jezuïet

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Identificatiemerk van de bestelling
Il Gesù in Rome, moederkerk van de jezuïetenorde

Aangezien jezuïeten lid zijn van zijn katholieke religieuze orde, geeft Society of Jesus (Society of Jesus, religieus symbool : SJ) aan dat uit een vriendenkring rond Ignatius van Loyola werd geboren en pauselijk werd erkend op 27 september 1540. Naast de evangelische concilies - armoede, celibaat en gehoorzaamheid - verplichten de leden van de orde zich ook tot bijzondere gehoorzaamheid aan de paus . De term jezuïet werd aanvankelijk gebruikt als een aanfluiting, maar werd later door de orde zelf overgenomen. Arturo Sosa is Generale Overste sinds 2016; de zetel van de administratie is in Rome .

Algemeen

De jezuïeten zijn gewone geestelijken . Ze hebben geen speciale religieuze kleding en geen gemeenschappelijk koorgebed. [1] Ze leven niet in kloosters, maar in gemeenschappen zonder omheining . Leden van de orde hebben het achtervoegsel SJ (afkorting voor Societas Jesu ) achter hun achternaam. [2]

Het symbool van de orde is het zelfstandig naamwoord met een hoofdletter sacrum IHS (de eerste letters zijn nog te zien uit het Griekse schrift), dat vaak ook Iesum habemus socium ( We hebben Jezus als metgezel ) of Iesus hominum Salvator ( Jezus, de Verlosser) wordt genoemd. van mannen ) werd geïnterpreteerd. Het motto van de orde is de Latijnse uitdrukking: Omnia ad maiorem Dei gloriam ( Alles voor de grotere glorie van God ), vaak afgekort als OAMDG of AMDG.

De retraites van Ignatius van Loyola vormen de kern van de spiritualiteit van de Orde. In deze 30-daagse spirituele oefeningen observeert de retraitant (de persoon die de oefeningen uitvoert) zijn leven en het leven van Jezus in gebed en meditatie en wordt begeleid door de persoon die de retraite geeft. Tegenwoordig worden ignatiaanse retraites ook aangeboden en uitgevoerd door leken en andere religieuze ordes.

Op 1 januari 2017 telde de Orde in totaal 16.090 leden, waaronder 11.574 priesters , 2.694 scholastici (leden tussen de eerste en de laatste gelofte), 1.133 broeders en 734 novicen . De orde is verdeeld in 75 provincies, 4 onafhankelijke en 6 afhankelijke regio's wereldwijd. [3] Grote aantallen jezuïeten over de hele wereld werken op scholen en universiteiten. Andere belangrijke werkterreinen zijn de begeleiding van retraites , sociaal en vluchtelingenwerk en mediawerk.

verhaal

Oprichting van de bestelling

Regimini militantis Ecclesiae
Ignatius van Loyola (1491-1556)

De orde van de jezuïeten werd gesticht en substantieel gevormd door Ignatius von Loyola . Ignatius (geboren 1491) kwam uit de Baskische aristocratie en was aanvankelijk officier tot hij op dertigjarige leeftijd door een oorlogswond niet verder kon in deze carrière. Mystieke ervaringen na dit keerpunt in het leven brachten hem op een religieus pad. In zijn autobiografische pelgrimstochtverslag beschrijft hij zichzelf als een pelgrim en beschrijft hij hoe God hem in alles leidde. Na een avontuurlijk, soms vruchtbaar voortraject, studeerde hij op verschillende plaatsen, vanaf 1528 in Parijs, waar hij in 1535 zijn masterdiploma behaalde . In Parijs verzamelde hij ook metgezellen (zoals Franz Xaver en Peter Faber ) om zich heen en voegde zich bij hen op 15 augustus 1534 (de dag van de Assumptie) op Montmartre door gezamenlijke geloften af ​​te leggen. De beoogde, gezworen pelgrimstocht met aansluitend pastoraal werk in Jeruzalem bleek onuitvoerbaar. In plaats daarvan gaf de groep zich eind 1537 in Rome over aan paus Paulus III. ter beschikking stellen. Twee jaar later keurde hij het basisstatuut van de communiteit ( Formule Instituti ) goed en bevestigde hij de communiteit als een bevel met de stier Regimini militantis ecclesiae van 27 september 1540. Ignatius werd verkozen tot eerste overste en leidde de snel groeiende orde vanuit Rome tot het einde van zijn leven op 31 juli 1556. De gedetailleerde statuten ( Constitutiones , in plaats van een regel van de orde ) werden voornamelijk door Ignatius opgesteld nadat de orde was opgericht en in 1558 in werking getreden. Door de sterk benadrukte gehoorzaamheid, haar strikte hiërarchie en de grootst mogelijke persoonlijke flexibiliteit en onafhankelijkheid (Ignatiaans: onverschilligheid), kon de orde snel groeien en in veel landen actief worden.

De oprichting van de orde was onderdeel van een katholieke vernieuwingsbeweging die een hervorming van de kerk verwachtte van interne vernieuwing en een persoonlijke relatie met Christus , vergelijkbaar met wat Maarten Luther wilde. Deze persoonlijke relatie met Christus maakte in de beginjaren een openheid mogelijk naar mensen die (zoals Jezus) van joodse afkomst waren, wat ongebruikelijk was voor de kerk van die tijd. Van Ignatius is het vonnis uitgesproken dat hij graag uit het volk van Jezus zou willen komen. [4] Verscheidene vroege jezuïeten kwamen uit joodse families die zich tot het christendom hadden bekeerd ( Conversos ), waaronder Diego Laínez , de opvolger van Ignatius in het ambt van generaal-overste, en de eerste jezuïet-kardinaal Francisco de Toledo . Niettemin werd vanaf 1593 christenen van joodse afkomst verhinderd tot de orde toe te treden. Deze regeling is herhaaldelijk gewijzigd en in individuele gevallen ook geschrapt; maar het werd pas in 1946 definitief afgeschaft.

Vrouwelijke tegenhanger van de bestelling

Ignatius verkreeg in 1547 onder druk van de kerk politieke omstandigheden en enkele medebroeders van paus Paulus III. een decreet dat een vrouwelijke tak van de jezuïetenorde moet voorkomen (zie ook encycliek Regimini militantis ecclesiae ). Niettemin stichtte Mary Ward in 1609 het Institute of the English Misses, van meet af aan met de bedoeling voor deze orde de constituties aan te nemen die Ignatius had opgesteld voor de Sociëteit van Jezus. Dit werd echter pas in 2003 door het Vaticaan toegestaan ​​na een lange inspanning. De orde, die tot dan toe “Institutum Beatae Mariae Virginis” (afkorting IBMV), “Instituut van de Heilige Maagd Maria” heette, is sindsdien erkend als een vrouwelijke tegenhanger van de jezuïetenorde. Sinds 2004 heet het de Congregatio Jesu , die gebaseerd is op de zelfbenoeming van de jezuïeten, Societas Jesu. De nieuwe afkorting 'CJ' werd gekozen om analoog te zijn aan die van de jezuïeten, SJ. Hoewel de leden van de Congregatio Jesu met hun huidige religieuze heerschappij en hun spiritualiteit in wezen "Jezuïeten" zijn, zijn ze historisch en juridisch niet alleen de vrouwelijke tak van de jezuïetenorde, maar (net als de " Franciscaanse " Congregatie van de Dienaren van de Heilige Kinderjaren ) Jesu [5] ) een onafhankelijke religieuze gemeenschap.

Contrareformatie en barok

Apotheose van St. Ignatius, plafondfresco door Andrea Pozzo, kerk van Sant'Ignazio, Rome

In Europa speelden de jezuïeten een belangrijke rol in de contrareformatie , de katholieke vernieuwing als reactie op het protestantisme, dat zij als ketterij beschouwden . Daartoe richtte de orde eerst religieuze huizen op in landen die gevaar liepen voor het katholieke geloof. Waar dit niet mogelijk was, bijvoorbeeld in Ierland, Engeland of in een aantal Duitse gebieden, werd het bijbehorende religieuze huis in Rome geopend en reisden enkele paters illegaal het land binnen. Aangezien de bestelling geen verplicht kostuum had, kon dit vaak onopgemerkt blijven.

Vanuit de religieuze huizen ontwikkelden de jezuïeten een levendige activiteit, die voornamelijk prediking en pastorale zorg inclusief biecht omvatte. Hier ontwikkelden ze een speciaal casusrapport dat ook rekening hield met de verzachtende omstandigheden van de commissie bij het meten van straffen voor zonden. Omdat ze vaak de predikanten en biechtvaders van koningen en prinsen waren, oefenden ze ook een zekere politieke invloed uit.

Een ander belangrijk werkterrein van de jezuïeten was, in overeenstemming met hun geloften, de opvoeding van de jeugd: de door de jezuïeten gestichte scholen en universiteiten, zoals B. de universiteit in Dillingen en in het toen Pools-Litouwse Wilna moesten garanderen dat toekomstige generaties stevig in het katholieke geloof zouden opgroeien.

De jezuïeten pleitten voor de viering van het katholieke geloof door middel van prachtige ceremonies , en in deze context promootten ze ook de barokke architectuur. In de loop van de propaganda van de contrareformatie promootten ze het baroktheater en ontwikkelden ze hun eigen traditie met het jezuïetentheater .

Polen wordt gezien als het grootste succes van de contrareformatie-inspanningen van de Orde. De aristocratische bovenlaag van het land, de Szlachta , was tegen het midden van de 16e eeuw in niet onbelangrijke mate tot het protestantisme overgegaan, de burgers van sommige steden waren zelfs overwegend protestant geworden, hoewel de verdeeldheid tussen lutheranen, calvinisten, Boheemse broeders en Unitariërs waren geweldig. Traditionele Poolse tolerantie speelde hier een rol, evenals de invloed van de Hussieten honderd jaar eerder. Toch hielden vooral de Poolse koningen vast aan het katholieke geloof. Koning Stephan Báthory (1533-1586) stond de oprichting toe van religieuze jezuïetenhuizen in het huidige Polen, te beginnen in 1564 met Braunsberg in Pruisen, in het exemtenbisdom Ermland , vervolgens in Vilnius in 1567, in Posen in 1574, enz. Jezuïeten begonnen, vanwege hun hogere opleidingsniveau en hun strengere discipline superieur aan de andere orden en de seculiere geestelijken, met preken, pastorale zorg, armenzorg en, last but not least, door hun educatieve werk, vooral in de hogere klasse , de herkatholicisering van het land. Stephen's opvolger, koning Sigismund III. Wasa (1586-1632) was al opgevoed door de jezuïeten, tolereerde hun steeds agressievere contrareformatiewerk en benoemde alleen katholieken als senatoren . Naast de inspanningen van de jezuïeten speelde het succes van de contrareformatie in Polen ook een rol in het feit dat de plattelandsbevolking slechts gedeeltelijk werd getroffen door het protestantisme en de oorlogen van Sigismund tegen het protestantse Zweden en het orthodoxe Rusland het katholicisme deed lijken op een soort nationaal religie. Gedurende deze tijd was er ook af en toe brandstichting en vernietiging van protestantse kerken, gepleegd door een menigte die werd opgehitst door jezuïetenpreken, bijv. B. 1603-1616 in Poznan, 1591 in Krakau , 1611 in Vilnius. Aan deze steeds intolerantere religieuze politiek kwam een ​​einde toen de Sejm in 1717 de bouw van nieuwe protestantse kerken verbood en beval dat alle sinds 1632 gebouwde kerken moesten worden afgebroken; de doodstraf werd nu overwogen voor afvalligheid van het katholieke geloof. In amper een halve eeuw waren de jezuïeten erin geslaagd het katholicisme permanent in het land te verankeren.

missie

Fall of Hell - schilderij van de jezuïtische missionaris naar China Giuseppe Castiglione , 18e eeuw

Jezuïeten werkten als missionarissen in China , Japan , India , Amerika . De brieven van de jezuïetenmissionaris Franz Xaver werden wijd verspreid en wekten bij veel katholieken nieuw enthousiasme voor missies . In de 18e eeuw hadden jezuïeten een grote invloed op het culturele leven aan het Chinese keizerlijke hof, waar ze onder meer als schilders en astronomen werkten.

In Paraguay was er van 1610 tot 1767 een jezuïetenstaat , waarin de jezuïeten een christelijk sociaal systeem hadden ingevoerd onder de inheemse bevolking . Op deze manier konden de Indianen onafhankelijk van de Spaanse en Portugese koloniale heersers in zogenaamde reducties leven en in relatieve veiligheid. De jezuïeten gebruikten muziek - liturgische liederen, gezangen in lokale talen, gecomponeerde missen, klaagzangen, passies, maar ook opera's en theatervoorstellingen - als middel tot bekering. [6] Aangezien een leger van enkele duizenden manschappen werd gerekruteerd uit de Guaraní , die soms de enige verdediging van de kolonisten vormden tegen vijandige Indianen en aanvallen van andere koloniale machten, hadden de jezuïetenreducties ook een sterk stabiliserend effect op de Spaanse koloniale rijk.

De jezuïet missie in Latijns-Amerika werd controversieel gezien in Europa, met name in Spanje en Portugal , waar het werd gezien als een belemmering voor de koloniale ondernemingen van hun eigen regering. In 1767 werden de jezuïeten door de Spanjaarden uit Paraguay verdreven.

Kritiek kwam ook van de geestelijkheid. De bisschop van Puebla, Juan de Palafox , bracht met afschuw verslag uit aan de paus over de materialistische winstbejag van jezuïetenondernemingen. Hij klaagde over enorme haciënda's, verschillende grote suikerplantages, en fabrieken en winkels die profiteerden van de handel met de Filippijnen en met de hulp van zwarte slavenarbeid werkten. De jezuïeten profiteerden ook van de belastingvrijstelling van het Spaanse koloniale rijk. Volgens de Britse historicus Henry Kamen behoorden de jezuïeten halverwege de 18e eeuw tot de grootste slavenhouders in Zuid-Amerika. [7]

De orde als onderwijsinstelling

De jezuïeten hebben lange tijd een belangrijke rol gespeeld in het onderwijssysteem van Europa. De suggestie voor de oprichting van jezuïtische onderwijsinstellingen ging terug naar Ignatius von Loyola zelf, die in 1551 suggereerde dat daar naast theologie ook logica en de oude klassiekers moesten worden onderwezen; later kwamen daar wiskunde , astronomie , natuurkunde en filosofie bij. In de 17e eeuw verspreidde de orde het proefschriftblad , de grootformaat aankondiging van het academische dispuut gegraveerd in koper , in het luxe katholieke onderwijssysteem. Aan het begin van de 18e eeuw waren er tal van scholen in heel Europa. B. de zonen van edelen, maar ook leden van lagere sociale klassen werden opgeleid. Onder de studenten kwamen Rugjer Josip Bošković , René Descartes , Voltaire , Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet , Denis Diderot en Henry Humphrey Evans Lloyd . Een andere belangrijke bijdrage was dat in publicaties van de orde, zoals de Journal de Trévoux , hedendaagse literatuur publiekelijk kon worden besproken zonder bang te hoeven zijn voor de inquisitie of censuur. Om deze reden betreurde zelfs de verlichte denker Voltaire het verval van de orde in de latere loop van de 18e eeuw. Aan de andere kant stonden de jezuïeten voorop bij degenen die pleitten voor een verbod op het werk van René Descartes in de tweede helft van de 17e eeuw toen na zijn dood klachten rezen dat hij in zijn wetenschappelijke studies geen ruimte voor God had gelaten . [8] De wiskundige Amir Alexander noemt de ideologische strijd van de jezuïeten tegen het gebruik van oneindig kleine getallen als de belangrijkste reden voor de teloorgang van de eeuwenoude wiskundige traditie op het Italiaanse schiereiland aan het einde van de 17e eeuw, en de verplaatsing van de belangrijkste centra van wiskundige vooruitgang naar gebieden ten noorden van de Alpen, waar de jezuïeten minder invloed hadden. [9]

Tegenwoordig runnen de jezuïeten universiteiten, scholen en internaten over de hele wereld, waar ze algemene educatieve inhoud bieden aan meer dan twee miljoen jonge mensen. De bedoeling van de orde is hen voor te bereiden op hun latere leven volgens de principes van het christelijke mensbeeld : rijpen tot mensen voor anderen .

Vervolgingen in de 17e – 20e eeuw eeuw

Basis: The Monita Secreta

Lange tijd was de jezuïetenorde blootgesteld aan sterke vijandigheid omdat haar tegenstanders haar vaak verdachten van talrijke samenzweringen : het beeld van een sinistere, naar Rome geluisterde jezuïet die in het geheim intriges uithaalt om nationale, protestantse of verlichtingsinspanningen te torpederen, staat aan het begin van het verhaal van politieke complottheorieën van de moderne tijd. De achtergrond van deze complottheorieën ligt in de onderwerping van de ordeleden aan de leer van de katholieke kerk . Ignatius legde niet uit in de regel van de orde, maar in het werkboek: “Om in alles het juiste te vinden, moeten we er altijd aan vasthouden: ik geloof dat het wit dat ik zie zwart is, als de hiërarchische Kerk definieert het op die manier." [10]

De vijandigheid tegenover de jezuïeten begon met een mislukte moordaanslag op koning Hendrik IV van Frankrijk op 27 december 1594. De moordenaar Jean Châtel was een jezuïetenstudent, waardoor het vermoeden ontstond dat de Societas Jesu erachter zat. [11] De klassieke tekstuele basis van deze samenzweringstheorie werd geleverd door de Monita Secreta ( Latijn voor geheime vermaningen ), die in 1614 in Krakau verscheen. Ze worden beschouwd als "een van de belangrijkste vervalsingen in de geschiedenis van de moderne tijd". [12] Ze zijn geschreven door de ex-jezuïet Hieronymus Zahorowski, die beweerde instructies te bevatten van de vijfde generaal, Claudio Acquaviva, aan de kerkvaders. Tot de 20e eeuw werd de tekst keer op keer herdrukt als bewijs van vermeende samenzweringsactiviteiten van de jezuïetenorde. [13] De Monita secreta zou zijn ontdekt door hertog Christian von Braunschweig , die echter pas twaalf jaar oud was toen ze voor het eerst verschenen. Ook de informatie over de locatie spreekt elkaar tegen. Paderborn , Praag , Luik , Antwerpen , Glatz en een gekaapte Oost-Indische matroos worden genoemd. Volgens de Monita Secreta worden de jezuïeten opgeroepen om letterlijk alle middelen in te zetten om de macht en welvaart van de orde te vergroten, terwijl deze ware doelen strikt geheim moeten worden gehouden. Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om invloed te krijgen op de groten en machtigen van deze wereld door jezelf edelmoediger als biechtvader te tonen dan geestelijken van andere orden, die door laster en andere middelen weggehouden moeten worden van invloedrijke kerkelijke ambten; Politieke en privégeheimen van de prinsen moesten worden ontdekt door hun favorieten en bedienden om te kopen; rijke weduwen moeten worden overgehaald om niet opnieuw te trouwen, zodat ze hun eigendom aan de orde kunnen nalaten; hun kinderen moeten om dezelfde reden ertoe worden gebracht zich bij de Orde aan te sluiten; Het wordt dringend aangeraden om de echte financiële omstandigheden van de Orde niet aan de paus te melden, maar in plaats daarvan zich aan hem en in het openbaar te presenteren zoals altijd in nood, maar als vrijgevig jegens de armen.

Dit schetst al de centrale beschuldigingen van het volgende verhaal: De jezuïeten zijn hebzuchtig en lust naar macht, spinnen zij intriges en werken samenzweerderig , oefenen ze onrechtmatig invloed op de politiek en ontvangen geheime instructies uit het buitenland, zijn ze zonder aarzeling in de keuze van hun middelen en laks in hun moraal. Deze stereotypen , die vooral in Engeland voor het wijdverbreide waren Glorious Revolution en bereikten hun bloedige climax in de vermeende papist samenzwering van 1678, startte ook in de Verlichting discours in de 18e eeuw, bijvoorbeeld in de Encyclopédie en de Radical antiklerikale Voltaire , die verruilde de beschuldiging van morele laksheid voor die van religieus fanatisme . [14]

De afschaffing van de orde in de 18e eeuw

In de tweede helft van de 18e eeuw begonnen steeds meer aanvallen op de jezuïetenorde, waarbij de complottheorieën werden geactualiseerd en aangepast aan de specifieke situatie in het land. Vooral de vertegenwoordigers van het absolutisme in Portugal , Frankrijk en Spanje hadden last van de autonome positie van de internationaal actieve orde:

 • In Portugal werden de jezuïeten beschuldigd van het aanzetten van de Indianen tot opstand in hun reducties (1750) en van het plannen van een aanslag op koning Jozef I (1758). In januari 1759 beval de koning het bezit in beslag te nemen. Ten slotte werden de jezuïeten in oktober op grond van een deportatiewet van september 1759 uit Portugal verdreven.
 • In Frankrijk werd de orde aangevallen door vertegenwoordigers van het Gallicanisme , de Verlichting en het Jansenisme . Het faillissement van de algemene overste van de jezuïetenmissies in Latijns-Amerika leidde tot een proces voor het door Jansenisten gedomineerde " Parlement " (rechtbank) van Parijs (1764), dat het bezit van de orde in Frankrijk in beslag nam. Vanwege de onthulling van de voorheen geheime grondwet van de Orde, inclusief absolute gehoorzaamheid aan de paus, werd koning Lodewijk XV verdreven . die jezuïeten die weigerden de eed van trouw aan het land af te leggen.
 • Ook in Spanje, dat werd geregeerd door een aftakking van de Franse Bourbons , werden de reducties met argwaan bekeken en werd de orde verantwoordelijk gehouden voor de hoedenopstand van Madrid (1766), waarop de jezuïeten in februari 1767 uit Spanje werden verdreven en hun eigendommen werden in beslag genomen.
Eerste pagina van de pauselijke akte van intrekking Dominus ac Redemptor in het Latijn en Frans

Een territoriaal conflict tussen het eveneens door Bourbon geregeerde hertogdom Parma en de pauselijke staten bood Spanje, Frankrijk en Portugal uiteindelijk een hefboom om meer druk uit te oefenen op de pauselijke curie om de gehate religieuzen volledig te laten annuleren. Na zware onderhandelingen diende Clemens XIV het bevel in en annuleerde het op 21 juli 1773 met de Breve Dominus ac Redemptor . Het jaar daarop werden drie kleinere gebieden die door de Bourbon-mogendheden waren bezet, teruggegeven aan de pauselijke staten om druk uit te oefenen op de curie.

In Nederland ( Republiek der Zeven Verenigde Provinciën ) konden de jezuïeten na 1773 hun werk voortzetten, ongeacht de pauselijke breve. [15] In de Oostenrijkse Nederlanden stonden de jezuïeten echter onder streng bestuurlijk en kerkelijk toezicht. [16]

In Rusland en Pruisen, waar de niet-katholieke regeringen het pauselijke gezag sowieso niet erkenden, vonden sommige jezuïeten hun toevlucht, vooral omdat tsarina Catharina de Grote en Frederik II de voordelen van het jezuïetenschoolsysteem niet wilden opgeven en omdat beide heersers voor de katholieke bevolking van Polen, dat was verdeeld tussen Rusland en Pruisen, hadden herders nodig. [17]

Vervolgingen in de 19e en 20e eeuw

In 1814 werd de Sociëteit van Jezus opnieuw goedgekeurd door paus Pius VII krachtens de bul Sollicitudo omnium ecclesiarum van 7 augustus 1814. Ondanks steeds nieuwe uitzettingen en verboden groeide de orde snel terug naar zijn oude omvang.

Herinnering aan pater Rupert Mayer in Sint-Benedictus

In Duitsland werden kort na de oprichting van het Reich, tijdens de Kulturkampf op 4 juli 1872, jezuïeteninstellingen afgeschaft en buitenlandse religieuze leden het land uitgezet. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werden deze jezuïetenwetten in 1917 opnieuw ingetrokken. In de tijd van het nationaal-socialisme werden de jezuïeten, net als de vrijmetselaars , tot de " plagen van het volk " gerekend. Verschillende vaders werden verbannen uit de prediking, werden beperkt in hun activiteiten, vervolgd en geïnterneerd in concentratiekampen. Pater Rupert Mayer , een belangrijke mannelijke predikant en predikant in de jezuïetenkerk van St. Michael in München , werd geïsoleerd in Ettal . Pater Alfred Delp werd gearresteerd als lid van de Kreisau-kring en geëxecuteerd in Berlijn-Plötzensee . Talloze andere leden van de orde uit heel Europa werden geïnterneerd in het zogenaamde pastor's block in het concentratiekamp Dachau . De jezuïetenvader Vincent A. Lapomarda [18] somt de namen op van 30 jezuïeten die alleen in het pastorieblok stierven (in totaal 43 jezuïeten stierven in concentratiekampen). [19] [20]

In Zwitserland was er in 1844 een eis voor de verdrijving van de jezuïeten. De oproep van de jezuïeten naar Luzern leidde tot gewelddadige reacties en leidde tot de troepenmarsen en de Sonderbund . Na de Sonderbundoorlog werden alle jezuïeten uit Zwitserland verdreven en werden de activiteiten van de orde verboden in de federale grondwet van 1848 . In 1874 werd het verbod uitgebreid, zodat alle jezuïeten geen enkele activiteit in staat of kerk mochten uitoefenen. Het zogenaamde jezuïetenartikel werd in 1973 ingetrokken.

In Spanje werd de Sociëteit van Jezus meerdere malen verboden, bijvoorbeeld onder Isabella II in de loop van de Eerste Carlistenoorlog en later opnieuw in de Tweede Republiek, die omkwam in de Spaanse Burgeroorlog .

In 1989 vermoordden militairen in San Salvador acht leden van de Centraal-Amerikaanse Universiteit van José Simeón Cañas (UCA), onder wie studenten, medewerkers en de rector Ignacio Ellacuría . De UCA is een universiteit opgericht door jezuïeten in 1965.

Ontwikkelingen in de 20e eeuw

Graf van pater Pedro Arrupes in de kerk van Il Gesu in Rome (sinds 1997)

Theologisch was de Orde aan het begin van de 20e eeuw betrokken bij het modernisme- conflict onder generaal-overste Franz Xaver Wernz , dat draaide om de vraag naar de rechtvaardiging van de historisch-kritische interpretatie van de Bijbel . In de encycliek Pascendi verwierp paus Pius X nieuwere rationalistische tendensen in exegese en de geschiedenis van dogma's, en in 1910 introduceerde hij een antimodernistische eed die verplicht was voor alle priesters. Het geschil leidde tot de oprichting van het Pauselijk Biblicum Instituut , dat onder leiding stond van de jezuïeten. Onder kardinaal Augustin Bea kwamen later echter beslissende impulsen om een ​​dialoog aan te gaan met de rest van het onderzoek, dat gevormd werd door de historisch-kritische methode .

Belangrijke leden van de orde in Midden- en Noordwest-Europa in de 20e eeuw waren de filosoof Erich Przywara en de theologen Jean Daniélou , Henri de Lubac en Karl Rahner , wiens werk het Tweede Vaticaans Concilie aanzienlijk beïnvloedde. Ze probeerden de neo-scholastieke schooltheologie die de katholieke kerk sinds de 19e eeuw regeerde te doorbreken door voort te bouwen op de hedendaagse filosofie. Der Paläontologe, Geologe und Theologe Pierre Teilhard de Chardin versuchte, das biblische Schöpfungsverständnis mit der naturwissenschaftlichen Evolutionslehre zu verbinden. Im Bereich der Sozialwissenschaften vertieften Heinrich Pesch , Gustav Gundlach und Oswald von Nell-Breuning die Ansätze der katholischen Soziallehre . Pesch und Gundlach übten bis etwa 1950/60 einen wichtigen Einfluss auf den politischen Katholizismus aus; der Einfluss von Nell-Breuning auf sozialpolitische Positionen deutscher Politiker, nicht nur solcher katholischer Konfession, ist bis heute spürbar.

Papst Paul VI. erteilte dem Orden den speziellen Auftrag, den Atheismus zu bekämpfen, während Pedro Arrupe als Pater General den Orden prägte und gleichzeitig reformierte. Erstmals wurden neue Akzente in der Option für die Armen , des Zusammenhangs von Glaube und Gerechtigkeit und einer konstruktiv kirchenkritischen Linie gesetzt. So formulierte die 32. Generalkongregation (1974/75): «Der Auftrag der Gesellschaft Jesu heute besteht im Dienst am Glauben, zu dem die Förderung der Gerechtigkeit notwendig dazugehört.» [21]

Seit Pedro Arrupe als Generaloberer besonders soziale Anliegen in den Orden einbrachte und auf Erneuerung drängte – wie andere auch schon zuvor – gab und gibt es unter den Jesuiten auch kirchenkritische Positionen. Die Betonung der Anliegen wie Option für die Armen stießen allerdings bei einigen im Orden auf weniger Verständnis. Besonders in der Zeit von 1981 bis 1983 waren interne Spannungen offenkundig, als Arrupe krankheitsbedingt sein Generalat nicht mehr weiterführte und Papst Johannes Paul II. mit Paolo Dezza SJ (zusammen mit Giuseppe Pittau SJ als Koadjutor ) erstmals eine Ordensleitung einsetzte, die nicht von den Mitgliedern gewählt worden war. Es war das Verdienst des Generaloberen Peter Hans Kolvenbach , diese Spannungen mit dem Vatikan wieder auszugleichen.

1995 fand die 34. Generalkongregation seit der Ordensgründung in Rom statt. Sie verabschiedete 26 Dekrete, die aktuelle Schwerpunkte im Orden beschreiben.

Zahlreiche Prominente besuchten Jesuitenschulen , darunter James Joyce , Fidel Castro , Mario Draghi , Peter Scholl-Latour und Heiner Geißler . Von den Mitgliedern des US-Kongresses haben 2013 ein Zehntel eine jesuitische Schule oder ein jesuitisches College besucht. [22]

Entwicklungen im 21. Jahrhundert

Vor der 35. Generalkongregation schrieb Papst Benedikt XVI. am 10. Januar 2008 in einem Schreiben an Pater General Kolvenbach ua:

„Um der ganzen Gesellschaft Jesu eine klare Ausrichtung zu geben, die Unterstützung ist für eine großzügige und treue apostolische Hingabe, wäre es heute wie noch nie nützlich, wenn die Generalkongregation, im Geist des Hl. Ignatius, ihr vollständiges Festhalten an der katholischen Lehre bestätigt, besonders in einigen neuralgischen Punkten, die heute von der säkularen Kultur sehr stark angegriffen werden, wie zum Beispiel das Verhältnis von Christus und den Religionen, einige Aspekte der Theologie der Befreiung sowie verschiedene Punkte der Sexualmoral, besonders, was die Frage der Unauflöslichkeit der Ehe und die Pastoral für die homosexuellen Personen betrifft. [23]

Derselbe Papst bestätigte in einer Ansprache an die Generalkongregation am 21. Februar 2008 zugleich die besondere Sendung der Jesuiten an die Grenzen der heutigen Welt und Kultur:

„Die Kirche braucht euch, sie zählt auf euch und wendet sich weiterhin voll Vertrauen an euch, besonders um jene physischen und geistigen Orte zu erreichen, wo andere nicht oder nur schwer hingelangen. Eurem Herzen eingeprägt haben sich die Worte Pauls VI.: ‚Überall in der Kirche, an den schwierigsten und vordersten Fronten, bei ideologischen Auseinandersetzungen, dort, wo soziale Konflikte aufbrechen, wo die tiefsten menschlichen Wünsche und die ewige Botschaft des Evangeliums aufeinanderstoßen, da waren immer und sind Jesuiten.' [24]

Am 19. Januar 2008 wählte die 35. Generalkongregation Adolfo Nicolás zum neuen Generaloberen, der Kolvenbach ablöste. Neben Fragen der inneren Struktur zeigt sich auch die stetig an Bedeutung gewinnende Zusammenarbeit mit den Laien als wichtiges Thema der Gegenwart.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der internationalen Ordenstätigkeit liegen vorwiegend in folgenden Bereichen: Afrika, China, Spiritualität , Migration und interreligiöser Dialog .

Mit insgesamt 16.090 Brüdern und Priestern (Anfang 2017) ist der Jesuitenorden zahlenmäßig der größte Orden der katholischen Kirche. Dieser ist heute Teil eines ignatianischen Netzwerkes verschiedener Ordens- und Laiengemeinschaften, das sich auf die ignatianische Spiritualität beruft. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller in der gemeinsamen Sendung für die Nöte der Zeit ist das große Anliegen der Gegenwart geworden.

Die interne Vielfalt der Meinungen hinsichtlich der großen und aktuellen Themen in der Kirche blieb aber bestehen. Die Generation der 30- und 40-Jährigen vertritt in der westlichen Welt eine teils konservativere Linie, sowohl in der Ordenspolitik als auch in allgemeinen kirchlichen Fragen. Seit den 1970er Jahren verlor der Orden etwa ein Drittel seiner Mitglieder und ist derzeit in Sorge um seine zahlenmäßige Vorrangstellung unter den Orden und im kirchlichen Einflussbereich. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit Laien wichtig geworden. Deshalb versucht der Orden verschiedene Gruppierungen zu fördern, die in seinen Werken mitarbeiten oder auch andere inhaltliche Schwerpunkte des Ordens teilen. Zu diesen Gruppierungen gehören die Gemeinschaft Christlichen Lebens , die ignatianischen Assoziierten , die Jesuit Volunteers (ein Freiwilligendienst für Erwachsene ab 18 Jahren) und weitere.

Erstmals steht seit dem 13. März 2013 mit Papst Franziskus ein Jesuit an der Spitze der Katholischen Kirche. Auf fast allen Auslandsreisen trifft er sich immer wieder mit Jesuiten vor Ort. [25]

Vom 2. Oktober bis 14. November 2016 fand in Rom die 36. Generalkongregation statt. [26] Sie wählte am 14. Oktober 2016 den Venezolaner P. Arturo Sosa Abascal zum Generaloberen. [27] Papst Franziskus, der selbst dem Jesuitenorden angehört, besuchte am 24. Oktober als erster Papst eine Generalkongregation und ermutigte den Orden, gemeinsam weiter voranzugehen „frei und gehorsam – bis an die Ränder gehen[,] an die andere nicht gelangen“. [28]

Am 27. April 2021 schlossen sich die Deutsche Provinz (mit Schweden), die Österreichische Provinz, die Schweizerische Provinz und die Litauisch-lettischen Provinz zur Provinz Zentraleuropa ( Europa Centralis ) zusammen. [29] Die zentraleuropäische Provinz umfasst 36 Kommunitäten , zu ihr gehören 442 Jesuiten. [30] Diese Provinzen hatten bereits in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, so wurden ungarische und litauische Novizen seit 1989 in Nürnberg ausgebildet. [31] Zum Provinzial der neuen Provinz bestimmte Ordensgeneral P. Arturo Sosa am 31. Juli 2020 den Provinzial der Österreichischen Provinz, P. Bernhard Bürgler . [32] Sitz der Provinz Zentraleuropa ist München.

Ausbildung

Die Ausbildung der Jesuiten gliedert sich in mehrere Bereiche: Kandidatur, Noviziat , gegebenenfalls Scholastikat und Terziat . Der Prozess der Bildung dauert den Impulsen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur formatio continua entsprechend wie auch in den meisten anderen Orden ein Leben lang. Die Ausbildung ist auf den verschiedenen Kontinenten je nach Bedarf und Vorbildung der eintretenden Interessenten unterschiedlich entfaltet und akzentuiert. Für Interessenten, die zu Beginn der Ausbildung schon über bestimmte Qualifikationen oder Erfahrungen verfügen, verkürzt sich das Programm entsprechend.

Am Anfang stehen meist dreitägige Kurzexerzitien (Triduum), in denen die Kandidaten das Noviziatsversprechen ablegen. Im Noviziat muss sich der Interessent dafür entscheiden, ob er Jesuitenbruder oder Priester werden will. Unterbrochen wird die Zeit im Noviziatshaus von den verschiedenen Experimenten in pastoralen oder sozialen Tätigkeiten. Zentrales Experiment sind die 30-tägigen Exerzitien . Zum Abschluss dieser zweijährigen Prüfungszeit werden die ersten Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt. Für alle Jesuiten, die Priester werden wollen, schließt sich nun die Zeit als Scholastiker an. Sie umfasst das Studium der Philosophie und der Theologie , unterbrochen von einer etwa zweijährigen praktischen Tätigkeit, dem sogenannten Magisterium oder Interstiz . Zahlreiche Jesuiten haben außer dem Philosophie- und Theologiestudium noch ein Vollstudium in einem anderen Hauptfach absolviert, z. B. in einer sprach-, literatur- oder religionswissenschaftlichen Disziplin, in Medizin oder einer der Naturwissenschaften. Andere verfügen über theologische Zusatzqualifikationen von wissenschaftlicher oder praktischer Relevanz, z. B. eine Promotion in einem Teilfach der Theologie oder ein pastoralpsychologisches Aufbaustudium.

Das Terziat, das nach etwa zehn Jahren stattfindet, ist eine etwa halbjährige Sabbat- und Studienzeit, während der zum zweiten Mal die 30-tägigen Exerzitien durchgeführt werden. Nach dem Terziat lädt der Generalobere den Jesuiten ein, die „Letzten“ Gelübde abzulegen: die drei Evangelischen Räte sowie (meist) auch als viertes Gelübde den besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst in Bezug auf Sendungen und Missionen. Dieses Gelübde ist ein Merkmal des Jesuitenordens und seit 2004 auch der Congregatio Jesu .

Jesuiten in Deutschland

Geschichte der Jesuiten im Heiligen Römischen Reich und Deutschland

Petrus Canisius , Stich um 1600

Peter Faber und vor allem Petrus Canisius , der erste deutsche Jesuit, prägten die Anfangsjahre. 1544 entstand in Köln die erste Jesuitenniederlassung Deutschlands, hier wurde die erst abfällige Bezeichnung „Jesuiten“ für die Mitglieder der Gesellschaft Jesu zuerst benutzt. 1556 wurden die ersten beiden deutschen Provinzen gegründet (die Niederdeutsche , darin das heutige Holland und Belgien, und die Oberdeutsche , darin die österreichischen Territorien). Nach weiteren Teilungen gab es (ohne die habsburgischen Länder) drei deutsche Provinzen: die Niederrheinische (unter Köln), Oberrheinische (Mainz) und Oberdeutsche (München), zu der auch die Schweiz und Tirol gehörten. Der in Süddeutschland aktive Canisius legte als erster deutscher Ordensprovinzial (1556–1569) den Grundstein für die Gegenreformation in Deutschland. [33] Mit dem Neuen Welt-Bott unterhielten sie im 18. Jahrhundert eine eigenständige Missionszeitschrift. Nach der Gründung vieler höherer Schulen, die oft bis heute Bestand haben, hatten Jesuiten lange eine zentrale Stellung in der Bildung inne, die 1773 mit der Ordensaufhebung vorerst endete (Beispiele: Wilhelmsgymnasium München , Dreikönigsgymnasium Köln, Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz).

1849 begannen die Jesuiten, die in der Schweiz ihre Arbeit einstellen mussten, wieder in Deutschland zu wirken. Aber 1872 vertrieb das im Kulturkampf erlassene Jesuitengesetz sie erneut aus dem Deutschen Reich ins „Exil“: Ausbildungshäuser befanden sich in den Niederlanden (Theologische Hochschule 1895–1942 in Valkenburg ), z. T. auch in Großbritannien ( Ditton Hall), [34] in den Missionen tat über die Hälfte der ausgebildeten Jesuiten ihren Dienst. Sie lagen in den skandinavischen Ländern (seit 1873 Dänemark, seit 1879 Schweden), außerhalb Europas allem in den für deutsche Auswanderer gegründeten Missionen in den USA ( Canisius-College ) und Südbrasilien, [35] besonders in Rio Grande del Sul . Schließlich gab es die Bombay-Pune-Mission in Indien, die Missionen in Rhodesien (Bischof Helmut Reckter ) und (seit 1908) Japan, wo sie dien heutige Sophia-Universität gründeten. [36] Das Jesuitenverbot wurde 1904 gemildert und 1917 (noch vor dem Ende des Kaiserreiches) aufgehoben. [37] Die bis dahin eine Deutsche Provinz wurde 1921 in die Niederdeutsche (Sitz Köln) und Oberdeutsche (Sitz München), zu welcher auch noch die Schweiz gehörte, geteilt. [38] Der erste oberdeutsche Provinzial Augustin Bea wurde später Kurienkardinal und prägte das II. Vaticanum mit. Jesuitische Hochschulen bestanden nun in der Weimarer Zeit in St. Georgen und Pullach . 1931 entstand als dritte die Ostdeutsche Provinz (Sitz Berlin). Der bekannteste Jesuit in der Zeit des Nationalsozialismus ist heute der Widerständler Alfred Delp (s. Verfolgungen). Bundeskanzler Konrad Adenauer pflegte ein enges Verhältnis zu mehreren Jesuiten, darunter zum Klassenkameraden Max Pribilla und zum Sozialphilosophen Gustav Gundlach . [39]

Zum 31. Juli 2004 schlossen sich die Oberdeutsche und die Norddeutsche Provinz zur Deutschen Provinz der Jesuiten zusammen, der auch Schweden zugeordnet war. Sie zählte Anfang 2019 323 Mitglieder. Der Sitz des Provinzialates der Deutschen Provinz war in München. Pater Stefan Dartmann SJ leitete seit 2004 als erster Provinzial die vereinte Deutsche Provinz der Jesuiten mit Sitz in München. Sein Nachfolger war von 2010 bis 2017 Pater Stefan Kiechle SJ. Seit dem 1. Juni 2017 war Pater Johannes Siebner SJ Provinzial. Wegen einer schweren Erkrankung wurde er ab Anfang 2020 vertreten und starb am 16. Juli 2020. [40] Zu seinem Nachfolger ernannte der Generalobere Arturo Sosa am 31. Juli 2020 Pater Jan Roser SJ. [41]

Heutige Situation

Seit dem 27. April 2021 gehören die Jesuiten in Deutschland zur Provinz Zentraleuropa (siehe oben). Kommunitäten bestehen in München, Nürnberg, Mannheim und Ludwigshafen, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Bonn-Bad Godesberg und St. Blasien. [42] Das Noviziat befindet sich in Nürnberg. [43]

Der Orden unterhält diverse Einrichtungen im Bildungsbereich. Dazu gehören die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen mit Priesterseminar in Frankfurt am Main, die Hochschule für Philosophie München sowie Gymnasien in Berlin ( Canisius-Kolleg Berlin ), Hamburg ( Sankt-Ansgar-Schule ), St. Blasien ( Kolleg St. Blasien ) und Bonn-Bad Godesberg ( Aloisiuskolleg ), die beiden letzten sind Internatsschulen. An diesen Schulen existieren auch ignatianische Jugendverbände ( KSJ , J-GCL ), die von Jesuiten geistlich begleitet werden. In Ludwigshafen ( Heinrich-Pesch-Haus ) und Nürnberg ( Caritas-Pirckheimer-Haus ) gibt es katholische Akademien, an denen Jesuiten mitarbeiten und die teils auch von ihnen geleitet werden. Sie bieten eine breite Palette von Bildungsangeboten, die außer Themen aus den Bereichen Theologie und Spiritualität auch aktuelle Fragen aus Politik, Gesellschaft und Kultur aufgreifen.

Der zweite Schwerpunkt liegt im Bereich der Geistlichen Begleitung und der Exerzitienarbeit. Dazu gehören die Exerzitienhäuser des Ordens in Dresden ( Haus HohenEichen ), Elten am Niederrhein (Haus Hoch-Elten) und Wilhelmsthal in Oberfranken (Haus Gries). Darüber hinaus arbeiten Jesuiten in Exerzitienhäusern anderer Träger mit, z. B. in München ( Schloss Fürstenried ), oder bieten Exerzitienkurse an anderen Einrichtungen des Ordens an. [44] Außerdem gibt es seit 2000 ein Angebot ohne feste Häuser: Exerzitien auf der Straße . [45] [46] Einige Jesuiten arbeiten auch als Spiritual an Priesterseminaren und in Ordenshäusern.

Die unter Leitung des Ordens stehende Pfarrgemeinde und Kunststation St. Peter in Köln hat sich auf die Vermittlung moderner Kunst und die Förderung zeitgenössischer Orgelmusik spezialisiert. Weitere aktive Jesuitenkirchen befinden sich zum Beispiel in Berlin ( St. Canisius ), Frankfurt ( St. Ignatius ), Göttingen ( St. Michael ), Hamburg ( St. Ansgar/Kleiner Michel ), Nürnberg ( St. Klara ) und München ( St. Michael , jetzt Meditationskirche ). Viele dieser Kirchen sind sogenannte Citykirchen ; sie versuchen mit einem speziellen geistlichen und kulturellen Programm die urbane Bevölkerung auch jenseits der klassischen Pfarreien anzusprechen.

Die deutschen Jesuiten geben drei Zeitschriften heraus: Jesuiten, [47] Stimmen der Zeit sowie Geist und Leben .

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland [48] ist ein Teil des weltweiten Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (Jesuit Refugee Service, JRS), der seit 1980 besteht. [49] Er macht beispielsweise Besuche in Anstalten für die Abschiebehaft ; Flüchtlinge und Migranten werden begleitet und unterstützt.

Jesuiten in Deutschland arbeiten auch in der Hochschulseelsorge , in der Krankenhaus- und Gefängnispastoral. Neben den klassischen Aufgabenfeldern gibt es aber auch vielfältige alternative Projekte wie zum Beispiel bis 2016 Jesuiten als Arbeiter in der Industrie, in deren multikulturellen Gemeinschaft in Berlin-Kreuzberg die „ Exerzitien auf der Straße “ entstanden sind. [50] In Leipzig-Grünau leitet der Jesuitenpater Bernd Knüfer seit 1998 ein Diskussionsforum namens Club der Nachdenklichen . [51] [52]

Ferner gibt es zahlreiche ehemalige Jesuitenkirchen, die nicht mehr vom Orden genutzt werden, zum Beispiel

Jesuiten in Litauen

Die litauisch-lettische Provinz hat ihren Sitz in Vilnius , der litauischen Hauptstadt. Vom Orden werden neben den Jesuitenkirchen St. Ignatius und St. Kasimir das dortige Jesuitengymnasium wie auch Jesuitengymnasium Kaunas und die Jesuitenschule in Šiauliai unterhalten.

Jesuiten in Österreich

Österreich gehört mit 69 Jesuiten (1. November 2017) zu den kleinen Provinzen des Ordens. Zentren der Präsenz des Ordens sind Wien, wo sich das Provinzialat befindet, und Innsbruck. Provinzial ist seit dem 31. Juli 2014 Pater Bernhard Bürgler SJ.

In Wien arbeiten Jesuiten unter anderem an der Jesuitenkirche und am Kardinal König Haus (Bildungs- und Exerzitienhaus) Wien-Lainz. In Innsbruck betreut der Orden vor allem das internationale Theologenkonvikt Canisianum sowie in Kooperation mit Nichtjesuiten die Theologische Fakultät der Universität . Weitere Standorte sind Graz, Linz und Steyr. Einzelne Jesuiten arbeiten auch in diözesanen Einrichtungen (z. B. Exerzitienreferat, Ordensvikariat), in Priesterseminaren, in der Gefängnis-, Hochschul- und Pfarrseelsorge. Die Ausbildung des Ordensnachwuchses findet im Noviziat in Nürnberg statt, die Studien an verschiedenen europäischen Studienorten des Ordens.

Einrichtungen (teilweise in Kooperation mit anderen Trägern):

Frühere Einrichtungen der Jesuiten (Auswahl):

Jesuiten in der Schweiz

Die Schweiz gehört mit 48 Jesuiten (1. November 2017) zu den kleinen Provinzen des Ordens. Provinzial ist seit dem 31. Juli 2012 Pater Christian Rutishauser SJ.

Standorte sind die jesuitischen Gemeinschaften in Bad Schönbrunn ob Zug, Basel, Genf, Luzern und Zürich (Provinzialat). Schweizer Jesuiten wirken auch in China, Deutschland und Italien. Die Schweizer Jesuiten engagieren sich in zwei Bildungshäusern ( Lassalle-Haus / Lassalle-Institut ) in Bad Schönbrunn und Notre-Dame de la Route in Fribourg / Villars-sur-Glâne , fünf Hochschulgemeinden und als Herausgeber von einer Zeitschrift (Zeitschrift Revue Choisir).

Ab 1874 waren die Jesuiten in der Schweiz in der Verfassung verboten. Erst mit der Volksabstimmung von 1973 wurden die Jesuitenartikel aufgehoben. [54]

Wahrnehmung

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde den Jesuiten vorgeworfen, sie seien ausführendes Organ der „Weltherrschaftsabsicht der römischen Curie“ [55] und „Werkzeug des kirchlichen Absolutismus“. [56] Wegen der in der Ausbildung angelegten stark intellektuellen Ausrichtung des Ordens (bzw. des Jesuitismus [57] ) und der dessen Mitgliedern nachgesagten Bereitschaft, die Realität aus theologischen Erwägungen umzudeuten, sind Jesuiten seit jeher als stark polarisierend wahrgenommen worden. [58] Das Kürzel SJ (für Societas Jesu) hinter dem Namen wird im Volksmund auch als „schlaue Jungs“ interpretiert.

Jesuiten in leitenden kirchlichen Ämtern

Jesuiten verpflichten sich nach der Weisung ihres Ordensgründers am Tag ihrer Letzten Gelübde auch, kein Bischofsamt anzustreben. Da sie zugleich dem Papst besonderen Gehorsam „de missionibus“ geloben, dh sich dazu verpflichten, sich vom Papst überallhin senden zu lassen, können sie sich jedoch auch nicht verweigern, wenn der Papst beschließt, sie auf einen Bischofsstuhl zu berufen. Deshalb gab und gibt es auch Bischöfe aus dem Jesuitenorden, wenngleich nicht viele. So war z. B. der frühere Erzbischof von Mailand und Kardinal Carlo Maria Martini , einer der Favoriten bei der Papstwahl nach dem Tode von Johannes Paul II., Jesuit. Mit Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien wurde am 13. März 2013 erstmals ein Jesuit zum Papst gewählt (Papstname Franziskus ).

Sexueller Missbrauch durch Jesuiten

In mehreren Ländern verübten auch Mitglieder des Jesuitenordens sexuelle Missbrauchshandlungen an Kindern und Jugendlichen.

Vereinigte Staaten

Die Jesuitenprovinz Oregon im Nordwesten der USA, die Einrichtungen in den US-Bundesstaaten Oregon, Washington State, Idaho, Montana und Alaska unterhält, einigte sich 2009 mit einem Teil der betroffenen Missbrauchsopfer. Anschließend meldete sie Insolvenz nach Chapter 11 an und beugte damit einer möglichen Sammelklage von weiteren Missbrauchsopfern auf finanzielle Entschädigung vor. [59] Nachdem die Opfer argumentiert hatten, dass diese Jesuitenprovinz immer noch wohlhabend sei, weil sie mehrere Universitäten, Schulen und Grundstücke besitze, einigte sich die Nordwest-Provinz im März 2011 mit etwa 500 Missbrauchsopfern auf Entschädigungszahlungen in Höhe von etwa 166 Millionen US-Dollar. Viele der Betroffenen waren Indianer oder Ureinwohner Alaskas. Die Missbrauchsopfer warfen den Jesuiten vor, die Region als Abschiebeplatz für Problempriester missbraucht zu haben. [60]

Deutschland

In Deutschland löste ein Brief des Jesuiten Klaus Mertes Anfang 2010 eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche sowie in Bildungseinrichtungen aus. Der vom Jesuitenorden beauftragte Untersuchungsbericht zu Missbrauch in deutschen Einrichtungen des Jesuitenordens sprach im Mai 2010 von mindestens 205 Opfern, die körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden waren, unter anderem am Canisius-Kolleg Berlin , am Kolleg St. Blasien und am Aloisiuskolleg in Bonn-Bad Godesberg . Der Bericht kritisierte unter anderem auch, dass die Taten durch Angehörige des Ordens systematisch vertuscht worden waren. [61] Den Opfern bot der Jesuitenorden Anfang 2011 – anders als später die deutschen Bistümer mit gestaffelten Beträgen bis maximal 5000 Euro [62] – eine pauschale Anerkennungszahlung von jeweils 5000 Euro an, was von Vertretern der Opfer als zu niedrig zurückgewiesen wurde. [63]

Siehe auch

Literatur

Ordensgeschichte

Jesuitenpädagogik

 • Bernhard Duhr: Text der Studienordnung von 1599 und 1832. In: Bernhard Duhr: Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Herder, Freiburg 1896.
 • François de Dainville: L'éducation des Jésuites (XVIe-XVIIIe siècles). Minuit, Paris 1978, ISBN 2-7073-0222-8 .
 • Rüdiger Funiok, Harald Schöndorf (Hrsg.): Ignatius von Loyola und die Pädagogik der Jesuiten. Ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung. Auer, Donauwörth 2000, ISBN 3-403-03225-6 .
 • Klaus Mertes : Verantwortung lernen – Schule im Geist der Exerzitien (= Ignatianische Impulse, Bd. 6). Echter, Würzburg 2004, ISBN 3-429-02537-0 .

Weitere Themen

Jesuiten heute

 • Peter Claus Hartmann: Die Jesuiten. Beck'sche Reihe 2171. Beck, München 2001, ISBN 3-406-44771-6 .
 • Hans Zollner: Jesuiten am Anfang des 3. Jahrtausends. Die 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu. In: Geist und Leben . 82 (2009), S. 63–77.
 • Stefan Kiechle: Jesuiten. Zwischen Klischee und Realität. Topos plus, Kevelaer 2013, ISBN 978-3-8367-0848-7 .

Weblinks

Wiktionary: Jesuit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Der Aufbau der Gesellschaft Jesu. Webseite der Jesuiten in Deutschland, abgerufen am 4. Februar 2019 .
 2. Antonia Kleikamp: Jesuiten, der größte katholische Männerorden der Welt . In: Die Welt vom 5. August 2014; abgerufen am 5. Mai 2016.
 3. Statistische Daten 2017 der Gesellschaft Jesu ( Memento vom 25. September 2017 im Internet Archive )
 4. Ignatius von Loyola: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu . Hrsg.: Peter Knauer (= Deutsche Werkausgabe . Band   2 ). Echter, Würzburg 1998, ISBN 978-3-429-01957-0 , S. 54, Anm. 184 (mit Verweis auf Monumenta Ignatiana , Fontes narrativi II, S. 476).
 5. Sybille Grübel: „Eine rechte Jesuitin“ – Antonia Werr und die Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu. In: Ulrich Wagner (Hrsg.): Geschichte der Stadt Würzburg. 4 Bände, Band I-III/2, Theiss, Stuttgart 2001–2007; III/1–2: Vom Übergang an Bayern bis zum 21. Jahrhundert. 2007, ISBN 978-3-8062-1478-9 , S. 450–452 und 1303 f.
 6. Jerzy Henryk Skrabania , Gesungener Glaube. Musik im Kontext jesuitischer Missionspraxis unter den Chiquitos, in: Christian Storch (Hrsg.): Die Musik- und Theaterpraxis der Jesuiten im kolonialen Amerika, Sinzig 2015, S. 111.
 7. Henry Kamen: Empire, How Spain Became a World Power. Perennial, 2004, ISBN 0-06-093264-3 .
 8. Tom Sorell: Descartes , Herder, Freiburg im Breisgau 1999, S. 125.
 9. Amir Alexander, „Infinitesmial, How a dangerous mathematical Theory shaped the modern World.“ Seiten 178–180. ISBN 978-0-374-17681-5
 10. Ignatius von Loyola : Die Exerzitien. 13. Auflage. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 2005, ISBN 3-89411-028-7 , Randziffer 365.
 11. Helga Fabritius: Tod dem König? Die Papisten-Verschwörung in England. In: Stiftung Kloster Dalheim (Hrsg.): Verschwörungstheorien – früher und heute . Begleitbuch zur Sonderausstellung der Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur vom 18. Mai 2019 bis 22. März 2020. Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2020, ISBN 978-3-7425-0495-1 , S. 38–47, hier S. 45 f.
 12. Sabina Pavone: Anti-Jesuitism in a Global Perspective . In: Ines G. Županov (Hrsg.): The Oxford Handbook of the Jesuits , S. 833–854, hier S. 834.
 13. Ralf Klausnitzer: Poesie und Konspiration. Beziehungssinn und Zeichenökonomie von Verschwörungsszenarien in Publizistik, Literatur und Wissenschaft 1750–1850 . de Gruyter, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-097332-7 , S. 184 ff.
 14. Helmut Reinalter : Jesuiten-Verschwörung . In: derselbe (Hrsg.): Handbuch der Verschwörungstheorien. Salier Verlag, Leipzig 2018, S. 156 f.
 15. Marc Lindeijer, Jo Luyten, Kristien Suenens: The Quick Downfall and Slow Rise of the Jesuit Order in the Low Countries . In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850 (= KADOC-Studies on Religion, Culture and Society, Bd. 25). Leuven University Press, Leuven 2019, ISBN 978-94-6270-221-9 , S. 13–47.
 16. Joep van Gennip: „Contulit hos virtus, expulit invidia“. The Suppression of the Jesuits of the Flemish-Belgian Province und Michel Hermans: The „Suppressions“ of the Society of Jesus in the Gallo-Belgian Province . In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850 . Leuven University Press, Leuven 2019.
 17. Marek Inglot: The Jesuits of the Low Countries and the Society of Jesus in Russia . In: Leo Kenis, Marc Lindeijer (Hrsg.): The Survival of the Jesuits in the Low Countries, 1773–1850 . Leuven University Press, Leuven 2019, S. 147–167.
 18. Vincent A. Lapomarda, SJ, STL | College of the Holy Cross. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 3. August 2018 ; abgerufen am 19. Oktober 2018 (englisch).
 19. Jesuits Who Died in Concentration Camps. In: Catholics and the Holocaust. Dinand Library College of the Holy Cross, Worcester, MA 2000
 20. Vincent A. Lapomarda; The Jesuits and the Third Reich; 2nd Edn, Edwin Mellen Press; 2005; Appendix A
 21. Glaube und Gerechtigkeit. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 21. September 2011 ; abgerufen am 18. März 2013 .
 22. Jedes zehnte Mitglied im US-Kongress ist Jesuitenschüler. kath.net, 12. Januar 2013, abgerufen am 5. Oktober 2014
 23. Brief von Papst Benedikt XVI. an den Generaloberen. 10. Januar 2008 , in: Dekrete der 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu . München 2008, ISBN 978-3-00-025250-1 , S. 149 ( jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).
 24. Ansprache von Papst Benedikt XVI. an die Generalkongregation. Audienz am 21. Februar 2008 , in: Dekrete der 35. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu . München 2008, ISBN 978-3-00-025250-1 , S. 157 ( jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).
 25. Der Papst und seine Jesuiten . In: Laudetur Jesus Christus . ( Der Papst und seine Jesuiten ( Memento vom 7. Oktober 2017 im Internet Archive ) [abgerufen am 18. Januar 2018]).
 26. jesuiten.org: Generalkongregation. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 19. Januar 2018 ; abgerufen am 18. Januar 2018 .
 27. Der neue General der Jesuiten: Pater Sosa aus Venezuela , abgerufen am 14. Oktober 2016.
 28. Dekrete der 36. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu . München 2017, ISBN 978-3-00-056637-0 , S. 76 ( jesuiten.org [PDF; abgerufen am 4. Februar 2019]).
 29. Neue Jesuitenprovinz Zentraleuropa am Start , Domradio, 27. April 2021.
 30. Pia Dyckmans: Über sich hinaus: Provinzen wachsen zusammen . In: Jesuiten , ISSN 1613-3889 , Jg. 70 (2019), Heft 2, S. 26–27, hier S. 26.
 31. Aus fünf wird eins – Jesuiten schliessen sich zusammen. Abgerufen am 19. Oktober 2018 (Schweizer Hochdeutsch).
 32. jesuiten.ord: Neuer Provinzial für neue Provinz Zentraleuropa , 31. Juli 2020.
 33. Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 20. April 2020 .
 34. Geschichte der Hochschule: Sankt Georgen. Abgerufen am 20. April 2020 .
 35. Frederik Schulze: Auswanderung als nationalistisches Projekt: ,Deutschtum' und Kolonialdiskurse im südlichen Brasilien (1824–1941) . Böhlau Verlag Köln Weimar, 2016, ISBN 978-3-412-50547-9 ( google.de [abgerufen am 20. April 2020]).
 36. Ludwig Wiedenmann SJ: 200 Jahre weltweite Jesuitenmission. (PDF) Jesuitenmission Nürnberg, abgerufen am 20. April 2020 .
 37. Vor 100 Jahren wurde das Jesuitengesetz aufgehoben. Abgerufen am 20. April 2020 .
 38. Jesuiten (20. Jahrhundert) – Historisches Lexikon Bayerns. Abgerufen am 20. April 2020 .
 39. Klaus Schatz: Geschichte der deutschen Jesuiten . Band   V , 2013, ISBN 978-3-402-12967-8 .
 40. In Gedenken an Johannes Siebner SJ . In: Jesuiten.Org vom 16. Juli 2020; abgerufen am 29. Juli 2020.
 41. Jan Roser SJ , abgerufen am 4. August 2020.
 42. Wo wir sind. In: Jesuiten.org. Abgerufen am 19. Oktober 2018 .
 43. Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 20. April 2020 .
 44. Zeit intensiver zu leben. Exerzitien. In: Webseite der Jesuiten in Deutschland. Abgerufen am 4. Februar 2019 .
 45. Exerzitien auf der Straße – Respektvolles Hören und Sehen. In: StrassenExerzitien.de. Abgerufen am 23. Oktober 2018 .
 46. Michael Johannes Schindler: Gott auf der Straße – Studie zu theologischen Entdeckungen bei den Straßenexerzitien . Hrsg.: Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie. Band   54 . LIT, Berlin 2016, ISBN 978-3-643-13295-6 , S.   464 .
 47. Die Publikation Jesuiten . Webseite der Jesuiten in Deutschland, abgerufen am 4. Februar 2019 .
 48. Jesuiten-Fluechtlingsdienst – Übersicht. Abgerufen am 19. Oktober 2018 .
 49. jesuiten-fluechtlingsdienst.de , abgerufen am 7. April 2013.
 50. Maria Jans-Wenstrup, Klaus Kleffner: Exerzitien am anderen Ort: Straßenexerzitien als geistliche Erfahrung durch fremde Orte . In: Lebendige Seelsorge . Nr.   68 , 2013, S.   215–220 ( http://www.strassenexerzitien.de/?page_id=289 online auf StrassenExerzitien.de [abgerufen am 6. November 2018]).
 51. Die Philosophen von Grünau ( Memento vom 4. Dezember 2016 im Internet Archive ) Artikel der Leipziger Volkszeitung vom 18. April 2011, zitiert auf qm-gruenau.de
 52. Club der Nachdenklichen gruen-as.de (Ausgabe 2007/45).
 53. Jesuitenkirche Freiburg. Abgerufen am 19. Oktober 2018 .
 54. Klaus Schatz: Geschichte der Schweizer Jesuiten (1947–1983) . Aschendorff, Münster 2017, S. 43–57.
 55. Joseph Hubert Reinkens : Melchior von Diepenbrock. Ein Zeit- und Lebensbild. L. Fernau, Leipzig 1881, S. 254.
 56. Leopold Sedlnitzky von Choltitz : Selbstbiographie des Grafen Leopold vin Sedlnitzky von Choltitz Fürstbischof von Breslau † 1871. Nach seinem Tode aus seinen Papieren herausgegeben. W. Hertz, Berlin 1872, S. 83 f.
 57. Jakob Buchmann: Ueber und gegen den Jesuitisms. Zwanglose Abhandlungen über die jesuitische Taktik und Vollkommenheit, den jesuitischen Eid und Primat. A. Gosohorsky, Breslau 1872.
 58. FAZ: Die Wahl des Papstes: Der Jesuiten-Orden. Wer mit dem Teufel kämpft, muss die Seiten schnell wechseln können
 59. Schutzmaßnahme: Jesuitenorden beantragt Insolvenz in den USA . Focus online. 21. Februar 2010. Abgerufen am 2. Oktober 2013.
 60. Sexueller Missbrauch: Jesuiten zahlen 166 Millionen Dollar Entschädigung . Spiegel-online. 25. März 2011. Abgerufen am 29. September 2013.
 61. Missbrauch: Jesuiten-Bericht bringt grausige Details ans Licht . Spiegel-online. 27. Mai 2010. Abgerufen am 2. Oktober 2013.
 62. Wolfgang Wagner: Missbrauch in der Kirche. Kirche empört Missbrauchsopfer . In: Frankfurter Rundschau . 2. März 2011 ( online [abgerufen am 8. November 2013]).
 63. Entschädigung für Missbrauch: Opfer lehnen Jesuiten-Angebot ab . Spiegel-online. 27. Januar 2011. Abgerufen am 8. November 2013.