine Allianz seiner Gegner (Despotat Epiros, Fürstentum Achaia , Königreich Sizilien , Serbien und Bulgarien ) in der Schlacht bei Pelagonia in Makedonien 1259 besiegen und durch einen glücklichen Zufall Konstantinopel 1261 zurückerobern . Das Reich war somit wiederhergestellt, aber große Teile seines ehemaligen Gebietes unterstanden nicht mehr seiner Kontrolle, denn die Herrscher, die sich nach dem Zusammenbruch im Jahr 1204 in diesen Teilgebieten etabliert hatten, waren nicht geneigt, sich Konstantinopel unterzuordnen. Auch Konstantinopel war nicht mehr die glanzvolle Metropole von einst: Die Einwohnerzahl war erheblich geschrumpft, ganze Stadtviertel verfallen, und beim Einzug des Kaisers waren zwar noch reichlich die Spuren der Eroberung von 1204 zu sehen, aber nirgendwo sah man Zeichen des Wiederaufbaus. Byzanz war nicht mehr die potente Großmacht, sondern nur noch ein Staat von höchstens regionaler Bedeutung. [28] Michaels Hauptsorge galt aber nun der Sicherung des europäischen Besitzstandes und vor allem der Hauptstadt gegen erneute Kreuzzugsversuche aus dem Westen (vor allem durch Karl I. von Anjou , der die Staufer in Unteritalien ablöste); deshalb ging er 1274 auch die innenpolitisch höchst umstrittene Union von Lyon mit der Westkirche ein, um den Papst von der Unterstützung von Kreuzzügen abzuhalten. Als Karl I. von Anjou dennoch einen Angriff vorbereitete, setzte die byzantinische Diplomatie 1282 erfolgreich einen Aufstand in Sizilien in Gang, die Sizilianische Vesper . Daneben aber vernachlässigten die Palaiologen die Grenzverteidigung im Osten, was den verschiedenen türkischen Fürstentümern die Expansion in das byzantinische Kleinasien ermöglichte, das dem Reich in den 1330er Jahren sukzessive verloren ging.

  Das Byzantinische Reich zwischen dem Serbischen Reich im Westen und dem Osmanischen Reich im Osten. Die Karte der politischen Lage des Balkans um 1355 verdeutlicht den für Byzanz katastrophalen Zusammenbruch seiner territorialen Basis.

  Während sich in Kleinasien auf dem ehemaligen byzantinischen Reichsgebiet verschiedene souveräne türkische Fürstentümer ( Mentesche , Aydin , Germiyan , Saruchan , Karesi , Teke , Candar , Karaman , Hamid , Eretna und die Osmanen in Bithynien ) im Zuge der Auflösung des Sultanats der Rum-Seldschuken etablierten, stießen die Palaiologen in einer letzten, kraftvollen Offensive gegen die lateinische Herrschaft in Griechenland und annektierten bis 1336 ganz Thessalien und 1337 das durch die Familie Orsini dominierte Despotat Epirus direkt ins Byzantinische Reich. Unterdessen sah sich Kaiser Johannes V. Palaiologos mit den dramatischen Folgen der Großen Pestpandemie, auch „Schwarzer Tod“ genannt , in den Jahren 1346 bis 1353 konfrontiert, die das Fundament des Staates erschütterten. Darüber hinaus leistete sich Byzanz, obwohl an seinen Reichsgrenzen arg durch fremde Mächte bedrängt, mehrere Bürgerkriege , die längsten ( 1321–1328 ) zwischen Andronikos II. Palaiologos und seinem Enkel Andronikos III. Palaiologos . Diesem „Vorbild“ folgend, trugen ebenso Johannes V. Palaiologos und Johannes VI. Kantakuzenos mehrere Machtkämpfe ( 1341–1347 und 1352–1354 ) gegeneinander aus; dabei suchten beide Parteien die Hilfe der Nachbarn (Serben, Bulgaren, aber auch Aydın und Osmanen). Dies ermöglichte dem Serbenreich unter Stefan IV. Dušan den Aufstieg zur beherrschenden Macht des Balkans in den Jahren 1331–1355. So gerieten die Bulgaren nach der Schlacht bei Küstendil 1330 in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Serbien, außerdem errang Stefan bis 1348 die Hegemonie über weite Teile Makedoniens, Albaniens , Despotat Epirus und Thessaliens, die zuvor unter der Herrschaft des byzantinischen Kaisers gestanden hatten. Mit seiner Krönung zum Zaren der Serben und Selbstherrscher der Rhomäer beanspruchte dieser auch den byzantinischen Kaiserthron und die Herrschaft über Konstantinopel. Es gelang ihm aber nicht einmal, die zweite byzantinische Hauptstadt Thessaloniki zu erobern, und sein Großserbisches Reich zerfiel bereits nach seinem Tod 1355 in ein Konglomerat mehr oder weniger unabhängiger serbischer Fürstentümer ( Despotate ).

  Während also die christliche Staatenwelt des Balkans zerstritten war und sich gegenseitig befehdete, setzten sich seit 1354 die Osmanen in Europa fest und expandierten in das byzantinische Thrakien, das sie in den 1360er Jahren großteils eroberten. Ein präventiver Schlag des südserbischen Königs Vukašin Mrnjavčević im Bündnis mit dem bulgarischen Zaren Iwan Schischman von Weliko Tarnowo gegen das Zentrum der osmanischen Herrschaft in Europa, Adrianopel , endete, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit, in der Niederlage an der Mariza 1371. Durch den Sieg über die beiden slawischen Regionalmächte gewann der osmanische Sultan einen Teil Bulgariens und das serbische Makedonien, damit die Herrschaft über den südlichen Balkan. Schließlich zwang er 1373 den bulgarischen Herrscher, das Supremat der Osmanen anzuerkennen. Diesem Beispiel folgten das zu einem Kleinstaat gewordene Byzanz (Konstantinopel samt Umland, Thessaloniki mit Umland, Thessalien, einige Ägäisinseln, Despotat Morea ) und das Nordserbische Reich des Fürsten Lazar Hrebeljanović , der ebenfalls ein Vasall der Osmanen wurde. Mehrmals ersuchte Byzanz den Westen um Hilfe und bot dafür sogar die Kirchenunion an, so 1439 auf dem Konzil von Ferrara und Florenz , was jedoch am Widerstand der byzantinischen Bevölkerung scheiterte („Lieber den Sultansturban als den Kardinalshut“).

  Nach der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 und der Niederlage der westlichen Kreuzfahrer bei Nikopolis 1396 schien die Lage des Reiches aussichtslos. Erst die vernichtende Niederlage der Osmanen gegen Timur bei Angora 1402, der den Byzantinern wohlgesinnt war (bei dem Versuch Konstantinopel 1402 zu belagern, erschienen Timurs Unterhändler in Sultans Bayezid I. Lager und forderten ihn auf, dem christlichen Kaiser seine Gebiete zurückzugeben, die er ihm „gestohlen“ habe) und das als Resultat der Schlacht entstandene Chaos im Osmanenreich , gewährten den Griechen eine letzte Atempause. Doch die Möglichkeit, den Todesstoß durch die Osmanen abzuwenden, hatte das Reich durch den Entzug der dafür notwendigen territorialen Basis und Ressourcen nicht mehr, so dass einzig der Weg der Diplomatie übrig blieb. Die Gebietsverluste gingen dennoch weiter, da sich die europäischen Mächte auf kein Hilfskonzept für das bedrohte Byzanz einigen konnten. Besonders nach 1402 sahen sie dafür keine Notwendigkeit, befand sich doch das einst potente Türkenreich scheinbar im Zustand der inneren Auflösung – durch diesen fatalen Irrtum wurde die einmalige Chance vergeben, die Gefahr, die von der beträchtlich geschwächten Osman-Dynastie ausging, für alle Zeit auszuschalten.

  Sultan Murad II. , unter dem die Konsolidierungsphase des osmanischen Interregnums ihr Ende fand, nahm die Expansionspolitik seiner Vorfahren erneut auf. Nachdem er 1422 erfolglos Konstantinopel belagert hatte, schickte er einen Plünderungszug gegen das Despotat von Morea, die kaiserliche Sekundogenitur in Südgriechenland. 1430 annektierte er Teile des „fränkisch“ dominierten Epirus durch die Einnahme von Janina , während sich Fürst Carlo II. Tocco , als dessen Lehnsnehmer, in Arta mit dem „Rest“ abzufinden hatte (die Dynastie der Tocco wurde durch die Osmanen bis 1480 ganz aus dem heutigen Griechenland – Epirus, Ionische Inseln – verdrängt, wodurch die Herrschaft der „Franken“ über Zentralgriechenland, die seit 1204 bestanden hatte, bis auf wenige venezianische Festungen, endgültig ein Ende fand). Noch im gleichen Jahr besetzte er das seit 1423 venezianisch dominierte Thessaloníki, welches die Handelsrepublik Venedig vonAndronikos Palaiologos , einem Sohn Kaiser Manuels erworben hatte, da jener im Glauben war, die Stadt alleine gegen die Türken nicht behaupten zu können. Alsbald zog er gegen das Königreich Serbien des Fürsten Georg Branković , der formell ein Vasall der Hohen Pforte war, da sich dieser weigerte, seine Tochter Mara dem Sultan zur Frau zu geben.

  Die Belagerung Konstantinopels durch den türkischen Sultan Mehmed II. im Jahr 1453 nach einer Illustration aus Bertrandon de la Broquières Le Voyage d'Outre-Mer (Lille 1455)

  Bei einer osmanischen Strafexpedition Richtung Donau wurde 1439 die serbische Festung Smederevo zerstört und 1440 Belgrad erfolglos belagert. Der osmanische Rückschlag bei Belgrad rief seine christlichen Gegner auf den Plan. Unter der Führung Papst Eugens IV. , der sich mit der Kirchenunion von Florenz von 1439 am Ziel sah, wurde erneut für einen Kreuzzug gegen die „Ungläubigen“ geplant. Ungarn, Polen, Serbien, Albanien, sogar das türkische Emirat Karaman in Anatolien, gingen eine anti-osmanische Allianz ein, doch durch den Ausgang der Schlacht bei Warna 1444 unter Władysław , König von Polen, Ungarn und Kroatien, und der zweiten Schlacht auf dem Amselfeld 1448 unter dem ungarischen Reichsverweser Johann Hunyadi , zerschlugen sich endgültig alle Hoffnungen der Christen, das Byzantinische Reich vor einer osmanischen Annexion zu bewahren. Am 29. Mai 1453, nach knapp zweimonatiger Belagerung , fiel die Reichshauptstadt an Mehmed II. Der letzte byzantinische Kaiser Konstantin XI. starb während der Kämpfe um die Stadt.

  Der 29. Mai gilt auch heute noch bei den Griechen als Unglückstag, denn es begann die lange türkische Fremdherrschaft , während der nach teilweiser Sprachübernahme nur die Religion als bindende Kraft erhalten blieb. Die Anfangs- und Enddaten der Unabhängigkeit der Hauptstadt, 395 und 1453, galten lange auch als zeitliche Grenzen des Mittelalters. In der Folge wurden auch die verbliebenen Staaten byzantinischen Ursprungs erobert: das Despotat Morea 1460, das Kaiserreich Trapezunt 1461 und das Fürstentum Theodoro 1475. Lediglich Monemvasia unterstellte sich 1464 dem Protektorat von Venedig , das die Stadt bis 1540 gegen die Türken zu halten vermochte. Die Stadt stellte staatsrechtlich das dar, was vom „Römischen Reich“ im Lauf der Jahrhunderte übrig blieb.

  Der Fall von Byzanz war einer der Wendepunkte von weltgeschichtlicher Bedeutung . Das Byzantinische Reich, das sich als eines der langlebigsten der Weltgeschichte erwiesen hatte, war damit politisch untergegangen ( kulturell wirkt es bis in die heutige Zeit fort); mit ihm ging eine über zweitausendjährige Ära zu Ende. Aufgrund der Eroberung des Byzantinischen Reiches und Blockade des Bosporus sowie des Landwegs nach Asien durch die osmanischen Türken begann allerdings eine neue Ära, die das Zeitalter der europäischen Entdeckungen und der Renaissance (begünstigt durch byzantinische Gelehrte, die nach dem Fall von Konstantinopel nach Westeuropa flohen ) einleitete.

  Verfassungs-, Wirtschafts- und kulturgeschichtliche Skizzierung

  40 Nummi und fünf Nummi des Kaiser Anastasios I.

  Das Byzantinische Reich besaß – im Gegensatz zu anderen Reichen des Mittelalters – auch nach dem Einfall der Araber eine recht straff organisierte und effiziente Bürokratie , deren Zentrum Konstantinopel war. Daher konnte Ostrogorsky von einem Staat im modernen Sinne sprechen. Das Reich verfügte neben einem effizienten Verwaltungsapparat (siehe auch Ämter und Titel im Byzantinischen Reich ) auch über ein organisiertes Finanzwesen sowie über eine stehende Armee . Kein Reich westlich des Kaiserreichs China konnte etwa über so große Beträge verfügen wie Byzanz. Zahlreiche Handelsrouten verliefen durch byzantinisches Gebiet und Konstantinopel selbst fungierte als ein wichtiger Warenumschlagsplatz, wovon Byzanz erheblich profitierte, etwa durch den Ein- und Ausfuhrzoll (kommerkion). Die wirtschaftliche Kraft und Ausstrahlung von Byzanz war so groß, dass der goldene Solidus zwischen dem vierten und elften Jahrhundert die Leitwährung im Mittelmeerraum war. [29] Der Kaiser wiederum herrschte de facto fast uneingeschränkt über Reich (das sich immer noch dem Gedanken der Universalmacht verpflichtet fühlte) und Kirche, und dennoch war in keinem anderen Staat eine so große Aufstiegsmöglichkeit in die Aristokratie gegeben wie in Byzanz.

  Buchillustration aus dem Pariser Psalter , Hauptwerk der Makedonischen Renaissance

  Nur Byzanz, so die zeitgenössische Vorstellung, war die Wiege des „wahren Glaubens“ und der Zivilisation. In der Tat war das kulturelle Niveau in Byzanz zumindest bis ins Hochmittelalter hinein höher als in allen anderen Reichen des Mittelalters. Dabei spielte auch der Umstand eine Rolle, dass in Byzanz wesentlich mehr vom antiken Erbe bewahrt wurde als in Westeuropa; ebenso war der Bildungsstandard lange Zeit höher als im Westen.

  In weiten Teilen ist nur wenig über das „Neue Rom“ bekannt. Relativ wenige Aktenstücke sind überliefert, und in Teilen schweigt auch die byzantinische Geschichtsschreibung , die in der Spätantike mit Prokopios von Caesarea einsetzte und im Mittelalter mit Michael Psellos , Johannes Skylitzes , Anna Komnena und Niketas Choniates über einige bedeutende Vertreter verfügte (siehe dazu Quellenüberblick ). Wenngleich für einige Zeiträume nur „kirchliche“ Quellen zur Verfügung stehen, darf dies nicht zu der Annahme verleiten, Byzanz sei ein theokratischer Staat gewesen. Die Religion war wohl oft bestimmend, aber die Quellenlage ist in Teilen und besonders für die Periode vom siebten bis neunten Jahrhundert zu dürftig, um ein klares Bild zu erhalten. Umgekehrt hat sich die Forschung auch von der Vorstellung eines byzantinischen Cäsaropapismus , in dem der Kaiser fast absolut über die Kirche geherrscht habe, verabschiedet.

  Militär

  Byzanz verfügte während seiner gesamten Geschichte über ein stehendes Heer, ganz im Gegensatz zu den mittelalterlichen Reichen in Europa. [30] Das römische Heerwesen der Spätantike wurde in der mittelbyzantinischen Zeit vollkommen neu organisiert. In der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts entstanden feste Militärdistrikte ( Themen ), die lange Zeit die Eckpfeiler der byzantinischen Verteidigung gegen äußere Feinde darstellten. Heer und Flotte zerfielen in je eine Zentraleinheit in der Hauptstadt und die in den Provinzen stationierten örtlichen Truppen, wobei die vier großen Themenarmeen des siebten und achten Jahrhunderts wohl je ca. 10.000 Mann umfasst haben dürften. Insgesamt erwies sich die byzantinische Armee als eine recht effektive Streitmacht (freilich abhängig von den jeweiligen Befehlshabern und Logistik), deren Gesamtstärke aber nur ungefähr schätzbar ist. Im siebten Jahrhundert dürfte sie bei rund 100.000 Mann gelegen haben, im achten Jahrhundert bei ca. 80.000 Mann und um 1000 bei ca. 250.000 Mann. [31] Allerdings verlor die byzantinische Armee im Laufe der Zeit an Schlagkraft, vor allem ab dem 13. Jahrhundert erwiesen sich die Truppen nicht mehr in der Lage, der äußeren Bedrohung effektiv standzuhalten. Byzanz hatte zu dieser Zeit keine ausreichenden finanziellen Mittel mehr und musste sich zudem stark auf Söldner stützen, was die Lage noch einmal verschlimmerte. Mit dem Verlust zentraler Gebiete (vor allem in Kleinasien an die Türken) schrumpfte auch die byzantinische Armee immer mehr zusammen und wurde zu einer marginalen Größe. Die byzantinische Marine, die in mittelbyzantinischer Zeit noch eine wichtige Rolle gespielt hatte, existierte in spätbyzantinischer Zeit kaum noch.

  Als Staatswappen des Byzantinischen Reiches unter den Palaiologen symbolisierte der Doppeladler den Herrschaftsanspruch des christlich-römischen Kaisers über beide Reichshälften.

  Kulturelles Fortwirken

  Mosaik aus der Hagia Sophia :
  Die Muttergottes mit Johannes II. Komnenos und Kaiserin Irene (um 1118)

  Nach dem Fall Konstantinopels 1453 brachten Flüchtlinge aus Byzanz, darunter zahlreiche Gelehrte, ihr naturwissenschaftlich-technisches Wissen und die alten Schriften der griechischen Denker in die westeuropäischen Städte und trugen dort maßgeblich zur Entfaltung der Renaissance bei. Am längsten bestand die byzantinische Kultur auf dem damals venezianischen Kreta fort, die als sogenannte „Byzantinische Renaissance“ in die Geschichte einging. Diese Reste autonomer hellenistisch-byzantinischer Kultur wurden mit der Eroberung der Insel durch die Osmanen 1669 beendet.

  Bis heute wirkt die byzantinische Kultur vor allem im Ritus der östlich-orthodoxen Kirchen fort. Durch byzantinische Missionsarbeit verbreitete sich das orthodoxe Christentum bei vielen slawischen Völkern und ist bis in die Gegenwart die vorherrschende Konfession in Osteuropa und Griechenland, in Teilen von Südosteuropa und Kaukasien sowie bei den meisten arabischen Christen. Die byzantinische Kultur und Denkweise hat alle orthodoxen Völker tief geprägt.

  Christus Pantokrator im Deësis -Mosaik der Hagia Sophia (13. Jahrhundert)

  Die slawischen Reiche auf dem Balkan und am Schwarzen Meer übernahmen neben der orthodoxen Kirche auch profane byzantinische Bräuche. Vor allem Russland , Serbien , die Ukraine und Weißrussland , aber auch in etwas kleinerem Maße Bulgarien sollten das Erbe des Byzantinischen Reiches fortführen.

  Schon im neunten Jahrhundert kamen die Rus mit Byzanz in Kontakt, wodurch sich – trotz immer wiederkehrender Versuche von Seiten der Rus, Konstantinopel zu erobern – intensive wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Reich der Kiewer Rus entwickelten, die 988 zum Übertritt der Rus zum orthodoxen Glauben führten. In den folgenden Jahrhunderten wurden auf ostslawischem Gebiet zahlreiche prachtvolle Kirchen nach byzantinischem Vorbild gebaut. So hat russische Architektur und Kunst neben (meist späteren) skandinavischen und ursprünglich slawischen vor allem byzantinische Wurzeln. Dasselbe betrifft in vollem Maße auch die Architektur und die Kunst der Ukraine und Weißrusslands.

  Nach dem Untergang des Byzantinischen Reichs übernahm dann das russische Moskowiterreich in vielen Teilen byzantinisches Zeremoniell . Der Patriarch von Moskau errang bald eine Stellung, deren Bedeutung der des Patriarchen von Konstantinopel ähnelte. Als wirtschaftlich mächtigste orthodoxe Nation betrachtete sich Russland bald als Drittes Rom in der Nachfolge Konstantinopels. Iwan III. , Herrscher des Großfürstentums Moskau , heiratete die Nichte von Konstantin XI. , Zoe , und übernahm den byzantinischen Doppeladler als Wappentier. Iwan IV. , genannt „der Schreckliche“, war der erste moskowitische Herrscher, der sich schließlich offiziell zum Zaren krönen ließ.

  Aber auch die osmanischen Sultane betrachteten sich als legitime Erben des Byzantinischen Reiches, obwohl die seldschukischen und osmanischen Türken jahrhundertelang Erzfeinde der Rhomäer waren und das Byzantinische Reich letztlich erobert hatten. Schon Sultan Mehmed II. bezeichnete sich als „Kayser-i Rum“ (Kaiser von Rom) – die Sultane stellten sich somit ganz bewusst in die Kontinuität des (Ost-)Römischen Reiches, um sich zu legitimieren. Das Osmanische Reich, das sich in der Auseinandersetzung mit Byzanz entwickelte, hatte mit diesem mehr als nur den geografischen Raum gemeinsam. Der Historiker Arnold J. Toynbee bezeichnete das Osmanische Reich – allerdings sehr umstritten – als Universalstaat des „christlich-orthodoxen Gesellschaftskörpers“. Eine staatsrechtliche Fortsetzung fand das Byzantinische Reich in ihm jedenfalls nicht.

  Nicht zuletzt lebt das kulturelle und sprachliche Erbe von Byzanz in den heutigen Griechen fort, vor allem im modernen Griechenland und auf Zypern sowie in der griechisch-orthodoxen Kirche (vor allem auch im Patriarchat von Konstantinopel in Istanbul). Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts deckte sich das griechische Siedlungsgebiet zudem noch in weiten Teilen mit den byzantinischen Kernländern.

  Demographische Verhältnisse

  Das Byzantinische Reich war ein polyethnischer Staat , dem außer Griechen unter anderem auch Armenier , Illyrer und Slawen , in spätantiker/frühbyzantinischer Zeit zudem Syrer und Ägypter (kleinere Teile zogen nach dem Verlust dieser Provinzen auch ins Kernreich) sowie stets eine jüdische Minderheit einschloss. [32] Die meisten Gebiete, über die sich das Byzantinische Reich erstreckte, waren seit Jahrhunderten hellenisiert , also dem griechischen Kulturkreis angeschlossen. Hier lagen bedeutende Zentren des Hellenismus wie Konstantinopel, Antiochia , Ephesos , Thessaloniki und Alexandria ; hier bildete sich auch die orthodoxe Form des Christentums heraus. Athen blieb in der Spätantike weiterhin wichtiges Kulturzentrum, bis Kaiser Justinian 529 die dortige neuplatonische Schule der Philosophie verbieten ließ. Anschließend verschoben sich die demographischen Verhältnisse, da die neben der Hauptstadt wirtschaftlich und militärisch bedeutsamsten Gebiete die orientalischen Provinzen des Reiches waren. Als diese verloren gingen, spielte Kleinasien eine wichtige Rolle, erst seit dem Frühmittelalter auch wieder der Balkan . Als Kleinasien nach 1071 teilweise und im 14. Jahrhundert endgültig an türkische Invasoren fiel, begann der Niedergang von der Groß- zur Regionalmacht und schließlich zum Kleinstaat.

  Die Bevölkerung lag in spätantiker Zeit wohl bei ca. 25 Millionen, wenngleich nur Schätzungen möglich sind; Konstantinopel mag in dieser Zeit bis zu 400.000 Einwohner gezählt haben. [33] Die Bevölkerungszahlen gingen bereits Mitte des 6. Jahrhunderts infolge von Seuchen und Kriegen zurück (genaue Zahlen sind nicht zu ermitteln), es folgte auch ein urbaner Niedergangsprozess, [34] wenngleich es ab dem 9. Jahrhundert wieder zu einer demographischen und wirtschaftlichen Neubelebung kam. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wird das Reich wohl rund 18 Millionen Einwohner gezählt haben. [35] Die folgende Zeit war vor allem ab dem 13. Jahrhundert geprägt von starken Gebietsverlusten, entsprechend nahm die Einwohnerzahl stark ab; eine nicht wieder umkehrbare Tendenz, wobei auch die Hauptstadt immer mehr entvölkert wurde. [36]

  Grundlinien der Rezeption

  Die ältere, westliche Forschungsmeinung sah in Byzanz oft nur eine dekadente, halborientalische „ Despotie “, so etwa Edward Gibbon . Dieses Bild wurde durch John Bagnell Bury , Cyril Mango , Ralph-Johannes Lilie , John F. Haldon und andere längst verworfen. Es wird inzwischen immer darauf hingewiesen, dass Byzanz als Vermittler von kulturellen Werten und dem Wissen der Antike Unschätzbares geleistet hat. Es war zudem der „Schutzschild“ Europas über viele Jahrhunderte hinweg, erst gegenüber den Persern und Steppenvölkern , später gegenüber den muslimischen Kalifaten und Sultanaten . Ironischerweise konnte das Byzantinische Reich diese Funktion erst nach der verheerendenPlünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Jahr 1204 nicht mehr wahrnehmen.

  Siehe auch

  Portal: Byzanz – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Byzanz

  Quellenüberblick

  Die erzählenden Quellen stellen das Grundgerüst der byzantinischen Geschichte dar, zumal nur wenige Aktenstücke den Untergang von Byzanz überdauert haben. Für die spätantike Phase des Reiches sind vor allem Ammianus Marcellinus (der noch Latein schrieb), Olympiodoros von Theben , Priskos , Malchos von Philadelphia , Zosimos sowie Prokopios von Kaisareia zu nennen. An Letzteren schlossen Agathias und Menander Protektor an. Als das letzte Geschichtswerk der Antike können die von Theophylaktos Simokates verfassten Historien angesehen werden. In mittelbyzantinischer Zeit entstanden bis Anfang des neunten Jahrhunderts zwar anscheinend auch Geschichtswerke ( Traianos Patrikios ), doch sind diese nicht erhalten. Sie wurden aber von den Chronisten Nikephoros und Theophanes benutzt. An Theophanes schloss der sogenannte Theophanes Continuatus an, daneben entstanden im zehnten Jahrhundert die sogenannte Logothetenchronik sowie das Geschichtswerk des Leon Diakonos . Auch regionale Chroniken wie die Chronik von Monemvasia sind zu nennen. Im elften Jahrhundert schrieben Michael Psellos und Johannes Skylitzes . Im zwölften Jahrhundert unter anderem Anna Komnena und Johannes Kinnamos . Für die nachfolgende spätbyzantinische Zeit sind vor allem Niketas Choniates , Nikephoros Gregoras , Georgios Akropolites , Theodoros Skutariotes und Georgios Pachymeres von Bedeutung. Über die letzten Jahre des Reiches berichten schließlich Laonikos Chalkokondyles , Doukas , Georgios Sphrantzes sowie Michael Kritobulos .

  • Überblickswerke
   • Leonora Neville: Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge University Press, Cambridge 2018. [ab dem 7. Jahrhundert, mit aktuellen Hinweisen zu Ausgaben und Sekundärliteratur]
   • Warren Treadgold: The Early Byzantine Historians . Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
   • Warren Treadgold: The Middle Byzantine Historians . Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.

  Daneben ist eine Vielzahl von hagiographischen Werken zu nennen, ebenso sind die diversen Fachschriften – etwa im medizinischen, administrativen ( Philotheos ) oder militärischen Bereich sowie das wichtige mittelbyzantinische Lexikon Suda –, Siegel, Münzen und archäologische Befunde von großer Bedeutung. [37]

  • Hilfsmittel:
   • Johannes Karayannopulos, Günter Weiß: Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324–1453). 2 Bände. Wiesbaden 1982.

  Literatur

  Bezüglich aktueller bibliografischer Informationen sei vor allem auf die Byzantinische Zeitschrift hingewiesen. Daneben siehe unter anderem die Hinweise im Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik . Eine der wichtigsten Forschungsinstitutionen der Byzantinistik stellt die Dumbarton Oaks Research Library and Collection [38] dar (siehe auch Dumbarton Oaks Papers ).

  Nachschlagewerke
  Überblicksdarstellungen
  • Hans-Georg Beck : Das Byzantinische Jahrtausend. CH Beck, München 1994.
   (Einblick in das „Wesen von Byzanz“ durch die Darstellung verschiedener Aspekte der byzantinischen Gesellschaft.)
  • Falko Daim, Jörg Drauschke (Hrsg.): Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Band 1: Welt der Ideen, Welt der Dinge , ISBN 978-3-88467-153-5 ; Band 2, 1 und 2: Schauplätze , ISBN 978-3-88467-154-2 ; Band 3: Peripherie und Nachbarschaft , ISBN 978-3-88467-155-9 (Monographien des Römisch Germanischen Zentralmuseums Mainz Band 84, 1–3) Verlag des Römisch Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010 (vierbändiger wissenschaftlicher Begleitband zur Sonderausstellung Byzanz. Pracht und Alltag ).
  • Falko Daim, Jörg Drauschke (Hrsg.): Byzanz – Pracht und Alltag. Hirmer Verlag, München 2010, ISBN 978-3-7774-2531-3 .
  • Alain Ducellier (Hrsg.): Byzanz. Das Reich und die Stadt. Campus Verlag, Frankfurt am Main/ New York 1990.
   (Gut lesbare Gesamtdarstellung, in der nicht nur die politische Geschichte, sondern auch die Sozial- und Kulturgeschichte berücksichtigt werden. Originaltitel: Byzance et le monde orthodoxe. Paris 1986.)
  • Timothy E. Gregory: A History of Byzantium. Malden/MA und Oxford 2005.
   (Informatives Überblickswerk; fachwissenschaftliche Besprechung .)
  • Michael Grünbart : Das Byzantinische Reich ( Geschichte kompakt ). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-534-25666-2 .
  • John Haldon: Das Byzantinische Reich. Düsseldorf 2002, ISBN 3-538-07140-3 .
   (Relativ knappes Überblickswerk.)
  • Judith Herrin: Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. London 2007/Princeton 2008.
   (Unorthodoxe, thematisch anstatt chronologisch aufgebaute und gut lesbare Einführung.)
   • deutsch: Byzanz. Die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums . Reclam Verlag, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010819-2 .
  • Liz James (Hrsg.): A Companion to Byzantium. Blackwell, Oxford ua 2010.
  • Elizabeth M. Jeffreys , John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008.
   (Aktuelle fachwissenschaftliche Aufsatzsammlung zu einer Vielzahl verschiedener Aspekte von Byzanz und der damit verbundenen Forschung. Oft eher sehr knapp, aber mit guter Bibliographie.)
  • Andreas Külzer : Byzanz (Reihe Theiss Wissen kompakt ). Konrad Theiss, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8062-2417-7 .
  • Ralph-Johannes Lilie : Byzanz – Das zweite Rom. Berlin 2003, ISBN 3-88680-693-6 .
   (Die wohl umfangreichste wissenschaftliche Darstellung der Geschichte von Byzanz in deutscher Sprache.)
  • Ralph-Johannes Lilie: Byzanz. Geschichte des oströmischen Reiches 326–1453. München 2005, ISBN 3-406-41885-6 .
   (Sehr kurze, leicht verständliche Überblicksdarstellung)
  • Ralph-Johannes Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. Stuttgart ua 2007.
   (Ausgezeichnete, aktuelle Einführung, die auf die wichtigsten Aspekte der byzantinischen Geschichte – wenn auch knapp – eingeht.)
  • Cyril Mango (Hrsg.): The Oxford History of Byzantium. Oxford 2002, ISBN 0-19-814098-3 .
   (Knappe, aber nützliche und reich illustrierte Einführung.)
  • John J. Norwich : Byzanz – Aufstieg und Fall eines Weltreichs. Berlin 2002, ISBN 3-549-07156-6 .
   (Gut lesbare populärwissenschaftliche Byzanzchronik, jedoch ohne wissenschaftlichen Anspruch.)
  • Georg Ostrogorsky : Geschichte des byzantinischen Staates. ( Handbuch der Altertumswissenschaft XII 1.2). Dritte Auflage. München 1963, ISBN 3-406-01414-3 .
   (Lange Zeit das gültige Standardwerk, inzwischen jedoch in vielen Fragen veraltet und daher nicht mehr als Leitfaden zu empfehlen; als Sonderausgabe ohne wissenschaftlichen Apparat: Byzantinische Geschichte 324 bis 1453. München 1996, ISBN 3-406-39759-X .)
  • Peter Schreiner : Byzanz ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte , Band 22). Dritte überarbeitete Auflage. München 2008, ISBN 978-3-486-57750-1 .
   (Gute und knappe Einführung mit Forschungsteil; die dritte Auflage. wurde vollständig überarbeitet und erweitert.)
  • Ludwig Wamser (Hrsg.): Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur ( Schriftenreihe der Archäologischen Staatssammlung , Band 4). Begleitbuch zu einer Ausstellung der Archäologischen Staatssammlung – Museum für Vor- und Frühgeschichte München vom 22. Oktober 2004 bis 3. April 2005. Theiss, Stuttgart 2004, ISBN 3-8062-1849-8 .
  • [Verschiedene Hrsg.]: The New Cambridge Medieval History . Band 1ff., Cambridge 1995–2005.
   (Diverse Aufsätze in den verschiedenen Bänden, gut als erste Einführung geeignet. Dort auch umfangreiche Literaturhinweise.)
  • The Cambridge History of the Byzantine Empire. Hrsg. von Jonathan Shepard. Cambridge 2008.
  • Warren Treadgold : A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, Stanford 1997.
   (Umfassende, aufgrund teils sehr subjektiver Wertungen aber umstrittene und nicht unproblematische Darstellung. Entgegen dem Titel wird hauptsächlich die politische Geschichte geschildert.)
  Epochenspezifische Darstellungen – Spätrömische/Frühbyzantinische Zeit
  • Alexander Demandt : Die Spätantike ( Handbuch der Altertumswissenschaft III.6). Zweite Auflage. CH Beck, München 2007.
  • John F. Haldon : Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture. Zweite Auflage. Cambridge 1997.
   (Wichtige Untersuchung zur „Transformation“ der spätantiken Kultur im siebten Jahrhundert.)
  • James Howard-Johnston : Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford University Press, Oxford ua 2010, ISBN 978-0-19-920859-3 .
  • Arnold Hugh Martin Jones : The Later Roman Empire 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. Drei Bände durchgehend paginiert, Oxford 1964 (Nachdruck in zwei Bänden, Baltimore 1986).
   (Standardwerk)
  • AD Lee: From Rome to Byzantium AD 363 to 565. The Transformation of Ancient Rome. Edinburgh 2013.
  Epochenspezifische Darstellungen – Mittelbyzantinische Zeit
  • Michael J. Decker: The Byzantine Dark Ages. London/New York 2016.
  • Michael Angold : The Byzantine Empire, 1025–1204. Zweite Auflage. London–New York 1997.
  • Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast era. c. 680–850. A History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2011, ISBN 978-0-521-43093-7 .
  • Jean-Claude Cheynet (Hrsg.): Le Monde Byzantin II. L'Empire byzantin (641–1204). Paris 2006.
  • John F. Haldon: The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2016.
  • Warren Treadgold: The Byzantine Revival, 780–842. Stanford 1988.
  • Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996.
  Epochenspezifische Darstellungen – Spätbyzantinische Zeit
  Spezialuntersuchungen
  • Hélène Ahrweiler : L'idéologie politique de l'Empire byzantin. Paris 1975.
  • Henriette Baron: Auf Gedeih und Verderb. Mensch, Tier und Umwelt im Byzantinischen Reich ( Mosaiksteine. Forschungen am RGZM , Band 13). Verlag des RGZM, Mainz 2016, ISBN 978-3-88467-274-7 .
  • Hans-Georg Beck : Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München 1959.
  • Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . Bristol Classical Press, London 2012.
   (Aktuelle Einführung zum byzantinischen Bilderstreit.)
  • Lynda Garland: Byzantine Empresses. Routledge, London–New York 1999.
  • John Haldon: Warfare, State and Society in the Byzantine World. Routledge, London–New York 1999, ISBN 1-85728-495-X .
   (Umfangreiche und tiefgreifende Studie über das byzantinische Militär.)
  • John Haldon: The Byzantine Wars. 2001, ISBN 0-7524-1795-9 .
   (Überblick über die byzantinischen Kriege.)
  • John Haldon: Byzantium at War. 2002, ISBN 1-84176-360-8 .
   (Populärwissenschaftliche und reich illustrierte Einführung in das byzantinische Militärwesen.)
  • John Haldon (Hrsg.): A Social History of Byzantium. Blackwell, Oxford ua 2009.
   (Von mehreren angesehenen Forschern verfasste explizit sozialgeschichtlich ausgerichtete Darstellung, daher ohne Berücksichtigung der politischen Geschichte.)
  • Hans Wilhelm Haussig : Kulturgeschichte von Byzanz (= Kröners Taschenausgabe . Band 211). 2., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1966, DNB 456927646 .
   (Älter, aber wissenschaftlich solide und sehr gut lesbar.)
  • Herbert Hunger : Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. 2 Bde., München 1978.
  • Herbert Hunger: Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur. München 1989 (Einführung zu den materiellen Aspekten der byzantinischen Literatur).
  • Anthony Kaldellis: Hellenism in Byzantium. Cambridge 2007.
  • Johannes Koder : Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum ( Byzantinische Geschichtsschreiber , Ergänzungsband 1). Nachdruck mit bibliographischen Nachträgen, Wien 2001 (Einführung in die historische Geographie des Byzantinischen Reiches).
  • Henriette Kroll: Tiere im Byzantinischen Reich. Archäozoologische Forschungen im Überblick ( Monographien des RGZM , 87). Verlag des Römisch Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010. (Überblick zu Haustierhaltung, Jagd, Vogel- und Fischfang sowie Molluskennutzung. Mit einer Liste byzantinischer Fundorte, für die archäozoologische Untersuchungen durchgeführt wurden, und einer Liste der vertretenen Haus- und Wildtierarten.)
  • Angeliki E. Laiou , Cécile Morrisson : The Byzantine Economy ( Cambridge Medieval Textbooks ). Cambridge 2007 (Einführung in die byzantinische Wirtschaftsgeschichte).
  • Angeliki E. Laiou (Hrsg.): The Economic History of Byzantium. Drei Bände, Washington, DC, 2002 (Standardwerk zur byzantinischen Wirtschaftsgeschichte; (online) ).
  • Ralph-Johannes Lilie : Byzanz und die Kreuzzüge. Stuttgart 2004, ISBN 3-17-017033-3 .
  • John Lowden: Early Christian and Byzantine Art. London 1997.
  • Jean-Marie Mayeur et al. (Hrsg.): Die Geschichte des Christentums. Religion Politik Kultur. Bände 2–6. Sonderauflage, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005 und 2007.
   (Umfassende Darstellung der Geschichte des Christentums einschließlich der byzantinischen und östlichen Kirchen.)
  • Dimitri Obolensky : Byzantium and the Slavs. 1994, ISBN 0-88141-008-X .
   (Studie zum byzantinischen Erbe bei den slawischen Völkern.)
  • Basil Tatakis, Nicholas J. Moutafakis: Byzantine philosophy. Hackett, Indianapolis/In. 2003, ISBN 0-87220-563-0 .

  Weblinks

  Commons : Byzantinisches Reich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikimedia-Atlas: Das Byzantinische Reich – geographische und historische Karten

  Anmerkungen

  1. Georg Ostrogorsky: Geschichte des byzantinischen Staates ( Handbuch der Altertumswissenschaft XII 1.2). Dritte Auflage. München 1963, S. 22.
  2. So in jüngster Zeit z. B. Peter Schreiner : Byzanz. 3. Auflage. München 2008. Schreiner schlägt vor, von „byzantinisch“ erst nach dem Tod von Justinian (I.) (565) zu sprechen: frühbyzantinisch vom späten sechsten Jahrhundert bis ins neunten Jahrhundert, mittelbyzantinisch vom neunten Jahrhundert bis 1204 und spätbyzantinisch bis 1453. Die 2008 erschienene Cambridge History of the Byzantine Empire behandelt nur das sechste bis 15. Jahrhundert, und John F. Haldon , ein international führender Experte, sieht den entscheidenden Einschnitt erst im siebten Jahrhundert, mit dem Ende der Spätantike: John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. The transformation of a culture. Zweite Auflage. Cambridge 1997. Vgl. zur Diskussion auch Mischa Meier : Ostrom – Byzanz, Spätantike – Mittelalter. Überlegungen zum „Ende“ der Antike im Osten des Römischen Reiches. In: Millennium 9 (2012), S. 187–254.
  3. Siehe hierzu die beiden Rezensionen der 3. Auflage von Peter Schreiners Handbuch/Einführung von Günter Prinzing , in: Südost-Forschungen 65/66 (2006/2007), S. 602–606 und Ralph-Johannes Lilie, in: Byzantinische Zeitschrift 101 (2009), S. 851–853.
  4. Vgl. dazu Mischa Meier: Ostrom – Byzanz, Spätantike – Mittelalter. Überlegungen zum „Ende“ der Antike im Osten des Römischen Reiches. In: Millennium 9 (2012), S. 187–254.
  5. Zu Westrom siehe Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian. 2. Auflage, Stuttgart 2018. Allgemein zur Völkerwanderungszeit siehe vor allem Mischa Meier: Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. München 2019.
  6. Brian Croke: Dynasty and Ethnicity. Emperor Leo I and the Eclipse of Aspar. In: Chiron 35, 2005, S. 147–203.
  7. Als Vorbild für den Ornat und die wirklichkeitsnahen Porträts dienten wahrscheinlich offizielle Amtsbilder, sog. laurata. Justinian besuchte Ravenna nie. Es handelt sich um fiktive Szenen, die die Stiftung einer Patene durch den Kaiser dokumentieren sollten. Angeblich ließ Maximianus , Bischof von Ravenna (dritter vr), in dem bereits fertiggestellten Mosaik das Porträt seines Vorgängers Victor durch sein eigenes ersetzen. Vgl. Benjamin Fourlas in: Byzanz. Pracht und Alltag, S. 332.
  8. Hartmut Leppin : Justinian. Das christliche Experiment. Stuttgart 2011. Vgl. auch Michael Maas (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Cambridge 2005, mit hervorragenden Beiträgen zum Thema.
  9. Allgemein siehe John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. Cambridge 1997. Vgl. auch Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996; speziell zu Herakleios siehe Walter Kaegi: Heraclius. Cambridge 2003.
  10. Vgl. Walter Kaegi: Byzantium and the Early Islamic Conquests. Cambridge 1992; Hugh Kennedy: The Great Arab Conquests. Philadelphia 2007. Vgl. auch das wichtige Werk von James Howard-Johnston : Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010. Howard-Johnston stellt die traditionelle Chronologie der Ereignisse vielfach in Frage.
  11. Vgl. John F. Haldon: The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. Cambridge (Massachusetts) 2016, S. 26ff.
  12. Allgemein zur Entwicklung im siebten Jahrhundert vgl. vor allem John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. Cambridge 1997.
  13. John F. Haldon: Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers. Current Problems and Interpretations. In: Dumbarton Oaks Papers. Band 47, 1993, S. 1–67.
  14. Ralph-Johannes Lilie: Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber. Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert. München 1976.
  15. Marek Jankowiak: The first Arab siege of Constantinople. In: Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance. Band 17. Paris 2013, S. 237–320.
  16. Für die mittelbyzantinische Epoche siehe neben den betreffenden Kapiteln in den diversen Handbüchern vor allem Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast Era c. 680–850. A History. Cambridge ua 2011, sowie Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996.
  17. Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, S. 403–478.
  18. Zum Bilderstreit vgl. unter anderem: Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012; Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast Era c. 680–850. A History. Cambridge 2011 (umfassende und nun grundlegende Darstellung); Judith Herrin: The Formation of Christendom . Princeton 1987, S. 307ff.
  19. Vgl. Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012, S. 27–29.
  20. Allgemein siehe auch Dirk Jäckel: Leon III. und die Anfänge des byzantinischen Bilderstreits. In: Mischa Meier (Hrsg.): Sie schufen Europa. München 2007, S. 259ff.
  21. Vgl. Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012, S. 32ff.
  22. Zu Konstantin V. siehe Ilse Rochow: Kaiser Konstantin V. (741–775). Materialien zu seinem Leben und Nachleben . Frankfurt am Main ua 1994.
  23. Für die Zeit von 780 bis 842 siehe Warren Treadgold: The Byzantine Revival, 780–842. Stanford 1988.
  24. Die Königreiche Kroatien und Serbien sind nicht gesondert als byzantinische Protektorate eingezeichnet.
  25. Zu Basileios II. und seine Zeit siehe Catherine Holmes: Basil II and the Governance of Empire. Oxford 2005.
  26. Allgemein zum Verhältnis zwischen Byzanz und den Kreuzfahrern: Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge.
  27. Paul Magdalino: The Empire of Manuel I Komnenos. Cambridge 1993.
  28. Donald M. Nicol: The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453. Zweite Auflage. Cambridge 1993.
  29. Allgemein zur Wirtschaft siehe Angeliki E. Laiou (Hrsg.): The Economic History of Byzantium Drei Bände. Washington/DC 2002 ( online ( Memento vom 11. Oktober 2012 im Internet Archive )).
  30. Ralph-Johannes Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. Stuttgart 2007, S. 183ff.
  31. Warren Treadgold: Byzantium and Its Army, 284-1081. Stanford 1995, S. 43ff.
  32. Vgl. zum Folgenden einführend Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 309ff.
  33. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, hier S. 310.
  34. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 310f.
  35. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 312.
  36. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 312f.
  37. Knapper, einführender Überblick unter anderem bei Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. S. 239ff. Vgl. auch die diversen Beiträge in Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, hier S. 21ff.
  38. Dumbarton Oaks Research Library and Collection
  39. Informationen zum Status des Projekts auf der Website der Tabula Imperii Byzantini, abgerufen am 7. April 2021.