islamisme

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Islamisme is een term uit de sociale wetenschappen waaronder sinds de jaren zeventig verschillende ideologieën en stromingen van de fundamentalistische , politieke islam , ook wel de radicale islam genoemd , worden samengevat. Gemeenschappelijk aan alle vormen is het streven naar het vestigen van een religieus gelegitimeerde sociale en staatsorde in naam van de islam. Ze zijn gericht tegen de principes van de scheiding van staat en religie , tegen de principes van individualiteit, pluralisme en volkssoevereiniteit , tegen mensenrechten , gendergelijkheid en vrijheid van godsdienst en meningsuiting en zijn antisemitisch . Er wordt onderscheid gemaakt tussen groepen die met vreedzame middelen hun doelen willen bereiken en radicale stromingen die geweld en terreur propageren en praktiseren als middel om hun doelen te bereiken. [1] [2] Hoe islamisme verschilt van andere termen van gepolitiseerde islam, zoals ' islamitisch fundamentalisme ' of ' politieke islam ', is even controversieel als zijn eigen expressiviteit en de vraag wanneer islamisme voor het eerst verscheen als een sociaal fenomeen .

Een islamitische demonstrant met capuchon in Londen met een bord waarop staat Freedom go to Hell , 2006

Definities en kritiek op termen

In de jaren zeventig stonden Franse wetenschappers en journalisten voor de uitdaging om de politiek-fundamentalistische en extremistische islam correct te beschrijven en te classificeren. Dit streven werd grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid en het werk van de sjiitische ayatollah Ruhollah Khomeini in Parijs, evenals de ontluikende protestbewegingen in Egypte en Algerije , die verwezen naar een fundamentalistisch begrip van de islam, d.w.z. een letterlijke interpretatie van de Koran . Het concept van fondamentalisme stuitte echter op afwijzing in Frankrijk vanwege zijn Amerikaanse oorsprong. Ook het alternatieve intégrisme werd uitgesloten omdat het te sterke connotaties had met christelijk-katholieke referenties. Daardoor kreeg de term islamisme steeds meer de overhand, zij het tegen aanvankelijk verzet. De oriëntalist en historicus Maxime Rodinson sprak zich fel uit tegen islamisme of islamisme . In Frankrijk, maar ook in Duitsland , werd islamisme tot het begin van de 20e eeuw feitelijk synoniem met islam gebruikt, zonder verwijzing naar fundamentalisme en extremisme. Rodinson wees erop dat het gebruik van deze term het voor de ontvanger moeilijk zou kunnen maken om voortaan onderscheid te maken tussen extremisten en eenvoudige gelovigen. De sociaal wetenschapper Gilles Kepel publiceerde in 1983 in Frankrijk het boek Le Prophète et Pharaon. Les mouvements islamistes dans l'Égypte contemporaine . Met de vertaling van het boek in het Engels in 1984, begon de term acceptatie te krijgen na de eerste vertaling van de Franse islamist als islamist . Halverwege de jaren negentig was de term eindelijk wijdverbreid in onderzoek buiten Frankrijk. [3]

In 2011 noemde de Duitse politicoloog Armin Pfahl-Traughber de volgende punten als typische kenmerken van het islamisme in een dossier voor het Federaal Agentschap voor Burgereducatie :

 1. Absolute vestiging van de islam als een orde van leven en staat
 2. Gods soevereiniteit in plaats van de soevereiniteit van het volk als basis van legitimatie
 3. het verlangen naar holistische penetratie en controle van de samenleving
 4. homogene en identieke sociale orde in naam van de islam
 5. Positie tegen de democratische rechtsstaat
 6. Potentieel voor fanatisme en bereidheid om geweld te gebruiken . [2]

De islamitische geleerde Tilman Nagel (* 1942) vertegenwoordigde de islam of het islamisme? Problemen met het afbakenen van de mening dat een onderscheid tussen islam en islamisme “zonder enige kenniswaarde” is. [4] "Islam en islamisme kunnen niet van elkaar worden gescheiden zolang de koran en de soenna worden doorgegeven als absoluut en waar voor alle tijden", zei Nagel. Hij gebruikt het woord 'islamisme' en stelt in zijn betoog de term uiteindelijk gelijk aan de orthodoxe islam. Nagel stelt dat de islam inherent - met uitzondering van Mu'tazila - fundamentalistisch is . [5] De islam vestigt zich niet zoals het christendom in een bestaande staat, maar sticht 'zijn eigen'. Historisch gezien voert Nagel dit terug naar de vroege islamitische gemeenschap onder Mohammed , wiens werk, volgens Nagel, "van het begin af een vastberaden streven was naar dominantie over alle andere menselijke associaties" omdat het "zichzelf als onwankelbaar waar en uiteindelijk correct beschouwde. Het gebruik van geweld voor zelfbevestiging en vervolgens om andere gemeenschappen die niet islamitisch waren te onderwerpen, is dan ook een essentieel, zo niet het essentiële kenmerk van de geschiedenis van Mohammeds werk in Medina ." [6]

Vanuit cultureel en sociaal-antropologisch perspectief wordt betoogd dat de term islamisme vanwege de vaagheid moet worden geschrapt, aangezien totaal verschillende sociale groepen en individuen onder hetzelfde -isme worden ingedeeld: van terroristen tot democratisch gekozen presidenten tot mensen die gewoon praktiseren hun geloof willen. [7]

Andere critici zien de afbakening van het islamisme van de islam als een constructie om de islam te verlossen van beschuldigingen van geweld. Zo schrijft journalist Henryk M. Broder in zijn boek Hoera, we capituleren! dat het verschil tussen islam en islamisme hetzelfde is als dat tussen alcohol en alcoholisme . "Het door het Westen uitgevonden onderscheid tussen islam en islamisme is politiek gewenst...". "Daarom wordt geprobeerd om die elementen in de islam die volgens westerse waarden als onverenigbaar worden beschouwd, te bagatelliseren of te verbergen."

In het Frans wordt de ideologie meestal "intégrisme" genoemd , dat zich richt op de aanhangers die alle gebieden van het leven weer onder de principes van de islam willen brengen. Sadiq al-Azm schrijft deze term toe aan het feit dat in de 20e eeuw de islamitische geleerden de macht over de meeste gebieden van het leven verloren. Het enige dat overblijft zijn “huwelijks-, echtscheidings-, geboorte-, overlijdens- en erfrecht”. De andere gebieden zoals economie, maatschappij, kunst, media werden geheel of grotendeels seculier. [8e]

verhaal

Gedachtenleiders in de 18e eeuw

In de geschiedenis van de islam zijn er altijd fundamentalistische en radicale religieuze bewegingen geweest die hebben opgeroepen tot een terugkeer naar de waarden van de voorouders; dit verwijst naar de eerste drie generaties moslims, tot en met Ahmad ibn Hanbal . Deze omvatten de Wahhabi's , die de leer van Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb sinds de 18e eeuw volgen, wat vandaag nog steeds de ideologische basis van Saoedi-Arabië is. Een andere belangrijke "spirituele voorouder" is de Damascus- rechtgeleerde Ibn Taimiya (1263-1328). Wat nieuw is in het islamisme is de roep om hervorming van de islam, vooral begonnen door modernisten als Jamal ad-Din al-Afghani en Muhammad Abduh , die aan het einde van de 19e eeuw de kloof dichten tussen het middeleeuwse begrip van de islam en moderniteit die vanuit het Westen binnendrong door de godsdienst te hervormen wilde. [9]

Het einde van de 19e eeuw: Arabische denkers willen het begrip van de islam corrigeren

Het einde van de 19e eeuw markeerde een cultureel en religieus verval voor een groot deel van de Arabisch-islamitische wereld. Het Ottomaanse Rijk viel langzaam uiteen in zijn samenstellende delen en Egypte stond onder Britse heerschappij . De centrale regering in Constantinopel bleek niet in staat de politieke, economische en sociale uitdagingen van het begin van de 20e eeuw aan te gaan. De sultans werden gezien als corrupte en slechte rolmodellen voor de moslims. Het sultanaat, dat zijn legitimiteit baseerde op het bijeenhouden van het islamitische rijk en het bevorderen van religie, bleek deze taak niet aan te kunnen. Enorme schulden dwongen het Ottomaanse Rijk om concessies en voordelen aan grote Europese mogendheden te verlenen bij het investeren, onderzoeken en winnen van grondstoffen, zoals olie . Aan het einde van de 19e eeuw was het rijk financieel afhankelijk van Europa.

Door de radicale transformaties die de Arabische wereld op economisch en sociaal-cultureel gebied doormaakte, werden islamitische samenlevingen met nieuwe moeilijkheden geconfronteerd. De groeiende invloed van de grote Europese mogendheden leidde tot twijfels over de islamitische suprematie; De traditioneel belangrijke familieverbanden werden verzwakt door migratie en verstedelijking; industrialisatie en individualisering leidden tot een versoepeling van het sociale weefsel en twijfel aan zichzelf. Als reactie op deze problemen ontwikkelden moslimdenkers zoals Jamal ad-Din al-Afghani (1837-1897), Muhammad Abduh (1849-1905) of Raschid Rida (1865-1935) een begrip van de islam dat in de eerste plaats nieuw leven inblies en terugkeerde naar de Koran. waarden en gepropageerde tradities. Als de moslims echt zouden terugkeren naar hun religie, zou de islamitische wereld haar oude kracht terugkrijgen. De verworvenheden van de moderniteit werden niet per se afgewezen, maar zouden op basis van islamitische waarden moeten worden geïntegreerd in de samenlevingen van de moslimwereld. Als pleitbezorgers van technische vooruitgang en sociaal-politieke hervormingen worden de moslimdenkers van deze tijd ook wel "islamitische modernisten" genoemd.

Abduh en Rida verwierpen de heersende ideeën van de conservatief-traditionele rechtsgeleerden ( ulema ), die in die tijd vooral werden gezien als instrumenten van de overheid. De islamitische modernisten verwierpen elke verandering in de islamitische leer in de enge zin na 855, inclusief de verschillende islamitische rechtsscholen ( madhhab ), die zij allemaal beschouwden als een afwijking van de ware islamitische leer.

Begin 20e eeuw: een ideologie wordt onderdeel van het systeem

De moderne islamistische bewegingen in strikte zin ontwikkelden zich in de jaren twintig en dertig. De twee wereldoorlogen in de 20e eeuw verwoestten veel delen van het Nabije en Midden-Oosten. Het Ottomaanse Rijk werd in 1923 ontbonden, even later verklaarde Mustafa Kemal Ataturk het sultanaat en het kalifaat afgeschaft. Terwijl de Europese krachten op het gebied van technologie, wetenschap en vele andere zaken veel beter leken dan de nieuwe koloniën en protectoraten, had de lang gevestigde orthodoxie in de islam, vooral in de academies van al-Azhar , niets tegen de moderniteit in te gaan. Tegen deze achtergrond wonnen de ideeën van de modernisten steeds aan belang. [10] [11]

De overblijfselen van het Ottomaanse rijk werden verdeeld in natiestaten door de zegevierende machten van de Eerste Wereldoorlog, Groot-Brittannië en Frankrijk, waarvan vele werden geregeerd onder mandaat van Europa. Deze tijd wordt door islamitische historici gezien als een tijd van grote vernedering, niet alleen van de islam als religieuze doctrine, maar van de hele Arabisch/Islamitische beschaving als zodanig. Na de onafhankelijkheid werden in veel van de voormalige mandaatstaten seculiere of monarchale staatsstructuren geïnstalleerd of geïmplanteerd, die vaak geen rekening hielden met de traditionele religieuze overtuigingen van het volk.

In deze tijden van beroering ontwikkelde zich een nieuwe, politiek georiënteerde denkrichting die de islam als basis van een ideale samenleving bepleitte: de Moslimbroederschap , in 1928 opgericht door de voormalige leraar Hasan al-Banna (1906-1949) in het Koninkrijk Egypte (Al-Ikhwan al-Muslimun). De Moslimbroederschap bekritiseerde de als 'decadent' verachte monarchie die door Groot-Brittannië was geïnstalleerd, evenals de waardevermindering als gevolg van de culturele achteruitgang in Egypte. Ze probeerde de religieuze dogma's te herstellen en tegelijkertijd alle problemen van de islamitische landen op te lossen door middel van de islamitische orde. De Britse invloed in het land, die in feite tot 1952 duurde, werd door de islamisten gezien als neokolonialisme dat bestreden moest worden. [10]

Ook de actieve in India en (vanaf 1947) in Pakistan Abū l-Aʿlā Maudūdī (1903-1979) oefende met zijn in 1941 opgerichte kaderpartij Jamaat-e-Islami een grote invloed uit op het moderne islamisme. In Iran ontstond een speciale vorm van islamitisch fundamentalisme , gevormd door de sjiitische doctrine van de imamaat . Onder leiding van ayatollah Ruhollah Khomeini (1906-1989) werd na de islamitische revolutie in 1979 een regering geïnstalleerd die was gebaseerd op een of andere vorm van sjiitisch fundamentalisme. Het inmiddels groeiende pan-islamisme en de daarmee gepaard gaande revolutionaire export van de Islamitische Revolutie vanuit Iran hebben de verschillende islamistische bewegingen in veel landen ook geestelijk versterkt.

Na de Zesdaagse Oorlog: islamisme vervangt nationalisme

Een andere belangrijke fase in de ontwikkeling van het islamisme was de Zesdaagse Oorlog van 1967 en de periode direct daarna.De ideologie van het Arabisch nationalisme die tot dan toe de overhand had gehad, was uitgeput in de oorlog tegen Israël, die de Arabische staten als een vernederende nederlaag beschouwden . Islamisme werd een acceptabel alternatief voor velen die, teleurgesteld in het Arabisch nationalisme en socialisme, een ideologische aanvulling zochten. Veel Arabische heersers gaven de islamisten privileges om de invloed van nationalisten en pan-Arabisten te beperken en de ontevredenheid van de bevolking te verzachten . Ze bereikten de beperking van democratische rechten en waren in staat om de eisen voor democratische veranderingen tegen te gaan. De Iraanse revolutie in 1979 werd, hoewel uitgevoerd door sjiieten , het symbool en voorbeeld van een levensvatbare islamitische staat in de hele islamitische wereld. [12]

In de jaren zestig kreeg Sayyid Qutb steeds meer invloed met zijn radicale geschriften. Qutb, die na zijn executie in 1966 in grote delen van de Arabische wereld als martelaar werd beschouwd, interpreteert het in zijn korancommentaar Fī ẓilāl al-qurʾān (“ In de schaduw van de Koran ”) en in zijn krijgsschrift Maʿālim fī ṭ -ṭarīq (" Tekens onderweg ") Het heden als de terugkeer van de" Jāhilīya "(tijd van onwetendheid, dwz de pre-islamitische periode). Het is de plicht van de moslims om door middel van jihad de wet van God in de islamitische staten te herstellen. De teloorgang van het Arabische socialisme , talrijke monarchale regimes en pan-Arabisch nationalisme leidden tot de opkomst van nieuwe islamistische groeperingen in de Arabische wereld.

Golfoorlogen 1980-1988, 1990/1991 en 2003

De Golfoorlogen van 1980 , 1990 en 2003 creëerden een verder politiek vacuüm in tal van Arabische landen, dat de veelal ondemocratische regeringen met geen enkele ideologie konden compenseren. Staten als Saoedi-Arabië , die voor hun legitimiteit onder andere afhankelijk zijn van religieuze autoriteit en die na de eerste Golfoorlog nog steeds proberen het verlies aan geloofwaardigheid van hun eigen volk te compenseren, financieren ook veel moslimverenigingen in verschillende delen van de wereld, die op hun beurt veel islamitische sentimenten delen. Tegelijkertijd namen ook de conflicten tussen moslims toe: Sun vocht in de oorlog tussen Iran en Irak en de oorlog in Irak tegen Koeweitse moslims tegen moslims. Als gevolg daarvan werden er steeds meer eisen gesteld om in religieuze eenheid te leven in plaats van met elkaar te vechten. Nergens waren de grenzen van religieus gebaseerde broederschap zo duidelijk als in deze oorlogen. [13]

Een van de scherpste critici van de islamisten in die tijd was de Egyptische advocaat Muhammad Saʿīd al-ʿAschmāwī, lid van de Egyptische Staatsraad en tijdelijk voorzitter van het Hof voor Staatsveiligheid. In zijn publicatie uit 1987, Political Islam (al-Islām as-siyasī) , beschuldigde hij de islamisten van het streven naar een fascistische dictatuur onder het mom van religie. [14]

Radicalisering in de jaren 90

Tal van islamitische groeperingen radicaliseerden in de jaren negentig. Terwijl het Arabische terrorisme in de jaren zeventig en tachtig vooral gericht was op het Israëlisch-Palestijnse conflict , groeide het radicale islamisme in de jaren negentig uit tot de ideologie van extremistische, deels terroristische groeperingen zoals al-Qaeda ("The grassroots"), vooral in Saoedi-Arabië, Afghanistan , Pakistan en Bosnië . Het conflict tussen Israëli's en Palestijnen verhevigde.

Tegelijkertijd vindt in veel islamitische gemeenschappen een geleidelijke her-islamisering plaats, wat heeft geleid tot geschillen in Europa zoals het hoofddoekgeschil en dat over de Mohammed-cartoons . Het moderne islamisme maakt gebruik van verschillende middelen om zich in het openbaar te laten gelden: in het gezin door een leven gebaseerd op islamitische principes, reclame voor de islam ( Daʿwa ) , het streven naar handhaving van de islamitische wet, de sharia , de verspreiding van literatuur, via de Handhaving van sociale instellingen of moskeeën bouwen, zoals het 100-moskeeplan voor Duitsland.

De Nederlandse schrijver Leon de Winter noemde het islamisme het " fascisme van de 21e eeuw", dat hij gelijkstelt met terrorisme: "Na het linkse fascisme van de Sovjets , na het rechtse fascisme van de nazi's , is het islamisme het fascisme van de 21e eeuw ." [15] Met name sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de toenemende ontwikkeling van het Iraanse regime tot een totalitaire dictatuur, zijn controversiële neologismen zoals het islamfascisme met betrekking tot het fenomeen islamisme steeds wijder verspreid. Het debat betekent ook in Europa een toenemende politisering van het begrip.

ideologie

Binnen het islamisme zijn er verschillende en soms tegengestelde stromingen, met inbegrip van fundamentalisme , islamitisch neo-fundamentalisme en Salafiyya . Individuele groepen worden ook beïnvloed door orthodoxe fundamentalistische bewegingen zoals het Saoedische wahhabisme en de Pakistaanse Ahl-i Hadīth . [16]

belangrijkste kenmerken:

De leerstellingen van de islamistische stromingen in de verschillende landen van de islamitische wereld verschillen sterk van elkaar. Dit komt met name door de invloed van land- of denominatiespecifieke tradities, zoals blijkt uit een vergelijking van islamitische partijen in de landen van het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Niettemin kunnen bepaalde constanten van het islamistische denken worden geïdentificeerd. Dit bevat:

1. Islam als referentiebron voor alle aspecten van het leven: religie, politiek, economie, recht, relaties tussen mannen en vrouwen, onderwijs en opvoeding.

“De islam is een alomvattend systeem dat alle levenssferen omvat. Het is een land en thuisland of een regering en een natie. Het is gedrag en macht of barmhartigheid en gerechtigheid. Het is een cultuur en een wet of kennis en jurisprudentie. Het is materieel en rijkdom of winst en welvaart. Het is Jihad en een oproep of leger en een zaak. En ten slotte is het waar geloof en correcte aanbidding."

- Hasan al-Banna : De boodschap van de leer [17]

2. De roep om een terugkeer naar de 'ware' islam, die van de koran en de soenna , en vaak de weigering om het einde van de Ijtihad te erkennen, gepredikt door de soennitische orthodoxie. Het leven en handelen van de omringende moslims wordt gezien als on-islamitisch en gevormd door valse religiositeit.

3. Dientengevolge, verwerping van de taqlid , dwz religieuze en culturele tradities die islamisten zien als een vervalsing van de ware leer van de islam. In navolging van het salafisme moet de religie worden gereinigd van al wat vreemd is en terugkeren naar het ware geloof van de vrome voorouders.

4. Oproep tot politieke en religieuze eenheid tussen alle moslims ( panislamisme ), de umma . Belangrijke werkterreinen van islamistische groeperingen zijn daarom oproepen tot solidariteit met moslims over de hele wereld, vooral de Palestijnen en momenteel de Irakezen , beide volkeren die volgens de islamitische opvatting worden onderdrukt door een ongelovige vijand.

5. Staat van religie. De koran en de profeet Mohammed kenden geen seculiere staat en geen nationaliteit, evenmin als de kalifaten en sultanaten, waarin pas aan het eind van de 19e eeuw een nationaal gevoel ontstond. De betekenis van een staat in zijn bovengeschikte vorm is daarom niet de heerschappij van een bepaald volk, maar de implementatie van de goddelijke wet, de sharia voor alle gelovigen en in de hele wereld. Volgens de overtuiging van het islamisme kan de juiste beoefening van het geloof alleen worden gewaarborgd door een islamitische staat op basis van de wetten van de Koran en de Sunna. De exacte regeringsvorm is controversieel, slechts enkele islamistische groeperingen willen slechts één kalifaat erkennen, terwijl velen verwijzen naar verschillende regeringsvormen gebaseerd op het principe van de shura (overleg van de heerser met de bevolking). Het blijft essentieel dat de ware soeverein in de islamitische staat God is.

6. Weerstand tegen buitenlandse, niet-islamitische inmenging, overheersing of buitenlandse regering door niet-moslimlanden. Islamitische landen kunnen alleen door moslims worden geregeerd. Veel islamistische bewegingen zijn gebaseerd op politiek verzet tegen een bezettende macht, bijvoorbeeld in de Palestijnse gebieden en Libanon .

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen gematigd islamisme en radicaal, gewelddadig islamisme, met tal van stromingen die zich tussen beide categorieën bevinden. Radicale groeperingen behoren tot de categorie 'islamisten', evenals gematigde actoren die ernaar streven de islam tot leidraad te maken voor sociaal en politiek gedrag. Islamistische partijen en belangengroepen hebben daarom verschillende doelen: gematigde islamistische activisten wijzen geweld, radicale religieuze leiders en de beperking van sommige persoonlijke vrijheden vaak resoluut af. Ook moet aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen islamistische en islamitische of moslimgroeperingen en partijen. “Moslim”-groepen en partijen onderscheiden zich van islamisten door niet te pleiten voor politisering van religie. Ze vallen niet automatisch in de categorie 'islamitisch'.

Islamisme en democratie

Aangezien de ideologieën van het islamisme sterk verband houden met een of andere vorm van islamitische staat, wetgevende macht en uitvoerende macht , is de regeringsvorm van een islamitische staat van het grootste belang in elke islamitische ideologie. De meningen hierover verschillen echter.

Argumenten tegen democratie als staatsvorm zijn gebaseerd op de mening dat democratie zelf in strijd is met de theologische principes van de islam: namelijk de heerschappij en soevereiniteit van God ( hukm-ullah of hakimiyyat-ullah in Abū l-Aʿlā Maudūdī en Sayyid Qutb ), wat dan ook Een vorm van volkssoevereiniteit uitsluiten. Deze denkrichting is voornamelijk gebaseerd op de werken van Maududi en Sayyid Qutb. Ayman Dhawahiri beschouwt democratie als shirkun billah , de voorziening van andere goden naast God; [18] [19] de jihadistische groepering Hizb ut-Tahrir beschrijft democratie als nizam-u-kufr, een systeem van "godslastering". Het is haram voor moslims om op te roepen tot democratie of eraan deel te nemen. [18] [20] Democratische regeringsvormen worden ook als on-islamitisch gezien, omdat de verleende persoonlijke vrijheid leidde tot handelingen die door de islam verboden zijn, bijvoorbeeld moreel verwerpelijk gedrag zoals prostitutie. [18] [20]

Aan de andere kant is er een denkrichting die bestaat uit de Tunesische islamitische Ennahda- partij onder leiding van Rached al-Ghannouchi , de fundamentalistische politicus Hasan at-Turabi en delen van de Egyptische en Jordaanse Moslimbroederschap . Deze stroming beschouwt democratie als een staatsvorm, die dicht bij de islam staat, om de overheid te controleren. Ghannuchi en anderen baseren deze interpretatie op het eigen idee van de islam van de shūrā , een raad waarin de heerser het eens is met de vertegenwoordigers van het volk of de rechtsgeleerden. Ghannouchi ziet democratie, zo niet in zijn seculiere vorm, als een geschikte staatsgrondwet om despotisme te voorkomen en ervoor te zorgen dat de sharia , de islamitische wet, wordt toegepast. Hij begrijpt het principe van Gods soevereiniteit als een principe dat de heerser oproept om niet despotisch en ongeoorloofd te regeren, aangezien de ware macht van het oordeel bij God ligt. [18] [21]

Volgens een beoordeling van het Federaal Agentschap voor Burgereducatie is politiek islamisme niet te rijmen met de democratische rechtsstaat. De universele geldigheid van de goddelijke wet gemaakt door islamisten is in tegenspraak met het principe van volkssoevereiniteit. [22]

Volgens een onderzoeksrapport van het Oostenrijkse Integratiefonds is de afwijzing van democratie onder immigrantenmoslims in Oostenrijk sterker naarmate deze mensen zich meer op de islam oriënteren. [23]

Verdere ideologieën over de staat en de samenleving

religieuze minderheden

Aangezien de islam (evenals islamisme) niet direct hebben gedwongen missioning, religieuze minderheden, op voorwaarde dat zij behoren tot de boekreligies (zoals christenen, joden, enz.), Worden beschermd door de staat ( dhimmi status). Islamitische groeperingen verschillen in hun ideeën over een dergelijke 'bescherming'; Velen willen minderheden de volledige beoefening van hun religie toestaan, anderen willen de openbare beoefening van hun geloof aan banden leggen. In de meeste islamistische ideologieën zouden mensen van verschillende religies grotendeels dezelfde rechten genieten als moslims, maar ze zouden worden uitgesloten van bepaalde politieke functies en het dragen van wapens en zouden een speciale hoofdelijke belasting (" jizya ") moeten betalen in plaats van de zakat belasting die verplicht is voor moslims. [10]

antisemitisme

Antisemitisme centraal in de argumentatie islamisme. [24] islamisten gericht tegen Joden en tegen Israel , de termen meestal als synoniemen gebruikt. Israel wird als illegitime Besatzungsmacht arabischen Landes abgelehnt, das Judentum gilt als Konkretisierung einer angeblich gottlosen Moderne . Ihm wird die Verantwortung für den krisenhaften Zustand vieler islamischer Gesellschaften zugewiesen. Hier zeigt sich die aus dem westlichen Antisemitismus entlehnte Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung . Diese antisemitischen Überzeugungen konnten um sich greifen, weil es sowohl im Koran als auch in den Hadithen antijudaistische Passagen gibt. [25]

Zu den wichtigsten programmatischen Texten des islamistischen Antisemitismus gehört der 1950 veröffentlichte Aufsatz Ma'rakatuna ma' al-yahud (Unser Kampf mit den Juden) von Sayyid Qutb. [26] Darin behauptet er eine unveränderte Kontinuität der Juden seiner Gegenwart seit der Zeit Mohammeds, die immer gegen den Islam agitiert und Anschläge verübt hätten und alles tun würden, „um die Gemeinschaft der Muslime von ihrer Religion zu entfernen und sie dem Koran zu entfremden“. Sie würden „töten, massakrieren und Propheten verleumden“, weshalb Allah schließlich Adolf Hitler gesandt habe. Qutb hoffte, dass ähnliche Herrscher wieder auftreten mögen, „um den Juden die schlimmste Art der Strafe zu verpassen; damit wird er sein eindeutiges Versprechen erfüllen.“ [27]

Als Beleg für eine angebliche jüdische Weltverschwörung führten und führen spätere Islamisten die Protokolle der Weisen von Zion an, eine ursprünglich russischsprachige Fälschung bzw. Fiktion aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit Zitaten daraus begründete etwa Muhammad Sayyid Tantawi , Scheich der Azhar von 1996 bis 2010, in seiner Dissertation von 1966 seine Behauptung, „die Juden“ wären seit je Feinde der Muslime gewesen. [28] 2011 berief sich der Oberste Rechtsgelehrte des Iran, Ali Chamene'i , auf die Protokolle , als er sagte, dass „das Abartige und Primitive“, das in den führenden meinungsbildenden Medien dieser Welt zu finden sei, mit den in den Protokollen formulierten Zielen auf einer Linie liege. [29] Die Webseite Radio Islam nutzt seit 1996 die Protokolle als Waffe in ihrem Kampf gegen Juden und Zionisten. [30] Die palästinensische Hamas beruft sich in ihrer 1988 entstandenen Charta explizit auf sie, um die Behauptung zu belegen, „die Juden“ strebten die Vorherrschaft über den gesamten Nahen Osten , wenn nicht gar die Weltherrschaft an:

„Das zionistische Vorhaben ist grenzenlos, und nach Palästina streben sie nach der Expansion vom Nil bis zum Euphrat . Wenn sie das Gebiet völlig verschlungen haben, zu dem sie vorgedrungen sind, trachten sie nach einer weiteren Expansion und so fort. Ihr Vorhaben steht in den ‚Protokollen der Weisen von Zion', und ihr gegenwärtiges Tun ist der beste Beleg für das, was wir sagen. [31]

Die im Libanon aktive schiitische Hisbollah („Partei Gottes“) bestreitet rundweg ein Existenzrecht Israels , das sie stets nur als „das zionistische Gebilde“ apostrophiert, und strebt dessen Vernichtung an. Ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah beschimpft Juden als „Nachkommen von Affen und Schweinen“. Im von der Hisbollah kontrollierten Fernsehen wird die Verschwörungstheorie verbreitet, seit Jahrhunderten gäbe es eine geheime jüdische Weltregierung , und auch die ursprünglich christliche Ritualmordlegende wird wiederaufgegriffen. [32] In der Hamburger Terrorzelle , aus der die Haupttäter der Anschläge vom 11. September 2001 kamen, spielte Antisemitismus eine große Rolle. [33] Der Täter desÜberfalls auf einen koscheren Supermarkt in Paris am 9. Januar 2015 rechtfertigte seine Verbrechen damit, „die Juden“ seien für die „Unterdrückung des Islamischen Staates “ und der Muslime „überall“ verantwortlich. [34]

Frauenbild

Proteste von Frauen (2014) für die Einführung der Scharia auf den Malediven mit dem Poster „Der Islam wird die Welt beherrschen“ (Islam will dominate the world)

Das Bild der Frau in islamistischen Ideologien ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Die grundlegende Auffassung der meisten Islamistengruppen besteht darin, die Frau zuerst in ihrer häuslichen Umgebung zu sehen; politische und religiöse Aktivität, Arbeit und Unterhaltung sind ihnen jedoch nicht verboten, sofern sich solche Aktivitäten mit der Familie vereinbaren lassen. Viele islamistische Organisationen und Parteien haben parallele Frauenkomitees und Vereine, in denen Frauen politisch aktiv werden können. Dies verdeutlicht, dass das Bild der Frau im Islamismus weder einheitlich noch eindimensional ist. Viele Islamisten sehen sich daher sogar als Reformer, die Frauen vor veralteten Traditionen schützen, die in ihrer Essenz unislamisch sind. Andere Gruppen dagegen lehnen Frauen in der Öffentlichkeit ab und predigen ein patriarchalisches Frauenbild.

Verhältnis von Islamisten untereinander

Sunnitischer und schiitischer Islamismus unterscheiden sich stark, die Auffassungen des jeweils anderen werden oft nicht anerkannt. Diese Divergenzen zeigen sich nicht zuletzt in Bezug auf das Thema Meinungsfreiheit. Im Allgemeinen sind Konzepte wie Respekt, Höflichkeit, Moral und Gottesfurcht in islamistischer Vorstellung von großer Bedeutung. In Konsequenz kann dies dazu führen, dass sie die Meinungsfreiheit – in ihrem eigenen Land – zur Wahrung und zum Schutz dieser Konzepte begrenzen möchten.

Einflüsse, Formen und Strömungen

Salafismus

Der Salafismus bezeichnet eine Strömung im modernen islamischen Denken, die eine Rückkehr zum ursprünglichen Islam der frommen Vorväter, dem Propheten Mohammed sowie den vier rechtgeleiteten Kalifen fordert. Die Strömung wird allgemein als eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts verstanden, das als Reaktion auf den wachsenden europäischen Einfluss im Osmanischen Reich und die wachsende Schwäche des Sultanats entstand. Der Salafismus lehnt mit als erster Trend im Islam die Tradition der Ulama ab, wie auch kulturelle Einflüsse, den Sufismus, und fordert eine Wiederaufnahme des Idschtihad , die individuelle Interpretation der Texte des Islam. Der Salafismus ist ein Trend, der auf Denkern beruht, die nicht notwendigerweise eine klerikale Ausbildung besitzen. Als Väter des Salafismus werden ua Dschamal ad-Din al-Afghani (1838–1897), Muhammad Abduh (1849–1905) sowie Raschid Rida (1865–1935) betrachtet. [35] Der Salafismus kann als einflussreiche Strömung und Vorläufer des späteren Islamismus betrachtet werden.

Fundamentalismus/Neofundamentalismus

Der Begriff Fundamentalismus wird im Volksmund in Verbindung mit dem Islam oftmals mit dem Islamismus per se gleichgestellt; in akademischer Literatur werden beide Begriffe jedoch getrennt. Traditionell bezeichnet der Begriff die Gelehrten der ʿilm al-uṣūl , der Wissenschaft, die sich mit dem Studium der Fundamente der islamischen Jurisprudenz (Fiqh فقه ) befasst.

Der französische Islamwissenschaftler Olivier Roy charakterisiert den islamischen Fundamentalismus vor allem als Denkweise innerhalb des Islam, die der religiösen Orthodoxie der Geistlichen (ulama) gegenübersteht. Im Gegensatz zum Islamismus versteht sich der Fundamentalismus jedoch hauptsächlich als Bewegung, die die Bevölkerung selbst und nicht zuerst den Staat verändern will. Die Islamisierung der Gesellschaft nimmt daher Priorität über politischen Aktivismus. [36] Der islamische Fundamentalismus bzw. Neofundamentalismus ist nach Roys Definition konservativ, vertritt daher wenig Frauenrechte , was im starken Kontrast zu den meisten islamistischen Gruppen steht, und sieht die Einführung der Scharia als wichtigen Angelpunkt für eine erfolgreiche Islamisierung der Gesellschaft. Die Form der Regierung dagegen wird als weniger wichtig angesehen als die Einhaltung religiösen Rechts selbst. [37]

Der angloamerikanische Historiker Bernard Lewis bezeichnet die Anwendung des Begriffs Fundamentalismus auf den Islam als unglücklich und irreführend, da er ursprünglich auf das Christentum angewendet wurde. Dort bezeichnet er zumeist protestantische Strömungen, die den göttlichen Ursprung und die Unfehlbarkeit der Bibel verfechten. Auf den Islam ließe sich dieses Konzept, so Lewis weiter, jedoch nicht anwenden, da der Glaube an den göttlichen Ursprung des Koran zu den Grundfesten der Religion gehört und daher jeder Muslim dem Wortsinne nach ein Fundamentalist sei. Ähnlich spricht Abdelwahab Meddeb davon, dass die Keime des Islamismus bereits im koranischen Text enthalten seien. Ihm zufolge wäre es sehr viel einfacher, wenn es diese islamistische Lektüre des Korans nicht gäbe.

Diesen Ansichten stehen Islamwissenschaftler wie Gilles Kepel sowie Olivier Roy entgegen, die Bernard Lewis und anderen ein eindimensionales und essenzialistisches Weltbild des Islam vorwerfen. [38]

Der islamische Fundamentalismus ist, der dominierenden öffentlichen Meinung zufolge, politisch und nicht religiös bedingt. Er ist ein Objekt der Sicherheitspolitik . Es handelt „sich beim islamischen Fundamentalismus um eine politische Bewegung , die die Religion für nichtreligiöse Belange instrumentalisiert und missbraucht“. [39]

Volker von Prittwitz , Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin ( Otto-Suhr-Institut ), schrieb 2002 einen Aufsatz Zivile oder herrschaftliche Religion? – Fundamentalismus, Religionsfreiheit und die Verantwortung des zivilen Staates . Darin untersucht er unter anderem die Frage, ob Fundamentalismus eine „politisch verfälschte Religion“ ist. [40]

Islamisten an der Regierung

Es existieren mehrere offiziell islamische Staaten, dabei nennen sich republikanische Regime oft „ Islamische Republik “.

Der Iran und Saudi-Arabien funktionieren auf einer grundsätzlich unterschiedlichen politischen Grundlage und divergieren auch in Bezug auf ihre historische Entwicklung und der jeweiligen Staatsreligion (Iran: Zwölferschia ; Saudi-Arabien: sunnitischer Islam). Die Geschichte des Iran seit 1979 ist von der brutalen Einführung und Durchsetzung eines theokratischen Regimes geprägt. Dessen politisches System gilt als stark islamistisch beeinflusst, ebenso das politische System Saudi-Arabiens , dessen Auslegung des Islam als besonders mittelalterlich gilt. Zugleich fördern diese Regierungen jeweils schiitische (Iran) und sunnitische (Saudi-Arabien) Extremisten im Ausland und tragen in verschiedenen Ländern Stellvertreterkonflikte aus. Dabei wird der Iran von Russland unterstützt, etwa beim Bürgerkrieg in Syrien , wo das vom Iran gestützte Regime Assads mit Waffengewalt gegen Oppositionsgruppen vorgeht.

Islamistisch orientierte Parteien nehmen in zahlreichen arabischen Staaten an Wahlen teil und haben Parlamentssitze, so in Marokko , Jordanien und dem Jemen . Der Arabische Frühling ermöglichte ab Anfang 2011 Regierungsbildungen in vielen nordafrikanischen Ländern, die zuvor mehr oder weniger diktatorisch regiert waren, zum Beispiel in Ägypten, Algerien, Libyen und Tunesien.

Islamismus-Diskussion

Die Diskussion unter Muslimen bezüglich der Rolle von Staat und Religion ist so alt wie die Religion des Islam. Der Koran wird von traditionalistischen Muslimen als vollendete Offenbarung betrachtet, der alle Regeln für das Zusammenleben der Menschen enthält. Erläutert und erweitert werden diese Regeln in der Sunna bzw. den Hadithen , den Überlieferungen über das Leben und die Auffassungen des Propheten Mohammed . Da der Koran diese Regeln enthält, benötigt die muslimische Umma nach dieser Auffassung kein menschengemachtes Recht in all jenen Rechtsfragen, die schon im Koran und in den Hadithen geregelt sind. Für Anhänger von islamistischen, fundamentalistischen und religiös konservativen Denkschulen verbietet sich deswegen jegliches menschengemachtes Recht in diesen Bereichen – der Mensch dürfe nicht versuchen, es Gott gleich oder sogar besser als er zu tun, indem er Gottes Gesetze ignoriere und eigene Gesetze schaffe. Solche Gesetze werden als Ursache für viele „Missverhältnisse“ und „Übel“ der gegenwärtigen Gesellschaften gesehen. Eine Rückkehr zu den göttlichen Gesetzen verspricht Islamisten eine Verbesserung der Verhältnisse.

Kontrovers sind vor allem die Themenbereiche Muslime im nicht-muslimischen Ausland, Frauen sowie die tatsächliche Form eines islamischen Staates, in dem ja auch nicht-muslimische Minderheiten ( Dhimmis ) leben. Islamische bzw. islamistische Parteien und Interessensgruppen vertreten daher sehr unterschiedliche Standpunkte, angefangen von moderaten Gesetzesänderungen in nur wenigen, essenziellen Bereichen wie dem Familienrecht, bis hin zum totalitären theokratischen Staat. Auch finden sich starke Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten: Sunniten betrachten die Herrschaft von Menschen als legitim vor Gott; der orthodoxe Schiismus kann sich dagegen keine menschliche Herrschaft auf der Erde vor Wiedererscheinen des Mahdi vorstellen. Gebrochen mit dieser Tradition hat Ajatollah Chomeini nach der Revolution von 1979, als er argumentierte, dass eine weltliche Herrschaft des obersten religiösen Juristen von Gott als legitim betrachtet wird, solange der Mahdi noch nicht wieder erschienen ist.

Problematisch ist auch die Einschätzung radikaler Islamisten bzw. deren Bedrohungspotenzial. Während einige der islamistischen Gruppierungen und ihre Anhänger nicht militant sind, gibt es andere, die radikal in ihren Auslegungen und Handlungen sind und Gewalt zur Durchsetzung befürworten. Besonders die Frage, wie Muslime in nicht-muslimischen Ländern, wie zum Beispiel in Europa, leben sollen, ist von Seiten der Imame und Rechtsgelehrten des Islam nicht eindeutig geklärt. Radikale Vereine nutzen diese Unklarheit. In den Ländern, in denen muslimische Minderheiten leben, existiert deswegen eine lebhafte Debatte darüber, wie man das Bedrohungspotenzial der Islamisten untersuchen kann. Probleme entstehen hierbei durch Sprachbarrieren und der selbstgewählten Abschottung der islamistischen Gruppierungen. Gewissheit über die tatsächlichen Absichten von radikalen Gruppen zu erhalten erweist sich oft als schwierig.

Islamismus in Europa

Deutschland

In Deutschland lebten 2007 etwa 3,5 Millionen Muslime. Laut Verfassungsschutz hat sich davon ca. 1 Prozent islamistischen, dh islam-politischen Organisationen mit radikalen Überzeugungen angeschlossen. Das entspricht ca. 32.100 Personen, die im Jahre 2005 Anhänger islamistischer Gruppierungen waren. Davon sind 27.200 türkischer und 3.350 arabischer Herkunft. In den Folgejahren bis 2017 ging die Zahl islamistischer Personen auf 25.810 zurück, das BfV stellte aber gleichzeitig eine Zunahme des gewaltorientierten Spektrums fest. Deutschland gilt vor allem als Ruheraum für potenzielle islamische Terroristen. [41] [42] Manche Politiker fordern ein schärferes Vorgehen gegen islamistische Straftäter. Die Polizei schlägt die Schaffung einer Islamistendatei vor. Der Nachweis eindeutiger Absichten sowie die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Gefährdung der Öffentlichkeit erweist sich jedoch als schwierig.

2004: [43] Protokoll 42, Öffentliche Anhörung am 20. September 2004.

Die Welt referierte 2008 Daten aus einer an der Universität Hamburg durchgeführten Studie vom Dezember 2007, die allerdings „mit Vorsicht zu genießen“ seien. Demnach „lehnen ca. 14 Prozent der muslimischen Bevölkerung die deutsche Demokratie ab und bevorzugen islamisches Scharia-Recht. Diese Gruppe hält auch politisch-religiös motivierte Gewalt für legitim. Bei muslimischen Schülerinnen und Schülern steigt die Rate auf 29,2 Prozent, bei den Studierenden sind es – unter Einbeziehung von antisemitischen oder antichristlichen Vorurteilen – 16,4 Prozent. [44]

Ein am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 2013 durchgeführte Six Country Immigrant Integration Comparative Survey ergab, dass 45,1 % der Muslime in Deutschland die Regeln des Korans für wichtiger halten als die deutschen Gesetze. 61,0 % gaben an, keine Homosexuelle in ihrem Freundeskreis zu dulden. 28,0 % der Muslime in Deutschland waren der Meinung, man könne Juden nicht trauen. [45]

Im Jahr 2012 riefen Islamisten zu Mordanschlägen in Deutschland auf, nachdem ein angeblich deutscher Schauspieler in einem umstrittenen Mohammed-Film zu sehen gewesen sein soll. [46]

Laut dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2012 gibt es 42.500 Islamisten in Deutschland. Davon sind zirka 1000 gewaltbereite Personen und zirka 130 Personen, „die besondere Sorge machen und rund um die Uhr beobachtet werden“. [47]

Eine im Jahr 2016 veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster unter 1200 Zuwanderern aus der Türkei und ihren Nachkommen ab 16 Jahren ließ einen „beträchtlichen Anteil an islamisch-fundamentalistischen Einstellungen erkennen, die schwer mit den Prinzipien moderner Gesellschaften zu vereinen sind“. [48] So stimmten 47 % der Befragten der Aussage „Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe“ zu. [49]

Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften , die repräsentative Schülerbefragungen des Kriminologischen Institutes Niedersachsen aus dem Jahr 2015 auswertete, [50] ergab, dass die Aussage „Die islamischen Gesetze der Scharia, nach denen zum Beispiel Ehebruch oder Homosexualität hart bestraft werden, sind viel besser als die deutschen Gesetze“ von 27,4 % der Schüler, die sich selbst als muslimisch bezeichneten, bejaht wurde (32,2 % bei männlichen Schülern, 22,5 % bei Schülerinnen). Die Aussage wurde von 284 der 500 befragten Schüler bewertet. Die Aussage „Der Islam ist die einzige wahre Religion; alle anderen Religionen sind weniger wert“ fand eine Zustimmung von 36,6 %; der Aussage „Der Koran ist das einzig wahre Glaubensbuch; die darin festgehaltenen Regeln müssen genau befolgt werden“ stimmten 69,6 % zu (290 von 500 bewerteten die Aussage). Letztere Aussage sei aufgrund der hohen Zustimmung nicht geeignet, um „zwischen nicht-fundamentalistisch und fundamentalistisch eingestellten Jugendlichen zu differenzieren“.

Die wichtigsten islamistischen Gruppierungen der letzten Jahre in Deutschland

 • Die „islamisch-‚fundamentalistische'“ ( Udo Steinbach [51] ) „Vereinigung der Neuen Weltsicht“ entstand 1976 unter einem anderen Namen, sie heißt seit 1995 „Islamische Gemeinschaft Millî Görüş “. Ihr Name geht auf ein Buch des türkischen Politikers Necmettin Erbakan zurück. Gemeint ist damit „‚eine politische Perspektive im Hinblick auf die Errichtung einer Islamischen Republik Türkei'“, [51] die nicht mit gewaltsamen Mitteln angestrebt wird. Fernziel ist aber die weltweite Islamisierung im Sinne eines „rückwärtsgewandten und doktrinären Islamverständnisses“. [51] Die Vereinigung hatte 1996 über 30.000 Mitglieder und war zu diesem Zeitpunkt der am schnellsten wachsende türkische Verband in Deutschland. Bemerkenswert ist ihre erhebliche Finanzkraft; es wird gemutmaßt, dass diese auch auf Unterstützung von radikal-islamischen Staaten beruht. [51]
 • Der zum Islam konvertierte radikalislamistische [52] deutsche Prediger Pierre Vogel ist Mitglied des salafistischen Vereins Einladung zum Paradies und versucht vor allem Jugendliche und junge Erwachsene über Predigten und Videos im Internet und öffentliche Auftritte zu einem neofundamentalistischen Islam zu bekehren. [53]
 • Die rund 800 Anhänger der im Dezember 2001 verbotenen fundamentalistischen Vereinigung Kalifatstaat von Metin Kaplan , deren Anhänger sich aus radikalisierten IGMG-Anhängern rekrutierten, [54] bekämpften die freiheitlich-demokratische Grundordnung und strebten die weltweite Herrschaft des Islam an. Ihr Führer, der „Kalif von Köln“, forderte die Wiedereinführung der islamischen Rechtsordnung in der Türkei sowie die Islamisierung Deutschlands. Im Jahr 2000 wurde Metin Kaplan wegen einer (befolgten) Mordanweisung gegen einen Widersacher in Deutschland zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und am 12. Oktober 2004 nach langer Diskussion in die Türkei abgeschoben , wo er seitdem eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt.
 • Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e. V. (IGD), die 1963 aus der drei Jahre zuvor gegründeten Moscheebaukommission des Islamischen Zentrums in München entstanden ist, steht der ägyptischen Muslimbruderschaft nahe. Ihr erster Präsident Said Ramadan , Schwiegersohn von Hassan al-Banna , dem Begründer der Muslimbruderschaft, war zudem Gründungsmitglied der von Saudi-Arabien finanzierten Islamischen Weltliga . Seitdem sind die Wege der Muslimbruderschaft und Saudi-Arabiens eng miteinander verwoben. Mit den Jahren entstanden weitere islamische Zentren verteilt in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Das islamische Zentrum in Aachen (IZA), das von dem Syrer und Angehörigen der dortigen Muslimbruderschaft Isaam al-Attar gegründet wurde, sagte sich bereits 1981 von der IGD los. Dafür ist das IZA zusammen mit der IGD und den anderen Islamischen Zentren Mitglied im Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), der zeitweilig von dem saudischen Gynäkologen und Mitglied im Vorstand der Aachener Bilal-Moschee des IZA, Nadeem Elyas , geleitet wurde. Zum IZA wie zur Islamischen Universität Medina unterhielten Christian Ganczarski, der beschuldigt wird, Hintermann für das Attentat auf der tunesischen Insel Djerba zu sein. Muhammad Aman Herbert Hobohm, Geschäftsführer der saudi-arabischen König-Fahd-Akademie in Bonn, ist ebenfalls Mitglied im ZMD. In einer gemeinsamen Publikationsreihe des IZ München und der IGD offenbart sich ein fundamentalistisches Gedankengut, das zwischen Muslimbruderschaft und Wahhabismus oszilliert. Es offenbart eine militant antisäkulare Haltung, befürwortet den Eroberungsdschihad, die Notwendigkeit der Wiedereinführung einer unreformierten Scharia und der archaischen Haddstrafen (Abhacken der Hand des Diebes und Steinigung des Ehebrechers). [55]
 • Extrem gewaltbereit sind die 200 Mitglieder der Islamisten-Partei Hizb ut-Tahrir (“Partei der islamischen Befreiung”). Die straff organisierte Gruppe strebt eine Vereinigung aller Moslems in einem Gottesstaat an. Ihr Hauptfeind ist Israel. 2003 wurde die Organisation in Deutschland verboten. Sie agiert aber immer noch. Insbesondere versucht sie unter muslimischen Studenten Anhänger zu gewinnen.

Islamistischer Terror in Deutschland

Seit 2009 gab es in Deutschland 9 islamistische Anschläge. [56] Im Jahr 2016 kam es in Ansbach und Würzburg zu islamistisch motivierten Anschlägen. [57] [58] Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurden 12 Menschen getötet und 55 zum Teil schwer verletzt. [56]

17 islamistische Anschläge konnten seit 2009 von Sicherheitsbehörden verhindert werden. [56]

Siehe auch: Liste von Terroranschlägen in Deutschland seit 1945

Haltung von Islamverbänden

Nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris appellierten die acht größten muslimischen Verbände Deutschlands an das Verantwortungsbewusstsein aller Muslime, gegen Radikalisierung und Islamismus in ihrem persönlichen Umkreis aufzubegehren. Weiterhin erklärten sie, ihre Anstrengungen für die Verteidigung gegen den Islamismus und für die europäischen Werte wie Freiheit und Pluralismus zu erhöhen. [59]

Schweiz

In der Schweiz leben etwa 310.000 vorwiegend sunnitische Muslime (4,26 % der Bevölkerung), 40.000 von ihnen sind Schweizer Staatsbürger. 10 bis 15 Prozent von ihnen sind praktizierende Moslems. [60] Die Zahl der gewaltbereiten Islamisten in der Schweiz wird von Experten auf „einige Dutzend bis einige Hundert“ geschätzt. [61]

Einer der bekanntesten Islamisten der Schweiz war der Konvertit Ahmed Huber .

Im Juni 2007 verurteilte das Bundesgericht die marokkanischstämmige Belgierin und Islamistin Malika El Aroud , die auch Witwe des Mörders von Ahmad Schah Massoud , Dahmane Abd el-Sattar ist, und ihren zweiten Ehemann Moez Garsallaoui wegen Terrorpropaganda im Internet. Die aus der schweizerischen Gemeinde Düdingen betriebene Internetseite verbreite Informationen über den Bau von Bomben und Hinrichtungsvideos. [62]

Seit der Gründung des Vereines Islamischer Zentralrat Schweiz IZRS sind ua die Konvertiten Nicolas Blancho , Qaasim Illi und dessen Frau Nora Illi in den Medien präsent. Der Verein und die Personen stehen nach verschiedenen Vorkommnissen unter Beobachtung. [63]

Österreich

34,6 % der österreichischen Muslime haben laut einer wissenschaftlichen Studie 2017 „hochfundamentalistische“ Einstellungen. [64]

Ein am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 2013 durchgeführte Six Country Immigrant Integration Comparative Survey ergab, dass 73,1 % der Muslime in Österreich die Regeln des Korans für wichtiger halten als die österreichischen Gesetze. 70,8 % gaben an, keine Homosexuelle in ihrem Freundeskreis zu dulden. 64,1 % der Muslime in Österreich waren der Meinung, man könne Juden nicht trauen. [45]

2017 warnte eine Studie der George Washington Universität vor Aktivitäten der islamistischen Muslimbruderschaft in Österreich. Der Muslimbruderschaft nahestehende Personen und Organisationen haben Schlüsselpositionen für das Leben von muslimischen Zuwandern in Österreich übernommen. Auch bei der Aufnahme der in Österreich ankommenden Asylsuchenden aus mehrheitlich muslimischen Ländern spiele die Muslimbruderschaft eine zentrale Rolle. Die IRPA, die zur Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) gehört und für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern verantwortlich ist, stehe aufgrund verschiedener Verbindungen zur Muslimbruderschaft „zweifellos unter deren Einfluss“. [65]

Laut Angaben des Extremismus-Forschers Lorenzo G. Vidino stehen die Werte der Muslimbruderschaft in Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Werten Österreichs. Sie ziele auf eine „Spaltung der Gesellschaft und eine Stärkung des Einflusses des politischen Islam ab“. [65] In einer Untersuchung des Österreichischen Integrationsfonds arbeiteten acht von sechzehn Moscheen der Integration gezielt entgegen. [66]

Der österreichische Verfassungsschutz sieht im "islamistischen Extremismus und Terrorismus" die größte Bedrohung für das Land. [67]

Am 2. November 2020 wurden in Wien im Zuge eines als islamistisch eingestuften Terroranschlags 5 Personen getötet (inklusive des Täters) und über 20 teils schwer verletzt. Als Reaktion auf den Anschlag wurden in den folgenden Tagen zwei radikalislamische Moscheen geschlossen, in denen der Täter verkehrte und die zu seiner Radikalisierung beigetragen haben sollen. Dabei handelt es sich um die 2016 von der IGGÖ eingerichtete Tewhid-Moschee in Meidling und die nicht der IGGÖ unterstehende Melit-Ibrahim-Moschee in Ottakring . In letzterer sollen auch der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilte Mohamed M. und der 2018 wegen Anschlagsplänen zu neun Jahren Haft verurteilte Lorenz K. verkehrt haben. [68]

Großbritannien

Bei einer Gesamtbevölkerung von 60 Millionen Einwohnern leben in Großbritannien ca. 1,6 Millionen Muslime. Ballungsgebiete sind vor allem Bradford , Oldham , Burnley , Leicester , Birmingham und die Hauptstadt London . Zusammen mit einer großen Zahl anderer nicht-muslimischer Einwanderer stellen diese Ballungsgebiete oft soziale Brennpunkte dar. Unter anderem kamen alle Attentäter des 7. Juli aus Bradford und waren britische Staatsbürger .

Das gesellschaftliche Klima hat sich seit diesen Anschlägen stark verändert. Die Behörden in Großbritannien praktizieren traditionell große Toleranz in Fragen der Freiheit der Meinungsäußerung , allerdings verschärft sich der Ton, etwa wenn die Regierung Universitäten nun offiziell auffordert, muslimische Studenten „aufmerksam zu beobachten“. Schon in den 1990er Jahren wurden vereinzelt Stimmen laut, die mit Bezug auf die große Anzahl an fundamentalistischen Muslimen in Großbritannien von „ Eurabien “ oder „Londonistan“ sprechen und London nicht nur als europäische, sondern auch als muslimische Kulturhauptstadt beschreiben. [69] Eine wichtige Intention junger, äußerlich ihrer britischen Heimat angepasster Anhänger dieser islamistischen Theologie ist das Gefühl, für die Erschaffung eines revolutionären Staates zu kämpfen, der am Ende der ganzen Welt die Gerechtigkeit des Islam bringen wird. [70]

Einzelne britische Moscheen sind seit längerem Treffpunkt für den Austausch unter gleichgesinnten Islamisten. So empfiehlt beispielsweise der Londoner Imam Omar Bakri Muhammad , Anführer der radikalen Sekte al Muhajiroun , als einzige Form der Auseinandersetzung mit nichtmuslimischen Gesellschaften weiterhin den Dschihad und äußerte sich mehrfach lobend über terroristische Anschläge gegen die USA, Israel und andere westliche Staaten. Nach den Anschlägen verließ er Großbritannien in Richtung Libanon , wo er im November 2010 unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Lange Zeit durfte auch der an der Nord-Finsbury-Park-Moschee predigende Scheich Abu Hamza al-Masri etlichen später als Terroristen und Al-Qaida-Kader entlarvten Islamisten Anweisungen für ihre Missionen geben, bevor er auf Druck der Vereinigten Staaten festgenommen wurde. Im Oktober 2012 wurde al-Masri in die USA ausgewiesen. Einer Meldung der britischen Presse vom August 2007 zufolge sympathisieren etwa 20 Prozent der britischen Muslime, so Haras Rafiq , ein Berater des damaligen britischen Premiers Gordon Brown , mit militanten Islamisten und bis zu 9 Prozent sogar mit Selbstmordattentätern. Beim derzeitigen Bevölkerungsanteil von 1,6 Millionen Muslimen wären dies immerhin 144.000 den Terrorismus unterstützende Personen. [71]

2014 berichteten Zeitungen, dass Islamisten versuchten, Schulen in Birmingham mit einem hohen Anteil islamischer Schüler unter ihren Einfluss zu bringen. [72] [73]

Frankreich

In Frankreich leben annähernd sechs Millionen Muslime , die überwiegend aus den Maghrebstaaten Nordafrikas stammen. Die große Mehrheit lehnt dabei radikal-islamistische Ideen ab. Der französische Inlandsnachrichtendienst glaubt jedoch, dass in sozial explosiven Ballungsgebieten wie den Banlieues im Großraum Paris oder anderen Großstädten ( Lyon , Marseille , Toulouse ) radikale Moslems auf dem Vormarsch sind. Besonders gefährdet seien „aus dem Gleichgewicht geratene Jugendliche“, die leicht von Extremisten radikalisiert werden könnten.

Ende 2005 bekam die Diskussion um den islamischen Fundamentalismus durch die Unruhen in Frankreich eine neue Brisanz. Das Problem der Ungleichbehandlung von schwarzen und arabischstämmigen Franzosen (Beurs) , auch denjenigen nichtmuslimischer Herkunft, mischt sich ebenso wie die sozialen Probleme und die Kriminalität mit der Diskussion über religiösen Extremismus. Der konservative Politiker und ehemaliger Innenminister Nicolas Sarkozy thematisierte in seiner Amtszeit als Staatspräsident (2007–2012) immer wieder den Kampf gegen den islamischen Extremismus und die Integrationsdefizite der muslimischen Minderheit; von seinen politischen Gegnern wurde ihm daher vorgeworfen, er spalte die Gesellschaft und schüre vorhandene anti-muslimische Ressentiments.

Bei einerAnschlagsserie in der Region Midi-Pyrénées im März 2012 starben sieben Menschen. Als Haupttäter gilt Mohamed Merah , ein 23-jähriger muslimischer Franzose algerischer Herkunft. Die französische Polizei-Spezialeinheit RAID erschoss Merah am 22. März 2012 bei einem Einsatz. [74]

Italien

Italien und der Vatikan gehören nach Ansicht der Geheimdienste seit langem zu den Hauptzielen islamistischer Terroristen. In Italien leben mindestens 800.000 Muslime . Dem aus Libyen stammenden italienischen Journalisten Fahrid Adli zufolge besuchen etwa fünf Prozent davon regelmäßig Moscheen; nur ein Bruchteil dieser Gruppe sei zu religiös motivierter Gewalt bereit.

Ex-Innenminister Enzo Bianco berichtete Anfang 2004, dass bereits 1997, 2000 und 2001 islamistische Gruppen ausgehoben worden seien, die in Verbindung mit Terroristen gestanden hätten. Seit den Madrid-Attentaten vom März 2004 und der Ermordung von zwei italienischen Geiseln im September 2004 im Irak ist ein wachsendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der muslimischen Minderheit spürbar. Angesichts dieser Entwicklung hat sich Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi besorgt über das antiislamische Klima in Italien geäußert. Innenminister Giuseppe Pisanu rief zum Dialog mit den Muslimen Italiens auf.

Spanien

Von den etwa drei Millionen Ausländern in Spanien sind knapp 15 Prozent Marokkaner , weitere fünf Prozent stammen aus Algerien , Tunesien und anderen muslimischen Ländern des Maghreb . Nach den Terroranschlägen vom 11. März 2004 gab es eine Reihe von Festnahmen, wobei eine terrorverdächtige Gruppe ausgehoben wurde, die möglicherweise einen Anschlag auf Richter Baltasar Garzón verüben wollte. Ende 2004 wurde bekanntgegeben, dass sich mehr als 100 radikale Islamisten und Terrorverdächtige im Gefängnis befänden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass gewaltbereite Islamisten ihre Anhänger unter kleinkriminellen Glaubensbrüdern rekrutieren. Europol -Direktor Mariano Simancas kritisierte, dass die Haftanstalten hoffnungslos überfüllt seien, was er als einen „Nährboden des Extremismus“ bezeichnete. In Spaniens Haftanstalten befinden sich etwa 6.000 Nordafrikaner, zumeist aus Marokko und Algerien.

Literatur

Politischer Islam, Islamismus allgemein

 • Muriel Asseburg (Hrsg.): Moderate Islamisten als Reformakteure – Rahmenbedingungen und programmatischer Wandel. SWP, Berlin 2007 ( PDF ); Neuausgabe unter dem Titel Moderate Islamisten als Reformakteure? Bpb, Bonn 2008, ISBN 978-3-89331-883-4 .
 • Abteilung Verfassungsschutz der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin (Hrsg.): Islamismus – Diskussion eines vielschichtigen Phänomens. Berlin 2005
 • Floris Biskamp, Stefan E. Hößl (Hrsg.): Islam und Islamismus. Perspektiven für die politische Bildung. NBKK, Gießen 2013, ISBN 978-3-00-041758-0 .
 • Michael Bröning, Holger Weiss (Hrsg.): Politischer Islam in Westafrika. Eine Bestandsaufnahme. Lit, Berlin / Münster 2006, ISBN 3-8258-9349-9 .
 • Dan Diner : Versiegelte Zeit. Über den Stillstand in der islamischen Welt. Propyläen, Berlin 2005, ISBN 3-549-07244-9 .
 • Mohammed Djassemi: Die Grundzüge der islamischen Ideologie. In: Politische Studien. Sonderheft Naher Osten, München 1980; erweiterter Reprint: Der Islamische Fundamentalismus. Grundzüge der islamischen Ideologie im Iran. Djassemi, Tinnum 2004, ISBN 3-938104-03-1 .
 • Friedrich Erich Dobberahn: Verlust und Rückeroberung der Heilsgeschichte – Zur Entstehung des schi'itischen Islamismus. In: Wilhelm Eppler (Hg.): Fundamentalismus als religionspädagogische Herausforderung. V&R Academic / V&R unipress, Göttingen, 2015, ISBN 978-3-8471-0419-3 , S. 105–138.
 • Gisbert Jörg Gemein, Hartmut Redmer: Islamischer Fundamentalismus. Aschendorff, Münster 2005, ISBN 3-402-06556-8 .
 • Julia Gerlach: Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Links, Berlin 2006, ISBN 3-86153-404-5 .
 • Johannes Grundmann: Islamische Internationalisten. Strukturen und Aktivitäten der Muslimbruderschaft und der islamischen Weltliga. Reichert, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89500-447-2 .
 • Hamid Reza Yousefi, Sarah Ginsburg: Kultur des Krieges. Amerikanismus – Zionismus – Islamismus. Nordhausen 2007.
  • Rezension von Ismail Küpeli, zuerst erschienen in analyse+kritik . Nr. 507, 16. Juni 2006.
 • Gilles Kepel : Le prophète et pharaon. 1984
  • Der Prophet und der Pharao. Das Beispiel Ägypten: Die Entwicklung des muslimischen Extremismus. Piper, München / Zürich 1995, ISBN 3-492-03786-0 .
 • ders.: Jihad. 2000.
  • Das Schwarzbuch des Dschihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München / Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 .
 • ders.: Fitna. 2004.
 • ders.: The Crises of Islam. Modern Library, 2003.
  • Die Wut der arabischen Welt. Warum der Jahrhunderte lange Konflikt zwischen dem Islam und dem Westen weiter eskaliert. Campus, Frankfurt am Main / New York, 2003, ISBN 3-593-37343-2 .
 • Albrecht Metzger: Islamismus. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2005, ISBN 3-434-46238-4 .
 • Peter L. Münch-Heubner : Islamismus oder Fundamentalismus? Ein Beitrag zu einem akademischen Glaubenskrieg. In: Hans Zehetmair : Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. Wiesbaden 2005, S. 36–48.
 • Tilman Nagel : Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. Wiesbaden 2005, S. 19–35.
 • Martin Riesebrodt: Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der „Kampf der Kulturen“. Beck, München 2000, ISBN 3-406-45928-5 .
 • Bernhard Schmid: Algerien – Frontstaat im globalen Krieg? Neoliberalismus, soziale Bewegungen und islamistische Ideologie in einem nordafrikanischen Land. Unrast, Münster 2005, ISBN 3-89771-019-6 .
 • Thomas Schmidinger, Dunja Larise (Hrsg.): Zwischen Gottesstaat und Demokratie. Handbuch des politischen Islam. Zsolnay, Wien 2008, ISBN 978-3-552-06083-8 .
 • Tilman Seidensticker: Islamismus: Geschichte, Vordenker, Organisationen. Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-66069-6 .
 • Bassam Tibi : Die Krise des modernen Islam. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter. Beck, München 1981, ISBN 3-406-06028-5 ; erweiterte Ausgabe: Suhrkamp, Frankfurt 2001, ISBN 3-518-28489-4 .
 • ders.: Der religiöse Fundamentalismus im Übergang zum 21. Jahrhundert. BI-Taschenbuchverlag, Mannheim ua 1995, ISBN 3-411-10501-1 .
 • Matenia Sirseloudi: Zwischen Assimilation und Abgrenzung. Die Bedeutung der Religion für die Identität der türkischen Diasporagemeinschaft in Deutschland. In: B. Oberdorfer, P. Waldmann: Die Ambivalenz des Religiösen. Religionen als Friedensstifter und Gewalterzeuger. Rombach, Freiburg 2008, S. 289–314.
 • ders.: Radikalisierungsprozesse in der Diaspora, in: APuZ 44/2010, S. 39–43 ( link ).
 • Isabelle Werenfels: Vom Umgang mit den Islamisten im Maghreb. Zwischen Einbindung und Unterdrückung. SWP, Berlin 2005 ( PDF ).
 • Khadija Katja Wöhler-Khalfallah: Islamischer Fundamentalismus. Von der Urgemeinde bis zur Deutschen Islamkonferenz. Schiler, Berlin 2009, ISBN 978-3-89930-229-5 .
 • Ernst Nolte : Die dritte radikale Widerstandsbewegung: Der Islamismus. Landt, Berlin 2009, ISBN 978-3-938844-16-8 .
 • Johannes Kandel : Islamismus in Deutschland – Zwischen Panikmache und Naivität. Herder, Freiburg im Breisgau / Basel 2011, ISBN 978-3-451-30399-9 .
 • Boualem Sansal : Allahs Narren. Wie der Islamismus die Welt erobert . Merlin, Vastorf-Gifkendorf 2013, ISBN 978-3-87536-309-8 .
 • Imad Mustafa: Der politische Islam. Zwischen Muslimbrüdern, Hamas und Hizbollah. Promedia, Wien 2013, ISBN 978-3-85371-360-0 .
 • Martin Kramer: Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? Middle East Quarterly. Spring 2003.
 • Heiko Heinisch und Nina Scholz: Alles für Allah: Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Molden Verlag, Wien/Graz 2019, ISBN 978-3-222-15029-6 .

Militanter Islamismus und Terrorbedrohung

 • Uwe Backes , Eckhard Jesse : Islamismus – Djihadismus – Totalitarismus – Extremismus, in: Backes/Jesse (Hrsg.): Jahrbuch Extremismus und Demokratie, Band 14, Baden-Baden 2002, S. 13–26.
 • Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Violence, Extremism and Transformation. Verlag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006, ISBN 978-3-89204-921-0 ( Einleitung ; PDF, 2,1 MB).
 • Henryk M. Broder : Hurra, wir kapitulieren. Von der Politik des Einknickens. wjs, Berlin 2006, ISBN 3-937989-20-X .
 • Babette Bonn: Märtyrer und kein Ende? Der religiöse Hintergrund der islamischen Selbstmordattentäter. Literareon, München 2003, ISBN 3-8316-1100-9 .
 • Friedrich Erich Dobberahn: 'The Coming is upon us' – Dokumentation eines islamistischen Videos aus dem Iran. In: Wilhelm Eppler (Hrsg.): Fundamentalismus als religionspädagogische Herausforderung. V&R Academic / V&R unipress, Göttingen 2015, ISBN 978-3-8471-0419-3 , S. 139–160.
 • Michel Dormal: Terror und Politik. Eine politische Analyse des Islamismus aus Sicht einer kritischen Theorie von Antisemitismus und totaler Herrschaft . Lit, Berlin 2009, ISBN 978-3-8258-1948-4 .
 • Mark A. Gabriel : Islam und Terrorismus. Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad lehrt. Resch, Gräfelfing 2004, ISBN 3-935197-39-X .
 • Graue Wölfe, Islam und türkischer Staat. Hintergründe, Geldgeber und Ziele rechter und islamischer Gruppen unter Migranten und Migrantinnen in der BRD. Versuch einer Darstellung. GNN-Verlag, Köln 1994, ISBN 3-926922-27-3 .
 • Peter Heine : Terror in Allahs Namen. Extremistische Kräfte im Islam . Herder, Freiburg 2001, ISBN 3-451-05240-7 .
  • erweiterte und aktualisierte Ausgabe: Terror in Allahs Namen. Hintergründe der globalen islamistischen Gewalt. Herder, Freiburg 2015, ISBN 978-3-451-34269-1 .
 • Matthias Küntzel : Djihad und Judenhass. Über den neuen antijüdischen Krieg. Ca Ira, Freiburg 2002, ISBN 3-924627-07-X .
 • Bernard Lewis : Die Assassinen. Zur Tradition des religiösen Mordes im radikalen Islam. Eichborn, Frankfurt 1989, ISBN 3-8218-4059-5 ; Piper, München / Zürich 1993, ISBN 3-492-11572-1 .
 • Souad Mekhennet , Claudia Sautter, Michael Hanfeld: Die Kinder des Dschihad. Die neue Generation des islamistischen Terrors in Europa. Piper, München / Zürich 2006, ISBN 3-492-04933-8 .
 • Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. innsbruck university press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 .
 • Bahman Nirumand (Hrsg.): Im Namen Allahs. Islamische Gruppen und der Fundamentalismus in der BRD. Dreisam-Verlag, Köln 1990, ISBN 3-89452-307-7 .
 • Hans-Peter Raddatz : Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens. 2. Auflage. Herbig, München 2002, ISBN 3-7766-2289-X .
 • ders.: Allah und die Juden. Die islamische Renaissance des Antisemitismus. wjs, Berlin 2007, ISBN 978-3-937989-26-6 .
 • Reinhard Scholzen : Antiwestlicher Hass im Namen des Propheten. Islamismus und islamistischer Terrorismus im Spiegel der Verfassungsschutzberichte . In: Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik (Hrsg.): Global campaign against terrorism. Eine Herausforderung für die deutsch-amerikanische Partnerschaft. Berlin 2002, S. 18–27.
 • Alice Schwarzer (Hrsg.): Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004, ISBN 3-462-03105-8 .
 • Elmar Theveßen : Terroralarm. Deutschland und die islamistische Bedrohung. Rowohlt Berlin, Berlin 2005, ISBN 3-87134-548-2 .
 • Bassam Tibi : Fundamentalismus im Islam. Eine Gefahr für den Weltfrieden? Primus-Verlag, Darmstadt 2000, ISBN 3-89678-163-4 ; 3. ergänzte Auflage: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002.
 • Lawrence Wright : Der Tod wird euch finden . Al-Qaida und der Weg zum 11. September. Ein Spiegel-Buch bei DVA, München 2007, ISBN 978-3-421-04303-0 (Amerikan. Original: The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11. Knopf, NYC 2006, ISBN 0-14-102935-8 ).

Weblinks

Commons : Islamismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Islamismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikinews: Islamismus – in den Nachrichten

Kommentare, Essays, Berichte, Kritiken, Interviews

Dossiers, Themenschwerpunkte, Specials

Allgemeiner religiöser und islamischer Fundamentalismus

Einzelnachweise

 1. Was ist Islamismus? Bundesamt für Verfassungsschutz, abgerufen am 30. März 2018
 2. a b Islamismus – Was ist das überhaupt? Bundeszentrale für politische Bildung , abgerufen am 2. April 2013
 3. Martin Kramer: Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? Middle East Quarterly. Spring 2003, S. 65–77.
 4. Tilman Nagel : Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair : Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 32–33.
 5. So zitiert Nagel etwa die Schrift des islamischen Autors Ibrahim Rüschoff , die den Unterschied des buchstabenhörigen, verhaltensnormierenden Islam zum bloß einstellungsmotivierenden Christentum am Beispiel des islamischen Schweinefleischverbots erörtert: „Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass Schweinefleisch nicht das Beste und Gesündeste ist“ – ein innerweltliches Argument – „dass das jedoch der (im Original gesperrt!) Grund für das Verbot ist, wage ich nicht zu behaupten. Dass dieses Verbot uns von Gott im Qur'an gegeben wurde, ist für uns Muslime ausschlaggebend“. Zit. nach Tilman Nagel: Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 22.
 6. Tilman Nagel: Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 25–26.
 7. Ingrid Thurner: Was hat Islam mit Islamismus zu tun? In: Die Presse , 6. Februar 2013.
 8. Kein mittlerer Weg für den Islam. Neue Zürcher Zeitung, 17. September 2015.
 9. Vgl. Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. Innsbruck University Press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 , S. 37–40.
 10. a b c Gilles Kepel : Das Schwarzbuch des Jihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München/Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 .
 11. Richard P. Mitchell: The Society of the Muslim Brothers. Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-508437-3 .
 12. Vgl. Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. innsbruck university press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 , S. 101–104.
 13. Gilles Kepel: Das Schwarzbuch des Jihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München/Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 , S. 257–264.
 14. Vgl. Gudrun Krämer: Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu Islam, Menschenrechten und Demokratie . Baden-Baden 1999, S. 93.
 15. Spiegel Online : Interview mit Leon de Winter: „Manchmal haben wir nur die Wahl zwischen Desaster und Katastrophe“ . 1. August 2005 (geführt von Henryk M. Broder )
 16. Olivier Roy : The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 2.
 17. „Islam ist ein umfassendes System, das sich mit allen Aspekten des Lebens beschäftigt. Es ist Staat und Vaterland, oder Regierung und Nation. Es ist Führung und Macht oder Mitgefühl und Gerechtigkeit. Es ist Kultur und Gesetz, oder Wissen und Jurisprudenz. Es ist Baustoff und Reichtum, oder Gewinn und Erfolg. Es ist Jihad und Ruf, oder Armee und Anlass. Und schließlich ist es der wahre Glauben und korrekte Hingabe.“
 18. a b c d Azzam S. Tamimi: Rachid Ghannouchi. A Democrat Within Islamism. Oxford University Press, New York 2001, ISBN 0-19-514000-1 , S. 173–181.
 19. Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 182.
 20. a b Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 183.
 21. Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 183–199.
 22. Bundeszentrale für politische Bildung: Islamismus und Fundamentalismus.
 23. Forschungsbericht | Junge Menschen mit muslimischer Prägung in Wien. Österreichischer Integrationsfonds, November 2019, abgerufen am 6. Dezember 2019 .
 24. Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.): Antisemitismus im Islamismus. S. 5, S. 20 u.ö., Abruf am 24. September 2019.
 25. Michael Kiefer: Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften. Der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbildes. Books on demand, Düsseldorf 2002; Samuel Salzborn : Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, Weinheim 2018, S. 117 f.
 26. Auch zum folgenden Klemens Himpele: Antisemitismus in arabischen Staaten. Köln 2004, ISBN 978-3-8364-5833-7 , S. 39–41; Götz Nordbruch: Qutb, Sayyid. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 2: Personen . De Gruyter Saur, Berlin 2009, ISBN 978-3-598-44159-2 , S. 663 f., sowie Michael Kiefer: Ma'rakatuna ma'a al-yahud (Sayyid Qutb, 1950) . In: ebenda, Bd. 6: Publikationen . De Gruyter Saur, Berlin 2013, ISBN 978-3-11-030535-7 , S. 444 f. (beides abgerufen über De Gruyter Online).
 27. Jeffrey Herf: Nazi Propaganda for the Arab World . Yale University Press, New Haven/London 2009, S. 255 ff., eigene Übersetzung.
 28. Michel Bernhardt und Julia Jaki: Die ‚Protokolle der Weisen von Zion'. Die Genese der Idee einer jüdisch/zionistischen Weltverschwörung in Europa und der arabischen Welt. In: Schirin Fathi (Hrsg.): Komplotte, Ketzer und Konspirationen. Zur Logik des Verschwörungsdenkens. Beispiele aus dem Nahen Osten . transcript, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-8376-1341-4 , (abgerufen über De Gruyter Online) S. 222 f.
 29. Hegemonistic media politics draw on Zionist protocols. www.tehran-times.com, 18. Oktober 2011
 30. Wolfgang Benz : Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung. CH Beck, München 2007, S. 97 f.
 31. Olaf Farschid: HAMAS. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus , Band 5: Organisationen. De Gruyter Saur, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-027878-1 , S. 302 (abgerufen über De Gruyter Online).
 32. Olaf Farschid: Hizb Allah . In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Band 5: Organisationen. De Gruyter Saur, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-027878-1 , S. 319 f. (abgerufen über De Gruyter Online).
 33. Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, Weinheim 2018, S. 117 f.
 34. Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.): Antisemitismus im Islamismus S. 24, Abruf am 24. September 2019.
 35. Olivier Roy : The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 32ff.
 36. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 24.
 37. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 38.
 38. Vgl. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 15.
 39. Bassam Tibi: Politisierung der Religion. Sicherheitspolitik im Zeichen des islamischen Fundamentalismus. In: Internationale Politik. 55 (2000) 2, S. 27. Im gleichen Sinne siehe Soheib Bencheikh: Ou l'islam marche avec son siècle, ou il reste a la marge de la société moderne. In: Le Monde. 20. November 2001 (www.lemonde.fr); Yasar Nuri Öztürk: 400 Fragen zum Islam – 400 Antworten. Düsseldorf 1999. Zitiert nach von Prittwitz: Zivile oder herrschaftliche Religion
 40. Volker von Prittwitz: Zivile oder herrschaftliche Religion. 22. Mai 2002, abgerufen am 20. Januar 2012 .
 41. @1 @2 Vorlage:Toter Link/web.archive.org ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Zahlen und Fakten zum Islamismus ) , Bundesamt für Verfassungsschutz
 42. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.verfassungsschutz.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Islamistisches Personenpotenzial )
 43. Öffentliche Anhörung des Innenausschusses von Sachverständigen zum Thema : Islamistische Einflüsse auf die Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf Integration und Sicherheit. Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Protokoll Nr. 15/42, Innenausschuss .
 44. Alexander Ritzmann: Aussteigerprogramme: Wie radikale Islamisten bekehrt werden können. In: Die Welt , 3. September 2008.
 45. a b Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe ( Memento vom 30. August 2017 im Internet Archive ) Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), abgerufen am 20. Juni 2017.
 46. Wegen deutschem Schauspieler im Schmähfilm rufen Islamisten zu Mordanschlägen in Deutschland auf. Der Tagesspiegel , 24. September 2012.
 47. Friedrich sieht große Gefahr durch Salafismus. Tagesspiegel, 11. Juni 2013, abgerufen am 21. Juli 2013 .
 48. „Hälfte der Türkeistämmigen fühlt sich nicht anerkannt“. Abgerufen am 9. Januar 2018 .
 49. Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta, Anna Dieler: Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland. Abgerufen am 10. Januar 2018 .
 50. Christian Pfeiffer, Dirk Baier, Sören Kliem: Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland. Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer. Abgerufen am 11. Januar 2018 .
 51. a b c d Udo Steinbach: Die Türkei im 20. Jahrhundert. Schwieriger Partner Europas. Bergisch Gladbach 1996, ISBN 3-7857-0828-9 , S. 428, 429.
 52. Islamistischer Prediger muss Deutschland verlassen. Spiegel.de, 21. April 2011, abgerufen am 30. Juni 2011.
 53. Vgl. z. B. Ludwig Schleßmann: Von Pierre, Bashir und Luise. Einige Gedanken zu deutschen Konvertiten. In: Jürgen Court, Michael Klöcker (Hgg.): Wege und Welten der Religionen: Forschungen und Vermittlungen . Lembeck, Frankfurt am Main 2009, S. 499–504, hier S. 499; Konvertiten: „Ick bin ein Muslim jeworden“. FAZ.NET, 6. September 2007, abgerufen am 30. Juni 2011.
 54. Werner Schiffauer: Fremde in der Stadt. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.
 55. Khadija Katja Wöhler-Khalfallah: Islamischer Fundamentalismus. Von der Urgemeinde bis zur Deutschen Islamkonferenz. Verlag Hans Schiler, Berlin 2009, ISBN 978-3-89930-229-5 , S. 200ff.
 56. a b c Die Welt, „Ich befürchte, dass die Tat von Wien in Deutschland kopiert werden könnte“ , 3. November 2020, abgerufen am 5. November 2020
 57. Axt-Angreifer hatte offenbar Kontakte in den Nahen Osten , Zeit Online, abgerufen am 29. Oktober 2016.
 58. 27-Jähriger tötet sich in Menschenmenge mit Sprengsatz. , Spiegel Online, abgerufen am 29. Oktober 2016.
 59. Originalquelle bei tagesschau.de nicht mehr verfügbar. Im Internet-"Wayback"-Archiv noch unter „Wir rücken noch enger zusammen“ erhältlich
 60. Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeitsfragen im US-Außenministerium : Bericht über internationale Religionsfreiheit 2007 – Schweiz ( Memento vom 24. Juli 2008 im Internet Archive ) (PDF; 36 kB).
 61. Reimann operiert mit inexistenten Zahlen. 13. Februar 2014.
 62. Coordination Intercommunautaire Contre l'Antisémitisme et la Diffamation: Malika condamnée pour soutien au terrorisme. 22. Juni 2007.
 63. Sponsern Saudis Islamischen Zentralrat?: Geheimdienst überwacht Schweizer Muslime . In: Blick vom 26. Juni 2011, Abruf: 20. Januar 2012.
 64. Ednan Aslan, Jonas Kolb, Erol Yildiz: Muslimische Diversität. Ein Kompass zur religiösen Alltagspraxis in Österreich. Springer VS, 2017.
 65. a b “The Muslim Brotherhood in Austria”. Studie warnt vor Einfluss der Muslimbruderschaft in Österreich. diepresse.com, abgerufen am 20. September 2017.
 66. Studie: Drittel der Moscheen arbeitet gegen Integration. Die Presse, 2. Oktober 2017, abgerufen am 5. Oktober 2017 .
 67. BVT (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2018 . Wien 2019, S.   11 ( bvt.gv.at [PDF]).
 68. Österreich schließt zwei Moscheen. Abgerufen am 10. November 2020 .
 69. Newspapers warn of threat to America from “Londonistan”. The Guardian , 12. Juli 2005.
 70. Appell an Glaubensbrüder: Setzt dem Terror ein Ende! Neue Zürcher Zeitung , 5. Juli 2007.
 71. One in 11 British Muslims backs suicide bombers, says Brown aide. Daily Mail , 2. August 2007.
 72. Jochen Buchsteiner: Islamismus an englischen Schulen. Zusammenprall der Kulturen. faz.net, 10. Juni 2014.
 73. Carsten Volkery: Islam an Schulen. „Britische Werte“ für alle. spiegel.de, 10. Juni 2014.
 74. Attentäter von Toulouse: Zweifel an Einzelgänger-Theorie. Spiegel Online, 23. August 2012.