Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.

Dertigjarige oorlog

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
"De galgboom", uit de 18-delige etscyclus "The Great Horrors of War" (Les Grandes Misères de la guerre) , naar Jacques Callot (1632). De afbeelding toont de executie van dieven ("Voleurs infames et perdus") en vermoedelijk ook plunderaars die de dobbelstenen gooien voor hun leven (in de afbeelding rechts). De maatregel is geen willekeurige daad, maar vindt plaats in aanwezigheid van geestelijken en komt overeen met de staat van beleg van die tijd, om de militaire discipline te handhaven. [1]

De Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 was een conflict over de hegemonie in het Heilige Roomse Rijk en in Europa dat begon als een godsdienstoorlog en eindigde als een territoriale oorlog . In deze oorlog brak het Frans-Habsburgse antagonisme uit op Europees niveau en het antagonisme tussen de keizer en de Katholieke Liga enerzijds en de Protestantse Unie anderzijds op het keizerlijke niveau . Samen met hun respectievelijke bondgenoten voerden de Habsburgse mogendheden Oostenrijk en Spanje niet alleen hun territoriale maar ook hun dynastieke belangenconflicten met Frankrijk , Nederland , Denemarken en Zweden uit, voornamelijk op het grondgebied van het rijk. Als gevolg hiervan waren een aantal andere conflicten nauw verwant aan de Dertigjarige Oorlog:

De val van het raam in Praag op 23 mei 1618, waarmee openlijk deopstand van de protestantse Boheemse landgoederen uitbrak, wordt beschouwd als de oorzaak van de oorlog. De opstand was voornamelijk gericht tegen de nieuwe Boheemse koning Ferdinand van Stiermarken (die de re-katholicisering van alle landen van de Boheemse Kroon voor ogen had ), maar ook tegen de toenmalige Romeins-Duitse keizer Matthias .

In totaal volgden in de 30 jaar van 1618 tot 1648 vier conflicten op elkaar, die historici de Boheems-Palts, Deens-Nedersaksische, Zweedse en Zweeds-Franse oorlogen noemden, naar de respectievelijke tegenstanders van de keizer en de Habsburgse machten. Twee pogingen om het conflict te beëindigen (de Vrede van Lübeck in 1629 en de Vrede van Praag in 1635) mislukten omdat er geen rekening werd gehouden met de belangen van alle direct of indirect betrokkenen. Dit lukte pas met het pan-Europese vredescongres in Münster en Osnabrück (1641-1648). De Vrede van Westfalen herdefinieerde het machtsevenwicht tussen de keizer en de keizerlijke landgoederen en werd onderdeel van de constitutionele orde van het rijk die tot 1806 van kracht was. Daarnaast voorzag hij toewijzing van grondgebied aan Frankrijk en Zweden en de terugtrekking van de Verenigde Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat uit het Reichsverband.

Op 24 oktober 1648 eindigde de oorlog, waarvan de campagnes en veldslagen voornamelijk hadden plaatsgevonden in het gebied van het Heilige Roomse Rijk. De oorlogshandelingen en de hongersnoden en epidemieën die ze veroorzaakten, hadden hele regio's verwoest en ontvolkt. In delen van Zuid-Duitsland overleefde slechts een derde van de bevolking. Na de economische en sociale verwoesting hadden sommige door oorlog getroffen gebieden meer dan een eeuw nodig om te herstellen van de nasleep van de oorlog. Omdat de oorlog zich voornamelijk afspeelde in de Duitstalige gebieden, die vandaag de dag nog steeds deel uitmaken van Duitsland, hebben de oorlogservaringen volgens deskundigen geleid tot het verankeren van een oorlogstrauma in het collectieve geheugen van de bevolking. [2]

Geschiedenis en oorzaken

In de aanloop naar de Dertigjarige Oorlog had zich in Europa en het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie een divers spanningsveld opgebouwd bestaande uit politieke, dynastieke, confessionele en binnenlandse politieke tegenstellingen. De oorzaken gaan ver terug.

Machtsverhoudingen in Europa

Midden-Europa aan de vooravond van de Dertigjarige Oorlog. Habsburgse bezit:
Oostenrijkse lijn (Tirol naar Hongarije in het oosten)
Spaanse lijn (Milaan naar Vlaanderen in het westen)

In de periode voor de Dertigjarige Oorlog waren er drie belangrijke conflictgebieden: West- en Noordwest-Europa, Noord-Italië en de Baltische regio . De dynastieke conflicten tussen de Oostenrijkse en Spaanse Habsburgers en de Franse koning en het Nederlandse streven naar onafhankelijkheid vonden plaats in West- en Noordwest-Europa en Noord-Italië, terwijl Denemarken en Zweden, als mogelijke grootmachten, streden om de suprematie in de Baltische regio. [3]

Doorslaggevend in West- en Noordwest-Europa was het conflict tussen Frankrijk en Spanje , dat op zijn beurt voortkwam uit het dynastieke conflict tussen de Habsburgers en de Franse koningen. Spanje was een grote Europese mogendheid met bezittingen in Zuid-Italië , de Povlakte en Nederland . Door de verspreide Spaanse bases kon er in West- en Noordwest-Europa nauwelijks een oorlog komen die de Spaanse belangen niet schaadde. Frankrijk daarentegen werd geconfronteerd met Spaanse landen in het zuiden, noorden en zuidoosten, wat leidde tot het Franse "omsingelingscomplex". Vanwege hun vele gewelddadige botsingen herbewapenden Frankrijk en Spanje hun legers. [4] Naast de financiële moeilijkheden die Spanje in 1566 had en de opstand in Nederland vochten, maar de 1609 de facto met de onafhankelijkheid van de Verenigde Nederlanden eindigde en beperkt tot twaalf jaar wapenstilstand. [5]

Het conflict in West-Europa had kunnen escaleren tot een grote Europese oorlog in het Jülich-Kleviaanse successiegeschil , toen de hertog van Jülich-Kleve-Berg stierf en de erfgenamen hun vorderingen lieten gelden , waaronder keurvorst Johann Sigismund van Brandenburg en paltsgraaf Wolfgang Wilhelm von Neuburg . De oorlog kreeg internationale betekenis door tussenkomst van Hendrik IV van Frankrijk , die de vorsten van de Protestantse Unie steunde en in ruil daarvoor hun hulp eiste in een oorlog tegen Spanje. De moord op Hendrik IV in 1610 maakte voorlopig een einde aan de Franse betrokkenheid bij de Nederrijn. [6]

In Noord-Italië regeerde Spanje over het hertogdom Milaan . Naast de economische kracht van het gebied lag de strategische waarde ervan vooral in het veiligstellen van de aanvoer van Spaanse troepen naar Nederland via de Spaanse Straat . Frankrijk probeerde de Spaanse macht in de regio te verzwakken en de Spaanse bevoorrading te verstoren. Beide mogendheden probeerden met hun gezanten de plaatselijke vorsten voor zich te winnen. De focus lag vooral op de hertogen van Savoye , met wiens Alpenpassen en forten men de bevoorradingsroute kon controleren. Naburige machten van Europese rang waren de paus en de Republiek Venetië , waarbij de Curie in Rome werd geregeerd door Franse, Spaanse en keizerlijke bevriende kardinalen, terwijl de belangen van Venetië meer in de Middellandse Zee en de Adriatische kust lagen dan in Italië. [7]

De drie belangrijkste actoren in de oorlogen in het Oostzeegebied waren Polen , Zweden en Denemarken . Polen en Zweden waren tijdelijk in personele unie van Sigismund III. geregeerd, wat de verspreiding van het protestantisme in Polen, dat dus tijdens de Dertigjarige Oorlog aan de bondgenoten van Habsburg was toe te schrijven, verhinderde. In 1599 werd hij afgezet als koning van Zweden vanwege een opstand van de adel. Als gevolg hiervan vestigde het lutherse geloof zich in Zweden en brak er een langdurige oorlog uit tussen Polen en Zweden . [8] De eerste veldtochten van de nieuwe Zweedse koning Karel IX. waren aanvankelijk niet succesvol en moedigden de Zweedse rivaal Christian IV van Denemarken aan om aan te vallen. Denemarken was minder bevolkt dan Zweden of Polen, maar door het bezit van Noorwegen en Zuid-Zweden in de exclusieve controle van de Oresund , die het hoge tariefinkomsten boekte. Karel IX von Sweden daarentegen stichtte in 1603 Göteborg in de hoop een deel van de douane-inkomsten uit de Oresund te kunnen innen. Toen Christian IV in 1611 de Kalmark-oorlog begon, verwachtte Charles IX. vandaar de aanval op Göteborg, in plaats daarvan marcheerde het Deense leger verrassend naar Kalmar en nam de stad in. [9] In 1611 stierf Karel IX. en zijn zoon Gustav II Adolf moesten een hoge prijs betalen voor vrede met Denemarken: Kalmar, Noord-Noorwegen en Ösel vielen in Denemarken, plus oorlogsbijdragen van een miljoen Reichsmark. Om dit bedrag te kunnen betalen, leende Gustaaf Adolf van de Verenigde Nederlanden. Deze oorlogsschulden wogen zwaar op Zweden en verzwakten de positie van het buitenlands beleid. Denemarken daarentegen was door de oorlog een Baltische mogendheid geworden en Christian IV beschouwde zichzelf daarom enerzijds als een groot generaal en meende anderzijds dat hij genoeg geld had voor verdere oorlogen. [10]

confessionele contrasten

De denominaties in Centraal-Europa rond 1618

Na de eerste fase van de Reformatie , die Duitsland confessioneel verdeelde, probeerden de katholieke en protestantse heersers eerst een constitutionele orde te vinden die voor beide partijen acceptabel was en een machtsevenwicht tussen de denominaties in het rijk. In de Augsburgse Religieuze Vrede van 25 september 1555 werden ze het uiteindelijk eens over het Jus reformandi , de Reformatiewet (later samengevat als cuius regio, eius religio , Latijn voor: wiens grondgebied, wiens religie; "regel bepaalt het credo"). Als gevolg hiervan hadden de vorsten het recht om de denominatie van de ingezeten bevolking te bepalen. Tegelijkertijd werd de Jus emigrandi ingevoerd , het recht om te emigreren, waardoor het mogelijk werd voor mensen van een andere denominatie om te emigreren. Het recht van de vrije keizerlijke steden op reformatie bleef echter onduidelijk, omdat de Augsburgse Religieuze Vrede niet voorschreef hoe zij hun bekentenis moesten wijzigen. Sindsdien is erkend dat de katholieke en lutherse geloofsbelijdenissen gelijke rechten hebben, maar niet de gereformeerde geloofsbelijdenis. [11]

Ook inbegrepen was het Reservatum ecclesiasticum ( Latijn voor: "geestelijk voorbehoud"), dat garandeerde dat de eigendommen van de katholieke kerk vanaf 1555 katholiek moesten blijven. Als een katholieke bisschop zich zou bekeren, zou hij zijn bisdom verliezen en zou er een nieuwe bisschop worden gekozen. Deze regeling zorgde ook voor de meerderheid in het kiescollege , waarin vier katholieke en drie protestantse kiezers tegenover elkaar stonden. [12] Het kerkelijk voorbehoud werd alleen door de protestantse vorsten getolereerd omdat met de Declaratio Ferdinandea ( Latijn voor: "Ferdinandine-verklaring") werd verzekerd dat reeds hervormde steden en landgoederen in kerkelijke gebieden niet werden gedwongen zich te bekeren of te emigreren. [13]

Verergering van de conflictsituatie en verslechtering van de politieke orde in het Reich

Hoewel de regels van de Vrede van Augsburg 60 jaar lang het uitbreken van een grote religieuze oorlog hebben voorkomen , waren er geschillen over de interpretatie ervan, en een confronterende houding van een nieuwe generatie heersers [14] was de politieke orde bij het verergeren van de conflictsituatie en het verval . Door het gebrek aan militair potentieel van de tegenpartijen waren de conflicten echter lange tijd grotendeels geweldloos . [15]

Een van de effecten van de religieuze vrede van Augsburg was wat nu bekend staat als " denominatie ". De vorsten probeerden religieuze uniformiteit te creëren en de bevolking af te schermen van verschillende religieuze invloeden. [16] De protestantse vorsten vreesden een splitsing in de protestantse beweging, die haar bescherming zou kunnen verliezen door de religieuze vrede van Augsburg en gebruikten hun positie als noodbisschoppen om de geestelijkheid en de bevolking te disciplineren in de zin van hun denominatie ( sociale discipline ). [17] Als gevolg daarvan was er bureaucratisering en centralisatie, de territoriale staat werd versterkt. [18]

Frans Hogenberg : De Grote Markt en het Stadhuis tijdens de Spaanse Furie in Antwerpen

In de decennia na de Vrede van Augsburg kwam de vrede in het rijk steeds meer in gevaar, toen de heersers, theologen en juristen die de Schmalkaldische Oorlog hadden meegemaakt ontslag namen en hun ambtsvervolgers pleitten voor een radicaler beleid en de gevolgen van een escalatie van het conflict niet opgemerkt. Deze radicalisering is onder meer terug te zien in de omgang met het 'geestelijk voorbehoud', want terwijl keizer Maximiliaan II nog 'feodale verwennerijen' uitgaf aan protestantse edelen bij katholieke bisschoppen (voorlopig beleend zodat ze politiek actief konden blijven, hoewel ze niet correct waren vanwege een gebrek aan pauselijke bevestiging Waren bisschoppen), maakte zijn opvolger Rudolf II een einde aan deze praktijk. Bijgevolg waren de protestantse bestuurders zonder inhuldiging en indulten op diëten niet meer stemgerechtigd. [19]

Dit werd problematisch in 1588 toen de Reichstag een visitatiedeputatie moest vormen. De visitatiedeputatie was een hof van beroep: schendingen van het keizerlijk recht (zoals de confiscatie van goederen van de katholieke kerk door protestantse vorsten) werden berecht voor het keizerlijk hof. Over de herziening werd onderhandeld voor de deputatie van de Reichskamerhof, of kortweg de visitatiedeputatie. Deze deputatie werd volgens schema gevuld en in 1588 had de aartsbisschop van Magdeburg lid moeten zijn . Aangezien de lutherse administrateur van Maagdenburg, Joachim Friedrich von Brandenburg , niet zonder indult in de Reichstag mocht stemmen, kon hij niet deelnemen aan de visitatiedeputatie, die dus niet in staat was op te treden. Rudolf II stelde daarom de vorming van de deputatie uit tot het volgende jaar, maar ook in 1589 en in de daaropvolgende jaren kon er geen overeenstemming worden bereikt, waardoor een belangrijke controle-instantie niet meer functioneerde. [20]

Door het toenemend aantal herzieningszaken, waaronder vooral confiscatie van kloosters door landheren, werd in 1594 de bevoegdheid van de visitatiedeputatie overgedragen aan de keizerlijke deputatie . Toen in 1600 in vier herzieningszaken een katholieke meerderheid in de Reichsdeputatie opkwam (kloostersecularisaties door de vrije keizerlijke stad Straatsburg , de markgraaf van Baden , de graaf van Oettingen-Oettingen en de keizerlijke ridder von Hirschhorn), de keurvorstelijke Palts , Brandenburg en Braunschweig verliet de commissie en legde daardoor de Reichsdeputatie lam. Het falen van de controle-instanties verzwakte de Rijkskamer van Koophandel; de prinsen gaven er de voorkeur aan om over hun geschillen te onderhandelen voor de Reichshofrat , die daardoor werd versterkt. Door zijn contrareformatie- houding betekende de versterking van de Reichshofrat ook een versterking van de katholieke kant in het rijk. [21]

Kruis- en vlaggevechten in 1606 en 1607 in Donauwörth : de gewelddadige confrontaties droegen aanzienlijk bij aan de verergering van de denominationele spanningen

Door de versterking van de staten, de confrontatiepolitiek van de nieuwe heersers, de verlamming van de Reichsverteidigungsrat als een voorbeeld van vreedzame conflictoplossing in het Reich en de versterking van de katholieke vorsten door de Reichshofrat, vormden rivaliserende groepen vorsten . [22] Als gevolg daarvan, en als reactie op de slag om het kruis en de vlag in de stad Donauwörth , trok de Electoral Palts zich terug uit de Reichstag. Het gevolg was dat de Rijksdag de Turkse belasting afwentelde en de Rijksdag als belangrijkste constitutionele orgaan inactief was. [23]

Op 14 mei 1608 werd de Protestantse Unie opgericht onder leiding van de Electoral Palts, waartoe al snel 29 keizerlijke landgoederen behoorden. [24] De protestantse vorsten zagen de unie in de eerste plaats als een beschermend bondgenootschap dat noodzakelijk was geworden omdat alle keizerlijke instellingen zoals het keizerlijk kamerhof waren geblokkeerd als gevolg van confessionele verschillen en zij de bescherming van de vrede in het rijk niet langer als een gegeven. De Protestantse Unie werd pas politiek invloedrijk door haar band met Frankrijk, omdat de protestantse vorsten respect wilden winnen van de katholieke vorsten door een militaire coalitie met Frankrijk. Frankrijk van zijn kant probeerde van de Unie een bondgenoot te maken in de strijd tegen Spanje. Na de dood van de Franse koning Hendrik IV in 1610 werd een coalitie met Nederland gezocht, maar de Staten-Generaal wilden zich niet laten meeslepen in interne keizerlijke conflicten en lieten het achter met een in 1613 gesloten defensief bondgenootschap voor 12 jaar. [25]

Als tegenhanger van de Protestantse Unie richtte Maximiliaan I van Beieren op 10 juli 1609 de Katholieke Liga op, die verondersteld werd de katholieke macht in het rijk veilig te stellen. De Katholieke Liga was in een betere positie, maar in tegenstelling tot de Protestantse Unie was er geen machtige leidersfiguur, maar de strijd om de hiërarchie, vooral tussen Maximiliaan I van Beieren en de keurvorst van Mainz, hinderde herhaaldelijk de Katholieke Liga. [26]

Oorlogsverloop

Uitbreken van oorlog

Afbeelding van de tweede latei in Praag van het Theatrum Europaeum
Martinitz, Slavata en Fabricius werden uit een van deze ramen gegooid

De eigenlijke aanleiding voor de oorlog was de klassenopstand in Bohemen van 1618. Deze heeft zijn wortels in het geschil over de majesteitsbrief , die in 1609 werd uitgevaardigd door keizer Rudolf II en die vrijheid van godsdienst aan de Boheemse landgoederen had gegarandeerd. Zijn broer Matthias , die vanaf 1612 regeerde, herkende de majesteitsbrief toen hij aantrad, maar probeerde de concessies die zijn voorganger aan de Boheemse landgoederen had gedaan, terug te draaien. [27] Toen Matthias de sluiting van de Evangelische Kerk in Braunau beval dat de uitoefening van de protestantse religie elke vorm van godsdienst verbood, greep hij in bij het beheer van steden en volgde het protest van de Boheemse Landgoederen in maart 1618 met een verbod op bijeenkomsten van de Boheemse Landtag [27] 28] antwoordde, [29] op 23 mei 1618 bestormden gewapende edelen gewapend met zwaarden en pistolen de Boheemse Kanselarij in de Praagse Burcht . Aan het einde van een verhitte discussie met de keizerlijke afgevaardigden Jaroslav Borsita von Martinic en Wilhelm Slavata werden deze twee en de kantoorsecretaris Philipp Fabricius uit het raam gegooid ( tweede Praagse latei ). Deze act zou spontaan werken, maar was vanaf het begin gepland. Hoewel de drie slachtoffers het overleefden, was de aanval op de keizerlijke afgevaardigden ook een symbolische aanval op de keizer zelf en kwam dus neer op een oorlogsverklaring. De daaropvolgende strafmaatregelen van de keizer werden dus opzettelijk uitgelokt. [29] [28]

Boheems-Palts Oorlog (1618-1623)

Oorlog in Bohemen

Na de opstand vormden de Boheemse landgoederen in Praag een dertigkoppig register dat de nieuwe macht van de adel moest veiligstellen. Haar belangrijkste taken waren het opstellen van een grondwet, het kiezen van een nieuwe koning en het bieden van militaire verdediging tegen de keizer. [30] In de zomer van 1618 begonnen de eerste schermutselingen in Zuid-Bohemen, terwijl beide partijen bondgenoten zochten en zich voorbereidden op een grote militaire aanval. De Boheemse rebellen wisten Frederik V van de Palts , het hoofd van de Protestantse Unie en de hertog van Savoye Karl Emanuel I voor zich te winnen . Deze laatste financierde het leger onder Peter Ernst II von Mansfeld ter ondersteuning van Bohemen. [31]

De Duitse Habsburgers daarentegen huurden de graaf van Bucquoy in , die eind augustus naar Bohemen marcheerde. De veldtocht naar Praag werd voorlopig gestopt door de troepen van Mansfeld, die eind november Pilsen veroverden. De keizerlijke familie moest zich terugtrekken in Budweis . [31]

Aanvankelijk leek het erop dat de opstand van de Boheemse landgoederen zou slagen. Het Boheemse leger onder Heinrich Matthias von Thurn dwong aanvankelijk de Moravische landgoederen om zich bij de opstand aan te sluiten, drong vervolgens het Oostenrijkse thuisland van de Habsburgers binnen en stond op 6 juni 1619 voor Wenen . Maar de graaf van Bucquoy slaagde erin Mansfeld bij Sablat te verslaan, zodat de Directory in Praag Thurn terug moest roepen om Bohemen te verdedigen. [32] In de zomer van 1619 werd de Boheemse Confederatie opgericht; de Boheemse verzameling van landgoederen zette Ferdinand op 19 augustus af als koning van Bohemen [33] en koos op 24 augustus Frederik V van de Palts als de nieuwe koning. [34] Tegelijkertijd reisde Ferdinand naar Frankfurt am Main om te stemmen , [32] waar de keurvorsten hem op 28 augustus unaniem tot Romeins-Duitse keizer verkozen. [35]

Slag om de Witte Berg
Beleg van Bautzen in september 1620

Met het Verdrag van München van 8 oktober 1619 slaagde keizer Ferdinand II erin, met grote concessies, de Beierse hertog Maximiliaan I over te halen om deel te nemen aan de oorlog, maar Ferdinand kwam in oktober onder druk te staan ​​toen Gabriël , prins van Transsylvanië , die een bondgenoot was van Bohemen Bethlen belegerde Wenen. Bethlen trok zich echter al snel weer terug, uit angst dat een door de keizer in Polen gerekruteerd leger hem in de rug zou steken. [36] In het volgende jaar werd het gebrek aan steun voor de protestantse opstandelingen duidelijk, omdat ze steeds meer in de verdediging gingen. Een vergadering van alle protestantse vorsten die in december 1619 door Friedrich in Neurenberg werd bijeengeroepen, werd alleen bijgewoond door leden van de Protestantse Unie, terwijl de keizer in maart 1620 de aan de keizer trouwe protestantse vorsten aan zichzelf kon binden. Electoral Saksen werd verzekerd van de Lausitz voor zijn steun. [37] Met het Ulm-verdrag sloten de Katholieke Liga en de Protestantse Unie een niet-aanvalsverdrag, zodat Frederick geen hulp meer kon verwachten. [38] Daarom kon het leger van de Liga in september ongehinderd via Opper-Oostenrijk Bohemen binnentrekken , terwijl Saksische troepen Lausitz bezetten. Ook de soldaten van Bethlen konden de vijand niet stoppen. Op 8 november 1620 brak de slag om de Witte Berg uit bij Praag, waarbij de Boheemse landgoederen zwaar werden verslagen door de generaals Buquoy en Johann T'Serclaes von Tilly . [37] Friedrich moest uit Praag vluchten via Silezië en Brandenburg naar Den Haag en zocht bondgenoten in Noord-Duitsland. Silezië daarentegen maakte zich los van de Boheemse Confederatie. In januari legde keizer Ferdinand Frederik het keizerlijke verbod op. [39] Meest recentelijk had de Deense koning Christian IV de protestantse hertogen van Lüneburg, Lauenburg en Braunschweig, de gezanten uit Engeland, Nederland, Zweden, Brandenburg en Pommeren en de verdreven Winterkoning van januari tot maart 1621 naar het "Segeberger Convent" [40] de Holsteinse Siegesburg nodigde uit om gezamenlijke maatregelen te nemen tegen de katholieke keizer. Na mislukte beraadslagingen ontbond de Protestantse Unie zich uiteindelijk in april 1621.

Na de overwinning in Praag hield de keizer een strafhof in Bohemen: 27 mensen werden vervolgens beschuldigd van majesteitsschennis en geëxecuteerd. [41] Om het protestantisme in Bohemen terug te dringen, dreef Ferdinand 30.000 gezinnen en verzamelde 650 aristocratische goederen als herstelbetalingen , die hij uitdeelde aan zijn katholieke schuldeisers om zijn schulden terug te betalen. [42]

Oorlog in de Electoral Palts

Hertog Christian van Braunschweig-Wolfenbüttel (schilderij van Paulus Moreelse, 1619)

Al in de zomer van 1620 veroverde de Spaanse militaire leider Ambrosio Spinola , afkomstig uit Vlaanderen , de Palts op de linkeroever van de Rijn, maar trok zich in het voorjaar van 1621 weer terug naar Vlaanderen. Een garnizoen van 11.000 soldaten bleef in de Palts. [38] De overgebleven protestantse militaire leiders Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel , genaamd de "grote Halberstädter" , en Ernst von Mansfeld en markgraaf Georg Friedrich von Baden-Durlach verhuisden in het voorjaar van 1622 vanuit verschillende richtingen naar de Palts. In het erfland van de Pfalz van de "Winterkoning" wonnen de protestantse troepen aanvankelijk de slag bij Mingolsheim (27 april 1622). In de daaropvolgende maanden leden ze echter zware nederlagen omdat ze in de minderheid waren dan de loyalisten, maar ze slaagden er niet in zich te verenigen. De Badense troepen werden verslagen in de Slag bij Wimpfen (6 mei 1622), in de Slag bij Höchst werd Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel verslagen door het Liga-leger onder Tilly. Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel trad vervolgens in dienst bij Ernst von Mansfeld in Nederland, waar de twee legers zich terugtrokken. Op de mars ontmoetten ze een Spaans leger, waarover ze een Pyrrusoverwinning konden behalen in de Slag bij Fleurus (29 augustus 1622). Vanaf de zomer van 1622 werd de Palts op de rechteroever van de Rijn bezet door liga-troepen en op 23 februari 1623 verloor Friedrich V de electorale waardigheid, die werd overgedragen aan Maximiliaan van Beieren. Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel leed opnieuw een verwoestende nederlaag bij Stadtlohn en vanaf dat moment waren zijn gedecimeerde troepen niet langer een serieuze tegenstander voor de keizerlijke familie. [43] Opper-Palts viel in Beieren en werd tot 1628 katholiek. Ebenfalls 1628 wurde die Kurwürde der Bayerischen Herzöge erblich, ebenso der Besitz der Oberpfalz. Im Gegenzug erließ Maximilian Kaiser Ferdinand die Erstattung von 13 Millionen Gulden Kriegskosten. [44] Die territoriale Ausweitung Bayerns und die Transferierung einer protestantischen Kurwürde auf eine katholische Macht veränderten das Machtgefüge im Reich tiefgreifend und legten das Fundament für die darauf folgende Ausweitung des Krieges.

Wiederbeginn des Achtzigjährigen Krieges

Als 1621 der zwölfjährige Waffenstillstand zwischen den Niederlanden und Spanien auslief, begann auch der niederländische Unabhängigkeitskrieg wieder. Spanien hatte die Friedenszeit genutzt, um seine militärische Kraft zu stärken, sodass es mit einer 60.000 Mann starken Armee die Niederlande bedrohen konnte. Im Juni 1625 gelang es nach fasteinjähriger Belagerung , die niederländische Stadt Breda zur Kapitulation zu zwingen, doch eine erneute Finanzknappheit der spanischen Krone behinderte weitere Operationen der flandrischen Armee und verhinderte so die vollständige Eroberung der niederländischen Republik. [45]

Dänisch-niedersächsischer Krieg (1623–1629)

Albrecht von Wallenstein

Nach dem Sieg des Kaisers über die protestantischen Fürsten im Reich betrieb Frankreich ab 1624 wieder eine antihabsburgische Politik. Dazu schloss der französische König Ludwig XIII. nicht nur ein Bündnis mit Savoyen und Venedig , sondern initiierte auch ein Bündnis der protestantischen Herrscher in Nordeuropa gegen den habsburgischen Kaiser. 1625 kam es zur Gründung der Haager Allianz zwischen England, den Niederlanden und Dänemark. Ziel war es, gemeinsam eine Armee unter Führung von Christian IV. von Dänemark zu unterhalten, mit der Norddeutschland gegen den Kaiser gesichert werden sollte. Christian IV. versprach, nur 30.000 Soldaten zu benötigen, von denen der Großteil vom niedersächsischen Reichskreis bezahlt werden sollte, in dem Christian als Herzog von Holstein stimmberechtigtes Mitglied war. Damit setzte er sich gegen den schwedischen König Gustav II. Adolf durch, der 50.000 Soldaten forderte. Wesentliche Motivation Christians für den Kriegseintritt war es, Verden , Osnabrück und Halberstadt für seinen Sohn zu gewinnen. [46] [47]

Zeitgenössische Darstellung der Schlacht bei Lutter

Christian warb sofort ein 14.000 Mann starkes Heer an und versuchte auf dem Kreistag in Lüneburg im März 1625, die Kreisstände zur Finanzierung weiterer 14.000 Söldner zu bewegen und ihn zum Kreisobristen zu wählen. Die Stände aber wollten keinen Krieg und machten deshalb zur Bedingung, dass das neue Heer nur zur Verteidigung des Kreises diene und das Kreisgebiet deshalb nicht verlassen dürfe. Der dänische König hielt sich nicht an die Regelung und besetzte mit Verden und Nienburg Städte, die zum niederrheinisch-westfälischen Reichskreis gehörten. [48]

In dieser Bedrohungssituation bot der böhmische Adelige Albrecht von Wallenstein dem Kaiser an, zunächst auf eigene Rechnung ein Heer aufzustellen. Im Mai und Juni 1625 berieten die kaiserlichen Räte über das Angebot. Hauptsorge war dabei, durch die Aufstellung einer Armee einen neuen Krieg zu provozieren. Da die Mehrheit der Räte aber einen Angriff Dänemarks für wahrscheinlich hielt und sich dagegen rüsten wollte, wurde Wallenstein Mitte Juni 1625 im mährischen Nikolsburg zum Herzog erhoben. Mitte Juli erhielt er sein Patent zum ersten Generalat und den Auftrag zur Aushebung einer 24.000 Mann starken Armee, die von weiteren Regimentern aus anderen Teilen des Reiches verstärkt wurde. [49] Zum Ende des Jahres war Wallensteins Armee so auf 50.000 [50] Mann gewachsen. Wallenstein bezog in Magdeburg und Halberstadt sein Winterquartier und sperrte so den Schiffsverkehr auf der Elbe , während das Ligaheer unter Tilly weiter im östlichen Westfalen und in Hessen lagerte. [51]

Mit seinem Verbündeten Ernst von Mansfeld plante Christian einen Feldzug, der sich zunächst gegen Thüringen und dann gegen Süddeutschland richten sollte. Wie zuvor die Böhmen und Friedrich von der Pfalz wartete aber auch Christian vergeblich auf nennenswerte Unterstützung durch andere protestantische Mächte und sah sich zudem im Sommer 1626 nicht nur dem Heer der Liga, sondern auch der Armee Wallensteins gegenüber. Am 27. August 1626 erlitten die Dänen in der Schlacht bei Lutter am Barenberge eine vernichtende Niederlage gegen Tilly , die sie die Unterstützung ihrer deutschen Verbündeten kostete.

Bereits am 25. April 1626 hatte Wallenstein Christians Verbündeten Ernst von Mansfeld in der Schlacht an der Dessauer Elbbrücke besiegt. Mansfeld gelang es danach noch einmal, ein Heer aufzustellen, mit dem er nach Süden auswich. In Ungarn beabsichtigte er, seine Truppen mit denen Bethlens zu vereinigen, um anschließend Wien anzugreifen. Doch Wallenstein verfolgte den Söldnerführer und zwang ihn schließlich zur Flucht. Kurz darauf starb Mansfeld in der Nähe von Sarajewo. Im Sommer 1627 stieß Wallenstein in wenigen Wochen nach Norddeutschland und auf die Halbinsel Jütland vor. Nur die dänischen Inseln blieben von den Kaiserlichen unbesetzt, da sie nicht über Schiffe verfügten. 1629 schloss Dänemark den Frieden von Lübeck und schied aus dem Krieg aus.

Die protestantische Sache im Reich schien verloren. Wie 1623 Friedrich von der Pfalz, so wurden nun die mit Dänemark verbündeten Herzöge von Mecklenburg für abgesetzt erklärt. Ihre Landesherrschaft übertrug der Kaiser auf Wallenstein, um damit seine Schulden bei ihm zu begleichen. Gleichfalls 1629 erließ Ferdinand II. das Restitutionsedikt , das die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer vorsah. Das Edikt markiert zugleich den Höhepunkt der kaiserlichen Macht im Reich und den Wendepunkt des Krieges, denn es fachte den schon gebrochenen Widerstand der Protestanten erneut an und führte ihnen Verbündete zu, denen Kaiser und Liga am Ende nicht gewachsen waren.

Mantuanischer Erbfolgekrieg

In dieser Zeit brach in Italien der Erbfolgekrieg um das Herzogtum Mantua aus, in dem Ferdinand II. die Spanier und den Herzog von Guastalla gegen Frankreich und den Herzog von Nevers mit einem Heer unterstützte. Trotz des militärischen Erfolges, der im Juli 1630 zur Eroberung und Ausplünderung Mantuas durch kaiserliche Soldaten führte, konnten Kaiser und Spanien ihre politischen Ziele nicht durchsetzen. Gleichzeitig fehlten diese Truppen dem Kaiser in der Folge auf dem deutschen Kriegsschauplatz. [52]

Schwedischer Krieg (1630–1635)

Gustav II. Adolf, König von Schweden, in der Schlacht bei Lützen tödlich verwundet
Axel Oxenstierna. Schwedischer Reichskanzler, nach dem Tod von Gustav Adolf Oberbefehlshaber
Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar , deutscher Heerführer in schwedisch-französischen Diensten

Die hier gewählte, weithin übliche Bezeichnung der relativ kurzen Phase des Krieges als „Schwedischer Krieg“ ist streng genommen willkürlich. Eigentlich zog sich der Schwedische Krieg kontinuierlich über ca. 20 Jahre hin, gezählt vom Eintreffen der Schweden im Jahr 1630 bis zu ihrem Abzug im Jahr 1650. Diese lange Zeit wurde für die Schweden nach der Schlacht bei Nördlingen im Jahr 1634 nur einmal kurz unterbrochen, als die Stellung der Schweden für einige Monate zusammenbrach. Auch bei anderen Kriegsparteien gab es ähnliche Zusammenbrüche – auf der kaiserlichen Seite sogar mehrmals – ohne dass sich dadurch die bisher üblichen Bezeichnungen der Kriegsphasen geändert hätten. [53]

Nachdem mit Dänemark eine Ostseemacht aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgeschieden war, sah Gustav Adolf von Schweden die Chance gekommen, seine hegemonialen Ansprüche in Nordosteuropa durchzusetzen. Am 6. Juli 1630 landete er mit einer Armee von 13.000 Mann auf Usedom und verstärkte seine Truppen mit Anwerbungen auf 40.000 Mann. In langwierigen Verhandlungen mit Frankreich sicherte er mit dem im Januar 1631 geschlossenen Vertrag von Bärwalde einen Grundstock zur Finanzierung des geplanten Feldzuges. Weitere Monate mit Bedrohungen und mit der Eroberung von Frankfurt an der Oder im April 1631 waren erforderlich, um Pommern , Mecklenburg , Brandenburg und Sachsen zu Bündnisverträgen mit Schweden zu veranlassen. Während dieser Zeit wurde im Mai 1631 die von den katholischen Ligatruppen unter Tilly schon seit Monaten belagerte Stadt Magdeburg erobert. Die Stadt wurde durch Brände weitgehend zerstört und war nach mehr als 20.000 Toten fast völlig entvölkert. Das als Magdeburger Hochzeit bezeichnete Ereignis war das größte Massaker des Dreißigjährigen Krieges und wurde, verbreitet durch Hunderte Flugschriften und Flugblätter, für die Protestanten zu einem wirksamen Instrument der antikatholischen Propaganda.

Am 17. September 1631 traf das schwedische Heer unter Gustav Adolf in der Schlacht bei Breitenfeld nördlich von Leipzig auf die Truppen der katholischen Liga unter Tilly . Tilly wurde vernichtend geschlagen und konnte in der Folge den Vormarsch der Schweden nach Süddeutschland nicht mehr aufhalten. In der Schlacht bei Rain am Lech (14./15. April 1632) wurde er verwundet und zog sich nach Ingolstadt zurück, wo er am 30. April an den Folgen einer schweren Verwundung starb, mit dem Wort „Regensburg“ auf den Lippen. [54] Die Schweden versuchten das stark befestigte Ingolstadt einzunehmen, was aber trotz hoher Verluste nicht gelang. Nach Abbruch der Belagerung verfolgte eine schwedische Heeresgruppe unter Horn bayerische Truppen, die auf dem Weg nach Regensburg waren. Kurfürst Maximilian hatte die Stadt am 27. April 1632 überraschend gewaltsam besetzen lassen und damit den Kampf um Regensburg begonnen. [55] Erwartet wurde ein schwedischer Angriff, denn die protestantische Reichsstadt Regensburg galt als Schlüsselfestung an der Donau, die Wien und damit Österreich vor dem bereits von Tilly befürchteten schwedischen Angriff schützen sollte. Statt Regensburg anzugreifen verfolgte das schwedische Hauptheer unter Gustav Adolf aber den bayerischen Kurfürsten Maximilian, der von Ingolstadt nach München und dann weiter nach Salzburg flüchtete. Mitte Mai 1632 wurde die kaum verteidigte Residenzstadt München vom schwedischen Heer eingenommen. Durch Zahlung eines hohen Tributes von 300.000 Talern konnte sich die Stadt vor der Plünderung bewahren. Während Gustav Adolf in der Stadt München keine Plünderungen duldete, hatte er aber auf seinem Weg nach München und während seines 10-tägigen Aufenthaltes die ländlichen Regionen Bayerns für die systematische Plünderung durch seine Soldaten freigegeben. [56]

Bereits Anfang des Jahres 1632 hatte Kaiser Ferdinand II. den 1630 auf dem Regensburger Kurfürstentag entlassenen Wallenstein erneut zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen ernannt, weil nach dem großen Sieg der Schweden bei Breitenfeld zu erwarten war, dass schwedische und mit ihnen verbündete sächsische Truppen nun Böhmen und Bayern bedrohen würden. Wallenstein hatte in Böhmen sehr schnell ein neues Heer aufgestellt, war mit dem Heer nach Nürnberg gezogen und hatte dort ein großes, stark befestigtes und gut versorgtes Lager eingerichtet. Für das im Juni 1632 in München stehende Heer von Gustav Adolf waren dadurch und auch durch den Wankelmut seiner sächsischen Verbündeten die Rückzugswege nach Norden bedroht. Gustav Adolf sah sich gezwungen, von München aus den Rückzug nach Nürnberg anzutreten und Wallenstein dort zum Kampf zu stellen. Jedoch gelang es Wallenstein in der Schlacht an der Alten Veste westlich von Nürnberg bei Zirndorf [57] am 3. September 1632, dem schwedischen Heer zwar keine Niederlage, jedoch so beträchtliche Verluste beizubringen, dass Gustav Adolf zum Abzug gezwungen war. Durch den dann auch folgenden Abzug des Wallenstein-Heeres in die Winterquartiere nach Sachsen war Gustav Adolf gezwungen, den verbündeten Sachsen zur Seite zu stehen. Er verfolgte das abziehende Wallenstein-Heer, konnte es in der Nähe von Leipzig bei Lützen einholen, jedoch misslang ihm der erhoffte überraschende Angriff. Die erst am Folgetag, dem 16. November 1632, wegen Nebels spät beginnende Schlacht bei Lützen verlief zunächst für Gustav Adolf günstig. Das änderte sich aber, als die von Wallenstein bereits in Quartiere entlassene, dann aber zurück beorderte Reitertruppen unter Pappenheim auf dem Schlachtfeld eintrafen, obwohl Pappenheim bald nach dem Eintreffen ums Leben kam. Auch Gustav Adolf verlor in einer unübersichtlichen Situation sein Leben. Nachdem sein Tod bekannt wurde, ergriff Bernhard von Sachsen-Weimar noch auf dem Schlachtfeld den Oberbefehl über die zunächst geschockten Truppen und beendete die Schlacht für die Schweden erfolgreich.

Der Tod von Gustav Adolf war für die Protestanten ein schwer wiegender Verlust. Der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna übernahm die Regentschaft über Schweden und auch den militärischen Oberbefehl. Um den Kampf weiterführen zu können, waren neue Heeresstrukturen und neue Bündnisse erforderlich. Oxenstierna schloss mit den Protestanten des fränkischen , schwäbischen und rheinischen Reichskreises den Heilbronner Bund (1633–1634). Der Tod von Gustav Adolf führte auch zu erheblichen Umgestaltungen der schwedischen Heeresverbände und zu Auseinandersetzungen zwischen den Heerführern, unter denen Bernhard von Sachsen-Weimar als deutscher Reichsfürst eine führende Stellung erringen konnte. Er besetzte im Februar 1633 Bamberg und hatte die Absicht, mit seiner neuen „fränkischen Armee“ die Oberpfalz zu besetzen und im Kampf um Regensburg diese Schlüsselstadt zu erobern, um von dort aus nach Österreich vorzudringen. Weil es durch ausbleibende Soldzahlungen zu Meutereien bei den Truppen kam, verzögerten sich die Pläne und Regensburg wurde erst im November 1633 erobert und besetzt. Wallenstein hatte es versäumt, von Böhmen aus die Eroberung von Regensburg zu verhindern. Das führte letztlich dazu, dass der bayerische Kurfürst Maximilian und besonders Kaiser Ferdinand II. das Vertrauen zu Wallenstein völlig verloren und Möglichkeiten fanden, Wallenstein am 25. Februar 1634 in Eger ermorden zu lassen.

Nach dem Tod Wallensteins erhielt der Sohn des Kaisers, der spätere Kaiser Ferdinand III. , den Oberbefehl über das kaiserliche Heer. Es gelang ihm, in einer gemeinsamen Operation mit dem bayerischen Kurfürsten und dem unter bayerischer Führung stehenden Heer der Katholischen Liga unter dem Kommando von Johann von Aldringen , im Kampf um Regensburg diese von den Schweden im November 1633 besetzte Stadt im Juli 1634 wieder zurückzuerobern. [58] Der Verlust von Regensburg , der durch einen Entlastungsangriff zweier schwedischer Heere, die aber durch die exzessive Plünderung von Landshut viel Zeit verloren, noch fast verhindert wurde, war der Beginn weiterer militärischer Misserfolge für die Schweden. Beide schwedischen Heere mussten in Eilmärschen den bereits nach Württemberg abgezogenen kaiserlich-bayerischen Heeren folgen und erreichten im Regen erschöpft Württemberg. Dort gerieten die schwedischen Feldherren Bernhard von Sachsen-Weimar und Gustaf Horn in Streit über die strategische Frage, wie die von den feindlichen Truppen belagerte Stadt Nördlingen befreit werden könne. Außerdem war es einem spanischen Heer unter dem Kardinalinfanten gelungen, von Süden kommend nach Südwestdeutschland einzudringen und sich mit dem kaiserlichen Heer vor Nördlingen zu vereinigen. Dort kam es im September 1634 zur entscheidenden Schlacht , in der die protestantischen, schwedischen Truppen unter Horn und Bernhard von Sachsen-Weimar eine verheerende Niederlage erlitten, [59] die zum Ende dieser Phase des Krieges führte.

Nach der schweren Niederlage der Schweden brachen im Folgejahr 1635 mit Ausnahme der calvinistisch geprägten Landgrafschaft Hessen-Kassel fast alle protestantischen Reichsstände unter Führung von Kursachsen aus dem Bündnis mit Schweden aus und schlossen mit Kaiser Ferdinand II. den Prager Frieden . Im Friedensvertrag musste der Kaiser den Protestanten die Aussetzung des Restitutionsedikts von 1629 für vierzig Jahre zugestehen. Auch der bayerische Kurfürst Maximilian I. wurde gedrängt, sich dem Bündnis anzuschließen und stimmte zu, obwohl er sein Heer der katholischen Liga in die neue Reichsarmee eingliedern musste. Ziel der Reichsfürsten und der Reichsarmee war es, gemeinsam und mit Unterstützung von Spanien gegen Frankreich und Schweden als den Feinden des Reiches vorzugehen. Damit hörte der Dreißigjährige Krieg endgültig auf, ein Krieg der Konfessionen zu sein. Als Antwort auf den Prager Frieden verbündeten sich 1635 die protestantischen Schweden mit den katholischen Franzosen im Vertrag von Compiègne , um ebenfalls gemeinsam die spanisch-kaiserliche Macht der Habsburger einzudämmen.

Schwedisch-Französischer Krieg (1635–1648)

Die hier wiedergegebene, weithin übliche Bezeichnung der letzten Phase des Krieges als „Schwedisch-Französischer Krieg“ ist leicht irreführend. Nach dem Regierungsantritt von Kaiser Ferdinand III. im Jahr 1637 war diese Phase des Krieges ganz wesentlich geprägt von Kämpfen zwischen kaiserlich-habsburgischen und schwedischen Truppen. Das lag aber nicht in der Absicht die Kaisers, denn seine Leitlinie war eigentlich die Kooperation mit Spanien und der gemeinsame Kampf gegen Frankreich, als den „Quell allen Übels“. [60]

Kriegseintritt Frankreichs

Nach der schweren Niederlage in der Schlacht bei Nördlingen befanden sich die Schweden in einer militärischen Krisensituation. Ihre Verhandlungen mit protestantischen Heerführern und mit Kursachsen blieben ohne Ergebnis, da die schwedischen Bedürfnisse und Forderungen nicht akzeptiert wurden. Stattdessen schlossen 1635 der sächsische Kurfürst und der Kaiser den Frieden zu Prag , dem sich daraufhin fast alle der bis dahin mit Schweden verbündeten protestantischen Reichsfürsten und Reichsstädte anschlossen. Das bestärkte den Kaiser und Kursachsen in der Überzeugung, mit dem Prager Friedensvertrag die Basis zur Beendigung des Konflikts mit Schweden gelegt zu haben.

Diese Hoffnung erwies sich als Illusion, denn nun musste Frankreich als bisheriger finanzieller Unterstützer von Schweden fürchten, dass der Krieg zum Vorteil des Habsburger Kaisers enden könnte. Frankreich, das bisher nur über einen Stellvertreterkrieg indirekt am Krieg beteiligt war, entschloss sich, nun auch mit eigenen Truppen aktiv zu werden. Zunächst erfolgte am 19. Mai 1635 eine Kriegserklärung von Frankreich an Spanien. Spanische Truppen hatten im März 1635 die seit 1632 von französischen Truppen besetzte Stadt Trier im Handstreich eingenommen und den Kurfürsten von Sötern gefangen genommen. Die von Frankreich geforderte Freilassung des verbündeten Kurfürsten wurde verweigert, und der Kurfürst blieb stattdessen bis April 1645 in Haft. [61]

Die Kriegserklärung Frankreichs an den Habsburger Kaiser in Wien erfolgte am 18. September und kam einem geplanten Präventivschlag des Kaisers nur kurz zuvor. Die Kriegserklärung hatte für den Kaiser zwar nur indirekte, aber schwerwiegende Folgen. Bisher hatten sich französische finanzielle Zuwendungen an die Schweden und spanische Zuwendungen an den Kaiser ungefähr ausgeglichen. Nun aber war Spanien als offizieller Kriegsteilnehmer selbst schwer gefordert. Das musste sich zwangsläufig auf die finanziellen Zuwendungen von Spanien an den Kaiser negativ auswirken, während Frankreich nicht zusätzlich finanziell gefordert war. [62]

Bevor Frankreich in den Krieg eintrat, verfügte die französische Armee über 72 Infanterieregimenter . Im Jahr des Kriegseintritt erhöhte sich die Zahl auf 135 Regimenter, erreichte im Jahr 1636 174 Regimenter und gipfelte 1647 in einer Zahl von 202 Regimentern. Nach einer Heeresreform 1635 zählte jedes Linienregiment 1060 Mann. Im Jahr 1635 betrug die Zahl der französischen Infanterie ca. 130.000 Mann, im Jahr 1636 waren es ca. 155.000 Mann und im Jahr 1647 ungefähr 100.000 Mann. [63] Bei Kriegseintritt galt das französische Heer als in einem schlechten Zustand befindlich und setzte sich aus Soldaten zusammen, die gegenüber den im Krieg kampferprobten kaiserlichen und schwedischen Soldaten unerfahren waren.

Stabilisierung Schwedens

Schlacht bei Nördlingen im September 1634
Schlacht bei Wittstock im Oktober 1636

Im Zusammenspiel von Frankreich und Schweden wurden auf dem Kriegsschauplatz des Heiligen Römischen Reiches Operationsabgrenzungen vorgenommen. Frankreich übernahm die von Schweden aufgegebene Operationszone Süddeutschland. Dazu gehörte auch die Übernahme von befestigten Orten und Schanzen am Oberrhein von den Schweden. Die Schweden zogen sich vollständig nach Norddeutschland an die Küste der Ostsee, nach Mecklenburg und ins Elbegebiet zurück. Dort war der von Schweden per Schiff über die Ostsee erfolgende Nachschub gesichert. Von dort aus konnten Sachsen und Böhmen bedroht werden, denn Brandenburg war ein militärisch schwacher Gegner.

Da Schweden fortan Bernhard von Sachsen-Weimar nicht mehr unterstützte, nahm dieser eigene Bündnisverhandlungen mit Richelieu auf. Im Oktober 1635 wurde ein Bündnis- und Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die ehemalige schwedische Südarmee unter dem Kommandeur Bernhard von Sachsen-Weimar wurde dem französischen Oberkommando unterstellt und dem Kommandeur ein Territorium im Elsass zugesichert. [64] Bernhard von Weimar wurden jährlich vier Millionen französische Pfund als Verfügungsetat zugesichert, womit er 18.000 Soldaten besolden und versorgen sollte. Seine Armee setzte sich aus ehemaligen Söldnern der schwedischen Armee (sog. Bernhardiner oder Weimaraner ) und französischen Verstärkungen zusammen. [65] Die politische Führung unter Axel Oxenstierna zog sich vom 6. Juni bis zum 19. September 1635 nach Magdeburg zurück und der militärische Oberbefehlshaber Johan Banér verlegte das letzte auf deutschem Boden befindliche schwedische Heer ebenfalls nach Magdeburg. Vertragliche Grundlage hierfür bildete der im März 1636 auf Grundlage des Vertrags von Compiègne geschlossene Vertrag von Wismar . Danach sollte Schweden den Krieg über Brandenburg und Sachsen in die habsburgischen Erblande in Böhmen und Mähren verlegen und Frankreich sollte sich der Gebiete der österreichischen Habsburger am Rhein bemächtigen.

Als französische Truppen im Mai 1635 versuchten, die Spanische Niederlande und im September 1635 das südliche Rheinland zu erobern, scheiterte das Vorhaben in den Niederlanden durch den Entsatz von Löwen durch das kaiserliche Hilfskorps für die Spanier unter Octavio Piccolomini und am Rhein durch das kaiserliche Hauptheer unter Matthias Gallas . Gallas konnte die verbündeten Heere von Frankreich und von Bernhard von Sachsen-Weimar nach Metz abdrängen, letzterer konnte aber die Stellungen am Oberrhein halten. Nach der Auflösung des Heilbronner Bundes eröffnete die Sächsische Armee im Oktober 1635 förmlich den Krieg gegen den einstigen Verbündeten Schweden und blockierte ab November 1635 Magdeburg . Die schwedischen Soldaten wurden unruhig und auch Generäle argwöhnten Friedensverhandlungen über ihre Köpfe hinweg. Nach der schweren Niederlage der Schweden bei Nördlingen hatte eine Meuterei im schwedischen Heer gedroht und noch im August 1635 wurde der schwedische Reichskanzler Oxenstierna von meuternden Gruppen festgehalten. Er entzog sich im September heimlich dem Zugriff der Truppe, da er um sein Leben fürchtete. Im Oktober 1635 beendeten Erfolge der Schweden unter Banér in der Schlacht bei Dömitz und anschließend bei Kyritz gegen ein brandenburgisches Heer die Gefahr eines schwedischen Zusammenbruchs. [66]

Die Schweden setzten nun alles daran, ihre auf Pommern und Mecklenburg zusammengeschrumpfte Machtbasis zu erweitern. Das konnte gelingen, weil sich die Kaiserlichen zunächst auf Frankreich konzentrierten und die Vertreibung der Schweden aus dem Reichsgebiet Kursachsen überließen. Kaiserliche und bayerische Truppen unter Piccolomini und Johann von Werth unterstützen dazu 1636 die spanischen Truppen in den südlichen Niederlanden. Sie drangen gemeinsam Anfang Juli von Mons aus in Nordfrankreich ein. Nachdem sie La Capelle erobert hatten und entlang der Oise Richtung Paris vorgestoßen waren, drehten sie in der erwarteten Richtung der französischen Armee nach Westen ab, eroberten Le Catelet und überschritten Anfang August von Norden her die Somme . In Paris kam es zu Aufständen, nachdem die Angreifer Mitte August die nur 100 km nördlich entfernte französische Grenzfestung Corbie erobert hatten. [67] Im Zusammenwirken von Richelieu und König Ludwig XIII. wurde ein Volksheer gebildet, dem es gelang, die Bedrohung von Paris abzuwenden.

Im Süden sollte Gallas mit einem weiteren Heer nach Frankreich vorstoßen, wozu er im nördlichen Elsass seine Truppen sammelte. Zunächst musste er jedoch Reiterverbände in die spanische Franche-Comté senden, deren Hauptstadt Dole von einem französischen Heer belagert wurde. Der Entsatz gelang und kaiserlich-lothringische Reiter verheerten in der Folge das Gebiet bis Dijon . Als Angriffsrichtung für Gallas' Heer kam nur Burgund in Frage, da seine Kavallerie schon vor Ort war. Einem Vordringen von dort in Richtung Paris verlegte aber das Heer Bernhard von Sachsen-Weimars bei Langres den Weg. Im Norden wurde Corbie nach einer Belagerung durch das französische Volksheer im November 1636 wieder zurückerobert. Die Spanier unter dem Kardinalinfanten hatten sich zu spät für einen Entsatz entschieden, da sie ihre Operationen bereits als abgeschlossen ansahen. Die spanische Militärführung gab sich letztlich mit dem Erwerb einiger französischer Grenzfestungen zufrieden, was Piccolomini als vergebene Chance betrachtete. Gleichzeitig gelang den Schweden in der Schlacht bei Wittstock ein Sieg gegen ein kaiserlich-kursächsisches Heer. Dieser stellte sich als so umfassend heraus, dass die kaiserlichen Truppen im nächsten Jahr als Verstärkung im Nordosten des Reiches gebraucht wurden. Zuvor versuchte Gallas noch eine letzte Offensive ins Innere Frankreichs, um Winterquartiere im Feindesland zu gewinnen und schwächer verteidigte Gebiete zu verheeren, er scheiterte aber Anfang November an schlechter Witterung und der erbitterten Verteidigung der Grenzstadt Saint-Jean-de-Losne . Da die Franche-Comté den Kaiserlichen keine Winterquartiere einräumte, musste Gallas seine Truppen gegen die Absichten der kaiserlichen Militärführung wieder den langen Weg zum Rhein zurückziehen. Nur knapp die Hälfte von Gallas' Heer blieb schließlich doch zur Sicherung der Freigrafschaft dort, während der Rest von einem langen Rückzug ausgezehrt wurde. [68]

Nach dem Sieg bei Wittstock hatte sich die Lage für Schweden deutlich gebessert. Kurbrandenburg war wieder unter schwedischer Kontrolle und der brandenburgische Kurfürst musste nachKönigsberg in Preußen fliehen. [69] Im Frühjahr 1637 drangen die Schweden unter Banér auch in Kursachsen ein. Die Belagerung von Leipzig scheiterte aber, und nachdem sächsische Truppen und die aus Burgund zurückgekehrte kaiserliche Hauptarmee Banér zum Rückzug nach Pommern gezwungen hatten, waren die Schweden wieder in ihrer Küstenbasis eingeschlossen. [70] Der Krieg trat nun wieder auf der Stelle und die Zahl der Operationen verringerte sich. Der Grad der Verwüstungen aber war stark angestiegen, denn ganze Regionen waren bereits menschenleer.

Krise und Zwischenhoch der Habsburger

Feldzug Bernhards von Weimar anfangs 1638
Wichtige Kampfgebiete am südlichen Oberrhein 1638

Der direkte Kriegseingriff der Franzosen und ihre Subsidienzahlungen hatten dazu geführt, dass die schwedische Schwächephase nach 1634 überwunden wurde. 1637 war der Kaiser gestorben. Sein Nachfolger Ferdinand III. drängte zwar auf einen Ausgleich, doch der Prager Frieden war zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte. Sämtliche andere Friedensinitiativen wie die von Papst Urban VIII. ( Kölner Friedenskongress ) oder dem Hamburger Kongress von 1638 waren gescheitert. [71] Frankreich selbst wollte vor einer Restitution der Pfalz , Hessen-Kassels, Braunschweig-Lüneburgs und weiterer protestantischer Reichsstände als auch den Erhalt von Kriegsentschädigungen keinen Frieden schließen. Letztlich vertrat auch Ferdinand III. die Interessen der alten Kirchenverhältnisse, bemühte sich aber mehr um einen reichsständischen Konsens.

Die direkte Kriegsbeteiligung war für die Franzosen selbst bisher wenig erfolgreich verlaufen, die 1636 im Année de Corbie gerade so eine Katastrophe abwenden konnten [72] und ihre einst vom Trierer Kurfürsten überlassenen Brückenköpfe am Rhein ( Philippsburg und Ehrenbreitstein ) bis 1637 an die Kaiserlichen verloren hatten. [73] Erst die Entlastung im Kampf gegen die Spanier durch niederländische Erfolge wie die Eroberung von Breda 1637 und die Vorstöße Bernhards von Sachsen-Weimar am Oberrhein brachten Frankreich wieder erfolgreich in das Kriegsgeschehen zurück. [74] Bernhards Heer besiegte 1637 zunächst den Herzog von Lothringen im Norden der Franche-Comté und zog anschließend zum Oberrhein. Ende 1637 noch von Johann von Werth wieder über den Rhein zurückgedrängt, fügte sein Heer den kaiserlichen Truppen im nächsten Jahr mehrere Niederlagen zu. Im Januar 1638 eröffnete das weimarische Heer einen Winterfeldzug auf linksrheinischem Gebiet und nahm die Waldstädte Säckingen und Laufenburg ein. Dann belagerte das Heer die strategisch wichtige Stadt Rheinfelden und besiegte nach einem ersten Misserfolg am 28. Februar im zweiten Versuch am 3. März das von seiner Rückkehr völlig überraschte kaiserliche Entsatzheer unter Savelli und Werth in der Schlacht bei Rheinfelden . Nach der Übernahme der Stadt Freiburg im April 1638 begann das weimarische Heer im Mai 1638 mit der Belagerung von Breisach . Die stark verteidigte Reichsfestung Breisach musste trotz zweier Versuche zum Entsatz durch kaiserlich-bayerische Heere im Dezember 1638 kapitulieren. Ein für 1639 geplanter Feldzug fand nicht statt, da Bernhard von Sachsen-Weimar am 18. Juli 1639 überraschend verstarb. [75]

Im Frühjahr 1638 befürchtete Richelieu beim schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna einen zunehmenden Wunsch nach einem Separatfrieden und drängte deshalb auf Verabschiedung des Hamburger Vertrags . Darin verlängerten Schweden und Frankreich ihr Bündnis gegen den Kaiser und schlossen einen jeweiligen Separatfrieden mit ihm aus. Weitere 14.000 schwedische Soldaten erreichten Norddeutschland. Der bislang in Pommern eingeschlossene Banér konnte wieder in die Offensive übergehen, während die Kaiserlichen an immer schlechterer Versorgung im norddeutschen Kriegsgebiet litten. Sie erhielten nur unzureichende Unterstützung gegen die Schweden durch das schwache brandenburgische Heer, ihre eigenen Verstärkungen wurden zum Entsatz Breisachs umgelenkt. Als zusätzlich ein mit englischen Geldern finanziertes pfälzisches Heer in Westfalen eindrang, musste der Oberbefehlshaber Gallas zu dessen Abwehr eigene Truppen aus Pommern abziehen. Die Kaiserlichen unter Melchior von Hatzfeldt zerschlugen im Oktober 1638 das pfälzisch-schwedische Heer unter Erbprinz Karl Ludwig in der Schlacht bei Vlotho . [76] Im Nordosten scheiterte dagegen endgültig das Einschließen der Schweden in Pommern, da die Versorgung und Überwinterung der Kaiserlichen in dem Gebiet nicht länger möglich war. Gallas zog sein geschwächtes Heer im Winter 1638 in die Erblande zurück, während die Schweden unter Johan Banér über das ausgezehrte Gebiet hinweg nach Sachsen zogen. Sie schlugen im April 1639 ein sächsisches Heer bei Chemnitz und stießen weiter nach Böhmen bis vor die Mauern von Prag vor. [77] Die Feinde Habsburgs im Reich registrierten aufmerksam, wie die Übermacht des Kaiserlichen Militärs dahinschmolz. Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel brach Verhandlungen über einen Beitritt zum Prager Frieden ab und schloss im Spätsommer 1639 ein Bündnis mit Frankreich. Die in den Prager Frieden einbezogenen Welfenherzöge von Wolfenbüttel und Lüneburg gingen ein Bündnis mit Schweden ein. [78]

1640 berief der Kaiser den Regensburger Reichstag ein und setzte damit ein richtungsweisendes Signal auf dem langen Weg zum Frieden. Der Reichstag gab der ständischen Opposition ihr Forum zurück. Die Dominanz des monarchischen Systems war zerbrochen. Ein Friedensschluss war jedoch nur mit den hier nicht vertretenen Mächten Frankreich und Schweden möglich. [79] Militärisch führten die schwedischen Erfolge zu einer Abberufung von Gallas als Oberbefehlshaber und zur Rückberufung von Piccolominis Hilfskorps für die Spanier in die österreichischen Erblande. Mit einem gut organisierten Winterfeldzug gelang Piccolomini Anfang 1640 die Vertreibung der Schweden aus Böhmen. [80] Im Frühjahr und Sommer lagen sich Kaiserliche und Schweden mehrmals ergebnislos gegenüber, die Kaiserlichen drängten unter dem Oberbefehl Erzherzog Leopold Wilhelms ihre Gegner aber langsam zurück bis hin zur Eroberung Höxters Anfang Oktober. [81] Die Schweden versuchten im Gegenzug ein gemeinsames Vorgehen mit dem nun französischen ehemaligen Heer Bernhards, die Weimaraner genannt; im Januar 1641 stießen sie in einem der typischen schwedischen Blitzfeldzüge bis Regensburg vor. Die Alliierten konnten den dort tagenden Reichstag jedoch nicht sprengen, da rechtzeitig das Eis der zugefrorenen Donau brach und bayrische Kavallerie zum Schutz der Stadt eintraf. [82]

Nach Banérs Überraschungsangriff musste er vor überlegenen kaiserlichen und bayrischen Truppen unter Piccolomini und Geleen fliehen und konnte sein Heer nur unter schweren Verlusten nach Sachsen retten, wo er todkrank in Halberstadt ankam. Banérs baldiger Tod führte zu Auflösungserscheinungen im schwedischen Heer. Das schien ein letztes Mal ein Fenster für das dauerhafte Ausscheiden der Schweden aus dem Krieg zu eröffnen. [83] Im Sommer 1641 endete der Krieg zwischen Brandenburg und Schweden, was ein weiterer schwerer Schlag für das Prager Friedenssystem darstellte. Der Kaiser musste in Verhandlungen mit den Schweden nun zwar weniger Rücksicht auf die Brandenburger Ansprüche auf Pommern nehmen, die Schweden erhielten jedoch Durchzugsrechte in Brandenburg, die den Kaiserlichen dagegen nicht immer selbstverständlich gewährt wurden. Kaiserliche und Bayern stießen zur selben Zeit über Halberstadt nach Wolfenbüttel vor, um die von Lüneburger Truppen und dem Restheer der Schweden belagerte Festung zu entsetzen. Ein Angriff auf die Stellungen der Belagerer scheiterte zwar, diese zogen letzten Endes aber doch erfolglos von der Festung ab. Gleichzeitig gelang Hatzfeldt ein Erfolg mit der Einnahme von Dorsten , der hessischen Hauptfestung in Westfalen. [84] Nach Erfolgen gegen die deutschen Verbündeten der Schweden erreichten die Kaiserlichen aber nicht die Zerschlagung des schwedischen Heeres, das ab Ende 1641 von seinem neuen Oberbefehlshaber Lennart Torstensson erfolgreich reorganisiert wurde und im kommenden Jahr zu einem folgenreichen Gegenschlag ausholen würde.

Feldzugsjahr 1642, Zweite Schlacht bei Breitenfeld

Zunächst verloren die kaiserlichen Hilfstruppen für die Spanier unter Lamboy Anfang 1642 die Schlacht bei Kempen am Niederrhein gegen Hessen-Kassel und die Weimaraner unter Guébriant . Das hinderte die Spanier am Ausnutzen ihres Sieges in der Schlacht bei Honnecourt und zwang das bayerische Heer, sich von den Kaiserlichen zu trennen, um Kurköln gegen Guébriant zu schützen. Anschließend zog Torstensson mit dem schwedischen Heer über Schlesien nach Mähren und eroberte unterwegs Glogau und Olmütz . Kaiserliche Truppen manövrierten gegen die schwedische Armee und drängten sie schließlich nach Sachsen zurück. Die Schweden unter Torstensson belagerten dann Leipzig, und die Kaiserlichen stellten ihn in der Zweiten Schlacht bei Breitenfeld . Sie erlitten aber hohe Verluste und eine schwere Niederlage annähernd vergleichbar mit der ersten Schlacht von Breitenfeld. [85]

Kämpfe im Westen, Torstenssonkrieg, Beginn der Friedensverhandlungen

Schlacht bei Rocroi im Mai 1643
Bestürmung von Prag im Oktober 1648

Ab 1643 verhandelten die kriegführenden Parteien – das Reich, Frankreich und Schweden – in Münster und Osnabrück über einen möglichen Frieden. Die Verhandlungen, immer begleitet von weiteren Kämpfen zur Gewinnung von Vorteilen, dauerten aber noch fünf Jahre an.

Die sich zuspitzende Krise Spaniens nach den Aufständen auf der Iberischen Halbinsel 1640 und der verlorenen Schlacht bei Rocroi gegen Frankreich 1643 wirkte sich auch auf die Lage im Reich aus. Madrid sah sich nicht mehr in der Lage, die Wiener Hofburg finanziell zu unterstützen und war militärisch in großem Maße auf der iberischen Halbinsel gebunden. Wien konnte fortan nicht mehr auf spanische Rettungsaktionen rechnen, wenn es im Reich in eine militärische Notlage geriet. [86] Nach dem Tod Bernhards von Weimar gelang es den Franzosen nicht, auf dem rechten Rheinufer weiter voranzukommen. Erst die enormen Verluste der spanischen Flandernarmee bei Rocroi erlaubten es Frankreich, mit größeren Kontingenten an der Rheinfront zu operieren. [87] Hier aber trat ihnen Bayern in den Weg. Die bayerische Armee konnte sich in Süddeutschland gut gegen die französische Armee behaupten. Sie verfügte über eine bessere Versorgung als die Kaiserlichen und mit dem Lothringer Franz von Mercy und dem Reitergeneral Johann von Werth über sehr fähige Heerführer. Zusammen mit lothringischen und spanischen Truppen sowie einem kaiserlichen Korps unter Melchior von Hatzfeldt gelang ihnen in der Schlacht bei Tuttlingen die fast völlige Vernichtung eines französisch-weimaranischen Heeres. Auch Frankreich zeigte inzwischen Züge von Kriegsmüdigkeit. Dort entstanden Unruhen aufgrund der kriegsbedingt erhöhten Steuerbelastung. [88] Dem bayerisch-kaiserlichen Heer gelang es 1644 Freiburg zurückzuerobern und den Franzosen unter General Turenne in der Schlacht am Lorettoberg schwere Verluste zuzufügen. [89] Condé besetzte im Gegenzug mehrere Städte am Rhein, darunter Speyer, Philippsburg, Worms und Mainz.

Das schwedische Militär zog Ende 1643 nach einem erneuten Eindringen in Mähren überraschend ab, um im Torstenssonkrieg Dänemark anzugreifen. Die Kaiserlichen reagierten mit einer eigenen Offensive zur Unterstützung der Dänen bis nach Jütland , die allerdings erfolglos blieb. Der kaiserliche Rückmarsch aus Holstein entwickelte sich zu einer Katastrophe. Im Herbst 1644 vom schwedischen Heer Torstenssons erst in Bernburg , dann in Magdeburg eingeschlossen, desertierten viele Soldaten. Nach einem Ausbruch mit schweren Verlusten schlug sich Gallas' Truppe nach Böhmen durch. Ein neu aufgestelltes Heer unter Befehl Hatzfeldts stellte sich am 6. März 1645 den in Böhmen eingedrungenen Schweden in der Schlacht bei Jankau entgegen, und wurde ebenfalls zerschlagen. [90] Daraufhin zogen sich die verbliebenen kaiserlichen Truppen nach Prag zurück, um die böhmische Hauptstadt vor weiteren Angriffen der Schweden zu schützen. Die Schweden entschlossen sich jedoch mit ihrer rund 28.000 Mann starken Armee weiter Richtung Wien vorzustoßen. Im Juli 1645 führte Rákóczi seine Truppen nach Mähren, um Torstensson bei der Belagerung von Brünn zu unterstützen. Ferdinand III. erkannte die Gefahr eines gemeinsamen militärischen Vorstoßes von Torstensson und Rákóczi gegen Wien. Am 13. Dezember 1645 wurde zwischen Kaiser Ferdinand III. und Fürst Georg I. Rákóczi von Siebenbürgen der Linzer Frieden geschlossen. Mit Sachsen hatte zuvor allerdings auch ein Verbündeter des Kaisers mit den Schweden den Waffenstillstand von Kötzschenbroda geschlossen und war aus dem Krieg ausgeschieden. Nach der Abwehr des schwedischen Vorstoßes an der Donau und der erfolgreichen Verteidigung von Brünn mussten die Schweden sich wieder aus Niederösterreich zurückziehen, wo sie bis Mitte 1646 noch Korneuburg behaupteten, und wurden auch aus Böhmen zurückgedrängt.

Im Westen war Turenne im Frühjahr 1645 in Württemberg eingefallen und wurde am 5. Mai bei Mergentheim-Herbsthausen von Mercys Heer geschlagen. Im August 1645 folgte aber mit der verlorenen Schlacht bei Alerheim eine entscheidende Wende gegen Bayern, die Mercy und viele Soldaten verloren. Auch die Franzosen erlitten hohe Verluste und mussten sich zunächst wieder über den Rhein zurückziehen, doch im Sommer 1646 gelang es einer vereint operierenden alliierten Armeen der Franzosen und Schweden, in Bayern einzudringen. Diese nahmen im Winter ihr Quartier in Oberschwaben . Kurfürst Maximilian distanzierte sich daher vom Kaiser und schloss im März 1647 den Ulmer Waffenstillstand mit Frankreich, Schweden und Hessen-Kassel . Doch schon ein halbes Jahr danach schloss sich Bayern wieder den Kaiserlichen an. [91]

Die Kämpfe dauerten weiter an, ohne dass sich noch große Kräfteverschiebungen oder eine entscheidende Schlacht ergaben. Noch im Mai 1648 kam es bei Augsburg zur letzten großen Feldschlacht zwischen französisch-schwedischen und kaiserlich-bayerischen Heeren. Die kaiserlich-bayerischen Truppen verloren in einem Rückzugsgefecht ihren Tross und ihren Befehlshaber Peter Melander von Holzappel , konnten sich aber in guter Ordnung nach Augsburg zurückziehen. Durch Verluste und Desertationen geschwächt, mussten die Verbündeten in der Folge die Verteidigungslinie am Lech aufgeben und sich bis an den Inn zurückziehen. Das ermöglichte eine weitere Verwüstung Kurbayerns. Ein kleines schwedisches Heer drang danach in Böhmen ein, wo es im Juli 1648 handstreichartig die Prager Kleinseite einnahm und anschließend zusammen mit nachrückenden Verstärkungen die Alt- und Neustadt belagerte. [92] In der Zwischenzeit drängten Kaiserliche und Bayern unter Befehl des zurückberufenen Piccolomini die gegnerischen Heere wieder langsam aus Bayern heraus und errangen noch einen kleineren Sieg in der Schlacht bei Dachau . Im Süden Böhmens sammelten die Kaiserlichen Entsatztruppen für das belagerte Prag. Zu einer entscheidenden Schlacht um das Schicksal der Stadt, in der der Konflikt 30 Jahre vorher seinen Anfang genommen hatte, sollte es aber nicht mehr kommen. Anfang November 1648 brachen die Schweden die Belagerung ab, kurz vor Eintreffen des kaiserlichen Entsatzheeres, das schon die Kunde vom am 24. Oktober abgeschlossenen Westfälischen Frieden mitbrachte.

Westfälischer Friede und die Kriegsfolgen

Ein Flugblatt gibt den Friedensschluss zu Münster bekannt, der den Dreißigjährigen Krieg beendet.
Verteilung des kriegsbedingten Bevölkerungsrückgangs im Reich

Im Rahmen der Hamburger Präliminarien einigte man sich Ende 1641 schließlich, einen allgemeinen Friedenskongress in den Städten Münster (für die Katholiken) und Osnabrück (für die protestantische Seite) abzuhalten. Zuvor war an Köln und später an Lübeck und Hamburg als Kongressorte gedacht worden. Nachdem der Chefunterhändler GrafMaximilian von Trauttmansdorff im Sommer 1647 nach seinem gescheiterten Schlichtungsversuch aus Münster abgereist war, führten Reichshofrat Isaak Volmar und der kaiserliche Gesandte, Graf (später Fürst) Johann Ludwig von Nassau-Hadamar die Friedensverhandlungen endlich zum erfolgreichen Abschluss.

Im Westfälischen Frieden wurde neben der katholischen und der lutherischen nun auch die reformierte Konfession im Reich als gleichberechtigt anerkannt. Konfessionelle Parität wurde für die vier paritätischen Reichsstädte Augsburg , Biberach , Dinkelsbühl und Ravensburg festgeschrieben. Umfangreiche Regelungen betrafen die religiösen Streitfragen. Dabei fand man zu teilweise pragmatischen, teilweise auch zu kuriosen Lösungen. So wurde für das Hochstift Osnabrück eine alternierende Regierung von evangelischen Bischöfen (aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg) und katholischen Bischöfen geschaffen. Das Hochstift Lübeck wurde als einziges evangelisches Hochstift mit Sitz und Stimme im Reichstag erhalten, um das Haus Gottorf mit einer Sekundogenitur zu versorgen. Für die katholischen Klöster in den erloschenen Bistümern Halberstadt und Magdeburg , die ab 1680 an Brandenburg fielen, wurden Sonderregelungen getroffen.

Die neue Großmacht Schweden erhielt 1648 auf Kosten des erbberechtigten Brandenburgs Vorpommern einschließlich Stettin mit der gesamten Odermündung, die Stadt Wismar samt Neukloster sowie das Erzbistum Bremen mitsamt dem Bistum Verden als Reichslehen. Dänemark, das die sogenannten Elbherzogtümer für sich beanspruchte, wurde übergangen.

Spanien einigte sich mit den Generalstaaten auf eine staatliche Unabhängigkeit. Das Erzherzogtum Österreich trat an Frankreich den Sundgau ab. Eine katholische Hegemonie über das Reich wurde nicht erreicht.

Ansonsten änderte sich im Reich vergleichsweise wenig: Das Machtsystem zwischen Kaiser und Reichsständen wurde neu austariert, ohne die Gewichte im Vergleich zur Situation vor dem Krieg stark zu verschieben. Die Reichspolitik wurde nicht entkonfessionalisiert, sondern nur der Umgang der Konfessionen neu geregelt. Frankreich hingegen wurde zum mächtigsten Land Westeuropas. Die Friedensverträge gewährten zudem der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Unabhängigkeit von der Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte (Art. VI IPO = § 61 IPM) und erkannten damit faktisch ihre staatliche Unabhängigkeit an, was jedoch nur die De-jure -Feststellung eines de facto seit Ende des Schwabenkrieges von 1499 feststehenden Umstandes war. Auch mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der Generalstaaten wurde im Wesentlichen eine ein Jahrhundert zuvor begonnene und de facto auch schon lange vorher abgeschlossene Entwicklung ratifiziert. Mit dem Burgundischen Vertrag war die Spanische Niederlande 1548 bereits teilweise aus dem Reichsverband gelöst worden, der nördliche Teil hatte sich schließlich 1581 für unabhängig erklärt .

Noch offen gebliebene Fragen, insbesondere zum Thema Truppenabzug, wurden in den Folgemonaten im Friedensexekutionskongress in Nürnberg geklärt. Die Überführung von Soldaten ins Zivilleben war vielerorts problematisch. [93] Einige vorherige Söldner schlossen sich zu Banden zusammen, die marodierend durch die Lande zogen, während andere als Wachleute zur Abwehr eben jener Banden Verwendung fanden. Ein gewisser Vorteil der gescheiterten Einigung zwischen Frankreich und Spanien bestand darin, dass die Soldaten im fortgeführten Krieg beider Länder eine Weiterbeschäftigung finden konnten. Auch venezianische Werbungen für den Krieg um Kreta gegen die Osmanen bot vielen Söldnern eine Möglichkeit, den Kriegsdienst fortzuführen. [94]

Teile des Heiligen Römischen Reichs waren stark verwüstet worden. Die Höhe des Rückgangs der Gesamtbevölkerung im Reichsgebiet von zuvor rund 16 Millionen ist nicht genau bekannt. Die Schätzungen reichen von 20 bis 45 %. Nach einer verbreiteten Angabe sind etwa 40 % der deutschen Landbevölkerung dem Krieg und den Seuchen zum Opfer gefallen. In den Städten wird der Verlust auf weniger als 33 % geschätzt. Die Verteilung des Bevölkerungsrückgangs war dabei sehr unterschiedlich: [95] Die Verluste waren dort am größten, wo die Armeen durchzogen oder lagerten. In den von den Kriegswirren besonders betroffenen Gebieten Mecklenburgs, Pommerns, der Pfalz und Teilen Thüringens und Württembergs kam es zu Verlusten bis weit über 50 %, stellenweise bis mehr als 70 % der Bevölkerung. Der Nordwesten und Südosten des Reiches war hingegen kaum von einer Entvölkerung durch das Kriegsgeschehen betroffen. [96]

Zu den Gewinnern des Konfliktes zählte unter anderem die Stadt Hamburg . Das Ziel, die Anerkennung ihrer Reichsstandschaft zu erlangen, wurde zwar nicht erfüllt, jedoch konnte sie große Teile des Handels mit Mitteldeutschland auf sich konzentrieren und sich zu einem führenden Handels- und Finanzplatz Europas entwickeln. Für die großen oberdeutschen Handelsmetropolen beschleunigte der Krieg noch einmal die Abschwungphase des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Von ihrem Niedergang profitierten dagegen die Residenzstädte, die große Konsumströme in ihre Richtung lenken konnten. [97]

Wenig beachtet ist, dass mit der Unabhängigkeit der Niederlande und dem Verlust wichtiger Küstenregionen und Ostseehäfen an Schweden praktisch alle großen Flussmündungen unter fremdem Einfluss standen. Die deutschen Staaten hatten nur wenige Zugänge zur Hohen See und waren damit teilweise vom überseeischen Handel ausgeschlossen. Die Möglichkeiten des Reichs, vom wieder erstarkenden Seehandel zu profitieren, waren dadurch eingeschränkt. Die wirtschaftlichen Spätfolgen des Dreißigjährigen Krieges wie z. B. für die Kolonialisierung , die in der Folgezeit zu großen Gebietsgewinnen anderer europäischer Länder führte, sind in der Forschung umstritten. [98] Mit Bremen und Hamburg besaßen die wichtigsten deutschen Hafenstädte jedenfalls weiter freien Zugang zur Nordsee und zum Welthandel. [97] Reichsständische Kolonialprojekte wie die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie von Pillau und später von Emden aus hatten dagegen aufgrund geringer finanzieller Basis keinen dauerhaften Erfolg.

Frankreich, England, Schweden und die Niederlande konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg zu Nationalstaaten entwickeln. Mit dem aufblühenden Handel ging in diesen Ländern ein Aufschwung des liberalen Bürgertums einher. Umstritten ist dabei, welche geschichtlichen und gesellschaftlichen Folgen dies für das Reich und später Deutschland hatte. [98]

HRR 1648.png
The Protestant Reformation.svg
The Counterreformation.svg


Das Heilige Römische Reich nach dem Westfälischen Frieden (links) und die Ausbreitung des Protestantismus in Europa zu Beginn und Ende des Dreißigjährigen Krieges (rechts)

Finanzierung des Krieges

Die frühmodernen Staaten Europas verfügten zu Beginn des 17. Jahrhunderts weder in finanzieller noch in administrativer Hinsicht über Strukturen, die effizient genug gewesen wären, um stehende Heere von der Größe zu unterhalten, wie sie der Dreißigjährige Krieg erforderlich machte. Die Finanzierung der riesigen Söldnerarmeen stürzte daher alle Kriegsparteien in ständige Geldnöte, ganz besonders die deutschen Fürsten, deren Territorien aufgrund der Länge und Intensität des Konflikts schon bald weitgehend ausgeblutet waren (siehe auch Kipper- und Wipperzeit ).

Marodierende Soldaten. Sebastian Vrancx 1647, Deutsches Historisches Museum Berlin

Die vermeintliche Lösung beschrieb die Parole „ Der Krieg ernährt den Krieg “. Die Heere trieben in den von ihnen durchstreiften Gebieten Abgaben und Kontributionen in Form von Geld und Naturalleistungen ein. Das heißt: Das Land, in dem gerade gekämpft oder das besetzt wurde, musste für die Kriegskosten aufkommen. Dabei achteten die Feldherren darauf, möglichst die Gebiete gegnerischer Parteien zu belasten. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr wuchs sich diese Praxis zu willkürlicher Plünderung mit allen Begleiterscheinungen von Raub und Mord aus. Wallenstein wird die Äußerung zugeschrieben, dass sich ein großes Heer leichter finanzieren lasse als ein kleines, da es auf die Zivilbevölkerung stärker Druck ausüben könne.

Halbwegs regelmäßig besoldete Truppen wie die Wallensteins oder Gustav Adolfs gingen bei der Eintreibung von Geld und Material – zumindest in den ersten Kriegsjahren – disziplinierter vor als die freien Söldnertruppen, die sich je nach Kriegslage mal der einen, mal der anderen Partei anschlossen. Ihnen gehörten Söldner aus nahezu allen Ländern Europas an.

Rezeptionsgeschichte

Von dem Dreyssigjährigen Teutschen Kriege (1648) aus der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Der Krieg in der kollektiven Erinnerung und in der Literatur

Der Historiker Friedrich Oertel schrieb 1947 über die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf den deutschen Nationalcharakter: „Deutsche Eigenschaften bleiben allerdings das mangelnde Gefühl für die ‚liberalitas' des von innen her souveränen Menschen und das mangelnde Gefühl für ‚dignitas'. Die Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges lasten eben noch in tragischer Weise auf der Geschichte unseres Volkes und haben den Reifeprozess aufgehalten. Wann werden die Schatten endlich weichen, wird das Versäumte nachgeholt sein?“ [99]

Der Dreißigjährige Krieg hat vielfältige Spuren in Kunst und Alltagsleben hinterlassen wie im Kinderlied Maikäfer flieg mit dem ihm zugeordneten Reim: Bet, Kinder, bet, / Morgen kommt der Schwed', / Morgen kommt der Ochsenstern , / Der wird die Kinder beten lehren. / Bet, Kinder, bet. Das Maikäfer-Lied steht laut Bazon Brock symbolhaft für eine kollektive Niederlage der Deutschen und blieb im kulturellen Gedächtnis haften. [100]

In seinem Schelmenroman Der abenteuerliche Simplicissimus , erschienen 1669, schilderte Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1625–1676) die Wirren und Gräuel des Krieges und schuf damit den ersten bedeutenden Roman der deutschen Literatur . Augenzeugenberichte haben der Söldner und spätere Bürgermeister von Görzke , Peter Hagendorf , in seiner Chronik [101] , oder die Augustiner-Chorfrau und Priorin des Eichstätter Klosters Marienstein Klara Staiger in ihrem Tagebuch [102] überliefert. Weitere Zeitzeugenberichte liegen von den Ulmern Hans Heberle und Joseph Furttenbach vor.

Das Erlebnis von nicht enden wollendem Krieg, Hunger, Krankheiten und allgemeiner Zerstörung ließ eine Lyrik von bis dahin nicht gekannter Eindringlichkeit entstehen, in der sich die Gewissheit von Tod und Vergänglichkeit mit barocker Lebensgier verband. So schrieb Andreas Gryphius das SonettTränen des Vaterlandes Anno 1636“, das bis heute zu den meistzitierten Antikriegsgedichten zählt. Es beginnt mit den Versen:

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun,
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.

Der als Volksheld und Retter in der Not gefeierte Martin Rinckart verfasste „ Nun danket alle Gott “ und vom Leipziger Zeitzeugen Gregor Ritzsch stammt „Ich hab den Schweden mit Augen gesehen; er tat mir wohl gefallen“.

Der Murrmann behandelt als Sage die Belagerung von Geiselwind .

Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Friedrich Schiller als Historiker und Dramatiker mit dem Krieg. 1792 veröffentlichte er eine „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“. Sieben Jahre später vollendete er sein dreiteiliges Drama Wallenstein .

Mit wachsendem zeitlichen Abstand sahen Schriftsteller in dem großen Konflikt des 17. Jahrhunderts zunehmend eine Metapher für die Schrecken des Krieges überhaupt. Dafür ist der am Beginn des 20. Jahrhunderts entstandene historische Episodenroman Der große Krieg in Deutschland von Ricarda Huch ein Beispiel. [103] Das bekannteste Beispiel aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ist Bertolt Brechts Stück „ Mutter Courage und ihre Kinder “, das im Dreißigjährigen Krieg angesiedelt ist, aber deutlich macht, dass die Verrohung und Zerstörung des Menschen durch die Gewalt überall und zu jeder Zeit möglich ist.

Der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“

Verschiedene Konzeptionen und Herangehensweisen in der Geschichtswissenschaft führten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ grundsätzlich infrage gestellt wurde. Im Jahre 1947 wandte sich der Historiker Sigfrid Heinrich Steinberg in einem Aufsatz für die englische Fachzeitschrift History erstmals gegen seine Verwendung. [104] Später, im Jahre 1966, kam er in The Thirty Years War and the Conflict for European Hegemony 1600–1660 zu dem Schluss, es handele sich bei dem Begriff lediglich um ein „Produkt rückschauender Phantasie“. [105] Demnach „benutzte weder Pufendorf , noch irgendein anderer Zeitgenosse den Ausdruck ‚Dreißigjähriger Krieg'.“ [106]

Gegen diese Aussage wandten sich zunächst nur vereinzelt andere Historiker. [107] Schließlich aber widerlegte der deutsche Historiker Konrad Repgen Steinbergs These, zunächst in einigen Artikeln, später in einem umfangreichen Aufsatz. Anhand zahlreicher Quellen wies er nach, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ schon um die Zeit des Westfälischen Friedens entstanden war. Die Zeitzeugen hätten dabei vom Anfang des Krieges an dessen Dauer in Jahren angegeben; die humanistischen Gelehrten seien zudem durch das Vorbild antiker Schriftsteller inspiriert worden. Die Benennung führte Repgen auch auf das Bedürfnis der Zeitgenossen zurück, der gänzlich neuen Erfahrung Ausdruck zu verleihen, die der Krieg für sie dargestellt habe. [108] Diese Interpretation wurde von anderen Historikern weitgehend übernommen.

Johannes Burkhardt wies gleichwohl darauf hin, dass der Begriff, obwohl zeitgenössisch, dennoch ein Konstrukt bezeichnet haben könne, da es sich beim Dreißigjährigen Krieg in Wirklichkeit um eine Vielzahl paralleler und aufeinander folgender Kriege gehandelt habe. Er führte den Namen darauf zurück, dass die „Kriegsverdichtung“ solche Ausmaße angenommen habe, dass es für die Zeitgenossen fast unmöglich gewesen sei, zwischen den einzelnen Konflikten zu unterscheiden. [109] Diese Annahme stützte 1999 eine Studie von Geoffrey Mortimer über zeitgenössische Tagebücher. [110] Andere Historiker folgen bis heute der Tradition Steinbergs, den „Dreißigjährigen Krieg“ als eine nachträgliche Konstruktion deutscher Historiker zu betrachten. [111]

Rezeption in Museen

Hilfegesuch Wallensteins an Pappenheim ( HGM ) [112]
Pieter Snayers: Die Einnahme der Stadt Neunburg am Walde 1645 ( HGM )

Im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ist dem Dreißigjährigen Krieg ein großer Bereich gewidmet. Ausgestellt sind alle Arten von Bewaffnungen dieser Zeit, wie etwa Hakenbüchsen , Luntenschloss -, Radschloss - und Steinschloss musketen . Figurinen kaiserlicher Pikeniere , Musketiere , Kürassiere und Arkebusiere zeigen die Schutzwaffen und Ausrüstungen der Zeit. Zahlreiche Harnische , Hieb- , Stich- und Stoßwaffen runden den Bereich des Dreißigjährigen Krieges ab. Das Wirken und Schicksal der Feldherren , wie Albrecht von Wallenstein wird ebenso veranschaulicht. Ein besonderes Exponat dabei ist das eigenhändige Handschreiben Wallensteins an seinen Feldmarschall Gottfried Heinrich zu Pappenheim vom 15. November 1632, das am Vorabend der Schlacht bei Lützen geschrieben wurde und bis zum heutigen Tag großflächige Blutspuren Pappenheims aufweist, der tags darauf das Schreiben Wallensteins noch bei sich trug, als er in der Schlacht tödlich verwundet wurde. Besonders beeindruckend ist die sogenannte „Piccolomini-Serie“ des flämischen Schlachtenmalers Pieter Snayers . Es handelt sich dabei um zwölf großformatige Schlachtengemälde, die zwischen 1639 und 1651 entstanden sind und die Feldzüge Octavio Piccolominis in Lothringen und Frankreich in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges zeigen. [113]

In Wittstock an der Dosse befindet sich im Turm der Alten Bischofsburg seit 1998 das Museum des Dreißigjährigen Krieges , welches die Ursachen, den Verlauf, die unmittelbaren Ergebnisse und Folgen sowie die Nachwirkungen des Krieges dokumentiert. In Rothenburg ob der Tauber ist im sogenannten „Historiengewölbe mit Staatsverlies“ eine kleinere Ausstellung über die Gesamtsituation der Stadt in der Zeit des Krieges zu sehen, unter anderem Waffen, Geschütze, Kriegsgerät und militärische Ausrüstungsgegenstände der Zeit.

Im Städtischen Museum Zirndorf ist das Obergeschoss der Geschichte Zirndorfs während des Dreißigjährigen Krieges gewidmet. 1632 kam es nahe der Alten Veste , wo Oberbefehlshaber Albrecht von Wallenstein ein Lager errichtet hatte, zu einer kriegerischen Begegnung mit Gustav II. Adolf von Schweden . Dioramen und Modelle sowie zeitgenössische Schilderungen über das Lagerleben, das Schicksal der Soldaten und der Zivilbevölkerung veranschaulichen dieses Kapitel fränkischer Kriegsgeschichte.

Historische Quellen

Im Bestand „Wilhelmshöher Kriegskarten“ verwahrt das Hessische Staatsarchiv Marburg eine größere Anzahl an Karten zum Dreißigjährigen Krieg. [114] Die Karten dokumentieren Kriegsschauplätze und Kriegsereignisse. Außerdem geben sie Einblicke in die Veränderung der Landschaften, der Städte, der Straßen und Wege usw. Die einzelnen Karten sind vollständig erschlossen und als Digitalisate online einsehbar. [115] Ebenfalls dort wird auch die Stausebacher Ortschronik des Caspar Preis aufbewahrt, der aus seiner bäuerlichen Sicht der Dinge den Kriegsverlauf in Hessen beschreibt. [116] Der Mainzer Historiker Josef Johannes Schmid brachte 2009 eine Quellensammlung heraus. [117] Bereits 1991 publizierte Gottfried Lorenz eine Quellensammlung speziell zur Vor- und Frühgeschichte des Krieges. [118]

Siehe auch

Filme

Literatur

Gesamtdarstellung

Ursache

 • Heinz Duchhardt : Der Weg in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Die Krisendekade 1608–1618. Piper, München 2017, ISBN 978-3-492-05749-3 .
 • Hans Sturmberger: Aufstand in Böhmen. Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Oldenbourg, München 1959.
 • NM Sutherland: The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics. In: English Historical Review. 107, 1992, S. 587–625. (Sutherland kritisiert die teilweise eindimensionale Betrachtung des Dreißigjährigen Krieges als primär deutschen Krieg)

Friedensschluss

 • Klaus Bußmann, Heinz Schilling (Hrsg.): 1648 – Krieg und Frieden in Europa. Katalogband und zwei Textbände. Münster 1998, ISBN 3-88789-127-9 . (Dokumentation der Europaratsausstellung zum 350-jährigen Jubiläum des Westfälischen Friedens in Münster und Osnabrück)
 • Fritz Dickmann : Der Westfälische Friede. Aschendorff, Münster 1965.
 • Heinz Duchhardt (Hrsg.): Der Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-56328-9 .
 • Ernst Höfer: Das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Strategie und Kriegsbild. Böhlau, Köln/ Weimar/ Wien 1997, ISBN 3-412-04297-8 .
 • Konrad Repgen (Hrsg.): Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Probleme und Perspektiven (= Schriften des Historischen Kollegs . Band 8). Oldenbourg, München 1988, ISBN 3-486-53761-X ( Digitalisat ).

Militär

 • Karl Heldmann : Fürsten- und Feldherrenbriefe aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Aus dem Archiv Hans Georgs von Arnim mit historischen Einleitungen veröffentlicht. Göttingen 1913.
 • Lothar Höbelt : Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634–1645. (= Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums . 22). Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 .
 • Bernhard Kroener, Ralf Pröve (Hrsg.): Krieg und Frieden. Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit. Schöningh, Paderborn 1996, ISBN 3-506-74825-4 .
 • Michael Weise: Grausame Opfer? Kroatische Söldner und ihre unterschiedlichen Rollen im Dreißigjährigen Krieg. In: Philipp Batelka, Michael Weise, Stephanie Zehnle (Hrsg.): Zwischen Tätern und Opfern. Gewaltbeziehungen und Gewaltgemeinschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, ISBN 978-3-525-30099-2 , S. 127–148.
 • Julia Zunckel: Rüstungsgeschäfte im Dreißigjährigen Krieg. Unternehmerkräfte, Militärgüter und Marktstrategien im Handel zwischen Genua, Amsterdam und Hamburg (= Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 49). Duncker & Humblot, Berlin 1997, ISBN 3-428-08807-7 .

Wirtschafts- und Sozialgeschichte

 • Jörg-Peter Findeisen: Der Dreißigjährige Krieg. Eine Epoche in Lebensbildern. Styria, Graz/ Wien/ Köln 1998, ISBN 3-222-12643-7 .
 • Benigna von Krusenstjern , Hans Medick (Hrsg.): Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-35463-0 .
 • Markus Meumann, Dirk Niefanger (Hrsg.): Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhundert. Wallstein, Göttingen 1997, ISBN 3-89244-234-7 .
 • Christian Pantle: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand . Propyläen, München 2017, ISBN 978-3-549-07443-5 .

Kulturgeschichte

Lokal- und Regionalgeschichte

 • Dieter Arzberger: Der Dreißigjährige Krieg im Fichtelgebirge. Verlag Gisela Arzberger, Selb 2014, ISBN 978-3-927313-70-5 . (Teil 1 Textteil, Teil 2 Kartenteil)
 • Matthias Asche , Marco Kollenberg, Antje Zeiger: Halb Europa in Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen. Lukas Verlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-86732-323-9 .
 • Matthias Asche: Neusiedler im verheerten Land – Kriegsfolgenbewältigung, Migrationssteuerung und Konfessionspolitik in Zeichen des Landeswiederaufbaus – Die Mark Brandenburg nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts. Aschendorff Verlag, Münster 2006, ISBN 3-402-00417-8 .
 • Martin Bötzinger: Leben und Leiden während des Dreißigjährigen Krieges in Thüringen und Franken (1618–1648) – Ein Augenzeugenbericht. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza 2001, ISBN 3-929000-39-3 .
 • Wilhelm A. Eckhardt, Helmut Klingelhöfer: Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Die Stausebacher Chronik des Caspar Preis 1636–1667. (= Beiträge zur Hessischen Geschichte. Band 13). Trautvetter & Fischer Nachf., Marburg an der Lahn 1998, ISBN 3-87822-110-X .
 • Peter Engerisser: Von Kronach nach Nördlingen – Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und der Oberpfalz 1631–1635. Verlag Heinz Späthling, Weißenstadt 2004, ISBN 3-926621-32-X . (mit mehr als 120 Kurzbiographien)
 • Peter Engerisser, Pavel Hrnčiřík: Nördlingen 1634. Die Schlacht bei Nördlingen – Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges. Verlag Heinz Späthling, Weißenstadt 2009, ISBN 978-3-926621-78-8 . (mit der Vorgeschichte 1632–1634: Eroberung und Verlust von Regensburg; Geschichte der Truppen, Schlachtaufstellungen)
 • Jan N. Lorenzen: 1631 – Die Zerstörung Magdeburgs. In: ders: Die großen Schlachten. Mythen, Menschen, Schicksale. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-593-38122-2 , S. 55–100.
 • Hans Pehle: Der Rheinübergang des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf. Forum Verlag, Riedstadt 2005, ISBN 3-937316-15-9 .
 • Manuel Raschke: Der Niedersächsisch-Dänische Krieg 1625–1629. In: Eva S. Fiebig und Jan Schlürmann (Hrsg.): Handbuch zur nordelbische Militärgeschichte. Heere und Kriege in Schleswig, Holstein, Lauenburg, Eutin und Lübeck 1623–1863/67. Husum 2010, S. 289–308.
 • Bernd Roeck : Als wollt die Welt schier brechen. Eine Stadt im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Beck, München 1991, ISBN 3-406-35500-5 .
 • Axel Stolch, Jörg Wöllper: Die Schweden auf dem Breitwang. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Bopfingen und der Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634. F. Steinmeier, Nördlingen 2009, ISBN 978-3-936363-47-0 .
 • Gunnar Teske: Bürger, Bauern und Gesandte. Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden in Westfalen. 2. Aufl., Ardey-Verlag, Münster 1998, ISBN 3-87023-085-1 .
 • Wolfgang Wüst: Nürnberg, Nördlingen und Dinkelsbühl im Dreißigjährigen Krieg in schwedischer Allianz 1630–1635. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 102 (2015), ISSN 0083-5579 , S. 191–208.
 • Wolfgang Wüst (Hrsg.): Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben und seinen historischen Nachbarregionen: 1618 – 1648 – 2018. Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung in Augsburg vom 1. bis 3. März 2018 (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 111) Augsburg 2018, ISBN 978-3-95786-179-5 .
 • Volker Rödel / Ralph Tuchtenhagen (Hrsg.): Die Schweden im deutschen Südwesten. Vorgeschichte – Dreißigjähriger Krieg – Erinnerung . Kohlhammer Verlag Stuttgart 2020 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg. Reihe B: Forschungen 225). ISBN 978-3-17-037424-9 .

Einzelpersonen

 • Dieter Albrecht : Maximilian I. von Bayern 1573–1651. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-56334-3 .
 • Günter Barudio: Gustav Adolf der Große. Eine politische Biographie. Fischer, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-24358-0 .
 • Robert Bireley: Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578–1637. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-1-107-06715-8 .
 • Heinrich Bücheler: Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager. Thorbecke, Sigmaringen 1994, ISBN 3-7995-4240-X .
 • Jörg-Peter Findeisen : Gustav II. Adolf von Schweden. Der Eroberer aus dem Norden. Edition Katz, Gernsbach 2005, ISBN 3-938047-08-9 .
 • Jörg P. Findeisen: Axel Oxenstierna. Architekt der schwedischen Großmacht-Ära und Sieger des Dreißigjährigen Krieges . Casimir Katz Verlag, Gernsbach 2007, ISBN 978-3-938047-24-8 .
 • Johann Franzl: Ferdinand II. 1578–1637. Kaiser im Zwiespalt der Zeit. Styria, Graz/ Wien/ Köln 1978, ISBN 3-222-11119-7 .
 • Mark Hengerer: Ferdinand III. 1608-1657. Eine Biographie. Böhlau, Wien 2012, ISBN 978-3-205-77765-6 ( Open Access ).
 • Lothar Höbelt : Ferdinand III. 1608–1657. Friedenskaiser wider Willen. Ares-Verlag, Graz 2008, ISBN 978-3-902475-56-5 .
 • Marcus Junkelmann : Maximilian I. von Bayern. Der eiserne Kurfürst (= Kleine bayerische Biografien). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017, ISBN 978-3-7917-2935-0 .
 • Marcus Junkelmann: Tilly. Der katholische Feldherr (= Kleine bayerische Biografien). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3791723549 .
 • Walter Krüssmann: Ernst von Mansfeld (1580–1626); Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg. (= Historische Forschungen . Band 94). Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-13321-5 . (zuvor Phil. Diss. Köln 2007)
 • Golo Mann : Wallenstein. Fischer, Frankfurt am Main 1971, ISBN 3-10-047903-3 . (Erzählende Biografie des kaiserlichen Feldherrn)
 • Ilja Mieck : Wallenstein 1634. Mord oder Hinrichtung? In: Alexander Demandt (Hrsg.): Das Attentat in der Geschichte. Böhlau, Köln ua 1996, ISBN 3-412-16795-9 , S. 143–164.
 • Geoff Mortimer: Wallenstein. Rätselhaftes Genie des Dreißigjährigen Krieges. Aus dem Englischen von Geoff Mortimer und Claus Cartellieri. Primus Verlag, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-86312-304-8 .
 • Robert Rebitsch : Wallenstein. Biografie eines Machtmenschen. Böhlau, Wien ua 2010, ISBN 978-3-205-78583-5 .
 • Barbara Stadler: Pappenheim und die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Gemsberg, Winterthur 1991, ISBN 3-85701-091-6 . (Dissertation Universität Zürich 1990)

Weblinks

Commons : Dreißigjähriger Krieg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Dreißigjähriger Krieg – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Dreißigjähriger Krieg – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Berthold Seewald: Berühmtestes Bild des Dreißigjährigen Krieges ist umzudeuten. In: Die Welt . 26. November 2018, abgerufen am 5. März 2020.
 2. Vgl. etwa Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. München 2018, S. 672 ff.
 3. Vgl. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 16.
 4. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 18 f.
 5. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 20 f.
 6. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 22.
 7. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 23 f.
 8. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 26 f.
 9. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 28.
 10. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 29.
 11. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 31 f.
 12. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 13.
 13. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 14; Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 31.
 14. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 44.
 15. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 33.
 16. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 37.
 17. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 12; Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 35, 39.
 18. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 12.
 19. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 41 f.
 20. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 42.
 21. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 43.
 22. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 15.
 23. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 51.
 24. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 54.
 25. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 55 f.
 26. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 57.
 27. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 60.
 28. a b Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 62.
 29. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 25.
 30. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 63.
 31. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 26.
 32. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 27.
 33. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 28.
 34. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 29.
 35. Volker Press : Kriege und Krisen. Deutschland 1600–1715 (= Neue Deutsche Geschichte . Band 5). Beck, München 1991, ISBN 3-406-30817-1 , S. 197.
 36. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 30.
 37. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 31.
 38. a b Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 72.
 39. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 32.
 40. Jaroslav Goll: Der Convent von Segeberg (1621), Verlag der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1875.
 41. Illustration von Frans Hogenberg von 1621: Wahre Abcontrafactur welcher gestalt den 21. Junij dieses 1621 Jahrs, die Execution uber ettliche Behmische Herrn … ( Digitalisat ).
 42. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 70 f.
 43. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 33 f.
 44. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 77.
 45. Siehe hierzu Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 81–84.
 46. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 35.
 47. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 85.
 48. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 87.
 49. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 37.
 50. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 88.
 51. E. Ladewig Petersen: The Danish Intermezzo. In: Geoffrey Parker (Hrsg.): The Thirty Years' War. 2. Auflage. Routledge, London/ New York 1997, S. 67, 68.
 52. David Perrot: Reichsitalien im Dreißigjährigen Krieg. Der Mantuanische Erbfolgekrieg und der Dreißigjährige Krieg . In: 1648: Krieg und Frieden in Europa . Band 1, S. 153–160, München 1998 ISBN 3-88789-127-9
 53. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   14 .
 54. CV Wedgwood: Der 30jährige Krieg . Paul List Verlag, München 1967, S. 278.
 55. Wolfgang Hahn: Ratisbona Politica II. Studien zur politischen Geschichte der Reichsstadt Regensburg im 17. Jahrhundert bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstages. In: Verhandlungen des Historischen Vereins Regensburg. Band 126, 1986, S. 25. ISSN 0342-2518
 56. Christian Pantle: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand . Propyläen Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017, ISBN 978-3-549-07443-5 , S.   128   ff .
 57. Peter Engerisser, Pavel Hrnčiřík: Nördlingen 1634. 2009, S. 60, 177.
 58. Peter Engerisser: Eine bislang unbekannte Ansicht der Belagerung Regensburgs im Jahr 1634. In: Verhandlungen des Historischen Vereins Regensburg. Band 148, 2008, ISSN 0342-2518 , S. 55–83.
 59. Peter Engerisser, Pavel Hrncirik: Nördlingen 1634. Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges . Späthling, Weißenstadt 2009, ISBN 978-3-926621-78-8 .
 60. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   439 .
 61. Verhaftung des Trierer Erzbischofs und Kurfürsten Philipp Christoph von Sötern 1635
 62. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   9   f .
 63. Stéphane Thion: French Armies of the Thirty Years' War, LRT Editions, 2013, S. 80.
 64. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 274
 65. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 74
 66. Otto von Guericke: Ein Leben für die Alte Stadt Magdeburg, Springer-Verlag, 2013, S. 81
 67. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   120–125 .
 68. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   128–144 .
 69. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 64
 70. Bernhard von Poten : Handwörterbuch der Gesamten Militärwissenschaften: Erster Band: Aa bis Berg, S. 374
 71. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 65
 72. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 275
 73. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   166–168 .
 74. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 279
 75. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 74
 76. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   182–186 .
 77. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   219–227 .
 78. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 275
 79. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 66
 80. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   242–254 .
 81. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   254–268 .
 82. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   269–271 .
 83. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   272–278 .
 84. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   284–292 .
 85. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 284
 86. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 281
 87. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 58
 88. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 283
 89. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 75
 90. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 57
 91. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 286
 92. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 59
 93. „Nicht nur das Soldatenleben endet, sondern auch das Leben mit den freien Moralvorstellungen der Kiegsjahre.“ Kai Naumann in den Archivnachrichten des Landesarchivs Baden-Württemberg, Nr. 57, September 2018, S. 28.
 94. Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse – Geschichte des Dreißigjährigen Krieges . CH Beck, München 2018, S. 617–619.
 95. Ulrich Christian Pallach (Hrsg.): Hunger - Quellen zu einem Alltagsproblem in Europa und der Dritten Welt, 17. bis 20. Jahrhundert. dtv dokumente, München 1986, S. 25.
 96. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60664-9 , S. 91f; Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-33506-7 , S. 119 f.
 97. a b Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse – Geschichte des Dreißigjährigen Krieges . CH Beck, München 2018, S. 631–632.
 98. a b Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60664-9 .
 99. Friedrich Oertel, Brief an Thomas Mann v. 16. Februar 1947, in: Paul E. Hübinger: Thomas Mann, die Universität Bonn und die Zeitgeschichte. München 1974, S. 598 f.
 100. Lotta Wieden: Altes Kinderlied. Maikäfer, flieg! In: FAZ. 12. April 2014, abgerufen am 23. Mai 2017 .
 101. Jan Peters (Hrsg.): Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Eine Quelle zur Sozialgeschichte (= Selbstzeugnisse der Neuzeit. Quellen und Darstellungen zur Sozial- und Erfahrungsgeschichte . Band   1 ). Akademie Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-05-001008-8 .
 102. Ortrun Fina: Klara Staigers Tagebuch. Aufzeichnungen während des Dreißigjährigen Krieges im Kloster Mariastein bei Eichstätt . Regensburg 1981, ISBN 3-7917-0721-3 .
 103. Ricarda Huch : Der große Krieg in Deutschland . Bände 1–3, Leipzig 1912–1914 (Neuauflage: Der Dreißigjährige Krieg. Leipzig 1929).
 104. SH Steinberg: The Thirty Years War – A new Interpretation. In: History. Band 32 (1947), S. 89–102.
 105. SH Steinberg: Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660. Göttingen 1967, S. 5 f.
 106. SH Steinberg: Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660. Göttingen 1967, S. 113.
 107. Bspw. Francis L. Carsten: A Note on the Term Thirty Years War. In: History. Band 43, 1958, S. 91 f.
 108. Konrad Repgen: Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges. In: ders. (Hrsg.): Krieg und Politik 1618–1648 – Europäische Probleme und Perspektiven. München 1988, S. 1–84.
 109. Johannes Burkhardt: Der Dreißigjährige Krieg. Frankfurt am Main 1992, S. 18 f.
 110. Geoffrey Mortimer: Perceptions of the Thirty Years War in Eyewitness Personal Accounts (University of Oxford, Dr. Phil. Thesis), zusammengefasst in: Geoffrey Mortimer: Did Contemporaries Recognize a Thirty Years War? In: The English Historical Review. Band 116, Nr. 465, Februar 2001, S. 124–136.
 111. Etwa NM Sutherland: The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics. In: Ante. 57, 1992, S. 587–625.
 112. eine Transkription des Briefes ist auf Wikisource verfügbar: Wallenstein Hilfegesuch an Pappenheim 1632.
 113. Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher: Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Styria, Graz/ Wien 2000, ISBN 3-222-12834-0 , S. 10–15.
 114. Wilhelmshöher Kriegskarten (1594–1875) HStAM Bestand WHK. In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen), abgerufen am 5. Juli 2011.
 115. z. B. „Darstellung der Stellungen der schwedisch-kursächsischen Armee und der Armee des Kaisers und der Liga unter Graf Tilly vor der Schlacht bei Breitenfeld, bei Leipzig, 1631“ , abgerufen am 12. März 2016.
 116. Wilhelm A. Eckhardt, Helmut Klingelhöfer: Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Die Stausebacher Chronik des Caspar Preis 1636–1667. (= Beiträge zur Hessischen Geschichte. Band 13). Marburg 1998, ISBN 3-87822-110-X .
 117. Josef Johannes Schmid (Hrsg.): Quellen zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Zwischen Prager Frieden und Westfälischem Frieden. Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-04824-3 .
 118. Gottfried Lorenz (Hrsg.): Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des Dreißigjährigen Krieges . Darmstadt 1991, ISBN 978-3-534-74474-9 .