middeleeuwen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De Middeleeuwen is het tijdperk in de Europese geschiedenis tussen het einde van de oudheid en het begin van de moderne tijd , d.w.z. de periode tussen de 6e en 15e eeuw. Zowel het begin als het einde van de Middeleeuwen zijn onderwerp van wetenschappelijke discussie en zijn heel anders gesteld.

In de overgang van de late oudheid naar de vroege middeleeuwen brak de politieke en culturele eenheid van het Middellandse Zeegebied, die gevormd werd door de Grieks-Romeinse oudheid , uit elkaar. Terwijl het Byzantijnse rijk in het oosten intact bleef, viel het westerse rijk in 476. Nieuwe rijken werden gevormd binnen (zoals het Frankische rijk , het Visigotische rijk op het Iberisch schiereiland en de rijken van de Angelsaksen in Groot - Brittannië) en daarbuiten (zoals de heerschappij van de Slaven in Oost- en Zuidoost-Europa en de nieuwe rijksformaties in Scandinavië ) van het voormalige West-Romeinse Rijk. Deze rijken werden bevolkt door de inwonende geromaniseerde bevolking en groepen die tijdens de migratieperiode immigreerden ( Germaanse stammen en Slaven).

Terwijl het oude kerngebied al christelijk was , werden de andere, heidense ( heidense ) gebieden van Europa in de middeleeuwen gekerstend . In de vroege middeleeuwen ontstond in wezen de politieke basisorde van latere tijden. De daaropvolgende Hoge Middeleeuwen werden gekenmerkt door de hausse in economie, wetenschap en cultuur. In de late middeleeuwen vond een langzame overgang naar de vroegmoderne tijd plaats .

Met de islam ontstond in de 7e eeuw een nieuwe religie, die zich als gevolg van de Arabische veroveringen in West- en Centraal-Azië, Noord-Afrika en ook in delen van Zuid-Europa verspreidde, voordat christelijke heersers de herovering in Spanje ( Reconquista ) en het zuiden begonnen. Italië / Sicilië. In Zuidoost-Europa bleven de Ottomanen echter aan het einde van de 14e eeuw oprukken.

De overheersende vorm van samenleving en economie in de middeleeuwen was het feodalisme . Principes die tijd waren een van de hokjes geordende samenleving , een bepaald door het christendom wereldbeeld , een christelijke invloeden wetenschap en literatuur , architectuur , kunst en cultuur , evenals Latijn als een gemeenschappelijke, cross- training taal . Na het Grote Schisma van 1054 zochten zowel de Katholieke Kerk als de Orthodoxe Kerk de eenheid van het Christendom onder hun dak. Deze pogingen mislukten echter.

De Joden waren van groot belang voor het “christelijke” Europa. Vanwege het renteverbod van de katholieke kerk was het christenen verboden geldtransacties uit te voeren, maar niet voor joden met een ander geloof. Ze werden beschermd door de vorsten en werden slechts schoorvoetend als minderheid getolereerd. Als gevolg van het anti-judaïsme in de middeleeuwen waren ze het slachtoffer van pogroms en verdrijvingen .

De term "middeleeuwen"

Middeleeuws eigen concept

Kogge (ma. Vertegenwoordiging op Stralsund- zegel)

De christelijke middeleeuwen zagen zichzelf nog niet als een “middeleeuwen”, maar zagen zichzelf in de heilsgeschiedenis als een aetas christiana (“christelijke eeuw”) die in geloof superieur was aan alle andere tijdperken, die begon met de geboorte van Christus en pas eindigen op de dag des oordeels . Terwijl de vorige wereldtijdperken van de heilsgeschiedenis verder werden onderverdeeld volgens de leer van de drie, vier of zes wereldtijdperken ( aetates mundi ) , was er geen vaststaand tijdschema voor de interne periodisering van de aetas christiana , maar waren er alleen benaderingen zoals de leer van de zeven perioden van de kerk (afgeleid van de Apocalyps van Johannes ) of de door Joachim von Fiore vastgestelde indeling in een tijd van de "Zoon" (van de geboorte van Christus tot ongeveer 1260) en een daaropvolgende tijd van de " Geest".

De gedachte dat historische ontwikkeling in de zin van vooruitgang of verval ook binnen de aetas christiana zou kunnen plaatsvinden was geenszins vreemd aan de christelijke middeleeuwen. Vanuit het gezichtspunt van de Roomse Kerk was het echter precair omdat het enerzijds geen verdere ontwikkeling of overtreffen van de christelijke leer toestond of toeliet sinds de tijd van het evangelie en de kerkvaders en, aan de andere kant wilde het niet toestaan ​​dat zijn eigen ontwikkeling vanuit het gezichtspunt van verval werd bekeken. Voor zover overeenkomstige historische ideeën werden gecombineerd met kerkkritische hervormingsconcepten en eschatologische berekeningen van de eindtijd, werden ze daarom tegengewerkt door de Roomse kerk, zoals de leer van Joachim en zijn opvolgers.

In het politieke, tegelijkertijd heilshistorische perspectief, ontstonden ideeën over periodisering met name in de vorm van de doctrine van de Translatio imperii , volgens welke de Romeinse keizerlijke waardigheid eerst werd toegekend aan de Oost-Romeinse keizers van Byzantium , daarna in de renovatio imperii van Karel de Grote aan de Franken en tenslotte met de keizerlijke kroning werd Otto de Grote overgedragen aan de keizers van het Heilige Roomse Rijk . De leer van de vertaling was verenigbaar met de christelijke leer van het tijdperk van de wereld, omdat het de voorkeurspositie en dogmatische eenheid van de aetas christiana niet in twijfel trok en in plaats daarvan het potentieel voor conflict lag in de relatie tussen de paus en het rijk . Een periodiek systeem voor de geschiedschrijving van de christelijke jaartelling kwam echter niet voort uit dit idee.

concept geschiedenis

De term Middeleeuwen werd voor het eerst geïntroduceerd in de vorm medium aevum ("middelbare leeftijd") in de 14e eeuw door Italiaanse humanisten , die vervolgens ook het begrip van hun eigen tijdperk als een tijdperk van wedergeboorte ( Renaissance ) in de twee volgende eeuwen vestigden. In de humanistische kijk op de geschiedenis werd het christelijk geloof niet in zijn algemeen bindend karakter, maar in zijn geldigheid als maatstaf voor de beoordeling van de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis en door een profaan historisch ideaal van de Grieks-Romeinse oudheid, niet meer primair geconstrueerd door theologen, maar door dichters en filologen vervangen. Vanuit humanistisch oogpunt waren de Middeleeuwen een "donkere eeuw" ( aetas obscura ) , een tijdperk van verval en verval waarin het taalkundige, literaire, technologische en beschavingsniveau van de Grieks-Romeinse oudheid verloren ging als gevolg van de ineenstorting van het West-Romeinse rijk , om alleen in de eigen tijd het voorwerp te worden van imitatie ( imitatio ) of zelfs overtreffen ( aemulatio ) door de herontdekking van oude bronnen en de heropleving van oude stijlnormen.

Met het humanistische concept van aetas obscura verwant, maar verschilt in het belang van vooral in de Engelstalige geschiedenis en protohistorie de term " Dark Ages " (Dark Ages), waarmee in het algemeen perioden van ontbrekende of nog niet teruggewonnen onderzoek in geschreven of archeologische traditie ( middeleeuwse archeologie), meestal opgevat als tussenfasen in vergelijking met eerdere, relatief beter gedocumenteerde perioden. In de geschiedenis van Engeland is dit bijvoorbeeld de term die gebruikt wordt om de periode te beschrijven na het einde van de Romeinse overheersing tot de immigratie van de Angelen , Saksen en Juten (rond de 5e/6e eeuw).

De term middeleeuwen vestigde zich in de volgende periode als een tijdvakterm met een neiging tot denigrerende betekenis, waarbij de tijdvakgrenzen meestal werden gesteld enerzijds met het einde van het West-Romeinse rijk in het jaar 476 en anderzijds met het einde van het Oost-Romeinse Rijk door de Ottomaanse verovering van Constantinopel in 1453 , ook dit laatste gezien het feit dat Byzantijnse geleerden op hun vlucht naar het Westen belangrijke Griekse manuscripten meebrachten die in de Latijnse Middeleeuwen onbekend bleven of was pas bekend geworden door Arabische vertalingen. [1]

Een uitgesproken positieve herwaardering, mede samenhangend met nostalgische transfiguratie en met de noodzaak om de eigen christelijke of nationale wortels en identiteit te bepalen, kwam pas aan het einde van de Verlichting en vooral in de Romantiek tot stand . [2] Sinds het einde van de 18e eeuw was dit een essentiële motor voor de toegenomen filologische en historische preoccupatie met de Middeleeuwen.

In modern onderzoek, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe vragen en methoden, wordt op een veel gedifferentieerdere manier geoordeeld. [3] Op deze manier worden de oorspronkelijke verworvenheden van de Middeleeuwen en de bestaande lijnen van continuïteit benadrukt, zodat de Middeleeuwen niet langer beoordeeld worden naar de humanistische maatstaf van de oude “grootheid”. In plaats van het nationale is er vaak een Europees georiënteerde terugkeer, die de “geboorte van Europa in de middeleeuwen” benadrukt ( Jacques Le Goff ).

Buiten de technische taal worden denkwijzen of gedragingen of hele culturen nog steeds overdreven "middeleeuws" genoemd om hen een bepaalde achterstand en een gebrek aan opvoeding en menselijkheid toe te schrijven.

Chronologische volgorde

Kasteel Neurenberg als voorbeeld van een kasteel in de middeleeuwen

De term "Middeleeuwen" verwijst voornamelijk naar de geschiedenis van het christelijke Westen vóór de Reformatie , omdat de term zelden wordt gebruikt in verband met niet-Europese culturen (zie hieronder voor de term in de context van de geschiedenis van India, China en Japan ). Het verwijst dus vooral naar het Europese continent en de Britse eilanden . De middeleeuwen worden grofweg ingedeeld tussen 500 en 600 na Christus en rond 1500. De volgende referentiegegevens zijn veel specifieker:

De Europese Middeleeuwen strekken zich ruwweg uit van het einde van de Migratieperiode , waarvan het einde meestal wordt gedateerd in het jaar 568, tot het Renaissance- tijdperk vanaf het midden van de 15e eeuw of het begin van de 16e eeuw. Zie voor het probleem van de datering van het begin van de Middeleeuwen en de daaropvolgende ontwikkeling ook Einde Oudheid , Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen .

De dateringsbenaderingen zijn niet altijd uniform, omdat het afhangt van welke aspecten van de ontwikkeling worden benadrukt en welke regio in elk geval wordt beschouwd. [4] Als bijvoorbeeld de invloed van de islam en de verovering van grote delen van wat ooit Romeins grondgebied door de Arabieren was op de voorgrond staan ​​en als men meer naar het oostelijke Middellandse Zeegebied kijkt dan naar West-Europa, dan kan men Mohammeds Hijra zien ( 622) of het begin van de uitbreiding van de Arabische See (vanaf 632) als het einde van de late oudheid en het begin van de middeleeuwen. Ook voor het einde van de middeleeuwen zijn er verschillende dateringsmogelijkheden, bijvoorbeeld de uitvinding van de boekdrukkunst (rond 1450), de verovering van Constantinopel (1453), de ontdekking van Amerika (1492), het begin van de Reformatie (1517). ) of de grote oorlog boeren (1525)). Andere benaderingen verlengen de periode nog meer (de zogenaamde "lange middeleeuwen" tot de 19e eeuw, waarvoor bijvoorbeeld Jacques Le Goff pleit), [5] maar dit zijn minderheidsopvattingen.

Als u zich richt op afzonderlijke landen, kunt u tot verschillende kerngegevens komen. Zo eindigde de oudheid aan de Rijn of in Groot-Brittannië aanzienlijk eerder dan in Italië, Klein-Azië of Syrië door de ontwikkelingen daar tijdens de volksverhuizing. Aan de andere kant was in Italië al aan het begin van de 15e eeuw het Renaissance-tijdperk aangebroken, terwijl in Engeland diezelfde tijd nog steeds tot de Middeleeuwen wordt gerekend. In Noord-Europa werd de migratieperiode gevolgd door de “Germaanse ijzertijd”, die in Zweden werd vervangen door de Vendelperiode (650-800). In Scandinavië begint de Vikingtijd rond 800, eindigt in 1050 en gaat dan over in de "Noordse Middeleeuwen".

Onderverdeling van de Middeleeuwen

Na het verslaan van Berengar II ontvangt Otto I zijn zwaard als teken van onderwerping (uit een manuscript rond 1200)

In de Duitstalige landen heeft de geschiedschrijving, beïnvloed door het nationale idee en gericht op de geschiedenis van de Frankische en Duitse heersers, de Europese Middeleeuwen en de geschiedenis van Duitsland in de Middeleeuwen in drie hoofdfasen verdeeld:

Deze drie-eenheid was gebaseerd op het idee van opkomst , bloei en verval , maar wordt in recent onderzoek op een veel meer gedifferentieerde manier bekeken. Als gevolg van veranderde vraagstukken, met name de afweging van economische, sociale en cultuurhistorische aspecten, verliet men geleidelijk het ordemodel gebaseerd op de geschiedenis van de heersers en benadrukte men de veranderingen van de 11e / 12e. Eeuw als een beslissend keerpunt in het millennium dat bekend staat als de Middeleeuwen . Dit leidt er vaak toe dat men alleen de vroege van de latere middeleeuwen onderscheidt. Verschillende classificaties en opdrachten van individuele onderzoekers worden ook beïnvloed door verschillende prioriteiten.

In de Engelstalige wereld spreekt men van “de middeleeuwen” vanwege de onderverdeling, dat wil zeggen in de meervoudsvorm van meerdere tijdsperioden. [6]

Vroege middeleeuwen

De migratie van volkeren wordt door onderzoek gezien als een schakel tussen de late oudheid en de vroege middeleeuwen. Met het einde van de Grote Migratie, die traditioneel wordt geassocieerd met de inval van de Longobarden in Italië in 568 (echter, in het meer recente onderzoek wordt de tijd daarna soms in de beschouwing betrokken, althans als uitzicht), [7] ] begon in ieder geval in de westelijke en westelijke regio's van Centraal-Europa ten slotte de vroege middeleeuwen. De overgang is dus vloeiend in de 6e eeuw. In Eastern Current en Byzantium bleven oude bestuurlijke structuren echter nog een paar decennia langer bestaan; oude culturele elementen werden later nog steeds in Byzantium gekweekt.

Vroegmiddeleeuwse bewapening:
Spatha , Sax , Franziska , Spangenhelm en schildbult ( Germanisches Nationalmuseum , Neurenberg)

In de vroege middeleeuwen vonden veel beslissende ontwikkelingen plaats die tot in de moderne tijd hun weerslag hebben gehad. Er vond een herschikking van het oude Romeinse erfgoed plaats, maar ondanks talrijke onderbrekingen zijn er evenveel continuïteitslijnen te herkennen. In tegenstelling tot de oudere interpretatie als een "donker" of "achterlijk" tijdperk, wordt in modern onderzoek op een veel meer gedifferentieerde manier naar de vroege middeleeuwen gekeken. Het wordt gekenmerkt door zowel continuïteit als veranderingen op politiek, cultureel en sociaal gebied. De verdeling van Europa en de Middellandse Zee in een christelijk en een islamitisch deel en het christelijke deel in een Latijns en een orthodox deel vond plaats, waaronder de cultuur van Byzantium. Verschillende van de rijken die in de vroege middeleeuwen ontstonden, vormden de basis voor staten die vandaag nog steeds bestaan.

Ook in voorheen heidense (" heidense ") gebieden, bijvoorbeeld ten oosten van de Rijn en later in Scandinavië, kwam de kerstening op gang, onder meer door de activiteiten van Ierse missionarissen. Rond 500 bekeerden de belangrijke Frankische koning Clovis I en zijn adel zich tot het katholieke christendom, het credo van de meerderheid van de bevolking in Gallië. De opkomst van het Frankische rijk begon onder de Merovingers , die uiteindelijk zijn dominantie in West- en Centraal-Europa vestigden op basis van de overblijfselen van het West-Romeinse rijk en de rijken van verschillende Germaanse volkeren (zoals de Bourgondiërs en de Visigoten in Gallië). Sinds het einde van de 7e eeuw lag de ware macht in het Frankische rijk echter bij de Karolingers , de Frankische koningen van 751 tot de 10e eeuw. De Angelsaksen vestigden zich vanaf het midden van de 5e eeuw in Groot-Brittannië en vestigden daar verschillende rijken ( heptarchie ) voordat Alfred de Grote aan het einde van de 9e eeuw een verenigd Angelsaksisch rijk creëerde. Engeland werd in 1066 veroverd door de Noormannen onder Willem . Het Longobardische rijk in Italië duurde tot de 8e eeuw toen het werd veroverd door de Franken. Het Visigotische rijk ontstond in Hispania en stortte in het begin van de 8e eeuw in als gevolg van de Arabische aanvallen. De Reconquista , de herovering van de door de Arabieren bezette gebieden, begon daar in de 8e eeuw, te beginnen vanuit Asturië . Een culturele bloeitijd begon ook in het Moorse Spanje ( Al-Andalus ). De islamitische expansie had ook dramatische gevolgen voor Byzantium, aangezien grote delen van het rijk (zoals Syrië, de graanschuur van Egypte en Carthago ) in handen vielen van de Arabieren. Niettemin kon Byzantium het kerngebied van Klein-Azië behouden .

Het Frankische rijk was het belangrijkste Germaans-Romeinse opvolgerrijk in het westen. Het Romeinse Rijk , dat in 476 in het westen instortte, vormde gedurende de middeleeuwen een essentieel referentiepunt voor het politieke denken. Het hoogtepunt van deze ontwikkeling was de kroning van Karel de Grote als "Romeinse keizer" ( Translatio imperii ) door de paus met Kerstmis in het jaar 800. Karel verlegde de grenzen van het rijk en zorgde voor een nieuwe culturele opleving. Na zijn dood in 814 viel het Frankische rijk echter geleidelijk uit elkaar. Het latere Frankrijk ontstond uit de westelijke helft, terwijl het Oost-Frankische rijk zich ontwikkelde vanuit de oostelijke helft en pas in de Hoge Middeleeuwen ontwikkelde zich het latere zogenaamde “ Heilige Roomse Rijk ”. Onder de Ottoons nam Oost-Franken een quasi-hegemonische positie in Latijns-Europa in en breidde zich uit; dus naar het oosten op Slavisch gebied en naar het zuiden, waar het rijk nu ook het keizerlijke Italië omvatte. Met de kroning van Otto I als keizer in 962 werd het rijk vernieuwd, in ruil daarvoor legden de keizers, als seculiere beschermheren van de kerk, de pausen een veiligheidseed af. Sinds het Ottoonse tijdperk werden eigenlijk alleen de Oost-Frankische / Romeins-Duitse koningen beschouwd als de dragers van de hernieuwde "Romeinse" keizerlijke waardigheid. Bovendien ontving de paus door de zogenaamde Pepijn-donatie in 754 niet alleen zijn spirituele maar ook seculiere macht. De respectieve universele geldigheidsclaims van de keizer en de paus zouden later (vooral vanaf de 11e eeuw) tot meer spanningen leiden, waarbij de beslissende vraag was of de gekroonde keizer ondergeschikt was aan de paus of niet.

Tegen het einde van de vroege middeleeuwen vonden de invallen van de Vikingen (ca. 800-1050) en de Magyaren (" Hongaarse invasies ", ca. 900-955) plaats. De Britse eilanden en Noord-Frankrijk leden het meest onder de aanvallen van de Vikingen, en de Vikingen vestigden ook hun eigen domeinen. In de 10e en 11e eeuw was er sprake van staatsconsolidatie in de Karolingische opvolgerrijken en in Angelsaksisch Engeland. Samen met de verovering van Noord-Afrika en een groot deel van het Iberisch schiereiland door de Arabieren hebben deze plunderingen de laatste bouwwerken van de late oudheid weggevaagd. In West-Europa ontstond een feodaal economisch systeem, maar de details zijn controversieel in recent onderzoek. Economisch speelde natuurlijke economie in het Latijnse Westen in de vroege middeleeuwen een rol, waarbij de nadruk moest worden gelegd op het systeem van heerschappij . Toch bleef de geldeconomie een belangrijke factor en ook de langeafstandshandel kwam niet volledig tot stilstand. Er was ook een zekere economische opleving. De belangrijkste culturele dragers waren Byzantium, de kloosters , vooral die van de benedictijnse orde , evenals de geleerden van het Arabisch-islamitische culturele gebied, door wie ten minste een deel van de oude literatuur en wetenschap kon worden bewaard.

Hoge Middeleeuwen

Vertegenwoordiging van een ridder in de Codex Manesse , 14e eeuw
Originele dubbele pagina uit het Reiner Musterbuch (begin 13e eeuw)

De hoge middeleeuwen waren de hoogtijdagen van ridderlijkheid , feodalisme en minstrelenzang . De bevolking begon te groeien (onder andere geholpen door landbouwvooruitgang en de middeleeuwse warme periode ), handel en industrie namen toe en tal van steden bloeiden. Er vond een nieuwe culturele en wetenschappelijke ontwikkeling plaats, waarbij het onderwijs niet langer uitsluitend aan de geestelijkheid was voorbehouden. De ontwikkeling in de afzonderlijke koninkrijken was echter heel anders.

De hoge middeleeuwen was een tijdperk van conflict tussen seculiere (rijk/imperium) en klerikale (paus/sacerdotium) universele macht in het investituurgeschil . Dit brak uit in het Romeins-Duitse rijk tijdens het bewind van Hendrik IV en kon inderdaad in 1122 door Hendrik V worden beslecht; de aanspraak op universele geldigheid van de keizer en de paus leidde in de daaropvolgende periode tot de 14e eeuw tot conflicten. Het Romeins-Duitse Rijk verloor zijn hegemonische positie. Deze machtspositie was tijdens de heerschappij van de Saliërs door elkaar geschud door de investituurcontroverse en conflicten tussen het koningschap en de groten (bijvoorbeeld de minachting van het koningschap voor de consensuele praktijk van de heerschappij ). De Hohenstaufen slaagden in de 12./13. Eeuw verhinderde niet het verlies van koninklijke macht in het rijk, in plaats daarvan kregen de vorsten invloed. De actieve Italiaanse politiek van de Romeins-Duitse koningen bracht ook sterke krachten met zich mee in het keizerlijke Italië . Frederik I probeerde, met behoud van keizerlijke rechten en aanspraken ( Eer Imperii ) , om de macht van de heerschappij in het keizerlijke Italië te versterken, maar was nooit in staat het verzet van de Lombardische Liga volledig te breken en kwam ook in conflict met paus Alexander III . Hendrik VI. slaagde erin het koninkrijk Sicilië te veroveren, dat door Hendriks zoon Friedrich II tot het middelpunt van zijn heerschappij werd gemaakt. Frederik II werd opgeleid en wordt beschouwd als een van de belangrijkste middeleeuwse keizers, maar hij kwam in conflict met het pausdom. Na zijn dood in 1250 stortte de macht van de Hohenstaufen-dynastie in het rijk effectief in.

In Noord-en Oost-Europa, de nieuwe rijken zoals Engeland (die werd veroverd door de Noormannen , die ook actief is in Zuid-Italië in 1066 waren), Noorwegen , Denemarken , Polen , Hongarije en Bohemen gevormd in de loop van de kerstening (te beginnen in de vroege middeleeuwen leeftijden). Evenzo ontstonden verder naar het oosten, onder invloed van de Vikingen en orthodoxe missionarissen uit het Byzantijnse rijk , dat rond 1000 zijn hoogtepunt bereikte, andere rijken zoals het Kiev-rijk . Terwijl Byzantium een ​​beslissende verzwakking van zijn macht ervoer door de Vierde Kruistocht in 1204, werd het rijk van de Kievan Rus vernietigd in de loop van de Mongoolse storm; andere Oost-Europese rijken (vooral Polen en Hongarije) ontsnapten maar ternauwernood aan de ondergang.

De herovering van de door de Moren veroverde gebieden op het Iberisch schiereiland door de naburige christelijke koninkrijken ging door in de Hoge Middeleeuwen. Op Sicilië werden de Arabieren teruggedreven door de Noormannen en werd het koninkrijk Sicilië gesticht, dat zowel het eiland als Zuid-Italië omvatte. In Latijns-Europa kregen Frankrijk en Engeland steeds meer politieke invloed. Het Engelse huis Plantagenet had grote bezittingen in Frankrijk, zodat de Engelse koningen al sinds de tijd van Hendrik II in feodale banden stonden met het Franse koningschap voor deze gebieden, maar dit leidde herhaaldelijk tot gevechten met de Franse koningen. De macht van het Engelse koningshuis was sinds de Magna Carta van 1215 beperkt door verdere opname van de groten, die nu basisrechten kregen. Het Franse koningschap consolideerde op zijn beurt in de 12e en 13e eeuw. Eeuw zijn positie, duwde de invloed van de Plantagenets onder Filips II in de 13e eeuw terug en consolideerde in de tijd van Lodewijk IX. de politieke positie van Frankrijk in Latijns-Europa. Engeland en Frankrijk hadden relatief effectieve koninklijke administratieve systemen en ontwikkelden zich langzaam tot 'nationale koninkrijken' zonder nationale staten te zijn.

Aankomst van koning Filips II van Frankrijk in Akko (1191)

Nadat paus Urbanus II op de synode van Clermont (1095) had opgeroepen tot een kruistocht , begonnen de kruistochten naar het Oosten . Het verklaarde doel van de kruisvaarders was de bevrijding van de heilige stad Jeruzalem van de Saracenen .[8] Naast religieuze en sociale motieven, dreef de hebzucht naar prooi en land de kruisvaarders ook tot deelname aan de kruistochten.[8] De kruisvaarders slaagden erin de stad Jeruzalem in 1099 te veroveren en vier zogenaamde kruisvaardersstaten te stichten, die tot 1291 geleidelijk verloren gingen. Na 1099 kwamen religieuze doelen in de latere kruistochten op de achtergrond, vaak ten gunste van machtspolitiek en economische belangen. Er werden ook kruistochten tegen christenen gevoerd (rond 1204 tegen Byzantium en in de late middeleeuwen in Italië tegen politieke tegenstanders van het pausdom).

In de loop van de kruistochten ontwikkelde zich weer handel over lange afstand met de Levant , waarvan vooral de Italiaanse stadstaten profiteerden, met name de Republiek Venetië . Met de handel won de geldeconomie aan belang. Nieuwe of herontdekte ideeën kwamen ook naar Europa; Aristoteles , wiens geschriften in het Latijn werden vertaald, werd bijvoorbeeld de belangrijkste niet-christelijke autoriteit in de scholastiek . De eerste universiteiten ontstonden in Italië en later in Frankrijk. Het gildesysteem ontstond vooral in Centraal-Europa en had een grote impact op sociale en economische processen in de steden.

Die wichtigsten Ordensgemeinschaften des Hochmittelalters waren neben den Zisterziensern die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner . Daneben entstanden neue christliche Laienbewegungen , die von der katholischen Kirche als häretisch eingestuft wurden, darunter die Glaubensbewegungen der Katharer oder Waldenser . Die Inquisition wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um gegen sogenannte Ketzer vorzugehen.

Spätmittelalter

Städtisches Wohnhaus, Halberstadt

Europa erlebte nach Ansicht der älteren Forschung ab ca. 1300 eine gewisse Krisenzeit. Objektiv feststellbar sind etwa Klimaveränderungen, die sich nachteilig auswirkten, doch dominierte in Deutschland lange Zeit auch die Ansicht, dass es zu einer politischen Krisenzeit gekommen sei. Diese Forschungsdebatte betraf allerdings stärker die deutsche Mediävistik , weil dort die Abfolge des Mittelalters in drei Stufen prägend war. In Italien oder Frankreich wurde keine derartig scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird wesentlich differenzierter geurteilt und unter anderem die Übergänge in die beginnende Neuzeit betont; hinzu kommen neue Forschungsansätze und neue Quellenbefunde. Insofern hat ein Paradigmenwechsel in der Spätmittelalterforschung stattgefunden. [9]

Im Heiligen Römischen Reich (der Begriff taucht erstmals 1254 in den Quellen auf) verlor die ohnehin nicht besonders ausgeprägte Königsmacht weiter an Einfluss, während die Macht der zahlreichen weltlichen und geistlichen Landesherren erstarkte. Die Königswahl oblag seit dem Interregnum den Kurfürsten , die auch Einfluss auf die Reichspolitik nahmen. Das Königtum musste verstärkt eine Hausmachtpolitik betreiben, um den Verlust des schwindenden Reichsguts zu kompensieren, wobei die Häuser Habsburg , Luxemburg und Wittelsbach am einflussreichsten waren. Das Kaisertum wurde nach dem Ende der Stauferzeit durch die Kaiserkrönung Heinrichs VII. 1312 erneuert. In der Zeit seines Nachfolgers Ludwigs IV. kam es zum letzten Grundsatzkonflikt zwischen Kaisertum und Papsttum. Als bedeutendster Kaiser des Spätmittelalters wird in der Regel Karl IV. betrachtet, der den luxemburgischen Hausmachtkomplex erheblich vergrößerte. Eine Art Reichsgrundgesetz bildete die in seiner Regierungszeit erarbeitete Goldene Bulle von 1356. Das spätmittelalterliche römisch-deutsche Königtum litt dennoch unter erheblichen strukturellen Mängeln, so dass sich keine starke Zentralgewalt im Reich entwickelte. Mit dem Tod Kaiser Sigismunds im Jahr 1437 erlosch die männliche Linie der Luxemburger; ihr Erbe im Reich traten die Habsburger an, die bis zum Ende des Reichs 1806 fast kontinuierlich die römisch-deutschen Kaiser stellten. Die langen Regierungszeiten von Friedrich III. und Maximilian I. stabilisierten den habsburgischen Hausmachtkomplex, den Maximilian im Westen durch Teile des burgundischen Erbes noch einmal erweitern konnte. Eine angestrebte umfassende Reichsreform gelang jedoch nicht.

Im Jahre 1291 fiel Akkon , die letzte Festung der Kreuzfahrer im Nahen Osten, die Autorität des Papstes schwand im Zuge des sogenannten Abendländischen Schismas . Die schlimmste Katastrophe in der sogenannten Krise des 14. Jahrhunderts stellte jedoch die Pest dar, der „ Schwarze Tod “, die ab 1347 von der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer kommend die Länder Europas verheerte und zwischen einem Drittel und der Hälfte der europäischen Bevölkerung, vor allem in den Städten, das Leben kostete. Die Entvölkerung führte zu Aufständen und einem Wandel der Sozialstrukturen, die das Rittertum zugunsten des Bürgertums schwächten und in der katholischen Kirche einige Reformbewegungen auslösten. Während das Byzantinische Reich nach der Eroberung Konstantinopels 1204 während des Vierten Kreuzzuges langsam aber sicher seinem Untergang entgegenging, gewannen die christlichen Reiche auf der iberischen Halbinsel nach dem Sieg bei Las Navas de Tolosa im Jahre 1212 immer weiter an Boden. 1492 endete die Reconquista mit der Eroberung des Emirats von Granada . Infolge der Reconquista entstanden die christlichen Königreiche Portugal und Spanien (bestehend aus den vereinigten Reichen Aragon und Kastilien). Muslime und Juden, die nicht gewillt waren zum Christentum zu konvertieren, wurden aus Spanien vertrieben (Siehe auch: Alhambra-Edikt ) . 1453 fiel Konstantinopel an die osmanischen Türken , während im römisch-deutschen Reich der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden wurde.

Im 14. Jahrhundert begann aufgrund von Erbstreitigkeiten um die französische Krone der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England . Von 1340 bis etwa 1420 behielten die Engländer weitgehend die Oberhand. Jeanne d'Arc , heute als die Jungfrau von Orleans bekannt, gab im frühen 15. Jahrhundert den Franzosen wieder Hoffnung, die bei Orleans 1429 einen Sieg errangen und in die Offensive gingen. Jeanne d'Arc wurde 1431 von den Engländern zum Tode verurteilt, doch Frankreich konnte den Krieg 1453 siegreich beenden. Während die französischen Könige aus dem Haus Valois nun bestrebt waren, ihre Macht wieder zu festigen, gerieten sie gleichzeitig in Konflikt mit dem Haus Burgund , einer Nebenlinie des französischen Königshauses, das eigene Interessen verfolgte. England litt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter schweren inneren Unruhen, die schließlich zum offenen Thronkampf der Häuser York und Lancaster führten, der als die Rosenkriege bekannt ist. Am Ende setzte sich 1485 das Haus Tudor durch.

Kunst und Wissenschaften befanden sich im Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien ( Bologna ) und Frankreich ( Paris ), verhalf den Wissenschaften und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiten die Lehren antiker Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance . Den Künstlern eröffneten sich neue Möglichkeiten dank Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum: Die bisher auf kirchliche Motive beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet, auch die Dreidimensionalität wurde von den Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissancebewegung wieder an alte römische und griechische Vorbilder an.

Die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Das Spätmittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Genannt seien die italienischen Stadtstaaten, die Städte Flanderns und der Städtebund der Hanse an Nord- und Ostsee. Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere Besiedelung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten (Siehe auch: Ostkolonisation ) . Durch die Handelskontakte entstanden daneben in Russland eine Reihe neuer Fürstentümer, die nach und nach das mongolische Joch abschüttelten. Aus dem mächtigsten von ihnen, dem Fürstentum Moskau , sollte sich später das russische Zarenreich entwickeln.

Ende des Mittelalters

Der Fall Konstantinopels in einer Darstellung aus dem 15. Jahrhundert

Wie hinsichtlich des Übergangs von der Antike ins Mittelalter, so sind auch für das Ende des Mittelalters verschiedene Forschungsansätze möglich. Es handelt sich letztlich um fließende Übergänge und nicht um einen zeitlich exakt datierbaren Bruch. Als wesentlich für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit betrachtet man im Allgemeinen die Zeit der Renaissance (je nach Land spätes 14. Jahrhundert bis 16. Jahrhundert), die Erfindung des modernen Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 und die damit beschleunigte Verschriftlichung des Wissens, die Entdeckung insbesondere der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus 1492, oder auch den Verlust des Einflusses der institutionalisierten katholischen Kirche und den Beginn der Reformation . Diese Ereignisse sind alle zwischen der Mitte des 15. und der Schwelle zum 16. Jahrhundert anzusiedeln. Im selben Zeitraum kann man das Ende des Mittelalters in Deutschland auch mit der Reichsreform als dem verfassungsrechtlichen Ende des klassischen Feudalismus lokalisieren.

Angeführt wird ferner die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453), da mit dem Untergang des Byzantinischen Reiches das letzte lebendige Staatsgebilde der Antike unterging. Der dadurch ausgelöste Strom byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien wird für den Beginn der Renaissance als mitverantwortlich angesehen. Darüber hinaus wurden die Handelsrouten nach Asien durch die Ausbreitung des Osmanischen Reiches blockiert, sodass westeuropäische Seefahrer neue Handelswege erkundeten. Die Suche nach einem Seeweg nach Indien führte unter anderem zur Entdeckung Amerikas 1492.

Juden im mittelalterlichen Europa

Die Juden waren im mittelalterlichen Europa eine Minderheit mit eigenen Traditionen, eigener Kultur, Sprache und Religion. Zunächst im Ostfrankenreich , dann im Heiligen Römischen Reich unterstanden sie in besonderer Weise dem König bzw. demrömisch-deutschen Kaiser , waren aber auch Schutzbefohlene anderer Herren. In Mitteleuropa interagierten sie mit einer ihnen feindlichen durch das Christentum geprägten Gesellschaft , auf der Iberischen Halbinsel bis zur Reconquista mit einer durch den Islam geprägten, die ihre Fähigkeiten zu nutzen wusste. Die im Mittelalter auf der Iberischen Halbinsel ansässigen Juden werden als Sefardim , die im übrigen Europa ansässigen als Aschkenasim bezeichnet. [10]

Den Christen war es bis zum 15. Jahrhundert nach dem kanonischen Recht verboten, Geld gegen Zinsen zu verleihen. Nicht so den Juden. Da ihnen das Ausüben eines zunftgemäßen Gewerbes und die Beschäftigung mit dem Ackerbau verboten waren, verdienten sie sich ihren Lebensunterhalt im Handel , als Pfandleiher oder im Zins- und Wechselgeschäft . [11]

Im Frühmittelalter kam es kaum zu gewaltsamen Übergriffen gegen Juden, die bereits im Frankenreich eine durchaus privilegierte Sonderstellung genossen, wenngleich sie rechtlich eingeschränkt waren. Bis zum Beginn des Ersten Kreuzzugs (1096) lebten die Juden im mittelalterlichen Europa relativ sicher. In dessen Verlauf wurden viele Juden dann jedoch vor die Wahl „Taufe oder Tod“ gestellt. Die Kreuzfahrer wollten sich zunächst der „Ungläubigen“ im eigenen Land entledigen. Tausende Juden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten, wurden von den Kreuzfahrern erschlagen. [10] Nur in sehr wenigen Fällen (so in Speyer durch den bischöflichen Stadtherrn) wurden Juden vor Übergriffen geschützt.

In der folgenden Zeit kam es immer wieder zu Ausweisungen von Juden und zu gewaltsamen Übergriffen, so auch in Frankreich und England im 13. Jahrhundert. Mit der Pest begann 1349 eine neue Welle von Pogromen an Juden . Sie wurden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, um alle Christen auszurotten. Die Überlebenden ließen sich in Osteuropa nieder. [10]

Das Spätmittelalter bis hinein in die frühe Neuzeit war geprägt durch zunehmende Judenfeindlichkeit. Die in den Städten ansässigen Juden wurden gezwungen, in Ghettos zu leben. Nach Lockerung desZinsverbots der katholischen Kirche verloren sie an wirtschaftlicher Bedeutung. Zunehmend waren jetzt auch Christen – nun von der Kirche geduldet – als Kaufleute und als Geldverleiher tätig, darunter Bürger und hohe Geistliche . [12] Aber nicht nur finanzielle, sondern auch politische und religiöse Ursachen schwächten die Position der Juden. [13] In der durch das Christentum geprägten Gesellschaft wuchs der religiöse Hass gegen die Andersgläubigen. [13] Im Zusammenwirken führten religiöse, sozialpsychologische, politische und wirtschaftliche Momente immer öfter zu antijüdischen Aktionen. [12] Die Folge waren die Judenvertreibungen und Pogrome des Spätmittelalters , die erst im 16. Jahrhundert endeten. [13]

Populäre Mythen, Missverständnisse und historische Streitpunkte

Bereits in der Renaissance wurde die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen in Vergessenheit geraten waren, woraus sich die kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters ableiten ließ. Diese Bewertung wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der aufkommenden Romantik übernommen und weiter ausgebaut, wobei die Rezeption vergangener Zeiten gemäß der Aufklärung , der Moral des Viktorianischen Zeitalters und durch „Fortschrittsgläubigkeit“ und Vernunftsorientierung beeinflusst wurde. Dadurch entstand im 19. Jahrhundert eine moderne und bis heute populäre Rezeption des historischen Mittelalters, die im Großen und Ganzen eher auf dem romantischen Zeitgeist als auf historischen Quellen basiert.

Im Laufe der Zeit haben sich auf diese Weise Vorstellungen vom historischen Mittelalter herausgebildet, die keine historische Grundlage haben und sich dennoch einer breiten Bekanntheit erfreuen. [14]

Indisches Mittelalter

Die Geschichte Indiens kennt eine Ausbreitung feudaler Strukturen nach dem Ende des Gupta-Reiches im Jahr 550, in dem das „goldene Zeitalter“ der klassischen Periode Indiens liegt. Das späte Gupta-Reich erlebte schon einen Niedergang und musste sich Angriffen der „ Hunnen “ ( Hunas , worunter wohl die Alchon zu verstehen sind) von Norden erwehren, die nach einer brutalen Herrschaft schließlich ein Machtvakuum hinterließen. Im nördlichen Indien erlebte die Gupta-Kultur unter der Herrschaft von Harshavardhana (606–647), dem letzten buddhistischen Großkönig der indischen Geschichte, noch einen Höhepunkt, bevor die zentralen Herrschaftsstrukturen zerfielen und die tatsächliche Macht auf lokale Fürsten überging. Der Zeitraum des Untergangs des Gupta-Reichs (6. Jahrhundert) wird als der Beginn der frühmittelalterlichen Periode der indischen Geschichte aufgefasst. [15]

Die genaue Zuordnung als „Mittelalter“ [16] dieser von wechselnden Herrschaften dominierten Zeit variiert dabei in der Forschung und hängt auch von der jeweiligen Betrachtungsweise ab, da sich das nördliche Indien und das südliche Indien geschichtlich verschieden entwickelten. Als wichtiges Merkmal des frühen indischen Mittelalters wird oft die Ausbildung hierarchisch-feudaler Vasallensysteme von etwa 600 bis zur Errichtung des Sultanats von Delhi im Jahr 1206 herangezogen. Im Norden kam es seit dem 8. Jahrhundert zur Ausbreitung des Islams. Der Beginn des späten Mittelalters wird auf die Errichtung des Sultanats datiert. Im Süden bildeten sich neue Fürstentümer im 7. Jahrhundert heraus (z. B. die Herrschaft der Pallava ). Mangels Zäsur ist dort eine Unterscheidung zwischen frühem und späteren Mittelalter nur schwer zu fassen; das Sultanat breitet sich zwar zeitweise auch hier aus aus, die Herrschaft wurde jedoch wieder abgeschüttelt.

Das indische Mittelalter endete nach weit verbreiteter Auffassung im Zeitraum zwischen dem Einfall der Mongolen 1398 im Norden und den Veränderungen nach der Entdeckung eines europäischen Seewegs nach Indien um das Kap der Guten Hoffnung 1498.

Chinesisches Mittelalter

Bezüglich der Geschichte Chinas wird in der modernen Forschung die Zeit vom Ende der Han-Dynastie bzw. deren faktischen Entmachtung bis zur Wiedervereinigung Chinas unter der Sui- und Tang-Dynastie im späten 6./frühen 7. Jahrhundert teils als „Mittelalter“ (im Sinne einer Übergangszeit von der staatlichen Zersplitterung hin zur Einheit) verstanden. [17]

Japanisches Mittelalter

In der japanischen Geschichte wird die Zeit von ca. 1200 bis ca. 1600 ( Kamakura- , Muromachi- und Azuchi-Momoyama-Zeit ) als Japanisches Mittelalter bezeichnet. Diese Epoche zeichnete sich durch eine starke Dominanz des Buddhismus und des Feudalismus aus.

Afrikanisches Mittelalter

Der französische Afrikaspezialist François-Xavier Fauvelle-Aymar bezeichnet die Phase der Gründung der frühen afrikanischen Königreiche von der Nigerregion über die christlichen Königreichen in Nubien und bis nach Zimbabwe seit dem 6. Jahrhundert als afrikanisches Mittelalter. [18]

Mesoamerikanisches Mittelalter

Vereinzelt wird auch von einem mesoamerikanischen Mittelalter gesprochen. [19]

Siehe auch

Portal: Mittelalter – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Mittelalter

Literatur

Wichtige Quellen sind im großen Umfang gesammelt in den Monumenta Germaniae Historica . Siehe auch die dt.-latein. Ausgaben der Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe (FSGA); einen Quellenüberblick bieten die Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters . [20] Wichtige Quellen stellen ua neben der Geschichtsschreibung auch Konstitutionen und andere Aktenquellen dar. Von besonderer Bedeutung sind des Weiteren die Regesten (für das römisch-deutsche Reich die Regesta Imperii ).

Eine hervorragende Bibliographie findet sich hier (erstellt vom Historischen Seminar der Uni. Bonn) , zur Literatursuche eignet sich besonders gut der Opac der Regesta Imperii ( RI-Opac ). Ansonsten sei auf die Angaben im Lexikon des Mittelalters , den einschlägigen Bänden der Reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte (Bd. 4–9) sowie der Enzyklopädie deutscher Geschichte oder den Bibliographien der unten aufgeführten Werke verwiesen.

Nachschlagewerke und Überblickswerke

Epochenspezifische Darstellungen

Frühmittelalter

 • Hans-Werner Goetz : Europa im frühen Mittelalter. 500–1050 (= Handbuch der Geschichte Europas 2). Ulmer, Stuttgart 2003.
 • Arnold Angenendt : Das Frühmittelalter. Die westliche Christenheit von 400 bis 900. 3. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart/ Berlin/ Köln 2001.
 • Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3406739590 .
 • Franz Neiske: Europa im frühen Mittelalter 500-1050. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-89678-540-4 .
 • Chris Wickham : The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000. Penguin, London 2009.
 • Roger Collins : Early Medieval Europe 300–1000 . 3. überarbeitete Auflage. Palgrave, Basingstoke ua 2010.
 • Johannes Preiser-Kapeller: Jenseits von Rom und Karl dem Großen. Aspekte der globalen Verflechtung in der langen Spätantike, 300-800 n. Chr. Mandelbaum Verlag, Wien 2018.

Hochmittelalter

 • Hermann Jakobs : Kirchenreform und Hochmittelalter 1046–1215 . 4. Auflage. Oldenbourg, München 1999.
 • Michael Borgolte: Europa entdeckt seine Vielfalt. 1050–1250 (= Handbuch der Geschichte Europas 3 ). Ulmer, Stuttgart 2002.
 • Peter Dinzelbacher : Europa im Hochmittelalter 1050–1250. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 978-3-89678-474-2 .
 • Wilfried Hartmann : Der Investiturstreit . 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2007.
 • Thomas Asbridge: Die Kreuzzüge . Klett-Cotta, Stuttgart 2010.

Spätmittelalter

 • Ulf Dirlmeier , Gerhard Fouquet , Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . Oldenbourg, München 2003.
 • Johannes Grabmayer: Europa im späten Mittelalter 1250–1500. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2004, ISBN 978-3-89678-475-9 .
 • Michael North : Europa expandiert. 1250–1500 (= Handbuch der Geschichte Europas 4). Ulmer, Stuttgart 2007.
 • John Watts: The Making of Polities: Europe, 1300–1500 . Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Bernd Schneidmüller : Grenzerfahrung und monarchische Ordnung: Europa 1200–1500. CH Beck, München 2011.

Einführungen und einzelne Themenbereiche

Weblinks

Commons : Mittelalter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Mittelalter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Thomas Bauer : Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient. München 2018; John Freely: Platon in Bagdad: Wie das Wissen der Antike zurück nach Europa kam. Stuttgart 2012.
 2. Vgl. dazu kritisch z. B. František Graus : Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter . Köln/Wien 1975.
 3. Vgl. etwa Hans-Werner Goetz: Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999; Hans-Werner Goetz, Jörg Jarnut (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. München 2003.
 4. Knapper Überblick unter anderem bei Martina Hartmann : Mittelalterliche Geschichte studieren . Konstanz 2004, S. 42 ff.
 5. Vgl. Jacques Le Goff: Pour un long Moyen Age . In: Europe 61 (1983), S. 19–24.
 6. Edward Peters, Michael Frassetto: History of Europe – The Middle Ages . In: Encyclopædia Britannica .com, abgerufen am 28. Februar 2018 (englisch).
 7. Zu dieser Zeit und den damit verbundenen Forschungsproblemen siehe nun vor allem Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. München 2019.
 8. a b Peter Thorau: Die Kreuzzüge. 4. Auflage. München 2012, ISBN 978-3-406-50838-7 , S. 43.
 9. Siehe einführend Ulf Dirlmeier, Gerhard Fouquet, Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . München 2003, S. 153ff. Vgl. auch Bernd Schneidmüller: Konsens – Territorialisierung – Eigennutz. Vom Umgang mit spätmittelalterlicher Geschichte. In: Frühmittelalterliche Studien 39, 2005, S. 225–246.
 10. a b c Leo Trepp : Die Juden. Volk, Geschichte, Religion. Hamburg 1998, ISBN 3-499-60618-6 , S. 66 ff.
 11. Erich Fromm : Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-Judentums, Dissertation von 1922. Die Lage der Juden vor der Emanzipation, 1999, ISBN 3-453-09896-X , S. 99 f.
 12. a b Fritz Backhaus: Die Hostienschändungsprozesse von Sternberg (1492) und Berlin (1510) und die Ausweisung der Juden aus. In: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte. Band 39 (1988), S. 7–26.
 13. a b c Markus J. Wenninger : Man bedarf keiner Juden mehr, Ursachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert. Graz 1981, ISBN 3-205-07152-2 . (= Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte 14)
 14. Regine Pernoud: Those Terrible Middle Ages: Debunking the Myths . Ignatius Press, 2000
 15. Vgl. Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. 2. Sonderaufl. München 2010, S. 139ff.
 16. Vgl. Hermann Kulke: Gibt es ein indisches Mittelalter? In: Saeculum 33 (1982), S. 221–239.
 17. Vgl. Jacques Gernet : Die chinesische Welt. Frankfurt 1997, S. 148ff.; Kai Vogelsang : Geschichte Chinas. 3. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2013, S. 171ff. (der allerdings bereits die späte Han-Zeit zum Mittelalter rechnet).
 18. François-Xavier Fauvelle-Aymar: Das goldene Rhinozeros. Afrika im Mittelalter. Beck, München 2017.
 19. Bryan Keene (Hrsg.) Toward a Global Middle Ages: Encountering the World through Illuminated Manuscripts. Paul Getty Museum, Los Angeles 2019, S. 73.
 20. Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters (Bayer. Akademie der Wissenschaften) .