Militaire wetenschap

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Militaire wetenschappen of militaire wetenschappen ( Engelse militaire wetenschappen ), voorheen oorlogswetenschap is de wetenschap van het verwerven van kennis over het karakter en de wetten van oorlog , in het bijzonder de gewapende strijd in oorlog, over de voorbereiding van de strijdkrachten en het land op oorlog en de methoden van oorlogsvoering . [1]

Het is het geheel van juridische uitspraken over oorlog als georganiseerde gewapende strijd, over de krachten en middelen die eraan deelnemen, evenals de wetenschappelijke kennis over de principes, vormen en methoden van preventie (preventie, preventie), de voorbereiding en uitvoering van een oorlog.

Militaire wetenschap omvat andere disciplines en takken uit de sociale, natuur- en technische wetenschappen.

Clausewitz' werk over oorlog , uitg. Berlijn 1957, locatie Sächsische Landesbibliothek - Staats- en Universiteitsbibliotheek Dresden (SLUB)

Militaire wetenschap was een door de staat erkende, onafhankelijke wetenschappelijke discipline in de staten van het Verdrag van Warschau , ook in de Duitse Democratische Republiek ( DDR ).

Deelgebieden

Overkoepelende wetenschappelijke gebieden

Militaire wetenschap is een grenswetenschap . Het combineert disciplines en branches uit de sociale, natuur- en technische wetenschappen. Net als de definitie zijn de deelgebieden van de krijgswetenschap niet definitief bepaald.

Bepaalde militaire specialisaties in een onderwerp, bijvoorbeeld militaire geneeskunde of militaire geografie, worden vaak onderdeel van de militaire wetenschap. [2] Er zijn met name grote kruispunten:

Sommige militaire specialismen, zoals operationeel onderzoek of logistiek, zijn in de loop van de tijd verder ontwikkeld en zijn nu voornamelijk civiele expertisegebieden. [3] [4]

Takken van militaire wetenschap in de DDR

Militaire wetenschap, erkend als een onafhankelijke wetenschappelijke discipline in de DDR, was onderverdeeld in de volgende takken en componenten:

 • de algemene theorie van de krijgswetenschap (ook: algemene grondslagen);
 • de theorie van de krijgskunst met zijn componenten (militaire) strategie, operationele kunst en tactiek; Bovendien werden hier de militaire geografie, de militaire topografie, de geschiedenis van de krijgskunst bewerkt;
 • de theorie van militaire opbouw ( krachtopbouw );
 • de theorie van militair leiderschap (ook: troepenleiderschap );
 • de theorie van militaire training en opleiding;
 • de theorie van de militaire economie en de achterste dienst ;
 • de theorie van uitrusting en bewapening (militaire ingenieurswetenschappen);
 • de theorieën van de strijdkrachten . [5]

Aan de terreinen van de krijgswetenschap werd veelal vanuit twee perspectieven gewerkt: vanuit het theoretische en het toegepaste perspectief. De aanzienlijke afstand tussen de twee delen, zoals tussen theorie en militaire praktijk in het algemeen, moet worden verkleind door effectieve operationeel-tactische training. [6]

Het militair-theoretische denken in de DDR werd vanaf het begin, als gevolg van de uitgebreide politieke en militaire dominantie van de USSR, gevormd door de vorming van de Sovjet (Russische) wetenschappelijke discipline militaire wetenschap (Russische военная наука ).

verhaal

prehistorie

De militaire wetenschap ontwikkelde zich in een lang historisch proces in nauwe samenhang met de militaire politiek van de volkeren, staten, klassen, naties en allianties, maar ook de strijdkrachten en de oorlogen die zij voerden, de krijgskunst en het militair-theoretisch denken.

Elementen van de militaire wetenschap ontstonden waarschijnlijk met het aanbreken van de menselijke samenleving ruim voor de oudheid . Op een internationale conferentie van militaire historici in Teheran demonstreerde Abraham Malamat in zijn lezing in 1976 dat de Bijbel niet alleen het verloop van alle vormen van oorlog beschrijft, maar dat hij duidelijke theoretische formuleringen bevat van een oorlogsleer . [7]

De oudste Europese geschreven verslagen uit de tijd van de Trojaanse oorlog zijn afkomstig uit het werk van Homerus Ilias .

De traditie van de slag bij Kades rond 1274 v.Chr. is niet via poëzie, maar op basis van verschillende tempelinscripties . Tussen de oude Egyptische farao Ramses II en de Hettitische koning Muwattalli II . Het wordt beschouwd als de best gedocumenteerde beschrijving van een oorlog en de oorlogvoering in de oudheid tot nu toe. [8e]

De eerste systematische preoccupatie met oorlogvoering zelf was het boek The Art of War van de Chinese generaal Sunzi in de 5e eeuw voor Christus. [9] Het wordt beschouwd als het oudste nog bestaande werk over strategie.

Veel theoretische werken over militaire zaken en de bouw van forten zijn tot ons gekomen, vooral uit de Romeinse tijd. De laat-Romeinse militaire theoreticus Flavius ​​​​Vegetius Renatus schreef in de 4e eeuw met Epitoma rei militaris een werk over leger en oorlogvoering dat in de middeleeuwen en tot ver in de moderne tijd als een standaardwerk werd beschouwd. [10] De Byzantijnse keizer Leontos VI (866 - 912 na Christus) schreef rond 900 na Christus de eerste, tegenwoordig bekende verhandeling over militaire logistiek als onderdeel van zijn werk Summarized Confrontation of the Art of War , dat het Leonine Military Institute werd genoemd. .

Oorsprong en conceptuele geschiedenis tot 1800

Tussen 1519 en 1520 , Niccolò Machiavelli's verhandeling The Art of War of Dell'arte della guerra , die voornamelijk het leger beschrijft en rapporteert over tactiek , strategie en politiek in de feodale samenleving. Hoewel Frankrijk, Lodewijk XIV (1638–1715), de thuisbasis van het leger (Franse militaire ), op het hoogtepunt van zijn Europese macht was, kwam het woord militair / militair ook daar niet voor in Duitse boektitels.

In Duitsland verscheen de term oorlogswetenschap voor het eerst in 1699 in een boek van Johann Sebastian Gruber. [11] Het algemene gebruik ervan is waarschijnlijk alleen met de publicatie van het tijdschrift War Library of verzamelde bijdragen aan de wetenschap van de oorlog (1774-1781) [12] door Georg Dietrich von der Groeben gemarkeerd.

Gevel Unter den Linden 74, gebouwd door Karl Friedrich Schinkel als een verenigde artillerie- en technische school

Tot de 18e eeuw werden militaire aangelegenheden en het bevel over troepen vaak gezien als een ambacht of kunst in plaats van een wetenschap. Zo werden officieren in de eenheden getraind tijdens praktijkdienst. Wetenschappelijke bezetting met het leger en oorlogvoering waren de uitzondering, met uitzondering van de militaire geschiedenis.

Behalve oorlogsbouwers - latere ingenieurs - die nodig waren voor de vestingoorlog [13] werd er geen hoger onderwijs gegeven voor officieren of een vereiste. Vanaf de 17e eeuw werden artillerieofficieren en ingenieurs opgeleid aan speciale militaire scholen , zoals de Franse École d'artillerie , opgericht in 1682. [14]

In de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw werden de eerste algemene militaire scholen en militaire academies opgericht om alle toekomstige officieren voldoende theoretische opleiding te geven. Bijvoorbeeld in 1751 de Theresiaanse Militaire Academie in Wenen door veldmaarschalk Daun , aan wie het citaat wordt toegeschreven: Generaals en officieren moeten begrijpelijk worden gemaakt dat de kunst van het oorlogvoeren geen gildeambacht is, maar een verregaande wetenschap. [15]

In de 18e eeuw werden aan Duitstalige universiteiten leerstoelen voor oorlogswetenschappen ingesteld voor onderzoek en onderwijs. De eerste waren aan de universiteiten van Erlangen , Göttingen , Marburg en Würzburg . [16]

Oorsprong en conceptuele geschiedenis aan het begin van de 19e eeuw

In de Napoleontische oorlogen in het begin van de 19e eeuw werd erkend dat een puur praktische, de tak van servicegerichte opleiding voor het Leadership Corps niet langer voldoende was. De wetenschappelijke bezetting met het leger nam een ​​grote vlucht. In grote Pruisische garnizoenssteden werden officiersopleidingsverenigingen opgericht en veel officieren volgden colleges aan universiteiten.

De Militaire Vereniging , in 1801 opgericht door Scharnhorst (1755-1813) naar het model van andere wetenschappelijke genootschappen, eiste van elk toekomstig lid een onafhankelijk militair-wetenschappelijk onderzoek. [17] Een lezing aan deBundeswehr Leadership Academy in 1967 formuleerde: [18] "Scharnhorst [...] had twee leidende principes: 'Intieme unie van natie en leger en het brengen van het echte idee van wetenschap in het ambacht van oorlog ', oftewel het ambacht beheersen en combineren met wetenschap."

In 1801 selecteerden geselecteerde deelnemers, waaronder Carl v. Clausewitz (1780-1831), een academie voor jonge infanterie- en cavalerie- officieren werd gevormd. Een van haar leraren was Ludwig Müller (1734-1804), die wordt beschouwd als de grondlegger van de militaire geografie in Duitstalige landen. In 1801 stapte hij over van het opleiden van flagjunkers naar de Potsdam Engineering Academy en de Berlin Inspection School als docent cartografische problemen, terreintheorie en castrametatie (castrometrie, militaire opslag) aan deze academie. In zijn werk " The Terrænlehre" (1807) maakte hij een duidelijk onderscheid tussen kunst en wetenschap:

“[…] Onder de verschillende onderwerpen die deze krijgskunst omvat, koos men al snel dit, spoedig dat, om zijn militaire scherpzinnigheid te oefenen, en zo geleidelijk, door de voortdurende toewijding van verschillende eeuwen, de individuele onderwijsgebouwen die de naam oorlog dragen wetenschappen ontstonden. [...] Over de Terræn, maar over de basiswetenschap van de meeste onderdelen van de kunst van het oorlogvoeren, zoals zojuist genoemd, is nog niemand coherent geschreven." [19] Dit was een duidelijke verwijzing naar het recht op onafhankelijkheid van militaire geografie en ook de nauwe samenwerking met de krijgswetenschap in de volgende periode.

Gebouw van de Algemene Oorlogsschool in Berlijn, Burgstr. 19, Berlijn voor 1883

Na het voltooien van de eerste klas op 21 juni 1804, werkte het tot 1806 als een militair-wetenschappelijke instelling in een vaste organisatievorm. Als onderdeel van de hervorming van het Pruisische leger was wetenschappelijke opleiding vereist voor officieren. In Pruisen werden daarom vanaf 1810 de oorlogsscholen ingericht als militair-technische scholen voor officierskandidaten . Tegelijkertijd hadden officieren in generale staftaken en senior troepcommandanten toegang tot de General War School , die in 1859 werd omgedoopt tot de War Academy .

Conceptuele geschiedenis en Clausewitz' werk "Vom Kriege"

Het bekendste Duitstalige militaire theoretische werk van dit tijdperk zijn de nagelaten werken van generaal Carl von Clausewitz , die onder de titel Vom Kriege werden gepubliceerd met de eerste editie postuum in 1832 over de kunst van het oorlogvoeren of de wetenschap van oorlog. Voor Clausewitz werden de twee termen oorlogskunst en oorlogswetenschap alleen onderscheiden door het doel: creatie en productie versus onderzoek en kennis. [20]

Clausewitz nam een ​​pad dat leidde tot een eenheid van militaire theorie, militaire geschiedenis en de kunst van het oorlogvoeren. Het concept van het politieke is sinds de tijd van Clausewitz aanzienlijk uitgebreid. Voor hem kan oorlog alleen worden begrepen in termen van de respectieve politieke omstandigheden - het heeft op zijn best zijn eigen grammatica, maar nooit zijn eigen logica. [21]

Clausewitz beschrijft dat "oorlog iets kan zijn dat spoedig meer, spoedig minder oorlog is". Vooruitlopend op de tijd moet worden verwezen naar Vladimir I. Lenin (1870-1924), die deze dialectische kijk op het begrip oorlog ook definieert met betrekking tot het begrip vrede . [22] Een zuivere, conflictvrije vrede die plaatsvindt zonder spanningen van wisselende intensiteit lijkt hem ondenkbaar. Hedendaags vredes- en conflictonderzoek onderzoekt deze spanningsbogen.

Het meest overtuigend was Clausewitz' ontdekking dat het karakter van elke oorlog afhangt van objectieve politieke premissen. Militair geweld wordt gedoseerd gebruikt om bepaalde (politieke) doelen te bereiken. "Dus we kunnen het politieke doel alleen als maatstaf accepteren als we het beschouwen in termen van het beïnvloeden van de massa's die het zou moeten bewegen, zodat de aard van deze massa's in overweging komt." [23] Geen wonder dat deze nabijheid tot politiek materialisme was een grote stimulans voor Friedrich Engels en Vladimir I. Lenin om het werk "Vom Kriege" intensief te bestuderen. [24]

Militaire wetenschap, opgevat als wetenschap, moet het eigen onderwerp kunnen bekritiseren. De ondernemer en wetenschapper Friedrich Engels (1820-1895), met medewerking van Karl Marx (1818-1883), paste dit principe toe bij het benadrukken van de historische functies van oorlog. Hij schreef zijn militair-wetenschappelijk werk, inclusief kritiek op het leger en het portretteren van het tegenbeeld van een niet-militaire toekomst.

Engels' wetenschappelijke credo verklaarde ook: "Bovendien zou ik vasthouden aan het principe dat militaire wetenschap, net als wiskunde en aardrijkskunde, geen specifieke politieke mening heeft." [25] Het waren Marx en Engels heel goed in staat onderscheid te maken tussen militair en diplomatiek - onderscheid te maken tussen politieke aspecten en, afhankelijk van de situatie, prioriteit te geven aan het politieke. [26]

Wetenschappelijk debat en onderwijs vanaf het midden van de 19e eeuw

De Duitse oorlogsacademies en de Keizerlijke Marineacademie zouden militaire wetenschappelijke opleidingen geven op universitair niveau voor de toekomstige admiraal- / generale stafofficieren . De opleiding omvatte zowel militair-specifieke vakken en militaire geschiedenis als opleidingsonderdelen, met een focus op natuurwetenschappen en wiskunde, om een ​​brede wetenschappelijke vorming te verzekeren. [27] Geesteswetenschappen en politieke wetenschappen werden nauwelijks onderwezen. [28]

Helmuth von Moltke (1800-1891) geveldetail, huis met meerdere verdiepingen uit 1886, bei d. Friedenseiche, HH-Altona, 2014

Voor officieren van de artillerie- troepen en de genie- troepen werd deze opleiding gegeven aan de United Artillery and Engineering School , later de Militair Technische Academie , wat gelijk stond aan de ingenieursopleiding aan een technische universiteit. De vestingbouw , in die tijd de vestingbouwtheorie , speelde een buitengewoon belangrijke rol. Hetzelfde gold voor de Amerikaanse militaire academie Westpoint of de Franse École polytechnique, civiele techniek tot ver in de 19e eeuw.

In de loop van de 19e eeuw werd echter het militaire en praktische deel van de opleiding in Pruisen versterkt ten nadele van de wetenschappelijke vakken, zodat deze opleiding weliswaar formeel haar wetenschappelijk karakter behield tot aan de Eerste Wereldoorlog , maar de inhoud ervan beperkt bleef tot de canon van onderwerpen vergelijkbaar met de oorlogsschool. [28]

De kijk op een compacte oorlogswetenschap veranderde in het midden van de 19e eeuw merkbaar in een negatieve houding bij het Duitse leger. Helmuth von Moltke de Oudere (1800-1891) schreef een tijdgenoot van het gezegde: "Ik ken waarschijnlijk een krijgskunst, maar slechts een veelvoud van oorlogswetenschappen." [29] Het was echter vanaf 1857 via Moltke's eigen militaire wetenschappelijke afdeling in de Pruisische Generale Staf opgericht, die werd bemand met historici, statistici en geografen. [30]

In Zwitserland is er sinds 1877 een afdeling militaire wetenschap ( militaire academie ) aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich, waar milities en beroepsofficieren kunnen studeren.

Wetenschapsdebat en militaire training in de 20e eeuw

Duitse School voor Defensiewetenschappen van de jaren 1930

De termen militaire wetenschap of oorlogswetenschap en (vanaf de jaren dertig) defensiewetenschap zijn sindsdien onderwerp van discussie. Defensiewetenschap werd altijd onderscheiden van militaire wetenschap als het overdragen van elementaire kennis.

Het begin van een Duitse defensiewetenschap gaat terug tot de Defense Science Working Group, opgericht in januari 1929. Dit was de voorloper van de Duitse Vereniging voor Defensiebeleid en Defensiewetenschappen , die vanaf 28 juni 1933 de wetenschappelijke en journalistieke activiteiten van de werkgroep voortzette. [31]

De Duitse School voor Defensiewetenschappen werd opgericht in het midden van de jaren dertig; hun invloed op de Sovjet (Russische) militaire wetenschap is duidelijk aantoonbaar. Karl Linnebach (1879-1961) gaf in 1939 een definitie van militaire wetenschap [32] die, vergeleken met de term militaire wetenschap in de Sovjet militaire encyclopedie [33] veertig jaar later, veel overeenkomst vertoont.

Naoorlogse ontwikkeling van conflict- en vredesonderzoek

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gedrag gekenmerkt door een eigenaardige tegenstrijdigheid. Aan de ene kant was alles wat militair was verdacht. In het naoorlogse Duitsland moest , afgezien van enkele gevallen met betrekking tot militaire geschiedenis, het onderwijs en onderzoek op het gebied van militaire wetenschap en onderzoek aan de universiteiten worden stopgezet. Anderzijds leidde het ideologisch geïnitieerde systeemconflict tot de militaire wapenwedloop .

Een echt anti-militarisme was in de maak, gevoed door de pijnlijke oorlogservaringen. Sommige (West-)Duitse universiteiten keurden een burgerlijke of vredesclausule goed die het universiteitsbestuur verbood of onderwerpde aan militair onderzoek en onderwijs. [34] Onderzoek naar civiele conflicten en vrede kwam naar voren als een complementaire ontwikkeling van de militaire wetenschappen.

Militaire geschiedenis en defensiewetenschap na 1950

De universiteit van Münster, die Werner Hahlweg (1912-1989) een onderwijspositie (eind 1950) en later een hoogleraarschap (1957) geschiedenis bezorgde , was een uitzondering, aangezien er geen militaire geschiedenis mocht worden onderwezen. In 1977, een jaar voor Hahlwegs pensionering, had de universiteit als enige (West-)Duitse universiteit een leerstoel in militaire geschiedenis en defensiewetenschap . [35]

Vanaf het begin was het werk van Werner Hahlweg in de militaire wetenschap gericht op Clausewitz en zijn werk Vom Kriege , evenals op de voorbereiding van nieuwe edities (1952, 1966, 1972). De defensie- en militaire wetenschappen leverden de nodige technische basis voor zijn gepaste opmerkingen en opmerkingen. Hahlweg benadrukte de noodzaak van interdisciplinair werk en het opnemen van onderzoeksresultaten uit het Oosten, evenals het omgaan met Marx, Engels en Lenin over kwesties van militaire theorie. [36] Op deze manier kwam Hahlweg tot de overtuiging dat militaire wetenschap een noodzakelijke hulpwetenschap van de militaire geschiedenis is .

Inderdaad, de militaire historicus moet het beheersen waar het onderwerp het vereist. Omgekeerd is militaire geschiedenis natuurlijk een onmisbare hulpwetenschap van de militaire wetenschap: [...] om bestaande ervaringen niet steeds opnieuw te hoeven herhalen ." [37]

Werner Hahlweg erkent in principe een dialectische eenheid tussen militaire wetenschap en militaire geschiedenis met alleen verschillende benaderingen en accenten. [38]

Militaire theoretische elementen in opleiding

Aan de andere kant ontwikkelde zich met het begin van de “Koude Oorlog” een praktische behoefte aan militair denken. In 1952 werd in de Bondsrepubliek Duitsland een Society for Defence Studies (GfW) opgericht, later omgedoopt tot Society for Defence and Security Policy (GfW, 1990), vervolgens tot Society for Security Policy (SAP, 2014).

In 1952 werd in de DDR de Society for Sport and Technology (GST) opgericht voor militaire en pre-militaire training. Militair-wetenschappelijk werk wordt in 1959 geïnstitutionaliseerd met de oprichting van de NVA Militaire Academie .

Naval War College in de Verenigde Staten

Terwijl in andere landen (bijvoorbeeld in Zwitserland sinds 1877, in Frankrijk en in de VS sinds het begin van de 19e eeuw) academisch universitair onderwijs de norm was voor officierskandidaten, werd dit in Duitsland pas na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd.

In de jaren zeventig werden aan deuniversiteiten van de Bundeswehr opleidingen voor officierskandidaten ingevoerd (in Hamburg vanaf 1972; in München vanaf 1973).

Militair-wetenschappelijk onderwijs in de VS

In de Verenigde Staten wordt militaire wetenschappen als minor onderwezen aan universiteiten, meestal als onderdeel van het Reserve Officer Training Corps- programma. Deze faculteiten zijn vooral ontstaan ​​als gevolg van de Moril Act in de 19e eeuw. Om universiteiten op te richten, zogenaamde landbeursuniversiteiten , kregen de staten land van de staat, maar moesten ze militaire training invoeren en een cadettenkorps in stand houden. Het onderwijs en onderzoek daar is dan ook toepassingsgericht gericht op de opleiding van aspirant-officieren.

Aan de verschillende generale stafscholen (English. War Colleges ) van de strijdkrachten van de Verenigde Staten kan doorgaans de academische graad van Master of Arts in Militaire Wetenschappen worden behaald. Deze oorlogscolleges doen ook fundamenteel onderzoek op verschillende terreinen van de militaire wetenschap. Verschillende instellingen voor hoger onderwijs van de NAVO-strijdkrachten zijn in 2008 gefuseerd tot de International Society of Military Sciences . [39]

Onderzoek wordt uitgevoerd door de verschillende centra voor strategische studies.

Militaire wetenschappelijke opleiding in de DDR 1956-1990

In de DDR werden vanaf 1956 officiersleerlingen opgeleid aan officierenscholen van de NVA (vanaf 1963 gegroepeerd naar krijgsmacht). Met de omzetting tot officierscolleges van de strijdkrachten en de grenstroepen van de DDR werd in 1971 een diplomaopleiding ingevoerd, maar zonder diploma's in de militaire wetenschappen.

Hoofdgebouw met portaal, voormalige militaire academie "Friedrich Engels", Dresden-Strehlen (2009)

De militaire academie "Friedrich Engels" van de NVA in Dresden werd aangewezen als het institutionele centrum van militair wetenschappelijk werk [40] in de DDR. Voor het eerst aan Duitse universiteiten werd de militaire wetenschapsdiscipline als compact theoretisch, methodologisch en organisatiewetenschappelijk gebouw in gebruik genomen.

Daarnaast waren (sociale) sociale en technische wetenschappen vertegenwoordigd.

Als militaire universitaire instelling was het begiftigd met het recht om het diploma (Dipl. Mil.), de doctor in de wetenschappelijke tak (Dr. rer. Mil.) En de doctor in de wetenschappen (Dr. sc. Mil.) Voor de wetenschappelijke discipline militaire wetenschap. [41]

Tot de eerste helft van de jaren tachtig werd de ongeschreven wet dat de Sovjet (Russische) krijgswetenschap de basis vormt voor de NVA krijgswetenschap toegepast op het militair-theoretisch denken in de DDR. Hun belangrijkste uitgangspunten waren: [42]

 • Militair-wetenschappelijk onderzoek richt zich op de contouren van een mogelijke oorlog, de modellen van moderne gevechtsoperaties en de leiding van de troepen in de coalitie.
 • De marxistisch-leninistische doctrine van oorlog en strijdkrachten is een methodologische en ideologische basis.
 • De krijgswetenschap van de NVA is een partijdige wetenschap; het is gebaseerd op SED-resoluties.
 • Ze maakt onderscheid tussen socialistische en burgerlijke militaire wetenschap.

Mit dieser sowjetischen Lehre gelangte in den Anfangsjahren der Akademie ein dogmatisiertes weltanschauliches Fundament in die Lehrmeinung, das für längere Zeit unangetastet blieb.

Die weltanschauliche Grundlage des militärtheoretischen Denkens in der DDR erfuhr Anfang der 1980er Jahre eine fundamentale Umwälzung – einen Paradigmenwechsel . Zunehmend wurde die einseitige Orientierung der Militärwissenschaft auf das alleinige Objekt – den Krieg, sowie die Kriegskunst und deren Bestandteile Strategie und Operative Kunst hinterfragt. Die Friedensbewahrung und Kriegsverhinderung verlangten, die allgemein-theoretischen Grundlagen für eine DDR-Militärwissenschaft neu zu formulieren und loszulösen vom Gefüge der sowjetischen Militärwissenschaft.

Militärwissenschaftliche Ausbildung im 21. Jahrhundert

Militärwissenschaftliche Ausbildung in Deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland blieb es bislang beim erklärten Verzicht auf ein gemeinsames Gebäude für Militärwissenschaften.

Die Führungsakademie der Bundeswehr ist, im Gegensatz zu ähnlichen Ausbildungseinrichtungen im Ausland (z. B. zum Naval War College ), bis heute keine Hochschule und kann damit keine akademischen Grade vergeben.

Heute kann in Deutschland nur an der Universität Potsdam der Master-Studiengang in War and Conflict Studies (vormals Military Studies ) studiert werden. An dieser Universität ist auch ein Lehrstuhl für Militärgeschichte/Kulturgeschichte der Gewalt eingerichtet. [43]

Militärgeschichte kann man als Schwerpunktstudium oder als Nebenfach im Geschichtsstudium an einigen Universitäten studieren. Außerdem bietet die komplementär zu den Militärwissenschaften entstandene, zivilgesellschaftlich ausgerichtete Konflikt- und Friedensforschung Studienmöglichkeiten an.

Verbreitung von militärwissenschaftlichem Gedankengut

Nicht zufällig findet sich die militärwissenschaftliche Begriffswelt Clausewitz' in Studiengängen anderer gesellschaftlicher Bereiche (wie Wirtschaft, Unternehmensführung, Marketing) adaptiert wieder. In der Literatur, z. B. beim Strategieinstitut der Boston-Consulting-Group , [44] sind Werbefeldzüge, Preisoffensiven, strahlende Sieger, schnelle Rückzüge, strategisches Geschick solche prägnanten betriebswirtschaftliche Vorteilsbegriffe mit militärischem Anklang.

In Frankreich verabschiedet nicht nur die traditionsreiche Militärakademie Ecole Militaire als akademisches Ausbildungsinstitut in Paris jährlich Absolventen, sondern seit dem Jahr 2002 auch die nahe gelegene private Schule für den Wirtschaftskrieg ( Ecole de Guerre Economique ) , um Fachleute für den Kampf um globale Märkte auszubilden. Die Zugehörigkeit dieses Institutes zur Pariser Managementschule Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées gibt einen Hinweis auf die Nähe der Managementlehre zu militärwissenschaftlichem Denken. [45]

Begriffe der Militärwissenschaft

Rolle der Streitkräfte in der Militärwissenschaft

Im engen Zusammenhang mit der Anwendung von bewaffneter Gewalt durch Klassen, Völker, Staaten, Nationen, Koalitionen hat sich die Militärwissenschaft entwickelt. Als ihr bedeutendstes Erkenntnisobjekt haben sich in einem langen historischen Prozess die Streitkräfte gezeigt und empfohlen. Die Militärwissenschaft teilt dieses Objekt mit anderen Wissenschaftsdisziplinen.

Den Gegenstand der Militärwissenschaft, die Streitkräfte sowie deren Gebrauch in unterschiedlichen politischen Situationen (Lagen) wissenschaftlich zu bearbeiten heißt: Beschreiben, Erklären, Vorhersagen, Beeinflussen und Verändern.

Wie bei jeder Wissenschaft sollten die Wissenschaftskriterien Prägnanz, Überprüfbarkeit, Ordnung und Systematik Anwendung finden. Die wissenschaftliche Praxis erfordert, das Kriterium intersubjektive Verständlichkeit umzusetzen und mit abgestimmten eindeutigen Begrifflichkeiten zu arbeiten. [46]

Taktische, operative und strategische Streitkräfteformationen

Die Strukturelemente der Streitkräfte ( militärischen Formationen ) sind entsprechend der üblichen Systematik im Wissenschaftszweig Theorie der Kriegskunst (kurz: Kriegskunst) in drei Ebenen eingeordnet: in die strategische Ebene – adäquat zur (Militär-)Strategie; in die operative Ebene – adäquat zur Operativen Kunst ; in die taktische Ebene – adäquat zur Taktik . Bei der tatsächlichen Benennung der militärischen Formationen sind in der Streitkräftepraxis Abweichungen, Kombinationen und Begriffsüberschneidungen festzustellen.

Siehe Strukturelemente in den Streitkräften

Definition Militärwissenschaft – im Zeitenwandel

Meyers Konversations-Lexikon – 1890

Es gibt keine einheitliche ausführliche Definition von Militär- oder Wehrwissenschaften. Eine Definition aus dem 19. Jahrhundert: [47]

Kriegswissenschaften, Militärwissenschaften: Alles, was sich auf die Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges bezieht. Eine systematische Entwicklung der Gesetze der Kriegskunst umfasst die Lehre von den Kriegszwecken (Kriegspolitik), von den Kriegsmitteln (Organisation, Verwaltung, Bewaffnung und Ausrüstung der Truppen, Festungen , Marine etc.) und, auf beides gestützt, die Lehre von der Anwendung der Kriegsmittel zur Kriegsführung. Diese zerfällt in die Strategie (Leitung des Kriegs im großen) und die Taktik (Ausführung der einzelnen Anordnungen durch die Märsche und Gefechte der Truppen). Beide schöpfen ihre Lehren aus der Kriegsgeschichte. Neben diesen eigentlichen Kriegswissenschaften sind die anderen nur Hilfswissenschaften, die Fortifikation, Waffenlehre etc. Als solche bezeichnet man auch diejenigen Teile anderer Wissenschaften, deren Kenntnis dem Militär nötig ist, und spricht daher von einer Militärgeographie, von militärischem Aufnehmen etc. Zahlreiche Einzelschriften und Sammelwerke behandeln einzelne oder alle Teile der Militärwissenschaften; eines der größten älteren Sammelwerke ist die in Berlin von 1828 bis 1840 in 12 Bänden erschienene ´Handbibliothek für Offiziere oder populäre Kriegslehre für Eingeweihte und Laien´ .“

Meyers Konversations-Lexikon , 4. Auflage. von 1888–1890.

Karl Linnebach, Wehrwissenschaften – 1939

Die nachfolgende Definition [48] ist interessant für einen Vergleich mit der Sowjetischen Militärenzyklopädie.

„Wehrwissenschaften ist der nach dem Weltkrieg aufgekommene Name für die Gesamtheit der Wissenschaften vom Kriege, von der Kriegführung und von der Vorbereitung auf den Krieg. Ihr Gegenstand ist die Gesamterscheinung des Krieges, jede auf den Krieg gerichtete Tätigkeit des Volkes, der Wehrmacht und der Regierung, die Gesamtheit der Dinge, Kräfte und Verhältnisse, die der Krieg berührt, Raum und Zeit in ihrer Beziehung auf Krieg, Kriegführung und Vorbereitung des Krieges.“

Sowjetische Definition bei Michail W. Smirnow – 1961

In der Sowjetunion galt in den 1960er Jahren folgende Ansicht: [49]

Danach ist die Militärwissenschaft ein einheitliches System unserer Kenntnisse über die Vorbereitung und Führung des bewaffneten Kampfes zur Verteidigung des Sowjetstaates vor einer imperialistischen Aggression. Gestützt auf die objektiven Gesetze des bewaffneten Kampfes, erforscht die sowjetische Militärwissenschaft Probleme der wirtschaftlichen sowie politisch-moralischen Möglichkeiten des eigenen Landes wie auch des Gegners. Sie studiert die Probleme der Ausrüstung und Technik, erarbeitet die Methoden und Formen des bewaffneten Kampfes, die Grundlagen des Aufbaus, der Ausbildung und Erziehung der Streitkräfte und befasst sich auch mit den Fragen der allseitigen Sicherstellung der Streitkräfte im Krieg. Deshalb umfasst die sowjetische Militärwissenschaft nicht nur die Theorie der Kriegskunst, das heißt die Fragen der Strategie, operativen Kunst und Taktik, sondern auch die Fragen der ökonomischen und politisch-moralischen Möglichkeiten des Landes sowie deren Einfluss auf Vorbereitung, Verlauf und Ergebnisse des bewaffneten Kampfes. Außerdem umfasst sie noch eine Reihe anderer Disziplinen.

Michail W. Smirnow: Über sowjetische Militärwissenschaft

Deutsches Militärlexikon – 1961

Militärwissenschaft; [50] russisch Военная наука: „Bestandteil der Gesellschaftswissenschaften. Die M. [Militärwissenschaft] erforscht die Gesetze der Vorbereitung und Führung des bewaffneten Kampfes.

Die sozialistische M. [Militärwissenschaft] umfaßt die allgemeine Theorie (die allgemeinen Grundlagen) der M. [Militärwissenschaft], die Theorie der Kriegskunst, die Militärgeschichte, die Theorie der Ausbildung, die Theorie der Organisation der Streitkräfte, die Militärgeographie und die militärtechnischen Wissenschaften.“

Militärlexikon des Deutschen Militärverlages – 1973

Militärwissenschaft: [51] „Gesamtheit von Gesetzesaussagen über den Krieg als organisierten bewaffneten Kampf, über die an ihm teilnehmenden Kräfte und Mittel sowie von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Prinzipien, Formen und Methoden der Vorbereitung und Führung des Krieges.“

Sowjetische Militärenzyklopädie – 1979

In der Sowjetunion und nachfolgend in den Staaten des Warschauer Vertrages galt aus sozialistischer (marxistisch-leninistischer) Sicht folgende sowjetische (russländische) Definition: [52]

„Militärwissenschaft ist ein System von Kenntnissen über die Gesetze und den Charakter des Krieges, die Vorbereitung der Streitkräfte und des Landes auf den Krieg und die Methoden der Kriegführung. Sie untersucht gemeinsam mit anderen Wissenschaften den Krieg als komplizierte sozialpolitische Erscheinung. Hauptgegenstand der Untersuchung ist der bewaffnete Kampf im Krieg.“

Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte – 1987

Militärwissenschaft: [53] „Wissenschaft zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Charakter und die Gesetze des Krieges, insbesondere des bewaffneten Kampfes im Krieg, über die Vorbereitung der Streitkräfte und des Landes auf den Krieg und die Methoden der Kriegführung.“

Schriften der Militärakademie Dresden – 1990

Die allgemein-theoretischen Grundlagen für eine DDR-Militärwissenschaft wurden ab Mitte der 1980er Jahre neu zu formuliert, losgelöst vom Gefüge der sowjetischen Militärwissenschaft. Das Resümee einer Wissenschaftlichen Konferenz im April 1990 der Militärakademie zur Militärwissenschaft lautet: [54]

 • Die Militärwissenschaft wird angesehen als die Gesamtheit wissenschaftlicher Erkenntnisse über Streitkräfte und ihren Gebrauch im Frieden, bei Krisenlagen und in Konflikten zur Erreichung politischer Zielstellungen.
 • Gegenstand der Militärwissenschaft sind diese Streitkräfte sowie deren Gebrauch in unterschiedlichen politischen Situationen (Lagen).
 • Erkenntnisobjekt sind also die Streitkräfte. Die Militärwissenschaft teilt dieses Objekt mit anderen Wissenschaftsdisziplinen. Sie unterscheidet sich von anderen Disziplinen, indem sie dieses Objekt von einem bestimmten Standpunkt aus erforscht.
 • Hauptaufgabe der Militärwissenschaft soll darin bestehen, einen Beitrag zur Friedenserhaltung und Neugestaltung des Friedens, zur militärischen Vertrauensbildung und kooperativen Sicherheit sowie Demilitarisierung der internationalen Beziehungen und der Gesellschaft zu leisten.

Dissertation Andreas W. Stupka, Wien – 2010

Eine moderne Definition des österreichischen Offiziers Andreas W. Stupka in seiner Dissertation 2010: [55]

Unter den Militärwissenschaften ist die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Verwendung und den „Einsatz“ von Streitkräften zu verstehen. Dabei wird einerseits die Begründungsdimension militärischen Handelns, das Phänomen des Krieges und seiner Ursachen, das strategische Handeln des politischen Gemeinwesens zur Überlebenssicherung im Sinne von Friedenssicherung und dem Schutz des Lebensraumes sowie der gesamte Bereich der dafür notwendigen Wehrhaftigkeit untersucht. Andererseits ist die Aufgabe der Militärwissenschaften die systematische Gewinnung anwendungsorientierter Erkenntnisse für das Instrument Militär selbst, dessen Vorbereitung auf den Einsatz, die Ausbildung und Erziehung der Soldaten, die militärischen Führungsweisen und die technischen Parameter militärischen Handelns in Frieden und Einsatz.

Andreas W. Stupka : Militär Kritisch Denken – Wissenschaftsphilosophisch-theoretische Studien zu den Grundlagen der Militärwissenschaften

Resümee zur Wissenschaftsdebatte

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sind ihrem Wesen nach zweifellos ideologierelevant. Wissenschaftsgegenstände und -struktur mit Ausblick in die Zukunft zu entwickeln, heißt die Machtfrage zu stellen. Heftige Polemiken und Kontroversen sind zu erwarten, sollte der Anspruch erhoben werden, eine Wissenschaftsdisziplin neu zu ordnen oder gar neu zu etablieren.

Nicht widerspruchsfrei lässt sich die Parteilichkeit mit den Aufgaben einer Wissenschaft (Beobachten, Beschreiben, Erklären, Vorhersagen, Beeinflussen und Verändern) und mit den Wissenschaftskriterien (Prägnanz, Intersubjektive Verständlichkeit, Überprüfbarkeit, Ordnung und Systematik) verbinden. [56]

Der Auflösung des institutionellen Ortes einer Militärwissenschaft in Deutschland, der Militärakademie in Dresden, und dem Ausscheiden der ostdeutschen Berufsgruppe der Militärwissenschaftler folgte die Marginalisierung ihrer Forschungsergebnisse. In Anbetracht der Definitionsdebatte und des entstandenen Defizites einer institutionalisierten Militärwissenschaft in Deutschland bleibt die künftige Entwicklung der Wissenschaft ein offener Prozess.

In annähernd vergleichbarer Situation kam Carl v. Clausewitz zu dem Schluss, dass die Kriegskunst ihrer Vollkommenheit nicht so nahe ist: [57] [58] „Es gibt Schriftsteller, welche behauptet haben, die Kriegskunst habe nun bald ihren höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht. Eine solche Behauptung ist in sich schon ziemlich gehaltlos, weil […] Wissenschaften, die nicht wie die Logik in sich geschlossen sind, auch einer steten Erweiterung, eines immer neuen Anbaues fähig sein müssen, und weil überhaupt der menschliche Verstand sich nicht so leicht Grenzen setzen lässt.“

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Commons : Military science – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Militärwissenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Autorenkollektiv: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte . Mi – Z. 2., durchgesehene Auflage. Band   2 . Berlin 1987, ISBN 3-327-00478-1 , S.   629 .
 2. Eine tiefere Gliederung in Stupka, S. 376f.
 3. Hans-Jürgen Zimmermann: Operations Research: Methoden und Modelle . Vieweg Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-528-03210-3 , S. 6ff.
 4. Donald Bowersox ua: Logistical management: A systems integration of physical distribution, manufacturing support, and materials procurement. 3. Auflage. Macmillan, New York 1986, ISBN 0-02-313090-3 .
 5. Autorenkollektiv: Militärlexikon . 2. Auflage. Militärverlag der DDR, Berlin 1973, S.   254 .
 6. Hans-Werner Deim: Operative Ausbildung in der Nationalen Volksarmee im Kontext militärstrategischen Denkens und militärstrategischer Disposition . In: Wolfgang Wünsche (Hrsg.): Rührt Euch! Zur Geschichte der Nationalen Volksarmee der DDR . Rote Reihe, Bd. 1. Berlin 1998, ISBN 3-932180-48-8 , S.   327 .
 7. Abraham Malamat: The Conduct of Israelite Warfare in the Biblical Period . Konferenzvortrag in Teheran, 9. Juli 1976. In: Zit. bei: Jehuda L. Wallach (Hrsg.): Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Band   15 , Eine Festschrift für Werner Hahlweg, Prof. für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Univ. Münster zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April 1977. Osnabrück 1977, S.   440, Fußnote 11 .
 8. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Artemis & Winkler, München 1997, ISBN 3-7608-1102-7 , S. 230.
 9. Ssun–Ds': Traktat über die Kriegskunst . Übers. ad Altchinesischen ins Russ., dt. Übertragung. Berlin 1957.
 10. Clifford J. Rogers: The Vegetian Science of Warfare in the Middle Ages. In: The Journal of Medieval Military History. Volume 1, 2003.
 11. Johann Sebastian Gruber: Die Heutige Neue Vollkommene Kriegs-Politica . Worinnen in besondern Capituln nicht allein die wahren Gründe der Kriegs-Wissenschafften kürtzlich an- und außgeführet, nöthige Sachen und Fragen darbey beantwortet, Sondern auch, Viele Stratagemata ... angezeiget werden ...,. Hrsg.: Oehrling. Franckfurt am Mayn 1699 ( slub-dresden.de ).
 12. Neue Kriegsbibliothek oder gesammelte Beiträge zur Kriegswissenschaft . In: Georg Dietrich von der Groeben (Hrsg.): Zeitschrift 1774–1781 . Sekundärausgabe-Mikrofiche. Hildesheim 1998.
 13. Martin Meier: Festungskrieg, Die Belagerung Stralsunds 1715. ( Memento vom 2. April 2015 im Internet Archive ) (PDF; 2,79 MB) In: Militärgeschichte. Heft 01/2006, S. 10ff.
 14. Ralf Fritze: Militärschulen als wissenschaftliche Ausbildungsstätten in Deutschland und Frankreich im 18. Jahrhundert Skizze zu einer vergleichenden Untersuchung. In: Francia - Forschungen zur westeuropäischen Geschichte. 16/2 - 1989, S. 216ff.
 15. Eberhard Birk: In deinem Lager ist Österreich. Wir anderen sind einzelne Trümmer. In: Österreichische Militärische Zeitschrift . Ausgabe Nov/Dez 2008, S. 697.
 16. Ralf Fritze, S. 228.
 17. Karl-Volker Neugebauer (Hrsg.): Grundzüge der deutschen Militärgeschichte-Band 1. Rombach-Verlag, Freiburg 1993, ISBN 3-7930-0662-6 , S. 103.
 18. Hans Speidel: Generalstab und Bildung . In: D. Bradley, U. Marwedel (Hrsg.): Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Eine Festschrift für Werner Hahlweg. Band   15 . Osnabrück 1977, S.   383 .
 19. Ludwig Müller: Die Terrænlehre . Mit Kupfern und Holzschnitten. In: Ludwig Müllers nachgelassene militärische Schriften . Zweiter Band. Berlin 1807, S.   4   f .
 20. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege . Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz. Verlag des MfNV, Berlin 1957, S.   116   f .
 21. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege . Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz. Skizzen zum achten Buche, Kap. 6 B. Verlag des MfNV, Berlin 1957, S.   728 .
 22. Wladimir I. Lenin: Clausewitz' Werk "Vom Kriege" . Auszüge und Randglossen. Verlag des MfNV, Berlin 1959, S.   31 .
 23. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege . Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz. Erstes Buch, 1. Kap. Verlag des MfNV, Berlin 1957, S.   25 .
 24. Heinz-Ludger Borgert: Friedrich Engels und die Militärwissenschaften . In: Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Band   15 . Eine Festschrift für Werner Hahlweg, Prof. für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Univ. Münster zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April. Osnabrück 1977, ISBN 3-506-74475-5 , S.   69–75 .
 25. Friedrich Engels: Brief an den Redakteur der „Daily News“ HJ Lincoln in London . (Entwurf) vom 30. März 1854. In: MEW . Band   28 . Berlin 1963, S.   602 .
 26. Panajotis Kondylis: Theorie des Krieges . Clausewitz – Marx – Engels – Lenin. Stuttgart 1988, ISBN 3-608-91475-7 , S.   150 .
 27. Rolf Hobson : Maritimer Imperialismus: Seemachtideologie, seestrategisches Denken und der Tirpitzplan 1875–1914. Übersetzt von Eva Besteck, In: Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 61, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2004, ISBN 3-486-56671-7 . S. 145ff. Eingesehen am 16. März 2011
 28. a b Karl-Volker Neugebauer, S. 169.
 29. Johann Christoph v. Allmayer-Beck: Ist Militärgeschichte heute noch zeitgemäß? In: Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung, Band 15. Eine Festschrift für Werner Hahlweg, Prof. für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Univ. Münster zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April . Osnabrück 1977, S.   12   f .
 30. Karl-Volker Neugebauer , S. 173.
 31. Autorenkollektiv: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte . A – Me. 2., durchgesehene Auflage. Band   1 . Berlin 1987, ISBN 3-327-00477-3 , S.   130 .
 32. Karl Linnebach: Wehrwissenschaften, ihr Begriff und ihr System . Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften. Berlin 1939.
 33. Autorenkollektiv: Sowjetische Militärenzyklopädie . (Auswahl). Heft 6. Militärverlag der DDR, Berlin 1979, S.   76 .
 34. Hans-Joachim Lang : Ethnologie und Militär-Streit zwischen Friedensgruppen und Lehrenden um Uni-Zivilklausel. In: tagblatt.de vom 16. April 2010, Eingesehen am 13. März 2011.
 35. Johann Christoph v. Allmayer-Beck: Ist Militärgeschichte heute noch zeitgemäß? In: Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Band   15 . Osnabrück 1977, S.   12 .
 36. Dermot Bradley: Professor Dr. Werner Hahlweg . Eine Würdigung zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April 1977. In: Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Band   15 , Eine Festschrift für Werner Hahlweg, Prof. für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Univ. Münster zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April 1977. Osnabrück 1977, S.   1–7 .
 37. Werner Hahlweg: Einführung zu Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Osnabrück 1973, S.   IV .
 38. Heinz-Ludger Borgert: Friedrich Engels und die Militärwissenschaften . In: Reihe Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und Konfliktforschung . Band   15 . Eine Festschrift für Werner Hahlweg, Prof. für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Univ. Münster zur Vollendung seines 65. Lebensjahres am 29. April. Osnabrück 1977, ISBN 3-506-74475-5 , S.   74   f .
 39. The International Society of Military Sciences (englisch). Eingesehen am 13. März 2010
 40. Walter Ulbricht: Zur Eröffnung der ersten sozialistischen Militärakademie in der Geschichte Deutschlands . Eröffnungsvorlesung an der Militärakademie der Nationalen Volksarmee Friedrich Engels am 5. Januar 1959. In: Militärwesen . Sonderheft. Berlin 1959, S.   2 .
 41. Anke Burkhardt: Militär- u. Polizeihochschulen in der DDR . Wissenschaftliche Dokumentation. In: HoF Wittenberg, Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hrsg.): Arbeitsberichte 2´00 . Wittenberg 2000 ( Online [PDF]).
 42. Klaus Kulisch: Militärwissenschaft und Nationale Volksarmee . Begriffliches und Geschichtliches. In: DSS-Arbeitspapiere Heft . Nr.   5 , 1992, ISSN 1436-6010 , S.   14   ff . ( Online ).
 43. Interview mit Prof. Dr. Sönke Neitzel zur Umbenennung des Werner-Hahlweg-Preises in „Förderpreis für Militärgeschichte und Militärtechnikgeschichte“ . In: Portal Militärgeschichte, 5. Dezember 2016 . Abgerufen am 08.02.2019 ( portal-militaergeschichte.de ).
 44. Bolko v. Oetinger, Tiha v. Ghyczy, Christopher Bassford (Hrsg.): Clausewitz Strategie denken . Ungekürzte dtb-Ausgabe, Sept. 2003 Auflage. München, Wien 2001, ISBN 3-423-34033-9 .
 45. Michaela Wiegel: Vorbereitung auf den „Krieg von morgen“ . Eine Pariser Strategieschmiede besonderer Art. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Sept. 1998 .
 46. Siehe Kurt Guss: Wissenschaft. In: Günter Kirchhoff (Hrsg.), Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik, Regensburg 1986, S. 1138 ff.
 47. Meyers Konversations-Lexikon . 1888–1890. 4. Auflage.
 48. Karl Linnebach: Wehrwissenschaften, ihr Begriff und ihr System . Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften. Berlin 1939.
 49. MW Smirnow: Über sowjetische Militärwissenschaft . Deutscher Militärverlag. Berlin 1961, S. 61ff.
 50. Kollektiv der Militärakademie der Nationalen Volksarmee „Friedrich Engels“: Deutsches Militärlexikon . Hrsg.: Deutscher Militärverlag. Berlin 1961, S.   276 .
 51. Autorenkollektiv der Militärakademie „Friedrich Engels“, der Nationalen Volksarmee ua: Militärlexikon . Hrsg.: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik. 2. Auflage. Berlin 1973, S.   253 .
 52. Autorenkollektiv: Sowjetische Militärenzyklopädie (Auswahl) . In: Heft 6 . Berlin 1979, S.   67 .
 53. Autorenkollektiv: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte . Mi – Z. 2., durchgesehene Auflage. Berlin 1987, ISBN 3-327-00478-1 , S.   629–639 .
 54. Zu den allgemeinen Grundlagen der Militärwissenschaft . Aus dem Protokoll der wissenschaftlichen Konferenz vom 26. April 1990. In: Reihe Schriften der Militärakademie Friedrich Engels der NVA . Heft, Nr.   267 , S.   61   ff .
 55. Andreas Stupka: Militär Kritisch Denken - Wissenschaftsphilosophisch-theoretische Studien zu den Grundlagen der Militärwissenschaften . Dissertation an der Universität Wien, Wien 2010, S. 370.
 56. Kurt Guss: Wissenschaft . In: Günter Kirchhoff (Hrsg.): Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik . Regensburg 1986, ISBN 3-8029-6499-3 , S.   1138   ff .
 57. Carl v. Clausewitz: Über den Zustand der Theorie der Kriegskunst . In: Ausgewählte militärische Schriften . Berlin 1980, S.   131 .
 58. Carl v. Clausewitz: Kleine Schriften. Geist und Tat . In: Kap. 13 . Kroener, Stuttgart 1941 ( archive.org ).