Standaard Chinees

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Standaard Chinees
Standaard Chinees
汉语/ 標準 漢語- Biāozhǔn Hànyǔ
普通话/普通話- Pǔtōnghuà
国语/國語- Guóyǔ
华语/華語- Huayǔ

Ingesproken

Volksrepubliek China , Republiek China (Taiwan) , Singapore
taalkundig
classificatie
Officiële status
Officiële taal in Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Volksrepubliek China
Hongkong Hongkong Hongkong
Macau Macau Macau
Taiwan Republiek China (Taiwan) Republiek China (Taiwan)
Singapore Singapore Singapore
Verenigde Naties VN Verenigde Naties (VN)
Wereldgezondheidsorganisatie Wereldgezondheidsorganisatie Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
UNESCO UNESCO Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)
Wereldorganisatie voor toerisme (UNWTO)
Shanghai Samenwerkingsorganisatie Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO)
Taalcodes
ISO 639-1

zh (Chinese talen)

ISO 639-2 ( B ) chi (Chinese talen) ( T ) zho (Chinese talen)
ISO 639-3

cmn ,zho (macrotaal, Chinese talen)

Standaard Chinees of (modern) standaard Chinees (technische taal: (現代) 標準 漢語/ (现代) 标准 汉语, (Xiàndài) Biāozhǔn Hànyǔ ) [1] [2] is de standaardvariant van het Chinees , de officiële taal van de Volksrepubliek China en de Republiek China (Taiwan) en een van de vier officiële talen van Singapore .

De vorm van de standaardtaal is gebaseerd op het Peking-dialect van het Mandarijn (Noord-Chinees). De officiële definitie is: "De uitspraak van Peking als de standaarduitspraak, het Noord-Chinees als het basisdialect, de relevante moderne báihuàwén werkt als de standaardgrammatica." [3]

Er zijn steeds meer jongere Chinezen en inwoners van grotere steden die alleen of overwegend de standaardtaal spreken en geen van de Chinese dialecten. [4] [5] Dit is grotendeels het resultaat van inspanningen van de regeringen van de Volksrepubliek en Taiwan om standaard Chinees als gemeenschappelijke taal in te voeren. Volgens een onderzoek van het ministerie van Onderwijs in 2014 spreekt echter slechts 7% van de bevolking van de VRC duidelijk en vloeiend standaard Chinees, en kan 30% helemaal niet in deze taal communiceren. [6]

Ook de spelling van het Chinees is grotendeels gestandaardiseerd. De Chinese schrijftaal báihuàwén (白話文/白话文- "bijvoorbeeld: alledaags schrijven") is gebaseerd - in tegenstelling tot de klassieke geschreven taal wényánwén ( 文言文- "over: literair schrijven ") - in moderne omgangstaal. Voorheen hadden teksten in de klassieke schrijftaal, waarvan de spreektaal zich volledig had gedifferentieerd, het hoogste aanzien in de samenleving. De eliminatie van deze diglossie- situatie in de Chinese samenleving, d.w.z. de oprichting van báihuàwén als de primaire schrijftaal, vond pas plaats na de val van de Qing-dynastie aan het begin van de 20e eeuw als gevolg van sociale omwentelingen in de Vierde Mei-beweging .

Naast Standaard Chinees zijn er andere Chinese talen die vaak worden aangeduid als dialecten van het Chinees. Deze aanduiding weerspiegelt vooral de lage status die deze talen krijgen, maar ook het feit dat ze (afgezien van het Kantonees ) geen algemeen aanvaarde schrijftaal hebben. Taalkundig wordt onderscheid gemaakt tussen minimaal zes talen of dialectgroepen van het Chinees, die op hun beurt geenszins uniform zijn. Maar uiterlijk sinds de oprichting van de Volksrepubliek China wordt het leren van de standaardtaal als tweede taal gepropageerd en op scholen onderwezen.

Benamingen

In het Chinees zelf zijn er al verschillende termen voor de standaardtaal met verschillende betekenissen: Pǔtōnghuà (普通话of普通話, letterlijk "normale lingua franca ") is de naam die in de Volksrepubliek China veel wordt gebruikt voor de standaardtaal zoals die op scholen wordt onderwezen en in officiële teksten wordt gebruikt. De naam Guóyǔ wordt gebruikt in Taiwan (国语of國語"nationale taal"). Onder de overzeese Chinezen , vooral in Zuidoost-Azië, staat het Standaardchinees bekend als Huáyǔ (华语of華語"Chinese taal").

Běifānghuà Audiobestand / audiovoorbeeld luister ? / ik (of北方 話, letterlijk 'dialecten van het noorden'), is daarentegen de verzamelnaam voor de dialecten van het noorden waarop de standaardtaal is gebaseerd. Individuele dialecten in de noordelijke regio vertonen regionale verschillen met de standaardtaal, maar deze zijn minder dan in zuidelijke dialecten.

De naam Hanyu (汉语of漢語, lit. "Taal van de Hàn ") wordt vaak gebruikt als synoniem voor "Chinees" of "Standaard Chinees". Niet alle Han-Chinezen spreken echter het standaarddialect als moedertaal. In plaats daarvan verwijst Hànyǔ naar alle Han-Chinese dialecten . Hakka- sprekers benadrukken dat hun dialect ook Hànyǔ moet worden genoemd, omdat de grammatica van de Hakka-taal het dichtst bij klassieke Chinese teksten ligt.

De termen Peking dialect (of北京Běijīnghuà of北京 方言Běijīng fāngyán ) of Peking Chinees zijn ook onnauwkeurig. Het wordt onder andere in Taiwan gebruikt als een denigrerende term door degenen die voorstander zijn van de onafhankelijkheid van Taiwan en vinden dat Taiwanees de nationale taal van Taiwan zou moeten zijn .

De term Mandarijn voor de Chinese taal wordt gebruikt in oudere Duitstalige publicaties en wordt tegenwoordig vaker gebruikt onder invloed van het Engels. Dit woord is afgeleid van het Portugese woord mandarim (van het Maleis menteri [7] [8] en het Sanskriet woord mantrin- ), wat "adviseur", " minister " betekent. Dit is de vertaling van het Chinese woord Guānhuà (of官 話), wat letterlijk vertaald kan worden als de “taal van de mandarijnen ” (de keizerlijke ambtenaren ). Guānhuà wordt tegenwoordig door de Chinezen als archaïsch beschouwd, maar taalkundigen gebruiken het soms als een term die alle dialecten en variaties van het Noord-Chinees omvat (niet alleen Pǔtōnghuà en Guóyǔ).

standaardisatie

De gestandaardiseerde vormen van het Chinees, Pǔtōnghuà en Guóyǔ, gebruiken de uitspraak van het Peking-dialect als basis zonder de regionale bijzonderheden. Toch zijn er regionale verschillen in uitspraak , om twee redenen:

 • In het uitgestrekte geografische gebied waar het StandaardChinees de moedertaal is, worden verschillen duidelijk bij het verplaatsen van de ene plaats naar de andere. De verschillen zijn te vergelijken met de dialecten en accenten van de Duitse taal.
 • Mensen voor wie Standaard Chinees een tweede taal is (d.w.z. hun moedertaal is een van de Chinese talen) geven hun uitspraak een zeer sterk regionaal accent. Inwoners van Taiwan hebben bijvoorbeeld vaak een grotere en consistentere afwijking van het standaard Chinees, dat de onderwijsautoriteiten hebben gedefinieerd als de standaardtaal . Voorbeelden zijn de initialen zh en sh in Hanyu Pinyin (bijvoorbeeld si in plaats van shi, zong in plaats van zhong).

Officieel zijn er twee standaard Chinese talen: die van de Volksrepubliek China (Pǔtōnghuà, "standaardtaal") en die van Taiwan (Guóyǔ, " nationale taal "). Officieel bevat Pǔtōnghuà uitspraken uit verschillende regio's, terwijl Guóyǔ in ieder geval theoretisch alleen is gebaseerd op de uitspraak van Peking. In principe was er in de jaren vijftig geen groot verschil tussen Pǔtōnghuà en Guóyǔ. Maar sommige zijn in de loop van de tijd ontstaan. bijvoorbeeld zijn ik , ik , ik ,uitgesproken in Pǔtōnghuà in de 1e toon, in Guóyǔ in de 2e toon.wordt uitgesproken in Pǔtōnghuà als yè, in Guóyǔ als yì. Het is interessant dat de uitspraak van sommige karakters in Guóyǔ hetzelfde is als in het Peking-dialect, maar niet in Pǔtōnghuà. bijvoorbeeld zalmet de betekenis "en" in Pǔtōnghuà als hé, in Guóyǔ als hàn. De latere uitspraak van Peking wordt niet meer gebruikt door de jongere generatie in Peking en andere delen van het vasteland van China vanwege de handhaving van Pǔtōnghuà, maar wordt gebruikt in Taiwan.

Niet alle varianten van het standaard gesproken Chinees zijn overal verstaanbaar. SIL International schrijft:

“De versies van het standaard Chinees van de Shaanxi- vlakte zijn onbegrijpelijk voor Putonghua-moedertaalsprekers. Evenzo zijn de Chinezen uit Guilin , Kunming en vele andere regio's moeilijk te begrijpen voor Putonghua-moedertaalsprekers." [9]

Geschiedenis van oorsprong

In China is er het besef dat de gemeenschappelijke landstaal en de individuele dialecten of streektalen in China afstammen van de taal van de Han-Chinezen uit de prehistorie en dus dezelfde oorsprong hebben.

De meeste Chinezen die in het noorden van China, Sichuan en in een groot gebied van Mantsjoerije in het noordoosten van China tot het zuidwesten ( Yunnan ) wonen, hebben verschillende Noord-Chinese dialecten als moedertaal. Het overwicht van deze dialecten in het noorden van China is te danken aan de grote vlaktes van deze regio. In het zuiden daarentegen heeft het met rivieren gekartelde berggebied de taalkundige diversiteit bevorderd. Het feit dat in het bergachtige Sìchuān een Noord-Chinees dialect wordt gesproken, is te wijten aan een pestepidemie die de regio in de 12e eeuw ontvolkte. Het werd later opnieuw bevolkt door Noord-Chinezen.

Ondanks de taalkundige diversiteit die vandaag de dag nog steeds in China heerst, kan in elke Chinese dynastie een nationale taal worden genoemd, de taal van de respectieve hoofdstad. Er kan echter worden aangenomen dat de prevalentie in de afzonderlijke sociale klassen niet bijzonder hoog was en dat er geen systematische taalplanning was .

Slechts een relatief klein aantal ambtenaren, handelaren en reizende geleerden gebruikte de standaardtaal. De redenen voor de toename van de vraag van de gemeenschappelijke bevolking naar een gemeenschappelijke nationale taal worden verondersteld de toename van bovenregionale communicatie en mobilisatie te zijn na het begin van de industrialisatie met het begin van de westerse mogendheden in de Opiumoorlogen aan het einde van de 19e eeuw.

In de Ming-dynastie en de Qing-dynastie werd de term Guanhua (官 話, Guānhuà - "taal van ambtenaren, Mandarijn") voor de algemene standaardtaal op (vanuit het huidige perspectief "Old Mandarin"古 官 話, Gǔ guanhuà of "vroeg Mandarijn"早期 官 話, genaamd zǎoqí guānhuà ). In die tijd werd de hoofdstad verplaatst naar Peking en daardoor kregen de Noord-Chinese talen aanzien. Daarom is het Guanhua gebaseerd op de noordelijke regionale talen .

Aan het einde van de Qing-dynastie , met een versterking van het nationale bewustzijn na de vernedering van de verloren Opiumoorlogen in 1840 en 1856 en de verloren oorlog tegen Japan in 1894 , werd opgeroepen tot een gemeenschappelijke taal voor het volk, gesproken door alle delen van de bevolking en in het hele land uniform moeten zijn.

Een van de eerste Chinezen die de term Putonghua (in het Duits: "algemene taal") bedacht, was de taalkundige Zhu Wenxiong in 1906. Het idee van een gemeenschappelijke nationale taal werd ook ondersteund door Li Jinxi , Qu Qiubai en Lu Xun en nam op concrete afmetingen in 1913 na de omverwerping van de keizerlijke regering in de " Nationale Conferentie over de Eenmaking van Uitspraak " gehouden door de regering van Beiyang , waar de uitspraakstandaard voor een uniforme nationale taal in detail werd uiteengezet. Vanwege een geschil tussen noordelijke en zuidelijke linguïsten werd een democratische beslissing genomen ten gunste van de uitspraak van Peking nog steeds met zuidelijke fonetische eigenaardigheden, maar in 1924 werd besloten dat de uitspraak van Peking de standaarduitspraak moest worden.

De term Guoyu (in het Duits: "Nationale taal ") voor een nationale taal werd ook geïntroduceerd aan het einde van de Qing-dynastie . Het werd gebruikt door de regeringen van Beiyang en Guomindang , en Taiwan gebruikt de term nog steeds.

Na de oprichting van de Volksrepubliek China bleef de "Nationale Conferentie over de hervorming van het schrift" in 1955 de verspreiding van de algemene Chinese taal bespreken. Er werd onder meer besloten om de naam Guoyu te vermijden uit respect voor de andere nationale minderheden die in China wonen en in plaats daarvan de naam Putonghua te gebruiken.

De taalkundige diversiteit wordt over het algemeen gepromoot, er mogen geen dialecten worden uitgeroeid. De standaardtaal werd op de agenda van de nationale leerplicht gezet in verband met de hulpfonetische transcriptie pinyin uit Latijnse letters. In 1982 heeft de staat de verspreiding van de "nationaal gebruikte gemeenschappelijke taal" in de Chinese grondwet vastgelegd, en de standaardtaal wordt dus steeds populairder in grote delen van China.

Met de "Reis naar het Zuiden" van Deng Xiaoping in 1992 als een slag tegen de economisch conservatieve krachten en de opening van verdere speciale economische zones in het zuiden van het land, komen ook een groot aantal niet-Kantonezen uit andere delen van China naar Zuid-China , bijvoorbeeld Kanton . Ondanks de assertiviteit van hun kantonnale dialect, werd het onvermijdelijk dat de kantonezen meer de algemene taal gingen gebruiken.

Standaard Chinees en Peking dialect

Het is een algemene misvatting dat het standaarddialect en het Peking-dialect hetzelfde zijn. Het is waar dat de standaarduitspraak en grammatica van de instructietaal gebaseerd zijn op het Peking-dialect, maar het standaarddialect is een kunstmatig idioom, vergelijkbaar met de geschreven Duitse taal. In het uitgestrekte gebied van Mantsjoerije in het noordoosten van China tot Yúnnán in het zuidwesten is het de moedertaal in bredere zin, maar deze moedertalen verschillen min of meer van het standaard Chinees in uitspraak, woordenschat, semantiek en grammatica.

Wat het eigenlijke Peking-dialect betreft, worden de retroflexe initialen ( zh-, ch-, sh-, r- ) uitgesproken in overeenstemming met standaard Chinees, maar de lettergreep wordt vaak gevolgd door een er (/) toegevoegd, vaak als een verkleinwoord , of gewoon om zelfstandige naamwoorden aan te duiden. Dit wordt niet gedaan in andere regio's van China, daarom wordt het Peking-dialect éryīn genoemd (/). Er zijn ook een groot aantal woorden die buiten Peking niet worden gebruikt of niet worden begrepen. Bovendien is er in Peking, net als in de grote Duitse steden, meer dan één lokaal accent.

Met uitzondering van deze voorbeelden is de uitspraak van Peking grotendeels identiek aan die van standaard Chinees. Over het algemeen kan worden gezegd dat hoe verder je van Peking komt, hoe groter het verschil in uitspraak. De inwoners van de stad Tiānjīn hebben ook een uitspraak die overeenkomt met het standaard Chinees.

In het noordoosten van China worden de j- tonen vaak g- tonen of k- tonen; Evenzo spreken mensen de r anders uit.

In de zuidelijke delen van China worden de retroflexe initialen van het standaarddialect niet uitgesproken. Bijvoorbeeld, zh- wordt z- , ch- wordt c- , sh- wordt s- en r- klinkt meer als z- , vooral voor sprekers wiens moedertaal Min is (bijv. Taiwan, Fujian), Wu (bijv. Shanghai, Suzhou ) of Kantonees (bijv. Guangdong, Hong Kong). In andere gebieden wordt geen onderscheid gemaakt tussen l en n , terwijl in weer andere gebieden de ng- klanken als n- klanken worden uitgesproken.

Het standaarddialect kent de "lichte toon " voor lettergrepen die te kort en onbeklemtoond worden uitgesproken om een ​​herkenbare toon te hebben. Vooral in het zuiden worden echter alle lettergrepen en hun tonen duidelijk en anders uitgesproken.

fonetiek

Voorbeeld van gesproken standaard Chinees: de Maleisische filmmaker Edmund Yeo stelt zich voor

medeklinkers

Standaard Chinees (zowel Putonghua als Guoyu) gebruikt de volgende medeklinkers (na Lee & Zee 2003):

bilabiaal labio-
tandheelkunde
tandheelkundige /
alveolair
postalveolaire alveopalatale /
palataal
velaar
nasp adder nasp adder nasp adder nasp adder nasp adder nasp adder
plosieven P P t t k k
Affricaten ts TS tʂʰ tɕʰ
nasalen m N N
fricatieven Fsʂɕx
Benaderingen met wie ɹJ
lateraal ik
 • asp = aangezogen ; nasp = niet opgezogen
 • postalveolair, meer precies apico -postalveolair (<lat apex "[tongue] Peak.") = retroflex
 • de twee nasalen / n / en / ŋ / zijn de enige medeklinkers die lettergrepen kunnen sluiten (in tegenstelling tot in het Kantonees )

klinkers

Standaard Chinees heeft 21 klinkers :

Monoftongen

ik, y, een, ə, u, ɤ

Tweeklanken

ai, au, ou, uo, ei (alleen in open lettergreep, d.w.z. CV)
ye, ie, ia, ua (in open en gesloten lettergrepen, CV / CVN)
uə, iu (alleen in gesloten lettergreep, d.w.z. CVN)
(C: medeklinker, V: klinker (s), N: nasale klank)

drieklanken

iau, uai, iou, uei (alleen CV)

Een tabel met alle fonotactische mogelijkheden vind je in artikel Pinyin .

Geluiden

De vier tonen van standaard Chinees

Standaard Chinees is, net als alle andere Chinese talen, een tonale taal . Een lettergreep kan een van de vier tonen hebben of helemaal geen. Een andere toon betekent meestal een andere betekenis, maar een lettergreep kan maar één toon tegelijk hebben, ongeacht de stemming van de spreker of de positie van het woord in de zin; een stijgende toon is niet gelijk te stellen aan een vraag en een dalende toon is niet gelijk te stellen aan een stelling. De verschillende tonen zijn:

 1. Eerste toon ( hoge toon ):
  De toonhoogte is constant en hoog. Voorbeeld: (moeder).
 2. Tweede toon ( stijgende toon ):
  De toonhoogte stijgt van de lage naar de middelste naar de hoge toon, vergelijkbaar met de intonatie van een vraag in het Duits. Voorbeeld: (hennep).
 3. Derde toon ( laag of laag-dalende-stijgende toon ):
  De toonhoogte daalt vanaf het middelste niveau en stijgt meestal weer naar het middelste niveau. Voorbeeld: (paard).
 4. Vierde toon ( dalende toon ):
  De toonhoogte daalt scherp naar beneden en de lettergreep wordt korter uitgesproken met meer affect, vergelijkbaar met de Duitse accentuering van een commando (bijvoorbeeld “go!”). Voorbeeld: (rant).

De lichte toon , neutrale toon , nulde toon of vijfde toon (輕聲/轻声, qīng shēng - "lichte toon") wordt vaak apart behandeld: het klinkt kort en licht en wordt daarom vaak niet als een aparte toon gezien. De meeste Noord-Chinese dialecten hebben meerlettergrepige woorden waarin de tweede lettergreep minder sterk wordt uitgesproken dan de eerste; zie hierboven. In pinyin wordt deze toon gemarkeerd door een punt of helemaal niet. Voorbeelden:媽媽/妈妈māma = moeder and爸爸Baba = papa.

Audiobestand / audiovoorbeeld De uitspraken van de vier tonen met de lettergreep "ma" om naar te luisteren ? / ik

De uitspraak van de tonen verandert volgens de regels van Tonsandhi . De meest voorkomende toon sandhi is wanneer van twee opeenvolgende lettergrepen in de derde toon, de eerste lettergreep wordt uitgesproken in de tweede toon. Als drie lettergrepen elkaar opvolgen in de derde toon, hangt het van regionale gewoonten en persoonlijke voorkeuren af ​​of de eerste lettergreep een derde of een tweede toon heeft.

Met een getal onder de 450 in het standaard Chinees is het aantal lettergrepen relatief klein. Elke lettergreep wordt gevormd volgens het patroon (optioneel) initiaal + klinker + (optioneel) nasale finale . Niet elke lettergreep die volgens dit patroon zou kunnen worden gevormd, wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Daarom zijn er maar een paar honderd lettergrepen (en dus zeer uitgesproken homofonie ). In standaard Chinees is er geen -m in de finale, maar er is in andere "dialecten", b.v. B. in de Hakka .

Grammatica

Standaard Chinese leenwoorden

manifestaties

Bij het uitlenen worden de fonemen van het model vervangen door fonemen van de uitleentaal. In principe heeft het Chinees ongeveer hetzelfde aantal fonemen als bijvoorbeeld het Engels . Het is echter kenmerkend dat bijvoorbeeld medeklinkerclusters uit andere talen moeten worden vervangen door andere foneemreeksen bij het lenen in het Chinees vanwege bestaande fonetische verschillen; de betreffende lettergreep moet in het Chinees worden gesegmenteerd. Als je de leenwoorden in het Chinees ook schriftelijk wilt vastleggen, worden normaal gesproken de karakters van je eigen schrift gebruikt. Aangezien het Chinese schrift een lettergreep of morfemische schrift is, is het vaak niet mogelijk om afzonderlijke klanken in het schrift te reproduceren, maar alleen lettergrepen. Dit type lenen van voornamelijk Europese talen wordt vaak yinyi . genoemd音譯/音译(luit lenen). Voorbeelden:

 • 幽默youmo <Engelse humor
 • 邏輯/逻辑luoji <Engelse logica

Een ander speciaal kenmerk is dat bij het lenen van andere Aziatische landen zoals Japan, een uitspraak wordt gecreëerd die verschilt van de superstratetaal met constante grafische afbeeldingen, vanwege de aanwezigheid van Japanse karakters, die zelf teruggaan naar een Chinese oorsprong ( Kanji ). Deze karakters zijn geïntegreerd in het Chinese karaktersysteem, maar gesproken volgens de Chinese klank. Dit type lenen wordt soms xingyi . genoemd/形 译(formulieroverdracht). Het bijzondere is dat deze ontlening plaatsvond via het geschreven, dat wil zeggen visuele, niet via het auditieve pad. Voorbeelden:

 • 手續/手续shouxu <Japans.手 続 きte-tsuzuki (formaliteit)
 • 場合/场合changhe <Japanse場合baai ( stand van zaken , omstandigheden)
 • 服務/服务fuwu <Japans服務fukumu (dienst)

Vooral de Japanse geleerden van de vroege Meiji-periode gaven toe dat ze waren geïnspireerd door confucianistische en boeddhistische geschriften uit China, evenals naslagwerken over klassieke Chinese literatuur en dat ze hun basis gebruikten om Japanse woordvermeldingen te creëren. Zo werden bepaalde woorden tussen Japan en China in de andere richting heen en weer geleend, vooral na de verloren Chinees-Japanse oorlog (1894/95), zodat grondig onderzoek nodig is om de exacte oorsprong van het woord te achterhalen.

Omdat het Chinese schrift uit morfemen bestaat, heeft elke vaste lettergreep in principe zijn eigen betekenis. Als de fonetische reeks daarom met Chinese lettergrepen (= morfemen) werd vastgelegd, kan het zijn dat de betekenis van deze reeks niet kan worden afgeleid uit de vertaling van de afzonderlijke morfemen. Om een ​​leenwoord in de Chinese taal als zodanig te kunnen herkennen, worden enerzijds vaak grafemen gebruikt, die anders zelden in het Chinese schrift voorkomen. In deze context zijn er ook fonetische leningen in het Chinees met de vorming van nieuwe karakters. Voorbeelden:

 • 咖啡kafei <Engelse koffie
 • 檸檬/柠檬ningmeng <Engelse citroen
 • 乒乓ping- pang <Engelse ping-pong

Het creëren van nieuwe karakters is ook te vinden in de aanduiding van chemische elementen. In China daarentegen probeert men overeenkomstige grafemen te vinden vanwege de betekenis van de morfemen, die ook verband houden met de betekenis van het leenwoord. Zo ontstaan ​​zogenaamde hybride formaties (混合 词hunheci ), een mengsel van geluid en betekenisoverdracht (vaak teruggebracht tot twee of drie lettergrepen), b.v. B.

 • 維他命/维他命weitaming (vitamine, letterlijk "het leven van een ander behouden")
 • 可口可樂/可口可乐kekoukele (Coca-Cola, lit. "dorstlessend en verfrissend")
 • 啤酒pi-jiu (bier, lit. "bier-alcohol")
 • 芭蕾舞balei -wu (ballet, lit. "balletdans")

Zuiver semantische leningen worden geclassificeerd als yiyi volgens de hierboven aangegeven classificatie意譯/意译( wat overdracht betekent ). Voorbeeld:

 • 熱狗/热狗regou <Engels hotdog ( letterlijk "hotdog")

Vaak bestaan ​​geluidstransmissies en betekenistransmissies of hybriden naast elkaar. B. at因特網/因特网yintewang - wang = "netwerk" en網絡/互联 网络hulian wangluo - hulian = onderling verbonden zijn; wangluo = netwerk (beide staan ​​voor "Internet").

Historische categorisatie

In de Han-dynastie was de invloed van leningen uit Centraal-Azië en de noordelijke nomadische stammen aantoonbaar, zoals

 • /, shī (leeuw) <Perzische sher / shir
 • 葡萄putao (druiven) < Proto-Iraanse bataka, budawa > literair Perzisch bada, bade (wijn)
 • 胭脂yanzhi (blush, rode make-up) <? (geleend van het Xiongnu- volk)

Van de Han- tot de Tang-dynastieën werd de invloed van het boeddhisme weerspiegeld in een verscheidenheid aan leningen uit het Sanskriet . Voorbeeld:

 • 玻璃boli (glas) <Sanskriet sphatika (bergkristal)
 • 蘋果/苹果pingguo (appel) < pinpoluo < Sanskriet bimba (ra)
 • 佛陀fotuo (Boeddha) <Sanskriet Boeddha (de verlichte)
 • 刹那chana (moment) <Sanskriet ksana

Een paar Mongoolse leenwoorden zijn bewaard gebleven uit de Yuan-dynastie :

 • 衚衕/胡同hutong (steeg) <Mongoolse gudum (fontein)
 • 蘑菇mogu (paddestoel) <Mongoolse moku
 • 俄羅斯/俄罗斯eluosi (Russisch) <Mongoolse oros

De eerste christelijke missionarissen verschenen in China aan het einde van de Ming tot de middelste Qing-dynastieën . Termen uit westerse wetenschappen, christelijke terminologie en politiek-diplomatieke termen werden ontleend aan Europese talen, zoals:

 • 幾何/几何jihe (geometrie) < Italiaanse meetkunde
 • 彌撒/弥撒misa (massa) < laat Latijnse missa
 • 理 璽 天 德/伯 理 玺 天 德[10] bolixitiande (voorzitter) <Engelse president

Vanaf het midden van de 19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw domineerde de invloed van het Engels via de verloren Opiumoorlogen , en door de nederlaag in de Chinees-Japanse oorlog van 1894/95 tot de jaren 1930, de invloed van Japanners . Typische voorbeelden uit deze tijd zijn:

 • 密 司 特misite <English mister
 • 古 的 拜gudebai <Engels tot ziens
 • 苦力kuli <English koelie / cooly < hindi Kuli ( etnische groep in Gujarat wiens familieleden als buitenlandse arbeiders dienden)
 • 德謨克拉西/德谟克拉西, démókèlāxī < englisch democracy
 • 德律鳳/德律凤, délǜfèng < englisch telephone
 • 工業/工业, gōngyè (Industrie)< japanisch kogyo
 • 文化, wénhuà (Kultur) < japanisch bunka

Die englischen und anderen europäischen Entlehnungen kamen in der Mehrzahl bald wieder aus der Mode, es wurden stattdessen später die schriftlichen Entlehnungen aus dem Japanischen wieder verwendet wie Demokratie =民主, mínzhǔ , Telefon =電話/电话, dìanhuà .

Die Entlehnungen aus dem Englischen in die chinesische Standardsprache geschahen teilweise über den Umweg über Hongkong , wo sie während der Kolonialzeit entstanden sind:

 • chocolate (Schokolade) > kantonesisch朱古力– zyugulik > chinesisch qiaokeli巧克力
 • tip (Tipp / Hinweis) > kantonesisch貼士/贴士tipsi > chinesisch tieshi貼士/贴士

Gerade bei Betrachtung der modernen chinesischen Standardsprache darf der Einfluss über den Umweg der chinesischen Regionalsprachen, wie Peking, Guangzhou (Kanton) und Shanghai , zum Beispiel über Fernsehserien, nicht vernachlässigt werden. Dabei sollen die Entlehnung des Englischen über den Umweg des Kantonesischen zwar zahlreich, jedoch nur regional einflussreich sein. Die Entlehnungen über den Shanghai-Dialekt sollen sich in der Standardsprache stärker ausprägen. Zum Beispiel sieht man den dominanten Einfluss des Shanghai-Dialekts bei der Entlehnung an der Aussprache von

 • 沙發/沙发shafa < Shanghai-Dialekt sa-fa < englisch sofa , Aussprache eigentlich [sou-fa]

Weitere Beispiele für Entlehnungen über den Umweg der Regionalsprachen:

 • 小蜜xiaomi hübsches Mädchen (Peking-Dialekt)
 • 大腕dawan einflussreiche Person, va in der Unterhaltungsbranche (Peking-Dialekt)
 • 減肥/减肥jianfei abnehmen, schlank werden (Guangzhou/Kanton)
 • 炒魷魚/炒鱿鱼chao youyu jm. kündigen, jn. entlassen (Guangzhou/Kanton)
 • 發燒友/发烧友fashaoyou Fan, Anhänger eines Hobbys (Guangzhou/Kanton)
 • 搭脈/搭脉damai Macht, etw. über jemanden herauszufinden (Shanghai)
 • 搖張/摇张yaozhang durch etw. viel Geld verdienen (Shanghai)

Eine weitere Besonderheit sind Entlehnungen, bei denen auch graphemische Elemente wie lateinische Buchstaben Einzug in das Chinesische gehalten haben. Bei Lehnwörtern aus der englischen Sprache werden in diesem Falle aus den Anfangsbuchstaben des englischen Wortes Akronyme gebildet:

 • ATM-機/ ATM-机( ATM-ji ) = Geldautomat
 • T-恤( T-xu ) = T-Shirt
 • X-光( X-Guang ) = Röntgenstrahlen

Umschriftsysteme

Seit Reisende aus dem Westen nach China kommen und versuchen, Chinesisch zu lernen, bestand der Bedarf nach einem phonetischen Umschriftsystem (Romanisierungssystem, Transkription ), um die Aussprache der chinesischen Zeichen niederzuschreiben. Mehrere solche Systeme sind seitdem entstanden. Das erste, das eine weite Verbreitung fand, war das nach ihren Erfindern benannte Wade-Giles -System im 19. Jahrhundert. Dieses System wird bis heute benutzt, jedoch nicht in der Volksrepublik China. Man kann es in alten (oder englischsprachigen) Lehrbüchern und Geschichtsbüchern finden.

Im 20. Jahrhundert wurden von Seiten der Sprachwissenschaftler verschiedene Umschriftsysteme eingeführt. Das erfolgreichste dieser Systeme war das Hànyǔ Pīnyīn , das 1958 von der Volksrepublik China als offizielles Umschriftsystem für die chinesische Sprache anerkannt wurde. Später entschlossen sich auch die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen, Pīnyīn zu übernehmen. In den 1950er Jahren, als der Kampf gegen das Analphabetentum geführt wurde, gab es sogar Überlegungen, die chinesischen Zeichen zugunsten von Pīnyīn abzuschaffen. Dies wurde jedoch aus verschiedenen Gründen wieder verworfen, wie der hohen Anzahl von Homonymen im Chinesischen und der Tatsache, dass die chinesische Schrift für alle „Dialekte“ praktisch gleich ist, während ein Alphabet die großen sprachlichen Unterschiede sicht- und spürbar machen und möglicherweise ein Problem für die Einheit des Staates darstellen würde.

In Taiwan wird eine Reihe von verschiedenen Umschriftssystemen benutzt. Die Regierung der Republik China beschloss 2002 die Verwendung von Tongyong Pinyin und wechselte 2009 zu Hànyǔ Pīnyīn, jedoch dürfen die lokalen Regierungen auch andere Umschriften benutzen. In Schulen wird die Aussprache mit Hilfe von Zhùyīn gelehrt. Bestrebungen, Zhùyīn zugunsten von Pīnyīn abzuschaffen, sind nicht sehr weit gediehen.

Politische Diskussionen

Zum Missfallen vieler Chinesen, deren Muttersprache nicht Standardchinesisch bzw. der nördliche Dialekt ist, hat die vorherrschende Rolle des Standardchinesischen dazu geführt, dass außerhalb Chinas das Standardchinesische als einzige chinesische Sprache angesehen wird. Obwohl sowohl die Volksrepublik China als auch Taiwan einen standardisierten Pekinger Dialekt zur Amtssprache erklärt haben und sich für die landesweite Verbreitung einsetzen, gibt es Bestrebungen, die örtlichen Sprachen und Dialekte zu erhalten. Das Standardchinesische ist auch weit entfernt, diese zu ersetzen, denn besonders im Süden der Volksrepublik und auf Taiwan werden nach wie vor die dort heimischen Sprachen im täglichen Leben verwendet. Jene, die nur Standardchinesisch sprechen, sind in diesen Gegenden sozial benachteiligt, denn viele Menschen sprechen dort nur sehr schlecht oder gar kein Standardchinesisch; dies trifft vor allem auf alte Leute zu, die jüngeren haben die Standardsprache meist in der Schule gelernt.

In den Regionen der Volksrepublik China, wo mehrheitlich Han-Chinesen leben, ist die Koexistenz zwischen Standardchinesisch und den anderen Sprachen und Dialekten im Allgemeinen problemlos. Standardchinesisch wird als gemeinsame Arbeits- und Kommunikationssprache gefördert, gleichzeitig ist die Führung der Volksrepublik China vorsichtig, was den Status der anderen Sprachen angeht, und will deren Benutzung nicht einschränken. Standardchinesisch wird deshalb vor allem aus praktischen Gründen gelernt und gesprochen, weil es häufig die einzige Möglichkeit der Verständigung zwischen Leuten aus verschiedenen Regionen darstellt. Zuweilen kommt es schließlich sogar vor, dass zwei chinesische Sprachen aus sehr nah beieinander gelegenen Gebieten für die Sprecher der jeweils anderen Sprache nicht verständlich sind.

In der Republik China (Taiwan) ist die Beziehung zwischen Standardchinesisch und den lokalen Sprachen und Dialekten, speziell dem Taiwanischen, bedeutend komplizierter. Nur eine Minderheit der Taiwaner spricht einen nördlichen Dialekt als Muttersprache, selbst unter den nach der Gründung der Volksrepublik nach Taiwan geflohenen Chinesen, diese sprechen vor allem den Min-Dialekt . Dazu gibt es eine ganze Reihe einheimischer Sprachen und Dialekte. Bis in die 1980er Jahre versuchte die Regierung, die Nutzung des Taiwanischen zu beschränken und gab ihm ein Image des Primitiveren. Das Standardchinesische wurde gefördert, um den Anspruch, der rechtmäßige Nachfolger der 1911 gegründeten Republik China zu sein, aufrechtzuerhalten. Dies hat sich in den 1990er Jahren stark geändert, was sich unter anderem in der vermehrten Benutzung des Taiwanischen in Film, Funk und Fernsehen niederschlägt. Extreme Befürworter der Unabhängigkeit Taiwans lehnen das Standardchinesische zugunsten der taiwanischen Sprache ab, so dass die Verwendung des Taiwanischen zunehmend auch eine Frage der politischen Gesinnung ist. Der Grad ihrer Benutzung ist regional unterschiedlich, es ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle auszumachen mit Norden (Taipeh) als Standardchinesisch- und Süden (Kaohsiung) als Taiwanisch-Hochburg. Bemühungen, Standardchinesisch als Amtssprache durch Taiwanisch oder einen mehrsprachigen Standard abzulösen, haben bisher aber noch keine Fortschritte gezeigt.

Didaktik des Standardchinesischen

In den vergangenen zehn Jahren haben sich auch in China beträchtliche Wandlungen im Sprachunterricht für das Chinesische vollzogen. Die früher gängige Methodik, in drei aufeinander folgenden Phasen chinesisch sprechen und schreiben zu vermitteln, nämlich zuerst die Schriftzeichen lehren, anschließend Lesen üben, dann Aufsätze schreiben, wurde durch neuere Ansätze reformiert, in denen im Unterricht primär das Sprechen in der Standardsprache und die Durchführung speziellen mündlichen Trainings in den Grundschulen betont wird.

Dies wird vor allem damit begründet, dass im Alltag das Sprechen und das Hörverständnis am wichtigsten sei, fast jeder Mensch könne sprechen und zuhören, aber nicht unbedingt lesen und schreiben. Auch in den Sprachkursen für Europäer geht die Tendenz dahin, stärkeres Gewicht auf die mündlichen Fähigkeiten zu legen, man beginnt mit dem Zuhören und mit dem Imitieren einfacher chinesischer Sätze und führt einfache Dialoge durch.

Das mündliche Training wird in der Volksrepublik China und in nicht-chinesischen Sprachkursen durch das Erlernen der Umschrift Hanyu Pinyin unterstützt. In China wurde diesbezüglich unter der Parole Zhuyin shi zi, tiqian du xie (注音识字,提前读写, zu Deutsch: „Mit der Lautschrift die Schriftzeichen lernen und damit früher lesen und schreiben lernen“) der Sprachunterricht in Chinas Grundschulen vorangetrieben. Die Parole steht für den 1982 mit Heilongjiang an der Spitze startenden Reformversuch im Unterricht des Standardchinesischen in Grundschulen. Wenn die Kinder fließend die Standardsprache sprechen können, dann können sie diese auch schnell und einfach mit der Umschrift aus lateinischen Buchstaben fixieren. Dabei wird der Wortschatz nicht durch eine etwa zu geringe Menge an gelernten chinesischen Schriftzeichen in Schranken gehalten.

Beim Leseunterricht werden dann die chinesischen Schriftzeichen nach und nach in den Lese- und Schreibprozess miteinbezogen. Erst wenn die sprachlichen Fähigkeiten sich voll entfaltet haben, wird das Lesen größerer Mengen geübt, und das Konzipieren von Aufsätzen.

Das frühe Erlernen des Hanyu Pinyin hat weiter den Vorteil, dass man die chinesischsprachige Eingabe am Computer später leicht bewältigen kann.

Chinesisch als Fremdsprache

Weltweit lernen derzeit etwa 40 Millionen Menschen (Standard-)Chinesisch als Fremdsprache [11] . China unterstützt das Erlernen des Chinesischen mit den Konfuzius-Instituten , von denen es insgesamt 322 in 96 Ländern und Regionen gibt (Stand Dez. 2010). Die Zahl der Chinesisch-Lerner nimmt rasch zu, 2005 wurde noch von 30 Millionen gesprochen [12] . Mit Dong bu dong? (懂不懂? ) erschien 2008 das erste deutschsprachige Schulbuch für Standardchinesisch, das für die Sekundarstufe ausgelegt ist.

Siehe auch

Literatur

 • Chen, Ping: Modern Chinese. History and Sociolinguistics. Cambridge University Press, Cambridge 1999, ISBN 0-521-64572-7 .
 • Hauser, Françoise: Gebrauchsanweisung Chinesisch: So funktioniert die meistgesprochene Sprache der Welt . Reclam, 2015. ISBN 978-3-15-010993-9 .
 • Karlgren, Bernhard : Schrift und Sprache der Chinesen. 2. Auflage. Springer 2001, ISBN 3-540-42138-6 ( Anm.: Karlgrens Ansichten sind heute größtenteils widerlegt worden )
 • Kneussel, Gregor: Grammatik des modernen Chinesisch. Verlag für fremdsprachige Literatur, Beijing 2005, ISBN 7-119-04262-9 .
 • Lackner, Michael (Hrsg.): New Terms for new Ideas: western knowledge and lexical change in late imperial China. Brill, Leiden 2001, ISBN 90-04-12046-7 .
 • Lee, Wai-Sum; Zee, Eric: Standard Chinese (Beijing). Journal of the International Phonetic Association. 33 (1): 109–112. Cambridge University Press 2003, doi : 10.1017/S0025100303001208 .
 • Li, Charles N. und Sandra A. Thompson: Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. University of California Press, Berkeley 2003, ISBN 0-520-06610-3 .
 • Norman, Jerry: Chinese. Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-29653-6 .
 • Mey, Monika: Chinesisch. Lesen – Verstehen – Sprechen Wiesbaden, 2009, ISBN 978-3-89500-635-7 .

Weblinks

Wiktionary: Hochchinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Allgemein

Wörterbücher

Einzelnachweise

 1. Bingwen Liu, Lei Xiong (Hrsg.): 100 unter 1 Milliarde: Gespräche mit Chinesen über Alltagsleben, Hoffnungen und Ängste . Aus dem Chinesischen von Liangjion Li und Renate Zantis, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1989, DOI:10.1007/978-3-322-91586-3_89 .
 2. Lin Liu, Hwei Ann: Die Teilung Chinas und ihre sprachlichen Folgen . In: Lebende Sprachen . Band 40, Nr. 1, 2009, S. 5–8, DOI:10.1515/les.1995.40.1.5 .
 3. Im Original: 「以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典型的现代白话文著作为语法规范」 . Konferenz zur Standardisierung des Modernen Chinesisch, 1956. Zitiert in Ping Chen: Modern Chinese. History and Sociolinguistics. Cambridge University Press, Cambridge 1999, S. 24.
 4. Jerry Norman: Chinese. Cambridge University Press, Cambridge 1988, S. 251.
 5. Sihua Liang: Language Attitudes and Identities in Multilingual China. A Linguistic Ethnography. Springer, Cham ua 2015, S. 45.
 6. Chris Luo: One-third of Chinese do not speak Putonghua, says Education Ministry. In: South China Morning Post (online), 22. September 2014.
 7. [1] . Ausgewertet am 12. Januar 2006
 8. [2] . Ausgewertet am 12. Januar 2006.
 9. [3] . Ausgewertet am 12. Januar 2006.
 10. 清 薛福成 «出使四国日记·光绪十六年十二月二十九日»:“ 美洲各国及欧洲之瑞士与法国皆民主之国也,其政权全在议院,而伯理璽天德(译作总统)无权焉.”亦省作“ 伯理 ”.
 11. Laut china.org.cn vom 14. Dezember 2010, abgerufen am 25. Mai 2011
 12. Laut China Radio International , abgerufen am 25. Mai 2011.