dialectiek

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Dialectiek is een uitdrukking van de westerse filosofie . Het woord dialectiek komt uit het Oudgrieks διαλεκτική (τέχνη) dialektiké (téchne) "(kunst van) conversatie", synoniem met Latijnse (ars) dialectica "(kunst van) conversatie", afgeleid (vergelijk ook dialoog ).

Dialectiek staat al sinds de oudheid bekend als een instrument van de retoriek , als een middel tot methodische waarheidsvinding, om tegenstellingen tussen concept en object, discussiedeelnemers of echte tegenstellingen in de natuur of samenleving te analyseren en te beschrijven. De stilistische en analyse-instrument wordt hoofdzakelijk gebruikt in de discussies, filosofische schrijven en in cabaret monologen .

Sinds de 18e eeuw heeft zich een ander gebruik van het woord gevestigd: de leer van de tegenstellingen in dingen en concepten [1] evenals de ontdekking en verwijdering van deze tegenstellingen. In zuiver schematische termen kan dialectiek in deze nieuwere betekenis worden vereenvoudigd als een discours waarin een stelling als een bestaande opvatting of traditie wordt gecontrasteerd met een demonstratie van problemen en tegenstrijdigheden als antithese , resulterend in een oplossing of een nieuw begrip als een synthese .

Voor Hegel is dialectiek de tegenovergestelde methode van kennis voor metafysica , en tegelijkertijd de innerlijke regelmaat van de zelfbeweging van het denken en de zelfbeweging van de werkelijkheid.

In het dialectisch materialisme is dialectiek de wetenschap van de meest algemene wetten van beweging en ontwikkeling van de natuur, de samenleving en het denken. [2] [3]

Term / etymologie

Het woord dialectiek komt oorspronkelijk van het Griekse mediale depot διαλέγεσθαι dialégesthai , wat "een gesprek voeren" betekent. Dialegesthai bestaat uit het voorvoegsel dia- en de wortel been- , die is opgenomen in logos (basisbetekenis: spraak ; ook: rekening , relatie , reden ) en legein ( zeg, praten ). De infinitief dialegesthai wordt gebruikt in Herodotus , Thucydides en Gorgias in de zin van een gesprek . Dialectiek verschijnt bij Plato eerst als bijvoeglijk naamwoord [4] en als zelfstandig naamwoord [5] en wordt hier en vervolgens een technische term voor een methode of om een ​​wetenschap aan te duiden. [6]

Dialectiek is een uitdrukking die zelfs in de oudheid niet uniform werd gebruikt. Tot de moderne tijd behoudt het echter in wezen de betekenis van een op gesprekken gebaseerde discipline of methode die wordt gebruikt om de waarheid vast te stellen. De term heeft sinds de 18e eeuw vele andere toepassingen gehad.

verhaal

Oudheid

In de oude filosofie wordt de term dialectiek gebruikt om een methode of discipline te beschrijven om kennis te verwerven of te controleren. In eerste instantie, en meestal, wordt uitgegaan van een vraag-en-antwoordsituatie. Argumenten zijn vragen in een gesprekssituatie of worden gezien als zijnde in een gesprekssituatie. De voortgang van het argument vloeit uitsluitend voort uit het feit dat de premissen die door de vraagsteller zijn gesteld, worden bevestigd of ontkend door de respondent (of worden verondersteld te zijn bevestigd of ontkend). [7] Volgens Aristoteles ([fr. 65] na Diog. IX 25ff en VIII 57) zou de uitvinder van de dialectiek Zeno van Elea zijn geweest .

Plato

De uitdrukking dialectiek komt voor het eerst voor bij Plato . Hij onderscheidt de dialectiek van de retorische monoloog en de eristiek van de sofisten , die hij beschouwt als een methode om elke mening te laten gelden. [8] In de vroege dialogen is dialectiek een argumentatieve vorm van het voeren van een gesprek: Socrates keert een niet-geteste mening van een voorstander op zijn kop of weerlegt deze met behulp van de elenchos (test). Vaak eindigen deze gesprekken in een aporie , dwz na het dialectische gesprek is alleen bewezen dat de oude stelling verworpen moet worden, maar een nieuwe is (nog) niet gevonden.

In latere dialogen (met name de Phaedo , de Politeia , de Phaedrus en de Sophistes ) is dialectiek Plato's fundamentele wetenschap. Het geeft de methoden waarmee een passend onderscheid wordt gemaakt in de filosofie en kennis over de ideeën - vooral over het idee van het goede - moet worden verworven: de hypotheseprocedure en de dihaireseprocedure .

Bij Plato bevat de term dialectiek verschillende betekenisdimensies. Aangezien er extreem veel, soms sterk tegenstrijdige, interpretaties van de dialogen zijn, is het zinvol om enkele sleutelpassages in de tekst over de dialectiek te citeren. De volgende classificatie is niet canoniek, maar bedoeld als richtlijn.

Ten eerste betekent dialectiek eenvoudig filosofie en filosofische houding:

"Noem je de dialecticus die het concept van alles wat essentieel is begrijpt (ton logon hekastou lambanonta tês ousias)."

- Resp.534 b 3-4

"Hij die weet hoe hij moet vragen (erôtân) en antwoorden (apokrinesthai), noem je hem iets anders dan dialectici?"

- Krat. 390 c 10–11 (vert. beller)

"Maar het is waarschijnlijk meer dialectisch (naar dialektikôteron) om niet alleen op een juiste manier te antwoorden (talêthê apokrinesthai), maar ook op een manier waarvan de vraagsteller bevestigt dat hij het begrijpt."

- Heren 75 d 4-7

Ten tweede betekent dialectiek - in meer specifieke zin - "onderzoek naar ideeën". Hier valt de term gedeeltelijk samen met de moderne onderwerpen van logische analyse ( Dihairesis betekent letterlijk "deling", "scheiding"), semantiek en syntaxis:

“[...] De scheiding volgens genre (naar kata genê diarheisthai), dat men niet dezelfde term (eidos) voor een ander, noch een ander voor hetzelfde beschouwt, willen we niet zeggen dat dit tot de dialectische wetenschap behoort (dialektikê epistême)? - Dat willen we zeggen. - Iedereen die weet hoe dit op de juiste manier te doen, zal een idee (idee) opmerken dat zich in alle richtingen verspreidt door velen afzonderlijk van elkaar gescheiden, en veel verschillend van elkaar extern omvat en op zijn beurt één met elkaar verbonden door vele gehelen in één, en eindig veel volledig van elkaar gescheiden (dihorismenas). Dit betekent dan in hoeverre iedereen in gemeenschap kan treden en in hoeverre ze niet weten te differentiëren naar type.”

- Sof. 253 b 9 – e 2

Ten derde is dialectiek wat tegenwoordig bekend staat als metafysica, namelijk het zoeken naar de basisstructuren en fundamenten van de wereld. Men kan in dit verband spreken van de hypotheseprocedure omdat de dialectiek juist de onbetwiste vooronderstellingen - hypothesen - van de andere wetenschappen onderzoekt:

“Alleen de dialectische procedure (dialektikê methodos) [...] verwijdert de voorwaarden en baant zich een weg daarheen: naar het begin zelf, om een ​​stevige voet aan de grond te krijgen. En het trekt geleidelijk het oog van de ziel uit het barbaarse moeras waarin het eigenlijk begraven lag en richt het naar boven. Als staflid en medeleider helpt ze daarbij de genoemde onderwerpen [namelijk rekenen, meetkunde, sterrenkunde, harmonie].'

- Resp. 533 c 9 – d 5, doorverbinder

Voor Plato heeft dialectiek te maken met tegenstrijdigheden voor zover het optreden van een tegenstrijdigheid moet leiden tot het toetsen van de hypothesen of de argumentatie. Want door het principe van contradictie, dat Plato zelf expliciet formuleerde in de Dialogue Politeia , Der Staat , is een dergelijke contradictie uitgesloten:

"Het is duidelijk dat hetzelfde (tauton) nooit tegelijkertijd tegenstellingen zal veroorzaken en (tanantia poiein ê paschein) zal lijden (tanantia poiein ê paschein), althans niet in dezelfde zin en in relatie tot één en hetzelfde."

- Resp.436 b 8-9

Aristoteles

De eerste expliciet systematisch uitgewerkte dialectiek van Aristoteles is beschikbaar, te vinden in zijn Topik . Dialectiek is een methodologische handleiding die hij als volgt beschrijft:

"[...] een procedure waarmee we in staat zullen zijn om uit erkende meningen ( endoxa ) over elk gepresenteerd probleem af te leiden en, als we zelf een argument vertegenwoordigen, niets tegenstrijdigs te zeggen."

- Aristoteles, Onderwerp I, 1, 100a 18 ev [9]

Dialectische argumenten zijn deducties . Ze verschillen formeel niet van wetenschappelijke, maar alleen in de aard van hun premissen : wetenschappelijke premissen zijn speciaal, namelijk "ware en eerste zinnen", terwijl dialectische meningen erkende meningen zijn, dwz zinnen die "ofwel van alle of de meeste of van de meest bekende of door degenen die bekwaam zijn in de techniek, en door hen ofwel allemaal, of de meesten, of de meest bekende en erkende correct te zijn ”. [10]

De dialecticus opereert in de argumentatie met verschillende argumentatieve instrumenten en in het bijzonder met de topes. Dit zijn argumentatieschema's voor bepaalde argumentatiescenario's die door de dialecticus worden gevonden en toegepast volgens de eigenschappen van de predikaten die in de premissen worden gebruikt.

Dialectiek is volgens Aristoteles nuttig als mentale gymnastiek, bij het ontmoeten van de menigte en door tegengestelde posities te spelen bij het bespreken van filosofische problemen. [11]

Hellenistische filosofie

De Megarische school werd "dialectisch" genoemd omdat ze vooral werd gekenmerkt door het omgaan met logische problemen en drogredenen. In sommige gevallen werd de aanpak daar ook wel " eristisch " genoemd. De sceptische Academie van Arkesilaos begreep dialectiek als een procedure om elke stelling, elke bewering over kennis te weerleggen met een argument voor de tegenovergestelde stelling. Volgens stoïcijns gebruik maakt dialectiek (naast retoriek) deel uit van de stoïcijnse "logica" (in de bredere zin dan het vandaag wordt begrepen). Het wordt (vermoedelijk door Chrysippus ) gedefinieerd als "de wetenschap van wat waar is, van wat niet waar is, en van wat geen van beide is" [12] . De dialectiek is dus het instrument van de stoïcijnen om onderscheid te maken tussen ware en valse ideeën en omvat in het bijzonder de stoïcijnse epistemologie. De indeling van de stoïcijnse dialectiek in een veld "Over de stem" en "Over wat is aangewezen" laat echter zien dat andere hedendaagse disciplines zoals fonetiek, semantiek, taalfilosofie en stilistiek er ook onder vallen.

middeleeuwen

Boethius neemt de onderwerpen van Aristoteles en Cicero en ontwikkelt speciale spreuken van argumentatie van de locis. Berengar von Tours , Willem van Shyreswood en Petrus Hispanus ontwikkelen verdere benaderingen.

Een deel van de scholastieke methode van de Middeleeuwen was dialectiek als een kunst van disputatie , die ook een van de zeven vrije kunsten was . Deze dialectische welsprekendheid vond haar voortreffelijke uitdrukking in de quaestiones en de scholastieke sommen.

In engere zin noemt men de scholastieke methode een bijzonder methodische procedure, die specifiek door Abélard was opgeleid en die naar zijn voorbeeld door de meeste scholastici werd gebruikt. Het bestaat uit de dialectische nevenschikking van de argumenten voor en tegen een bepaalde opvatting. De methode wordt daarom genoemd met de slogan "pro et contra" (voors en tegens) of ook "sic et non" (ja en nee), zoals de titel van het Abélard-werk in kwestie is.

Moderne tijden

Transcendentale dialectiek in Kant

Voor Kant is de transcendentale dialectiek een essentieel onderdeel van de Kritiek van de zuivere rede . Hier ging hij kritisch om met uitspraken over de werkelijkheid die het helemaal zonder ervaring willen stellen. Hij beschreef dergelijke verklaringsvormen, die gebaseerd zijn op puur formele logica , als "oogverblindend werk" en als een "schijnbare kunst van het denken". Dergelijke “rationalisaties” turn dialectiek in een pure logica van uiterlijk (KRV B 86-88). Inhoudelijk behandelt de transcendentale dialectiek de drie basisthema's van de metafysica : wilsvrijheid , onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan ​​van God (KrV B 826). Met de bedoeling van epistemologie betoogde Kant in de paralogismen dat het lichaam-geest-probleem niet kon worden opgelost. De antinomieën laten ook zien dat empirische ervaring niet kan worden gebruikt om het onvoorwaardelijke af te leiden. De volgende stellingen kunnen formeel logisch worden bewezen, maar het tegendeel kan net zo goed worden bewezen (KrV B 454 ev):

 • "De wereld heeft een begin in de tijd en is volgens de ruimte ook binnen grenzen opgesloten."
 • "Elke samengestelde substantie in de wereld bestaat uit eenvoudige delen, en niets bestaat overal behalve het eenvoudige, of dat wat daaruit is samengesteld."
 • “Causaliteit volgens de natuurwetten is niet de enige waaruit de verschijnselen van de wereld als geheel kunnen worden afgeleid. Het is nog steeds nodig om een ​​causaliteit aan te nemen door de vrijheid om het te verklaren."
 • "Iets behoort tot de wereld dat, hetzij als onderdeel of oorzaak ervan, een absoluut noodzakelijk wezen is."

Ten slotte laat hij in het kritische onderzoek van het bewijs van God zien dat het bestaan ​​van een louter ingebeeld object niet kan worden bewezen. God kan worden gedacht, maar niet gekend. De "eindeloze geschillen van de metafysica" leiden in geen van de drie vragen tot enig zinvol resultaat omdat ze de grenzen van de menselijke rede overschrijden. Betekenisvolle metafysica kan zich dus alleen bezighouden met wat de voorwaarden zijn voor de mogelijkheid van kennis.

volgens Kant

Kants dialectiek werd door latere filosofen als Schopenhauer als gesloten beschouwd. Anderen gingen ervan uit dat Kants opvatting van dialectiek zeker verbeterd kon worden, zoals Fichte en Schelling .

Hegels dialectiek

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Voor Hegel was de oude filosoof Heraclitus een vroege dialecticus. Voor Heraclitus bestaat de logos als het principe van de wereld in een geschil ( polemos ) als de "vader van alle dingen". De constant veranderende wereld wordt gekenmerkt door een strijd van tegenstellingen, door de eeuwige tegenspraak van polariteiten . Daarentegen is er een "diepere, verborgen eenheid, een bij elkaar horen van de verschillende". Hegel verbindt zijn methode met het begrip dialectiek. Omdat de fenomenologie van de geest , is dialectische beweging beschouwd als wat is eigenlijk speculatief, "de loop van de geest in zijn eigen vrees." [13] In dit, de dialectiek is "de drijvende moment van de rationele binnen de intellectuele denken, waardoor het verstand zichzelf uiteindelijk opheft.' [14] Wat vaak Hegels dialectiek wordt genoemd, is voor hem logica. Het ware of het concept, hij zegt ook het logisch reële , bestaat in wezen uit drie momenten. Deze kunnen niet los van elkaar worden bekeken.

"De vorm van logica heeft drie kanten: α) het abstracte of verstandige, β) het dialectische of negatief rationele, γ) het speculatieve of positief rationele."

 1. Het eindige, intelligente moment: de geest poneert iets als zijnde. [16]
 2. Het oneindig negatieve, dialectische moment: de rede erkent de eenzijdigheid van deze vastberadenheid en ontkent deze. Zo'n tegenstelling ontstaat. De conceptuele tegenstellingen ontkrachten elkaar, d.w.z. ze heffen elkaar op. [17]
 3. Het oneindig positieve, speculatieve moment: de rede herkent in zichzelf de eenheid van de tegenstrijdige bepalingen en brengt alle voorgaande momenten samen tot een positief resultaat, die erin worden opgeheven [18] . [19]

In speculatie veranderen de ontkende tegenstellingen in een positief resultaat. De kern van zijn methode is negatie. Het ontvouwt de dialectische representatie van de “ongekende, zelfbewogen en zelfbepaalde ontwikkeling van het ding zelf , volgens de omnis determinatio est negatio[20] . De negatie van de negatie of dubbele negatie is weer iets positiefs. Hegel noemt het bevestiging .

In zijn werk over de wetenschapstheorie, in navolging van Heinrich Rickert en Emil Lask, stelde Max Weber analytische logica tegenover emanatische logica , waarin hij een conceptuele logica begreep die gebaseerd was op Hegels dialectiek.

materialistische dialectiek

Karl Marx verliet het standpunt van het hegeliaanse idealisme en gebruikte dialectiek op historisch-materialistische basis als een methode, als een dialectische methode van representatie , om de politieke economie te bekritiseren. Volgens een zin van Friedrich Engels zet de terugkeer naar het materialisme de dialectiek van Hegel "van het hoofd waarop het weer op zijn benen stond".

“We hebben de concepten van ons hoofd opnieuw materialistisch opgevat als de beelden van echte dingen, in plaats van echte dingen als beelden van dit of dat niveau van het absolute concept. […] Maar daarmee werd de dialectiek van de termen zelf slechts de bewuste reflex van de dialectische beweging van de werkelijke wereld, en daarmee werd de hegeliaanse dialectiek op zijn kop gezet, of liever, van het hoofd waarop ze stond, terug op zijn voeten. "

Marx drukt zich in de economisch-filosofische manuscripten uit 1844 uit over de hegeliaanse dialectiek in het algemeen en hoe deze wordt uitgevoerd in Hegels 'Fenomenologie' en 'Logica' en hun receptie door de Jong Hegelianen . [22] Ludwig Feuerbach is de enige die hierin een kritische relatie heeft getoond en kan worden beschouwd als Hegels overwinnaar. Omdat Feuerbach had bewezen dat Hegels filosofie de theologie voortzette.

“De toe- eigening van de essentiële krachten van de mens die objecten en vreemde objecten zijn geworden, is in de eerste plaats slechts een toe-eigening die plaatsvindt in het bewustzijn, in het zuivere denken, dwz in abstractie, de toe-eigening van deze objecten als gedachten en gedachtebewegingen. reeds in de "Fenomenologie" - ondanks haar door en door negatieve en kritische voorkomen en ondanks de kritiek die er feitelijk in zit, die vaak vooruitloopt op latere ontwikkeling - reeds het onkritische positivisme en het even onkritische idealisme van de latere Hegeliaanse werken - deze filosofische ontbinding en herstel van het bestaande empirisme - ligt latent, als een kiem, als een potentie, als een geheim."

- Karl Marx : Economisch-filosofische handschriften uit 1844 [23]

Hegels idealisme stelde het ware materialisme en de echte wetenschap tegenover Feuerbach. Het 'ongelukkige bewustzijn', het 'eerlijke bewustzijn', de strijd van het 'edele en gemene bewustzijn' enz., deze afzonderlijke secties bevatten de kritische elementen - maar nog steeds in een vervreemde vorm - van hele sferen zoals religie, de staat. [24]

Het mooie van Hegels “fenomenologie” en haar eindresultaat - de dialectiek van negativiteit als het bewegende en genererende principe - is dat Hegel de menselijke zelfgeneratie ziet als een proces, objectivering als niet-objectivering, als vervreemding en als de opheffing hiervan vervreemding; dat hij de essentie van werk begrijpt en het objectieve, ware, want echte mens begrijpt als het resultaat van zijn eigen werk. [24]

Voor Marx is niets anders dan de sociale werkelijkheid de basis voor het 'verloop van de zaak zelf'. De werkelijkheid wordt niet bepaald door de ontwikkeling van concepten of de geest , maar het handelen van mensen, gericht op de feitelijke bevrediging van behoeften en de door economische omstandigheden bepaalde belangen , bepalen hun denken en daarmee de ontwikkeling van ideeën.

Volgens Marx is de materialistische dialectiek zowel logisch als historisch. De tegenstelling verenigt niet twee tegenpolen tot een hoger derde zoals bij Hegel, maar zet een proces op gang van historische handhaving van de logisch betere en sterkere relaties, die zo fungeren als de drijvende kracht van de geschiedenis in de menselijke praktijk. In de sociale praktijk geeft de mens vorm aan de sociale werkelijkheid door bewust de sociale processen en de bestaande omstandigheden te beïnvloeden in overeenstemming met historisch bepaalde wetten van sociale ontwikkeling.

Friedrich Engels onderscheidde in de " basiswetten van de dialectiek " van zijn werk Dialectiek van de Natuur volledig volgens de materialistische dialectische benadering tussen objectieve en subjectieve dialectiek: [25]

“De dialectiek, het zogenaamde objectieve, heerst in de hele natuur, en de zogenaamde subjectieve dialectiek, het dialectische denken, is slechts een weerspiegeling van de beweging in tegenstellingen die zich overal in de natuur manifesteert, veroorzaakt door hun voortdurend conflict en hun uiteindelijke oplossing in elkaar, resp. in hogere vormen, conditioneer gewoon het leven van de natuur."

De materialistische dialectiek van Marx en Engels kan dus worden opgevat als de methodologie van het marxisme voor het fundament van het wetenschappelijk socialisme . In de verdere geschiedenis van de communistische filosofie wordt het een fundamenteel onderdeel van zowel historisch als dialectisch materialisme , dat echter niet altijd met elkaar samenvalt bij Friedrich Engels, Lenin of dogmatisch erg grof met Stalin . De dialectische wetten bestaan ​​hier aanvankelijk onafhankelijk van het bewustzijn. Door middel van een revolutionaire reorganisatie van de voorwaarden en de relaties van de productie, alsmede de mogelijke exploitatie van die wetten, die dan bestaan in interactie met het bewustzijn.

Dialectiek van kritisch rationalisme

Karl Popper interpreteerde Hegels dialectiek binnen het kader van de formele logica volgens het volgende schema:

P 1 → VT → FE → P 2 [26]

Het schema markeert de vooruitgang van de wetenschap: Op basis van een probleem P 1 uit wereld 3 wordt een aanvankelijk puur hypothetische voorlopige theorie VT opgesteld. Dit wordt gecontroleerd (bijv. empirisch), onhoudbare elementen worden geëlimineerd in een fouteliminatie FE. Het resultaat is geen absolute kennis, maar een meer uitgewerkt probleem P 2 . FE gaat ervan uit dat logische tegenstrijdigheden moeten worden vermeden, omdat anders een eliminatie van theoretische elementen die in tegenspraak zijn met de argumenten die in het theorie-examen worden gegeven, niet mogelijk is. [27]

Popper benadrukte in het bijzonder zijn nadruk op de "wet van de tegenstelling" in zijn artikel What Is Dialectic uit 1937, waarin hij de niet-verbeterde dialectische methode bekritiseerde vanwege zijn bereidheid om met tegenstrijdigheden in het reine te komen. Popper beweerde later [28] dat Hegels aanvaarding van tegenstellingen tot op zekere hoogte verantwoordelijk was voor het vergemakkelijken van de opkomst van het fascisme in Europa door irrationalisme aan te moedigen en te proberen te rechtvaardigen. In paragraaf 17 van zijn addendum uit 1961 bij de Open Society , oorspronkelijk getiteld Facts, Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism , weigert Popper zijn kritiek op de hegeliaanse dialectiek te relativeren, met het argument dat deze een belangrijke rol speelt in de val van de Weimarrepubliek door bij te dragen aan het historisme en andere totalitaire denkwijzen en door de traditionele normen van intellectuele verantwoordelijkheid en eerlijkheid te verlagen. Onder meer Walter A. Kaufmann sprak deze opvatting tegen. [29]

Moderne formalisering van de dialectiek

De filosoof en logicus Gotthard Günther presenteerde in de context van zijn theorie van polycontexturaliteit een benadering die sinds 1933 verschillende keren is uitgebreid om de hegeliaanse dialectiek te formaliseren in de context van een meerwaardige logica [30] , waarbij hij zich kritisch onderscheidde van Jurgen Habermas . [31]

Dialectiek in de Frankfurter Schule

Max Horkheimer (links) met Theodor W. Adorno

De verzameling essays Dialectiek van de Verlichting , geschreven door Max Horkheimer en Theodor W. Adorno en gepubliceerd in de VS in 1944, wordt tegenwoordig beschouwd als een sleutelwerk van de Frankfurter Schule . Het werk, dat stellingen bevat over "waarom de mensheid, in plaats van een werkelijk menselijke toestand binnen te gaan, in een nieuw soort barbaarsheid verzinkt" [32] , begrijpt het historische proces van de Verlichting als dialectisch, maar gediagnosticeerd, in zijn veronderstelde conclusie in In moderne tijd was het de vaste basis voor een nieuwe barbaarsheid die zich manifesteerde in het fascisme van de eerste helft van de 20e eeuw.

Adorno beschrijft zijn begrip van kennis over de sociale realiteit in het gelijknamige boek, gepubliceerd in 1966, als Negative Dialectic . Het gaat om een kritiek op de theoretische conclusie van de filosofie aan een systeem . Filosofisch-historische basisoverwegingen vormen een maatschappelijk kritische correlatie .

Voor Adorno is een methode gebaseerd op het concept van de dialectiek een voorwaarde voor een theorie die open blijft voor wat conceptueel nog niet begrepen is.

“De tegenstrijdigheid is niet waarvoor Hegels absolute idealisme het onvermijdelijk moest transformeren: het is geen Heraklietessentie. Het is een index van de valsheid van identiteit, van de ontbinding van wat in het concept wordt begrepen. Het verschijnen van identiteit is echter inherent aan het denken zelf in zijn pure vorm. Denken is identificeren. […] Het ligt heimelijk in Kant, en werd door Hegel tegen hem gemobiliseerd, dat het concept van het buitenaardse op zich nietig is als iets volkomen onbepaalds. Niets staat open voor het bewustzijn van de schijn van conceptuele totaliteit dan de schijn van totale identiteit immanent te doorbreken: naar zijn eigen maatstaven. Maar aangezien die totaliteit is opgebouwd volgens logica, waarvan de kern het principe van de uitgesloten derde is, krijgt alles wat er niet in past, alles kwalitatief anders, de signatuur van tegenspraak.”

- Theodor W. Adorno: Negatieve dialectiek [33]

Het filosofische probleem van de relatie tussen denken of taal en object, dat Hegel oploste door te denken dat het concept potentieel identiek is aan het object (en dus Kants ding op zich als een lege verzameling), wordt door Adorno gedacht omdat het denken zelf de schijn voortbrengt van een volledig begrip van de werkelijkheid en dat wat niet gevat is in de samenhang van al het denken op een bepaald moment (“totaliteit”) is hierin vervat als een contradictie.

Positivisme geschil

De discussie in de context van het positivisme-conflict werd gevormd door de hegeliaanse interpretatie van de term, de wijziging ervan door Marx en de kritiek op deze standpunten. Volgens het zelfbegrip van de dialectici legt deze methode de basisstructuur van de werkelijkheid vast. Alleen zij kan dit werkelijk in zijn geheel vatten. De tegenstrijdigheid ligt hier in de aard van het denken en dus ook in de materie zelf. Omdat het systematisch en deductief denken tegenstrijdigheden categorisch moet verwerpen en verwerpen, omdat het onlosmakelijk verbonden is met de logica aan de basis, kan het deze waarheid niet herkennen. Vanuit dit oogpunt is het onverenigbaar met dialectisch denken.

Habermas legde dit probleem als volgt uit:

“In dit opzicht valt het dialectische concept van het geheel niet onder de terechte kritiek op de logische grondslagen van die Gestalt-theorieën die in hun vakgebied in het algemeen onderzoeken bestendigen volgens de formele regels van de analytische kunst; und überschreitet dabei doch die Grenzen formaler Logik, in deren Schattenreich Dialektik selber nicht anders scheinen kann denn als Schimäre“

Jürgen Habermas : Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik [34]

Kritik

Die dialektische Vorgehensweise Hegels ist von Zeitgenossen und in der Nachfolge kritisiert worden. Schopenhauer sprach von der Philosophie Hegels abschätzig als „ Hegelei “. Seit Kierkegaard ist eine Protesthaltung gegen das System der Dialektik nicht unüblich geworden. Auch der dialektische Materialismus war besonders in der politischen Diskussion des 20. Jahrhunderts heftig umstritten. Es trat insbesondere die Frage auf, wieso sich die ökonomische Gesellschaft zwangsläufig als Klassenkampf darstelle, der sich fortschreitend entwickele.

Die analytische Philosophie kritisierte zuallererst die dialektische Sprache, die sich aus Sicht der Sprachkritik nach der linguistischen Wende nicht an die Standards der formalen Logik halte. Man kann sogar sagen, dass die Feindseligkeit gegen oder Empfänglichkeit für Dialektik eines der Dinge ist, die im 20. Jahrhundert die anglo-amerikanische Philosophie von der sogenannten „kontinentalen Tradition“ spaltet – eine Kluft, die nur wenige gegenwärtige Philosophen (darunter Richard Rorty ) zu überbrücken gewagt haben.

Der analytische Philosoph Georg Henrik von Wright hat der Dialektik eine kybernetische Deutung gegeben, indem er Dialektik als Kette negativer Rückkopplungen deutet, die jeweils zu einem neuen Gleichgewicht führen. Anders als die Dialektiker versteht von Wright die Verwendung logischer Begriffe innerhalb der Dialektik als metaphorisch, wobei etwa „Widerspruch“ für Realkonflikte steht. Damit trägt er der Kritik an den Dialektikern Rechnung, nach der sie einer Verwechslung zwischen logischen Widersprüchen, die nur zwischen Sätzen und Propositionen bestehen können, und realen Gegensätzen unterliegen würden, etwa zwischen physikalischen Kräften oder auch gesellschaftlichen Interessen.

Siehe auch

Literatur

 • Theodor W. Adorno : Drei Studien zu Hegel . Frankfurt am Main 1963
 • Theodor W. Adorno: Negative Dialektik . Frankfurt am Main 1966
 • Theodor W. Adorno, Max Horkheimer : Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente . Fischer, Frankfurt am Main 1969, ISBN 3-596-27404-4
 • Werner Becker: Hegels Begriff der Dialektik und das Prinzip des Idealismus . Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1969
 • Rüdiger Bubner : Zur Sache der Dialektik . Stuttgart 1980.
 • Rüdiger Bubner: Dialektik als Topik . Frankfurt 1990
 • Thomas Collmer : Hegels Dialektik der Negativität – Untersuchungen für eine selbst-kritische Theorie der Dialektik . Focus Verlag Gießen, 2002; ISBN 3-88349-501-8
 • Ingo Elbe : Dialektik – eigentümliche Logik eines eigentümlichen Gegenstands? Auch in: U. Freikamp ua (Hrsg.): Kritik mit Methode? Forschungsmethoden und Gesellschaftskritik . Berlin 2008.
 • Werner Flach: Hegels dialektische Methode , in: Hans-Georg Gadamer: Heidelberger Hegel-Tage 1962, Bonn 1964
 • Johannes Fried (Hrsg.): Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter. Rezeption, Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehmlich im 9. und 12. Jahrhundert (= Schriften des Historischen Kollegs . Kolloquien, Bd. 27) München 1997, ISBN 978-3-486-56028-2 ( Digitalisat )
 • Gotthard Günther : Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik , 3 Bände. Meiner, Hamburg, I 1976. II 1979. III 1980. (Aufsatzsammlung von Arbeiten seit 1940 zur Ersetzung aristotelischer Seinslogik durch dialektische Reflexionslogik)
 • Jens Halfwassen : Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin . Stuttgart 1992 (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 9).
 • Erich Heintel : Grundriß der Dialektik. Ein Beitrag zu fundamentalphilosophischen Bedeutung , Bd. 1: Zwischen Wissenschaftstheorie und Theologie , Darmstadt 1984
 • Robert Heiß : Die großen Dialektiker des 19. Jahrhunderts: Hegel, Kierkegaard, Marx. Köln 1963
 • Hans Heinz Holz : Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. (5 Bände) Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011.
 • Joachim Israel : Der Begriff Dialektik. Erkenntnistheorie, Sprache und dialektische Gesellschaftswissenschaft . Hamburg 1979
 • Leo Kofler : Die Wissenschaft von der Gesellschaft. Umriß einer Methodenlehre der dialektischen Soziologie. 1944. Frankfurt am Main: Makol 1971
 • Karl R. Popper : Was ist Dialektik? (PDF; 325 kB). In: Ernst Topitsch (Hrsg.): Logik der Sozialwissenschaften 5, S. 262–290, ( 5 1968)
 • Arthur Schopenhauer : Eristische Dialektik oder Die Kunst, Recht zu behalten . Haffmans Verlag, Januar 2002
 • Jürgen Ritsert : Dialektische Argumentationsfiguren in Philosophie und Soziologie. Hegels Logik und die Sozialwissenschaften , Münster 2008.
 • Jürgen Ritsert: Kleines Lehrbuch der Dialektik , Darmstadt 1997.
 • Konrad Utz: Die Notwendigkeit der Zufalls. Hegels spekulative Dialektik in der „Wissenschaft der Logik“ . Paderborn 2001
 • Herbert A. Zwergel: Principium contradictionis. Die aristotelische Begründung des Prinzips vom zu vermeidenden Widerspruch und die Einheit der Ersten Philosophie, Meisenheim 1972
 • Hans-Ulrich Wöhler: Dialektik in der mittelalterlichen Philosophie , Berlin 2006.
 • Dieter Wolf : Zum Verhältnis von dialektischem zu logischem Widerspruch (104 kB; PDF). In: Der dialektische Widerspruch im Kapital. Ein Beitrag zur Marxschen Werttheorie , Hamburg 2002, ISBN 3-87975-889-1
 • Johannes Heinrichs : Dialektik jenseits von Hegel und Corona. Integrale Strukturlogik als Hegels Auftrag für eine Philosophie der Zukunft , Academia, Baden-Baden 2020.

Weblinks

Wiktionary: Dialektik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Siehe Semiotisches Dreieck .
 2. Kosing, A.: Marxistisches Wörterbuch der Philosophie. -Verlag am Park, Berlin.- 2015
 3. Georg Klaus / Manfred Buhr (Herausg.): Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie , Rowohlt, Hamburg 1972, ISBN 3-499-16155-9 .
 4. Platon, Menon 75 d .
 5. Platon, Politeia , 534e.
 6. Rolf Geiger: dialegesthai. In: Christoph Horn/Christof Rapp: Wörterbuch der antiken Philosophie. München 2002, S. 103.
 7. Vgl. AA Long/DN Sedley: Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare, übersetzt von Karlheinz Hülser, Stuttgart 2000, S. 222.
 8. Rolf Geiger: dialegesthai , in: Christoph Horn, Christof Rapp: Wörterbuch der antiken Philosophie , München 2002, S. 103.
 9. zitiert nach: Aristoteles: Topik übersetzt und kommentiert von Tim Wagner und Christof Rapp, Stuttgart 2004.
 10. Aristoteles, Topik I, 1, 100a 22; zitiert nach: Aristoteles: Topik übersetzt und kommentiert von Tim Wagner und Christof Rapp, Stuttgart 2004.
 11. Aristoteles, Topik I, 2, 100b 25 ff.; zitiert nach: Aristoteles: Topik übersetzt und kommentiert von Tim Wagner und Christof Rapp, Stuttgart 2004.
 12. Diogenes Laertios , 7.42; zitiert nach: AA Long, DN Sedley: Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare . Übersetzt von Karlheinz Hülser, Stuttgart 2000, S. 215.
 13. Vgl. und siehe Lu De Vos: Dialektik , in: Paul Cobben ua (Hrsg.): Hegel-Lexikon . WBG, Darmstadt 2006, S. 183.
 14. Lu De Vos: Dialektik , in: Paul Cobben ua (Hrsg.): Hegel-Lexikon . WBG, Darmstadt 2006, S. 182.
 15. Näherer Begriff und Einteilung der Logik, § 79.
 16. „α) Das Denken als Verstand bleibt bei der festen Bestimmtheit und der Unterschiedenheit derselben gegen andere stehen; ein solches beschränktes Abstraktes gilt ihm als für sich bestehend und seiend.“ ( GWF Hegel: ebd., § 80. )
 17. „β) Das dialektische Moment ist das eigene Sichaufheben solcher endlichen Bestimmungen und ihr Übergehen in ihre entgegengesetzten.“ ( GWF Hegel: ebd., § 81. )
 18. „Aufheben und das Aufgehobene (das Ideelle) ist einer der wichtigsten Begriffe der Philosophie, eine Grundbestimmung, die schlechthin allenthalben wiederkehrt, deren Sinn bestimmt aufzufassen und besonders vom Nichts zu unterscheiden ist. – Was sich aufhebt, wird dadurch nicht zu Nichts. Nichts ist das Unmittelbare; ein Aufgehobenes dagegen ist ein Vermitteltes, es ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist; es hat daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch an sich. Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, dass es soviel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich soviel als aufhören lassen, ein Ende machen. Das Aufbewahren selbst schließt schon das Negative in sich, dass etwas seiner Unmittelbarkeit und damit einem den äußerlichen Einwirkungen offenen Dasein entnommen wird, um es zu erhalten. – So ist das Aufgehobene ein zugleich Aufbewahrtes, das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht vernichtet ist.“ Wissenschaft der Logik , Vorrede zur zweiten Auflage; Werke 5, 114. „Das Aufheben stellt seine wahrhafte gedoppelte Bedeutung dar, welche wir an dem Negativen gesehen haben; es ist ein Negieren und ein Aufbewahren zugleich; das Nichts, als Nichts des Diesen, bewahrt die Unmittelbarkeit auf und ist selbst sinnlich, aber eine allgemeine Unmittelbarkeit.“, Phänomenologie des Geistes, A. II., Werke 3, S. 94. Hegels Verwendung von „Aufheben“ schließt, wie sich aus Stellen wie den vorbenannten ergibt, mehrere Bedeutungsmomente ein. In der Hegel-Literatur und Hegel-Schule werden – schon Mitte des 19. Jh., etwa bei Johann Eduard Erdmann – vielfach deren drei benannt: Negieren ( tollere ), Bewahren ( conservare ) und auf eine höhere Stufe heben ( elevare, sublevare ). Diese finden sich auch nach wie vor noch in deutschen Wörterbüchern und wurden auch bei wirkungsgeschichtlich einflussreichen Interpreten wie etwa Martin Heidegger aufgegriffen. Der Textbefund bei Hegel ist indes komplexer, wie etwa kurz und bündig Lu De Vos: Art. Aufheben , in: Paul Cobben ua (Hrsg.): Hegel-Lexikon . Darmstadt: WBG 2006, 142-144 erklärt. Für eine Darstellung, die dem Dreierschema stärker verpflichtet ist, vgl. etwa noch MJ Inwood: Art. sublation , in: A Hegel dictionary, Wiley-Blackwell 1992, ISBN 0-631-17533-4 , 283-287.
 19. „γ) Das Spekulative oder Positiv-Vernünftige fasst die Einheit der Bestimmungen in ihrer Entgegensetzung auf, das Affirmative, das in ihrer Auflösung und ihrem Übergehen enthalten ist.“ ( GWF Hegel: ebd., § 82. )
 20. Vgl. und siehe Konrad Utz: Negation , in: Paul Cobben ua (Hrsg.): Hegel-Lexikon . WBG, Darmstadt 2006, S. 335f.
 21. MEW Bd. S. 293 .
 22. Marx, S. 197. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 765, vgl. MEW Bd. 40, S. 568.
 23. S. 206. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 774, vgl. MEW Bd. 40, S. 573.
 24. a b Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, S. 207. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 775, vgl. MEW Bd. 40, S. 573.
 25. Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels – Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 20. Berlin/DDR. 1962. „Dialektik der Natur“ , S. 481–508.
 26. Karl Popper: Objektive Erkenntnis , campe 1992 Hamburg, S. 310
 27. Karl Popper: Objektive Erkenntnis , campe 1992 Hamburg, S. 170
 28. Kapitel 12 des zweiten Bandes von Die offene Gesellschaft und ihre Feinde .
 29. Walter A. Kaufmann : The Hegel Myth and Its Method . From Shakespeare to Existentialism: Studies in Poetry, Religion, and Philosophy (Boston: Beacon Press, 1959), S. 88–119.
 30. Gotthard Günther , Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik , Meiner, Hamburg ²1978, ISBN 3-7873-0435-5
 31. Gotthard Günther: Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie – Aus Anlass von Jürgen Habermas: Zur Logik der Sozialwissenschaften . in: Soziale Welt, 1968, Jg. 19, S. 328–341. ( online , PDF, 69 kB)
 32. Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung , Frankfurt 1988, S. 1
 33. Theodor W. Adorno: Negative Dialektik , Frankfurt am Main 1966, S. 15
 34. Logik der Sozialwissenschaften , 5.