algemeen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De generaal is een rangorde van talrijke moderne en voormalige strijdkrachten, waaronder de federale strijdkrachten , de federale strijdkrachten en het Zwitserse leger . In de Oostenrijkse wacht is de generaal een term die wordt gebruikt . In sommige strijdkrachten is de generaal de hoogste rang.

In sommige andere (ook eerdere) strijdkrachten worden vergelijkbare rangen ook wel legergeneraal , kolonel-generaal of vergelijkbaar genoemd. De hoogste rangen van een leger worden soms samengevat in de ranggroep generaals . Het geheel van alle dragers van deze rangen wordt soms generaals genoemd .

etymologie

“Algemeen” gaat terug naar het Latijnse generalis ( Duits : “algemeen” of “algemeen”). De term werd onderdeel van een postbeschrijving via de kerk Latijnse generalis abbas . Generalis Abbās (in de Duitse vertaling: "algemene abt " of in een overeenkomstige context Abt-generaal [ A1 ] ) verwees aanvankelijk naar het hoofd van een ( katholieke ) religieuze gemeenschap . [1] De generalis abbas was de hoofdverantwoordelijke voor algemene zaken, die boven de specialis stond ( Latijn voor "speciaal" of "speciaal"), de kleinere groepen (gespecialiseerd in één verantwoordelijkheidsgebied). Door afkorting, werd generalis abbas , die vaak als generalis in het Latijn werd ingekort, de Middelhoogduitse generaal .

In de 13e of 14e eeuw werd de term "generaal" vervolgens in het Duitse leger overgenomen onder invloed van de Franse term capitaine général (Duits ruwweg: "algemene kapitein " of "algemene kapitein " [A 2] ). Oorspronkelijk was "Generaal", naar Frans model, de aanduiding voor een gebruik als commandant van een grotere formatie troepen . Het was pas met de ontwikkeling van een vaste militaire rangorde na de Dertigjarige Oorlog dat "Generaal" deel ging uitmaken van verschillende rangaanduidingen (volgens het huidige begrip, posities ). De generaal (veldkapitein) werd bijgestaan ​​door de luitenant-generaal , de generale veldsergeant (later generaal-majoor ) was verantwoordelijk voor de economische en organisatorische zaken van het leger . Deze verhouding kwam overeen met het vliegtuig van het regiment Obrist (-feldhauptmann) , Obrist Lt. en Obristfeld Sergeant (later majoor ), op bedrijfsniveau (veld) Hauptmann , Lt. en Sergeant . Voor commandanten van grotere troepenformaties van bepaalde takken van wapens werden in de 17e en 18e eeuw in de Pruisische strijdkrachten de dienstbeschrijvingen " Generaal over de infanterie ", " Generaal over de cavalerie ", " Generaal over de artillerie " enz. de rangen " General der Infantry "en" General of the Artillery "etc. (vgl. →" Generals met een beschrijvende toevoeging aan het type wapen " ). [A 3] De rang "Generaal" (als afzonderlijke rangaanduiding) kon zich alleen, nu als de hoogste rang, in de moderne Duitse strijdkrachten vestigen als gevolg van de afstemming op de rangorde van de NAVO . Voorheen was "generaals" vooral een verzamelnaam voor alle hierboven genoemde rangen (zie hieronder ). De rang van voormalige Duitse strijdkrachten die vergelijkbaar was met de generaal van de Bundeswehr was daarentegen meestal de kolonel-generaal, die in de Bundeswehr werd weggelaten.

Omdat de rang badges van een generaal in vele strijdkrachten, met inbegrip van de Duitse strijdkrachten of de strijdkrachten van de Verenigde Staten , vertonen vaak vier sterren, de algemene wordt vaak verwezen naar informeel als een " vier-sterren generaal " [A 4] .

verzamelnaam

Volgens de Duden is het meervoud van "General" " Generale " of "Generals". [2] In de rangengroep van generaals worden in veel strijdkrachten formeel of informeel de rangen van de hoogste officieren en soms de koerier samengevat. Alle soldaten in deze ranggroep vormen de generaals . Afhankelijk van de context verwijzen "generaals" ook gewoon naar meerdere soldaten met de rang van generaal.

krijgsmacht

algemeen
Rangbadge op de epauletten van de jas van het dienstpak voor dragers van legeruniformen Rank-badge op de epauletten van de jas van het dienstpak voor dragers van luchtmachtuniformen

Rangbadge [3] [A 5]

Ranggroep Generaals [4]
NAVO-rangcode OF-9 [5]
Rang Leger / Luchtmacht algemeen
Marine rang admiraal [6]
Afkorting (in lijsten) Gen (- [A 6] ) [7]
Cijfer B 10 of B 10 mA volgens BBesO [8]

De rang van generaal wordt bepaald door de bondspresident met de volgorde van de bondspresident op de rangaanduidingen en het uniform van soldaten [6] op basis van de Soldiers Act [4] .

Bevoegdheid om te bevelen en posities te voeren

In de Bundeswehr is de generaal een officiersrang , [6] die volgens de Centrale Dienstregeling (ZDv) A-1420/24 "Rangen en Ranggroepen ", behoort tot de ranggroep van de generaals . Vanwege het feit dat ze tot de ranggroep van de generaals behoren, kunnen soldaten in de rang van generaal bevelen geven op basis van § 4 ("Superiors-relatie op basis van de rangorde") van de Ordonnantie van de Oversten binnen de gestelde grenzen daar, soldaten van de ranggroepen van mannen , onderofficieren met en zonder dragers , luitenants , kapiteins en stafofficieren om te geven. [9] [10]

De rang is voorbehouden aan zeer weinig officieren. Generaal [A 7] is de inspecteur-generaal van de Bundeswehr . In de NAVO leverden ook Duitse generaals [A 7] als CommandantAllied Joint Force Command en als stafchef van SHAPE . Vanwege de beschreven en vergelijkbare functies kunnen soldaten in de rang van generaal bevelen geven aan alle soldaten in officiële of technische ondergeschikte functies in de gevallen die zijn vermeld in de verordening van de oversten . [9] [11] De inspecteur-generaal van de Bundeswehr is sinds het decreet van Dresden de overste van alle soldaten en daarom, net als een eenheidsleider, de disciplinaire overste van alle soldaten die aan hem ondergeschikt zijn in overeenstemming met de militaire disciplinaire code . [12]

Benoeming, salaris en leeftijdsgrens

De rechtsgrond voor de benoeming tot generaal wordt bepaald door de Arbeidsregeling Soldaten (SLV) en daarnaast het Centraal Dienstreglement (ZDv) 20/7. In detail zijn de carrières daar alleen geregeld tot aan de rang van kolonel . De benoeming tot generaal daarentegen is in wezen een beslissing die door de werkgever moet worden genomen op basis van de geschiktheid , kwalificaties en professionele prestaties van de soldaat , waaraan nauwelijks verdere eisen worden gesteld. In de praktijk worden meestal alleen beroepsofficieren generaal aangesteld. [A 8] Volgens de Soldier Career Ordinance moeten de rangen in de volgorde van de bondspresident regelmatig worden doorlopen en moet een minimale diensttijd in de vorige rang van ten minste één jaar de regel zijn; [A 9] [13] in de praktijk was een generaal daarvoor al enkele jaren luitenant-generaal, en hebben de meeste generaals de opleiding generale staf / admiraliteitsstaf aan decommandoacademie van de Bundeswehr afgerond. [14] [15] [16] [A 10]

Generaals worden over het algemeen B 10 betaald volgens de Federal Pay Regulations (BBesO); de inspecteur-generaal van de krijgsmacht ontvangt een ambtelijke vergoeding . [8e]

Als speciale leeftijdsgrens voor generaals werd de voltooiing van het 62e jaar vastgesteld. [17] [Een 11]

Rangbadge

HA OS5 64 Algemeen.svg
leger
LA OS5 64 Algemeen.svg
luchtmacht


Uniform draagoppervlak [A 12] [3]

Het rangteken voor generaals toont gouden eikenbladeren en vier gouden sterren als schouderinsignes . [6] [3] De onderlaag van de schouderflappen (bij legeruniformdragers ook de platte vlechten ) [A 13] zijn knalrood . [3]

verhaal

Met de oprichting van de Bundeswehr is als gevolg van de standaardisatie de rangorde aangepast aan het NAVO-kader. De traditionele rang van kolonel-generaal en de hogere rangen van de Wehrmacht werden geschrapt. In plaats van deze tot dusver hoogste rangen, aangevuld met de presidentiële rangorde en uniform van soldaten van 7 mei 1956, werd de nieuw gecreëerde rang van generaal, [18] naar het model van de strijdkrachten van de Verenigde Staten en het Britse leger aangepast. [A 14]

Gelijkwaardige, ondergeschikte en superieure rangen

Alleen dragers van leger- en luchtmachtuniformen hebben de rang van generaal. Dragers van marine-uniformen met dezelfde rang hebben de rang van admiraal . [6] In de strijdkrachten van de NAVO is de generaal gelijk aan alle rangen met de NAVO-rangcode OF-9. [5]

In termen van ZDv 14/5 en het bevel van de bondspresident staat de generaal boven de lagere luitenant-generaal of vice-admiraal . [16] [4] [6] De rangen van de medische officier van dezelfde rang als de luitenant-generaal zijn de eerste officier van de generale staf en de eerste officier van de admiraliteit . [6] (Eerste rangaanduiding elk voor dragers van leger- en luchtmachtuniformen; laatste rangaanduiding elk voor dragers van marine-uniformen.) De generaal is naast de admiraal de hoogste rang die wordt toegekend in de Bundeswehr. [16] [6]

Bundeswehr Cross Black.svg officier rang
Lagere rang [19] Hogere rang [19]
luitenant Generaal
Vice-admiraal
Stafchef Dokter
Admiraal Chief Staff Officer
algemeen
admiraal
-

Rank groep : crews - onderofficieren - onderofficieren - onderofficieren - luitenants - captains - stafofficieren - generaals

Oostenrijkse strijdkrachten en bewakers

algemeen
Pak 75/03 Rok kraag Plaat dop

Pak 75/03 | Rokkraag | Plaat dop

Ranggroep officieren
NAVO-rangcode OF-9
Rang Leger / Luchtmacht algemeen
Marine rang
Afkorting (in lijsten) gen
Cijfer

In het eerste federale leger van de Eerste Republiek was er aanvankelijk de titel van "Generaal". Later werden de generaals onderscheiden tussen "... de infanterie" en "... de artillerie". In de strijdkrachten van de Tweede Republiek werd de titel van "Generaal" na 1955 voortgezet. De generaals kregen immers de namen "... de infanterie", "... de artillerie", "... de pantserstrijdkrachten" en "... de luchtmacht". Op 1 juli 1980 vond de volgende reorganisatie van de gelederen plaats. Generaal (zonder toevoeging) was de officiële titel voor de hoogste rang, namelijk een officier van de IX. Klasse van dienst.

Bovendien wordt de gebruiksaanduiding Algemeen gebruikt voor leidende ambtenaren (E1) van de uitvoerende macht in Oostenrijk, inclusief de federale politie en justitie . Aangezien de bovengenoemde bewakers civiele lichamen zijn die alleen volgens het militaire model zijn georganiseerd, zijn ze geen "politieagent", maar gebruiken alleen officiersrangen als aanduiding. Een directe vergelijking met de rangen van de krijgsmacht is overigens niet mogelijk, aangezien bij de Federale Politie taken die worden opgedragen aan een laaggeplaatste officier in het militair gebied worden uitgevoerd door hoge officieren die belast zijn met dienstplicht (E. 2a), dat wil zeggen leden van het middelste loopbaanniveau.

Zwitsers leger

algemeen
Montagelus Kepi

Graadbadge
Schouderlus / pet

Ranggroep Opperbevelhebber van het leger
NAVO-rangcode OF-9
Rang Leger / Luchtmacht algemeen
Marine rang -
Afkorting (in lijsten) gen
Cijfer

In Zwitserland is alleen een oorlogsmobilisatie van een generaal als bevelhebber van het leger ingezet. Deze wordt gekozen door de Federale Vergadering en blijft ook na de verkiezingen ondergeschikt aan de Federale Raad . [20] In vredestijd voert de Chef van het Leger (CdA) het bevel over de troepen. Soms wordt de opperbevelhebber van het leger een viersterrengeneraal genoemd. In het Zwitserse leger toont het ranginsigne vier sterren omlijst met gouden laurierblaadjes op de oksellussen en een lauwerkrans met een smalle streep aan de bovenrand en een tweede kleinere lauwerkrans aan de onderkant op de uniformpet.

Poolse strijdkrachten

algemeen
Leger-POL-OF-09.svg Ranginsigne van generaal van de luchtmacht van Poland.svg Algemeen m.png

Leger / Luchtmacht | baret

Ranggroep officieren
NAVO-rangcode OF-9
Rang Leger / Luchtmacht algemeen
Marine rang
Afkorting (in lijsten) gen
Cijfer

In de Poolse strijdkrachten is de generał, die fonetisch en functioneel vergelijkbaar is met de Duitse generaal, de hoogste rang waartoe een officier in vredestijd kan worden bevorderd.

Rang
lager:
pistool generaal
(Poolse generał broni )

LogoWojskoPolskie.svg
algemeen
(Poolse generaal )
hoger:
Maarschalk
(Pools Marszałek )

Strijdkrachten van de Verenigde Staten

Algemeen Amerikaans leger

In het Amerikaanse leger , de Amerikaanse luchtmacht en het Korps Mariniers van de Verenigde Staten is de generaal een rang die in de hiërarchie boven de luitenant-generaal en onder de generaals van het leger staat . Het Amerikaanse loonniveau is O-10. De NAVO-rangcode is OF-9. De rang van de generaal is gekoppeld aan bepaalde functies , zo kunnen de voorzitter en de leden van de Joint Chiefs of Staff generaal zijn (of: admiraals). Operationeel kan de generaal ook een leger leiden of het bevel voeren over een regionaal operationeel gebied .

George Washington was in 1775 voor het eerst generaal en opperbevelhebber van het continentale leger . De rang van generaal werd afgeschaft na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783). Vanaf 1866 droeg generaal Ulysses S. Grant vier sterren als opperbevelhebber van het Amerikaanse leger met de nieuw gecreëerde rang van generaal van het leger van de Verenigde Staten ; het werd in 1869 gevolgd door William T. Sherman en in 1888 door Philip Sheridan . John J. Pershing werd generaal van de legers in 1917 en generaal van de legers in 1919. Vanaf de Eerste Wereldoorlog werd de rang van generaal ook tijdelijk toegekend aan de respectievelijke stafchef (1917/18: Tasker H. Bliss , 1918-1921: Peyton C. March , 1929/30: Charles Pelot Summerall , 1930-1935 : Douglas MacArthur , 1935 -1939: Malin Craig ) en 1939-1944: George C. Marshall .

Opmerkingen

 1. Het Latijnse abbas en bijgevolg het Duitse woord "abt" gaat terug op het Hebreeuwse woord voor " vader ". Vandaar dat generalis abbas letterlijk "algemene vader" betekent.
 2. Vergelijk ook de etymologische relatie tussen kapitein en kapitein in de sectie "Etymologie" in het artikel "kapitein" .
 3. Hoewel zoiets gevormd rangen in de strijdkrachten (in tegenstelling tot het leger waren) niet voortgezet, wat meestal het gevolg te zijn in de Bundeswehr kolonel of brigadegeneraals bezette dienstverlenende functies aangewezen analoog. Zo zijn bijvoorbeeld de generaal van de gepantserde troepen , de generaal van de infanterie , de algemene speciale troepen of de generaal van de NBC-defensiemacht in het bijzonder verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en training van "hun" troepentype .
 4. Zie ook “Een Ster Generaal” , “Twee Sterren Generaal” , “Drie Sterren Generaal” .
 5. Links: Rank badge op de schouderflap van de jas van het dienstpak voor dragers van legeruniformen. Rechts: Rankingbadge op de epauletten van de jas van het dienstpak voor dragers van luchtmachtuniformen.
 6. ZDv 64/10 bevat geen afkortingen in lijsten. De voor de hand liggende afkorting in lijsten als "G" (analoog aan de lijstafkorting "GL" voor de luitenant- generaal ) moet worden vermeden, omdat in verband met personeelslijsten volgens ZDv 64/10 "G" eerder de afkorting is voor privé .
 7. a b, indien nodig, alternatief Admiraal
 8. In principe kunnen tijdelijke soldaten , beroepsmilitairen en reservisten tot generaal worden benoemd, hoewel in de praktijk (vooral in vredestijd) alleen beroepsofficieren tot generaal worden bevorderd. Voorbeelden van de benoeming tot generaal d. Meestal (in tegenstelling tot → brigadegeneraals ) zijn ze niet bekend in de Bundeswehr. Generaals a. D. zijn ook reservisten. In de regel voeren ze echter geen militaire oefeningen uit. In de praktijk is de bevordering van een reservist tot generaal ook uitgesloten omdat er geen corresponderende functies zijn gepland en er dus geen overeenkomstige (niet-formeel) vereiste benoeming kan worden gedaan in de zin van de soldatencarrièreverordening in verband met ZDv 20/7 . In termen van de Soldiers ' Career ordonnantie, lidmaatschap van de officieren' carrière groep is ook duidelijk, maar dit kan alleen impliciet worden afgeleid, omdat alle generaals blijven worden geteld als officier in overeenstemming met de volgorde van de bondspresident . Op het gebied van toepassing van de Soldiers ' Career verordening, kunnen ambtenaren alleen worden bevorderd binnen een carrièrepad van de officieren' carrière groep. Zelfs als de loopbaantrajecten van de loopbaangroep buiten de kolonel niet nader worden beschreven in de soldatencarrièreverordening, vindt de bevordering tot een rang van de rangengroep van de generaals analoog plaats in voortzetting van een van de carrières van de officieren . De bevordering van officieren uit een van de loopbaantrajecten van de militair-technische dienst , de geografische informatiedienst of de militaire muziekdienst is praktisch uitgesloten. In de praktijk kunnen ze niet worden gepromoot omdat er geen relevante berichten worden getoond. De loopbaan in de militaire dienst eindigt in de praktijk en in de beschrijving van de loopbaanverordening van de militairen bij de stafkapitein . Voor militaire muziekofficieren kan vanwege het beperkte aantal posten de hoogste rang van kolonel worden bereikt. Bij geospatiale informatie is de topmanager een brigadegeneraal.
 9. Minimum dienstjaren sinds benoeming in een vorige rang zijn formeel niet vereist. Theoretisch zou een kolonel, een brigadegeneraal, een generaal-majoor rechtstreeks in de rang van generaal kunnen worden benoemd ("de tussenliggende rangen omzeilen") en de promotie zou kort na de benoeming tot kolonel, brigadegeneraal, generaal-majoor of luitenant kunnen worden uitgesproken algemeen; In theorie is het ook mogelijk om in dienst te treden met de rang van generaal. Een zeldzaam voorbeeld van een van deze "speciale gevallen", die volledig overdraagbaar zou zijn naar leger- en luchtmachtuniformen en de rang van generaal, is Ulrich Weisser , die aanvankelijk werd benoemd tot flottielje-admiraal in 1992 en in hetzelfde jaar werd benoemd tot vice-admiraal . Weisser sprong de rang van schout bij nacht .
 10. ZDv 20/7 op basis van sectie 44 van de loopbaanverordening voor soldaten ( verordening inzake de loopbaan van soldaten ( verordening inzake de loopbaan van soldaten - SLV) . 19 maart 2002, sectie 44 ( gesetze-im-internet.de [geraadpleegd] op 25 maart 2014] herzien) door aankondiging van 19 augustus 2011 I 1813. Laatst gewijzigd bij art. 2 Paragraaf 5 G van 8 april 2013 I 730). )
 11. De leeftijdsgrenzen werden geherdefinieerd met de Dienstwet Hervormingswet 2009, zie in het bijzonder wijzigingen met betrekking tot § 45 SG en overgangsbepalingen volgens § 96 SG. Zie Wet op de reorganisatie en modernisering van het federale dienstrecht (Wet op de hervorming van het dienstrecht - DneuG) . In: Bundesanzeiger Verlag (red.): BGBl . Deel 1, G 5702. Volume   2009 , nee.   7e Bonn 11 februari 2009, p.   160-275 ( Federaal Staatsblad 2009 I nr. 7 [ bezocht op 14 november 2014]).
 12. Om redenen van ruimte, verkorte bijschriften. Wat wordt bedoeld zijn dragers van legeruniformen en dragers van luchtmachtuniformen . De karmozijnrode platte vlecht die naast de instaplus voor dragers van legeruniformen wordt getoond, is altijd de indicator van het behoren tot de ranggroep van generaals voor dragers van legeruniformen. Naast de insteeklussen voor de veldblouse in het vijfkleurige camouflagepatroon dat hier op de schouderflappen wordt getoond, zijn er een aantal andere soorten rangbadges, die in het artikel → "Rangbadges in meer detail worden beschreven van de Bundeswehr" .
 13. Let op de opmerkingen in het → hoofdstuk over de kleur van de wapens van de generaals in het artikel "Kleur van het wapen"
 14. De hiërarchie en de rangaanduidingen van de Bundeswehr zijn duidelijk in de traditie van de Wehrmacht en eerdere Duitse strijdkrachten. De aanduidingen van de rangen van de generaals zijn echter duidelijker dan in enige andere rangengroep gereorganiseerd om te kunnen worden geïntegreerd in het NAVO-rangschikkingssysteem . Met name de strijdkrachten van de Verenigde Staten en het Britse leger stonden model. De hoogste rangen Reichsmarschall , Generalfeldmarschall en Generaloberst werden gedropt . In hun plaats kwam de nieuw gecreëerde rang van generaal. Het combineerde echter lang niet alle competenties die de top van de Wehrmacht bezat. (Militaire) politieke machten werden overgebracht naar burgerlijke politici en ambtenaren in de Bondsrepubliek ; Vanaf dat moment waren de NAVO-staven verantwoordelijk voor belangrijke strategische militaire beslissingen. De rangen generaal van infanterie, artillerie, cavalerie, enz. , die in de Wehrmacht werden gebruikt als bevelvoerende generaals van het korps , maar hun rangaanduidingen in de Bundeswehr hadden een groot potentieel voor verwarring met de rangaanduiding, werden ook weggelaten. hebben aangeboden. An seine Stelle trat in der Bundeswehr nach Vorbild der NATO-Verbündeten der Generalleutnant , der jetzt in der Bundeswehr beispielsweise als Kommandierender General eines Korps eingesetzt wurde, während ein Generalleutnant der Wehrmacht „nur“ Kommandeur einer Division war. Entsprechend rückte der Generalmajor , der wie bereits in der Wehrmacht einen Rang direkt unter dem Generalleutnant rangiert, in der Bundeswehr eine Rangstufe auf. Die Aufgaben des rangniedrigsten Offiziers der Generalität übernahm in der Bundeswehr der neu geschaffene Dienstgrad Brigadegeneral , der die in der NATO vorgesehenen, aber in der Wehrmacht unbekannten, Brigaden kommandieren sollte.

Weblinks

Wiktionary: General – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte . 1. Auflage. Militärverlag der DDR (VEB), Berlin 1985, Dienstgradabzeichen 29/30, S.   145 (Liz.5, P189/84, LSV:0547, B-Nr. 746 635 0).
 2. General, der. In: Duden . Bibliographisches Institut GmbH, 2013, abgerufen am 9. November 2014 .
 3. a b c d Hartmut Bagger , Führungsstab der Streitkräfte I 3, Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.): ZDv 37/10. Anzugordnung für die Soldaten der Bundeswehr . Juli 1996. Neudruck von Oktober 2008. Bonn 16. Juli 2008, 4 Kennzeichnungen, S.   539 ( Digitalisat [PDF; 3,5   MB ] Neudruck Oktober 2008 ersetzt Erstausgabe von Juli 1996). Digitalisat ( Memento vom 19. September 2014 im Internet Archive )
 4. a b c Der Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz - SG) . Bonn 19. März 1956, § 4 Abs. 3 (2) – ( gesetze-im-internet.de [PDF; abgerufen am 25. März 2014] Neugefasst durch Bek. v. 30. Mai 2005 I 1482. Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 8. April 2013 I 730).
 5. a b Agreed English texts. STANAG 2116 . NATO standardization agreement (STANAG) . NATO codes for grades of military personnel. 5. Auflage. 1992 (englisch, NATO Rank Codes - 1992 [abgerufen am 25. März 2014]).
 6. a b c d e f g h Der Bundespräsident (Hrsg.): Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform der Soldaten . BPräsUnifAnO. 14. Juli 1978 ( gesetze-im-internet.de [PDF] Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform der Soldaten vom 14. Juli 1978 ( BGBl. I S. 1067 ), die zuletzt durch Artikel 1 der Anordnung vom 31. Mai 1996 ( BGBl. I S. 746 ) geändert worden ist).
 7. Bundesminister der Verteidigung ; Führungsstab der Streitkräfte IV 1 (Hrsg.): Abkürzungen für den Gebrauch in der Bundeswehr - Deutsche Abkürzungen – ZDv 64/10 . Bonn 19. Januar 1979 ( ucoz.de [PDF] Stand 17. September 1999).
 8. a b Anlage I (zu § 20 Absatz 2 Satz 1) Bundesbesoldungsordnungen A und B . ( gesetze-im-internet.de [abgerufen am 25. März 2014] Bundesbesoldungsordnungen (BBesO) gelten nur für Berufs - und Zeitsoldaten und sind Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)).
 9. a b Der Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): ZDv 14/5. Soldatengesetz . DSK AV110100174, Änderungsstand 17. Juli 2008. Bonn 21. August 1978, Die Vorgesetztenverordnung, S.   A 12 1 (Nicht zu verwechseln mit dem Verordnung über die Regelung des militärischen Vorgesetztenverhältnisses (Vorgesetztenverordnung - VorgV) ).
 10. Bundesminister für Verteidigung (Hrsg.): Verordnung über die Regelung des militärischen Vorgesetztenverhältnisses (Vorgesetztenverordnung - VorgV) . 4. Juni 1956, § 4 ( gesetze-im-internet.de [abgerufen am 25. März 2014] Zuletzt geändert durch Art. 1 Nr. 2 V v. 7. Oktober 1981 I 1129).
 11. Bundesminister für Verteidigung (Hrsg.): Verordnung über die Regelung des militärischen Vorgesetztenverhältnisses (Vorgesetztenverordnung - VorgV) . 4. Juni 1956 ( gesetze-im-internet.de [abgerufen am 25. März 2014] Zuletzt geändert durch Art. 1 Nr. 2 V v. 7. Oktober 1981 I 1129).
 12. Wehrdisziplinarordnung (WDO). In: Gesetze im Internet . Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz , 16. August 2001, abgerufen am 5. November 2014 (vom 16. August 2001 ( BGBl. I S. 2093 ), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. August 2013 ( BGBl. I S. 3386 ) geändert worden ist).
 13. Hans Ehlert : Ein Leben für die Bundeswehr. Minensucher, Superhirn, graue Eminenz. In: faz.net. 6. Mai 2011, abgerufen am 15. August 2014 (Erstausgabe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27. April 2011. Nr. 97 / Seite 8).
 14. Verordnung über die Laufbahnen der Soldatinnen und Soldaten (Soldatenlaufbahnverordnung - SLV) . 19. März 2002 ( gesetze-im-internet.de [abgerufen am 25. März 2014] Neugefasst durch Bek. v. 19. August 2011 I 1813. Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 5 G v. 8. April 2013 I 730).
 15. Beachte auch: Anlage (zu § 3). Zuordnung der Laufbahnen der Soldatinnen und Soldaten zu den Laufbahngruppen der Mannschaften, der Unteroffiziere und der Offiziere
 16. a b c Der Bundesminister der Verteidigung ; Abteilung Personal-, Sozial- und Zentralangelegenheiten (Hrsg.): ZDv 20/7. Bestimmungen für die Beförderung und für die Einstellung, Übernahme und Zulassung von Soldatinnen und Soldaten . Bonn 27. März 2002, Art. 635 ( PDF ( Memento vom 26. Oktober 2014 im Internet Archive ) [abgerufen am 26. März 2014] DSK AP210100187, Neudruck Januar 2008). [[Zentrale Dienstvorschrift|ZDv]] 20/7. Bestimmungen für die Beförderung und für die Einstellung, Übernahme und Zulassung von Soldatinnen und Soldaten ( Memento vom 26. Oktober 2014 im Internet Archive )
 17. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz , juris GmbH (Hrsg.): Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz - SG) . Bonn 19. März 1956, § 45 Abs. 2 (3) – ( gesetze-im-internet.de [PDF; abgerufen am 10. November 2014] Neugefasst durch Bek. v. 30. Mai 2005 I 1482. Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 8. April 2013 I 730).
 18. BGBl. I S. 422
 19. a b Die äquivalenten, ranghöheren und rangniedrigeren Dienstgrade sind im Sinne der ZDv 14/5 B 185 angegeben, vgl. Der Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): ZDv 14/5. Soldatengesetz . DSK AV110100174, Änderungsstand 17. Juli 2008. Bonn 21. August 1978, Dienstgradbezeichnungen in der Bundeswehr, S.   B 185 (Nicht zu verwechseln mit dem Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) . Die in der Infobox dargestellte Reihenfolge der Dienstgrade entspricht nicht notwendigerweise einer der in der Soldatenlaufbahnverordnung vorgesehenen regelmäßig durchlaufenen Dienstgradabfolgen und auch nicht notwendigerweise der in der Vorgesetztenverordnung beschriebenen Dienstgradhierarchie im Sinne eines Vorgesetztenverhältnisses ).
 20. Schweizerisches Militärgesetz Art. 86