Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Codex Hammurabi

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Stele met de Codex Hammurapi in het Louvre, voor en achter Stele met de Codex Hammurapi in het Louvre, voor en achter
Stele met de Codex Hammurapi in het Louvre , voor- en achterkant

De Codex Hammurapi (ook in de spelling Codex of Hammurabi en Ḫammurapi ) is een Babylonische verzameling juridische uitspraken uit de 18e eeuw voor Christus. Chr. [1] Het wordt ook beschouwd als een van de belangrijkste en beroemdste literaire werken van het oude Mesopotamië en als een belangrijke bron van het spijkerschrift van traditionele rechtssystemen ( spijkerschriftrechten ). De tekst gaat terug tot Hammurabi , de zesde koning van de 1e dynastie van Babylon . Het is een vrijwel volledig geconserveerd 2,25 m hoog dioriet handvat , verschillende basalt handvat fragmenten uit andere steles en in meer dan 30 kleitablet kopieën van de tweede en eerste millennium BC. Chr. Overgeleverd. Deze stele zelf wordt ook vaak de "Codex Hammurapi" genoemd. Het wordt nu tentoongesteld in het Louvre in Parijs en werd, net als de fragmenten van de basaltstèle, gevonden door Franse archeologen in Susa , waar het in de 12e eeuw voor Christus werd genomen. Werd ontvoerd uit Babylonië. Door deze goede bronsituatie is de tekst vandaag de dag volledig bekend.

De tekst bestaat uit ongeveer 8.000 woorden, die op de bewaard gebleven stèle zijn geschreven in 51 kolommen met elk ongeveer 80 regels in oud Babylonisch monumentaal spijkerschrift . Het kan grofweg in drie delen worden verdeeld: een proloog van ongeveer 300 regels, waarin de goddelijke legitimatie van de koning wordt uitgelegd, een hoofdgedeelte, met 282 juridische clausules volgens moderne indeling, en een epiloog van ongeveer 400 regels, waarin de gerechtigheid wordt geprezen van de koning en roept latere heersers op om de wettelijke beginselen te gehoorzamen. De daarin opgenomen juridische clausules, die zo'n tachtig procent van de gehele tekst uitmaken, betreffen staatsrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht, huwelijksrecht, erfrecht, strafrecht, huurrecht en veeteelt- en slavenrecht.

Sinds de publicatie in 1902 hebben voornamelijk assyriologen en juristen zich met de tekst beziggehouden, waarvan de situatie van herkomst of functie ( zetel in het leven ) nog niet is opgehelderd. De oorspronkelijke veronderstelling dat het om een ​​systematische samenvatting van het toepasselijke recht ging ( wettelijke codificatie ) werd al vroeg tegengesproken. Sindsdien is er gediscussieerd of het gaat om een ​​privaat juridisch document ( juridisch boek ), modelbesluiten, hervormingswetten, een leertekst of gewoon een taalkundig kunstwerk. Deze discussies zijn nog niet afgerond en hebben grotendeels te maken met de professionele en culturele achtergrond van de respectievelijke auteurs. De theologie toonde ook een grote belangstelling voor de Codex Hammurapi, waarbij een mogelijke receptie ervan in de Bijbel het onderwerp van controversiële discussie was.

De Codex Hammurapi wordt herhaaldelijk de oudste "wet" van de mensheid genoemd, een formulering die tegenwoordig niet meer kan worden nageleefd - ongeacht de genoemde controverses - sinds de ontdekking van de oudere codes van Ur-Nammu en Lipit-Ištar .

overleveringsgeschiedenis

Uittreksel van de tekst

De 3800 jaar oude tekst van de Codex Hammurapi is vooral bekend om de diorietstele die zich nu in het Louvre bevindt (Département des Antiquités Orientales, inventarisnummer Sb 8). Dit werd gevonden in drie fragmenten op de Akropolis van Susa in de winter van 1901/1902 door Gustave Jéquier en Jean-Vincent Scheil tijdens een Franse expeditie naar Perzië onder leiding van Jacques de Morgan . Al in april 1902 werden ze weer in elkaar gezet tot een stele en naar het Parijse Museum gebracht, en hun inscriptie werd in datzelfde jaar bewerkt en in het Frans vertaald door Jean-Vincent Scheil. [2] Scheil legde een alineanummering vast op basis van het inleidende woord šumma (Duits: "als"), wat resulteerde in een totaal van 282 alinea's voor de tekst - een telling die nog steeds wordt gebruikt. [3] Datzelfde jaar volgde ook de eerste Duitse vertaling van Hugo Winckler , die Scheils alinea-indeling overnam. [4]

De stele die in het Louvre wordt tentoongesteld, toont een reliëf in het bovenste gedeelte, dat koning Hammurapi toont voor de op de troon geplaatste zon, waarheid en rechtvaardigheidsgod Šamaš . Hammurapi neemt de armpositie aan van een gebed, dat ook bekend is uit andere afbeeldingen, terwijl de god hem vermoedelijk symbolen van macht geeft. Sommige onderzoekers hebben ook betoogd dat de afgebeelde god meer van de Babylonische stadsgod Marduk is . [5] Hieronder is de tekst van de Codex Hammurapi uitgehouwen in 51 kolommen van elk ongeveer 80 regels. Als teken werd het oude Babylonische monumentale schrift gebruikt, dat nog meer lijkt op het Sumerische spijkerschrift dan het oude Babylonische cursieve schrift, dat bekend is uit talrijke documenten uit deze periode.

Een deel van de tekst op de stèle is in de oudheid uitgehouwen; dit kan echter worden gereconstrueerd op basis van vergelijkende stukken, zodat vandaag de hele tekst bekend is. Dit snijwerk gaat terug naar de Elamers die, onder koning Šutruk-naḫḫunte, de stele samen met tal van andere kunstwerken, zoals de Narām-Sîn-stele , ontvoerden naar hun hoofdstad in wat nu Iran is tijdens een campagne naar Mesopotamië. De oorspronkelijke locatie van de stele is daarom niet bekend; er wordt echter keer op keer verwezen naar de Babylonische stad Sippar . Negen andere basaltfragmenten die in Susa zijn gevonden, geven aan dat er minstens drie andere steles met de codex bestonden, die toen waarschijnlijk in andere steden zijn opgesteld. [6]

Naast de hoofdtekst in de vorm van de stele-inscriptie, is ook de Codex Hammurapi bekend van een reeks kleitabletten die delen van de tekst citeren. Sommige hiervan werden al in de 19e eeuw ontdekt, maar sommige pas nadat de stele in Susa was gevonden. Ze bevinden zich nu in het British Museum , het Louvre, het Vorderasiatisches Museum in Berlijn en het University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology in Philadelphia. Al in 1914 werd op een kleitablet in het Philadelphia museum een ​​grote kopie van §§ 90-162 gevonden, waaruit de oude indeling van de paragrafen naar voren komt, die op sommige plaatsen afwijkt van de huidige Scheil-classificatie. [7] Kopieën van de tekst komen ook uit de volgende tijdperken en andere regio's van het Oude Nabije Oosten tot aan de Nieuw-Babylonische periode, hoewel de oude "paragraafverdeling" varieerde. [7]

bouw

Kleistablet met de proloog van de Codex Hammurapi in het Louvre, Inv. AO 10237

De Codex Hammurapi volgt de driedelige indeling in proloog, hoofdgedeelte en epiloog die bekend is uit andere oude oosterse juridische collecties. De proloog omvat 300 regels in de tekst van de stèle van Susa, de epiloog 400 regels. Daartussen bevindt zich het hoofdgedeelte van de tekst met de eigenlijke juridische clausules en een volume van ongeveer 80% van het gehele werk.

proloog

Volgens de heersende opvatting is de proloog van de Codex Hammurapi een van de belangrijkste literaire werken van het oude Oosten. Het kan worden onderverdeeld in drie secties, die typerend zijn voor de oude oosterse codes in deze volgorde: [8]

 1. theologisch gedeelte,
 2. historisch-politiek deel,
 3. Moreel-ethisch deel.

Het theologische deel dient om Hammurapi's goddelijke legitimatie te verklaren en is opgebouwd als een lange tijdelijke zin. Hierin wordt eerst uitgelegd dat de Babylonische stadsgod Marduk werd geroepen om over de mensheid te heersen door Anu en Enlil , de hoogste goden van het Sumerisch-Akkadische pantheon. Dienovereenkomstig werd Babylon, als zijn stad, ook aangewezen als het centrum van de wereld. Zodat er een rechtvaardige orde in het land zou zijn, dat er een einde zou komen aan de boosdoeners en de onderdrukking van de zwakken en dat de mensen beter zouden worden, werd Hammurabi gekozen om over de mensen te heersen.

Een Neo-Babylonische kopie van de proloog (BM 34914) laat zien dat er meerdere varianten van deze tekst waren, waarbij deze Neo-Babylonische kopie afwijkt van de tekstversie van de stèle uit Susa, vooral in het theologische deel. In deze versie wordt Hammurapi rechtstreeks gemachtigd door Anu en Enlil, terwijl Marduk niet wordt genoemd. In plaats van Babylon is Nippur vastbesloten om het centrum van de wereld te zijn en het mandaat om te regeren gaat rechtstreeks van Enlil, de stadsgod van Nippur. Het kan een concessie van de koning zijn aan het religieuze centrum van Nippur. [9]

Daarna volgt het historisch-politieke deel als zelfportret van de koning met zijn politieke loopbaan, gestileerd als scheldwoorden in de vorm van een lijst van zijn daden in steden en heiligdommen. Aangezien deze lijst van steden overeenkomt met de steden die behoorden tot het rijk van Hammurapi in zijn 39e regeringsjaar, vertegenwoordigt dit een term post quem voor de datering van de stèle uit Susa. Het regeringsjaar kan worden toegekend. Hieruit blijkt dat de stèle niet de oudste versie van de Codex Hammurabi bevat. [8] De enige aanwijzing voor een alternatieve datering van de tekst is de jaarnaam van het 22e regeringsjaar Hammurapis mu alam Ḫammurapi šar (LUGAL) kittim (NÌ-SI-SÁ) (Duits: jaar - standbeeld van Hammurapis als koning van Gerechtigheid). Aangezien deze stèle ook wordt genoemd in de tekst van de Codex Hammurabi en het bestaan ​​ervan daarom wordt aangenomen, wordt het 21e jaar van de Hammurabi-regering gebruikt als een alternatieve term post quem . [10]

Het moreel-ethische deel volgt het voorgaande zonder een geografische referentie vast te stellen. Dus legt hij eerst zijn banden uit met de oprichter van de dynastie Sumulael en zijn vader Sin-muballit en verwijst hij naar het door Marduk uitgevaardigde managementmandaat, dat hij volgde door [11] recht en orde te vestigen (acc .: kittum u mīšarum ). Het einde van de proloog is het woord inūmīšu (Duits: destijds), gevolgd door de eigenlijke juridische clausules .

Juridische voorstellen

Een groot aantal Assyriologen en juristen hield zich bezig met de eigenlijke juridische proposities, die vooral probeerden de systematiek erachter te vatten en zo hun natuur te ontsluiten. In de loop van de tijd werden er verschillende benaderingen gepresenteerd, maar door verschillende tekortkomingen kregen ze geen algemene erkenning. Dit geldt met name voor de vroege pogingen om een ​​systeem te creëren dat gebaseerd is op logische of juridisch-dogmatische aspecten, zoals die van de Fransman Pierre Cruveilhier [12] .

Een van de belangrijkste pogingen van deze soort was die van Josef Kohler , die aanvankelijk terecht stelde dat de juridische clausules aan het begin van de tekst vooral worden gekenmerkt door een relatie tot "religie en royalty". Deze zouden dan moeten worden gevolgd door "bepalingen over handel en verandering", met name landbouw, transport en verbintenissenrecht, volgens welke er vóór de scheepvaart, huur- en arbeidsverhoudingen en dienstbaarheid zouden zijn geweest op het gebied van familie- en strafrecht tekst. [13] Daarentegen wendden de meesten zich tot David G. Lyon , met een alternatief classificatievoorstel. [14] Hij nam aan dat de Codex Hammurapi was verdeeld in de drie hoofdsecties introductie (secties 1-5), dingen (secties 6-126) en personen (secties 127-282), met de sectie dingen in de subsecties privé-eigendom ( §§ 6-25), onroerend goed, handel en zaken (vanaf § 26) en de sectie mensen in de onderafdelingen familie (§§ 127-195), schendingen van rechten (§§ 196-214) en werk (§ § 215- 282). Bij deze verdeling, die al meerdere malen is afgewezen [15] , verwierp later ook Robert Henry Pfeiffer , om het Wetboek van Hammurabi te vergelijken met bijbels en Romeins recht. Hij noemde §§ 1-5 als “ ius actionum ”, §§ 6-126 als “ ius rerum ” en §§ 127-282 als “ ius personarum ”, waarbij de laatste sectie nog steeds wordt aangeduid als “ ius familiae ” (secties 127-193) en “ verplichtingen ” (secties 194-282). [16]

In het algemeen echter oogstte de poging van Herbert Petschow [17] de meeste bijval . Hij merkt op dat de juridische clausules zijn georganiseerd volgens onderwerpgroepen, die juridisch gerelateerde normen van elkaar scheiden. Binnen individuele vakgroepen was de rangschikking van de juridische clausules gebaseerd op chronologische criteria, het gewicht van de behandelde goederen, de frequentie van de zaken, de sociale status van de betrokken personen of gewoon volgens het casus-counter-case-schema. Petschow slaagde er ook in aan te tonen dat individuele juridische clausules in de eerste plaats op juridische aspecten waren gerangschikt; dit omvat bijvoorbeeld de strikte scheiding van contractuele en niet-contractuele rechtsbetrekkingen . [18] Volgens Petschow kan de Codex Hammurapi in twee hoofdsecties worden verdeeld:

Openbare orde

De eerste 41 wettelijke clausules hebben betrekking op de publieke sfeer, gekenmerkt door royalty, religie en mensen. Ze kunnen verder worden onderverdeeld in verschillende secties.

De eerste van deze secties bestaat uit de secties 1-5, die gaan over de personen die in belangrijke mate betrokken zijn bij de rechtsgang: eisers, getuigen en rechters. Om deze reden gaf Petschow dit eerste deel de titel "Realisatie van recht en gerechtigheid in het land" [19] en zag dit als een directe link naar de zorg die laatst in de proloog werd geuit. Deze vijf wetten dreigen met valse beschuldigingen en valse getuigenissen met straffen volgens het Talion-principe ; Voor rechters die omkoopbaar waren, werden ontslag uit het gerechtelijk bureau en een vermogensstraf van twaalf keer het onderwerp van de zaak voorzien.

De tweede sectie omvat de secties 6-25 en handelt over 'doodzondes' die door het publiek als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd. [19] Dit zijn voornamelijk vermogensdelicten die gericht zijn tegen openbare eigendommen (tempel of paleis) of tegen de sociale klasse van de muškēnu . Daarnaast zijn er individuele andere strafbare feiten die ofwel als gevaarlijk voor het publiek werden beschouwd of op dit punt werden gesorteerd vanwege attracties . [20] Alle wettelijke bepalingen in deze sectie hebben gemeen dat ze voorzien in de doodstraf voor de delinquent.

Secties 26-41 vormen dan de derde sectie, die handelt over "officiële taken" [21] . De officiële taken (akkadisch ilku ) worden vaak ten onrechte vertaald als koninkrijkjes , aangezien de dienstplichtige zijn officiële taken normaal gesproken op een daarvoor beschikbaar gesteld stuk land verrichtte. Na de definitie van sancties voor plichtsverzuim, worden regels gemaakt over de verblijfplaats van de ilku-eigendommen in geval van gevangenschap of vlucht van de dienstdoende officier. Ten slotte wordt een soort juridisch bindende beschikkingsbevoegdheid ingesteld voor de persoon die over zijn ilku-eigendom moet beschikken.

"Privaatrecht"

De overige wettelijke bepalingen hebben vooral betrekking op de individuele sfeer van de individuele burger. Deze grotere groep juridische clausules gaat over het goederen-, familie- en erfrecht, maar ook over vraagstukken op het gebied van werk en lichamelijke integriteit. Hoewel ze door hun samenstelling duidelijk gescheiden zijn van de vorige paragraaf, is er een inhoudelijk verband via het thema "Landbouw".

Secties 42-67, die handelen over "privaat- eigendomsrecht " [22], vormen hier de eerste sectie; namelijk velden, tuinen en huizen na elkaar. Daarbij komen eerst de contractuele rechtsverhoudingen aan de orde, wat vooral gebeurt in de vorm van regelingen over huur en pandrecht . Daarna volgen bepalingen over niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade .

In deze juridische clausules worden bepalingen over de "vervulling van schuldverplichtingen" [23] meerdere keren ingevoegd, wat dan het dominante onderwerp wordt in §§ 68-127 en dus een nieuwe sectie vertegenwoordigt. Het hoofdonderwerp is de tamkarum (koopman). Daarnaast zijn er ook voorschriften over de sabītum (herbergier), voordat dit hoofdstuk wordt afgesloten met de onderwerpen beslag en schuldslavernij .

Secties 128-193 vormen een duidelijk afgebakende sectie die zich bezighoudt met "huwelijks-, familie- en erfrecht" [24] . Hier worden de echtelijke fiduciaire plichten van de vrouw, de onderhouds- en zorgplichten van de echtgenoot en tenslotte de financiële gevolgen van het huwelijk voor beide echtgenoten na elkaar behandeld. [25] Dit wordt gevolgd door een reeks zedenmisdrijven, voordat uiteindelijk wordt ingegaan op de mogelijkheden om een ​​huwelijk te ontbinden en de financiële gevolgen daarvan.

Dit deel wordt gevolgd door rechtsbeginselen van het erfrecht , waarbij de bruidsschat bij het overlijden van de vrouw en het vermogen na het overlijden van de gezinsvader een voor een worden behandeld. Bij dat laatste wordt nog een onderscheid gemaakt tussen het erfrecht van wettige kinderen, langstlevende weduwen en kinderen uit gemengde huwelijken. Het erfrecht van dochters als bijzonder geval is daarvan door procedurele bepalingen gescheiden. Deze groep wettelijke bepalingen wordt afgerond met vaststellings- en wettelijke bepalingen. [26]

Een andere sectie, die in wezen gaat over "schendingen van de fysieke integriteit en schade aan eigendommen" [27] , bestaat uit §§ 194-240. Ook hier zijn contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen strikt van elkaar gescheiden [28] waarbij eerst rechtsbetrekkingen op grond van onrechtmatige daad worden behandeld. In de regel worden sancties bedreigd volgens het talion-principe . Vervolgens worden lichamelijke letsels en materiële schade afgehandeld, die zijn begaan in de uitvoering van contractuele relaties, waarbij altijd bepalingen over de vakkundig uitgevoerde activiteit voorop werden gesteld. Aan het einde van de sectie zijn er juridische clausules die aansprakelijkheidskwesties in verband met scheepsverhuur behandelen en daarmee een overgang naar de laatste sectie vertegenwoordigen.

Deze bestaat uit §§ 241–282 en gaat over “vee- en servicehuur”. [28] De wettelijke clausules zijn chronologisch gerangschikt volgens de chronologische volgorde van de teelt van de teelt van de velden tot de oogst. Binnen deze groepen is onderscheid gemaakt tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Algemene huurtarieven worden aan het einde van deze sectie vastgesteld voordat de wettelijke clausules eindigen met bepalingen over slavenrecht.

nawoord

De epiloog begint op de stèle met een nieuwe kolom die het onderscheidt van de wettelijke clausules. Het begint met de formule die doet denken aan een colofon :

"Wetten van gerechtigheid die Ḫammurapi, de bekwame koning, heeft ingesteld en (waardoor hij) het land toestond om de juiste orde en goed gedrag te vestigen."

- Achterpagina, kolom 24, regels 1-5.

Er volgen succesrapporten, waarvan sommige de vervulling van de in de proloog genoemde taken vertegenwoordigen. In de epiloog wordt echter meer gedetailleerde informatie over de stele zelf gegeven. Volgens de Codex werd deze opgericht in Esaĝila in Babylon voor het “standbeeld van Ḫammurapis als Koning van Gerechtigheid”. Hieruit wordt door sommige auteurs geconcludeerd dat de stèle die in Susa is gevonden oorspronkelijk uit Babylon kwam en niet uit Sippar. [29]

Daarna volgen de wensen van de Ḫammurapi over de realisatie van zijn gerechtigheid, zijn eigen herinnering en hoe om te gaan met de opluchting. De passage die wordt gebruikt voor de interpretatie van de Codex als wetgeving komt ook uit deze sectie:

“Een man die onrecht wordt aangedaan en die een zaak ontvangt, kan voor mijn standbeeld 'Koning van Justitie' komen en mijn geschreven stèle laten voorlezen en mijn verheven woorden horen en mijn stèle laat hem de zaak zien. Moge hij zijn oordeel zien "

- Achteromslag, kolom 25, regels 3-17.

Aan het einde van de epiloog zijn er aansporingen aan toekomstige heersers om de wettelijke normen te behouden en niet te veranderen, die worden bevestigd met de wens tot zegen van de volgende heerser door Šamaš. Daarna volgt een lange verzameling vloekende formules, die samen het grootste deel van de epiloog vormen en gericht zijn tegen elke invloedrijke persoon die de vermaningen niet opvolgt. Deze vloeken volgen ook een vast schema, dat bestaat uit de naam van de godheid, zijn scheldwoorden , zijn relatie met Ḫammurapi en een geschikte vloek.

De Ḫammurapi stele

Het reliëf in het bovenste deel van de stele toont Ḫammurapi vóór Šamaš
Detail van de inscripties op de stele

Vergeleken met de tekst van de Codex Ḫammurapi was de stèle gevonden in Susa slechts marginaal het onderwerp van verder wetenschappelijk onderzoek. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat experts geen groot belang hechtten aan de weergave aan het hoofdeinde van de stèle of er een artistieke meerwaarde aan ontzegden. [30] Daarentegen is de archeologie van het Nabije Oosten van oudsher op de kunstgeschiedenis gericht en daarom geconcentreerd op stijlanalyse, motiefonderzoek en het onderzoek naar eigenaardigheden met het oog op datering, zodat overwegend beschrijvende, kunstogende werken ontstonden, terwijl cultuurhistorische interpretaties van de stèle blijven de uitzondering. De meest geciteerde poging tot een dergelijke interpretatie werd in 2006 gepresenteerd door Gabriele Elsen-Novák en Mirko Novák . [31]

De in totaal 2,25 m hoge stele bestaat uit zwart, glanzend gepolijst dioriet en heeft aan de bovenkant een reliëfveld van 60 x 65 cm. Daarop staat een verkorte versie van de zogenaamde inleidende scène, bekend uit het glyptische tijdperk sinds de Ur III-periode : Een mannelijke figuur, Ḫammurapi, staat voor een op de troon geplaatste godheid, Šamaš . Er wordt een hand van de koning opgestoken, die op basis van literair bewijs in verband kan worden gebracht met de aanbidding van goden. [32] De Ḫammurapi-stele onderscheidt zich van andere portretten uit deze periode door de profielweergave van de hoofden, die alleen een parallel heeft in de inhuldiging van Zimri-Lim . Net als bij de laatste krijgt de koning een ring en een staf van de god, waarvan de interpretatie controversieel is besproken. Het is mogelijk dat de ring een algemene Machtinsignie is, terwijl de staaf een stylus zou kunnen zijn. [33]

Iconologische overwegingen laten zien dat het reliëf vooral probeerde de goddelijke legitimatie van de heerser publiekelijk en aan het nageslacht uit te beelden. [34]

Aard en functie van de Codex Ḫammurapi

Sinds de tekst meer dan 100 jaar geleden werd gepubliceerd, zijn de aard en functie ervan controversieel besproken in oud oosters en rechtshistorisch onderzoek. De Ḫammurapi Codex werd ontdekt in een tijd waarin nieuwe burgerwetten, waaronder de BGB in Duitsland, in veel Europese landen van kracht werden en het publiek zich bewust werd van het belang van uitgebreide codificaties van toepasselijk recht. [35] Daarnaast was er de tijdelijke positie van deze tekst, waardoor het lange tijd deed voorkomen als het oudste juridische werk van de mensheid, dat meer dan een millennium voorafging aan de Romeinse Twaalf Tafelen wet .

Scheil interpreteerde de tekst die hij publiceerde al als de “Code des lois de Hammurabi” (Code van de Ḫammurapi). Als zodanig werd en wordt het vaak behandeld als een voorbeeld van vroege juridische codificaties op basis van het Talion-principe . [36] Voor deze interpretatie wordt tot op de dag van vandaag gesteld dat de Codex Ḫammurapi, volgens de hierboven geciteerde passage op de achterzijde, een bron van kennis is voor hen die op zoek zijn naar wet. Bovendien komt het uit een tijd waarin er behoefte was aan een uniform rechtssysteem in het hele rijk als onderdeel van de vestiging van het Oud-Babylonische Rijk, en moet daarom worden gezien als een hervorming van de wetgeving. [37] Dit wordt ook ondersteund door het feit dat procesdocumenten uiteindelijk overeenkomen met de opvattingen van de Codex Ḫammurapi. Dit zou in ieder geval tot de conclusie kunnen leiden dat de Codex het destijds geldende recht vastlegde. Afhankelijk van de focus van de auteur wordt naar de tekst verwezen als een aangenomen wet , hervormingswet of wetboek , mogelijk ook in de zin van een verzameling koninklijke juridische beslissingen.

De Assyriologen Wilhelm Eilers en Benno Landsberger uitten voor het eerst in de vooroorlogse periode, [38] waarmee de controverse, die pas vandaag is geëindigd, hun twijfels over deze interpretatie. Deze kritiek kan met name worden gebaseerd op het feit dat de in de Codex genoemde normen niet overeenkomen met hedendaagse contracten, de Codex ook niet als juridische bron wordt genoemd in een van de vele juridische documenten en dat deze slechts eclectisch van karakter is. [37] Wat echter opvalt, is het wijdverbreide gebruik van de tekst in schrijfscholen, wat erop zou kunnen wijzen dat de codex in de eerste plaats een taalkundig kunstwerk was. [39] Bovendien werd de tekst opmerkelijk laat in het 20e regeringsjaar van de koning geschreven. Samen met de artistieke vormgeving en het waardevolle materiaal zou dit kunnen spreken voor het puur monumentale karakter van de stele. [40] De tekst erop zou vooral de propaganda van de koning kunnen dienen.

literatuur

 • Godfrey Rolles Driver, John C. Miles: De Babylonische wetten. Deel 1: Juridisch commentaar. Clarendon Press, Oxford 1952; Deel 2: Tekstvertaling. Clarendon Press, Oxford 1955; Nieuwe editie: Wipf en Stock, Eugene (OR) 2007
 • Jan Dirk Harke : Het sanctiesysteem van de Codex Ḫammurapi (= Würzburg juridische geschriften 70 ). Würzburg 2007.
 • Heinz-Dieter Viel: De Codex Hammurapi . Spijkerschrift editie met vertaling. Dührkohp & Radicke, Göttingen 2002, ISBN 3-89744-213-2 .
 • Wilhelm Eilers : Codex Hammurabi . de wetsstele van Hammurabi. Marix, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-86539-203-9 (nieuwe editie van de vertaling uit 1932 met bijgewerkte inleiding).
 • Guido Pfeifer : De wetten van koning Hammu-rapi van Babylon . In: Mathias Schmoeckel, Stefan Stolte (red.): Examinatorium Rechtsgeschichte (= Academia Iuris - examentraining ). Carl Heymanns, Keulen 2008, ISBN 978-3-452-26309-4 , p.   1-4 (kort overzicht).
 • Johannes Renger : Nogmaals: Wat was de ammurapi 'code' - een aangenomen wet of een juridisch boek? In: Hans-Joachim Gehrke (Hrsg.): Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich . Narr, Tübingen 1994, ISBN 3-8233-4556-7 , S.   27–59 .
 • Gabriele Elsen-Novák, Mirko Novák: Der „König der Gerechtigkeit“ . Zur Ikonologie und Teleologie des „Codex“ Ḫammurapi. In: Baghdader Mitteilungen . Band   37 , 2006, S.   131–155 ( uni-heidelberg.de ).
 • Ursula Seidl: Babylonische und Assyrische Flachbildkunst des 2. Jahrtausends v. Chr. In: Winfried Orthmann (Hrsg.): Der Alte Orient (= Propyläen Kunstgeschichte ). Band   18 . Propyläen Verlag, Frankfurt am Main 1985, S.   300   f. (Nr. 181) .
 • Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   146–172 .
 • Herbert Sauren: Aufbau und Anordnung der babylonischen Kodices . In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte , romanistische Abteilung . Band   106 , 1989, S.   1–55 .
 • Irene Strenge: Codex Hammurapi und die Rechtsstellung der Frau . Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 3-8260-3479-1 .
 • Victor Avigdor Hurowitz: Inu Anum ṣīrum . literary structures in the non-juridical sections of Codex Hammurabi. University Museum, Philadelphia 1994, ISBN 0-924171-31-6 .
 • Dietz-Otto Edzard : Die altmesopotamischen lexikalischen Listen – verkannte Kunstwerke? In: Claus Wilcke (Hrsg.): Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Sprache, Religion, Kultur und Gesellschaft . Harrassowitz, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-447-05518-5 , S.   17–26 .
 • Joachim Hengstl : Der „Codex“ Hammurapi und die Erforschung des babylonischen Rechts und seine Bedeutung für die vergleichende Rechtsgeschichte . In: Johannes Renger (Hrsg.): Babylon: Focus mesopotamischer Geschichte, Wiege früher Gelehrsamkeit, Mythos der Moderne. (= Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft ). Band   2 . SDV, Saarbrücken 1999, ISBN 3-930843-54-4 .
 • Eckart Otto : Körperverletzung in den Keilschriftrechten und im Alten Testament . Studien zum Rechtsverkehr im Alten Orient (= AOAT . Band   226 ). Butzon & Bercker, Kevelaer 1991, ISBN 3-7887-1372-0 .

Weblinks

Übersetzungen

Vertonung

Hintergrundinformationen

Einzelnachweise

 1. nach mittlerer Chronologie
 2. Vincent Scheil: Code des lois de Hammurabi (Droit Privé), roi de Babylone, vers l'an 2000 av. J.-C. In: Mémoires de la Délégation en Perse, 2e série . Band   4 . Leroux, Paris 1902, S.   111–162 .
 3. vgl. Viktor Korošec : Keilschriftrecht . In: Bertold Spuler (Hrsg.): Orientalisches Recht (= Handbuch der Orientalistik ). 1. Abt. Ergänzungsband 3. Brill, Leiden 1964, S.   95 .
 4. Hugo Winckler: Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon, um 2250 v. Chr. Das älteste Gesetzbuch der Welt. JC Hinrichs, Leipzig 1902.
 5. vgl. Cyril John Gadd : Ideas of divine rule in the Ancient East (= Schweich Lectures on Biblical Archaeology . Band   1945 ). British Academy, London 1948, S.   90–91 .
 6. vgl. Jean Nougayrol : Les Fragments en pierre du code hammourabien I . In: Journal asiatique . 1957, S.   339–366 . ; Jean Nougayrol: Les Fragments en pierre du code hammourabien II . In: Journal asiatique . 1958, S.   143–150 .
 7. a b vgl. Arno Poebel : Eine altbabylonische Abschrift der Gesetzessammlung Hammurabis aus Nippur . In: Orientalische Literaturzeitung . 1915, S.   161–169 .
 8. a b vgl. Gerhard Ries : Prolog und Epilog in den Gesetzen des Altertums (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte . Band   76 ). CH Beck, München 1983, S.   20 (Habilitationsschrift).
 9. vgl. Gerhard Ries : Prolog und Epilog in den Gesetzen des Altertums (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte . Band   76 ). CH Beck, München 1983, S.   25 (Habilitationsschrift).
 10. vgl. Gerhard Ries : Prolog und Epilog in den Gesetzen des Altertums (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte . Band   76 ). CH Beck, München 1983, S.   21 (Habilitationsschrift).
 11. wörtlich: „In den Mund des Landes legen“
 12. Cruveilhier: Introduction au code d'Hammourabi . Leroux, Paris 1937, S.   4 .
 13. vgl. Josef Kohler: Übersetzung. Juristische Wiedergabe. Erläuterung . Pfeiffer, Leipzig 1904, S.   138 .
 14. David G. Lyon: The Structure of the Hammurabi Code . In: Journal of the American Oriental Society . Band   25/2 , 1904, S.   248–265 .
 15. so etwa von Mariano San Nicolò: Beitraege zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen . Aschehoug, Oslo 1931, S.   72 .
 16. Robert Henry Pfeiffer: The Influence of Hammurabi's Code outside of Babylonia . In: Akten des 24. Internationalen Orientalistenkongresses in München . 1959, S.   148   f .
 17. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   146–172 .
 18. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   171   f .
 19. a b Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   149 .
 20. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   151   f .
 21. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   152 .
 22. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   154 .
 23. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   156 .
 24. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   158 .
 25. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   160   f .
 26. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   162   f .
 27. Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   163 .
 28. a b Herbert Petschow: Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi . In: Zeitschrift für Assyriologie . Band   57 , 1967, S.   166 .
 29. vgl. Gerhard Ries : Prolog und Epilog in den Gesetzen des Altertums (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte . Band   76 ). CH Beck, München 1983, S.   27 (Habilitationsschrift).
 30. vgl. bspw. Anton Moortgat : Babylon und Assur (= Die Kunst des alten Mesopotamien . Band   2 ). 2. Auflage. DuMont, Köln 1990, S.   29 . oder Fritz Rudolf Kraus : L'homme mésopotamien et son monde, à l'époque babylonienne ancienne (= Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde . NR, 36/6). North-Holland Publ., Amsterdam 1973, S.   138 .
 31. Gabriele Elsen-Novák, Mirko Novák: Der „König der Gerechtigkeit“: Zur Ikonologie und Teleologie des 'Codex' Ḫammurapi . In: Baghdader Mitteilungen . Band   37 , 2006, S.   131–155 .
 32. Gabriele Elsen-Novák, Mirko Novák: Der „König der Gerechtigkeit“: Zur Ikonologie und Teleologie des 'Codex' Ḫammurapi . In: Baghdader Mitteilungen . Band   37 , 2006, S.   136   f .
 33. vgl. Erich Bosshard-Nepustil: Zur Darstellung des Rings in der altorientalischen Ikonographie . In: Ludwig Morenz, Erich Bosshard-Nepustil (Hrsg.): Herrscherpräsentation und Kulturkontakte, Ägypten – Levante – Mesopotamien (= Alter Orient und Altes Testament ). Band   304 . Ugarit-Verlag, Münster 2003, S.   54   f .
 34. Gabriele Elsen-Novák, Mirko Novák: Der „König der Gerechtigkeit“: Zur Ikonologie und Teleologie des 'Codex' Ḫammurapi . In: Baghdader Mitteilungen . Band   37 , 2006, S.   149 .
 35. Johannes Renger : Noch einmal: Was war der ‹Kodex› Ḫammurapi – ein erlassenes Gesetz oder ein Rechtsbuch? In: Hans-Joachim Gehrke (Hrsg.): Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich . Narr, Tübingen 1994, S.   27 .
 36. so auch bei Guido Pfeifer: Die Gesetze des Königs Hammu-rapi von Babylon . In: Mathias Schmoeckel, Stefan Stolte (Hrsg.): Examinatorium Rechtsgeschichte (= Academia Iuris – Examenstraining ). Carl Heymanns, Köln 2008, S.   1–4 .
 37. a b Johannes Renger : Noch einmal: Was war der ‹Kodex› Ḫammurapi – ein erlassenes Gesetz oder ein Rechtsbuch? In: Hans-Joachim Gehrke (Hrsg.): Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich . Narr, Tübingen 1994, S.   31 .
 38. vgl. Wilhelm Eilers: Die Gesetzesstele Chammurabis . Gesetze um die Wende des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Hinrichs, Leipzig 1932. und Benno Landsberger: Die babylonischen termini für Gesetz und Recht . In: Julius Friedrich (Hrsg.): Symbolae ad iura orientis antiqui pertinentes Paulo Koschaker dedicatae (= Studia et documenta ). Band   2 . Brill, Leiden 1939, S.   219–234 .
 39. Dietz-Otto Edzard : Die altmesopotamischen lexikalischen Listen – verkannte Kunstwerke? In: Claus Wilcke (Hrsg.): Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient. Sprache, Religion, Kultur und Gesellschaft . Harrassowitz, Wiesbaden 2007, S.   19 .
 40. Jean Bottéro : Le “Code” Hammu-rabi . In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 12, 1 . 1988, S.   409–444 .