Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Keizer

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De Duitse titel keizer (vrouwelijke keizerin ) is afgeleid van de naam van de Romeinse politicus Gaius Iulius Caesar , die aan het einde van de Romeinse Republiek als feitelijk staatshoofd fungeerde. De regel en zelden ook het gebied van de heerschappij worden imperium genoemd . In de oudheid, sinds de tijd van Augustus , de achterneef van Caesar, werden de heersers van het Romeinse Rijk keizer Caesar Augustus genoemd (zie ook Principaat en Late Oudheid ). Terwijl in het Oost-Romeins-Byzantijnse rijk het rijk tot 1453 bestond, verviel het West-Romeinse rijk in 476 of 480, afhankelijk van je standpunt.

In de Europese Middeleeuwen , na de “vernieuwing” van het westerse rijk door Karel de Grote in 800, werden de heersers van het Frankische Rijk en later van het Heilige Roomse Rijk, gekroond door de paus, ook wel keizers genoemd. Het reeds bestaande heilige aspect van het rijk werd christelijker geïnterpreteerd dan voorheen, de westerse keizers werden gezien als beschermers van het Westen en van het christelijk geloof. In verband hiermee zouden zij ook recht moeten hebben op de ere-soevereiniteit over de Latijns-christelijke koningen, hoewel dit in feite onmogelijk of moeilijk afdwingbaar was. Het middeleeuwse rijk was daarom een ​​"verhoogde koninklijke heerschappij". [1] In de moderne tijd verloor de titel zijn heilige en universele karakter, werd steeds meer identiek aan de titel van koning en verwees ook naar niet-christelijke, niet-Europese heersers, vooral als ze een goddelijke oorsprong beweerden. Sinds 1979 is de Tennō van Japan de enige monarch die keizer wordt genoemd.

etymologie

De Oudhoogduitse keisar is afgeleid van de Latijnse eigennaam Caesar door Gaius Iulius Caesar, die in de oudheid werd uitgesproken als [kaisar], in het Grieks [kaisar] of [kaisaros]. De verandering van de eigennaam Caesar in de titel van heerser Caesar vond plaats in een proces dat acht en een halve decennia duurde vanaf de dood van Gaius Julius Caesar in 44 voor Christus. Tot de inhuldiging van keizer Claudius in het jaar 41 na Christus. Tegelijkertijd was keisar waarschijnlijk het oudste Latijnse leenwoord in het Germaans. De historisch en cultureel katholieke volkeren van Oost-Centraal-Europa zoals Polen, Tsjechen en Hongaren spreken van "Cesarz", "Císař" en "Császár". Pas in de Middeleeuwen daarentegen ontstond het oude Slavische lenen, wat later leidde tot het woord tsaar . [2]

In de Romaanse talen daarentegen, een woord ontleend aan Imperator - de titel van militair opperbevelhebber in de zin van generaal , die Augustus ook had geleid, maar die pas vanaf Nero een integraal onderdeel werd van de Romeinse keizerlijke titel - geeft de keizer, zoals de Italiaanse imperatore, de Spaanse emperador of de Franse empereur, waaraan het Engels keizer gaat ook weer terug. Zelfs in het Albanese woord mbret voor 'koning' is de imperator nog te herkennen.

In Middelhoogduitse schriften komen meestal de spellingen kayser , keizer of keyer voor.

De keizerlijke titel in het oude Romeinse rijk

Standbeeld van Augustus

De opkomst van de keizerlijke titel onder Augustus

Na Gaius Iulius Caesar in de jaren 49 tot 45 v.Chr. Nadat hij in de burgeroorlog als enige heerschappij over het Romeinse rijk had verkregen, durfde hij niet de titel van koning te verwerven, die de Romeinen haatten. Aangezien de vroege Romeinse Republiek het buitengewone ambt van dictator kende in tijden van nood, werd Caesar door de Senaat tot Dictator perpetuus ("dictator voor het leven") gekozen .

Hij droeg ook de titel Imperator , die, net als Imperium, is afgeleid van imperare ("bevel") en oorspronkelijk verwees naar het militaire bevel over een legioen . Ten tijde van de republiek kon elke commandant van een legioen door zijn troepen tot keizer worden uitgeroepen. Later werd de titel voorbehouden aan de keizers alleen. Het duidde de echte bron van hun macht aan, de militaire macht.

De eerste keizer in de geschiedenis wordt over het algemeen niet als Caesar beschouwd, maar zijn achterneef Gaius Octavius, die later Augustus werd . Na de moord op Caesar in 44 voor Christus nam hij deel. Chr. De naam, aangezien de dictator hem testamentair had aangenomen . Hij noemde zichzelf vanaf 42 voor Christus. BC tot 38 BC Gaius Iulius divi filius Caesar (ook "Gaius Iulius Caesar, zoon van de vergoddelijkte"), tot 27 voor Christus. BC Keizer Caesar divi filius (hij gebruikte officieel niet de bijnaam Octavianus , waarmee hij bekend is bij historici).

Nadat hij alle concurrenten om de macht had uitgeschakeld, vermomde hij zijn feitelijke monarchale positie, die formeel werd veiliggesteld door het verlenen van enkele belangrijke uitzonderlijke bevoegdheden ( tribunicia potestas , imperium proconsulare maius ), onder de bescheiden klinkende titel princeps , voorheen bekend als princeps senatus ("Eerste van de Senaat") had een eerste onder gelijken aangewezen, maar werd nu gezien als de "eerste burger". Uit deze titel kwamen de woorden principe (Italiaans) en prins (Frans, Engels) voort, wat "prins" betekent. Het Duitse woord " Prinz " komt van de oude Franse prins .

Voor het vermeende "herstel van de republiek" kende de Senaat Octavianus in 27 v.Chr De eretitel Augustus , de "sublieme", waaronder hij de geschiedenis in ging. Vanaf dat moment werd hij officieel Imperator Caesar Augustus genoemd , en alle drie de componenten van zijn naam werden in de loop van de tijd titels van heersers: niet alleen Caesar en Augustus evenals de titel Imperator (das praenomen imperatoris ), maar ook zijn staatskantoren, de hoogste in Rome, werd praktisch erfelijk in zijn familie, zodat het principaat de facto een monarchie was , terwijl de iure in de res publica bleef leven. De oorsprong van het rijk als uitzonderlijk ambt bleef altijd bewaard door het feit dat het ambt nooit erfelijk de iure was : ook in de late oudheid moest de vermoedelijke opvolger zijn medekeizer worden tijdens het leven van de voorganger om een vlotte troonopvolging. Tegelijkertijd zorgde het eeuwig uitzonderlijke karakter van de keizerlijke positie ervoor dat enerzijds de positie van de Romeinse heersers altijd werd bedreigd omdat hun legitimiteit broos was, maar anderzijds beschikten ze over een overvloed aan macht die niet werd beperkt door enige wet of oppositie. Hun actiemogelijkheden werden alleen beperkt door het feit dat ze bij verlies van acceptatie rekening moesten houden met aanslagen en usurpaties .

Sinds keizer Claudius is de naam Caesar eindelijk onderdeel geworden van de titulatuur van de Romeinse heerser. De buren van het rijk gebruikten het daarom al snel als een naam voor de Romeinse monarch - deze praktijk heerste al vroeg in de Germaanse en Slavische talen, evenals in het Perzisch en Arabisch. In het Reto-Romaans zijn de namen van de heerser echter meestal afgeleid van imperator .

Sinds uiterlijk Vespasianus zijn alle speciale bevoegdheden aan elke keizer toegewezen toen hij aantrad en toen ze werden erkend door de Senaat. Vanaf dat moment droegen alle Romeinse heersers tot het einde van de oudheid de drie namen of titels van Imperator Caesar Augustus , aangevuld met hun individuele namen en eventuele bijnamen. De oorsprong van het rijk in de uitzonderlijke machten van Augustus bleef altijd herkenbaar.

De keizer in de late oudheid

De betekenis van de titel Augustus veranderde in de late oudheid . Gedurende de tijd van de tetrarchie van keizer Diocletianus waren er twee Augusti , d.w.z. senior keizers, die elk hun eigen domein hadden. Formeel bleef het rijk een monarchie waarin slechts één heerser anderen toestond om deel te nemen aan zijn rijk; als de hiërarchie niet duidelijk was, bestond het risico van geschillen over de rangorde tot aan een burgeroorlog. Een tendens naar deze ontwikkeling was al merkbaar tijdens de keizerlijke crisis van de 3e eeuw , toen verschillende keizers medekeizers aanstelden. Een junior keizer en aangewezen opvolger werd meestal Caesar genoemd (zie hieronder). Na 285 was er zelden (324-337; 361-364) slechts één enkele Augustus , keizerlijke colleges van Augusti (en gedeeltelijk ook Caesares ) werden de regel. Sinds Valentinianus I en Valens heeft een keizer als Augustus gewoonlijk geregeerd in het westen en een andere in het oosten. Na de dood van Theodosius I , de laatste keizer van het hele rijk, werd deze ontwikkeling in feite definitief in 395 ( rijksdeling van 395 ), aangezien het westerse rijk in 476/80 afliep. Vanuit het oogpunt van de Oost-Romeinse keizers betekende dit echter alleen dat het Westen weer aan hen onderworpen was - een claim die Justinianus toen feitelijk militair probeerde af te dwingen. In feite was er volgens het grondwettelijk recht nooit een verdeling van het Romeinse rijk, alleen een verdeling van het rijk; Toen dit eindigde, had de overgebleven Augustus een formele claim om over het hele (voormalige) rijk te heersen.

Het laat-antieke rijk verwierp grotendeels, maar nooit volledig, de ideologie van het Augustaanse principaat ; Sinds Diocletianus hebben de keizers zich openlijk als monarchen gepresenteerd en hun positie gedocumenteerd met insignes zoals de diadeem en een verfijnde hofceremonie. In feite hadden ze echter minder macht dan in de vroege en hoge keizerlijke tijden; dit geldt vooral voor de West-Romeinse heersers.

In het westen eindigde de reeks Romeinse keizers in 476 met Romulus Augustulus en 480 met Julius Nepos , in het oosten verliet Herakleios de titel van imperator (of autocrator ) rond 625 en gebruikte voortaan de naam basileus - dit eindigde het laatantieke rijk en het Grieks-Byzantijnse rijk begon.

Speciale betekenissen van de titel "Caesar"

Voor het eerst onder Galba , daarna sinds de tijd van keizer Hadrianus , werd de titel Caesar (zonder de toevoeging van Augustus ) toegepast op de aangewezen opvolger van de heerser. De keizerlijke hervorming onder keizer Diocletianus voorzag vervolgens in een tetrarchie van twee senior keizers ( Augusti ) en twee ondergeschikte junior keizers ( Caesares ). Dit bleef lange tijd de norm, dus Constantijn de Grote maakte zijn zonen Caesares . Alleen keizer Valentinianus I verhief zijn zoon Gratianus tot Augustus . Vanaf dat moment werden alleen die onderkeizers die geen zonen van de heersende Augustus waren, naar Caesares verheven .

In het Byzantijnse rijk bleef Caesar tot Justinianus II deel uitmaken van de officiële keizerlijke titel. Het blijft dan verschijnen als een speciale eretitel, bijna uitsluitend binnen de keizerlijke familie. Onder Alexios I. Komnenos verloor de titel deze betekenis en werd later gedevalueerd tot een eretitel.

Het heilige aspect van het rijk

Een van de hoogste ambten in het oude Rome was die van de hogepriester, de Pontifex Maximus , die Caesar al had bekleed. sinds 12 v.Chr Alle keizers waren ook Pontifex Maximus. Dit gaf Augustus en zijn opvolgers een heilige waardigheid naast hun wereldlijke waardigheid. De heilige dimensie van het rijk kon terugkijken op een lange traditie die al was begonnen in het oude Oosten en, vooral in het Hellenisme , was doorgedrongen tot in het Middellandse Zeegebied. Caesar was na zijn dood al vergoddelijkt, zijn opvolger Augustus werd impliciet dichter bij de goden gebracht en deze lijn werd in het oude Rome voortgezet. Het culmineerde uiteindelijk in de rigide hofceremonie van de late oudheid . Na de kerstening onder Constantijn de Grote werd de heidense titel Pontifex Maximus afgeschaft (zij het eerst onder Gratianus en Theodosius I ), maar de heiligheid van de keizerlijke waardigheid bleef grotendeels onaangetast, aangezien het idee van goddelijkheid zich nu ontwikkelde.

De Byzantijnse keizers, de Russische tsaren en de keizers van het Heilige Roomse Rijk ontleenden aan de heilige riten van hun kroning , die soms worden opgevat als sacrament , een priesterlijke positie en de claim op gelijke voet te staan ​​met de paus als de hoogste seculiere hoogwaardigheidsbekleders. Deze bewering en de daarmee samenhangende interventies van de keizers op kerkelijk gebied leidden in de 11e eeuw in het Westen tot een ernstig conflict tussen het Romeins-Duitse Rijk en het Romeinse pausdom , de investituurcontroverse , waarin laatstgenoemde grotendeels de overhand had en later zelfs voor zelf beweerde het rijk en zelfs de verkiezing van de Rex Romanorum te hebben . Deze claim werd echter uiteindelijk in de 14e eeuw afgewezen (zie Gouden Stier ). Maar ook in de andere westerse koninkrijken was er een geschil, zo niet met deze ernst. In het oosten - zowel in Byzantium als in Rusland - slaagden de keizers en tsaren er altijd in voorrang te behouden op de patriarchen van hun respectieve orthodoxe kerken .

De precaire positie van de Romeinse keizer

In de ogen van veel oude historici was de Romeinse monarchie een "acceptatiesysteem" ( Egon Flaig ): Zoals elke legitieme regering was de Romeinse monarchie afhankelijk van de goedkeuring of op zijn minst tolerantie van de meerderheid; Door hun oorsprong in een uitzonderlijk ambt was het voor de Romeinse heersers bijzonder moeilijk om dit veilig te stellen. Aangezien men formeel nog in de res publica leefde, was er geen enkele, onbetwistbare bron van legitimiteit (zoals opvolging of verkiezing) voor een autocratische heerser. Juist daarom was de keizerlijke positie de iure niet erfelijk. Het is waar dat het rijk als zodanig al snel na Augustus onbetwist was, maar de persoon van de vorst was in Rome bijzonder gemakkelijk in twijfel te trekken, en zijn legitimiteit werd bijzonder gemakkelijk in twijfel getrokken. De keizer moest dus worden geaccepteerd door de relevante groepen in het rijk, zodat hij aan de macht kon blijven. Deze groepen waren aanvankelijk (27 v. Chr. tot ongeveer 260 n. Chr.) de Senaat, het plebs urbana in Rome en het leger ( pretorianen en legioensoldaten ). Er kon geen autoriteit ontstaan ​​die de autoriteit van een persoon als geheel bindend maakte; er was nooit een algemeen aanvaarde regel in het geval van een controversiële opvolging. Noch de Senaat, noch het plebs urbana of het leger waren bevoegd om een ​​keizer te benoemen of te verwijderen - als een van deze groepen een nieuwe heerser uitriep, moest hij eerst kopen, chanteren of vechten voor de goedkeuring van de andere groepen. [3] Het leger, als de belangrijkste machtsfactor, kreeg al snel de overhand. In 37 na Christus riepen de soldaten Caligula uit tot keizer, wat de andere twee instellingen moesten accepteren. Maar ook het leger was niet homogeen. Geen enkel deel van het leger kon namens anderen spreken, zodat het gewapende conflict tussen verschillende keizerlijke kandidaten tot de beslissing moest leiden ( vierkeizerjaar , tweede vierkeizerjaar ). Pas toen een deel van het leger de overhand kreeg, kon het heersen over de verheffing van de keizer. Het door Diocletianus ingevoerde systeem van tetrarchische heerschappij leidde tot een overeenkomstig aantal legers die mogelijk weer tegenover elkaar zouden kunnen staan ​​- dit geval deed zich ook voor tijdens de ontbinding van de Romeinse tetrarchie na 306.

De machtsovername door een usurpatie betekende dat de regerende keizer stierf of werd omvergeworpen. Daarom moest de pretendent proberen het centrum zoveel mogelijk te beheersen. Dit gold voor het principiële tijdperk (inclusief de tijd van de soldatenkeizers ). Met uitzondering van Postumus , Zenobia en de keizers van de tetrarchie, streefden ze bijna allemaal naar heerschappij over het hele rijk. In de latere 4e eeuw, toen het meervoudige rijk zich vestigde en een regionale taakverdeling onder de leden van het keizerlijke college meer en meer tot stand kwam, veranderde dit fundamenteel. De usurpators na Constantijn I wilden meestal niet het hele rijk regeren, maar alleen hun deel (zoals Magnus Maximus ).

Deze situatie liet twee mogelijkheden toe: of de regionale keizers onderwierpen zich aan de centrale keizer, of de domeinen werden in feite opgedeeld. Als gevolg van deze laatste ontwikkeling kon het Romeinse Rijk nauwelijks reageren op spanningen als geheel. Er was niet langer een centrum van het hele rijk, maar meerdere centra. Er was geen kapitaal of instelling meer die het rijk van Syrië tot Spanje schoor. De ontwikkelingen liepen uiteen: in het oosten hield het rijk stand, in het westen werd het in de 5e eeuw geleidelijk gemarginaliseerd door de militaire meesters ( magistri militum ). Niettemin bleef de militaire kracht van het rijk lange tijd relatief intact, en de twee helften van het rijk, die sinds 395 feitelijk definitief waren verdeeld, werkten vaak nauw samen en zagen zichzelf niet als afzonderlijke staten, maar als één en dezelfde. res publica . Tot 450 werden beide helften geregeerd door nauw verwante keizers.

Valentinianus I had rond 370 het kantoor van de legermeester versterkt. Hij had zijn zoon Gratianus opgevoed tot de tweede Augustus in het westelijke rijk. Toen Valentinianus stierf, brachten de twee militaire meesters Equitus en Merobaudes de 4-jarige zoon Valentinian II tot Augustus. Gratianus aanvaardde deze daad.Hiermee hadden de legermeesters voor het eerst als keizer-makers opgetreden in ongehoorzaamheid aan de wil van de overledene en in oppositie tegen de zittende keizer; Valentinianus was echter de halfbroer van Gratianus, dus dit was geen daad tegen de keizerlijke familie. 15 jaar later was er een confrontatie tussen Valentinianus en Arbogast , waarbij de keizer probeerde zijn meester te ontslaan, maar dit lukte niet. Hij verscheurde het ontslagbewijs met de woorden: "Je hebt me het ambt niet gegeven en je zult het niet van me kunnen afnemen" ( Zosimos IV 53v.). Na de dood van zijn voorganger (waarschijnlijk zijn vader), de Frankische legermeester Bauto , was Arbogast door de officieren verheven tot zijn opvolger, de eerste echte usurpatie van het ambt van legermeester. Dat moest de jonge keizer accepteren. De Army Master's Office werd zo een onafhankelijke instelling naast het Imperial Office. De daaropvolgende keizers van het westen hadden de controle over het leger verloren. Dat was het begin van het einde van het West-Romeinse Rijk. Uiterlijk met de moord op keizer Valentinianus III. Dit verval werd bezegeld door de volgelingen van de legermeester Flavius ​​​​Aëtius, die hij kort daarvoor, in 455, met eigen handen had gedood: de bevrijdingspoging was mislukt.

In Ostrom daarentegen slaagden de heersers erin de vrijheid van handelen te handhaven tegenover machtige aristocraten en het leger; De laatste drie decennia van de 5e eeuw waren hier beslissend, toen keizer Leo de overweldigende legermeester Aspar doodde en Anastasius ook in staat was om de macht van de Isauriërs tegen 498 terug te dringen. Vanaf dat moment waren de Oost-Romeinse keizers weer de onbetwiste heersers in het rijk, en in de 6e eeuw wist de belangrijkste van hen, Justinianus , zijn heerschappij zelfs weer uit te breiden over grote delen van het verloren Westen. Onder hem bereikte de laat-antieke hofceremonie, die de keizer moest opnemen en zo onaantastbaar mogelijk moest maken, zijn hoogtepunt; het werd behouden en verfijnd in de Byzantijnse tijd.

Het Byzantijnse rijk en de keizerlijke titels die ervan zijn afgeleid

Byzantium

In het Byzantijnse rijk ging de Romeinse keizerlijke traditie ongeveer 800 jaar door na het einde van de oudheid in de 7e eeuw - totdat Constantinopel in 1453 door de Turken werd veroverd . Onder keizer Herakleios (610–641) werd de Griekse titel vervangen door de De Latijnse Augustus Imperator Basileus werd geïntroduceerd, die rekening hield met de toenemende vergrijzing van het rijk. De respectievelijke basileus van Byzantium heeft nooit het grondwettelijke recht opgegeven om de rechtsopvolger van de oude Romeinse keizers te zijn. Met de titel Basileus ton Rhomaion , "Heer van de Romeinen", uitgebreid sinds 812, maakten de keizers in Constantinopel deze claim nog duidelijker. Vermoedelijk diende dit als een speciale afbakening naar het rijk in het westen, dat in 800 door Karel de Grote werd vernieuwd, wat echter controversieel is in onderzoek. De titel van de Byzantijnse hoofdkeizer was ook autocrator , terwijl basileus - vooral sinds de 10e eeuw - aan medekeizers werd gegeven.

Tijdens de kruistochten werd Constantinopel in 1204 op instigatie van Venetië ingenomen door de kruisvaarderslegers. In Constantinopel en andere gebieden geregeerd door de "Latijnen" (katholieken), ontstond het zogenaamde Latijnse rijk , een kruisvaardersstaat die afhankelijk was van het pauselijke Rome en Venetië en voornamelijk werd geregeerd door Franse edelen. Hetzelfde werd in feite - zowel door succesvolle "Griekse" tegenoffensief als door het streven naar onafhankelijkheid van zijn eigen "Frankische" vazallen - al snel beperkt tot de hoofdstad Constantinopel. Met hun herovering door de Griekse keizers van Nikaia in 1261 eindigde het Latijnse rijk, de laatste keizer Boudewijn II (1228–1261) stierf in ballingschap in 1273. Zijn zoon Philipp von Courtenay handhaafde echter zijn aanspraak op de troon als titulair keizer († 1283), zijn kleindochter Katherina II von Courtenay († 1346) schonk de Latijnse keizertitel aan haar zoon Robert von Anjou , prins van Taranto († 1366) . Nadat de Tarentine Anjou in 1373 uitstierf, viel het titulaire rijk in handen van Jacques des Baux en na zijn dood van de Franse prins Ludwig I (Louis I) , hertog van Anjou († 1384). Zijn zoon Ludwig II (Louis I) van Anjou lijkt in 1384 de laatste aanspraak op de keizerlijke titel te hebben gemaakt. Dit jongere huis van Anjou, dat in de 14e en 15e eeuw ook met wisselend succes aanspraak maakte op de koninklijke kroon van Sicilië (meer precies: op het gedeeltelijke koninkrijk Napels ), stierf in 1480 samen met graaf René van Provence , die de titulaire koning van Jeruzalem, Sicilië en Aragon had ook de aanspraken op de Latijnse keizerlijke titel geërfd. Deze vielen uiteindelijk - zonder dat dit duidelijk was - op de erfgenamen van Renes: de koningen van Frankrijk en de hertogen van Lotharingen en Bar, en via hen op hun beurt het Oostenrijkse keizerlijke huis Habsburg-Lothringen .

Nikaia (Nicaea)

Na de verovering van Constantinopel in 1204 vormden zich een aantal 'Griekse' (dwz orthodoxe) opvolgerstaten, die scherp oppositie voerden tegen het Latijnse rijk, waarvan sommige de vacante Byzantijnse keizerlijke titel claimden. Het machtigste deel van de staat was het rijk van Nikaia (Latijn ook: Nicaea), eerst geregeerd door de Laskariden , vanaf 1258/59 door de paleologen , die er uiteindelijk in slaagden Constantinopel in 1261 te heroveren en het Byzantijnse rijk onder leiding van de dynastie van de paleologen al bijna twee eeuwen opnieuw op te bouwen. De laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI. Palaiologos (1449-1453) sneuvelde in de strijd tijdens de verovering van zijn hoofdstad door de Ottomanen. Zijtakken van de paleologen-dynastie hebben lange tijd in Italië (de markgraven van Montferrat ) en tot op de dag van vandaag in Frankrijk overleefd; Invloedrijke personen komen uit de laatste lijn, zoals de ambassadeur aan het hof van de tsaar, Maurice Paléologue (1859-1944), die ook begaafd was als schrijver, die een belangrijke politieke rol speelde in de Eerste Wereldoorlog en wiens memoires een belangrijk historisch bron.

Trebizonde

Ondanks betere dynastieke claims, de rivaliserende staten van Thessaloniki , waarvan de heersers kwamen uit de Byzantijnse keizerlijke dynastie van de Angeloi , die regeerde tot 1204 en die ook de keizerlijke titel claimden van 1215 tot 1240, evenals het rijk van Trebizonde , gelegen in het noorden Klein-Azië, waren minder succesvol - ondanks beter dynastieke aanspraken Afstammelingen van de keizerlijke dynastie van de Comnenes, die Byzantium regeerde tot 1185, werd geregeerd. Terwijl Thessaloniki gedeeltelijk werd veroverd door Nikaia en gedeeltelijk uiteenviel in ondergeschikte vorstendommen ( despotaten ), kon Trebizonde zijn onafhankelijkheid zelfs langer behouden dan het Byzantijnse rijk, dat in 1453 door de Ottomanen werd veroverd.

In 1282 gaf de heersende dynastie echter de aanspraak op de titel van "Keizer van de Rhomeeërs" op en erkende daarmee de nominale suprematie van de keizer in Constantinopel. Dit ging hand in hand met een dynastieke band tussen de twee heersende huizen. Met Andronikos II was de Byzantijnse keizer aan het begin van de 14e eeuw zelfs tijdelijk regent van Trebizonde. Net als Byzantium in zijn late periode, was Trebizonde allang een Turkse vazalstaat geworden - eerst afhankelijk van het Sultanaat van Klein-Azië Ikonium ( Konya ), daarna van de Ottomanen. Ze dwongen de overgave van Trebizonde in 1461 af, zetten de laatste "Grand Comnene" David Komnenos (1458–1461) af en vermoordden de ex-keizer en bijna zijn hele familie in 1466.

Russische Rijk

Net zoals de Frankische en later de Duitse koningen zichzelf zagen als opvolgers van de West-Romeinse keizers , beschouwden de Russische groothertogen zichzelf sinds de val van Constantinopel als de rechtmatige erfgenamen van het Oost-Romeinse rijk , hoewel ze dit in internationale ruil nooit hebben toegeschreven. . Met de val van Constantinopel waren ze de meest gerespecteerde heersers van het orthodoxe geloof, en groothertog Ivan III. 1472 had Zoe (Russische Sofia ), een nicht van de laatste keizer van Byzantium Constantijn XI. Getrouwd paleologos.

Onder Ivan III. het idee van Moskou als “Derde Rome” werd geformuleerd en de titel “ Tsaar ” werd gebruikt. De tsaartitel stond voor twee dingen: de onbeperkte autocratie van de Russische heersers en de bescherming van het ware geloof (dat wil zeggen het orthodoxe geloof). Maar de Europese mogendheden aarzelden met de toekenning of na de kroning van Ivan IV de Verschrikkelijke in 1547 met de erkenning van de titel van tsaar. Das Problem der Anerkennung des Zarentitels durch die anderen europäischen Mächte lag in der Problematik der Vergleichbarkeit des Titels begründet. Der Begriff Zar hatte innerhalb des europäischen Staatensystems keine Bedeutung und ließ sich auch nicht problemlos in dieses einordnen. Da sich die russischen Herrscher dieses Titels jedoch bedienten und immer mehr an Bedeutung für Europa gewannen, mussten sich die anderen europäischen Regenten mit diesem fremden Titel auseinandersetzen. Die Mächte Europas wussten nicht, wie sie den Zarentitel übersetzen sollten. Von Anfang an wurden in den Übersetzungen die Worte „imperator“, „Keyser“ oder „emperor“ gebraucht. Es ging den Moskauer Großfürsten bei der Annahme der Zarentitulatur nicht darum, ein Teil des europäischen Staatensystems zu werden, sondern den Titel als Ausdruck der Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Großfürstentum Moskaus zu führen. Hätten die Herrscher Moskaus die Einordnung ihres Reiches in das europäische Hierarchiegefüge als ihr vornehmliches Ziel gesehen, hätten sie eine den europäischen Herrschern bekannte Titulatur gewählt und so ihre geforderte Position darin dokumentiert. Dies wird deutlich dadurch, dass sich die Moskauer Herrscher nicht für eine königliche Würde, sondern bewusst für den Zarentitel entschieden. [4]

Erst Zar Peter I. („Peter der Große“) nahm am 20. Oktober 1721 den Titel „Imperator und Selbstherrscher ( Autokrat ) aller Russen – Zar zu Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Kasan und Astrachan“ [5] oder „Kaiser aller Reußen “ an und machte einen Monat später am 21. November die Titulatur als „Kaiserliche Majestät“ ( Imperatorskoje Welitschestwo ) bekannt. [6] Aber erst nach und nach wurde den russischen Herrschern auch im westeuropäischen System der Höfe und der Diplomatie die Ebenbürtigkeit mit dem Kaiser-Titel zuerkannt. Den Titel Imperator trugen die russischen Herrscher bis zum Sturz Nikolaus' II. im Jahr 1917. Der Titel „Zar“ blieb in nachgeordneter Position im vollständigen Titel erhalten.

Kaisertitel in Bulgarien

Das byzantinische Vorbild wirkte sich im Hochmittelalter auf größere Reichsbildungen slawischer Völker auf dem Balkan aus, die in offener Konkurrenz zum byzantinischen Kaisertum ebenfalls den Kaiser- oder Zarentitel annahmen, wobei jedoch anzumerken ist, dass der byzantinische Kaisertitel Basileus dem römischen Imperator entsprach, das slawische Zar aber eben nur dem nachrangigen Caesar-Titel. Zar war also nicht automatisch mit Kaiser gleichzusetzen. Bulgarische und serbische Zaren strebten daher nach einer eindeutigen Rangerhöhung.

Den ersten Versuch dieser Art unternahm Boris I. , der nach seiner Taufe als Knjas erster christlicher Herrscher von Bulgarien wurde. Internationale Anerkennung erfolgte unter Simeon I. († 927), der 912 vom Patriarchen von Konstantinopel Nikolaus I. zum „Basileus (Kaiser) der Bulgaren“ gekrönt wurde und damit de facto für kurze Zeit ranggleich mit dem byzantinischen Kaiser war. Nach der Niederlage der Byzantiner in der Schlacht von Anchialos erklärte er sich darauf – dem Kaisertitel entsprechend – nun zum „Zaren der Bulgaren und Rhomäer“. Der Titel verrät, dass es Simeon nicht wie zunächst angenommen um ein bulgarisches Kaiserreich ging, sondern um die Übernahme des byzantinischen Kaisertitels und seiner Hauptstadt Konstantinopel, die er zu erobern trachtete. Beides misslang, das Erste Bulgarische Reich wurde 100 Jahre später (1018) durch die Byzantiner wieder zerstört. Die Dynastie der Asseniden knüpfte an die Zarentradition 1185 wieder an, und nach dem Fall Konstantinopels dachten die bulgarischen Zaren erneut, den byzantinischen Kaisertitel übernehmen zu können, wurden jedoch vom Lateinischen Kaiserreich geschlagen. Das Zweite Bulgarische Reich verlor im 14. Jahrhundert an Macht und Bedeutung, längst bevor es 1393 von den Osmanen erobert wurde.

Als das seit 1878 autonome Fürstentum Bulgarien 1908 seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erklärte, nahm der bisherige Fürst Ferdinand I. in Anknüpfung an die mittelalterliche Großreich-Tradition den Zarentitel wieder an. Im internationalen Vergleich ließ er sich jedoch als König, nicht als Kaiser bezeichnen.

Kaisertitel in Serbien

Statt Bulgarien wurde das Königreich Serbien zum neuen Herausforderer von Byzanz, dessen Herrscher Stefan Uroš IV. Dušan († 1355) im Jahre 1346 als „Zar der Serben und Rhomäer“ demonstrativ den Kaisertitel annahm, auch hier eher ein Gegenkaisertum zu Byzanz statt eines serbischen Kaiserreichs. Dušans Reich zerfiel nach dem plötzlichen Tode seines Gründers rasch, noch bevor die Osmanen die Serben ihrer Herrschaft unterwarfen. Keiner seiner Nachfolger beanspruchte den Kaisertitel, die seit 1878 wieder unabhängigen Fürsten Serbiens nannten sich ab 1882 Könige.

Westeuropäisches Kaisertum und Kaisertitel (800–1918)

Der Kaisertitel im Fränkischen Reich

Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches und der Absetzung des letzten Usurpators im italischen Reichsgebiet Romulus Augustulus im Jahr 476 und vier Jahre später der Ermordung von Julius Nepos , dem letzten legitimen Kaiser, riss die Kaisertradition im Westen zunächst ab. Die oströmischen Kaiser erhoben den Anspruch, nunmehr die rechtmäßigen Herrscher des gesamten Römischen Reiches zu sein, denn formal existierte das römische Imperium im Osten ungebrochen fort. Justinian I. (527–565) vermochte durch die Eroberung von Teilen Italiens, Spaniens und Nordafrikas diesen Anspruch zeitweilig auch machtpolitisch zu untermauern. Im 7. und 8. Jahrhundert jedoch war der oströmische/byzantinische Anspruch im Westen angesichts der erstarkenden frühmittelalterlichen Königreiche der Franken oder Langobarden sowie der islamischen Eroberung Nordafrikas und großer Teile Spaniens nur noch theoretisch.

Die Kaiserkrönung des Frankenkönigs Karls des Großen am Weihnachtstag des Jahres 800 in Rom wurde daher als machtpolitisch begründete Wiederherstellung des Römischen Reichs (beziehungsweise des Kaisertums) im Westen ( restauratio imperii ) beziehungsweise als Übertragung desselben auf den Frankenkönig ( translatio imperii ) betrachtet. 812 erlangte Karl der Große auch die Anerkennung der Gleichrangigkeit seines Kaisertitels vom byzantinischen Kaisertum .

Karl der Große nannte sich serenissimus Augustus a deo coronatus magnus, pacificus, imperator romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam dei rex Francorum et Langobardorum , „allergnädigster, erhabener, von Gott gekrönter, großer, Friede bringender Kaiser, der das römische Reich regiert, durch Gottes Barmherzigkeit auch König der Franken und Langobarden“. Vor allem die Herrschaft über das Langobardenreich , mithin das langobardische (lombardische) Königreich Italien, wurde seither zum machtpolitischen Schlüssel des norditalienischen Kaisertums ( Reichsitalien ). Dieses wurde während des 9. Jahrhunderts in verschiedenen Linien der Karolinger tradiert, wobei zuletzt zwei ostfränkische (deutsche) Karolinger-Könige – Karl III. (Karl der Dicke, 887–888) und Arnulf von Kärnten (896–899) – zu Kaisern aufstiegen, geriet jedoch mit dem Machtverfall der Karolinger im frühen 10. Jahrhundert in die Hände burgundischer oder norditalienischer Könige, um nach 924 für knapp drei Jahrzehnte vollends außer Gebrauch zu kommen.

Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches

Die Kaiserkrönung Heinrichs VI. durch Papst Coelestin III. (aus dem Liber ad honorem Augusti des Petrus de Ebulo , 1196)
Seit dem 10. Jahrhundert sah man eine Kontinuität des römischen Kaisertums von der Antike bis zur eigenen Zeit. Kaiserportraits von Caesar bis Rudolf II. auf einem Kupferstich von Ambrogio Brambilla im Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafreri , gedruckt von Claudio Duchetti (Rom 1582) [7]

Nach seiner Eroberung Norditaliens 951/52 war es der ostfränkische König Otto I. (Otto der Große), der 962 mit seiner Kaiserkrönung durch den Papst in Rom die Tradition des Römischen Reiches und des Karolingerreiches wiederbelebte. Seither betrachteten sich alle ostfränkischen und römisch-deutschen Könige bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 als einzig berechtigte Nachfolger der römischen Caesaren und als weltliche Oberhäupter der Christenheit . Zur Erlangung der Kaiserkrone war jedoch während des gesamten Mittelalters ein aufwendiger Romzug zur Krönung durch den Papst erforderlich, was entsprechende Geld- und Machtmittel voraussetzte. Dadurch erklärt sich, dass etliche deutsche Könige erst nach Jahren oder Jahrzehnten den Kaisertitel erlangten und dass eine ganze Reihe weiterer Könige diesen Titel niemals erhalten konnte. Insbesondere zwischen 1250 und 1312 ( Heinrich VII. war nach dem Ende der Staufer der erste König, dem die Kaiserkrönung gelang) und nochmals zwischen 1378 und 1433 gab es jahrzehntelange „kaiserlose“ Phasen. Die letzten deutschen Könige, die sich in Rom von Päpsten zu römischen Kaisern krönen ließen, waren 1433 der Luxemburger Sigismund und 1452 der Habsburger Friedrich III. , der 1493 verstarb. Dessen Sohn und Nachfolger Maximilian I. gelang hingegen kein Romzug, doch durfte er 1508 mit päpstlicher Genehmigung den Titel „Erwählter Römischer Kaiser“ annehmen, den seither sämtliche deutschen Könige bis 1806 ab ihrem königlichen Herrschaftsantritt führten. Maximilians Enkel und Nachfolger Karl V. war der letzte deutsche König, der sich 1530 nochmals von einem Papst zum Kaiser krönen ließ – allerdings nicht mehr in Rom (das er 1527 hatte erobern und plündern lassen), sondern in Bologna – als gezielte Demütigung des Papstes, der dorthin reisen musste, statt wie bisher Gastgeber des künftigen Kaisers zu sein. Karls Bruder und Nachfolger Ferdinand I. verzichtete bei Herrschaftsantritt 1556 vollends auf eine päpstliche Krönung, sondern führte mit Zustimmung der Kurfürsten fortan als deutscher König automatisch auch den römischen Kaisertitel. Der päpstliche Protest verhallte ungehört, alle Nachfolger Ferdinands I. handelten bis 1806 ebenso.

Das römisch-deutsche Kaisertum war seit 1438 beim Hause Habsburg geblieben. Dieses erlosch im Mannesstamm 1740 mit dem Tode von Kaiser Karl VI . Seine Tochter Maria Theresia konnte aufgrund der Pragmatischen Sanktion zwar die habsburgischen Erbländer erwerben, jedoch nicht zur Kaiserin gewählt werden, da dieses Amt Männern vorbehalten war. Die Kaiserwürde ging daher zunächst an einen Wittelsbacher, Karl Albrecht von Bayern . Erst nach dessen Tod gelang es Maria Theresia, ihren Mann Franz Stephan von Lothringen zum Kaiser wählen zu lassen ( Österreichischer Erbfolgekrieg ). Maria Theresia erhob ihren Gemahl auch zum Mitregenten in den Erbländern, wo sein Einfluss aber relativ gering war. Umgekehrt führte Maria Theresia als Gemahlin des Kaisers zwar den ihr zustehenden Titel einer Kaiserin (Imperatrix), nahm aber auf die Reichspolitik kaum Einfluss. Diese vorübergehende Trennung von Kaiserwürde und Oberhaupt der monarchischen Erblande beförderte die Herauslösung der Habsburgermonarchie aus dem Reich, auch als 1765 beider Sohn Joseph II. zunächst seinem Vater, 1780 auch seiner Mutter nachfolgte. Joseph II. war im Übrigen der letzte römisch-deutsche Kaiser, der noch eine aktive Reichspolitik betrieb – welche allerdings in der Opposition der Fürsten im Fürstenbund von 1785 mündete. Die Herrschaft der letzten beiden Kaiser, Leopold II. und Franz II. , war bereits durch die Französische Revolution und die Auseinandersetzung mit Napoleon überschattet. 1806 schließlich legte Kaiser Franz II. die Krone nieder und erklärte das Reich für erloschen.

Zwischen der Wahl (siehe auch Wahlmonarchie ) und ihrer Krönung zum römischen Kaiser trugen diese Monarchen den Titel „römischer König“. Dieser war auch der Titel des gewählten Thronfolgers eines Kaisers, sofern ein solcher schon zu Lebzeiten des Vorgängers gewählt wurde.

Auch der Titel Augustus blieb den Herrschern des Heiligen Römischen Reichs erhalten. Allerdings leitete man im Mittelalter das Wort von seiner ursprünglichen lateinischen Verbform augere („vermehren“, „vergrößern“) her. Daher wird der Titelbestandteil Semper Augustus der römisch-deutschen Kaiser im Mittelalter in der Regel mit „Allzeit Mehrer des Reichs“ übersetzt, in der Neuzeit auch mit „Allzeit erhabener Kaiser“.

Kaisertitel der Iberischen Halbinsel

Im 11. und 12. Jahrhundert führten die Könige von Navarra , Kastilien und Aragon den Titel Imperator totius Hispaniae („Kaiser ganz Spaniens“), um ihre Hegemonie über die übrigen christlichen und islamischen Monarchen der Iberischen Halbinsel auszudrücken, was ihre Königreiche jedoch nicht zu Kaiserreichen machte. Dieser Titel wurde zudem weder vom römischen Papst noch vom Patriarchen in Konstantinopel verliehen oder anerkannt.

Das französische Kaisertum

Napoleon I. in seinem Ornat als Kaiser

Frankreich war seit den Tagen der westfränkischen Karolinger und der seit 987 regierenden Kapetinger , von denen alle später regierenden Dynastien bis zu den Bourbonen und den Orléans abstammten, ein Königreich gewesen. Im Zuge des von Karl dem Großen wiedererrichteten Kaisertums im Westen trug jedoch auch ein westfränkischer Karolinger des 9. Jahrhunderts – Karl II. der Kahle – kurzfristig die römische Kaiserkrone und spätere französische Könige wie Franz I. , der langjährige Gegner des Habsburgers Karl V. im 16. Jahrhundert, liebäugelten mit dem Erwerb der Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches. Im Jahre 1792 endete mit der Absetzung des Königs in der Französischen Revolution zunächst die französische Monarchie.

Im Jahr 1804 begründete der damalige Militärdiktator Napoleon Bonaparte , seit seinem Putsch von 1799 der Erste Konsul der Französischen Republik , eine neue monarchische Tradition. Ähnlich wie der Konsuls-Titel auf antike Traditionen der römischen Republik verwies, nahm auch der von Napoléon Bonaparte 1804 angenommene Kaisertitel (Empereur) auf die antike römische Tradition des Militär-Kaisertums Bezug. Durch die Verklammerung dieses nach-revolutionären französischen Kaisertums mit der 1805 neugeschaffenen Königskrone von Italien (faktisch Nord- und Mittelitalien) knüpfte Napoleon zugleich an karolingische Traditionen an, zumal die italienische Königskrone die alte Langobardenkrone war, die schon Karl der Große getragen hatte.

Bei seiner Kaiserkrönung empfing Napoleon I. am 2. Dezember 1804 in der Kirche Notre Dame in Paris die Krone aus den Händen des Papstes Pius VII. , der jedoch am eigentlichen Krönungsakt nicht mitwirkte, und krönte sich mit eigener Hand zum „Kaiser der Franzosen“. Ziel war dabei offensichtlich eine Verbindung von sakraler Legitimation und individueller Leistungs-Legitimation, wobei allerdings letztere in Form einer „Krönung aus eigener Kraft“ überwog. Zudem bedeutete der Titel „Kaiser der Franzosen“, dass dieser sich letztlich als Kaiser eines Volkes und nicht eines Reiches sah. Napoleon sah sich als Volkssouverän und nicht, wie alle römischen Kaiser zuvor, als von Gott gekrönter Kaiser ( Gottesgnadentum ). Der Krönung vorausgegangen war im August 1804 die Ernennung Napoleons zum Kaiser durch den Senat und eine Volksabstimmung darüber.

Das napoleonische Kaisertum beeinflusste die Kaiserambitionen einheimischer Herrscher in der ehemals französischen Kolonie Haiti . Nach der Proklamation Napoleons zum Kaiser im August 1804 ernannte sich auch Haitis Machthaber im Oktober 1804 zum Kaiser, was Napoleon wiederum durch die zeremonielle Krönung im Dezember in den Schatten stellte.

Dieses napoleonische Kaisertum wurde auch für andere postrevolutionäre Militärkaisertümer der Folgezeit (z. B. Mexiko , viel später noch Zentralafrika , bedingt auch Brasilien ) vorbildlich.

Das Kaisertum Napoleons I. basierte auf dem Nimbus des siegreichen, genialen Feldherrn. Sobald Napoleon diese Siege nicht mehr garantieren konnte, erodierte die Legitimität seiner Herrschaft, die 1814/15 zweimal gegen eine gesamteuropäische Koalition zusammenbrach. Napoleons Neffe Louis Napoleon Bonaparte, der sich später Napoleon III. nannte, vermochte nach der Revolution von 1848, welche das „Bürgerkönigtum“ der Orléans beseitigt hatte, vom Ruhme seines verstorbenen Onkels zehrend zum Präsidenten der zweiten Französischen Republik gewählt zu werden. 1851 machte er sich durch einen Putsch zum Präsidenten auf Lebenszeit, 1852 proklamierte er am Krönungstag Napoleons I. die Restauration des bonapartistischen Kaisertums. Dieses sogenannte „2. Kaiserreich“ basierte auf großzügiger Förderung des bourgeoisen Kapitalismus, bei gleichzeitiger plebiszitärer Einbeziehung katholisch-ländlicher Schichten, doch es basierte daneben, ähnlich wie das erste Kaiserreich, sehr stark auch auf militärischem Erfolg. Folgerichtig endete auch dieses Militärkaisertum des wenig militärischen Napoleon III. mit einer militärischen Katastrophe – Frankreichs Niederlage bei Sedan im Deutsch-Französischen Krieg von 1870, die den sofortigen Sturz des gefangenen Kaisers zur Folge hatte.

Das Kaisertum in Österreich

Um zu verhindern, dass Napoleon I. zu seiner Krönung zum Kaiser der Franzosen (1804 in Gegenwart des Papstes) die Reichsinsignien benutzt und sich so in dessen altehrwürdige Kaiser-Tradition stellen kann, hatte der Habsburger Franz II. die Reichskleinodien von Nürnberg nach Wien überführen lassen, wo sie – abgesehen von einer Unterbrechung während der Zeit der Hitler-Diktatur, als sie kurzfristig nach Nürnberg zurückkehrten – bis heute in der Schatzkammer der Hofburg aufbewahrt werden. Da der Habsburger Franz II. protokollarisch nicht hinter dem „Emporkömmling“ Napoleon und dem russischen Zaren zurückstehen wollte, nahm er, ohne Krönungsakt, den Titel „ Kaiser von Österreich “ an und vereinigte alle habsburgischen Länder unter dem „ Kaisertum Österreich “. 1806 legte er die deutsche Kaiserkrone nieder und erklärte zugleich das Deutsche Reich für aufgelöst. Damit war eine mögliche Wahl Napoleons zu seinem Nachfolger ausgeschlossen.

Für ein Jahrhundert bildete das österreichische Kaisertum fortan die symbolische Klammer für das habsburgische Vielvölkerreich, ab 1867 Österreich-Ungarn ; insbesondere der lang regierende Franz Joseph I. (1848–1916) wurde zur Personifizierung des „Kaisers“ schlechthin.

Deutsches Erbkaisertum in der Paulskirchenverfassung 1849

Politische Karikatur von Isidor Popper zur Ablehnung des Erbkaisertums durch Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, 1849

Die Deutsche Revolution 1848/1849 , die bürgerlich - demokratische Reformen und das Ziel eines deutschen Nationalstaats anstrebte, führte am 18. Mai 1848 zur Konstitution einer Nationalversammlung in Frankfurt , wo die gewählten Volksvertreter bis zum Frühjahr 1849 die sogenannte Paulskirchenverfassung ausarbeiteten. In dieser Verfassung war für die Rolle des deutschen Staatsoberhauptes ein konstitutionelles Erbkaisertum vorgesehen, das eine sogenannte Kaiserdeputation im April 1849 dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. antrug. Jener wies das Angebot der Nationalversammlung jedoch zurück, weil er in seinem monarchischen Selbstbild von der christlichen Tradition des Gottesgnadentums ausging und die Idee der Volkssouveränität ablehnte. Das Anliegen der Gründung eines deutschen Erbkaisertums ging kurz darauf unter, weil preußische und österreichische Truppen die demokratischen Kräfte bis zum Juli 1849 gewaltsam niederschlugen.

Deutscher Kaiser (Inhaber des Bundespräsidiums)

Die niemals wirklich existierende Kaiserkrone des Deutschen Reiches von 1871 auf den Türmen des Reichstagsgebäudes

Deutscher Kaiser war ab 1871 der Name für den Inhaber des Bundespräsidiums in der föderal organisierten Erbmonarchie des neugeschaffenen Deutschen Reiches (siehe auch Liste der Staatsoberhäupter des Deutschen Reiches ). Das Bundespräsidium stand dem König von Preußen zu. Titelträger waren die drei Hohenzollernkaiser Wilhelm I. , Friedrich III. und Wilhelm II. Der Titel erlosch mit der Ausrufung der Weimarer Republik am 9. November 1918 durch Philipp Scheidemann .

Nach dem Sieg Preußens und seiner deutschen Verbündeten über Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg 1870–1871 wurde der König von Preußen Wilhelm I. am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert. Dies geschah gegen seinen ursprünglichen Willen, denn unmittelbar davor war es darüber zwischen Wilhelm I. und seinem Ministerpräsidenten Otto von Bismarck zu einer schweren Auseinandersetzung um den exakten Titel gekommen. Da der König sich weniger als Deutscher denn als Preuße verstand, hatte er den Kaisertitel ursprünglich ablehnen wollen, bevorzugte aber im Falle seiner Annahme den Titel „Kaiser von Deutschland“. Dies hätte allerdings als Anspruch auf nicht zum Reich gehörige deutschsprachige Gebiete – etwa Österreichs, der Schweiz und Gebieten in Norditalien – ausgelegt, aber auch als weitreichender Herrschaftsanspruch gegenüber den übrigen deutschen Bundesfürsten gedeutet werden können. Zudem hätte diese Titulatur angedeutet, dass Deutschland Besitz des Kaisers war. Um dieses Konfliktpotenzial von vornherein auszuschalten, bestand Bismarck auf der Titulatur „deutscher Kaiser und König von Preußen“ und setzte sich schließlich durch. Von vornherein schied der Titel der Kaiserdeputation der Revolution von 1848 , Kaiser der Deutschen , aus, da dies zu sehr den Aspekt der Volkssouveränität hervorgehoben hätte.

Beim die Proklamation abschließenden Kaiserhoch der auf Schloss Versailles anwesenden deutschen Souveräne – die damit die Zustimmung einer Konstituante wahrnahmen – sah sich ihr Sprecher, der Großherzog von Baden , also in einem verfassungsrechtlichen und persönlichen Dilemma. Vermutlich von Bismarck beraten, löste er es, indem er das allgemeine Hoch auf den „Kaiser Wilhelm“ ausbrachte.

Da 1871 im Wesentlichen die Verfassung des Norddeutschen Bundes als Reichsverfassung übernommen wurde, hatte der deutsche Kaiser staatsrechtlich nur die Stellung des dortigen Bundespräsidialen, war also eben nicht „Kaiser von Deutschland“, was mit der teilweise beibehaltenen Souveränität der Einzelstaaten (so mit derjenigen der Königreiche Bayern , Sachsen und Württemberg und der freien Städte Bremen , Lübeck und Hamburg ) kollidiert wäre.

Der deutsche Kaisertitel war mithin verfassungsrechtlich lediglich ein klingender Name für die eher nüchterne Funktion des preußischen Königs als Präsidenten des Bundesrates deutscher Fürsten und der Freien Städte, des formell höchsten Verfassungsorgans zunächst ab 1867 des Norddeutschen Bundes und ab 1871 des um Süddeutschland erweiterten Deutschen Reiches. Gleichwohl stellte dieser Kaisertitel für den preußischen Monarchen gegenüber den innerdeutschen Königen von Bayern, Sachsen und Württemberg eine Rangerhöhung dar und führte auf internationaler Ebene zu einer Rangangleichung des preußisch-deutschen Monarchen mit den Kaisern von Österreich und Russland . Ergänzt wurde dieser Titel in dem von Bismarck entworfenen Manifest zur Kaiserproklamation durch einen Rückgriff auf die mittelalterliche Form des Semper Augustus . Der neue Kaiser wurde darin bezeichnet als Allzeit Mehrer des Deutschen Reiches, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung .

Alsbald gewann der Titel an öffentlicher Bedeutung durch die sich an ihn knüpfende „Reichs romantik “ seit den Freiheitskriegen gegen Napoleon Bonaparte . Namentlich unter dem propagandistisch begabten letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. (1888–1918) gewann der Kaisertitel gegenüber dem preußischen Königstitel das Übergewicht und wurde zum Symbol der Einheit der Nation.

Politisch jedoch war der deutsche Kaiser als König des weitaus größten Bundesstaates Preußen immer mächtiger als staatsrechtlich verankert. Diese Macht erodierte jedoch unter der langen Regierung Wilhelms II. (1888–1918), der 1917 de facto, wenn auch nicht de jure von der Militärregierung der obersten Heeresleitung (OHL) unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff abgelöst wurde.

Europäisches Kaisertum außerhalb Europas

Außerhalb Europas kam es im 19. Jahrhundert zu einer Reihe neugeschaffener, oft aus modernen europäischen Traditionen schöpfender Kaisertümer. Alle diese Neuschöpfungen standen im Kontext des europäischen Imperialismus und Kolonialismus .

Haiti

In der Karibik und in Lateinamerika entstanden die im 19. Jahrhundert geschaffenen, meist kurzlebigen Kaisertümer zum einen aus antikolonialistischer Haltung, zum anderen in Anlehnung an das post-revolutionäre Militär-Kaisertum Napoleons I. in Frankreich. Dieser ambivalente Kontext lässt sich zuerst in Haiti beobachten, der bisherigen französischen Kolonie Saint Domingue, die sich in den 1790er Jahren durch einen blutigen Aufstand der bisherigen schwarzen Sklaven von der Vorherrschaft der Weißen zu befreien versuchte. Nachdem das revolutionäre Frankreich versucht hatte, Kolonialismus und Sklaverei gewaltsam aufrechtzuerhalten, wurden die Expeditionstruppen Napoleons 1804 letztlich doch zur Kapitulation gezwungen. Der letzte Führer des schwarzen Unabhängigkeitskampfes, Jean-Jacques Dessalines , proklamierte sich – ganz wie sein bisheriger Feind Napoleon I. – im Jahre 1804 zum Empereur Jacques I., wurde aber schon 1806 gestürzt und ermordet. Daraufhin spaltete sich Haiti bis 1820 in einen nördlichen und südlichen Teilstaat, wobei der Herrscher Nord-Haitis , Henri Christophe , zwischen 1811 und 1820 als König Henri I. regierte.

Auch in der 1820 vereinigten Republik Haiti nahm einer ihrer Präsidenten, der seit 1847 regierende Faustin Soulouque , den Kaisertitel an und regierte zwischen 1849 und 1859 als Faustin I., bevor er 1859 ins Exil getrieben wurde. Seither ist Haiti eine (nach wie vor sehr instabile) Republik.

Mexiko

Ähnliche antikolonialistisch-bonapartistische Ambivalenzen zeigt die Etablierung eines Kaisertums in Mexiko , das nach langjährigem Bürgerkrieg 1821 seine Unabhängigkeit von Spanien erkämpft hatte. Bereits 1815 hatte der Plan von Iguala die Schaffung eines von Spanien formal unabhängigen Kaiserreichs mit einem spanischen Bourbonen-Prinzen an der Spitze vorgesehen. Da der Plan aber von Spanien nicht akzeptiert wurde, proklamierte sich 1822 General Agustín de Iturbide , der erst 1820 auf die Seite der Aufständischen gewechselt war, die er zuvor als spanischer Offizier bekämpft hatte, als Agustín I. zum Kaiser ( Emperador ). Bereits nach zehn Monaten wurde diese Monarchie 1823 beendet. Als der abgedankte und exilierte Iturbide 1824 nach Mexiko zurückkehrte, wurde er von republikanischen Truppen erschossen.

Das zweite mexikanische Kaiserreich (1863–1867) war die Folge eines Bürgerkrieges zwischen Liberalen und Konservativen und des Bündnisses der letzteren mit einem ausländischen Imperialismus. Im Mai 1863 ließ der französische Kaiser Napoleon III. Mexiko durch seine Truppen besetzen, im Juli 1863 wurde die republikanische Staatsform durch ein Kaiserreich von französischen Gnaden ersetzt. Zum neuen Kaiser wählten die mexikanischen Konservativen 1864 mit Zustimmung Napoleons den österreichischen Erzherzog Maximilian , einen Bruder Franz Josephs I. , was die internationale Legitimität des neuen Staates erhöhen und zugleich an die frühere (spanische) Habsburgerherrschaft in Mexiko (bis 1700) erinnern sollte. Da der neue Kaiser kinderlos war, adoptierte er 1865 die Nachfahren Iturbides und erklärte dessen Enkel Augustín zum Thronfolger. Die gesellschaftliche Basis dieses Kaiserreiches war dennoch viel zu schwach: Als das französische Expeditionskorps 1867 abzog, brach die Herrschaft Maximilians zusammen, die Republik wurde unter Benito Juárez wiederhergestellt, der gefangengenommene Habsburger ebenso wie einst Iturbide standrechtlich erschossen. Der adoptierte Thronfolger, Prinz Agustín de Itúrbide y Green , wurde 1890 von Präsident Porfirio Díaz verhaftet und enteignet und verstarb 1925 im US-amerikanischen Exil. Mit ihm erlosch die männliche Linie dieses Kaiserhauses Habsburg-Iturbide.

Brasilien

Einen weiteren Fall eines außereuropäischen Kaisertums bildet das Kaiserreich Brasilien. Die bisherige portugiesische Kolonie hatte im Unterschied zu den spanischen Nachbarkolonien Lateinamerikas im Zeitalter Napoleons I. eine ganz eigene Entwicklung genommen: Ähnlich wie in Spanien war Napoleon auch in Portugal einmarschiert und hatte dort das politische System der Kolonialmacht erschüttert, doch anders als der spanischen Königsfamilie war dem portugiesischen Hof (mit britischer Hilfe) 1808 die Flucht in die Übersee-Kolonie Brasilien gelungen.

Die auch dort aufkeimenden Unabhängigkeitsbestrebungen gingen daher eine Zeit lang mit der Reformbereitschaft der Monarchie konform: 1815 proklamierte der portugiesische Prinzregent (ab 1816: König Johann VI. ) Brasilien zum gleichberechtigten Teil-Königreich eines „Vereinigten Königreiches von Portugal, Brasilien und der Algarve“. Diese an das britische (unter seinen Teilen ebenfalls keineswegs gleichberechtigte) „Vereinigte Königreich“ erinnernde Konstruktion hielt, so lange der königliche Hof in Rio de Janeiro residierte.

Doch als König Johann und sein Hof 1821 nach Portugal zurückkehren mussten (wo sie schon lange verlangt wurden), hatte der als Prinzregent in Rio zurückbleibende portugiesisch-brasilianische Kronprinz Peter nur noch die Wahl, von der brasilianischen Unabhängigkeitsbewegung gestürzt zu werden oder sich an deren Spitze zu stellen. Der offenbar durchaus vom südamerikanischen Caudillismo seiner Nachbarstaaten beeinflusste europäische Prinz wählte den zweiten Weg und erklärte sich, indem er seinen Vater absetzte und jede Bindung an Portugal aufhob, als Peter I. zum „Kaiser von Brasilien“. Insofern war das neue Kaiserreich eine einzigartige Mischung aus bonapartistischer Illegitimität und dynastischer Kontinuität, zumal Peter eine Erzherzogin des ultralegitimistischen Hauses Habsburg heiratete.

Noch bemerkenswerter war, dass das Kaiserreich Brasilien sogar den Sturz seines Gründers 1831 überlebte. Peter I. dankte zugunsten seines minderjährigen Sohnes und Thronfolgers Peter II. ab, und auch die Kräfte, die diesen Machtwechsel erzwungen hatten, entschieden sich für den neuen, in Brasilien geborenen Kind-Kaiser als das offenbar beste Symbol staatlicher Einheit und als Mittel zur Bürgerkriegsvermeidung. 1840 übernahm Peter II. persönlich die Regierung, und nur weil er sie klug im Stile eines konstitutionell-liberalen Bürgerpräsidenten zu führen wusste, bestand das Kaiserreich Brasilien ein weiteres halbes Jahrhundert.

Der persönlich hochgeachtete Kaiser wurde jedoch alt, seine Tochter und sein französischer Schwiegersohn waren wenig populär, der Fortbestand der Dynastie nach dem Tode des regierenden Kaisers wurde fraglich. Am Ende wurde das brasilianische Kaisertum von den sich zuspitzenden Konflikten zwischen Republikanern und unbeugsamen Konservativen in die Zange genommen, als die in Stellvertretung des abwesenden Kaisers agierende Kronprinzessin Isabella 1888 aus Gewissensgründen die Aufhebung der Sklaverei verfügte und damit einen Keil zwischen Dynastie und konservative Sklavenhalter trieb. Ein Militärputsch zwang Peter II. schon 1889 zur Abdankung und die ganze Dynastie zum Verlassen des Landes.

Der Ex-Kaiser starb 1891 im französischen Exil, die von seinem Schwiegersohn abstammende Linie der kaiserlich brasilianischen Prinzen von Orléans-Bragança existiert noch heute.

Indien

Der Zusammenhang mit der europäischen Kolonialherrschaft ist vor allem für das 1876/77 von den herrschenden Briten auf dem Boden des abgelösten Mogulreichs neu gegründete Kaiserreich Indien wichtig, obwohl es auch die Tradition der Großmoguln in sich aufnimmt. Der jeweilige König (oder die regierende Königin) von Großbritannien und Irland führte in Personalunion den Titel eines Kaisers (oder einer Kaiserin) von Indien , oft auch auf Persisch (der Hofsprache der Moguln) als Kaisar-i-Hind . Dieser Kaisertitel besaß eine doppelte Funktion: Er sollte innenpolitisch die uneinheitliche (teils direkte, teils indirekte) britische Herrschaft in Indien symbolisch verklammern, und er sollte außenpolitisch die Ranggleichheit des britischen Weltreichs gegenüber den Kaiserreichen Russland , Österreich und Deutschland demonstrieren. Im Zuge der Unabhängigkeit Indiens in Form der beiden Republiken Indien und Pakistan verzichtete der britische König 1948 auf die Führung dieses Kaisertitels.

Außereuropäische Kaisertitel

Seit der frühen Neuzeit hat es sich in Europa eingebürgert, auch die Herrscher bedeutender außereuropäischer Reiche als „Kaiser“ zu bezeichnen. Es handelte sich vorrangig um Herrscher, die als Weltherrscher ( China ) oder göttlicher Abstammung (China, Japan ) galten oder deren einheimischer Titel mit „König der Könige“ zu übersetzen war ( Schah-in-Schah in Persien , Negus Negesti in Äthiopien ).

China

China betrachtete sich seit früher Zeit als Reich der Mitte , mithin als Kernland der Welt. Dem entsprach der universelle Herrschaftsanspruch seiner Herrscher. Er wurde auch von Eroberern aus Nachbarländern übernommen, sobald sie sich Chinas bemächtigt hatten, im Mittelalter von den Mongolen , zuletzt von den Mandschu . Diesem Anspruch und entsprechenden Umgangsformen unterwarfen sich Besucher aus westlichen Ländern äußerlich selbst in der Phase der faktischen Aufteilung Chinas in europäische Interessengebiete.

Der Titel des chinesischen Herrschers lautete 帝 ( Pinyin : ) oder 皇帝 ( Huángdì ). Er wird in der deutschsprachigen Forschung in der Regel mit „Kaiser“ übersetzt; in der englischsprachigen Forschung benutzt man in jüngerer Zeit neben „Emperor“ auch „Thearch“ als Übersetzung von huangdi . Der Titel Di hat eine starke sakrale Komponente, bedeutet auch „höchstes Wesen“, während der Aspekt der militärischen Tüchtigkeit, der für das europäische Kaisertum zentral war, in China eine nur untergeordnete Rolle für die Herrschaftslegitimation besaß. [8]

Das Chinesische Kaisertum hat einen mythologischen und einen historischen Anfang: Die mythologischen Fünf Kaiser (五帝Wǔ Dì ) sollen vor der ersten Dynastie geherrscht haben, drei von ihnen jeweils ein Jahrhundert lang. Die Herrscher der ersten drei Dynastien nannten sich Könige (王Pinyin : Wáng ) und ihre Reiche hatten Feudalstruktur . Das historische Kaisertum begann mit 嬴政 ( Yíng Zhèng ) aus der Qin-Dynastie . Er ließ sich seit 221 v. Chr. „Erster Kaiser“ (始皇帝Shǐ Huángdì ) nennen, nachdem er die chinesischen Staaten wieder zu einem Reich vereint hatte. 皇Huáng , „göttlich-erhaben“, war die Bezeichnung der drei göttlichen Urherrscher, die – jeweils mehrere tausend Jahre lang – vor den mythologischen Fünf Kaisern geherrscht haben sollten. Im Gegensatz zur heutigen Aussprache war 皇帝 zur Zeit der Streitenden Reiche wohl noch nicht homophon mit 黄帝 ( Huáng Dì „Gelber Di“), dem Namen des ersten der fünf mythologischen Kaiser. [9] Mit den Reformen und der Selbst-Vergöttlichung Ying Zhengs begann das chinesische Kaiserreich 194 Jahre vor dem Prinzipat des „Augustus“ Gaius Octavius im antiken Rom und unterschied sich im Aufbau grundsätzlich vom Heiligen Römischen Reich des Mittelalters.

Japan

Der japanische Kaiser hat auf seine Göttlichkeit erst mit der japanischen Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkrieges verzichtet. Vom 12./13. bis ins 19. Jahrhundert war die Macht des Tennō eher symbolisch. Die Regierungsgewalt hatte der Shōgun . Erst Meiji -tennō errang 1869 wieder tatsächliche Macht. Nachdem die jahrhundertelange Abschottung Japans gegen die Außenwelt formal schon 1854 geendet hatte, setzte unter seiner Herrschaft die imperialistische Expansion des Japanischen Kaiserreichs und die rapide Modernisierung des Landes ein, die es im 20. Jahrhundert zu einer der weltweit größten Industriemächte gemacht hat.

Indisches Mogulreich

Der Glanz der Moguln in Indien war zur Zeit der intensiven Berührung mit den Europäern schon verflossen. Auf dem Gipfel ihrer Macht hatten die Großmoguln aber fast den gesamten Subkontinent beherrscht, dh mehr Territorium als die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in Europa. Zum britischen Kaisertum in Indien, das Jahre nach dem offiziellen Ende der Großmoguln 1858 ausgerufen wurde, siehe oben .

Persien

Die Tradition des Titels Schahanschah ist zwar alt, aber für die antiken Herrscher Persiens (vor allem für die, die lange vor Julius Cäsar lebten) wird die Übersetzung „Kaiser“ als anachronistisch empfunden, man spricht üblicherweise von „Großkönigen“.

Der Titel des Schahanschah bestand im Verlaufe der persischen Geschichte fort. So trugen ua die Herrscher der Sassaniden sowie die Safawiden , die Kadscharen und die Dynastie der Pahlavi diesen Titel.

Äthiopien

Nach äthiopischen Legenden soll das dortige Herrscherhaus 980 vor Christus gegründet worden sein vom ersten Negus Negesti („König der Könige“) Menelik I. , der angeblich ein Spross aus der Verbindung von König Salomo von Israel und der Königin von Saba gewesen sein soll. Verlässliche historische Informationen liegen aber erst für die Zeit des Reichs von Aksum vor. Menelik II. vom Kaiserreich Abessinien war der einzige traditionelle Herrscher Afrikas, der der Kolonialisierung des Kontinents erfolgreich entgegentrat. Nach dem zweiten, dann für Italien siegreichen Abessinienfeldzug wurde das Land kurzfristig von Italien besetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg aber restituiert. Der letzte äthiopische Kaiser Haile Selassie spielte noch eine bedeutende Rolle in der OAU . 1974 wurde auch er gestürzt.

Osmanisches Reich

Der osmanische Sultan ( Osmanisches Reich ) konnte als Eroberer des byzantinischen Kaiserreiches spätestens seit dem 15./16. Jahrhundert nicht nur kaiserliche Machtfülle, sondern auch den kaiserlichen Rang beanspruchen. Die Sultan/ Kalif -Tradition ist aber eine ganz andere als die europäische Kaisertradition. In arabisch-persisch-türkisch-mongolischer Misch-Tradition standen im offiziellen Titel der osmanischen Herrscher die Bezeichnungen „Sultan“ (auch „Sultan der Sultane“), „Padischah“ (Großkönig) oder „Khan“ (auch „Khan der Khane“) ganz oben. Der Titel Kalif kam ab 1517 dazu, wurde aber erst ab 1774 wichtiger. Die Osmanen-Herrscher trugen aber auch den expliziten Titel „Kaiser der drei Städte von Konstantinopel, Adrianopel und Bursa“. Entsprechend wurde der osmanische Sultan später auch im diplomatischen Verkehr von den europäischen Mächten als „Kaiserliche Majestät“ anerkannt. 1922 wurde das osmanische Sultanat, 1924 das osmanische Kalifat aufgelöst.

Annam

In Südostasien nahmen ab 1806 die bisher als Könige firmierenden Herrscher von Annam in Vietnam den Kaisertitel an – mit Genehmigung der Großmacht China, die traditionell die Oberhoheit über das Gebiet beanspruchte. Die nach 1860 eindringenden französischen Kolonialherren übersetzten jedoch den vietnamesischen Kaisertitel ab 1884 gezielt als „König“ und verweigerten ihm damit die Anerkennung. Im Jahre 1945 wurde zugunsten des letzten Kaiser-Königs von Annam, Bảo Đại (1926–1945), kurzfristig ein „ Kaiserreich Vietnam “ proklamiert, jedoch führte die Kapitulation Japans bereits nach wenigen Monaten zur Abdankung des Kaisers. Bảo Đại fungierte von 1949 bis 1955 als Staatsoberhaupt des autonomen Staates Vietnam .

Korea

Ebenfalls im imperialistisch-kolonialistischen Kontext steht die 1897 erfolgte Annahme des Kaisertitels durch den König von Korea , obschon diese antikolonialistisch gedacht war. Die koreanischen Könige standen traditionell unter der Oberherrschaft der Kaiser von China, doch der Ausgang des japanisch-chinesischen Krieges zwang China 1895, die Unabhängigkeit Koreas anzuerkennen. Dieser Akt sollte aus japanischer Sicht allerdings nur die Vorstufe zur eigenen Kolonisierung Koreas sein, doch zeitweilig bildeten imperialistische Interessen Russlands ein Gegengewicht. Die Annahme des Kaisertitels durch den bereits seit 1864/73 regierenden König Gojong symbolisierte vor diesem Hintergrund das koreanische Streben nach Gleichrangigkeit mit den Herrschern von Japan und China und den Willen zur Bewahrung der Unabhängigkeit. Als Russland 1904/05 von Japan militärisch besiegt wurde, brach jedoch das dazu erforderliche Mächte-Gleichgewicht zusammen. Der koreanische Kaiser musste 1905 das „Protektorat“ des japanischen Tennō akzeptieren und wurde – als zu eigenwillig – 1907 von den Japanern zur Abdankung gezwungen, 1910 setzten die Japaner auch seinen Sohn und Nachfolger Kaiser Sunjong ab und machten der Unabhängigkeit des Landes auch formell ein Ende. Die japanische Kolonialherrschaft in Korea dauerte bis zur Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg 1945. Die beiden Ex-Kaiser wurden 1910 in das japanische Herrscherhaus als Könige aufgenommen, allerdings ohne Machtbefugnisse. Sie starben 1919 (Gojong) beziehungsweise 1926 (Sunjong) in Korea, ihre Nachfahren leben in Südkorea .

Mandschukuo

Eine japanische Kolonie war auch der 1932 geschaffene, jedoch international kaum anerkannte Staat („Marionettenstaat“) Mandschukuo in der von Japan besetzten chinesischen Provinz der Mandschurei . Dieser Staat wurde 1934 von den Japanern zum Kaiserreich proklamiert. Der Kaisertitel des Staatsoberhauptes Puyi ergab sich aus dessen Person, da er als Kind von 1908 bis 1912 der letzte Kaiser von China gewesen war. Mit der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg 1945 endete die Existenz des Staates, und die Mandschurei wurde Teil der Volksrepublik China .

Zentralafrikanisches Kaiserreich

Als Rückgriff auf die bonapartistische Kaisertradition des 19. Jahrhunderts erscheint das kurzlebige postkoloniale Kaiserreich in der heutigen Zentralafrikanischen Republik . Der dort seit 1966 durch einen Putsch zur Macht gelangte Präsident Jean-Bédel Bokassa , ein früherer Unteroffizier der französischen Kolonialstreitkräfte, proklamierte sich 1977 zum Empereur und imitierte dabei die Selbstkrönung Napoleons I. mit in Paris hergestellten Krönungsinsignien. Dieses Kaiserreich bestand nur zwei Jahre, denn bereits 1979 wurde Bokassa gestürzt .

Liste der Kaiser

Europäische Kaiser

Außereuropäische Kaiser

Literatur

 • Manfred Clauss (Hrsg.): Die römischen Kaiser. 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian . 2. Aufl. CH Beck, München 2001, ISBN 3-406-47288-5 .
 • Alexander Demandt : Die Spätantike . 2., erweiterte Aufl., CH Beck, München 2007.
 • Egon Flaig : Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich. Historische Studien 7, Frankfurt 1992.
 • Amalie Fößel (Hrsg.): Die Kaiserinnen des Mittelalters. Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2360-0 .
 • Hans-Werner Goetz : Kaiser, Kaisertum. In: Lexikon des Mittelalters , Bd. 5 (1989), Sp. 851–853.
 • Elke Goez : Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-19694-4 .
 • Hartmut Leppin , Bernd Schneidmüller , Stefan Weinfurter (Hrsg.): Kaisertum im ersten Jahrtausend. Schnell & Steiner, Regensburg 2012 (Überblick über den aktuellen Forschungsstand).
 • Matthias Puhle und Gabriele Köster (Hrsg.): Otto der Große und das römische Reich. Kaisertum von der Antike zum Mittelalter . Ausstellungskatalog. Magdeburg 2012, ISBN 978-3-7954-2491-6 .
 • Christoph Schmetterer: „Geheiligt, unverletzlich und unverantwortlich“. Die persönliche Rechtsstellung des Kaisers von Österreich im Konstitutionalismus. In: Journal on European History of Law 1/2, 2010, S. 2–8, ISSN 2042-6402 .
 • Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I. CH Beck, München 2003.

Weblinks

Wiktionary: Kaiserin – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Kaiser – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Bernd Schneidmüller: Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis Maximilian I. München 2006, S. 7.
 2. Günther Drosdowski: Duden Band 7 – Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-20907-0 .
 3. Egon Flaig, Den Kaiser herausfordern , 1992, Kap. 4 ff.
 4. Antonia von Reiche: Der Weg des russischen Zarentums zur Anerkennung in der Zeit von 1547 bis 1722. Rechtswissenschaften, Universität Hamburg, 2002, S. 26.
 5. Andreas Kappeler: Vom Moskauer Fürstentum des 15. zum eurasischen Vielvölkerreich Rußland des 17. Jahrhunderts. In: Friedrich Edelmayer, Peter Feldbauer, Marija Wakounig (Hrsg.): Globalgeschichte 1450-1629. Anfänge und Perspektiven. Wien 2002, S. 157–178, hier S. 157.
 6. Arthur Kleinschmidt : Drei Jahrhunderte russischer Geschichte. Überblick der russischen Geschichte seit der Thronbesteigung der Romanow bis heute (1598–1898). Elibron Classics, Nachdruck 2006, S. 37 .
 7. Siehe Speculum Romanae Magnificentiae Digital Collection.
 8. Hans van Ess: Chinesisches Kaisertum . In: Hartmut Leppin , Bernd Schneidmüller , Stefan Weinfurter (Hrsg.): Kaisertum im ersten Jahrtausend. Regensburg 2012, S. 173 ff.
 9. William Hubbard Baxter: