falsificationisme

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Zijn alle zwanen wit? De klassieke opvatting van de wetenschapsfilosofie was dat het de taak van de wetenschap is om dergelijke hypothesen te 'bewijzen' of af te leiden uit waarnemingsgegevens. Dit lijkt echter moeilijk, aangezien uit individuele gevallen een algemene regel zou moeten worden afgeleid, hetgeen logischerwijs niet toelaatbaar is. Maar een enkele zwarte zwaan laat de logische conclusie toe dat de bewering dat alle zwanen wit zijn, onjuist is. Falsificationisme streeft dus naar een bevraging, een falsificatie van hypothesen, in plaats van te proberen deze te bewijzen.

Falsificationisme is de filosofie van kritisch rationalisme die oorspronkelijk is ontwikkeld door Karl R. Popper . Met het afbakeningscriterium falsifieerbaarheid en de methode van falsificatie stelt hij oplossingen voor voor het afbakeningsprobleem en het inductieprobleem , dat wil zeggen voor de vragen waar de grenzen van empirisch onderzoek liggen en welke methoden het moeten toepassen.

Overzicht

Volgens de door Karl Popper gestichte wetenschapsfilosofie vindt de vooruitgang van kennis plaats door middel van “ trial and error ”: we geven op experimentele basis een antwoord op open vragen en onderwerpen ze aan een streng onderzoek. Als je faalt, negeren we dit antwoord en proberen we het te vervangen door een beter antwoord.

Falsificationisme gaat er dus van uit dat een hypothese nooit kan worden bewezen, maar zo nodig kan worden weerlegd. Dit basisidee is ouder dan Popper. B. in augustus Weismann, die in 1868 zei:

"Een wetenschappelijke hypothese kan nooit worden bewezen, maar als ze onjuist is, kan ze worden weerlegd, en daarom rijst de vraag of er geen feiten naar voren kunnen worden gebracht die in onomkeerbare tegenspraak zijn met een van de twee hypothesen en deze dus naar beneden halen." [1]

Voor Karl Popper ontstond de kwestie van de rationaliteit in de wetenschappelijke methode volgens zijn eigen verklaring door Einsteins relativiteitstheorie . [2] Tot dan toe was de heersende opvatting dat een theorie als die van Newton onweerlegbare natuurwetten beschreef , en bijna niemand twijfelde aan de waarheid en de finaliteit van deze theorie. Het werd bevestigd door talrijke waarnemingen en maakte ook niet-triviale prognoses mogelijk. Einstein had echter niet alleen een nieuwe, krachtige theorie ontwikkeld, maar ook het traditionele begrip van wetenschap aanzienlijk onzeker gemaakt. Popper was vooral onder de indruk van Einsteins voorstellen om zijn theorie te controleren door middel van gekwalificeerde experimenten, d.w.z. prognoses te onderzoeken door middel van waarnemingen die tot een weerlegging (falsificatie) van de theorie zouden kunnen leiden.

De vraag die rijst of de waarheid van een theorie überhaupt kan worden gegarandeerd, bracht Popper ertoe het inductieprobleem te bespreken. Het inductieprobleem is de vraag of en zo ja in hoeverre het mogelijk is om op basis van empirische waarnemingen kennisverruimende inductieve conclusies te trekken over algemene, vooral wetachtige uitspraken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of, en zo ja, welk verband er bestaat tussen de waarneming dat de zon tot nu toe elke dag is opgekomen en de veronderstelling dat dit morgen ook het geval zal zijn. Hume en Peirce hadden het inductieprobleem al behandeld.

Popper concludeerde dat inductie niet bestaat. [3] Hij ontdekte dat de veronderstelling dat er inductief bevestigende observaties zijn die observaties uitsluiten of tegengestelde observaties onwaarschijnlijk maken, deductief tot tegenstrijdigheden leidt. [4] Volgens Popper kunnen theorieën alleen zichzelf bewijzen , ze kunnen niet aannemelijk worden gemaakt of waar worden bewezen. Voor hem bestaat inductie niet alleen niet voor deze toepassingen, maar het bestaat helemaal niet, zelfs niet als middel om hypothesen te vormen. Omdat de vorming van generalisaties op basis van individuele uitspraken logisch onmogelijk is: zelfs de meest triviale denkbare individuele uitspraken zijn "beladen met theorie", dat wil zeggen dat ze altijd theoretische elementen bevatten. De theorie moet er dus altijd zijn (eventueel onbewust) voordat er zelfs maar individuele uitspraken kunnen worden gedaan - bijvoorbeeld door deductieve afleiding uit deze theorie. Zelfs wanneer wordt geprobeerd de zin "Alle zwanen zijn wit" puur syntactisch te genereren uit de zin "Deze zwaan is wit", onthult een nader onderzoek dat de betekenis van het woord "zwaan" onsystematisch verandert vanwege de theoretische elementen hoed: in de tweede zin heeft het woord de betekenis van een universele , terwijl het in de eerste zin nog een individu aanduidde.

Hij voerde de discussie hierover met vertegenwoordigers van de Wiener Kreis , die ook het probleem van de afbakening bespraken. Dit verwijst naar de vraag of er een exact criterium is waarmee een uitspraak als onwetenschappelijk kan worden uitgesloten. Ze hielden zich vooral bezig met de stellingen van de metafysische filosofie, die ze als wetenschappelijk onzinnig beschouwden. In de klassieke opvatting van de inductiemethode was de afbakening verbonden met het inductieprobleem. Wetenschappelijke kennis Er was kennis die door middel van inductie was verkregen uit waarnemingsgegevens. De filosofen van de Wiener Kreis gingen ervan uit dat dit ook syntactisch kan worden besloten door de structuur van zinnen te analyseren die via inductieve methoden kunnen ontstaan. Dienovereenkomstig is een zin wetenschappelijk als een voorwaarde voor de waarheid ervan kan worden gespecificeerd, die empirisch kan worden beoordeeld (zintuiglijke waarneming , meting, mogelijk ondersteund door apparatuur) zodat de verklaring kan worden geverifieerd . Popper verwierp dit antwoord samen met het bestaan ​​van een inductieregel, omdat voor hem empirische theorieën fundamenteel niet verifieerbaar zijn. Omgekeerd kunnen verkeerde theorieën ook echte conclusies hebben. Dit is hoe Newtons zwaartekrachttheorie het bestaan ​​van de planeet Neptunus voorspelde. Bij twee valse theorieën kunnen er nog gradaties zijn van meer of minder onwaarheid en (daarnaast ook bij twee ware theorieën) tussen meer of minder verklarende waarde ( closeness to truth ).

Popper kampte al sinds 1919 met een soortgelijk probleem van afbakening (zij het zonder er iets over te publiceren): het probleem van het onderscheid tussen wetenschap en pseudowetenschap (waaronder hij onder meer astrologie en psychoanalyse omvatte). Uitgaande van dit probleem en met zijn bevinding dat uitspraken door empirische feitelijke rapporten alleen kunnen worden weerlegd en niet versterkt, en dat een inductieregel onmogelijk was, kwam hij tot een nieuw en veranderd probleem. [5] Het ging nu om de afbakening tussen empirisch-wetenschappelijke en alle andere uitspraken - zonder dat hij die andere uitspraken op zich problematisch of onzinnig vond. Dit probleem was voor Popper nog belangrijker dan het inductieprobleem. Volgens Popper kan een theorie alleen empirisch zijn als observatieprincipes haar kunnen tegenspreken. Dit is echter alleen mogelijk als bepaalde waarneembare feiten worden uitgesloten. Een theorie met deze eigenschap is falsifieerbaar:

Een empirisch-wetenschappelijk systeem moet kunnen falen door ervaring . (Logic of Research, afgekort LdF, 17).

Dienovereenkomstig is een theorie empirisch scherper, hoe meer ze beperkt wat kan worden waargenomen, d.w.z. hoe meer potentiële waarnemingsrapporten haar kunnen tegenspreken. De claim van Popper is om een ​​rationeel, systematisch en objectief, dat wil zeggen intersubjectief verifieerbaar instrument te verschaffen met het afbakeningscriterium van falsifieerbaarheid.

Toen Popper deze ideeën besprak met vertegenwoordigers van de Wiener Kreis, stelde Feigl in 1930 voor om ze uit te werken en in een boek te publiceren. Popper verspreidde het manuscript ( The Two Basic Problems of Epistemology ) privé onder de leden van de kring. Het werd toen positief beoordeeld door Carnap in het tijdschrift Knowledge . Een aanzienlijk verkorte en herziene versie werd in 1934 gepubliceerd onder de titel Logic of Research ( LDF ), Poppers fundamentele epistemologische werk. Hij voegde daar over een periode van 60 jaar (er waren tot aan zijn dood in totaal 10 uitgaven) aan toe met bijlagen en discussiebijdragen in de voetnoten (de laatste bijlage in het jaar van zijn overlijden), en hij schreef een driedelige epiloog eraan.

Popper benadrukte altijd dat zijn onderzoekslogica zelf geen empirische theorie is, maar een methodologie die ervan uitgaat dat het gaat om het bepalen van wat als wetenschap wordt erkend. Daarbij verzette hij zich met name tegen de naturalistische opvatting van de methodologie, volgens welke de wetenschappelijke methode is wat wetenschappers feitelijk doen. Door het normatieve karakter is de falsificatie zelf niet falsifieerbaar. Men kan ze alleen kritisch verkiezen boven de andere bekende methoden:

door hun logische consequenties te analyseren, door te wijzen op hun vruchtbaarheid, hun verhelderende kracht met betrekking tot epistemologische problemen. (LdF, 14)

falsifieerbaarheid

Falsifieerbaarheid is een eigenschap van uitspraken . Een uitspraak is falsifieerbaar als en alleen als er een observatiezin is waarmee de uitspraak kan worden aangevallen; wie weerlegt het als het juist is. Falsifieerbaarheid is een criterium dat bedoeld is om empirische van niet-empirische [6] uitspraken te onderscheiden. Een theorie is dan empirisch als er tenminste één observatiezin is, waarvan het empirisch onderzoek logischerwijs tot een contradictie kan leiden. "Morgen zal het regenen" is falsifieerbaar, maar niet "Morgen zal het regenen of het zal niet regenen" (een tautologie die op een puur logische manier uit het tertium non datur ( Latijn ) volgt). Het valt niet uit te sluiten dat in de praktijk door het ontbreken van geschikte experimenten (bijvoorbeeld in de astronomie of atoomfysica) helemaal geen falsificatie kan worden uitgevoerd. Popper maakte daarom een ​​fundamenteel onderscheid tussen “logische falsifieerbaarheid” en “praktische falsifieerbaarheid”.

Hij waarschuwde voor verkeerde interpretatie: "[het] doel van afbakening [werd] volledig verkeerd begrepen". [7] Falsifieerbaarheid is geen criterium dat rationele aanvaardbaarheid, wetenschappelijke erkenning, wetenschappelijke autoriteit of de betekenis van een uitspraak kenmerkt. Het is ook geen kwaliteits- of prestatiecriterium. Het moet niet worden verward met het criterium van ' verhoogd dogmatisme ' dat Popper gebruikt om pseudowetenschap en pseudorationaliteit te karakteriseren. In Critical Rationalism vervullen afbakeningscriteria de taak om de gebieden af ​​te bakenen waarop een bepaalde vorm van kritiek effectief kan worden toegepast. [9] Hans Albert wees met name op het gevaar dat dergelijke criteria zouden kunnen worden misbruikt als " dogmatische afschermingsprincipes ", dat dergelijk misbruik zou kunnen worden bevorderd door wetenschappelijke specialisatie, en dat "de vertegenwoordiger van een onderwerp zijn kritische houding tot dat gebied zou kunnen beperken waarin hij zich thuis voelt”. [10] (Albert gaf toe deze fout zelf een keer te hebben gemaakt met het falsifieerbaarheidscriterium. [11] ) William W. Bartley beoordeelde het falsifieerbaarheidscriterium na toevoeging van pankritisch rationalisme aan kritisch rationalisme als "relatief onbelangrijk" [12] en alleen nog historisch belang; Popper zag het anders, voor hem stond het centraal. [13]

Popper ontwikkelde het afbakeningscriterium van falsifieerbaarheid vooral als een tegenconcept van dat van verifieerbaarheid . De voorstanders van logisch empirisme beschouwden dit als een criterium voor afbakening (ook betekeniscriterium) tussen uitspraken die een cognitieve betekenis hebben versus uitspraken die geen cognitieve betekenis hebben. Deze laatste kunnen zeker in een andere betekenis (bijvoorbeeld emotioneel of metaforisch ) betekenis hebben, dus helemaal zinloos zijn ze niet. Volgens Carnap kunnen pseudowetenschappelijke uitspraken bijvoorbeeld bestaan ​​uit cognitief betekenisvolle zinnen; het betekeniscriterium van logisch empirisme en het falsificatiecriterium van kritisch rationalisme zijn daarom niet vergelijkbaar omdat ze eigenlijk twee verschillende problemen zouden moeten oplossen. Verifieerbaarheid in strikte zin houdt in dat een uitspraak volledig herleid kan worden tot observatiezinnen en daarmee aanzienlijk hogere eisen stelt dan falsifieerbaarheid. Voor Popper was falsifieerbaarheid het criterium om een theorie van empirische wetenschappen (empirische wetenschappen) te onderscheiden van niet-empirische wetenschappelijke theorieën. Tot die laatste behoren metafysica in de ruimste zin, pseudowetenschap, maar ook wiskunde , logica , religie en filosofie . In tegenstelling tot de Wiener Kreis was Popper van mening dat exacte wetenschap niet bestaat.

Definities zijn niet falsifieerbaar. Verklaringen die impliciet de definitie bevatten van wat er wordt gezegd, kunnen daarom niet worden vervalst. Als de uitdrukking "alle zwanen zijn wit" impliceert dat het een essentieel kenmerk van zwanen is om wit te zijn, kan dit niet worden weerlegd door het bestaan ​​van een zwarte vogel die anders de kenmerken van een zwaan heeft. Als de kleur daarentegen geen deel uitmaakt van de definitie van een zwaan, kan de zin "Alle zwanen zijn wit" worden gecontroleerd door deze te contrasteren met een observatiezin: "Er is een zwarte zwaan in de dierentuin van Duisburg", ongeacht of er een zwarte zwaan echt bestaat.

Evenzo zijn axioma's van de wiskunde niet falsifieerbaar als posities. Je kunt dan controleren of ze consistent , onafhankelijk van elkaar, volledig zijn en ook nodig zijn voor de afleiding ( aftrek ) van de stellingen van een stelsel van theorieën. De verandering in het axioma van parallellen in de 19e eeuw leidde tot de ontwikkeling van andere geometrieën naast de Euclidische. Dit heeft echter niet de Euclidische meetkunde vervalst. Zonder deze niet-lineaire geometrieën zou de ontwikkeling van de relativiteitstheorie echter niet mogelijk zijn geweest.

Alleen uitspraken die geen tautologie zijn, kunnen falsifieerbaar zijn. Dienovereenkomstig kan de volgende zin niet worden vervalst: "Alle menselijke acties worden uitsluitend in het zelfzuchtige belang ondernomen, en degenen die ogenschijnlijk niet-egoïstisch zijn, worden ondernomen met de egoïstische bedoeling om niet egoïstisch te lijken." De combinatie van de twee halve zinnen sluit de beschrijving van een menselijke handeling die deze theorie tegenspreekt. Evenzo kunnen universele bestaanszinnen niet worden vervalst. Na het zien van de zwarte zwaan in dierentuin Duisburg: “Er is minstens één zwarte zwaan”. Daarentegen is de theorie: "Alle objecten vallen met de versnelling a = 10 m / s² naar de aarde" falsifieerbaar omdat de waarde voor a kan worden gecontroleerd. Een theorie is falsifieerbaar als de klasse van haar falsificatiemogelijkheden niet leeg is (LdF 62).

Het criterium van falsifieerbaarheid is gebaseerd op een classificatie van zinnen:

Uitleg van een proces

Volgens Popper verschijnen twee soorten zinnen als premissen in de verklaring van een proces: algemene zinnen (theorieën, wetten, hypothesen) en speciale zinnen (door Popper ook wel "grensvoorwaarden" genoemd), die verwijzen naar de bijzondere omstandigheden. Uit geschikte premissen van dit soort kan men de waarheid van verdere speciale zinnen (ook wel "prognoses" genoemd) als conclusies afleiden. De prognoses beschrijven het te verklaren proces. Omgekeerd kan op basis van de deductieve inferentieregel van modus tollens de onjuistheid van een geldig afgeleide prognose worden afgeleid uit de onjuistheid van ten minste één van de gebruikte premissen. Als voorbeeld kunnen de volgende zinnen dienen: "Alle raven zijn wit" als algemene zin of theorie, "Er ligt een raaf op mijn bureau" als randvoorwaarde en als prognose "Deze raaf is wit". De prognose kan dan samen met de randvoorwaarde logisch uit de theorie worden afgeleid. Omgekeerd kan uit het verschijnen van een zwart dier op het bureau worden afgeleid dat ofwel niet met een raaf te maken heeft, ofwel dat niet alle raven wit zijn. De opleidingswetenschap maakt gebruik van deze methode, aangezien zowel individuele casestudies veralgemeend zijn als een systematische inductieve benadering wordt gebruikt. De verificatie / vervalsing van trainingstheorieën vindt steeds weer plaats in competitie wanneer atleten die volgens verschillende theorieën zijn voorbereid elkaar ontmoeten. [14]

Specifieke en numerieke algemeenheid

Zin specifieke en numerieke algemeenheid verschillen Popper doordat slechts zin specifieke algemeenheid betrekking op toestellen met een oneindig aantal elementen. Zinnen van numerieke algemeenheid, omdat ze verwijzen naar eindige verzamelingen , kunnen worden vervangen door voegwoorden van eindig veel speciale zinnen. Volgens Popper verwijzen zinnen van specifieke algemeenheid naar alle ruimte-tijddomeinen. Hij kent specifieke algemeenheid toe aan de algemene clausules van de verklaringen. Hij noemt zinnen van deze vorm ook " universele zinnen ". De uitdrukking "de Europese raven" komt overeen met numerieke algemeenheid wanneer "Europees" betekent "de raven die nu in Europa leven". Volgens afspraak kan de term "alle raven" worden gebruikt voor specifieke algemeenheid. De verzameling raven heeft dan theoretisch een oneindig aantal elementen.

Individuele en universele termen

Popper beschouwt het onderscheid tussen individuele en universele termen als onmisbaar en fundamenteel om de logische relaties tussen algemene en bijzondere zinnen te verduidelijken. Volgens de terminologie van Popper kunnen individuen alleen worden gedefinieerd door eigennamen te gebruiken . Universalia daarentegen kunnen wel zonder. Individuen hebben daarom betrekking op uitstekende ruimte-tijdregio's, universalia niet. Popper noemt zinnen waarin alleen universalia voorkomen "universele zinnen" . Naast universele zinnen, die Popper identificeert als universele zinnen, acht hij ook universele there-are- zinnen van belang. Ze claimen het bestaan ​​van een proces op een volledig onbepaalde manier, niet gerelateerd aan een specifiek ruimte-tijdgebied. Dit komt overeen met het "ergens" of "ergens" van de omgangstaal. De ontkenning van een universele propositie heeft de vorm van een universele er-is-propositie. In het hierboven gebruikte voorbeeld is “Europa” een individuele term. Als 'raaf' alleen met universalia wordt uitgelegd, is het een universele term. De ontkenning van "Alle raven zijn wit" is dan "Er zijn niet-witte raven."

Basistarieven

In de definitie van falsifieerbaarheid gebruikt Popper een ander type zin: basiszinnen. Hij karakteriseert ze als enkelvoudige er-zijn-clausules. Deze hebben door het gebruik van individuen betrekking op een speciaal aangewezen ruimte-tijdgebied en beweren dat daar een bepaald proces plaatsvindt. Dit proces moet waarneembaar zijn voor basisverzamelingen. Volgens Popper kan waarneembaarheid vrij worden gedefinieerd als beweging op macroscopische objecten. Popper noemt de ontkenningen van het enkelvoud daar-zijn-zinnen "enkelvoud daar-zijn-niet-zinnen". In het bovenstaande voorbeeld: "Er ligt een raaf op mijn bureau." Is een basiszin. De individuen die erin worden gebruikt, zijn 'van mij' en de impliciet ontvangen 'nu', wat wordt uitgedrukt in de tegenwoordige tijd . Er kunnen ook raven worden waargenomen.

Logische context

Volgens Popper leiden deze bepalingen tot de volgende logische relaties tussen de genoemde soorten zinnen: Uit theorieën die uitsluitend uit universele zinnen zijn opgebouwd, volgen geen basiszinnen. Er kunnen echter verdere basiszinnen worden afgeleid uit theorieën en basiszinnen. Aangezien theorieën gelijk zijn aan ontkende universele er-zijn-clausules, zijn ze logisch onverenigbaar met de overeenkomstige er-zijn-clausules. Uit basiszinnen, die de logische vorm hebben van enkelvoudige er-zijn-zinnen, volgen logisch universele er-zijn-zinnen. Zo kunnen basiszinnen theorieën tegenspreken. De zin "Alle raven zijn wit" is logisch gelijk aan "Er zijn geen niet-witte raven". Uit “Er is hier vandaag een zwarte raaf” volgt “Er zijn zwarte raven” en dus “Er zijn niet-witte raven”. Deze zin is in tegenspraak met de universele zin "Alle raven zijn wit", wat overeenkomt met "Er zijn geen niet-witte raven". Voor Popper ligt de asymmetrie tussen falsifieerbaarheid en verifieerbaarheid in theorieën in het feit dat theorieën met betrekking tot basiszinnen alleen falsifieerbaar zijn en nooit verifieerbaar. Een theorie als universele propositie kan een basispropositie tegenspreken, maar kan er nooit uit worden afgeleid.

Popper stelt dat het onderscheid tussen universele zinnen en enkelvoudige er-is-zinnen niet kan worden begrepen door de klassieke logica te verdelen in algemene, bijzondere en singuliere zinnen, aangezien algemene zinnen bijvoorbeeld verwijzen naar alle elementen van een bepaalde klasse en niet noodzakelijk één ruimtelijk - een universeel karakter hebben in de tijd. De algemene implicatie van het systeem van Principia Mathematica is hiervoor evenmin geschikt, omdat bijvoorbeeld basiszinnen ook als algemene implicaties kunnen worden uitgedrukt. Vanuit het standpunt van de klassieke logica zijn de zinnen "Alle raven zijn wit" en "Alle raven die tegenwoordig leven zijn wit" algemene zinnen. Ze kan het door Popper geïntroduceerde onderscheid tussen universele en enkelvoudige er-is-zinnen niet vatten. In de symboliek van Principia Mathematica luidt een algemene implicatie : . (Lees: Voor elk impliceert de zin de zin .) De enkelvoudige zin " Socrates was een wijs man." Kan daarom worden geschreven als een algemene implicatie door " " met " is Socrates "en" " met " was een wijs man "is geïdentificeerd. (Voor alle dingen) : indien Socrates is toen was verstandig.) Dus de algemene implicatie komt niet overeen met de universele proposities zoals Popper ze begrijpt.

Popper karakteriseert de falsifieerbaarheid van een theorie nu door de eigenschap van het verdelen van de verzameling van alle logisch mogelijke basiszinnen in twee niet-lege deelverzamelingen: de verzameling basiszinnen waarmee de theorie onverenigbaar is (ook wel "empirische inhoud" genoemd) en de verzameling waarmee de theorie verenigbaar is. Om te bewijzen dat een theorie falsifieerbaar is, volstaat het volgens Popper om een ​​logisch mogelijke grondzin te specificeren die de theorie tegenspreekt. Deze basiszin hoeft niet waar, getest of erkend te zijn.

voorbeeld

Als de term "raaf" als een universele term wordt gebruikt, kan de zin "Alle raven zijn wit" als een theorie worden opgevat. Hieruit alleen volgen geen basisstellingen, omdat basisstellingen beweren dat er iets waarneembaars plaatsvindt in een bepaald ruimte-tijddomein. Alle-zinnen, aan de andere kant, zijn gelijk aan ontkende er-zijn-zinnen; dus beweren ze dat iets niet bestaat. "Alle raven zijn wit" en "Alle raven zijn zwart" zijn dus niet noodzakelijk in tegenspraak met elkaar. Beide zinnen beweren alleen dat iets niet bestaat (eenmaal niet-witte raven en eenmaal niet-zwarte raven) en zijn correct in het geval dat er niets bestaat. Als er echter een basiszin wordt toegevoegd, bijvoorbeeld "Er lag vandaag een raaf op mijn bureau", volgt de zin "Er lag vandaag een witte raaf op mijn bureau". Alleen al uit de theorie volgt de zin "Er zijn geen niet-witte raven". Dit is een ontkende universele er-is-zin. Het is bijvoorbeeld in tegenspraak met de universele er-is-zin “Er zijn groene raven” Dit volgt op zijn beurt uit de enkelvoudige er-is-zin (basiszin) “Er lag vandaag een groene raaf op mijn bureau”. Het proces dat deze zin beschrijft is waarneembaar. Bovendien is de zin logisch mogelijk. De twee zinnen "Alle raven zijn wit" en "Er lag vandaag een groene raaf op mijn bureau" spreken elkaar tegen. De theorie is dus falsifieerbaar.

vervalsing

In plaats van de verificatie van een empirische theorie, gebruikte Popper, die een fundamenteel fallibilisme (feilbaarheid van mensen) aannam, de methode van falsificatie , die altijd tot vooruitgang leidt wanneer een waarneming een theorie tegenspreekt. Als een theorie daarentegen de test doorstaat, bewijst ze zichzelf zonder de theorie beter (waarschijnlijker, geloofwaardiger) te maken. De methode van vervalsing is een van de kernen van het door Popper gestichte kritische rationalisme . Popper breidde de methode van vervalsing uit tot de methode van kritiek in latere werken ( Die open samenleving en hun vijanden , Duits 1958, hoofdstuk 14; aannames en weerleggingen , 1963, hoofdstuk 8). De zoektocht naar falsificaties, naar de denkbare toepassingen waar theorieën falen, dus uiteindelijk de zoektocht naar fouten, werd door Popper gezien als cruciaal voor de vooruitgang van kennis. Alleen het corrigeren van deze fouten door betere theorieën leidt tot vooruitgang. William W. Bartley heeft uitgewerkt hoe de methode van kritiek op zichzelf kan worden toegepast ( Pan-Critical Rationalism ).

Volgens Popper is het belangrijkste doel van de wetenschappelijke methode om te voorkomen dat vervalsing wordt omzeild. (Dat kan in principe altijd, vandaar dat Popper zich verzette tegen de opvatting dat er zoiets als een exacte wetenschap kan bestaan.) Hiervoor stelde hij methodische regels op om met name immunisatieprocedures uit te sluiten (LdF, 57):

 • Introductie van ad-hochypothesen
 • Wijziging van de definities van de theorie
 • Kritiek op de experimentele opzet van de experimenten
 • Reserveringen over de vindingrijkheid van de theoreticus

De methode van falsificatie beperkt de onderzoeksbenadering niet tot een positief toepasbare benadering, maar sluit slechts enkele van de mogelijke benaderingen uit. Hoewel veel van de methodologische regels zich richten op het probleem hoe te voorkomen dat een theorie aan falsificatie ontsnapt, dicteert het niet dat een theorie altijd onmiddellijk moet worden opgegeven wanneer een dergelijke falsificatie optreedt:

Als erkende basisprincipes een theorie tegenspreken, zijn ze alleen de basis voor de falsificatie ervan als ze tegelijkertijd een falsificerende hypothese bewijzen. (LdF, 63)

Deze falsificerende hypothese is de beschrijving van een effect dat de falsificerende basisstellingen verklaart (en aangezien deze hypothese tegelijkertijd moet worden bewezen, niet ad hoc).

Voor het vervalsen van een theorie het is nodig volgens Popper dat uit samen met een randvoorwaarde een voorspelling kan worden afgeleid en dat een erkend basistarief is vastgesteld die van de prognose in tegenspraak. Er kan dan een argument worden aangevoerd dat gebruikt als een premisse en de ontkenning van de conjunctie van en als conclusie. Dit argument is dan een falsificatie. De falsificatie kan alleen gebaseerd zijn op de theorie worden beperkt indien verdere vaststellingen worden gedaan. zijn z. B. die Randbedingungen weniger problematisch als die Theorie und werden sie ebenfalls als wahr festgesetzt, so folgt die Falschheit der Theorie . Werden mehrere Theorien zur Ableitung der Prognose verwendet, so betrifft die Falsifikation nach Popper das gesamte System der verwendeten Theorien. Eine Einschränkung auf eine Theorie kann ebenfalls nur aufgrund von Festsetzungen erfolgen.

Beispiel

Sei = „Alle Raben sind weiß“ und die Randbedingung = „Auf meinem Tisch stand heute morgen ein Rabe“. Es folgt dann die Prognose = „Der Rabe auf meinem Tisch war weiß“. Wird nun der Basissatz = „Auf meinem Tisch stand heute morgen ein grüner Rabe“ als wahr festgesetzt, so folgt die Falschheit der Prognose . Eine der Prämissen oder muss also falsch sein. Popper nennt dies die Rückübertragung der Falschheit von der Konklusion auf mindestens eine der Prämissen. Wird nun auch als wahr festgesetzt, so ergibt sich die Falschheit von . wäre falsifiziert. (Ein Beispiel für die Falsifikation einer Wahrscheinlichkeitshypothese findet sich im Abschnitt Wahrscheinlichkeitshypothesen .)

Falsifikationen sind Aussagen über empirische Sachverhalte und damit nach Popper wie auch Theorien nicht endgültig entscheidbar. In der Wissenschaftsgeschichte sieht Popper Versuche, Theorien gegen Falsifikationen durch Ad-hoc-Hypothesen oder Veränderung der Randbedingungen zu immunisieren. Demgemäß werden Falsifikationen in der Wissenschaft manchmal sehr schnell, manchmal auch langsam und widerstrebend angenommen. Erfolgreiche Immunisierungsversuche können aber auch dazu führen, dass Falsifikationen als unzutreffend erwiesen werden oder durch geringfügige Modifikationen der kritisierten Theorie ihre Grundlage verlieren (Vgl. LdF XIV, 506–509).

Falsifizierbarkeitsgrade

Für den Fall konkurrierender Theorien kann man nach Popper Falsifizierbarkeitsgrade ermitteln, um deren Qualität zu vergleichen. Dabei ist die Qualität einer Theorie umso höher, je höher ihr empirischer Gehalt ist. Popper entwickelt zwei Methoden, um einen Falsifizierbarkeitsvergleich für Theorien durchzuführen: Den Vergleich aufgrund eines Teilklassenverhältnisses und den Dimensionsvergleich. Beide Methoden ergänzen einander.

Teilklassenverhältnis

Ein Vergleich aufgrund des Teilklassenverhältnisses ist nur möglich, wenn die empirischen Gehalte von Theorien ineinander geschachtelt sind. Eine Theorie ist dann in höherem Grade falsifizierbar, wenn ihr empirischer Gehalt den empirischen Gehalt einer anderen Theorie als echte Teilklasse enthält. Popper untersucht hierzu das Verhältnis von empirischem und logischem Gehalt sowie von empirischem Gehalt und absoluter logischer Wahrscheinlichkeit von Theorien. Der logische Gehalt eines Satzes ist die Menge aller logischen Folgerungen dieses Satzes. Popper kommt zu dem Ergebnis, dass für empirische Sätze der empirische Gehalt mit dem logischen Gehalt steigt, so dass für sie der Falsifizierbarkeitsvergleich mit der Ableitbarkeitsrelation erfasst werden kann, und dass ein steigender empirischer Gehalt eine abnehmende absolute logische Wahrscheinlichkeit zur Folge hat. Der logisch allgemeinere empirische Satz hat also nach Popper den höheren Grad der Falsifizierbarkeit und ist logisch unwahrscheinlicher.

Popper erläutert diese Zusammenhänge anhand der folgenden vier Beispielsätze:

(p) Alle Weltkörperbahnen sind Kreise ,
(q) Alle Planetenbahnen sind Kreise,
(r) Alle Weltkörperbahnen sind Ellipsen ,
(s) Alle Planetenbahnen sind Ellipsen.

Da alle Planeten auch Weltkörper sind, folgt (q) aus (p) und (s) aus (r). Da alle Kreise auch Ellipsen sind, folgt (r) aus (p) und (s) aus (q). Von (p) zu (q) nimmt die Allgemeinheit ab; (p) ist somit leichter falsifizierbar und logisch unwahrscheinlicher als (q). Von (p) zu (r) nimmt die Bestimmtheit ab. Von (p) zu (s) sowohl Allgemeinheit als auch Bestimmtheit. Es gelten die entsprechenden Verhältnisse für Falsifizierbarkeitsgrad und absolute logische Wahrscheinlichkeit.

Popper betont, dass der Falsifizierbarkeitsvergleich mit Hilfe des Teilklassenverhältnisses empirischer Gehalte nicht in jedem Fall möglich ist. Deshalb stützt er den Falsifizierbarkeitsvergleich noch auf den Dimensionsbegriff.

Dimension

Unterschiedliche Theorien können laut Popper unterschiedlich komplexe Basissätze für eine Falsifikation erfordern. Diese Komplexität macht Popper an der Anzahl der Basissätze fest, die durch Konjunktion miteinander verbunden sind. Die Dimension einer Theorie nennt er die größte Zahl , für die die Theorie mit einem beliebigen Basissatz vereinbar ist. Hat eine Theorie die Dimension , kann sie erst durch eine Konjunktion aus mindestens Basissätzen widerlegt werden. Popper hält es nicht für zweckmäßig, „Elementarsätze“ oder „Atomsätze“ auszuzeichnen, so dass Theorien Dimensionen absolut zugeordnet werden können. Er führt deshalb „relativ atomare“ Basissätze ein. Der Falsifizierbarkeitsgrad wird also auf den Kehrwert der Dimension gestützt, so dass eine höhere Dimension einen geringeren Grad an Falsifizierbarkeit bedeutet. Anschaulich ausgedrückt besagt dies: Je weniger Basissätze ausreichen, um eine Theorie zu widerlegen, desto leichter falsifizierbar ist sie. Ein Beispiel soll den Dimensionsvergleich verdeutlichen.

Beispiel

Angenommen, man ist am gesetzmäßigen Zusammenhang zweier physikalischer Größen interessiert. Man kann z. B. die Theorie aufstellen, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Die relativ atomaren Basissätze haben dann die Form: Das Messgerät an der Stelle zeigt … und das Messgerät an der Stelle zeigt …. Die lineare Theorie ist mit jedem relativ atomaren Basissatz vereinbar. Sie ist auch mit jeder Konjunktion zweier relativ atomarer Basissätze vereinbar. Erst Konjunktionen mit mindestens drei relativ atomaren Basissätzen können mit der linearen Theorie in Widerspruch stehen. Die lineare Theorie hat die Dimension . Geometrisch ausgedrückt bedeutet dies, dass zwei Punkte eine Gerade bestimmen und dass für drei Punkte entschieden werden kann, ob sie auf einer Geraden liegen oder nicht. Wenn man den Anfangspunkt des Systems vorgibt, z. B. weil die Versuchsanordnung es verlangt, dann verändert sich die Dimension. Jede Vorgabe eines Punktes reduziert die Dimension um . Wenn zwei Punkte vorgegeben sind, kann schon ein relativ atomarer Satz die Theorie falsifizieren. Man kann eine lineare Theorie wie folgt als Funktion darstellen: . Als alternative Theorie kann man eine Parabel annehmen: . Wenn man den Punkt vorgibt, schränkt man die Lage der grafischen Darstellung der Theorien ein: und . (Beide gehen durch den Nullpunkt des Koordinatensystems.) Die erste Theorie hat dann die Dimension und die zweite die Dimension . Beide erfüllen die Bedingung . Man kann einen weiteren Punkt vorgeben. Für die linearen Theorie ergibt sich dann: ; für die quadratische z. B. . Die Dimensionen haben sich um reduziert. Ein weiterer Messpunkt führt zur Falsifikation der linearen Theorie, denn für lässt sich die Bedingung nicht erfüllen. Anders verhält es sich bei der quadratischen Theorie. Sie kann auf diese Bedingung eingestellt werden. ZB erfüllt die Bedingung . Die Vorgabe eines vierten Punktes würde auch bei der quadratischen Theorie eine Falsifikation möglich machen. Die Dimension einer Theorie kann noch auf eine andere Art in ihrer Dimension eingeschränkt werden als durch die Angabe eines Punktes. Für die lineare Theorie kann z. B. die Steigung vorgegeben werden. Geometrisch ausgedrückt wird dadurch nicht die Lage der Geraden im Koordinatensystem festgelegt, sondern anschaulich ausgedrückt die Neigung zur -Achse. (Popper nennt die Einschränkung der Dimension durch Vorgabe eines Punktes „material“, die durch Vorgabe z. B. der Steigung oder anderer Eigenschaften, die die Form der Kurve und nicht ihre Lage verändert, „formal“.) Die Vorgabe eines Punktes der grafischen Darstellung einer Theorie erhöht also den Falsifizierbarkeitsgrad dieser Theorie. Dasselbe gilt für eine formale Einschränkung durch Angabe der Steigung.

Wahrscheinlichkeitshypothesen

Die logischen Verhältnisse sind bei der Anwendung der Definition von Falsifizierbarkeit auf Wahrscheinlichkeitshypothesen Popper zufolge nicht so eindeutig wie bei Theorien mit der logischen Form von Allsätzen. Popper weist darauf hin, dass Wahrscheinlichkeitshypothesen nicht unmittelbar in logischem Widerspruch zu Basissätzen stehen können und somit auch streng genommen nicht falsifizierbar sind. Dies liegt in der logischen Form von Wahrscheinlichkeitshypothesen begründet, die Popper wie folgt charakterisiert: Wahrscheinlichkeitshypothesen sind logisch äquivalent zu einer unendlichen Menge von Es-gibt-Sätzen; aus jeder Wahrscheinlichkeitshypothese seien Es-gibt-Sätze ableitbar. Darüber hinaus seien auch logisch stärkere verallgemeinerte Es-gibt-Sätze aus ihnen ableitbar. Diese haben die Form: Für jede Gliednummer gibt es eine Gliednummer mit dem Merkmal . So kann z. B. aus der Hypothese „Die Wahrscheinlichkeit eines Kopfwurfes beträgt unter den Bedingungen “ (kurz „ “) der Satz „Für jede Gliednummer gibt es eine Gliednummer , so dass der entsprechende Wurf Kopf zeigt“ gefolgert werden. Es folgen aber auch Sätze wie „Es gibt sowohl Kopf- als auch Zahlwürfe in der Folge“ etc. Beide Satztypen seien jedoch nicht falsifizierbar, da sie beliebigen endlichen Konjunktionen von Basissätzen nicht widersprechen können. Dennoch modifiziert Popper die methodologische Forderung nach Falsifizierbarkeit für empirische Theoriensysteme nicht und analysiert die methodologischen Beschlüsse, die Wahrscheinlichkeitshypothesen falsifizierbar machen.

Ein Beschluss, wie ihn Popper entwickelt, besteht aus der Forderung, dass endliche empirische Folgen, die von Konjunktionen endlich vieler Basissätze beschrieben werden, von Anfang an einen hohen Grad der Annäherung an kürzeste ideal zufallsartige mathematische Folgen, für die Popper eine Konstruktionsmethode angibt, besitzen müssen. Die Falsifizierbarkeit wird durch die Forderung erreicht, dass endliche Folgen, die sich nicht von Anfang an ideal zufallsartigen Folgen annähern, als logisch ausgeschlossen gewertet werden.

Popper führt das Problem der Falsifizierbarkeit von Wahrscheinlichkeitshypothesen noch unter Verwendung des so genannten Gesetzes der großen Zahlen und der logischen Interpretation des Kalküls der relativen Wahrscheinlichkeit einer weitergehenden Aufklärung zu. Die logische Interpretation des Kalküls der Wahrscheinlichkeit sieht Popper als eine Verallgemeinerung des Begriffs der Ableitbarkeit an. Gibt ein Satz einem Satz die Wahrscheinlichkeit (abgekürzt: , gelesen: „Die Wahrscheinlichkeit von in Bezug auf ist .“), so folgt logisch aus ( Tautologie ). Die Wahrscheinlichkeit entspricht dem logischen Widerspruch (Kontradiktion). Unter Verwendung dieser logischen Interpretation deutet Popper das Gesetz der großen Zahlen wie folgt: Aus einer Wahrscheinlichkeitshypothese ist eine Aussage über relative Häufigkeit fast logisch ableitbar für sehr großes (die Anzahl der voneinander unabhängigen Wiederholungen). „fast logisch ableitbar“ bedeutet hier eine Wahrscheinlichkeit sehr nahe an . Popper weist darauf hin, dass für Aussagen über relative Häufigkeiten, die außerhalb eines vorgegebenen kleinen Intervalls liegen, diese Wahrscheinlichkeit fast ist. Demnach sind Wahrscheinlichkeitshypothesen in dem Sinne falsifizierbar, dass sie Aussagen über relative Häufigkeiten mit abweichenden numerischen Werten fast logisch widersprechen. Der notwendige methodologische Beschluss, um Wahrscheinlichkeitshypothesen falsifizierbar zu machen, ist also, diesen fast logischen Widerspruch als logischen Widerspruch zu werten. Der Begriff „fast logisch ableitbar“ wird von Popper mathematisch präzisiert, indem er die Binomialverteilung als Metrik der relativen logischen Wahrscheinlichkeit verwendet. Durch die Größe der gewählten Stichprobe und die zulässige Abweichung der relativen Häufigkeit in der Stichprobe kann dann berechnet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Prüfsatz über relative Häufigkeit aus einer Wahrscheinlichkeitshypothese folgt (siehe Beispiel).

Wahrscheinlichkeitshypothesen können Popper zufolge also zwar nicht unmittelbar zu Basissätzen und Konjunktionen endlich vieler Basissätze in logischem Widerspruch stehen, sie können jedoch ihren logisch schwächeren Folgerungen, den Sätzen über relative Häufigkeiten in endlichen empirischen Folgen, widersprechen. Dadurch teilen sie die Menge aller logisch möglichen Basissätze in zwei Teilmengen ein: die, mit denen sie in Widerspruch stehen, und die, mit denen sie logisch vereinbar sind. Nach Popper sind Wahrscheinlichkeitshypothesen also falsifizierbar.

Beispiel

Angenommen man will die Hypothese = „Die Wahrscheinlichkeit unter den Bedingungen einen Kopfwurf zu erhalten beträgt “ empirisch prüfen. Unter kann man die üblichen Bedingungen annehmen: Glatter Tisch, unabhängige Würfe etc. Man kann dann den Prüfsatz = „Die relative Häufigkeit der Kopfwürfe in einer Würfe umfassenden Versuchsreihe unter den Bedingungen liegt bei “ bilden. Es kann dann berechnet werden: Die logische Wahrscheinlichkeit des Prüfsatzes in Bezug auf die Hypothese . Sie beträgt unter Verwendung der Standardabweichung . Dabei wurde eine -Umgebung zu Grunde gelegt, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu erhalten. Daraus ergibt sich ein Intervall zwischen und um den exakten Wert von . Der Prüfsatz kann nun mit dem Ergebnis eines Versuchs konfrontiert werden. Dabei zieht man nicht die Konjunktion von 10.000 Basissätzen heran („der erste Wurf war Kopf und der zweite Wurf war Kopf … und der 10.000. Wurf war Zahl“), sondern man vergleicht ihn mit seiner logisch schwächeren statistischen Folgerung. Also z. B. mit „Die relative Häufigkeit von Kopfwürfen unter 10.000 Münzwürfen betrug heute unter den Bedingungen “ Diese statistische Aussage widerspricht dem Prüfsatz . Die Wahrscheinlichkeitshypothese wäre also falsifiziert. Auch eine Folge, die bei den ersten 100 Würfen abwechselnd Kopf und Zahl zeigt, falsifiziert die Hypothese, da sie sich nicht zufallsartig verhält.

Kritik

Positivismusstreit

Das Kriterium der Falsifizierbarkeit wurde während des so genannten Positivismusstreits in den 1960er Jahren von Vertretern der Frankfurter Schule kritisiert: Nicht alle Theorien haben prognostischen Charakter und nicht alle treffen Voraussagen. Sie vertraten den Standpunkt, dass man die Wissenschaftlichkeit solcher Theorien durchaus formal fassen könnte, ohne dass die dafür anzuwendenden Kriterien auf Falsifizierbarkeit beruhen müssten.

Paradigmenwechsel nach Thomas S. Kuhn

Thomas S. Kuhn vertrat die Auffassung, dass Wissenschaftler im normalen Wissenschaftsbetrieb nicht nach Falsifikationen suchen, sondern innerhalb eines akzeptierten Paradigmas – einer grundlegenden Theorie – an der Lösung von Rätseln und der Klärung von Anomalien arbeiten (‚Normalwissenschaft'). „Kein bisher durch das historische Studium der wissenschaftlichen Entwicklung aufgedeckter Prozess hat irgendwelche Ähnlichkeit mit der methodologischen Schablone der Falsifikation durch unmittelbaren Vergleich mit der Natur.“ [15] Wissenschaftlicher Wandel entsteht nach Kuhn erst, wenn die Anomalien so groß sind, dass es zu einer wissenschaftlichen Krise kommt. Eine solche Krise findet statt, wenn das Paradigma aufgrund der Anomalien seine allgemeine Anerkennung verliert und so die Einigkeit unter den Wissenschaftlern bezüglich der Grundlagen zersplittert wird. (Für Popper trifft genau das Gegenteil zu: Für ihn ist hochentwickelte rationale Wissenschaft nur dann gegeben, wenn die Wissenschaftler sich über die Grundlagen uneinig sind; Einigkeit und allgemeine Anerkennung sieht er als Krise – „orthodoxy is the death of knowledge, since the growth of knowledge depends entirely on the existence of disagreement“.) Erst dann wird nach neuen grundlegenden Theorien – neuen Paradigmen – gesucht (‚außerordentliche Wissenschaft'). Wenn überhaupt, dann werde nur diese von Poppers Falsifikationismus beschrieben. Solche neuen Paradigmen sind mit den alten oft inkommensurabel , stellen also Strukturbrüche dar und keinen Erkenntnisfortschritt im Sinne der Kumulation von Wissen.

Einen grundlegenden Fehler Poppers sah Kuhn außerdem in der Konzeption der empirischen Beobachtungssätze . Um als wissenschaftliches Instrument wirksam zu sein, müsse die Falsifikation einen endgültigen Nachweis erbringen, dass die geprüfte Theorie widerlegt sei. Da Falsifikationshypothesen aber empirisch sind, können sie selbst wiederum widerlegt werden. Daraus folgte für Kuhn, dass die kritische Diskussion konkurrierender Theorien nicht sinnvoll ist. Der Wechsel zu einem neuen Paradigma ist daher eher mit einer politischen Entscheidung oder einer religiösen Bekehrung zu vergleichen.

Wolfgang Stegmüller hat mehreren Aspekten der Auffassung Kuhns eine rationale Rekonstruktion im Rahmen des strukturalistischen Theorienkonzepts nach Joseph D. Sneed gegeben. Dabei kann beispielsweise ein Scheitern einer Anwendung stets auch rationalerweise so behandelt werden, dass das betreffende physikalische System aus der Menge der intendierten Anwendungen der Theorie ausgeschlossen wird. Die Theorie selbst ist damit also nicht falsifiziert.

Raffinierte Falsifikation nach Lakatos

Die Arbeiten von Imre Lakatos mit seiner Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme waren im Grundsatz eine Verfeinerung von Poppers Kritischem Rationalismus gegen Thomas Kuhns Paradigmentheorie [16] . Einen Falsifikationismus, bei dem Theorien bei erfolgter Falsifikation grundsätzlich aufgegeben werden, nannte Lakatos „naiven Falsifikationismus“, ein Begriff, den Kuhn in seiner Kritik an Popper in diesem Zusammenhang verwendet hatte. Lakatos stimmte Kuhn zu, dass es in der Wissenschaftsgeschichte eine Vielzahl von Falsifikationen gegeben habe, die nicht zu einem Theoriewechsel geführt hatten. Allerdings sei Kuhns Position relativistisch und religionsähnlich: „Nach Kuhn ist der Wandel der Wissenschaft – von einem ‚Paradigma' zum anderen – ein Akt mystischer Bekehrung, der von Vernunftfragen weder gelenkt wird noch gelenkt werden kann und der völlig dem Bereich der ‚(Sozial-)Psychologie der Forschung' angehört“ (ebd., S. 90).

An Popper kritisierte Lakatos, dass durch die konventionelle Festlegung, welche Basissätze annehmbar seien, eine Art Immunisierung der Falsifikation entsteht. Die Wissenschaftsgeschichte zeige, dass angenommene Falsifikationen durchaus einen irrationalen Ursprung haben können. Aufgrund dieser Probleme sei im Rahmen eines „raffinierten Falsifikationismus“ eine Methodik zu entwickeln, mit der es möglich ist, für Forschungsprogramme eine Heuristik aufzustellen, mit der auch der Entdeckungszusammenhang von Theorien rational begründet werden kann. Insbesondere müsse die jeweils neue Theorie einen Überschuss an empirischem Gehalt haben, die alte Theorie erklären können und bereits bestätigt sein, um als wissenschaftlich anerkannt werden zu können.

Diese Art Methodik sei speziell auch wirksam für die Falsifikation von komplexen Systemen von Theorien mit mehreren Hypothesen und Randbedingungen. Da in einem solchen Fall nicht klar ist, welche Komponente des Systems Grund der Falsifikation ist, kann man einzelne Aussagen nach den genannten Prinzipien austauschen, um die Theorie erneut zu prüfen. Damit man noch von einem einheitlichen Forschungsprogramm sprechen kann, sollte dabei der „harte Kern“ der Hypothesen erhalten bleiben, während die weniger wichtigen Hypothesen und Nebenbedingungen variiert werden.

Erkenntnistheoretischer Anarchismus nach Feyerabend

Paul Feyerabend bestritt grundsätzlich, dass es möglich sei, innerhalb von Forschungsprogrammen mit rationalen Kriterien zu arbeiten. [17] Dies bedeutet nicht, dass Feyerabend die Wissenschaft für ein irrationales Unterfangen hielte, vielmehr ist für ihn die Wissenschaft „das rationalste Unternehmen, das bisher von Menschen erfunden wurde“. [18] Forschungseinrichtungen arbeiten für ihn nach dem Prinzip der Beharrlichkeit. Andererseits herrscht auch im laufenden Wissenschaftsprozess ein Ideenpluralismus. Eine Begründung für Krisen und Revolutionen ergebe sich hieraus nicht, wohl aber gebe es Inkommensurabilitäten .

Insbesondere neue Forschungsprogramme seien erheblichen Widerständen ausgesetzt und es sei eher eine Frage des Zufalls, ob und in welchem Zeitraum sie sich etablieren können. Es gebe keine Gründe, warum man nicht neuen Theorien mit irrationalen Methoden zur Geltung verhelfen solle. Feyerabend warb in diesem Sinne insgesamt für eine Auffassung, die man als wissenschaftstheoretischen und methodologischen Relativismus einordnen kann.

Holismus nach Quine

Der von Willard Van Orman Quine vertretene Holismus widerspricht der Wissenschaftsauffassung Poppers z. B. bezüglich der Stellung der Falsifizierung beim Theorienwandel. [19] Die Hypothesen einer Theorie seien nicht unabhängig, so dass bei einer widersprechenden empirischen Beobachtung kein logischer Rückschluss darauf möglich sei, welche Teilhypothese oder Randbedingung der Grund für eine mögliche Falsifikation sei. Auf diesen Zusammenhang hatte bereits Pierre Duhem aufmerksam gemacht, [20] so dass diese Auffassung als Duhem-Quine-These bekannt ist. Quine hatte daraus geschlossen, dass die Prüfung eines solchen Systems nur durch die Prüfung aller zusammenhängenden Sätze erfolgen könne und dann das System prinzipiell als Ganzes zu verwerfen sei (Holismus). Wissenschaftler reagieren nach Quine im Falle einer Widerlegung mit zwei Optionen, einer konservativen in normalwissenschaftlichen Perioden, wo möglichst kleine Änderungen an der Peripherie der Theorie zu ihrer Rettung durchgeführt werden, und einer revolutionären Option, wo zentrale Elemente der Theorie geändert werden. Im Gegensatz zu Popper spielt bei Quine empirische Widerlegung nur in normalwissenschaftlichen Perioden eine wichtige Rolle, während in revolutionären Phasen Einfachkeitsüberlegungen vorherrschen.

Theoriendynamik nach Stegmüller

Für Wolfgang Stegmüller war in der Forderung nach der Bewährung der Prüfsätze das Problem der Induktion nicht gelöst, da die Prüfsätze aufgrund einer Festlegung, wenn auch intersubjektiv anerkannt, zustande kommen. [21] Stegmüller sah hier den Abbruch eines infiniten Regresses analog dem Fries'schen Trilemma . Wenn auch anders begründet, sah er damit das Problem ähnlich wie Kuhn, dem er allerdings mangelnde wissenschaftstheoretische Begründung vorhielt, im empirischen Charakter der Basissätze und kam zu dem Schluss, dass es zwischen dem Deduktivismus Poppers (Bewährung) und dem Induktivismus Carnaps (Bestätigung) nur geringe formale Unterschiede gibt. Stegmüller warf dem kritischen Rationalismus vor, ein unmenschlicher Rationalismus zu sein, da seine normativen methodologischen Forderungen von keinem praktisch arbeitenden Wissenschaftler erfüllt werden können.

Ausgehend von seiner Kritik am reinen Aussagenkonzept von Theorien vertrat Stegmüller im Rückgriff auf Arbeiten von Patrick Suppes und Joseph D. Sneed , Ulises C. Moulines und Wolfgang Balzer eine semantische Sicht auf wissenschaftliche Theorien. Theorien bestehen hier aus einem formalen mathematischen Strukturkern, intendierten Anwendungen und Spezialgesetzen, die durch Querverbindungen mit anderen Theorien verbunden sind. Hieraus ergeben sich verbesserte Erklärungen für eine rational verlaufende Theoriendynamik im Vergleich zur herkömmlichen Auffassung von empirischen Theorien als eine Menge von Gesetzen, wie ihn der logische Empirismus oder der kritische Rationalismus vertreten. [22]

Antworten kritischer Rationalisten

Popper hat selbst die Frage nach komplexen Systemen von Theorien bereits lange vor Quine thematisiert und darauf hingewiesen, dass eine Falsifikation logisch nicht einzelne Komponenten widerlegt (vgl. LdF, Kap. 19–22). Für Popper ist aber das globale holistische Dogma [23] nicht haltbar, da Teilhypothesen eines Systems aufgrund von Analysen sehr wohl als Grund einer Falsifikation erkennbar sind.

Weblinks

Literatur

 • Max Albert: Die Falsifikation statistischer Hypothesen , in: Journal for General Philosophy of Science 23/1 (1992), 1–32
 • Gunnar Andersson: Kritik und Wissenschaftsgeschichte. Mohr Siebeck, Tübingen 1988. ISBN 3-16-945308-4
 • KH Bläsius, H.-J. Bürckert: Automatisierung des logischen Denkens. Oldenbourg, München 1992 (2. Kapitel online Grundlagen und Beispiele. ). ISBN 3-486-22033-0
 • Georg JW Dorn: Poppers zwei Definitionsvarianten von „falsifizierbar“. Eine logische Notiz zu einer klassischen Stelle aus der „Logik der Forschung“ , in: conceptus 18 (1984) 42–49
 • Sven Ove Hansson : Falsificationism Falsified , in: Foundations of Science 11/3 (2006), 275–286
 • Sandra G. Harding (Hg.): Can Theories be Refuted? Essays on the Duhem-Quine Thesis , Dordrecht-Boston 1976 Mit wichtigen Aufsätzen und Auszügen von Popper, Grünbaum, Quine, Wedeking
 • Richard C. Jeffrey: Probability and falsification: Critique of the popper program , in: Synthese 30 (1975), 95–117
 • Gary Jones / Clifton Perry: Popper, induction and falsification , in: Erkenntnis 18/1 (1982), 97–104
 • Handlexikon zur Wissenschaftstheorie dtv, München 1992 (mit Beiträgen von Karl Popper selbst). ISBN 3-423-04586-8
 • Herbert Keuth: Die Philosophie Karl Poppers Mohr Siebeck, Tübingen 2000. ISBN 3-16-147084-2
 • I. Lakatos:Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes , in: Lakatos, I / Musgrove, A. (Hg.): Criticism and the Growth of Knowledge , CUP, Cambridge 1970
 • David Miller: Critical Rationalism: A Restatement and Defence , Open Court, Chicago 1994. ISBN 0-8126-9198-9
 • Hans-Joachim Niemann : Lexikon des Kritischen Rationalismus. Mohr Siebeck, Tübingen 2004. ISBN 3-16-148395-2
 • Karl R. Popper: Logik der Forschung Springer, Wien 1935, Hrsg. von Herbert Keuth, Mohr Siebeck, Tübingen 2005 (11. Aufl., online 2. Aufl. 1966 m. Anm.). ISBN 3-16-146234-3
 • Karl R. Popper: Falsifizierbarkeit, zwei Bedeutungen von , in: Helmut Seiffert and Gerard Radnitzky (Hg.): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie , Ehrenwirth, München 1989, 82–85.
 • Karl R. Popper: Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Aufgrund von Manuskripten aus den Jahren 1930–1933 hrsg. von Troels Eggers Hansen mit einem Vorwort von Karl Popper aus dem Jahr 1978. Mohr Siebeck, Tübingen 1994 (2. Aufl.). ISBN 3-16-838212-4
 • Karl R. Popper: Vermutungen und Widerlegungen. Ausgabe in einem Band. Mohr Siebeck, Tübingen 2000. ISBN 3-16-147311-6
 • Gerhard Schurz und Georg JW Dorn: Why Popper's Basic Statements are not Falsifiable. Some Paradoxes in Popper's „Logic of Scientific Discovery“ , in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 19 (1988) 124–143
 • Friedel Weinert: The Construction of Atom Models: Eliminative Inductivism and its Relation to Falsificationism , in: Foundations of Science 5/4 (2000), 491–531

Einzelnachweise

 1. August Weismann: Über die Berechtigung der Darwin'schen Theorie. Leipzig 1868, S. 14f. Siehe auch Franz Graf-Stuhlhofer : August Weismann – ein „Vorläufer“ Poppers. In: Conceptus. Zeitschrift für Philosophie 20 (1986) 99f.
 2. Karl Popper: Autobiography. In PA Schilpp (Hrsg.): The philosophy of Karl Popper (1974), Abschnitt 8.
 3. Logik der Forschung , Abschnitt 6.
 4. Logik der Forschung , Abschnitt 1.
 5. Autobiography, Abschnitt 9: „As it occurred to me first, the problem of demarcation was not the problem of demarcating science from metaphysics but rather the problem of demarcating science from pseudoscience. At the time I was not at all interested in metaphysics. It was only later that I extended my ‚ criterion of demarcation ' to metaphysics.“
 6. David Miller: The Objectives of Science ( Memento vom 31. Januar 2012 im Internet Archive ) ( PDF ; 263 kB). Philosophia Scientiæ 11 :1 (2007), S. 27.
 7. Troels, Eggers, Hansen (Hg.): Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Aufgrund von Manuskripten aus den Jahren 1930–1933 . Tübingen 1979, S. XXVII.
 8. WW Bartley: Rationality, Criticism, and Logic ( Memento vom 27. November 2007 im Internet Archive ) ( MS Word ; 283 kB). Philosophia 11 :1–2 (1982), Abschnitt XXIII.
 9. Rationality, Criticism, and Logic, Abschnitte XXI und XXII.
 10. Traktat , S. 5 126f, 1–4 106.
 11. Lorenzo Fossati: Wir sind alle nur vorläufig! (PDF; 51 kB). Aufklärung und Kritik 2/2002, S. 8.
 12. Nicholas Maxwell: Review of Problems in the Philosophy of Science by I. Lakatos, A. Musgrave. The British Journal for the Philosophy of Science 20 :1 (Mai 1969), S. 81–83.
 13. Mariano Artigas: The Ethical Nature of Karl Popper's Theory of Knowledge (1999).
 14. Arnd Krüger : Popper, Dewey und die Theorie des Trainings – oder entscheidend ist auf'n Platz, in: Leistungssport 33 (2003) 1, S. 11–16; http://www.iat.uni-leipzig.de:8080/vdok.FAU/lsp03_01_11_16.pdf?sid=D60B688F&dm=1&apos=5235&rpos=lsp03_01_11_16.pdf&ipos=8483 .
 15. Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp, Frankfurt M 1976 (2. Aufl.), S. 90, ISBN 3-518-27625-5 .
 16. Vgl. Imre Lakatos: Falsifikation und die Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme. in: Imre Lakatos, Alan Musgrave (Hrsg.): Kritik und Erkenntnisfortschritt. Vieweg, Braunschweig 1974, S. 89–189, ISBN 3-528-08333-6 .
 17. Vgl. Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Suhrkamp, Frankfurt 1983 (2. Aufl.), ISBN 3-518-57629-1 .
 18. Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Suhrkamp, Frankfurt 1983 (2. Aufl.), ISBN 3-518-57629-1 , S. 80.
 19. Vgl. Willard Van Orman Quine: Zwei Dogmen des Empirismus. in: W. Van Orman Quine: Von einem logischen Standpunkt. Ullstein, Frankfurt 1979, S. 27–50, ISBN 3-548-35010-0 .
 20. Pierre Duhem: Ziel und Struktur physikalischer Theorien. Hrsg. v. Lothar Schäfer. Übers. v. Friedrich Adler. Meiner Felix, Hamburg 1978, 1998 (Orig. Paris 1906), ISBN 3-7873-1457-1 .
 21. Vgl. Wolfgang Stegmüller: Das Problem der Induktion. Humes Herausforderung und moderne Antworten. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1974, insb. S. 8–50, ISBN 3-534-07011-9 .
 22. Wolfgang Stegmüller: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Band II Theorie und Erfahrung, Zweiter Teilband: Theorienstrukturen und Theoriendynamik, Springer Verlag.
 23. Karl Popper: Vermutungen und Widerlegungen , S. 348–250.