Kerk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Kathedraal van Speyer , de grootste nog bestaande romaanse kerk ter wereld
Kerk in Suceava , Roemenië
Parochiekerk Wörth an der Donau , driebeukige basiliek

Een kerk of een kerkgebouw is een gebouw dat door een of meer christelijke denominaties wordt gebruikt voor gebed en aanbidding . Gebaseerd op de etymologische betekenis van het Griekse woord κυριακή [οικία] (Kyriake [OIKIA], "behoort [het huis] aan de Heer") worden kerken als gebedshuizen toegepast. Samen met de gebouwen van andere religies worden kerkgebouwen over het algemeen heilige gebouwen genoemd .

Als kerk staat bekend op het gebied van architectuur en civieltechnische discipline die zich bezighoudt met ontwerp, nieuwbouw, renovatie en onderhoud van kerken.

Overzicht

De kerk is de centrale plaats van aanbidding in de rooms-katholieke , oud-katholieke , orthodoxe , Ierse Schotse , anglicaanse en protestantse gemeenschappen. Het dient de samenkomst van de religieuze gemeenschap, het gemeenschappelijk gebed, de verkondiging van het woord van God, het uitreiken en ontvangen van sacramenten en sacramentalen . Buiten kerkdiensten dienen kerken - mits open - ook persoonlijk individueel gebed, pauzeren voor God of komen gewoon tot rust (vergelijk Room of Silence ).

Volgens het kerkelijk recht van de Rooms-Katholieke Kerk is het "een heilig gebouw bestemd voor de eredienst, waartoe de gelovigen het recht van vrije toegang hebben om in de eerste plaats de openbare eredienst te beoefenen." [1] Voor Maarten Luther was een gebouw slechts een kerk wanneer christenen daarin samenkomen, "vragen, prediken en het sacrament ontvangen." Hij beveelt daarom aan om kerken te slopen wanneer deze niet langer dienst doen aan de eredienst: "zoals bij alle andere houwen, wanneer ze meer bruikbaar zijn". Volgens Luther heeft kerkbouw op zich geen heiligheid. De gereformeerde theoloog Heinrich Bullinger (1504-1575) zag het ook zo. Een kerk was heilig voor hem, "op voorwaarde dat ze geheiligd is door heilig gebruik - en dat wil zeggen, door het gebruik van de gemeenschap in de eredienst." [2]

Ook bij de heiliging van het gebouw spelen de verschillen in begrip een niet onbelangrijke rol. Terwijl in de rooms-katholieke kerk bijvoorbeeld een kerkgebouw wordt ingewijd ("gewijd") of gezegend door de ritus van kerkwijding die is voorbehouden aan de bisschop, [3] protestantse kerken krijgen hun doel, [4] of "gewijd" . [5] Als een kerk niet meer in gebruik is, wordt deze voorafgegaan door ontheiliging in de katholieke kerk, en in protestantse kerken meestal door een zogenaamde “inwijding”.

Katholieke kerken krijgen bij hun wijding een "titel" (titulus ecclesiae) . [6] Hiermee wordt het patronaat bedoeld ; de kerk is ondergeschikt aan een of meer beschermheren, wiens feestdag jaarlijks in deze kerk wordt gevierd als een plechtig feest . Naast heiligen kan de titulus ecclesiae ook een geloofsgeheim zijn: de allerheiligste drie-eenheid zelf; Jezus Christus met een van zijn liturgisch gevierde geloofsgeheimen of zijn titel, zoals Christus Koning , Salvator of Heilig Hart ; de Heilige Geest ; de Maagd en Moeder van God Maria met een van haar liturgische titels, zoals Onze Lieve Vrouw , Maria Hulp of Hemelvaart ; de heilige engelen .

Buiten de diensten zijn veel kerkgebouwen op slot. [7] De “ open kerk ”-initiatieven van verschillende protestantse regionale kerken willen dit tegengaan en nodigen de gemeenten uit om ook doordeweeks hun gebedshuizen te openen. Sommige kerkgebouwen zijn buiten de kerkdiensttijden alleen toegankelijk voor publiek tegen betaling van een toegangsprijs. Ook 'seculiere' evenementen zoals concerten of lezingen vinden soms plaats in kerkgebouwen.

Kerken zijn vaak een monument , een cultureel bezit en onderdeel van het cultureel erfgoed. Veel kerken dragen het keurmerk voor cultuurgoederen [8] of het keurmerk voor cultuurgoederen onder bijzondere bescherming [8] volgens het Haags Verdrag voor de bescherming van cultuurgoederen in gewapende conflicten (zie Blue Shield International ).

voorwaarden

Parochiekerk

De parochiekerk , in het protestantisme ook wel parochiekerk genoemd, is de hoofdkerk van een parochie of gemeente . Andere kerken en kapellen in een parochie hebben een enkele functie, bijvoorbeeld als kerkhofkapel - op sommige plaatsen ook wel "begrafeniszaal" genoemd - of als jeugdkerk , of het zijn nevenkerken in een parochie die is toegewezen aan een parochie. De oppervlakte van een parochie of parochie is meestal gebaseerd op historische politieke parochiegrenzen, in grotere steden op een wijk of een stadsdeel. In die zin is de mensen de kerken volgen de parochiale principe , hoeft vrije kerken niet deze regeling kennen. Een kerk krijgt meestal andere administratieve of sociale instellingen toegewezen, zoals een parochiekantoor , kleuterscholen of scholen. Ze zijn in de buurt of op het kerkterrein.

Kloosterkerk

De kerk van een klooster kan een kloosterkerk, abdijkerk , priorijkerk , catholicon (hoofdkerk van een Grieks-orthodox klooster) of minster (van het Latijnse monasterium , "klooster") worden genoemd. De term minster wordt zowel voor sommige kathedralen , parochiekerken als kloosterkerken gebruikt. Kerken in protestantse kloosters, gemeenschappen of woongemeenschappen worden soms ook wel de Ordenskapelle genoemd , bijvoorbeeld de Communität Christusbruderschaft Selbitz .

collegiale kerk

Een collegiale kerk behoort tot een klooster . Dat is anders dan een klooster doordat het kanunniken of dames bewonen. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in reguliere en seculiere canons of reguliere en seculiere canons .

kathedraal

In de katholieke en orthodoxe kerken hebben de bisschoppelijke kerken de titel kathedraal . Van de late oudheid tot de hoge middeleeuwen was in de Westerse Kerk een doopkapel (vaak naast de kathedraal doopkapel ) gebouwd.

Dom

Vanwege hun grootte en ontwerp zijn kathedraalkerken bijzonder opvallende, meestal bisschoppelijke kerkgebouwen.

Münster

Münster dient als naam voor een klooster, collegiale of kathedraalkerk.

dorpskerk

Dorpskerk is een kunsthistorische term voor een - meestal oude en kleine - kerk in een dorp of in een dorpse omgeving ten tijde van de bouw, vaak gelegen in het centrum van de nederzetting en met een landelijk karakter en landelijke architectonische kenmerken. Niet elke kerk in een dorp of op het land is een dorpskerk.

preek kerken

Kerken waarin de prediking van het woord, dat wil zeggen de preek of de interpretatie van de Bijbel, centraal staat en meestal ook het architectonisch ontwerp beïnvloedt. Preekkerken zijn bijzonder wijdverbreid in het protestantisme. Het is niet ongebruikelijk dat de kerk wordt uitgelijnd met de preekstoel, soms is er ook een preekstoelaltaar of een andere gelijkwaardige combinatie van altaar en preekstoel of ambo, zodat beide in het midden van de uitlijning staan.

Votiefkerken

Een kerk die is gebouwd op basis van een gelofte als blijk van dank voor redding uit een noodsituatie of met een verzoek om de vervulling van een bepaalde oorzaak, soms ook voor verzoening, wordt een votiefkerk genoemd .

Herdenkings- of herdenkingskerken

Herdenkingskerken of herdenkingskerken herinneren zich positieve of negatieve gebeurtenissen of mensen. Als ze herinneren aan negatieve gebeurtenissen, zijn ze ook een soort gedenkteken .

basiliek

Aan de ene kant worden vroegchristelijke meerbeukige heilige gebouwen uit de late oudheid basiliek genoemd . Daarnaast vertegenwoordigt de basiliek ook een eretitel (→ basilica (titel) ) die door de Katholieke Kerk wordt toegekend aan bijzondere kerkgebouwen, waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen de zes eerbiedwaardige basilicae maiores en de ruim 1.800 basilicae minores .

Wegekirche

Met het meer liturgisch-wetenschappelijke concept van wegen worden kerkkerken genoemd, waarbij er een sterke focus is van de hele ruimte, de gemeenschap en de liturg naar voren, komt terug naar het altaar om aan het licht te komen. De term komt vaker voor in de katholieke kerkbouw en werd in de 20e eeuw bedacht door Rudolf Schwarz .

versterkte kerk

Als versterkte kerk worden vestingachtige vestingkerken genoemd.

Noodkerk

Een noodkerk is de naam die wordt gegeven aan kamers of gebouwen die dienen als een geïmproviseerde of voorlopige kerk en die meestal in geval van nood worden gebouwd. Ze zijn niet altijd typologisch herkenbaar als kerk. In sommige gevallen zijn er echter ook kerken die in nood zijn gebouwd maar bedoeld zijn voor permanent gebruik (bijvoorbeeld Bartning-Notkirchen ).

Kerken voor andere doeleinden

In verband met faciliteiten of speciale doeleinden, spreekt men ook wel van de bedevaart kerken , ziekenhuis kerken , ziekenhuis kapellen , institutionele kerken, begraafplaats kapellen of snelweg kerken . Een profielkerk is een kerk die een thematisch eng gedefinieerd doel dient, zoals een jeugdkerk , meditatiekerk , zoals B. Centrum voor meditatie en spiritualiteit of als pastoraal centrum voor rouwende mensen. Kleine en deels particulier gebouwde kerkgebouwen worden kapellen genoemd . Vrije kerkgemeenschappen gebruiken soms ook de naam kapel (afwijkend van bovenstaande betekenis), gebedsruimte of gebedshuis . Een speciaal geval vormen de zogenaamde simultaankerken , die worden gebruikt door gemeenten van twee of meer denominaties .

Kerken met geometrische vorm

Sommige kerken hebben een kenmerkende, kenmerkende plattegrond. Kerken die een cirkelvormige plattegrond worden genoemd door kerken , analoog aan kruis kerken met een kruisvormig grondplan of bijvoorbeeld de ster gemeente gemaakt door Otto Bartning maar niet gebouwd.

Kerken gebaseerd op dominant bouwmateriaal

Kerken kunnen ook worden onderscheiden naar bouwmateriaal: met name kerken met ongebruikelijk of openlijk zichtbaar bouwmateriaal worden zo genoemd, zelfs die waarbij het materiaal de architectuur bepaalt: houten kerken , betonnen kerken, veldstenen kerken , stalen kerken , bakstenen kerken (bv in de baksteengotiek ).

Kapellen

Kleine kerkgebouwen als kapel aangewezen, private of semi-openbare gebedsruimten als oratorium .

Opnieuw ingewijde of profane kerken

Basis architectonische vormen

Evangelische Johanniskirche in Frankfurt - Bornheim , een barokke hallenkerk
Verhoging van een centraal gebouw met vier kegels ( tetraconchos ) en hangende koepel met tamboerijn. St. Sava-kathedraal, 1926–2018

Het christelijke kerkgebouw volgens het vroeg-middeleeuwse ideaal volgt vier plattegronden, na de Reformatie is er een vijfde, de dwarskerk, bijgekomen. Een groot deel van de kerkgebouwen tot ongeveer het midden van de 20e eeuw kwam overeen met een van deze basisschema's, sindsdien is er een grote verscheidenheid aan structurele vormen in de moderne kerkbouw. Een zesde, de Preekkerk, wordt gekenmerkt door het doel dat in het Woord wordt vermeld.

 • De basiliek is de belangrijkste basisvorm van de vroegchristelijke en middeleeuwse kerkbouw, waarvan het interieur door rijen zuilen in verschillende lengtebeuken is gescheiden. De meest voorkomende zijn drie zijbeuken (driebeukige basiliek), waarvan de middelste hoger is dan de twee zijbeuken en een eigen raam heeft in de wandzone, die het hoogteverschil met de zijbeuken weergeeft. Vijfbeukige basilieken zijn veel zeldzamer en meestal bijzonder weelderig. De vroegchristelijke kerken leunden nog zwaar op de oude basiliek, in de middeleeuwen werd deze verder ontwikkeld tot een kruisbasiliek met een transept.
 • De hallenkerk lijkt op de basiliek, maar de langsbeuken zijn van dezelfde of bijna dezelfde hoogte en zijn verenigd onder een gemeenschappelijk zadeldak , omdat het middenschip geen eigen ramen heeft, terwijl het dak van de basiliek " stapte".
 • De hallenkerk is een eenbeukig kerkgebouw, dat bestaat uit een enkele zaalachtige ruimte - meestal met een ingetrokken koor; vaak met een daktorentje als klokkentoren. Wijdverbreide bouwwijze in veelal landelijke kerken en kapellen.
 • De koortoren (meestal Saalkirche) heeft boven het koor gebouwde kerktoren, die ook dienst doet als belfort, vaak als verdedigingstoren, gemaakt in de Romaanse stijl.
 • In het centrale gebouw zijn de hoofdassen even lang, wat resulteert in ronde, ovale, vierkante en kruisvormige plattegronden. Centrale constructie is wijdverbreid in West-Europa, vooral in Italië, en wordt heel vaak gebruikt in oosters-orthodoxe kerken.
 • Bij een dwarse kerk , in oost tegenover kerken, de hoofdas van de (west) ingang van de altaar snijdt door de langere zijde van de kerk. De oostkant van het gebouw is echter niet langer verplicht in de dwarskerk die na de Reformatie in Duitsland als een puur protestants kerkgebouw werd opgericht; de preekstoel aan een van de lange zijden van het schip vormt eerder het vaste punt voor de luister-, kijk- en zitrichting van de gemeente. Het altaar kan ofwel onder de preekstoel worden geplaatst of er haaks op in de andere centrale as van het schip. Dwarskerken zijn vooral te vinden in de protestantse streken van Duitsland, Nederland en Zwitserland.
 • In een predikende kerk bepaalt goed zien en horen naar de preekstoel het interieurontwerp, maar niet de buitenkant van het gebouw: de kortst mogelijke afstand en een ruimte vrij van kolommen zijn belangrijk. In die zin zijn de dwarskerken het meest geschikt.

De belangrijkste architectonische onderdelen van een traditioneel Europees kerkgebouw zijn het koor (altaarhuis), het transept en het schip. De gevel heeft vaak een toren of twee torens . Het schip is meestal meerbeukig, dwz het heeft een middenschip en twee of vier beuken. Op kruispunten tussen landschap en schip is de oversteekplaats .

In de Middeleeuwen waren kerkgebouwen meestal op het oosten gericht ("oost"), dat wil zeggen dat het hoofdaltaar in de richting van het middelpunt van de zonsopgang staat. Deze oriëntatie (van Oriënt = Oost ) symboliseert enerzijds de Verlosser Jezus Christus , die net als de zonsopgang het licht van het geloof brengt. Anderzijds heeft de oriëntatie betrekking op de situatie van Jeruzalem in het oosten gezien vanuit Europa. Een belangrijke uitzondering is de Sint-Pietersbasiliek in Rome, deze is "west". Het principe van easting heeft in de moderne tijd geen stand gehouden en speelde in centrale gebouwen meestal sowieso geen rol.

Stedenbouwkundige configuraties

 • vrijstaande kerk
  • kerk of kapel vrij in het landschap
  • vrij staan ​​op een plein, het dorpsplein of een groengebied binnen een dorp
 • geïntegreerd in de bouwstructuur
  • Kerk geïntegreerd in de gevel van een blokomtrekontwikkeling
  • Kerk geïntegreerd in een gebouwencomplex, b.v. B. vele kloosterkerken die een zelfstandige vleugel van dit complex vormen.
  • geïntegreerd in een gebouw (bijv. ziekenhuiskapel)
  • Kerk in de achtertuin

Speciale ontwerpen

Er zijn een aantal bijzondere ontwerpen die zowel architectonisch als qua gebruik afwijken van het conventionele ontwerp;

 • Kerken van de bedelorde volg de armoede ideaal van de bedelorden in termen van grootte en design en hebben meestal een dak torentje, niet een toren.
 • In het geval van koor toren kerken, de toren boven het koor , vaak als een klokkentoren.
 • In een dubbelkerk zijn twee kerkzalen ruimtelijk van elkaar gescheiden.
 • Emporiumkerken zijn vaak gebaseerd op het ontwerp van de basiliek, waarbij een galerij de ruimte boven de zijbeuken en onder de bovenbeuk kan innemen.
 • Eisenkirchen zijn gemaakt van geprefabriceerde onderdelen van golfplaten of gietijzer.
 • Rotskerken zijn kerken die uit de rots zijn gehouwen . In de rots uitgehouwen kerken worden ook wel grotkerken genoemd.
 • De kettingkerk is nog sporadisch te vinden in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. De vorm van de gevelversiering van kerken die gewijd zijn aan St. Leonhard leidde tot de naam. De kerken worden op 6 november permanent of tijdens een ritus overspannen met ijzeren kettingen.
 • Men spreekt van een versterkte kerk wanneer de kerk wordt omringd door eigen verdedigingswerken, zoals muren en torens. Een kerk die is uitgerust met relatief eenvoudige verdedigingsinrichtingen wordt een versterkte kerk genoemd .
 • Notkirchen en barak kerken zijn voorlopig heilige gebouwen. Dergelijke kerken ontstonden in tijden van economische tegenspoed, na oorlogen of als tussenkerk tijdens de gemeenschapsontwikkelingsfase. De zogenaamde tentenmissie maakt gebruik van tijdelijke tentkerken voor evangelisatie .
 • De ovale kerk heeft een ovale plattegrond en kan worden uitgevoerd als langskerk (ook: in "eivorm") of als dwarskerk.
 • In een transversale kerk , wordt de transversale richting van het inwendige meer benadrukt dan de lengterichting.
 • De ronde kerk is een vorm van het eenvoudige centrale gebouw en deed dienst als doop-, begrafenis- of versterkte kerk. Eventuele toevoegingen maken geen deel uit van de eigenlijke kerkruimte.
 • In Engeland, de Elzas en Noord-Duitsland zijn ronde torenkerken gebruikelijk, waarvan de constructie overeenkomt met het lange gebouw.
 • Staafkerken of "mastkerken" zijn houten kerken die in Scandinavië werden gebouwd tijdens de overgang van heidense religie naar het christendom in de 12e en 13e eeuw.
 • In een Wegekirche is het kerkinterieur naar voren gericht, naar het altaar .
 • Winkelkirchen bestaat uit twee gangpaden die haaks op elkaar staan. Het altaar of de preekstoel van zo'n gebouw staat schuin.

verhaal

Plattegrond van de huiskerk (232/33); de doopkapel rechtsboven

Tot nu toe zijn er geen archeologische vondsten voor de eerste twee eeuwen wat betreft het christelijke heilige gebouw. Het wordt algemeen onwaarschijnlijk geacht dat er in deze periode al christelijke heilige gebouwen bestonden. [9] aanbidding waren echter, in ieder geval sinds het begin van de 2e eeuw, bepaalde plaatsen zoals de grot in Nazareth of het Peter-graf in de Necropolis van het Vaticaan . De oudste archeologisch bewezen kerk tot nu toe is de zogenaamde huiskerk van Dura Europos . Het is een voormalig woongebouw dat in 232/33 werd omgebouwd tot kerk met doopkapel .

vroege christendom

Romeinse en Byzantijnse Rijk

Na de vervolging van christenen in het Romeinse Rijk , die zijn hoogtepunt bereikte onder keizer Diocletianus , luidden het Edict van Tolerantie van Galerius en de Overeenkomst van Milaan tussen de twee Romeinse keizers Constantijn en Licinius het Constantijnse keerpunt in , dat het christendom legitimeerde en uiteindelijk het staatsgodsdienst van het Romeinse rijk Theodosius I werd benoemd. Met financiële steun van de staat werden talrijke nieuwe kerken gebouwd, vooral in Rome en Constantinopel , de kathedraal van Trier en de Heilig Grafkerk in Jeruzalem . Voor de eerste keer ontstond er een onafhankelijke religieuze architectuur van het christendom, waarvan de gebedsruimten slechts voorlopig waren in vroeger tijden, toen de diensten meestal in privékamers werden gehouden. [10]

Artist's impression uit de 12e eeuw van de kerk van de apostelen in Constantinopel

De basiliek met meerdere zijbeuken , zuilen met kapitelen , binnenplaats met zuilen ( atrium ) en apsis tegenover de ingang is overgenomen uit de Romeinse architectuur . Het ontwerp van de basiliek is enerzijds neutraal, aangezien de hof- en marktgebouwen er hetzelfde uitzagen, maar had anderzijds recentelijk ook de cultus van de vergoddelijkte keizers gediend en maakte zo de vervanging van de keizercultus door de nieuwe religie. zichtbaar. De tongewelven van veel Romeinse gebouwen werden vervangen door platte daken, meestal in cassettes . De kerktoren stond aanvankelijk vrijstaand ( campanile ) en werd pas in een latere periode aan het bouwwerk bevestigd. In wat latere kerkgebouwen overheerste een ingevoegd transept, dat de basiliek voor de apsis inkort en resulteerde in een kruisvormig basisschema. In vroegchristelijke basilieken in Rome bevindt de voorkant van de kerk zich in het oosten en de apsis in het westen.

Het vroegchristelijke heilige gebouw zag grotendeels af van decoratie en versieringen. De theologen van de vroege kerk baseerden hun houding in de eerste eeuwen na Christus vooral op het verbod op afbeeldingen in de decaloog en stonden grondig vijandig tegenover artistieke activiteiten, namelijk kerkschilderen . Schilderijen met nieuwtestamentische motieven werden pas in de 4e eeuw [10] gebruikt en het kruis als centraal christelijk motief won pas aan belang na het Concilie van Efeze in 431.

Aan de vroege kerk in het centrale gebouw werd een basiliek of een atrium vastgemaakt. De eerste ronde kerk op het grondgebied van het Romeinse rijk was de basiliek van San Lorenzo in Milaan , gebouwd van 372 tot 402. In het midden van de 5e eeuw werd in Rome samen met Santo Stefano Rotondo een rond gebouw gebouwd met drie concentrische cirkels, waarin een Grieks kruis was gegraveerd. Een ander belangrijk centraal gebouw uit deze periode is de San Vitale in Ravenna.

Met het concilie van Efeze begon de scheiding tussen de oosterse kerken en de rooms-katholieke kerk . Domed basilieken en cross- koepelvormige kerken ( Basilica di San Marco in Venetië) domineerde de Byzantijnse geloof als een architectonische stijl. In Constantinopel, als het belangrijkste christelijke centrum in het Oosten, werden belangrijke kerkgebouwen gebouwd; het nieuwe gebouw van de Apostelkerk , ingewijd op 28 juni 550, traceerde het Griekse kruis in het plan, net als Santo Stefano Rotondo. Verder werd van 532 tot 537 na Christus de Hagia Sofia gebouwd als de belangrijkste kerk van de oude oosterse en later de Byzantijnse kerk. Beide gebouwen zijn koepelbasilieken, d.w.z. basilieken met een centraal gebouwkarakter.

Het kleine centrale gebouw , dat zich vanaf de vierde eeuw na Christus verspreidde, wordt stilistisch als onafhankelijk beschouwd. Het werd teruggebracht tot geometrische basisvormen, zoals rond, vierkant of achthoekig, en in plaats van een parochiekerk was het een memoria bij een heiligdom, een doopkapel of een mausoleum . [10]

franken

Zuidkant van de verwoeste kerk van het vroegchristelijke klooster van Ardpatrick , Ierland

De verspreiding van het christendom in Germaanse , Frankische en gotische gebieden die verband hielden met de migratie van volkeren leidde tot een nieuwe interpretatie van de kerkstructuur. De bouwkundige kennis van de Noord- en Midden-Europese stammen was relatief laag, zodat de houtconstructie het belangrijkste element van de heilige architectuur werd. De staafkerken die vandaag de dag nog bewaard zijn, vooral in Scandinavië, dateren uit deze tijd. Grotere stenen kerkgebouwen, zoals de voorganger van de kathedraal van Reims , werden gebouwd in de tijd van Clovis I tegen het einde van de 5e eeuw. Het gebruikelijke type voor grotere kerkgebouwen was de meerbeukige en eenvoudige basiliek, centrale gebouwen werden slechts zelden gebouwd en in kleine ontwerpen.

In de landelijke kerkbouw in het Frankische rijk , vooral in de wijdverbreide particuliere kerken , overheerste de torenloze hallenkerk met een naar het oosten gericht, ingetrokken, rechthoekig of vierkant koor. In plaats van een klokkentoren, een dak werd torentje gezet op. Oorspronkelijk waren dit voornamelijk houten gebouwen op stenen funderingen, die werden vernieuwd/herbouwd toen ze in steen vielen (meestal veldstenen) met behoud van de locatie. Het koor werd later vaak gewelfd en voorzien van een koortoren, die af en toe werd uitgebreid als verdedigingstoren (Chorturmkirche). Deze vroege kerkgebouwen doen sterk denken aan kerken zoals ze in de 6e en 7e eeuw gebruikelijk waren in Ierland en Schotland. De Iro-Schotse zwervende monniken brachten deze bouwstijl naar het vasteland van Europa toen ze in de 6e eeuw begonnen met het bekeren van het Frankische rijk.

Nadat Bonifatius namens de paus de kerkorganisatie van het Frankische Rijk naar Romeins model had gereorganiseerd, verdreef hij de Iers-Frankische kerkstijl en liet hij alleen nieuwe kerken bouwen in de vorm van de Romeinse basiliek met transept en apsis.

Britse eilanden

In de Angelsaksische architectuur heerste tot de 7e/8e In de 17e eeuw kwamen in Centraal-Europa eenvoudige houten constructies (bijvoorbeeld Greensted ), sacrale gebouwen van gebroken steen en bakstenen minder vaak voor. Lange tijd waren er archaïsche vormen in het gebied van de Iro-Schotse kerk , die ook in zijn organisatievormen verschilden van de roomse kerk op het vasteland.

Goten

Anders als der Kirchenbau nördlich der Alpen entwickelte sich die ostgotische Sakralarchitektur. Ab 476 erlangten die Ostgoten die Herrschaft über Italien, die Westgoten übersiedelten größtenteils nach Spanien und verschmolzen mit der einheimischen Bevölkerung zu einer Ethnie. Sie adaptierten nicht nur am stärksten die römische und byzantinische Baukunst, sondern orientierten sich kulturell wie politisch an der ehemaligen Großmacht Rom. In diesem Zeitraum, insbesondere in der Hochphase des 5. und 6. Jahrhunderts, entstanden in Mittel- und Südeuropa rund 1.200 gemauerte Sakralbauten größerer Art und rund 280 Kathedralen, der Großteil davon im heutigen Italien und Frankreich. [11]

Siehe hierzu:

Vorromanik

Der Beginn der Vorromanik wird entweder auf die Dynastie der Merowinger um 500 oder auf die Karolingische Renaissance am Hofe Karls des Großen im späten 8. Jahrhundert angesetzt. Die karolingische Architektur zielte bewusst auf die Nachahmung der römischen Architektur. Aus der frühchristlichen und der byzantinischen Architektur wurden zahlreiche Elemente übernommen, wobei sich nach Einführung einiger Neuerungen ein eigener Stil ergab. Die Form der Basilika wurde variiert und ergänzt. Die Apsis wurde zum Chor ausgestaltet, unter diesem wurden Krypten angelegt, und der Aufschwung der Heiligenverehrung erforderte zusätzliche Altäre in Kirchen. Darüber hinaus wurde das Westwerk entwickelt, eine dem Kirchenraum vorgelagerte Eingangshalle. Zur Zeit der Ottonen wurden die Innovationen der karolingischen Epoche weiter entwickelt. Insbesondere die räumliche Gliederung wurde durch Säulen und Nischen harmonisiert, die Basilika wurde tendenziell vergrößert, ebenso die Krypta, für die ein eigener Raum (Hallenkrypta) oder bis zu zweistöckiger Anbau errichtet wurde. [10]

Römische Kirche und Ostkirchen

Uspenski-Kathedrale in Wladimir , 1158–1189
Syrisch-Orthodoxe Mutter-Gottes-Kloster in Hah Tur-Abdin , erbaut im 4. Jahrhundert nach Christus

Seit Mitte des 9. Jahrhunderts lebten sich die römische Kirche ( Primat des Papstes ) und die byzantinische Kirche zunehmend auseinander. Liturgische Unterschiede bedingten unterschiedliche Anforderungen an die Kirchengebäude. Dem Patriarchat von Konstantinopel unterstand bis ins 11. Jahrhundert auch Süditalien, bis zum 15. Dezember 1448 auch die russische Kirche, die heute autokephalen Kirchen Südosteuropas noch länger. Die koptische Kirche , die syrische einschließlich der georgischen und die Armenische Apostolische Kirche führten schon seit 451 ein Eigenleben. Um die Adria und in Süditalien mischten sich die Einflüsse. Ansonsten hatten diese Kirchen lange Zeit nur geringe Verbindungen zur abendländischen Stilentwicklung. Die Kreuzzüge schufen zwar Kontakte aber auch Angst vor Bevormundung (Vgl. Lateinisches Kaiserreich ). Noch um 1475 erhielt der Renaissancebaumeister Aristotele Fioravanti für die Uspenski-Kathedrale in Moskau ausdrücklich den Auftrag, sie nach russischen Traditionen zu errichten.

Romanik

Um 1000 bis 1200 nach Christus verbreitete sich der romanische Stil in Europa. Politische und wirtschaftliche Stabilität führten zu einer neuen Blütezeit. Obwohl der Begriff Romanik namentlich auf die Tradition römischer Baukunst verweist, stellt der Architekturstil eine Entwicklung west- und mitteleuropäischer Baukunst dar und setzt die Ansätze der karolingischen und ottonischen Architektur fort. Die romanische Baukunst wirkt sehr voluminös und massiv. Typisch sind Rundbögen , ein vergrößertes kompaktes Westwerk, Türme in runder oder oktogonaler Form sowie Würfelkapitelle auf den Säulen. In frühromanischer Epoche finden sich flache Kassettendecken, später dann Kreuzgratgewölbe . Die Raumweite vergrößert sich erheblich, vor allem die Basilika wird mit Chorumgang , Kapellenkranz und erweiterter Stützenweite neu dimensioniert. Skulpturen und Glasmalerei werden formenreicher und zeigen epischere Motive. Ein Zierelement der romanischen Baukunst ist die Zwerggalerie .

Gotik

Die Gotik [12] entstand um 1140 in der Île-de-France und hielt sich nach der Verbreitung in ganz Europa am längsten in Großbritannien. Sie grenzte sich deutlich von der Kompaktheit der Romanik ab und bediente sich im großen Umfang der Symbolik und Allegorie . Es wurden erstmals Spitzbögen , Kreuzrippengewölbe und Strebepfeiler verwendet, so dass auf massive Mauern als statisches Trageelement verzichtet werden konnte. Fensterflächen wurden durch diesen Vorteil erheblich vergrößert und bewirken eine hellere und freundlichere Atmosphäre im Innenraum. Die Kirchenschiffe wurden höher. Pfeiler und Säulen wurden schlanker, typisch aber längst nicht allgemein verbreitet war ihre Gestaltung als Bündel von Diensten . Auch Kirchtürme wurden erhöht und traten deutlich aus dem Baukörper heraus. Auf Vierungstürme wurde nun in Frankreich oft, in Deutschland fast ganz verzichtet. In England und Spanien wurden sie verfeinert. Der Ehrgeiz, die Möglichkeiten der Statik auszureizen, ließ so manchen Turm einstürzen. Besonders in Deutschland und den Niederlanden, aber auch anderswo, nicht zuletzt in Spanien, gestaltete man viele Kirchenschiffe als Hallenkirchen , in der alle Gewölbe etwa gleich hoch waren.

Mit dem hochmittelalterlichen Landesausbau verdichtete sich die bäuerliche Bevölkerung und zahlreiche Städte wurden gegründet, von denen einige zu erheblichem Wohlstand kamen. Damit nahmen Zahl und Größe der Pfarrkirchen zu, aber auch der innerstädtischen Klosterkirchen. Besonders aufwändig gestaltet wurden wie schon in die Romanik viele Kathedralen . Zwei der bedeutendsten gotischen Kathedralen Frankreichs, Notre-Dame de Paris und Notre-Dame de Reims , waren gleichzeitig Orte der wichtigsten Zeremonien des Königreichs . Mehrere der bedeutendsten gotischen Kirchen Deutschlands wurden jedoch als Stadtpfarrkirchen errichtet und sind es bis heute geblieben, so die Marienkirchen in Lübeck und in Rostock und das Ulmer Münster . Das Freiburger Münster wurde erst lange nach seiner Fertigstellung zur Kathedrale.

Viele gotische Kirchen weisen Bauteile auf, die noch im romanischen Stil errichtet wurden. Mehrere der bekanntesten gotischen Kirchen blieben jahrhundertelang unvollendet, nachdem die Gotik aus der Mode gekommen war. Während dem Ulmer Münster kaum mehr fehlte als die oberen Geschosse des Turms, wurden der Kölner Dom und der Prager Veitsdom zu annähernd der Hälfte erst im 19. Jahrhundert errichtet, wenn auch weitgehend nach den mittelalterlichen Plänen.

Nachgotik, Renaissance

Mit dem Bau der Kathedrale von Orléans wurde 1601 begonnen

Im 15. und 16. Jahrhundert wirkten sich der ethische und gesellschaftliche Wandel des Humanismus und der Reformation auf den Kirchenbau aus. Tendenziell bediente man sich noch der Formensprache der Gotik, versuchte aber mit gestalterischen Mitteln vom Stil abzugrenzen. Die Standardform der Basilika trat zurück und man wendete sich vermehrt der Hallenkirche und der Saalkirche zu. Durch weitgehenden Verzicht auf den Einsatz von Fiale und Wimperg wurde auch in katholischen Kirchen die gotische Bausprache wesentlich vereinfacht und der Raum wurde – im Sinne der Vorstellungen der Renaissance – einheitlicher. Die klassischen Elemente der Renaissance, etwa Säulen und klassische Kapitelle, ergänzten oft eine gotische Formensprache.

Im protestantischen und reformierten Bereich, wo die Wortverkündigung einen zentralen Stellenwert einnahm, entstanden gerade in der Renaissance und dann im Barock als Sonderform von Hallenkirchen zunehmend Predigtkirchen in der Bauform von Querkirchen , in denen die Blick- und Hörrichtung der Gemeinde auf den Verkündigungsort, die Kanzel , konzentriert wird und die somit als einzige rein protestantische Sakralbauform bezeichnet werden kann.

Barock

Zwischen 1545 und 1563 verfasste die katholische Kirche das Konzil von Trient und leitete die Gegenreformation ein. Der Katholizismus versuchte seit ca. 1540, den Protestantismus durch Diplomatie , staatliche Repression und eine missionarische Rekatholisierung zurückzudrängen. In dieser Situation entwickelte sich aus dem Manierismus der Barock , der sich ab 1575 von Italien aus in Europa und mit der Kolonialarchitektur auch in den europäischen Kolonien in Übersee verbreitete.

Wie auch in der Profanarchitektur war der Barock eine Hochphase der Bauaktivität, im Mittelpunkt stand die repräsentative Darstellung des Gebäudes und der neuen theologischen Dogmen . Ausgehend von der Formensprache der Renaissance, wurde sie im Barock überproportional gesteigert. Kuppeln und Kapitelle wurden mit überwallenden Dekor und Gesimsen bereichert und Stuckfiguren gingen in perspektivische Decken fresken über. Eine barocke Kirche wurde erstmals als Gesamtkunstwerk angesehen und der Kirchenraum konzeptionell vereinheitlicht. Der Langbau trat gegenüber dem Zentralbau zurück, oft wurden beide Bautypen kombiniert. Trotz der dynamischen Formen wurde ein Ausdruck der Strenge gewahrt. Die Gewölbe, die schon in der Gotik Verwendung fanden, wurden zu Muldengewölben und Spiegelgewölben mit rechteckigen und runden Grundriss staffiert. Ein Novum ist außerdem die Stichkappe , ein parallel zum Langbau laufendes Gewölbe, meist mit Nischen für Fensterflächen. Die ausladende Dekoration in floraler Ornamentik und mythologischen Motiven steigert sich um 1720 zur Stilepoche des Rokoko . In der späten Phase des Barock und Rokoko entstanden, vor allem in Süddeutschland , kleinere Saalkirchen.

Der Protestantismus bevorzugte in dieser Epoche Querkirchen , um alle Gottesdienstteilnehmer möglichst nahe bei Kanzel und Altar zu platzieren. Eine neue Entwicklung der reformierten Kirche war der Kanzelaltar . [13]

Klassizismus und Historismus

Klassizistische Kirche La Madeleine in Paris (1842)
Die neugotische Mariahilfkirche in München (1839)

Mit der Französischen Revolution begann 1789 die Auflösung absolutistischer Herrschaftsformen in Europa, womit auch die ausschweifende Epoche des Barock endete. Zum Ende des 18. Jahrhunderts verbreiteten sich die Ideen und Ideale der Aufklärung . Mit den Säkularisationen zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor der Kirchenbau seine vorrangige Stellung in der Architektur und die ehemals meinungsbildende Elite der Kleriker und Aristokraten traten in den Hintergrund. Es führte zu einer Phase, in der mehrere Baustile auf der Basis der Klassik parallel existierten, deren Ausdrucksformen schon seit der Renaissance verwendet wurden. Diese Stile werden heute als Klassizismus zusammengefasst.

Im Kirchenbau verzichtete man auf die Ostung und band sie in das städtebauliche Gesamtbild ein. Kirchen dienten als Blickfang großer Straßenachsen, der insbesondere durch Kuppeln und Türmen verstärkt wurde. Schlanke, scharf geschnittene Grundrisse ersetzten die verspielten Formen des Barock. Säulen nach römisch-hellenistischen Vorbild bildeten einen Portikus oder eine Kolonnadenreihe.

Der mit dem Klassizismus eng verwandte Historismus bezog sich noch stärker auf die Antike, teilweise wurden Gebäudeformen schlicht kopiert. Die Kunstbewegung der Romantik und der protestantische Klerus knüpften ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wieder an Formen der Romanik ( Neu- oder Neoromanik ), Gotik ( Neu- oder Neogotik ) und Renaissance ( Neo- oder Neurenaissance ) an, und auch der aufkeimende Nationalismus bemühte sich um eine Architektur der nationalen Identität.

Ein besonderes Merkmal dieser Epoche war der „Export“ der klassizistischen und historistischen Stile. Im Zuge des Kolonialismus bauten Kolonialbehörden und Missionare weltweit Kirchen nach europäischen Vorbildern. [14]

Moderne

Inneres der Kirche St. Canisius (Berlin) (2002)
Wotrubakirche , ( Wien 1976)

Der Kirchenbau der Moderne ist geprägt von umfassenden Veränderungen einerseits im Bereich Architektur und Bautechnik, zweitens im Bereich Theologie und in der Rolle des Christentums.

Die sich ändernde gesellschaftlichen Situation des Christentums und der Kirchen ist in der Phase der Moderne in vielen einst christlichen Kernlanden von Demokratisierung, Religionsfreiheit, Entkirchlichung und Tendenzen zu säkularen oder multikulturellen Gesellschaften geprägt. Außerdem sind insbesondere die Auswirkungen der Liturgischen Bewegung und des Zweiten Vatikanischen Konzils in der römisch-katholischen Kirche sowie neue Formen von Gemeindearbeit zu nennen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts machten Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie die daraus hervorgehenden technischen Möglichkeiten große Fortschritte. Die Weiterentwicklung von Baustatik und Tragwerksplanung lässt eine exaktere Berechnung des Bauwerks und neue Baukonstruktionen zu. Auch in der bildenden Kunst waren Ende des 19. Jahrhunderts gravierende Umbrüche zu beobachten: Neue Strömungen und Konzepte lösten sich vielfach von bisherigen Vorstellungen, was auch im Bereich Architektur, auch im Kirchenbau im Speziellen, zu neuen Raum- und Gestaltungskonzepten führte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Sakralbauten realisiert, die heute nach kunsthistorischen Kriterien als modern gelten, die Hochphase war dann in der Nachkriegsmoderne , dh in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg . Der moderne Sakralbau entwickelte eine enorme Vielfalt, so dass bestimmte Richtungen, Tendenzen und regionale Unterschiede in der Gesamtheit nur schwer zu bestimmen sind. Dennoch lassen sich einige grundlegende Merkmale definieren: tragender Baustoff ist oft Beton, die Materialien werden sichtbar gezeigt, auf Ornament wird weitgehend verzichtet, die Oberflächen (Fassade, Wände von innen, Decken usw.) sind schnörkellos. Die klassischen Bauformen, etwa der Basilika, rücken in den Hintergrund und werden oft als unregelmäßige Grundrisse adaptiert. Ganz neue Raumkonzepte werden realisiert. Manchmal entstehen auch freie Konfigurationen, die nicht dem gewohnten Bild einer Kirche entsprechen (Beispiel: Maria Regina Martyrum (Berlin) ), oder Ensembles mit mehreren freistehenden Baukörpern (Beispiel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ). Nahezu jeder Architekturstil im Zeitrahmen der Moderne wurde auch im Sakralbau angewendet. [10]

Grundriss, Raum und Körper

Die og Tendenz zu freieren Grundrissen, zu freier gestalteten Baukörpern und Innenräumen führt zu innovativen Raumkonzepten und zu einer Vielfalt von Erscheinungsformen. Teilweise werden sehr individuelle plastisch durchformte Gebäude errichtet mit expressiver Raumwirkung und imposanter äußeren Gestalt der Baukörper, wie beispielsweise die Kathedrale von Brasília oder die Kapelle Notre Dame du Haut von Ronchamp . Anderseits entstehen auch Kirchen, die sehr funktionalistisch , sehr minimalistisch und/oder kubistisch gestaltet sind (Beispiel: Kreuzkirche Hof ). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (insbesondere nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Katholischen Kirche, aber nicht nur dort) rückte der Altar teilweise mehr ins Zentrum des Kirchenraums. Ein Beispiel für die konsequente Umsetzung dieses Gedankens ist die Kirche St. Laurentius in Buchbach . Der Altar steht exakt in der Mitte des sechseckigen Kirchenraums, wie in der Manege eines Zirkuszeltes.

Neue Materialien und Konstruktionen

Neue Konstruktionen und die neuen Baumaterialien Glas , Eisen , Stahl und Beton wurden seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in der Architektur immer mehr verwendet, zunächst aber noch überwiegend mit historisierenden und klassizistischen Fassaden verkleidet, nach dem Ersten Weltkrieg dann zunehmend offen sichtbar. Der Stahlskelettbau ermöglichte eine effizientere Bauweise, Otto Bartning errichtete 1928 in dieser Bauweise eine Stahlkirche. Auch das Material Beton wurde zunehmend als Gestaltungsmittel offen gezeigt, insbesondere in der Strömung des Brutalismus , ein Beispiel ist die St.-Martin-Kirche (Berlin-Märkisches Viertel) .

Veränderte Anforderungen und Nutzungskonzepte

Auch erleben die Anforderungen an einen modernen Kirchenraum mit der Zeit einen Wandel. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kirchengemeinden nach einem lebendigen Miteinander in ihrer Kirche erfordern die Berücksichtigung zusätzlicher Nutzungswünsche wie Gemeindeversammlungen, Gruppentreffen, Lesungen, Konzertveranstaltungen und drücken sich in neuen Gestaltungskonzepten aus – dem „multifunktionalen Kirchenraum“. In Form von Gemeindezentren werden teils komplexe Gebäudeensembles errichtet, die Gottesdienstraum, Versammlungssäle, Räume für unterschiedliche Gemeindegruppen, z. T. auch Pfarrwohnung , Gemeindebüro etc. unter einem Dach vereinen. In anderen Fällen ergänzen separate Gemeindehäuser den bestehenden Gottesdienstraum in der Kirche.

Gesellschaftlicher Wandel: Umgang mit Pluralisierungs-, Schrumpfungs- und Wachtumsprozessen weltweit

Durch gesellschaftliche Veränderungen und den Säkularisierungsprozess in den ehemals christlich geprägten Staaten bzw. Weltregionen kommt es vermehrt zum Umbau von Kirchen und zu Kirchenschließungen durch Profanierung oder Entwidmung. Manche Gemeinden bauen ihre Kirche so um, dass andere Funktionen der Gemeinde ins Kirchengebäude integriert werden (z. B. Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Kreuzberg) ) und dadurch andere Gebäude wie das Gemeindehaus entbehrlich werden. Daneben kommt es auch zur Umnutzung und Zwischennutzung von ehemaligen Profanbauten durch Gemeinden (gerade im freikirchlichen Spektrum bzw. bei Neugründungen unabhängiger Gemeinden ), die bestehende Räumlichkeiten improvisiert nutzen, umnutzen bzw. anmieten, so z. B. Fabriketagen (Beispiel ICF Berlin-Tempelhof ) oder Ladenlokale („Ladenkirche“).

Doch gibt es auch stark wachsende Gemeinden in manchen Regionen: Durch die Verbreitung christlicher, meist protestantisch- evangelikaler Strömungen in Schwellenländern und der Dritten Welt entstanden neue Kirchentypen, ua sog. „ Megakirchen “ in Südamerika, Südkorea , Indien und Afrika mit Platz für 50.000 bis 75.000 Besuchern. [15] Die größte Megakirche weltweit ist die 1958 gegründete Yoido Full Gospel Church in Seoul mit angeblich 230.000 sonntäglichen Gottesdienstbesuchern. [16]

Kirchenbau nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Das Zweite Vatikanische Konzil in der römisch-katholischen Kirche (1962–1965) hatte erhebliche Auswirkungen auch auf den Kirchenbau. Das Konzil betrachtete den Kirchenbau im größeren Rahmen der sakralen Kunst; es eröffnete dem Kirchenbau im Bereich der römisch-katholischen Kirche einen Freiraum, indem es jeglichem Historismus eine Absage erteilte und ausführte: „Die Kunst unserer Zeit und aller Völker und Länder soll in der Kirche Freiheit der Ausübung haben, sofern sie nur den Gotteshäusern und den heiligen Riten mit der gebührenden Ehrfurcht und Ehrerbietung dient.“ [17] Für den Kirchenbau stellte das Konzil nur zwei allgemeine Bedingungen: Die Verantwortlichen sollen „mehr auf edle Schönheit bedacht sein als auf bloßen Aufwand“, und die Kirchenbauten müssten „für die liturgischen Feiern und für die tätige Teilnahme der Gläubigen geeignet“ sein. [18] Siehe dazu auch Kirchanarchitektur infolge / nach der Liturgiereform .

Siehe auch

Weiterführende Listen

Literatur

 • Ralf van Bühren : Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. (Konziliengeschichte, Reihe B: Untersuchungen), Ferdinand Schöningh, Paderborn 2008, ISBN 978-3-506-76388-4 .
 • Johann Hinrich Claussen : Gottes Häuser oder die Kunst, Kirchen zu bauen und zu verstehen. Vom frühen Christentum bis heute. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60718-9 .
 • Renate Dürr (Hrsg.): Kirchen, Märkte und Tavernen. Erfahrungs- und Handlungsräume in der Frühen Neuzeit. Klostermann, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-465-03413-9 .
 • Emanuel Gebauer: Fritz Schaller. Der Architekt und sein Beitrag zum Sakralbau im 20. Jahrhundert. (= Stadtspuren 28 ). Bachem, Köln 2000, ISBN 3-7616-1355-5 . (Entschlüsselt im Exkurs Das Thing – Ein Gegenstand der Kirchengeschichte? die Theologie von Rudolf Schwarz ( Vom Bau der Kirche. Würzburg 1938) und beschreibt für die Nachkriegszeit vor allem die Organisation / Reform des kath. Kirchenbauwesens sowie dessen „Popularisierungsbeitrag“ moderner Bauformen in der Gesellschaft Westdeutschlands nach 1945.)
 • Ludwig Klasen: Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Abth. XI. Kirchliche Gebäude. Baumgartner, Leipzig 1889.
 • Andreas Mauz: Art. Kirchenraum. In: Daniel Weidner (Hrsg.): Handbuch Literatur und Religion. Metzler, Stuttgart 2016, S. 376–380.
 • Edward R. Norman: Das Haus Gottes. Die Geschichte der christlichen Kirchen. Bassermann, München 2005, ISBN 3-8094-1822-6 .
 • Hugo Schnell (Hrsg.): Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft. Schnell + Steiner, München/ Regensburg 1947–, ISSN 0027-299X ( Homepage )
 • Ernst Seidl (Hrsg.): Lexikon der Bautypen. Funktionen und Formen der Architektur. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-15-010572-2 .
 • Peter Wick : Die urchristlichen Gottesdienste. Entstehung und Entwicklung im Rahmen der frühjüdischen Tempel-, Synagogen- und Hausfrömmigkeit. 2. Auflage. Stuttgart 2003, ISBN 3-17-018107-6 .
 • Kerstin Wittmann-Englert: Zelt, Schiff und Wohnung. Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne. Kunstverlag Fink, Lindenberg 2006, ISBN 3-89870-263-4 .

Weblinks

Wiktionary: Kirche – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Kirche (Bauwerk) – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Kirchengebäude – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 • kirchbau.de , Portal zum Kirchenbau (Datenbank mit mehreren Tausend Kirchen, Materialien zu Kirchenraumpädagogik, Gestaltung und Theologie von Kirchen)
 • KIDOK , Website des Kirchenbau-Dokumentationsbüros zu den Sakralbauten des Historismus, des Heimat- und Jugendstils, etwa 1860 bis 1918
 • „Auf gutem Grund − die Rekonstruktion einer Kirche“ Video: Medio Via − Kirche Hedeper
 • Luigi Monzo: Am Ursprung des Kirchenbaus – eine Skizze (19. Juli 2013).
 • Ralf van Bühren: Kirchenbau in Renaissance und Barock. Liturgiereformen und ihre Folgen für Raumordnung, liturgische Disposition und Bildausstattung nach dem Trienter Konzil. In: Operation am lebenden Objekt. Roms Liturgiereformen von Trient bis zum Vaticanum II. Hrsg. von Stefan Heid, Berlin 2014, S. 93–119 Volltext online

Einzelnachweise

 1. CIC can. 1214 CIC
 2. Zitate nach Markus Sahli, Matthias D. Wüthrich: Wohnung Gottes oder Zweckgebäude. Ein Beitrag der Kirchenumnutzung aus evangelischer Perspektive (Hrsg. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK). Folge 4 in der Reihe SEK Impulse . Bern 2007, ISBN 978-3-7229-1007-9 , S. 16–18.
 3. Nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur „Nach ordnungsmäßiger Vollendung des Baues ist die neue Kirche unter Einhaltung der liturgischen Gesetze baldmöglichst zu weihen oder wenigstens zu segnen“, CIC can. 1217.
 4. Erich Hertzsch : Art. Kirchweihe. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart . 3. Auflage. Bd. 3. Tübingen 1959, Sp. 1624.
 5. Siehe zum Beispiel Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg: Kirchengesetz über die Widmung und Entwidmung von Kirchen (Widmungsgesetz, WidmungsG) ; eingesehen am 16. Oktober 2017.
 6. Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum „Jede Kirche muß ihren Titel haben, der nach vollzogener Weihe nicht geändert werden kann“, CIC can. 1218 codex-iuris-canonici.de
 7. Warum uns Kirchen wichtig sind . Artikel vom 24. Mai 2019, abgerufen am 25. Mai 2019.
 8. a b Definiert in Artikel 16 der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut vom 14. Mai 1954.
 9. Franz-Heinrich Beyer: Geheiligte Räume. Theologie, Geschichte und Symbolik des Kirchengebäudes. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013, ISBN 978-3-534-26320-2 , S. 23.
 10. a b c d e Wilfried Koch: Baustilkunde. Wissen Media Verlag, Gütersloh 2005, ISBN 3-577-10457-0 .
 11. Koch; Gütersloh 2005 (so); 60f.
 12. Kirchbau.de: Gotischer Kirchenbau
 13. Kirchbau.de: Barocker Kirchenbau
 14. Kirchbau.de: Klassizistischer Kirchenbau
 15. Weltweit größte Megakirchen in Südkorea und Nigeria auf evangelisch.de, 27. August 2016.
 16. Ulrike Heitmüller: Megakirchen aut telepolis, 14. August 2016.
 17. Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium Nr. 123 vatican.va .
 18. Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium Nr. 124 vatican.va ; zum Ganzen: Hanno Schmitt: „Mache dieses Haus zu einem Haus der Gnade und des Heils“. Der Kirchweihritus in Geschichte und Gegenwart als Spiegel des jeweiligen Kirchen- und Liturgieverständnisses im 2. Jahrtausend. Paderborn ua 2004, S. 120ff.