Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.
Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Gratis software

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Conceptmap rond gratis software

Vrije software ( vrijheidsverlenende software , Engelse vrije software of ook wel libre software ) verwijst naar software die zich richt op de vrijheid van computergebruikers. Vrije software wordt gedefinieerd door het feit dat een gebruiker met de bon [opmerking 1] de software krijgt ook de gebruiksrechten en deze worden niet onthouden of beperkt. [1] [2] [3] [4]

In het bijzonder betekent het:

 • de vrijheid van controle over de software (namelijk onbeperkte vrijheid van controle en onafhankelijkheid door de exacte broncode te ontvangen om analyses en wijzigingen aan de software mogelijk te maken [noot 2] ),
 • de maatschappelijke vrijheid van samenwerken om actief samen te kunnen werken met eventuele andere gebruikers en ontwikkelaars (de software mag gekopieerd en doorgegeven worden, [Noot 3] in origineel of met wijzigingen).

Met betrekking tot de software kunt u optioneel commerciële activiteiten aanbieden (softwareaanpassingen, onderhoudscontracten, ondersteuning, service- en garantiediensten, enz.). [5] Gewenste analyses en wijzigingen (zie vrijheid van zeggenschap) mogen door iedereen worden uitgevoerd - ook door onafhankelijke derden naar eigen keuze - omdat medewerking is verleend.

Deze vrijheden stellen de gebruiker in staat om zelfcontrole en privacy [6] over de software en hun eigen gegevensverwerking te hebben of om deel uit te maken van een (openbare of eigen [noot 4] ) groep gebruikers (gemeenschap) die de software beheert (Samenwerking is mogelijk) en gebruik het voor jezelf.

Dit in tegenstelling tot propriëtaire software , waarbij de ontwikkelaars en distributeurs van de software de genoemde vrijheden expliciet aan de eindgebruikers onttrekken - volgens de definitie van de Free Software Foundation (FSF) - bijvoorbeeld door het opzettelijk niet aanleveren van brontekst of verboden en beperkingen onder contractuele voorschriften of vertrouwelijkheidsovereenkomst .

Overzicht

Officieel logo van de FSF

De vier vrijheden

Richard Stallman (2014), oprichter van de FSF

De Free Software Foundation (FSF), opgericht in 1985 door Richard Stallman , definieert software als vrije software als de ontvanger de volgende vrijheden krijgt door een licentie: [7]

"Freedom 0": de vrijheid om het programma uit te voeren zoals je wilt, voor elk doel.
"Freedom 1": De vrijheid om te onderzoeken hoe het programma werkt en het aan te passen aan uw eigen gegevensverwerkingsbehoeften. *
"Freedom 2": De vrijheid om het programma te verspreiden en zo anderen te helpen.
Vrijheid 3: De vrijheid om het programma te verbeteren en die verbeteringen met het publiek te delen ten behoeve van de hele gemeenschap. *

* Toegang tot de brontekst is een voorwaarde voor vrijheden 1 en 3, omdat het anders moeilijk of zelfs onmogelijk is om van programma te veranderen.

Voor meer informatie, zie de sectie "Definitie" .

wortel

De vrije-softwarebeweging is voortgekomen uit de hackgemeenschap . [8] [9] [10] Hun visie op vrijheid [11] manifesteert zich in het GNU-project dat sinds september 1983 bestaat, de vrije software en de open source-beweging die 15 jaar later ontstond. Een kenmerk van een hacker is niet de activiteit zelf, maar de manier waarop deze wordt uitgevoerd. Iemand die bijvoorbeeld ontwikkelt voor een gratis softwareproject is niet automatisch een hacker, maar de hackergemeenschap is nauw verbonden met deze bewegingen. Binnen de vroege hackinggemeenschap van de jaren zestig en zeventig was het bij Amerikaanse academische instellingen zoalsMIT , Stanford , Berkeley en Carnegie Mellon vanzelfsprekend om de broncode bekend te maken en hun eigen softwareverbeteringen met andere programmeurs te delen. Software werd toen gezien als een aanvulling op (dure) hardware. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig begonnen IT-bedrijven software te commercialiseren en de broncode geheim te houden. Richard Stallman is een prominente hacker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het zelfbeeld van de academische hackercultuur , onder meer door zich tegen deze ontwikkeling te verzetten. [8] [9]

Vrije software bestond tot de jaren tachtig als software voor het publieke domein . [12] Bovendien werd software vrij verspreid als gedrukte brontekst in computertijdschriften en boeken. [13] De hackergemeenschap en het intellectuele klimaat rond de "AI"-computer bij MIT inspireerden Richard Stallman aanzienlijk om het GNU-project te creëren. [10] Het doel was aanvankelijk om een ​​gratis besturingssysteem te creëren. In 1985 werd de FSF opgericht, een stichting om dergelijke projecten te promoten, die in februari 1986 de eerste definitie van Vrije Software publiceerde. Waarbij "gratis" de vrijheden voor de samenleving betekent die een dergelijk gelicentieerd product biedt .

Zie voor meer informatie de paragrafen “Ontwikkelingen vooraf” en “De opkomst van Vrije Software” .

Grensscheiding

gratis

Gratis bier - Verkoop op iSummit 2008 Gratis zoals geïllustreerd in Vrijheid, niet gratis zoals in gratis bier: recept en etiket van het bier zijn beschikbaar onder de CC-BY-SA , dat is gratis zoals in vrijheid, maar het is niet gratis zoals gratis bier omdat het voor 500 yen wordt verkocht. [14]

Het Engelse woord free heeft twee verschillende betekenissen en staat in de term freeware, die sinds 1982 wordt gebruikt voor "gratis" (meer precies voor "free software"); in Vrije Software (Engelse Vrije Software) is er (meer bepaald voor "vrijheid verleende Software") voor "vrijheid". Engelstalige activisten maken het onderscheid met free as in free beer ("free as free beer ") en Free as in Freedom ("free as in freedom") aanzienlijk.

Freeware verleent de gebruiker niet de vrijheden die worden opgesomd door de Free Software Foundation, maar die van de individuele licentieovereenkomst met de auteur. Daarom wordt het beschouwd als "onvrije" software.

Vrije software daarentegen bevat de eerder genoemde vrijheden en kan, maar hoeft niet, gratis te zijn.

Open source

De term Open Source (in het Duits "open source") werd in 1998 geïntroduceerd door de oprichters van het Open Source Initiative (OSI): Eric S. Raymond , Bruce Perens en Tim O'Reilly . Ze wilden zich concentreren op de meer pragmatische benadering van dergelijke software, in plaats van te vertrouwen op een potentieel ontmoedigend, moreel geladen en polariserend vrije software-idee (vanuit hun oogpunt). [15] [16] Ze beschrijven open source software als een voordelig ontwikkelmodel, waarbij de vraag of software open source moet zijn een puur praktische en geen ethische kwestie is.

Met de nadruk op de superioriteit van het ontwikkelingsproces, weerspiegelt de OSI eerder het gezichtspunt van de ontwikkelaar [17], terwijl de FSF zich richt op het gezichtspunt van de gebruiker. [18] De FSF ziet niet-vrije software als een maatschappelijk probleem. In hun ogen is de beslissing voor of tegen Vrije Software daarom in de eerste plaats een ethische en sociale beslissing; het praktische voordeel is secundair. Aangezien de OSI geen melding maakt van de vrijheid die Vrije Software gebruikers geeft, beschuldigt de FSF de OSI ervan af te leiden van de essentiële punten. [19]

Deze twee verschillende bewegingen met verschillende perspectieven zijn verbonden door een gemeenschappelijke waardering voor open source code en het doel om een ​​gratis software-ecosysteem te bouwen, wat resulteert in tal van projecten waarin ze samenwerken. Alternatieve compromistermen zoals "Free and open source software" (FOSS) of " Free / Libre Open Source Software " (FLOSS), die door aanhangers van beide standpunten worden geaccepteerd, zijn bedoeld om de overeenkomsten te benadrukken.

Zie voor meer informatie de paragraaf “Vergelijking met de Open Source-definitie” .

Semi-vrije software

Vanwege zorgen over de commerciële exploitatie of amoreel gebruik van de eigen software, zijn en worden er nog steeds pogingen gedaan om niet zonder voorbehoud alle vrijheden van de definitie van vrije software in uw licentie te verlenen. Worden de door de FSF opgesomde vrijheden verminderd door de commerciële distributie (maar de andere bleef ongewijzigd), dan was het tot 2011 afwijzend van de FSF als een semi-vrije software (Engelse semi-vrije software) .

De FSF maakt dit onderscheid sinds 2012 niet meer en beschouwt software met dergelijke aangepaste licenties als “niet-vrije” software. [20]

Niet-vrije software (eigendom)

Indien aan één of meer van de voorwaarden van de door de FSF opgesomde vrijheden niet wordt voldaan, wordt de software aangemerkt als propriëtair of "onvrij" (in de zin van een gebrek aan vrijheden).

gratis hardware

Free Hardware ( Engelse gratis hardware, ook wel open hardware of open source hardware genoemd) is de vrije-software- en open-sourcebeweging die hier dicht bij ligt of erop teruggaat. Dit is beslag dat volgens vrije bouwplannen wordt vervaardigd.

definitie

De vroegst bekende publicatie van de definitie, gedateerd februari 1986, komt uit de (inmiddels stopgezette) "GNU's Bulletin Publication" van de FSF. [21] De bron voor dit document is te vinden in de sectie Filosofie van de GNU Project- website. De definitie verwees aanvankelijk naar twee punten: [21]

Quote: “Het woord 'gratis' in onze naam verwijst niet naar prijs; het verwijst naar vrijheid.
 • Ten eerste de vrijheid om een ​​programma te kopiëren en opnieuw te distribueren naar je buren, zodat zij het net zo goed kunnen gebruiken als jij.
 • Ten tweede, de vrijheid om een ​​programma te veranderen zodat jij het kunt controleren in plaats van dat het jou controleert; hiervoor moet de broncode aan je ter beschikking worden gesteld."
In het Duits: “Het woord 'gratis' in onze naam verwijst niet naar de prijs; het heeft betrekking op vrijheid.
 • Ten eerste de vrijheid om een ​​programma te kopiëren en aan je buren te geven, zodat zij het programma net zo kunnen gebruiken als jij.
 • Ten tweede de vrijheid om een ​​programma zo aan te passen dat je het programma bestuurt en niet het programma zelf; hiervoor dient de brontekst aan u ter beschikking te worden gesteld."
- FSF, 1986

In 1996 werd Vrije Software op de website gnu.org gedefinieerd door te verwijzen naar de “drie niveaus van vrijheid” en er expliciet aan toe te voegen dat men ook de vrijheid moet hebben om de software te bestuderen. Dit is ook af te lezen in de oudere tweepuntsdefinitie als onderdeel van de vrijheid om het programma te wijzigen [22] [23] maar wordt daar niet zo duidelijk benadrukt. Later vermeed Stallman het woord "niveau" omdat je alle vrijheid nodig hebt en het woord is er een beetje misleidend voor.

Ten slotte is er een vrijheid toegevoegd die expliciet stelt dat gebruikers het programma moeten kunnen uitvoeren zoals ze willen, voor elk doel. De bestaande vrijheden waren al genummerd van één tot drie, maar die vrijheid zou vóór de andere moeten komen; daarom werd het toegevoegd als "Vrijheid 0". [24]

De moderne definitie definieert vrije software door de vier hierboven genoemde vrijheden . [25] Samengevat, het definieert vrije software als software die eindgebruikers de vrijheid garandeert om de software te gebruiken, beoordelen / bestuderen, delen en wijzigen.

Sinds april 2008 is de definitie in 39 talen gepubliceerd op de FSF-website. [26] De FSF publiceert ook een lijst met licenties op haar website die voldoen aan de eisen van deze definitie.

Meer definities van vrije software

In juli 1997 publiceerde Bruce Perens de Debian Free Software Guidelines . [27]

Vergelijking met de open source-definitie

De verschillen met vrije software zijn hierboven al duidelijk gemaakt in de paragraaf over het onderscheid met open source software . Daarentegen zijn er ook veel overeenkomsten. De "Debian Free Software Guidelines" werden bijvoorbeeld gebruikt door het Open Source Initiative (OSI) onder de naam "Open Source Definition"; de enige verandering is de vervanging van de term "vrije software" door "open source software". De FSF merkte het volgende op:

Citaat: “ De term open source software wordt door sommigen gebruikt om min of meer dezelfde categorie aan te duiden als vrije software. Het is niet precies dezelfde categorie software: sommige licenties zijn geaccepteerd [door de OSI] die wij als te beperkend beschouwen, en er zijn Vrije Software-licenties die niet zijn geaccepteerd [door de OSI]. De verschillen in de uitbreiding van de categorie zijn echter klein:
alle gratis software is openbaar beschikbare broncode en alle open source software is bijna gratis . "
- FSF [28]

Verschillende perspectieven op vrije software

Vrijheid en rechten

De gestelde doelen van Vrije Software, de vrijheid om de eigen gegevensverwerking en samenwerking te controleren, worden bereikt door het verlenen van de volgende rechten: gebruikers mogen Vrije Software uitvoeren, kopiëren, distribueren, onderzoeken, wijzigen en verbeteren; [2] [3] deze vrijheden worden verleend en niet ingetrokken (zoals het geval is bij propriëtaire software). Doorslaggevend is dus niet het vermijden van kosten, maar de vrijheid van de eindgebruiker. Het recht om de software te controleren wordt gegarandeerd door het feit dat een gebruiker van Vrije Software altijd de bijbehorende broncode beschikbaar heeft of deze op zijn minst achteraf kan verkrijgen (waardoor het kan worden onderzocht en gewijzigd) - en door het feit dat een gebruiker ervoor kiezen om dit te doen door verleende medewerking Kan anderen laten presteren.

Vrije software is te herkennen aan de licentie. Dit omvat de GNU General Public License en andere gratis softwarelicenties. [29] Een fundamenteel sociaal en ethisch principe achter de gehandhaafde rechten op en met Vrije Software is dat de ontwikkelaars de vrijheid en gemeenschap van eindgebruikers waarderen en respecteren, omdat de gebruiksvoorwaarden van Vrije Software zowel gebruikers als ontwikkelaars in staat stellen een omgeving van onafhankelijkheid Het creëren en vormgeven van gemeenschap, samenwerking, ethiek, solidariteit en uitwisseling. [30] [31] [32] [33] [34] [35]

De term "vrije software" en zijn exacte definitie [7] , evenals het onderscheid met propriëtaire software [36] en het specifieke idee van vrijheid gaan resoluut terug naar het begin van het GNU-project rond programmeursactivisten zoals Richard Stallman en de daarmee samenhangende oprichting van de Free Software Foundation (FSF) in 1985.

De open source-beweging , die qua aspiraties en doelstellingen nauw verwant is, was niet identiek en onafhankelijk in termen van de middelen en manieren die ze koos om daar te komen, en kwam pas later (1998) en in een andere personeelsomgeving op. [37] [38] Het verschil tussen de benaderingen vrije software en open source ligt in de respectieve wegingen in principe gezamenlijk vertegenwoordigde waarden: voor open source ligt de nadruk op het praktische voordeel en de ontwikkelingsmethoden, [17] terwijl de focus De vrije softwaregemeenschap ligt op de ethische, sociale en politieke implicaties. [18]

De gebruikers van Vrije Software zijn onder meer particuliere gebruikers, bedrijven en openbare instellingen, zoals overheden (voornamelijk vanwege de onafhankelijkheid, vrijheid en controle over hun eigen gegevensverwerking), [39] onderzoekscentra ( CERN ), universiteiten, de New York Stock Exchange , Wikipedia , het Amerikaanse ministerie van Defensie . [40]

De focus van vrije software is daarom de vrijheid van de gebruiker om te delen, kopiëren en wijzigen en verzet zich tegen de gebruikelijke beperkingen van propriëtaire software ("niet-vrije software" - in de zin van een gebrek aan vrijheid) [41] : Met propriëtaire software , ontwikkelaars proberen eindgebruikers te bereiken en de eindgebruikersmarkt te controleren en te monopoliseren (bijvoorbeeld door middel van beperkende licentieovereenkomsten voor eindgebruikers , vertrouwelijkheidsovereenkomsten , productactiveringen , dongles , kopieervergrendelingen , propriëtaire formaten of de distributie van binaire uitvoerbare programma's zonder broncode) en dus gebruikers dwingen om afhankelijk te worden van de respectievelijke ontwikkelaar. Vrije software daarentegen verschilt in de vrijheid die het biedt: gebruiken, delen, wijzigen.

Het zelfbeeld van de verleende vrijheden is dat ze worden gezien als noodzakelijk voor het bevorderen van sociale en ethische zorgen, die de vrijheid en gemeenschap van gebruikers (op het gebied van computergebruik en gegevensverwerking) respecteren en waarderen door actief samen te werken en het gebruik van vrije software Samenwerking maakt het volgende mogelijk: [30] [31] [32] Gebruikers hebben de mogelijkheid om een ​​gemeenschap van welwillendheid en ethische eerlijkheid te stichten in het gebruik van hun computers en gegevensverwerking. Vrije software kan voor elk doel worden gebruikt (zonder de noodzaak gebonden te zijn aan een bepaalde sociale of ethische waarde), maar de FSF en het GNU-project promoten actief de waarden van vrijheid, gemeenschap, samenwerking en ethische solidariteit die Vrije Software mogelijk maakt . [33] [34] [35]

Vanwege zijn principes heeft vrije software een sterke focus op samenwerking en samen helpen in een gemeenschap: iedereen kan deelnemen aan openbaar beheerde gratis softwareprojecten. Dit sluit commercieel en industrieel gebruik niet uit, aangezien deze vrijheid niet wordt beperkt. Het woord vrij in vrije software verwijst naar vrijheid , niet vrij ; Gratis software heeft niets te maken met geldelijke kosten of geld. [42] Vrije software is meestal gratis, maar is niet onderworpen aan een dergelijke beperking. Vrije software kan commercieel gebruikt, verkocht of gedistribueerd worden tegen elke prijs en is nog steeds vrije software zolang de rechten van vrijheid gegarandeerd zijn. De meest gebruikte GPL staat echter niet toe dat gecompileerde GPL-software wordt verkocht en dat er een aparte hoge prijs wordt gevraagd voor de levering van de broncode (boven een lage creatievergoeding, bijv. medium), wat betekent dat GPL-software in de Kan de praktijk beperken. [43] [44] [45]

De vrijheden in de omgang met vrije software zijn wettelijk verankerd in vrije softwarelicenties en kunnen dus worden gegarandeerd. Dergelijke licenties omvatten de GNU General Public License (GPL), die volgens het copyleft- principe stelt dat gebruikers van bewerkte en opnieuw gepubliceerde versies van de software dezelfde vrijheden moeten krijgen. Permissieve licenties zoals de BSD-licentie (waarvoor geen copyleft vereist) worden echter ook geaccepteerd als gratis softwarelicenties.

In tegenstelling tot propriëtaire software, waarin er code kan zijn voor onopgemerkte spionage/monitoring, voor beperkt gebruik van media door middel van digitaal restrictiebeheer en achterdeuren voor onopgemerkte controle op afstand van veranderingen (onopzettelijke, onopgemerkte "updates"), biedt Vrije Software zijn onderzoekbaarheid een software waarvan eventuele ongewenste en schadelijke eigenschappen kunnen worden verwijderd en die daarom meestal niet bestaan.

Filosofische overwegingen van vrije software

Vrije software gaat over het geven van vrijheid aan gebruikers voor de software die ze ontvangen: in de eerste plaats de broncode (om wijzigingen aan te kunnen brengen).

 • Software kan eenvoudig worden gewijzigd of gedupliceerd (in tegenstelling tot fysieke objecten). Softwaregebruikers moeten er gebruik van kunnen maken, niet alleen de oorspronkelijke ontwikkelaars. [2]
 • Kookrecepten worden soms gebruikt als analogie voor gratis software: [46] Een kookrecept geeft vrijheid als een ontvanger het mag doorgeven (met of zonder wijzigingen).
Dit betekent niet dat aanhangers van de vrije-softwarebeweging het recept eisen van een maaltijd die ze hebben besteld wanneer ze naar een restaurant gaan, of dat ze erop staan ​​dat het recept wordt bekendgemaakt. De reden is dat het eten het resultaat is van koken, niet een variant van het recept. [47] (Bij een bezoek aan een restaurant wordt eten besteld, niet de "stappen die naar eten leiden"). Op dezelfde manier staan ​​aanhangers van de vrije-softwarebeweging, na ontvangst van een document, er niet op de software bekend te maken die is gebruikt om het document te maken. Leden van de vrije-softwarebeweging zullen echter gegevensformaten die hen zouden dwingen een propriëtair programma te gebruiken om een ​​document te lezen/gebruiken (of wijzigen) afwijzen. [48]
 • Wanneer een gebruiker software ontvangt, is het uitvoerbare programma een directe transformatie van de brontekst: De stappen in het programma zijn een directe transformatie (of variant) van de stappen / beschrijvingen in de brontekst. In softwarelicenties die vrijheid verlenen, zoals de GNU GPL, wordt dit de "corresponderende bron" genoemd: bijbehorende broncode. [49] Als software wordt doorgegeven als gratis software, moet een ontvanger het recht krijgen om de bijbehorende brontekst te kunnen ontvangen (deze wordt meestal direct geleverd), aangezien dit het recht geeft om de software vrij te gebruiken meer adequaat Manier om te kunnen veranderen. Zonder de broncode (bijvoorbeeld alleen als binair uitvoerbaar programma) is het vaak bijna onmogelijk om zinvolle wijzigingen aan de software aan te brengen. [50] [51] Dit komt vooral door de machinecode, die voor menselijke lezers heel vreemd is, waar de brontekst in veel programmeertalen naar wordt gecompileerd om vervolgens uitvoerbaar te worden op een computer. Deze vorm van software (machinecode), die moeilijk te veranderen is, is geen nieuw product of een artefact dat door gebrek aan middelen moeilijk te maken is, als de broncode als uitgangspunt wordt genomen. In plaats daarvan is het een handige directe transformatie van de broncode. De vrije-softwarebeweging pleit ervoor om ook de brontekst te ontvangen, omdat dit de enige manier is om adequaat te analyseren, te veranderen en te controleren.
 • Leden van de vrije softwaregemeenschap besteden aandacht aan vrijheid bij het kiezen van softwarepakketten vanwege hun eigen vrijheid . Ze weigeren vaak propriëtaire software te gebruiken. Ze hebben geen weigeren, bijvoorbeeld om "gebruik metro als ze computers met Windows, of te bellen als het gesprek wordt gerouteerd via distributeurs die proprietary software te gebruiken, of om internetverbindingen vast te stellen of deze worden omgeleid via routers die proprietary draaien software" of om T-shirts te bestellen omdat de fabrikant Windows zou kunnen gebruiken om T-shirts te maken." [52] [53] Voor leden van de vrije softwaregemeenschap gaat het vooral om vrijheid in hun eigen gegevensverwerking. Sommigen (zoals de FSF of FSFE ) zijn betrokken bij public relations om andere mensen dichter bij de relevante aspecten van vrijheid in gegevensverwerking te brengen.

Gratis software en aspecten van beschikbaarheid

Vrijheidsverlenende software (vrije software) zegt niets over de beschikbaarheid van de software: sommige zijn ontwikkeld als een publiek project (en zijn dus voor iedereen beschikbaar), andere worden ontwikkeld in een klantspecifieke ontwikkelopdracht specifiek voor bedrijven, organisaties, overheden of zelfs individuele gebruikers (en is daarom alleen voor hen beschikbaar, tenzij ze gebruik maken van hun recht op openbaarmaking). [54] Met de ontvangst van de software hebben alle ontvangers echter de vrijheden van Vrije Software gekregen.

Software die door een groot aantal gebruikers kan worden gebruikt (programma's voor tekstverwerking, webbrowsen) wordt meestal ontwikkeld in openbare projecten als het gaat om software die vrijheid garandeert. Deze programma's zijn gratis software die publiekelijk beschikbaar is. Met Vrije Softwarerechten kunnen gebruikers wijzigingen aanbrengen in deze software of deze wijzigingen distribueren zonder de oorspronkelijke ontwikkelaar hiervan op de hoogte te stellen. [55] De wijzigingen/verbeteringen worden echter meestal beschikbaar gesteld aan het oorspronkelijke project. Als gevolg hiervan kunnen de verbeteringen een vast onderdeel worden van de openbare software (in dat geval hoeven ze niet altijd door de community te worden toegevoegd, aangezien eventuele bijdragen dan door de community worden onderhouden om specifieke verbeteringen of wijzigingen op te nemen en te onderhouden) ; Bovendien komen verbeteringen ten goede aan het grote publiek, waarbij de software door verschillende bijdragen kan verbeteren. Aangezien er meningsverschillen kunnen zijn in publieke projecten (vaak op puur technisch niveau, waarbij verschillende technische doelen kunnen worden nagestreefd), wordt een publiek project gesplitst en voortaan in twee of meer verschillende afzonderlijke Varianten openbaar [noot. 5] beschikbaar is. Dit is gebaseerd op het recht dat vrije software aanpasbaar is (en de gewijzigde versie opnieuw kan worden gepubliceerd).

Vrijheidsverlenende software, waarmee een ontvanger zijn vrijheid kan intrekken wanneer deze later wordt doorgegeven, wordt permissieve software genoemd . Vrijheidsverlenende software, die ervoor zorgt dat ontvangen vrijheden moeten worden doorgegeven wanneer de software wordt doorgegeven, wordt copyleft- software genoemd. Beide worden beschouwd als vrije software (copyleft stelt vrijheden voor iedereen veilig, waarbij de vrijheden niet opnieuw mogen worden ingetrokken wanneer ze worden doorgegeven, zoals het geval is bij onthullende software.)

Programmeurs die substantiële software als vrije software aan het publiek beschikbaar stellen, kiezen vaak (als auteur) voor een auteursrechtelijk beschermde softwarelicentie die vrijheid garandeert, omdat ze zo kunnen voorkomen dat de software door bedrijven wordt opgepikt en dat delen ervan worden verwerkt tot propriëtaire software, die gebruikers van hun vrijheden zou beroven. Anderen kiezen voor een concept met dubbele licentie , waarbij de software voor het publiek beschikbaar is, b.v. B. is beschikbaar als copyleft, maar de software is beschikbaar tegen betaling onder andere voorwaarden. Sommige publiceren programma's onder permissieve licenties (dat wil zeggen, zonder copyleft); vooral als het doel is om een ​​programma zo breed mogelijk bruikbaar te maken (zelfs voor propriëtaire softwareontwikkelaars) (als het gaat om het promoten van een nieuw protocol of een nieuwe bibliotheek).

Vrije software en commerciële aspecten

Vrije software kan commerciële software zijn (commercieel en propriëtair zijn niet hetzelfde). Er kan gratis software worden verkocht en commercieel worden doorgegeven [42] en er kunnen commerciële activiteiten (bijvoorbeeld ondersteuning) worden aangeboden. Dit kan natuurlijk ook gratis , dan meestal met garantievrijstelling . Vrije software is echter nooit propriëtair, in die zin dat het gebruikers verbiedt of het onmogelijk maakt om ze te wijzigen en opnieuw te verspreiden. [56]

Particuliere of aangepaste software die is ontwikkeld (meestal tegen betaling) voor een specifieke gebruiker (meestal een organisatie) en niet openbaar beschikbaar is, kan gratis software zijn. Dies ist der Fall, wenn der alleinige Benutzer der Software (der einzige Empfänger der Software), dennoch die vier Freiheiten erhalten hat. [54]

Die Freie-Software-Bewegung lehnt die These ab, dass Programmierer berechtigt seien, Nutzern Freiheiten zu entziehen, um Gewinn zu erzielen. Stattdessen wertet die Freie-Software-Bewegung das Recht auf Freiheit der Nutzer höher als einen finanziellen Gewinn von Programmierern oder Software-Unternehmen, wenn dieser auf Kosten der Freiheit anderer (Eigenkontrolle und/oder Gemeinschaft, oder Privatsphäre) basiert. [57] Deswegen erlaubt die am häufigsten verwendete GPL zwar die Kommerzialisierung, erlaubt jedoch nicht für den Quelltext mehr zu verlangen als für das kompilierte Programm (ausgenommen zusätzlicher Bereitstellungsgebühren z. B. für das Medium), was die Kommerzialisierung von GPL Software erschweren kann. [43] [44]

Die Freie-Software-Bewegung ist aber durchaus für eine Bezahlung von Programmierern, wenn diese die Freiheit der Nutzer achten, [58] sowie für alle Geschäftsmöglichkeiten rund um Freie Software (Support, Wartung, Betreuung). Richard Stallman schildert mögliche Szenarien einer Softwaresteuer, mit der eine Regierung Geld für die Entwicklung von allgemeinnütziger Software (die zusätzlich Freiheiten gewährt) zur Verfügung stellen könnte. [59]

Freie Software aus gesellschaftlicher Sicht

Beitrag zur Diskussion über die Wirtschaftsordnung

Einige Menschen sehen in der Freie-Software-Bewegung Ansätze, die Möglichkeiten zur Überwindung des Kapitalismus zu zeigen. In Deutschland beschäftigt sich unter anderem das Projekt Oekonux mit dieser Thematik. Andere sehen in freier Software lediglich einen weiteren Wettbewerber innerhalb der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Freiheit, die Software in andere Sprachen zu übersetzen, kommt besonders denjenigen Sprachgruppen zugute, für die eine Übersetzung bisher kommerziell nicht interessant war.

Beitrag zur Reduktion der digitalen Kluft

Die Freiheit der Software wird vom UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) als schützenswert anerkannt. Sie gehört zu den elementaren Forderungen der Zivilgesellschaft, mit der die „ Digitale Kluft “ überwunden werden soll. Unter „digitaler Kluft“ wird die Spaltung in Regionen der Erde bezeichnet, die sich die Schaffung von IT-Infrastruktur und damit vor allem die Teilnahme am Internet leisten können, und solchen, die dies nicht können. Anders als bei proprietärer Software fließt bei der Verwendung freier Software kein Geld in fremde Länder ab, wo die Anbieter proprietärer Software ihren Unternehmenshauptsitz haben. Alle Mittel, die vor Ort für die IT bereitstehen, können daher unmittelbar in die IT-Wirtschaft vor Ort einfließen.

„Durch Freie Software haben Entwickler in anderen Kulturräumen die Freiheit, Programme an ihre Sprache und Gegebenheiten anzupassen, um sie dann kommerziell oder nichtkommerziell weiterzugeben. Bei proprietärer Software ist dies generell verboten und von der Gnade des Herstellers abhängig“

Georg Greve , damaliger Präsident der Free Software Foundation Europe und Vertreter des zivilgesellschaftlichen WSIS Koordinierungskreises in der deutschen Regierungsdelegation, 2003 [60]

Geschichte

Entwicklungen im Vorfeld

1931 gründete Thomas J. Watson Sr. von IBM ein Methods Research Department um das Wissen zum Betrieb seiner Datenverarbeitungsverfahren zu sammeln und effektiv mit seinen Kunden zu teilen, [61] was IBM mit den Nutzergruppen SHARE (Society to Help Avoid Redundant Effort) und GUIDE für seine Mainframe-Programmierung fortführte. [62] Bis 1970 wurde Software von IBM kostenlos und inklusive Quellcode zur Verfügung gestellt. [63] Zwischen 1960 und 1970 etablierte sich unter anderem an akademischen US-Einrichtungen ( Stanford , Berkeley , Carnegie Mellon undMIT ) eine „ Hacker -Kultur“, für die es selbstverständlich war, eigene Software-Verbesserungen mit anderen Programmierern zu teilen. Programmierer tauschten die Software frei untereinander aus und gaben häufig den entsprechenden Quelltext weiter. Insbesondere in großen Benutzergruppen wie der DEC User Group (DECUS) war dies üblich. Es war gängige Praxis, den Quelltext der mit Computersystemen ausgelieferten Software mitzuliefern. Dadurch kamen viele Vorschläge für Verbesserungen und Fehlerkorrekturen zu den Computerherstellern zurück. Software wurde als Zugabe zu Computern gesehen, um diese nutzbar zu machen.

Am 23. Juni 1969[64] kündigte IBM neue Regeln für die Nutzung und Wartung seiner Software, getrennt von den Hardware-Nutzungsbedingungen an. Für Software wurde urheberrechtlicher Schutz in Verbindung mit Lizenzverträgen eingeführt. [65] Die bislange freie Dienstleistung zur Wartung und Weiterentwicklung von Software wurde gesondert berechnet, was einen eigenen Wirtschaftsmarkt für diesen Dienstleistungssektor begründete. In den späten 1970er-Jahren begannen gleichfalls andere Unternehmen, „Softwarelizenzen“ einzuführen, welche den Nutzen, die Weitergabe und die Möglichkeit der Veränderung der Programme einschränkte. Außerdem wurden viele Programme nicht mehr im Quelltext geliefert, sondern nur noch in maschinenlesbarer Form, zum Schutz der Software als Geschäftsgeheimnis, was eine Veränderung nahezu unmöglich machte. Zusätzlich wurde es mit dem Aufkommen von finanzierbaren Mikrocomputern von IBM , Apple , Atari oder Commodore üblich, Software getrennt von Computer- Hardware zu verkaufen und den Quelltext vor der Konkurrenz zu verbergen, die Software wurde somit proprietär. Immer mehr Hacker wurden von den Softwareunternehmen angestellt, und die bisher wahrgenommenen Freiheiten wurden stark eingeschränkt, Software wurde zu einem künstlich verknappten Gut.

In diese Zeit fiel die Arbeit von Richard Stallman am „AI Lab“ (Abteilung für Künstliche Intelligenz ) desMassachusetts Institute of Technology . Als dort ebenfalls proprietäre Software in den Laboren eingeführt wurde, bemühte Stallman sich darum, durch das Programmieren alternativer Software eine Monopolstellung proprietärer Anbieter zu verhindern. Er folgte damit seinen Prinzipien einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die einen freien und ungehinderten Austausch von Software vorsahen.

„Mit dem Verlust meiner Gemeinschaft war es unmöglich, weiterzumachen wie zuvor. Stattdessen stand ich vor einer gänzlich moralischen Entscheidung.

Die einfache Wahl wäre es gewesen, der proprietären Software-Welt beizutreten, Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen und zu versprechen, meinen Mit-Hackern nicht zu helfen. Sehr wahrscheinlich würde ich Software entwickeln, die unter Vertraulichkeitsvereinbarungen ausgegeben würde, und so den Druck auf andere Leute erhöhen, ihre Kameraden auch zu verraten.

Ich hätte auf diese Art Geld verdienen und mich vielleicht mit dem Schreiben von Code vergnügen können. Aber ich wusste, dass ich am Ende meiner Karriere auf Jahre zurückblicken würde, in denen ich Wände gebaut habe; Wände, welche die Menschen voneinander trennen. Ich würde dann das Gefühl haben, dass ich mein Leben damit verbracht hatte, die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen. […]

Eine andere Wahlmöglichkeit, die direkt, aber unerfreulich gewesen wäre, war, mich überhaupt nicht mehr mit Computern zu befassen. Auf diese Art wären meine Fähigkeiten nicht missbraucht worden, aber sie wären andererseits auch verschwendet worden. Ich wäre dann zwar nicht schuld daran, dass Computer-Nutzer voneinander getrennt und eingeschränkt werden, aber ich hätte es auch nicht verhindert.

Also suchte ich nach einem Weg, auf dem ein Programmierer etwas Gutes tun kann. Ich fragte mich selbst: Gibt es ein Programm oder Programme, die ich schreiben könnte, um wieder eine Gemeinschaft möglich zu machen?“

Richard Stallman [66]

Die Entstehung Freier Software

Das Unternehmen AT&T entschied sich 1983, eine proprietäre Version seines Unix auf den Markt zu bringen: UNIX System V . Im September 1983 gründete Richard Stallman das GNU-Projekt mit dem Ziel, ein freies, UNIX-ähnliches Betriebssystem mit Namen „GNU“ zu entwickeln. [67]

Damit die Idee der Freiheit auch rechtlich abgesichert sein würde, mussten freie Lizenzen erdacht werden. Stallman entwarf das Copyleft-Prinzip, das bedeutet, dass alle, die die Software (mit oder ohne Änderungen) weiter verteilen, die Freiheit zum Weitergeben und Verändern mitgeben müssen. Das Copyleft garantiert, dass alle Benutzer Freiheit haben. Auf diesem Prinzip beruhen die Lizenzen der GNU-Software.

Eine organisatorische Basis für GNU und Freie Software überhaupt ist die 1985 gegründete, gemeinnützige Stiftung Free Software Foundation (FSF). Für Softwareprojekte bestanden in den frühen und mittleren achtziger Jahren noch jeweils individuelle Lizenzen. Stallman verband die Rahmenpunkte zu einer einzelnen Lizenz und veröffentlichte 1989 die GNU General Public License (GNU GPL). Diese ist die heute am stärksten verbreitete Lizenz für Freie Software.

1991 war das GNU -Betriebssystem bis auf den Kernel vollständig. Einige Leute erkannten, dass Linux , ein damals proprietärer Kernel für Minix , sich für GNU eignen könnte. Nachdem die Entwickler den Linux-Kernel unter die „GNU GPL“ stellten, konnte zum ersten Mal ein vollständig freies Betriebssystem ausgebaut werden. Mit der darauffolgenden rasanten Entwicklung und Verbreitung von GNU und Linux wurde freie Software von zunehmend mehr Menschen genutzt.

Verteidigung Freier Software

Es gab zwei größere Prozesse, bei denen Unternehmen versuchten, freie Software in ihren ausschließlichen Besitz zu bringen:

1992 klagte AT&T gegen die Universität von Kalifornien um die Rechte an den UNIX-Quellen. Wie sich herausstellte, hatte AT&T die freie universitäre Produktion gesamt in ihren Bestand übernommen und lediglich die Urheberangaben entfernt. Im Rahmen eines Vergleichs erhielt AT&T von etwa 18.000 umstrittenen Dateien ausschließliche Rechten an dreien.

2003 klagte SCO gegen IBM um die Rechte an den Linux-Quellen. SCO begründete ihren Vorstoß mit angeblichen Verletzungen des UNIX-Copyrights. IBM hätte Quellen aus UNIX illegal nach Linux übertragen. SCO konnten seine Behauptung im Prozess aber nicht belegen. Das Verfahren endete, als sich herausstellte, dass SCO nicht im Besitz von UNIX-Urheberrechten war, sondern diese bei Novell lagen.

Bekannte Beispiele

Persönlichkeiten

Software

Im Juli 2007 waren über 5000 Software-Pakete im „FSF/UNESCO Free Software Directory“ eingetragen, [68] welches 1999 ebenfalls als ein Projekt der FSF startete.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die meisten Freie-Software-Projekte beim Webdienst GitHub von wenigen oder nur einem einzigen Entwickler abhängen. [69]

Geschäftsmodelle

Freie Software kann, gemäß den vier Freiheiten, meist nahezu beliebig kopiert und weitergegeben werden. Freie Software darf zwar zu einem beliebig hohen Preis verkauft werden, doch ist sie fast immer kostenlos im Internet erhältlich, und so ist ihr Verkaufswert auf Datenträgern meist nicht viel höher als die Selbstkosten . Eine bemerkenswerte Ausnahme ist das GNU-Projekt , das Freie Software mit deutlicher Profitspanne anbietet und in den 1980er-Jahren einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Software bestritt. Das GNU-Projekt hatte damals jedoch wegen seiner zentralen Rolle bei der Entwicklung freier Software und der damals geringen Verbreitung und Leistungsfähigkeit des Internets eine besondere Rolle, die es heute nicht mehr gibt.

Einige Geschäftsmodelle , die mit freier Software zu tun haben, konzentrieren sich deswegen auf den Dienstleistungsaspekt der Softwareentwicklung, -weiterentwicklung und -anpassung. Wartung und individuelle Anpassung der Software sowie Schulung und technische Unterstützung sind für die Kunden vorrangig. Unternehmen, die allein diese Dienstleistungen als Geschäftsstrategie gewählt haben, sind zum Beispiel MySQL AB , Red Hat und Qt Development Frameworks . Freie Software unterliegt keiner Rivalität und nicht der Ausschließbarkeit , ist somit ein reines öffentliches Gut und kann folglich nicht einem üblichen Marktgeschehen unterliegen. Dennoch betrachten die Herausgeber proprietärer Software sie als eine ernste Bedrohung für ihr Geschäftsmodell der Lizenzierung und versuchen deshalb, potenzielle Kunden von der Benutzung freier Software abzuhalten. Trotzdem sind Hersteller proprietärer Software aktive Nutzer von freier Software und unterstützen die Verfügbarkeit von proprietärer Software auf Plattformen, die auf freier Software basieren.

Als Argumente für ihre Produkte führen Hersteller proprietärer Software unter anderem mehr Garantien, bessere Qualität – besonders im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und bessere Dienstleistungen – an. Solche Argumente, die auf Versprechungen von Open Source, nicht von freier Software kontern, hat Richard M. Stallman wiederholt als tendenziös und thematisch verfehlt angegriffen; in seinen Augen ist die Entscheidung für oder gegen Freie Software primär eine ethische und soziale Entscheidung, von der nicht durch Qualitätsdiskussionen abgelenkt werden darf.

Lizenzen

Es gibt verschiedene Typen von Softwarelizenzen , die die Kriterien freier Software erfüllen:

 • Copyleft-Lizenzen, die GNU General Public License ( GNU GPL ) ist die am häufigsten verwendete. Der Autor behält das Copyright , und es sind Klauseln enthalten, dass veränderte und weitergegebene Software frei bleibt. Auch der Quellcode muss zur Verfügung gestellt werden.
 • Bei BSD-artigen Lizenzen behält der Autor das Copyright. Diese dem Grundsatz „Ehre, wem Ehre gebührt“ folgende Lizenz enthält den Namen des Autors und oft auch eine Haftungsbeschränkung . Veränderung und Weitergabe in jeder Form ist erlaubt, das heißt, sie darf auch in proprietäre Software eingebaut werden. In diese Klasse fallen die Apache-Lizenz und die MIT-Lizenz .
 • Gemeinfreiheit . Der Autor verzichtet auf das Copyright. Damit kann jeder alles mit der Software machen, sie etwa in eigene Programme einbauen, verkaufen oder sie selbst wieder zu proprietärer Software machen. Gemeinfreiheit ist jedoch keine Lizenz, sondern ein gemeinfreies Werk ist besitzlos. In Staaten, in denen keine Gemeinfreiheit von Software möglich ist (etwa in Teilen der Europäischen Union ), weil etwa die Urheberrechtsgesetze eine bewusste Übergabe in die Gemeinfreiheit nicht zulassen und die Schutzfristen nach dem Tod eines Autors so lang sind, dass noch keine Gemeinfreiheit jemals geschriebener Software eingetreten ist, wird statt der Gemeinfreiheit eine Lizenzierung verwendet, die dem Lizenznehmer keinerlei Verpflichtungen auferlegt und ihn von allen durch die allgemeinen Copyright-Regelungen auferlegten Beschränkungen befreit (zum Beispiel die Do What The Fuck You Want To Public License (WTFPL) oder die CC0 ).

Siehe auch:

Gefahren für Freie Software

Proprietäre Schnittstellen

Hardware-Hersteller gehen immer mehr dazu über, die Schnittstellenspezifikationen geheim zu halten, um der Konkurrenz die Nachahmung technischer Lösungsansätze zu verwehren. Der Grund hierfür liegt im zunehmenden Wettbewerbsdruck und darin, dass es billiger ist und schneller geht, einen solchen Schutz technisch einzubauen, als das errungene geistige Gut durch ein Patent für sich zu reservieren. Wenn nicht öffentlich dokumentiert ist, wie die Geräte anzusteuern sind, erleidet die Hardwareunterstützung freier Betriebssysteme mittels freier Treiber einen schweren Rückschlag, da sie allenfalls noch durch Reverse Engineering in Gang gebracht werden kann.

Andererseits haben die Hersteller die Benutzer der wichtigeren freien Betriebssysteme (vor allem GNU/Linux – wobei insbesondere Linux und der X.Org-Server relevant sind) als Kundengruppe erkannt. Viele von ihnen stellen jedoch proprietäre Treiber zur Verfügung. Diese Treiber stoßen unter den Anhängern freier Software auf höchst geteilte Meinungen: einige sind glücklich darüber, dass sie die „Unterstützung“ der Hardware-Hersteller gewonnen haben und deren Hardware durch das von ihnen bevorzugte Betriebssystem nun mehr oder weniger unterstützt wird, andere lehnen proprietäre Treiber grundsätzlich ab.

Von einer generellen Schnittstellenfreigabe würden die Benutzer freier Betriebssysteme sicherlich profitieren. Neben den ideologischen kommen hier Fragen der Systemstabilität zum Tragen. Sollte beispielsweise ein proprietärer Linux-Netzwerkkartentreiber regelmäßig zu Abstürzen des Systems führen, wären die Linux-Entwickler dagegen machtlos und es hinge vom Gutdünken des Herstellers ab, ob der Fehler behoben wird.

Softwarepatente

Die regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchenden Softwarepatente haben auf Freie Software einen besonders schwerwiegenden Einfluss, denn es ist zum Teil rechtlich noch nicht einmal möglich, mit freier Software die Patentauflagen zu erfüllen. Diese bestehen nämlich in einigen Fällen auf einer Gebühr pro in Umlauf gebrachter Kopie, aber Freie Software verlangt gerade, dass der Herausgeber darauf keinen Einfluss haben darf. Selbst wenn er die Lizenzgebühren zum Beispiel durch Spenden zahlen würde, müsste er eine genaue Zahl der Kopien, die im Umlauf sind, vorlegen können, womit es keine Freie Software mehr wäre.

Trusted Computing

Trusted Computing kann Veränderungen an einer Computer-Plattform eindeutig erkennen und damit sowohl externe Software-Angriffe als auch Veränderungen durch den Benutzer, Konfigurationen, Fehlfunktionen, Sicherheitslücken oder von Anwendungsprogrammen eindeutig identifizieren. Die Reaktion auf eine solche Veränderung kann (aber muss nicht) durch ein entsprechendes, sicheres Betriebssystem erfolgen. Trusted Computing kann daher auch zur Absicherung von Digital Rights Management (DRM) und zum Kopierschutz verwendet werden.

Politisch gesehen muss Freie Software immer vom Benutzer ersetzbar und veränderbar sein. Software, die in binärer Form zertifiziert sein muss, ist dies nicht. Technisch gesehen kann in freier Software vor dem Benutzer nichts im Binärcode verheimlicht werden, weil der Quellcode für jeden zugänglich sein muss. Somit kann die Verschlüsselung, mit der die Daten vor dem Benutzer „bewahrt“ werden, einfacher hintergangen werden.

Eine weitere Inkompatibilität tut sich mit dem Kopierschutz von DVDs auf: Die Umgehung wirksamer Kopierschutzmaßnahmen ist seit den um die Jahrtausendwende weltweit nach und nach etablierten Reformen zum Copyright (in den USA der Digital Millennium Copyright Act (DMCA)) gesetzlich nur noch mit Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt. Dieses Verbot erstreckt sich auf die Herstellung oder Verbreitung von Programmen, die diese Maßnahmen umgehen können, so dass freie Abspielsoftware für kopiergeschützte DVDs nicht legal geschrieben werden kann – aus ihren natürlichen Interessen heraus würden die Rechteinhaber ihre Zustimmung dazu niemals erteilen, weil dadurch der Sinn der Maßnahmen ad absurdum geführt würde.

Falls Hardwarehersteller wie Intel oder AMD funktionseinschränkende Verfahren in Chipsätze oder Prozessoren implementieren sollten, könnte Freie Software den vollen Funktionsumfang möglicherweise nur noch auf freier Hardware entfalten.

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Portal: Freie Software – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Freie Software
Definition und Philosophie
Präsentationen
Software
Abgrenzung

Einzelnachweise

 1. Freie-Software-Bewegung (gnu.org)
 2. a b c Philosophie des GNU-Projekts (gnu.org)
 3. a b Was ist Freie Software? (fsfe.org)
 4. Free Software Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, 2nd Edition
 5. Freie Software darf kommerziell verkauft und weitergegeben werden und kommerzielle Tätigkeiten (Support usw.) dürfen für Freie Software angeboten werden. (Natürlich darf dies alles gratis geschehen, dann meist mit Verzicht auf Gewährleistung ). Freie Software ist aber nie proprietär. Proprietäre Software ist eine, welche Nutzern die Freiheiten auf Modifizierung und Weitervertrieb verbietet oder unmöglich macht . (Kommerziell und proprietär sind nicht das Gleiche.)
  Erklärung zu kommerzieller Freier Software .
  Beispiele für kommerzielle Angebote (Wartungsverträge, Support, Service- und Garantieleistungen, Softwareanpassungen usw.), rund um Freie Software: Debian Consulting , FSF Service Directory
 6. Richard Stallman: Freie Software schützt das Privatleben (FuturMag)
 7. a b Was ist Freie Software? ; Freie-Software-Definition (gnu.org)
 8. a b Steven Levy: Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Doubleday 1984, ISBN 0-385-19195-2 .
 9. a b Boris Gröndahl: Hacker. In: Rotbuch 3000. ISBN 3-434-53506-3 .
 10. a b siehe unter Open Source Jahrbuch 2005 ( Memento vom 7. Oktober 2006 im Internet Archive )
 11. Markos Themelidi: Open Source – die Freiheitsvision der Hacker. Books on Demand, 2005, ISBN 978-3-8334-2883-8 .
 12. Tom Shea: Free software – Free software is a junkyard of software spare parts . In: InfoWorld . InfoWorld Media Group, Inc., 1983, S.   31 (englisch, books.google.de ): “In contrast to commercial software is a large and growing body of free software that exists in the public domain. Public-domain software is written by microcomputer hobbyists (also known as 'hackers') many of whom are professional programmers in their work life. […] Since everybody has access to source code, many routines have not only been used but dramatically improved by other programmers.”
 13. David Ahl: David H. Ahl biography from Who's Who in America; Programmausdrucke wurden beispielsweise in Computerzeitschriften wie Creative Computing, Byte etc. und Büchern, wie der Bestseller “BASIC-Computer-Spiele” verbreitet . Abgerufen am 23. November 2009.
 14. Lawrence Lessig : Free, as in beer , Wired . September 2006. Abgerufen am 18. März 2009. „In June, a Copenhagen artists' collective called Superflex released version 3.0 of a new beer called – you guessed it – Free Beer. 'Free beer?' you ask. 'Think free,' Superflex members helpfully explained at the launch, 'as in free software.'“  
 15. History of OSI ( englisch ) opensource.org. Abgerufen am 11. Februar 2016: „"conferees decided it was time to dump the moralizing and confrontational attitude that had been associated with „free software“ in the past and sell the idea strictly on the same pragmatic, business-case grounds"“
 16. Eric S. Raymond : Goodbye, „free software“; hello, „open source“ . 8. Februar 1998. Abgerufen am 13. August 2008: „"After the Netscape announcement broke in January I did a lot of thinking about the next phase -- the serious push to get „free software“ accepted in the mainstream corporate world. And I realized we have a serious problem with „free software“ itself. Specifically, we have a problem with the term „free software“, itself, not the concept. I've become convinced that the term has to go."“
 17. a b Mission of the Open Source Initiative
 18. a b Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 19. Warum Freie Software besser ist als Open-Source-Software ; gnu.org
 20. Categories of free and nonfree software , GNU Project, Free Software Foundation, abgerufen am 3. März 2012
 21. a b GNU'sBulletin, Volume 1 Number 1, page 8 . Gnu.org. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 22. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . Ru.j-npcs.org. 20. März 1997. Archiviert vom Original am 4. Dezember 2013. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 23. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . archive.org. Archiviert vom Original am 26. Januar 1998. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 24. The Four Freedoms .: „I [Matt Mullenweg] originally thought Stallman started counting with zero instead of one because he's a geek. He is, but that wasn't the reason. Freedoms one, two, and three came first, but later he wanted to add something to supersede all of them. So: freedom zero. The geekness is a happy accident.“
 25. Richard Stallman: The Free Software Definition . Free Software Foundation. Abgerufen am 15. Oktober 2013.
 26. The Free Software Definition – Translations of this page . Free Software Foundation Inc. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 27. Bruce Perens: Debian's “Social Contract” with the Free Software Community . In: debian-announce mailing list .
 28. Free Software Foundation zur Unterscheidung zwischen Open Source und Freie Software
 29. Verschiedene Lizenzen und Kommentare (gnu.org)
 30. a b „Freie Software ist nicht nur eine technische, sondern eine ethische, soziale und politische Frage. Es ist eine Frage der Menschenrechte, die Nutzer von Software haben sollten. Freiheit und Zusammenarbeit sind unerlässliche Werte von Freie Software. Das GNU System realisiert diese Werte und das Prinzip des Teilens, da gemeinsame Nutzung gut und nützlich für den menschlichen Fortschritt ist.“ Freie Software und Bildung (gnu.org)
 31. a b „Diese Freiheiten sind von entscheidender Bedeutung. Sie sind nicht nur für das Wohl des Einzelnen wichtig, sondern für die Gesellschaft als Ganzes, weil sie die soziale Solidarität fördert – also Austausch und Zusammenarbeit. Sie werden umso wichtiger, da immer größere Bereiche unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert werden. In einer Welt der digitalen Klänge, Bilder und Worte wird Freie Software immer wichtiger für die Freiheit im Allgemeinen.“ nach Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 32. a b „Freie Software zu benutzen heißt, eine politische und ethische Entscheidung für Ihr Recht zu treffen, etwas zu lernen und das, was Sie lernen, mit anderen zu teilen.“ gnewsense.org (Übersetzung von hier )
 33. a b As our society grows more dependent on computers, the software we run is of critical importance to securing the future of a free society. Free software is about having control over the technology we use in our homes, schools and businesses, where computers work for our individual and communal benefit, not for proprietary software companies or governments who might seek to restrict and monitor us.Free Software Foundation – About
 34. a b Mitschrift einer Rede von Richard Stallman über die Freie-Software-Bewegung ; 9. März 2006
 35. Kategorien freier und unfreier Software – GNU-Projekt – Free Software Foundation (FSF)
 36. Open source Kategorien freier und unfreier Software (gnu.org)
 37. What is „free software“ and is it the same as „open source“? Open Source Initiative FAQ.
 38. Maßnahmen, die Regierungen ergreifen können, um Freie Software zu fördern von Richard Stallman (gnu.org)
 39. Who's using free software? (fsf.org)
 40. Unfreie Software […] Deren Nutzung, Neuvertrieb oder Modifizierung ist untersagt oder verlangt, dass um Erlaubnis gebeten werden muss, oder ist so sehr eingeschränkt, dass man es wirksam nicht frei tun kann. nach Unfreie Software (gnu.org)
 41. a b Freie Software verkaufen (gnu.org)
 42. a b GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 – Conveying Non-Source Forms. ( englisch ) gnu.org. 29. Juni 2007. Abgerufen am 17. Juni 2015: „(1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.“
 43. a b Freie Software verkaufen . gnu.org. 17. Juni 2015. Abgerufen am 17. Juni 2015: „Hohe oder niedrige Preise und die GNU GPL – […] die GNU GPL verpflichtet, den Quellcode auf weitere Anfrage bereitzustellen. Ohne eine Begrenzung des Preises für den Quellcode wäre es ihnen möglich einen Preis festzulegen, der für jedermann zu hoch zu bezahlen wäre – wie eine Milliarde Euro – und somit vorgeben den Quellcode freizugeben, obwohl sie ihn in Wahrheit verbergen. Darum müssen wir in diesem Fall den Preis für den Quellcode begrenzen, um die Freiheit der Nutzer zu gewährleisten.“
 44. Why Software Should Be Free (Richard Stallman)
 45. hpr1116 :: Interview with Richard Stallman (siehe Audio Interview ab 30:58)
 46. Wir können Word-Anhängen ein Ende setzen gnu.org
 47. GNU General Public License
 48. Obstructing Custom Adaptation of Programs
 49. Appendix A: A Note on Software Free Software, Free Society
 50. Richard Stallmans Kommentar Re: Announcing GNOME's official GitHub mirror
 51. Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues (Richard Stallman)
 52. a b Private Software gnu.org
 53. „Außerdem sollte man auch die Freiheit haben Modifikationen vorzunehmen und privat im eigenen Werk oder Spiel zu nutzen, ohne auch nur deren Existenz zu erwähnen. Veröffentlicht man die Änderungen, sollte es nicht erforderlich sein, irgendjemand im Besonderen oder auf irgendeine bestimmte Weise zu benachrichtigen.“ Was ist Freie Software gnu.org
 54. Unfreie Software (im Sinne fehlender Freiheiten), auch proprietäre Software genannt
 55. „Sollte ein Programmierer nicht eine Belohnung für seine Kreativität verlangen dürfen?“ gnu.org
 56. Kommerzielle Software gnu.org
 57. GNU-Manifest
 58. Freiheit der Software wird endlich von der UNO als schützenswert anerkannt ( Memento vom 26. März 2014 im Internet Archive ) , Artikel des Netzwerks Neue Medien, 26. September 2003.
 59. EW Pugh: Origins of software bundling . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , Nr.   1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   57–58 , doi : 10.1109/85.988580 .
 60. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   20 , 1 (Jan.-März), 1998, ISSN 1058-6180 , S.   36–42 , doi : 10.1109/85.646207 .
 61. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began. In: IEEE Annals of the History of Computing. Band 20, Nr. 1 (Januar-März) 1998, Conclusion, letzter Absatz.
 62. B. Grad: A personal recollection: IBM's unbundling of software and services . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.–März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   64–71 , doi : 10.1109/85.988583 .
 63. WS Humphrey: Software unbundling: a personal perspective . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   59–63 , doi : 10.1109/85.988582 .
 64. Richard Stallman: Das GNU-Projekt auf gnu.org, 22. Oktober 2006
 65. Richard Stallman: Initial Announcement auf net.unix-wizards, net.usoft, 27. September 1983
 66. FSF/UNESCO Free Software Directory auf der Webseite der FSF, 2007
 67. Guilherme Avelino, Marco Tulio Valente, Andre Hora: What is the Truck Factor of popular GitHub applications? A first assessment . In: PeerJ Preprints . 2015, doi : 10.7287/peerj.preprints.1233v1 .

Anmerkungen

 1. Es ist dabei egal, wie die Software empfangen wird: kommerzielle Entwicklungsbeauftragung, Kauf oder öffentlicher Download. Bei manchen Lizenzen zählt bereits das Bereitstellen als Dienst auf einem Server, siehe AGPL
 2. Dies beinhaltet die Freiheit, seine geänderte Softwareversion laufen zu lassen – wenn es nur dem Hersteller erlaubt ist, geänderte Versionen lauffähig zu machen, wird dies als Tivoisierung bezeichnet und als Freiheitseinschränkung gesehen.
 3. gratis oder durch Verkauf
 4. ausschließlich organisationsintern
 5. wahlweise privat (rein unternehmensintern)