Moderne tijden

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Artistiek begin van de moderne tijd: David van Michelangelo als marmeren kopie bij de ingang van het Palazzo Vecchio in Florence

Volgens een algemeen periodiseringsschema is de moderne tijd het derde van de grote historische tijdperken na de oudheid en de middeleeuwen en strekt zich uit tot op de dag van vandaag. In historische studies wordt het begin van de moderne tijd verondersteld de overgang van de 15e naar de 16e eeuw te zijn, wat in meerdere opzichten als een keerpunt wordt ervaren met een zekere temporele bandbreedte - en vooral vanuit Europees oogpunt .

Als historische keerpunten worden bijvoorbeeld de Ottomaanse verovering van Constantinopel in 1453, de ontdekking van Amerika in 1492 en de door Maarten Luther in 1517 geïnitieerde Reformatie genoemd . Cultuurhistorisch gezien zijn ook de renaissance , het humanisme en de ontwikkeling van de boekdrukkunst in Europa met verplaatsbare karakterstempels als keerpunten te beschouwen. In de zin van een standaardisatie van de verschillende waarnemingsniveaus is het ronde jaar 1500 in historische studies gebruikelijk geworden om het begin van de moderne tijd te dateren.

Wat betreft het tijdperk van ontdekking , het vroege kolonialisme en van de Reformatie en Contrareformatie , het tijdperk van zijn volgende perioden in de moderne geschiedenis van Europa De Dertigjarige Oorlog en het Tijdperk van de Verlichting om op wereldschaal de verspreiding van de industriële revolutie , de "lange" 19e eeuw met het tijdperk van het imperialisme en de "korte" 20e eeuw (met de twee wereldoorlogen , de Holocaust en de nucleaire impasse ), die is overgegaan in de hedendaagse geschiedenis .

De bijzondere kenmerken van de moderne tijd in tegenstelling tot eerdere tijdperken in de menselijke geschiedenis zijn onder meer verminderde geboortecijfers, hogere levensverwachting, versnelde verandering in economische en sociale omstandigheden en de globalisering van vervoersverbindingen, economische relaties en communicatiemogelijkheden. Wetenschappelijke kennis, revolutionaire omwentelingen, kapitalistische economische structuren en het verlangen naar democratische vrijheid zijn belangrijke factoren die moderne verandering versnellen. Het moderne vooruitgangsoptimisme dat lange tijd heeft gedomineerd, is onderhevig aan kritische reflectie met het oog op humanitaire tegenslagen en onopgeloste menselijke problemen zoals die in verband met de klimaatcrisis .

concept geschiedenis

Het idee van een nieuwe tijd of moderne tijd als historisch tijdperk bij de overgang van de 15e naar de 16e eeuw gaat terug tot de Renaissance-humanisten , die een middelbare leeftijd vonden tussen hun huidige en het traditionele bewijs van de oudheid , waarnaar ze geprobeerd om als voorbeeldig te verbinden. Na deze middeleeuwen brak voor hen een nieuw tijdperk aan met hun herontdekking.

Een verdeling van de menselijke geschiedenis in oude, middeleeuwse en moderne tijden werd voor het eerst gepresenteerd in 1702 door de Halle middelbare school directeur en historicus Christoph Cellarius in de Latijnse titel van zijn driedelige leerboek: Historia universalis, in antiquam et mediaevi ac novam divisa. Justus Lipsius had echter al een overeenkomstig schema gebruikt, dat in 1601 de Romeinse geschiedenis opdeelde in historia romana vetus , historia romana media , historia romana nova . [1]

Tijdelijke extensie en onderverdeling

Relief printer op de Gutenberg monument, Mainz

Waar de moderne tijd, ondanks het Eurocentrische uitgangspunt, dient om de geschiedenis te structureren, bestaat er een relatieve consensus onder historici om het begin rond 1500 te dateren. [2] In de context van de overgang van de 15e naar de 16e eeuw waren er een aantal beslissende ontwikkelingen, waarvan sommige over elkaar heen werden gelegd; Deze omvatten, naast de Renaissance, de drukpers , de Reformatie , de belangrijke ontdekkingsreizen , het vroege kapitalisme en de vroegmoderne staat. [3] In deze context zijn belangrijke individuele gebeurtenissen opgenomen, die op hun beurt soms werden neergezet als het begin van de moderne tijd: de verovering van Constantinopel in 1453 , de ontdekking van Amerika in 1492 of Luthers 95 stellingen in 1517.

Het einde van de moderne tijd valt samen met het respectievelijke heden, tenzij - in tegenstelling tot de klassieke tripartiete indeling - de laatste geschiedenis en de hedendaagse geschiedenis gescheiden worden gehouden . [4] Andere elementen van een ineenstorting van de moderne tijd zijn de vroegmoderne tijd in de periode tussen 1500 en 1800 en de lange 19e en korte 20e eeuw.

Als alternatief voor een moderne periodisering met de epoch divide op 1500 wordt het idee van een zadeltijd op wereldschaal van 1750 tot 1850 besproken, waarin verregaande impulsen uitgingen van de Atlantische revoluties en de industriële revolutie . Er werd ook voorgesteld om het hele tijdperk tussen de Hoge Middeleeuwen en het einde van de 18e eeuw aan te duiden als "Oud Europa" en pas dan het begin van de moderne tijd te bepalen. [5]

Onderscheidende kenmerken

Als men de opvatting volgt dat het concept van een tijdperk beoogt te benadrukken "wat een tijd is", d.w.z. de wereld of een cultuur in de betreffende periode te karakteriseren [6], dan komen drie kenmerken in het bijzonder in aanmerking voor de moderne tijd in relatie met vroegere leeftijden: de bevolkingsontwikkeling, een versnelde verandering op vele levensgebieden voor en door mensen en een toenemende wereldwijde netwerking van verkeersroutes en communicatie.

Demografische overgang

De basis van bevolkingsontwikkeling wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor analyses van de samenleving als geheel, maar ook als “de existentiële kern van de geschiedenis, waar we allemaal zelf een bijdrage aan leveren”, namelijk - al dan niet opzettelijk - in de context van generatief gedrag of reproductie. [7] Doorslaggevend voor de ontwikkeling van de bevolkingscijfers, die in de moderne tijd in fasen en regiospecifiek ongekende stijgingspercentages hebben bereikt, is de verhouding tussen geboorten en sterfte in een bepaalde periode of het geboortecijfer in verhouding tot de sterfte .

Naar schatting telde de wereldbevolking rond 1500 ongeveer 425 miljoen, waarvan ongeveer 80 miljoen in Europa. Beide maten zijn tegen het jaar 1800 verdubbeld: tot 900 miljoen mensen wereldwijd, waaronder 220 miljoen Europeanen. [8] Een snel versnelde bevolkingsgroei in delen van Europa, vooral in Engeland, begon vanaf 1750: tegen 1900 groeide de totale bevolking van Europa van 140 miljoen tot 401 miljoen, [9] alleen al in Groot-Brittannië echter van 5,9 tot 37 miljoen mensen. [10]

Een specifiek modern fenomeen is de demografische transitie , vooral door een sterk stijgende levensverwachting. De redenen hiervoor zijn, naast de kwantitatieve en kwalitatieve toename van de voedselproductie, verbeterde medische zorg, lagere kindersterfte en succesvolle ziektebestrijding. [11] Terwijl later meer mensen langer leefden, daalde het geboortecijfer aanvankelijk niet in de demografische transitie, waardoor er sprake was van een aanzienlijke bevolkingsgroei. In de loop van een overgangsperiode, die door verschillende factoren werd bepaald en voor individuele landen en samenlevingen verschilde, werd de relatie tussen sterfte en geboorten bijgesteld en stabiliseerde de bevolkingsomvang. In Engeland bijvoorbeeld duurde de demografische transitie meer dan 200 jaar van 1740 tot 1940, in Duitsland meer dan 70 jaar (1870 tot 1940), in Japan meer dan 40 jaar (1920 tot 1960). [12]

Versnelde verandering

Adolph von Menzel : De spoorlijn Berlijn-Potsdam (1847)

Versnelling is in meerdere opzichten een opvallend kenmerk van de moderne tijd geworden, bijvoorbeeld in termen van reissnelheid en transportverwerking. Tegenwoordig zijn alle snellere vervoermiddelen van het stoomschip over de trein , de auto , de omnibus en de metro tot aan het vliegtuig . In het moderne werkende leven, ook, met machine ontwikkeling, assemblagelijn productie en stukwerk, is er een soms forse versnelling geweest. De productietijd voor een Ford Model T daalde aan de lopende band van 12,5 uur in 1909 naar 1,5 uur in 1926, de kostprijs van 950 naar 260 dollar. [13]

Maar de snelheid van verandering in historische omstandigheden is ook in de moderne tijd toegenomen. Reeds het vooruitzicht van de vergadering van de Staten- Generaal in de aanloop naar de Franse Revolutie , schreef Mirabeau op 11 augustus 1788, met de indruk dat "de natie binnen 24 uur een eeuw vooruit was gegaan." [14] Golo Mann schrijft in Summa historica over "Gebeurtenissen en daden worden overal geduwd": Het duurde een eeuw van de eerste stoomlocomotief tot de eerste transcontinentale spoorweg, maar slechts een kwart eeuw van het eerste vliegtuig tot de eerste transoceanische nadering . Er lag een half millennium tussen de ontdekkingsreizen van Columbus en de verkenning van de Arctische en Antarctische wateren ; de "uitbraak in de ruimte" vond pas een halve eeuw later opnieuw plaats. “Eeuwen van het eerste spel met elektriciteit tot het gebruik ervan voor communicatie, licht, verkeer; Decennia van de eerste glimp van kernenergie tot de atoombom ." [15]

Osterhammel ziet de versnelling van de geschiedeniservaring alleen in een los verband met de verregaande versnelling van reizen en communicatie in de 19e eeuw. De Franse Revolutie had bijvoorbeeld slechts een beperkte directe impact. Het nabijgelegen Engeland raakte al opgewonden, maar niet geschokt, terwijl de VS in 1789 al hun eigen revolutie in institutionele kanalen hadden gestuurd en in een grondwet hadden gegoten. [16]

globalisering

Atlantische driehoekshandel

Als veelgebruikte term en veel opgemerkt proces is globalisering vooral een fenomeen van de hedendaagse geschiedenis, d.w.z. het behoort tot de meest recente moderne tijd. De socioloog Ulrich Beck definieerde globalisering in 1997 als "de ervaring van het dagelijkse handelen dat grenzeloos wordt in de verschillende dimensies van de economie, informatie, ecologie, technologie, transculturele conflicten en het maatschappelijk middenveld". [17] Maar met betrekking tot globalisering is er ook een ontwikkelingslijn op lange termijn die door historici wordt beweerd, vooral sinds het tijdperk van ontdekking . In die tijd ontstond er op mondiaal niveau een nieuwe context van economische uitwisseling, ook al waren veel delen van de wereld daar nog niet bij betrokken. Bekende vroegmoderne verschijnselen waren de economische exploitatie van het in Europa en Azië aangevoerde Amerikaanse zilver en de zogenaamde Atlantische driehoekshandel in ruwe katoen, afgewerkte goederen en slaven . [18]

Voor globalisering in de zin van de vorming van mondiale netwerken van verkeer en communicatie was de tweede helft van de lange 19e eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog een duidelijke aanloopfase. In die tijd kwam het tot de bedrading van de wereld, niet alleen op het land, maar ook door het leggen van kabels in duizenden kilometers in de oceanen en het verbinden van de aangrenzende gebieden van de wereld via telegraaf en telegram . [19] In de transportsector werd de spoorlijn het belangrijkste netwerkinstrument voor korte- en langeafstandsverbindingen over land. Het transport en reizen op de wereldzeeën daarentegen bleven meer geconcentreerd op bepaalde routes en knooppunten, ook al werden de 'drijvende paleizen' van grote rederijen handelsmerken van die tijd. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw ontstond er door het luchtverkeer, dat zich over land en zee uitstrekte, een intensief gebruikt mondiaal transportnetwerk. [20]

In de decennia voor de Eerste Wereldoorlog ontstond als gevolg van het moderne imperialisme een nieuwe fase in het globaliseringsproces, waarin het streven van de hedendaagse grootmachten naar politieke en economische expansie streden om ruimte en middelen buiten het eigen nationale territorium. Als gevolg van het daarmee gepaard gaande kolonialisme en de latere dekolonisatie waren er ontwikkelingsproblemen in de zogenaamde Derde Wereld . [21]

Structurele gebieden en onderlinge afhankelijkheden

Economie en werkorganisatie

In de moderne tijd markeert de industriële revolutie de tweede wereldwijde innovatie in het economische en beroepsleven in de menselijke geschiedenis na de neolithische revolutie . Naast de landbouwproductie - en het economische gewicht ervan overtrof het in de loop van de tijd - was er machinale industriële productie. Onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde dit zich voor het eerst in Engeland in verband met kapitaalaccumulatie en investeringen , die tot dan toe vooral een rol speelden bij handelstransacties. Al in de 13e eeuw bloeide het bankwezen in Italië met kredieten en wissels , vooral in Florence , waar de Medici een machtige dynastie werden . [22]

Vooral in de productie van lakens, die steeds meer verschoof van de vroegere eigen productie van huishoudens naar commerciële productie, lag het begin van de concentratie van handelskapitaal. Dit gebeurde met name in regio's van Europa die hierom bekend staan, zoals Vlaanderen , Noord-Italië , Boven-Zwaben en Midden-Engeland . Het uitgebreide monopolie op de productdistributie ging gepaard met controle over de productiestadia van spinnen , weven en verven . De behaalde winsten vormden het kapitaal waarmee de productie kon worden uitgebreid en vervolgens deelmarkten beheerst. Zoals het voorbeeld van de familie Fugger laat zien, waren zulke succesvolle kooplieden ook in staat om krediet te verstrekken en hun kapitaal winstgevend te gebruiken, zowel bij kleine producenten als bij wereldlijke heersers. [23]

Bloemenfabriek , kopergravure uit de Encyclopédie (1765)

Het publicatiesysteem voor de productie van textiel wordt besproken als een voorbereidende fase van industrialisatie of proto-industrialisatie . De grote hoeveelheden katoen die bijvoorbeeld door goed gefinancierde handelshuizen werden aangekocht, werden eerst gesponnen en geweven in plattelandshuiswerk en later verwerkt in fabrieken . Hier werden de arbeiders samengebracht voor de productie op basis van de arbeidsverdeling - met als gevolg een scheiding van woonplaats en werkplaats. "De fabriek met zijn tijdsdiscipline, de arbeidsverdeling en ook de uitbuitingsmechanismen was dus de perfecte voorloper van de fabrieken van de feitelijke industrialisatie." [24]

Voor de start van de industriële revolutie die in Engeland in gang werd gezet [25] - alle daaropvolgende industrialisatieprocessen in andere landen waren al verbonden met transnationale technologieoverdracht [26] - waren echter ook een aantal andere voorwaarden mede verantwoordelijk. de hectareopbrengsten van de Engelse tarweproductie waren twee keer zo hoog als bijna overal ter wereld - er is vaak sprake van een agrarische revolutie die voorafging aan de industriële revolutie. [27] Een uniform economisch gebied zonder douanebarrières op een gepacificeerd eiland, een ondernemersbelang dat ook in aristocratische kringen wijdverbreid was, de grote koopvaardijvloot en het gebruik van koloniën, vooral voor de aankoop van grondstoffen, het bestaan ​​van steenkoolvoorraden als een energiereservoir voor de productie van ijzer en staal, een innovatie Een gunstige technologische cultuur en een consumentgerichte middenklasse die de productverkoop promootte, werkten samen als aanjagers van de industrialisatie in Engeland. [28]

Industrialisatie op basis van fabrieksproductie en fossiele energiebronnen in verband met economische groei op lange termijn per hoofd van de bevolking ontstond voornamelijk onder kapitalistische omstandigheden, maar werd ook bevorderd in socialistische landen . [29] Hier moest het proletariaat , de loonarbeiders die als klasse in de industriële fabriek naar voren waren gekomen, worden bevrijd van de erbarmelijke omstandigheden die Friedrich Engels beschrijft in De situatie van de arbeidersklasse in Engeland en geëmancipeerd in de "heersende klasse" . Aan het begin van de 21e eeuw kan worden geconcludeerd dat er nu minder miserabele levensomstandigheden zijn in de pioniersstaten van industrialisatie dan in de Derde Wereld , dat in de grotendeels mislukte socialistische staten het niet de proletariërs, maar eerder communistische partijen zijn die de de economie en de samenleving en dat de grenzen van de groei onder conventionele omstandigheden op wereldschaal ecologisch lijken te zijn bereikt. [30]

Macht en heerschappij organisatie

De staat of de diverse wereld van staten bepaalt het politieke kader waarbinnen moderne machts- en overheersingsverhoudingen een rol hebben gespeeld. Volgens Golo Mann is de Europese samenleving altijd mede bepaald door de staat in de vormen van productie en handel, opvoeding, onderwijs en publieke moraal, maar ook in het cultiveren van cultuur, en soms bijna uitsluitend door de staat bepaald. [31] Als "monistische soevereine staat" staat het geen rechten of staatsfuncties toe binnen het grondgebied dat hem toebehoort, dat het zichzelf niet heeft verleend of dat ervan is afgeleid. [32] Een belangrijk kenmerk van de staat is daarom soevereiniteit , onafhankelijkheid van elke andere macht, elke buitenlandse wet of orde. Maar voordat aan het einde van de 18e eeuw het volk als houder van de staatssoevereiniteit in het spel kwam ( volkssoevereiniteit ), in combinatie met de termen democratie en natie , verscheen een monarch of, alternatief, de heersende aristocratie als drager van soevereiniteit aan de staatshoofd. [33]

De ontwikkeling van de moderne staten - afgezien van stadsrepublieken zoals Florence , Venetië of Genua in Italië - vond aanvankelijk plaats onder monarchale auspiciën. De erfelijke monarchie geassocieerd met goddelijk recht domineerde in Europa. [34] De concentratie van staatsfuncties die door de heersers in hun eigen beschikkingsbevoegdheid werd beoogd, vooronderstelde de machteloosheid van de standen die voornamelijk bij belastingkwesties betrokken waren en bereikte een voorbeeldig effect en charisma in het absolutisme van Lodewijk XIV , de "Zonnekoning", terwijl in Engeland was het tegelijkertijd tijdelijk, het parlement deed zijn recht om inspraak te hebben in de Glorious Revolution en liet zich legitimeren. Constitutionele beperkingen op de monarchie en het principe van scheiding der machten werden populair met de eerste geschreven grondwetten in de Verenigde Staten en tijdens de Franse Revolutie in de late 18e eeuw. [35]

Motto van de Franse Revolutie: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

De Franse Revolutie toonde ook de eerste sterke impulsen voor de gelijkstelling van staat en natie of van de raison d'être en nationale belangen, bijvoorbeeld in de mobilisatie van alle Fransen voor de zaak van de natie en de nationale vergadering tegen de kroon en de "aristocratische samenzwering". Uit de oorlog die door de Nationale Vergadering was besloten om de revolutionaire verworvenheden te verdedigen, ontwikkelde zich een oorlog van bevrijding en verovering, vergezeld van kosmopolitische boodschappen. Zo, zo vat Golo Mann samen, culmineerden de militaire triomfen van Frankrijk in het imperialisme van de natie die sinds Napoleon Bonaparte de bijnaam "De Grote" heeft gekregen. "De principes van staat en nationalisme hebben elkaar enorm versterkt." [36]

Reeds de grondwetten van het einde van de 18e eeuw, die waren vastgelegd in de leidende beginselen van de Verlichting , bevatten verklaringen van garanties van mensenrechten , die bedoeld waren om het menselijk individu te beschermen tegen de willekeurige uitoefening van staatsmacht en die sindsdien universele erkenning hebben opgeëist. de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties . [37] In de 20e eeuw werd de minachting voor mensenrechten specifiek getuigd van fascistische dictaturen en nazi-Duitsland , maar het werd ook beschuldigd van de communistische regimes van de Sovjet-Unie en het Oostblok . Het internationaal recht zou dienen als een vroegmoderne prestatie als regelgever voor interstatelijke betrekkingen en als normatieve richtlijn op internationaal niveau. Vredeshandhaving was slechts gedeeltelijk effectief, zoals is gebleken na de twee wereldoorlogen van de 20e eeuw, bijvoorbeeld met het oog op de oprichting van het Internationaal Strafhof aan het begin van de 21e eeuw.

Wereldbeelden en culturele ontwikkelingen

Aan het begin van de moderne tijd was er een fundamentele verandering in de manier waarop mensen zich positioneren met de overgang van het geocentrische naar het heliocentrische wereldbeeld . Deze "Copernicaanse wending" leidde ertoe dat de berekeningen van planetaire banen gemaakt door astronomen niet langer werden gezien als wiskundige hypothesen, maar als fysieke beschrijvingen van de werkelijkheid. De in Nederland ontwikkelde telescoop , met behulp waarvan Galileo kon bewijzen dat Copernicus gelijk had in zijn theorie van de baan van de planeten rond de zon, werd het beslissende instrument van observatie en bewijs. Ten slotte breidde Newton de mechanistische stellingen van Kepler uit tot een fysiek systeem dat de volgorde en het verloop van de hemellichamen uit hun massa afleidt. [38]

De Waldseemüller- kaart uit 1507 is de eerste kaart die de Nieuwe Wereld met de naam "Amerika" laat zien en de eerste die Noord- en Zuid-Amerika los van Azië laat zien.

Het christelijk- katholieke middeleeuwse wereldbeeld werd aan het begin van de moderne tijd uitgedaagd door de Reformatie en verloor vervolgens zijn dominantie en effectiviteit. In plaats van strikte orthodoxie kwam er een toenemende vrijheid van geloof en geweten, evenals de aanspraak en het recht van ideologische minderheden op bescherming en vrije keuze van religie of niet-denominatie . De voorheen nauwe band tussen staat en religie is door secularisatie losgemaakt, zo niet afgeschaft of zelfs verboden. [39] De daardoor bevorderde culturele diversiteit bevorderde de artistieke en academische vrijheid . Zelfs kritiek op de tijd, opgevat als de uitgedrukte overweldiging door de omstandigheden van hun huidige tijd, "zou niet mogelijk zijn geweest zonder de emancipatie van het individu, dat noch religieus, klassiek, noch politiek en patriottisch gebonden, zijn zaak moest bepleiten alleen." . " [40]

De voorwaarde en het meest effectieve medium voor de verspreiding van allerlei nieuwe wereldbeelden waren gedrukte lettertypen in een relatief hoge oplage, mogelijk gemaakt door Gutenbergs baanbrekende uitvinding van het drukken met losse letters, ook aan het begin van de moderne tijd. Het had in meerdere opzichten verstrekkende gevolgen. Zo werd de kennis die in boekvorm werd gedrukt en gereproduceerd, op een heel andere manier onderworpen aan de controle van de gemeenschap van geleerden dan het individuele manuscript voorheen was. [41] Op middellange en lange termijn nam hierdoor echter ook in andere sociale kringen de belangstelling voor lezen en schrijven toe, waardoor de alfabetiseringsgraad aanzienlijk toenam . In de mate dat de resulterende vaardigheden belangrijk leken als kwalificaties in het dagelijkse en beroepsleven van mensen, verspreidde het schoolsysteem zich in moderne samenlevingen en werd uiteindelijk verplicht onderwijs ingevoerd. [42] De krant werd in de 16e eeuw het eerste meer verspreide informatiemedium; radio en televisie kwamen daar in de 20e eeuw bij. In de context van de digitale revolutie geven automatisering en internet vergaande impulsen voor een cultuurverandering gerelateerd aan de hedendaagse geschiedenis en het heden.

Sleutelfactoren

De moderne tijd - al enkele eeuwen vooral de Europese - wordt geassocieerd met een aantal historische eigenaardigheden die medebepalend zijn geworden voor de maatschappelijke omstandigheden die zijn ontstaan, voor het grootste deel ook op wereldschaal. Terwijl de Renaissance, Verlichting en wetenschap de intellectuele en culturele accenten legden, werden kapitalisme, revoluties en democratie opvallende drijvende krachten en maatstaven van economische en sociale ontwikkeling.

Renaissance

Raffael : School van Athene , 1509-1510

De uitvinding van de boekdrukkunst werd voorafgegaan door een versnelde "diversificatie van de onderwerpen spreken en schrijven, de wereldse, vooral de antieke wereld." Volgens Bernd Roeck zou de wereldgeschiedenis er anders hebben uitgezien zonder deze verwijzing van Latijns-Europa naar de oude wereld. nalatenschap. "Zonder de mogelijkheid om met en tegen elkaar te praten, kritisch te discussiëren, in het openbaar te argumenteren, zou democratie niet zijn ontstaan, noch zou de overvloed aan technische innovaties en wetenschappelijke bevindingen zijn geproduceerd die onze tijd vormgeven, voor beter of voor erger." Op Italiaanse universiteiten, in patriciërsvilla's, prinselijke paleizen, kloosters en zelfs in het Vaticaan "ontwikkelde zich een dialoog van unieke dimensies in termen van onderwerpen en het aantal deelnemers." [43]

Volgens Roeck omvatten de kenmerken van een wereldhistorisch ontwaken geassocieerd met de Renaissance de zich ontvouwende sociale omstandigheden in de Europese stad met hun horizontale machtsniveaus van raden , gilden en gilden, evenals de vorming van een lekencultuur waarin, na de advocaten, steeds meer beroepen en klassen meldden aan het woord. "Dit toonde de eerste voorlopers van die groep die een dominante rol zou spelen in de geschiedenis van de Renaissance en in de prehistorie van de industrialisatie: een opgeleide, economisch sterke bourgeoisie die politieke participatie eiste en soms bereikte." [44]

Niccolò Machiavelli had de meest blijvende invloed als politiek denker van de Italiaanse Renaissance. Ihm ging es vor allem in den Discorsi um die Übertragung des Vorbilds der römischen Antike auf die eigene Gegenwart und darum, aus der kritischen Betrachtung erfolgreichen wie misslingenden Handelns exemplarischer römischer Politiker Lehren bereitzustellen für die politischen Akteure seiner Zeit. Die als Machiavellismus verrufenen Passagen in seinem anderen bekannten Werk Il Principe , in dem er unter bestimmten Voraussetzungen auch Wortbruch, Täuschung, Verrat und Mord als Mittel erfolgreichen politischen Handelns ins Spiel brachte, werfen ein recht einseitiges Licht auf Macchiavellis vielschichtiges Gesamtwerk. [45]

Aufklärung

Titelseite des ersten Bandes der Encyclopédie von 1751

Als die Vordenker der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert darangingen, die Methodik der Vernunft auch über die mathematisch-naturwissenschaftlichen Forschungen hinaus in Ethik , Religion , Geschichte und Politik zu etablieren, konnten sie auf Vorstufen in der Renaissance aufbauen. [46] Zuerst in England, Frankreich und Deutschland rückten Verstand und Kritik als aufklärerische Instrumente in den Vordergrund. Vom Herkömmlichen wandte man sich ab, sowohl in der Lockeschen Psychologie als auch in Formen des Naturrechts bei Pufendorf , Cumberland, Thomasius und in der Morallehre von Shaftesbury . Zur Wegbereiterin der Toleranzidee wurde die Vorstellung einer von der Vernunft bestimmten natürlichen Religion . Montesquieu formulierte: „Wir können Gott als einen Monarchen betrachten, der mehrere Nationen in seinem Reich hat; sie kommen alle, ihm ihren Tribut zu bringen, und jede spricht zu ihm in ihrer Sprache.“ [47]

Die aufklärerischen politischen Theorien, die sich mit den zeitgenössischen Herrschaftsverhältnissen kritisch auseinandersetzten, argumentierten meist auf der Basis eines angenommenen Naturzustands , der nur mittels eines Gesellschaftsvertrags in eine legitime staatliche Ordnung zu überführen sei. Thomas Hobbes leitete aus seinen diesbezüglichen Setzungen ein absolutistisches Herrschaftssystem ab, John Locke hingegen unter Betonung des Eigentumsschutzes und der Trennung von Exekutive und Legislative eine auf das Zusammenwirken mit dem Parlament verpflichtete Monarchie (King-in-parliament). Eine um die Judikative als unabhängige dritte Gewalt erweiterte Gewaltentrennungslehre entwickelte Montesquieu in Vom Geist der Gesetze ( De l'esprit des loix ) mit dem Ziel eines Gleichgewichts der Kräfte: „Le pouvoir arrête le pouvoir“ – „Die Macht stoppt die Macht“. [48] Einem davon abweichenden Ansatz verschrieb sich Rousseau in seiner Abhandlung über den Gesellschaftsvertrag ( Du contrat social ou Principes du droit politique ), der alle Bürger gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben lässt, jeden einzelnen aber auch an den allgemeinen Willen als Ausdruck der Volkssouveränität bindet. „Dies bedeutete“, so Robert Mandrou , „eine direkte uneingeschränkte Verurteilung der Monarchie und des Gottesgnadentums.“ [49]

Mit der von Diderot undD'Alembert herausgegebenen Encyclopédie entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Art Bestandsaufnahme der französischen Aufklärung im Ganzen, [50] „ein gigantisches Gemeinschaftsunternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern, welche die Kenntnisse über sämtliche Lebens- und Wissensbereiche in Technik und Kunst zusammenfassend darstellen sollten.“ [51] Von 1751 bis 1757 erschienen die ersten sieben Bände, bis 1780 weitere 24 Bände. Beteiligt waren 142 namentlich genannte Autoren, dazu viele weitere, die sich hauptsächlich aus Schriftstellern, Professoren, Ärzten und Handwerkern zusammensetzten. [52] Da die Encyclopédie Rücksicht auf die staatlichen Zensurbehörden nehmen musste, waren viele Artikel für Leser „mit doppelter Lesefähigkeit“ geschrieben und blieben bei beargwöhnten Themen wie Monarchie oder Klerus in der Kritik zurückhaltend. Doch vernband etwa Quesnay die Darstellung des Lemmas Fermiers (Pächter) mit einer Gesellschafts- und Wirtschaftsanalyse, in der er den Luxus der oberen Schichten für das Elend sowohl auf dem Lande als auch in den Manufakturen verantwortlich machte. [53]

Wissenschaft

Die Philosophie des Aufklärungszeitalters stand im Zusammenhang mit der ausgreifenden Wissenschaftsbewegung dieser Zeit. Sie war, so Fritz Schalk , „aus der Höhe der Spekulation herabgezogen zu den Fragen, die in das Leben eingriffen.“ [54] Für Winfried Schulze ist Wissenschaft der „Motor der Neuzeit“, der ab 1600 „durch empirische Beweisverfahren, mathematische Berechenbarkeit und die Zielvorstellung wissenschaftlichen Fortschritts“ immer mehr Wirkung entfaltete. [55] Die materielle Förderung eines erweiterten Wissenschaftsbetriebs war zu dieser Zeit vor allem Sache der die Staatsspitze verkörpernden Monarchen sowie privater Mäzene : 1635 wurde die Académie française gegründet, 1657 in Florenz die Accademia del Cimento , 1660 in London die Royal Society und 1666 in Paris die Académie des Sciences . [56]

Fassade der Berliner Universität um 1900

Auch im 18. Jahrhundert noch wurde richtungweisende Forschung eher an den wissenschaftlichen Akademien als an den Universitäten betrieben, an denen die Professoren mit ihrem Vorlesungsbetrieb oft ausgelastet waren. [57] Die moderne Universität als Ort der systematischen Wissensvermittlung, der auf neue Erkenntnisse gerichteten Forschung und der Persönlichkeitsentwicklung des akademischen Nachwuchses war ein Erzeugnis des 19. Jahrhunderts, ihr Prototyp die von Wilhelm von Humboldt dergestalt gegründete Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin , deren Idee und Praxis nach Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit Verbreitung fand, so zum Beispiel in den Universitätsneugründungen 1850 im australischen Sydney und 1869 in Neuseeland. In den USA war 1876 die Johns Hopkins University die erste am deutschen Modell der Forschungsuniversität ausgerichtete Volluniversität. [58]

Eine zunehmende Ausrichtung der Wissenschaft an den praktischen Bedürfnissen der Wirtschaft trat verstärkt im Zuge der Industriellen Revolution ein, als sich abzeichnete, dass nur auf wissenschaftlichen Grundlagen die gewerbliche Wirtschaft sich anhaltend erfolgreich weiterentwickeln ließ. So erklärte Werner von Siemens die naturwissenschaftliche Forschung zum sicheren Boden des technischen Fortschritts und meinte, „die Industrie eines Landes wird niemals eine internationale, leitende Stellung erwerben und sich selbst erhalten können, wenn das Land nicht gleichzeitig an der Spitze des naturwissenschaftlichen Fortschritts steht.“ [59] Zur weithin beachteten Vorläuferinstititution im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Mathematik und Naturwissenschaften für die technologische Entwicklung und Praxis wurde die 1794 gegründete Pariser École polytechnique . [60]

In dem Maße, in dem wissenschaftsbasierte Technologie und industrielle Produktion zusammengeführt wurden, wandelte sich das Alltagsleben der Menschen in vieler Hinsicht, unter anderem durch Staubsauger, Kühlschränke , Waschmaschinen und Automobile. Im medizinischen Bereich führte die Verwissenschaftlichung neben neuen Diagnoseverfahren und Operationstechniken beispielsweise auch zur Entwicklung von Antibiotika und Impfstoffen. [61] In der jüngeren Forschungspraxis treten individuelle Leistungen, wie sie etwa Darwins Evolutionstheorie oder Einsteins Relativitätstheorie darstellten, oft zurück gegenüber denen von Forschungs- und Entwicklungsteams, besonders ausgeprägt etwa in US-amerikanischen Großprojekten wie dem Manhattan-Projekt zur Entwicklung der Atombombe oder beim Raumfahrt- und Mondlandungsprogramm der NASA . [62]

Kapitalismus

Sonderausgabe von 1934

Der Begriff Kapitalismus wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur gängigen Bezeichnung für die mit der Industrialisierung sich ausbildende Wirtschaftsordnung. Dabei sind die Produktionsmittel , also Fabriken und Rohstoffe, im Besitz von Einzelpersonen oder Kapitalgesellschaften , deren Hauptinteresse darin liegt, für das eingesetzte Kapital eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Kapitalakkumulation und Steuerung wirtschaftlicher Prozesse über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Markt gehören ebenso zur kapitalistischen Ökonomie wie die gegensätzlichen Interessen von Kapitaleignern und den von ihnen in der Produktion beschäftigten Arbeitskräften bezüglich des Lohnniveaus und der zu erbringenden Leistungen. [63]

Die um Produktabsatz und Gewinnerzielung konkurrierenden Unternehmen entwickeln das Bestreben, ihre Stellung am Markt maximal auszuweiten und andere Wettbewerber zurück- bzw. ganz hinauszudrängen. Dazu dienen außer der Anhäufung von Investitionskapital für die eigene Expansion auch Betriebszusammenschlüsse zu Großunternehmen und Konzernen zur Steigerung der Macht am Markt eines Wirtschaftszweiges oder auch zwecks Zusammenführung mehrerer Produktionszweige in einer Hand, beispielsweise Bergwerke, Stahlerzeugung und Maschinenbau. Im Zuge des Hoch- und Monopolkapitalismus am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde der Konzentrationsprozess weiter vorangetrieben mit der Bildung von Kartellen für Produktions- und Preisabsprachen, von Syndikaten zwecks gemeinsamen Vertriebs und von Trusts für die Bildung marktbeherrschender Monopole . [64] Profitstreben verlieh den westlichen Ökonomien ihre Dynamik und sorgte für technische Neuerungen, gesellschaftlich aber auch für zusätzliche Aggressivität. [65]

Mit der Anhäufung und Nutzung von Kapital für industrielle Produktionsprozesse waren, so Osterhammel, beispiellose Eingriffe in die physische Umwelt verbunden. „Keine andere Wirtschaftsordnung hat jemals die Natur drastischer umgestaltet als der Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts.“ [66] Eine Vielzahl von Schriften zeugt von dem zeitgenössischen Bemühen, den Kapitalismus analytisch zu erfassen und theoretisch zu durchdringen; zu den bekanntesten gehören Das Kapital (1867) von Karl Marx , Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/05) von Max Weber und Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1917) von Lenin . Zur Mitte des 19. Jahrhunderts formierte sich über England hinaus eine Arbeiterbewegung , die sich erhöhtem Leistungsdruck und verlängerten Arbeitszeiten in den Fabriken entgegenstellte und soziale und politische Rechte einforderte. Zunehmend geschah dies in organisierter Form durch Streiks sowie durch die Gründung von Arbeitervereinen und Gewerkschaften . [67]

Revolutionen

Da beschleunigter Wandel die Neuzeit im Ganzen kennzeichnet und von den vorhergehenden Epochen der Menschheitsgeschichte unterscheidet, gilt dies um so mehr für die in ihr auftretenden revolutionären Phasen. Für Osterhammel war das ganze lange 19. Jahrhundert eine Zeit der Revolutionen. Dies zeige sich unter anderem am Verschwinden einiger der ältesten und mächtigsten Staatsorganisationen in diesem Zeitraum, darunter das britische und das spanische Kolonialregime in Amerika , das Ancien Régime der Bourbonen in Frankreich, die Monarchien in China, im Iran, im Osmanischen Reich , Zarenreich , in Österreich-Ungarn und in Deutschland. [68]

Sowjetische Briefmarke zum 70-jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution mit dem Historiengemälde Lenin proklamiert die Sowjetherrschaft von Wladimir Serow (1962)

Bereits seit der Glorious Revolution ist der auf eine politische Umwälzung bezogene Revolutionsbegriff als historisch etabliert anzusehen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Frankreich ein vorrevolutionäres Krisenbewusstsein, ausgesprochen etwa von Diderot 1771, der die Gesellschaft in einer Krisenlage sah, die entweder in die Sklaverei oder in die Freiheit münden müsste. [69] Und Rousseau äußerte im Émile die Erwartung: „Wir nähern uns dem Zustand der Krise und dem Jahrhundert der Revolutionen.“ [70] Nicht lange danach kam es mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten einerseits und der Französischen Revolution andererseits, die jeweils mit aufklärerischen Vorstellungen einhergingen, zu dem Phänomen der Atlantischen Revolutionen , in Europa gefolgt von einer Reihe weiterer Revolutionsereignisse, von denen die der Jahre 1848/49 die größte räumliche Ausdehnung annahmen. [71]

Die Eigenschaften der modernen Gesellschaft definieren zu wollen, hält Harari angesichts ständiger Umwälzungen für vergeblich. „Was im Jahr 1910 stimmte, traf im Jahr 1960 schon lange nicht mehr zu, und was im Jahr 1960 modern war, war im Jahr 2010 hoffnungslos veraltet.“ [72] Zu einem Schlüsselereignis für den Verlauf des kurzen 20. Jahrhunderts wurde die Oktoberrevolution 1917 in Russland, mit der die Bolschewiki unter Lenin ein kommunistisches Herrschaftssystem als Parteidiktatur etablierten und zur führenden Kraft der Kommunistischen Internationale machten. Aus dem damit entstehenden Gegensatz insbesondere zu den anglo-amerikanischen liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen ergab sich nach der Niederringung von Faschismus und Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg der die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmende Ost-West-Konflikt . An dessen Ende stand im Zusammenhang mit der Loslösung Gorbatschows von der Breschnew-Doktrin und mit dem Zugeständnis an die Ostblockstaaten , künftig eigene Wege zu gehen, 1989 neben anderen die Wende und friedliche Revolution in der DDR . Nie zuvor in der Geschichte, so Harari , sei ein derart mächtiges Weltreich so schnell und so geräuschlos verschwunden wie die Sowjetunion . [73]

Demokratie

Die aus dem antiken Griechenland begrifflich übernommene, durch das Beispiel der Attischen Demokratie bekannte Staatsform der Demokratie wurde im Verlauf der Neuzeit zur namentlichen Grundlage der meisten existierenden politischen Ordnungen, ungeachtet der zum Teil erheblichen Auffassungsunterschiede im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung. Zum neuzeitlichen Begriffsspektrum gehören unter anderem die direkte Demokratie , die repräsentative Demokratie und die Volksdemokratie . Durchgängiges Merkmal aller Arten von Demokratie ist die Legitimierung politischer Machtausübung durch die Mitwirkung des Volkes in Wahlen und/oder Abstimmungen.

Frauenrechtlerinnen in Helsinki um 1900

Am stärksten verbreitet hat sich die auf liberalen Grundsätzen fußende repräsentative Demokratie. Vorläufer sowohl hinsichtlich der Garantie individueller Freiheitsrechte ( Habeas Corpus Act ) als auch bezüglich der Machtstellung des Parlaments als repräsentativer Körperschaft war England – spätestens seit der Glorious Revolution . Bei der Festschreibung von ausgeprägter Gewaltenteilung beziehungsweise von Checks and Balances und eines Katalogs von Menschenrechten in Verfassungsform gingen US-Amerikaner und Franzosen am Ende des 18. Jahrhunderts voran. [74] Zur liberalen Demokratie westlicher Prägung gehört als generelles Leitbild der Rechtsstaat , mit dem sich zusätzlich die richterliche Unabhängigkeit und die Garantie von Freiheitsrechten wie die Unverletzlichkeit der Person und des Eigentums sowie Pressefreiheit , Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit verbinden. [75]

Beteiligung an politischen Weichenstellungen und Entscheidungen ist Teil der elementaren Bürgerrechte des Individuums in der Demokratie und begründet das Prinzip der Volkssouveränität. In dieser Hinsicht wies auch die neuzeitliche Demokratie in ihren Anfängen und noch bis lange in das 20. Jahrhundert eklatante Lücken und Benachteiligungen auf, einerseits in Gestalt diverser Formen des an Eigentum, Vermögen und Steuerzahlungen gebundenen Zensuswahlrechts , andererseits durch den Ausschluss der Frauen vom aktiven und passiven Wahlrecht , samt fortdauernder minderer Rechtsstellung und patriarchaler Unterordnung. [76] Besonders lange (bis 1971) blieb Frauen das Wahlrecht in der vorwiegend direktdemokratisch verfassten Schweiz verwehrt.

Entwicklungsperspektiven

Die jüngste Phase der Neuzeit geht mit einer Reihe weltweit bedeutsamer und zum Teil drängender Entwicklungschancen und -probleme einher. Dabei wird der Langzeitprozess der Globalisierung im Hinblick auf wirtschaftliche Verflechtung und auf den Ausbau von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Zuge der Digitalen Revolution auch von Problemlagen mitbestimmt, wie sie sich aus der Klimakrise und der notwendigen Zukunftsvorsorge für gesunde und menschenwürdige Lebensverhältnisse im globalen Maßstab ergeben.

Umgang mit der Klimakrise

Gletscherschmelze: Der Boulder-Gletscher hat sich zwischen 1987 und 2005 um 450 m zurückgezogen

Die globale Erwärmung mit ihren Folgen konfrontiert die Menschheit im 21. Jahrhundert mit vielfältigen Herausforderungen und mit der Notwendigkeit weitreichender Reaktionen und Anpassungsmaßnahmen. Die hauptsächlich auf fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas basierende industrielle Produktion verursacht Treibhausgas -Emissionen, die unter anderem Gletscherschmelze , Meeresspiegelanstieg und eine Verschiebung von Klimazonen schon bewirkt haben beziehungsweise noch gegenwärtig und künftig bewirken können. Der Meeresspiegelanstieg wie auch die Verschiebung von Klimazonen, etwa mit der Folge von Wüstenausbreitung und dem Verlust nutzbarer Flächen für die Nahrungsmitterzeugung, haben unmittelbare Folgen für die örtlichen Existenzbedingungen von Menschen und Tieren und lösen Migrationsströme von Umweltflüchtlingen aus.

Im Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 prägte Ulrich Beck den Begriff der Risikogesellschaft als zeittypische Erscheinung in einer Reihe von Lebensbereichen. Angesichts der Globalisierung erwartete er eine „ungewollte Politisierung“ in der Weltrisikogesellschaft . [77] Die unter dem Eindruck der Klimakrise entstandene weltweite Fridays-for-Future -Bewegung ist als deutliche Bestätigung dieser Erwartung anzusehen. Doch auch andere, bereits ein halbes Jahrhundert oder länger agierende Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace , Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen können zwar zivilgesellschaftliche Aktivitäten entfalten und gegebenenfalls breite Unterstützung finden, mangels demokratischer Mandatierung aber nicht selbst politische Entscheidungen herbeiführen. Dafür bleiben einstweilen gemeinsame Beschlüsse der in den Vereinten Nationen repräsentierten Staaten unerlässlich. [78]

Als Hauptverursacher des bisherigen Anstiegs der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre tragen die Industriestaaten eine besondere Verantwortung auch für die Bewältigung der Klimakrise, wie bereits eine Liste der größten Treibhausgasemittenten allein seit 1950 zeigt. Nach der 1992 beschlossenen Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen sowie ihre Folgen zu mildern, ist es in dem darauffolgenden Vierteljahrhundert erkennbar nicht zu einer Reduktion, sondern zu einer weiteren Steigerung des globalen Ausstoßes von Treibhausgasen gekommen. Erst mit dem auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 getroffenen Übereinkommen wurde als Klimaschutzziel festgelegt, dass die globale Erwärmung auf „deutlich unter“ 2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Temperaturniveau begrenzt werden soll. Dies setzt ein Herunterfahren der Treibhausgasemissionen praktisch auf Null binnen weniger Jahrzehnte voraus. Seitens der EU-Kommission beispielsweise wurde diesbezüglich der European Green Deal konzipiert.

Erneuerung der Weltwirtschaft

Die ökologischen Grenzen eines Wirtschaftswachstums auf herkömmlicher fossiler Energiebasis zeichneten sich seit den Anfängen des 21. Jahrhunderts deutlich ab. Zweifel an der Notwendigkeit einer Dekarbonisierung von Produktionsprozessen und Energieverbräuchen in Wirtschaft, Verkehr und Haushalten haben keine wissenschaftlich seriöse Basis mehr, auch wenn das Eigengewicht bestehender Strukturen und Kapitalverwertungsinteressen die Umsteuerung hin zum Ausbau und zur Nutzung regenerativer Energiequellen stark verzögern. [79] Da Angebot und Nachfrage unter Marktbedingungen einen Wechselwirkungszusammenhang bilden, hat auch die zielgerichtete Verbrauchernachfrage mitbestimmenden Einfluss auf die Art und Weise der Herstellung und des Angebots von Waren in der Industriegesellschaft. Die Verbrauchermentalität wirkt somit auf Qualität und Quantität des Produktangebots ein. Für Peter Sloterdijk ist die kollektive Bereitschaft zum Mehrkonsum innerhalb weniger Generationen „in den Rang einer Systemprämisse“ aufgestiegen, zum Ausdruck kommend in den „immerwährenden Appellen zur Belebung der Binnennachfrage“. In Zukunft werde sich bei den Überflusserfahrungen aber „eine Akzentverschiebung zu immateriellen Strömen“ und insbesondere zu Datenströmen geltend machen, weil ökosystemische Gründe „ein stetiges ‚Wachstum' im materiellen Bereich verbieten.“ [80]

Ein sogenanntes Melkkarussel

Ein unterdessen häufig thematisiertes Beispiel des Wechselwirkungszusammenhangs von Produzentenangebot und Verbrauchernachfrage betrifft die Haltung und Verwertung von Tieren im Nahrungsmittelsektor. Unter Bedingungen einer industrialisierten Landwirtschaft werden Tiere mit für die Gewinnerzielung optimierten Körpern oft massenhaft in Fabriken produziert und gehalten. Ihre ganze Existenz fristen sie dort als Bestandteile einer riesigen Produktionsanlage. „Viele Milchkühe verbringen beispielsweise die wenigen Jahre ihres Daseins in engen Boxen, an einem Ende an einen Nahrungsschlauch, am anderen an einen Melkschlauch angeschlossen. Die Kuh in der Mitte ist nicht mehr als eine Milchmaschine.“ [81] In den vergangenen zwei Jahrhunderten, so Harari, hätten Menschen „Abermilliarden von Tieren in einem Regime industrieller Ausbeutung geknechtet“ – mit einer in der Erdgeschichte beispiellosen Grausamkeit. Harari sieht in ökologischer Hinsicht Anzeichen dafür, „dass wir gerade im Begriff sind, in einer Orgie des gedankenlosen Konsums die Grundlage unseres Wohlstands zu verprassen.“ [82]

Eine Neuausrichtung wirtschaftlicher Prozesse im weltweiten Maßstab bedarf der Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen ökonomischen Ausgangslagen zwischen Regionen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg zu Industriegesellschaften wurden, und anderen, die erst später die Industrialisierung betrieben und dabei zu industriellen „Sekundärzentren“ wurden. Diese blieben bei den technologischen Spitzenprodukten der jeweiligen Zeit auf Lieferungen aus den etablierten industriellen Metropolen angewiesen und konnten nur vereinzelt zur Spitzengruppe der Industriestaaten aufschließen. Wichtigstes Erfolgskriterium war dabei die Qualifikation der Bevölkerung, nicht nur hinsichtlich einer umfassenden Alphabetisierung, sondern auch bezüglich technologischer und wissenschaftlicher Kompetenzen. [83] Nachdem das „europäische Zeitalter“ spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Dekolonisation sichtbar zu Ende gegangen war, [84] und auch der nachfolgende Dualismus der Supermächte USA und Sowjetunion nach dem Zerfall der UdSSR die Weltpolitik seit der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts nicht mehr dominierte, hat sich – unter anderem mit dem zunehmenden Gewicht der bevölkerungsreichen Länder China und Indien – eine polyzentrische globale Mächtekonstellation herausgebildet. Die nur gemeinsam mögliche Lösung drängender globaler Probleme hängt folglich davon ab, dass zwischen den unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interessen und kulturellen Prägungen der einflussreich Beteiligten ein Ausgleich hergestellt werden kann. [85]

Reflektierter Fortschritt

Fortschrittshoffnung und Fortschrittssuche waren und sind neuzeitliche Mentalitätsgrundmuster. Schon in der Renaissance ging es nicht nur darum, die antiken Leitbilder zu reaktivieren, sondern diese Hinterlassenschaft weiterzuentwickeln. Man müsse die Antike aufnehmen, dabei aber zum Nutzen der Gegenwart umformen, forderte bereits der Florentiner Humanist Leonardo Bruni . [86] Dass die neueren Erkenntnisse der Wissenschaft und Technologie die älteren Kulturleistungen überträfen, wurde bald zum Gemeingut und die „Perfektibilisierung“ der Welt zum Zukunftsprojekt. „Diese Auffassung kulminierte im emphatischen Fortschrittsbegriff der Aufklärung und des 19. Jahrhunderts.“ [87] In den Kriegen und menschenverursachten Katastrophen des 20. Jahrhunderts nahm der bedenkenlose Fortschrittsoptimismus allerdings beträchtlich Schaden. Hatten bereits die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 sowie die danach aufgebauten Kernwaffenarsenale der Atommächte Ängste vor einer Auslöschung der Menschheit geschürt, so stellten die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 auch die friedliche Nutzung der Kernenergie als vermeintlich fortschrittliche Technologie drastisch in Frage.

Albert Einstein und Robert Oppenheimer um 1950

Die Beschleunigung der Innovationen bei den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen wurde in den jüngsten Abschnitten der Neuzeit nochmals gesteigert, nicht zuletzt auf militärischem Gebiet. So weist Harari darauf hin, dass zwischen Albert Einsteins Entdeckung, dass Masse sich in Energie umwandeln lässt, und der Einäscherung Hiroshimas und Nagasakis nur 40 Jahre vergingen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sei die Menschheit auf dem Weg, unter anderem mittels der Cyborgtechnik ihre biologischen Grenzen zu sprengen. [88] Die von Forschung und Produktentwicklung nach dem Motto „in dubio pro Fortschritt“ außer Acht gelassenen, ungewollten Nebenfolgen vieler industriegesellschaftlicher Erzeugnisse (zum Beispiel Plastikpartikel in Weltmeeren und Organismen, Feinstaubbelastung in Städten) thematisierte Ulrich Beck bereits 1986 in seiner Analyse der Risikogesellschaft : „Gefahren werden zu blinden Passagieren des Normalkonsums. Sie reisen mit dem Wind und mit dem Wasser, stecken in allem und jedem und passieren mit dem Lebensnotwendigsten – der Atemluft, der Nahrung, der Kleidung, der Wohnungseinrichtung – alle sonst so streng kontrollierten Schutzzonen der Moderne.“ [89]

Dass das Forschungs- und Entwicklungstempo bei fortgeschrittener Globalisierung für menschliche Lebensqualität von großer Bedeutung sein kann, zeigte sich exemplarisch bei der Impfstoffentwicklung zum Schutz gegen das Corona-Virus im Jahr 2020. Generell ist der Fortschritt aber auch im medizinisch-pharmazeutischen Bereich laut Beck differenziert zu betrachten, etwa bei auf Bewegungsmangel und Übergewicht fußenden Zivilisationskrankheiten , wenn anstelle gesunder Lebensführung auf medikamentöse Symptombehandlung gesetzt wird. [90] Anders als etwa im Falle des Atommülls , der im Hinblick auf die notwendige Beseitigung und Lagerung die Menschen über Generationen hinweg mit den Nebenfolgen der nuklearen Technologie konfrontiert und festlegt, haben medizinische Behandlungsmethoden den Vorzug, reversibel und korrekturfähig zu sein. „Wir müssen also Entwicklungsvarianten wählen“, folgerte Beck im Sinne einer reflexiven Modernisierung , „die die Zukunft nicht verbauen und den Modernisierungsprozess selbst in einen Lernprozess verwandeln, in dem durch die Revidierbarkeit der Entscheidungen die Zurücknahme später erkannter Nebenwirkungen immer möglich bleibt.“ [91]

Literatur

 • Bert Altena, Dick van Lente: Gesellschaftsgeschichte der Neuzeit 1750–1989 . Göttingen 2009 (flämische Originalausgabe 2003).
 • Leonhard Bauer , Herbert Matis : Geburt der Neuzeit. Vom Feudalsystem zur Marktgesellschaft . München 1988.
 • Egon Friedell : Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg . 3 Bände, München 1927–1931.
 • Friedrich Jaeger (Hrsg.): Enzyklopädie der Neuzeit . Stuttgart 2005ff.
 • Bea Lundt : Europas Aufbruch in die Neuzeit 1500–1800. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte . Darmstadt 2009.
 • Jürgen Mittelstraß : Neuzeit und Aufklärung . Berlin 1970.
 • Jürgen Osterhammel : Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts . München 2009.
 • Winfried Schulze : Einführung in die neuere Geschichte. 5. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2010.
 • Stephan Skalweit : Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und Epochenbegriff . Darmstadt 1982.
 • Ferdinand Tönnies : Geist der Neuzeit (Erstausgabe 1935) Berlin/New York 1998 In: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe , Band 22; erneut: Profil, München und Wien 2010 (hrsg. von Rolf Fechner).
 • Karl Vocelka : Geschichte der Neuzeit 1500–1918 . Wien 2009.

Weblinks

Wikiquote: Neuzeit – Zitate
Wiktionary: Neuzeit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Siehe auch

Anmerkungen

 1. Schulze 2010, S. 25. Laut Schulze war der Begriff medium aevum als Zwischenzeit bereits in der Antike gebräuchlich. (Ebenda)
 2. Vocelka 2009, S. 20.
 3. Schulze 2010, S. 31; Osterhammel 2009, S. 100.
 4. Vocelka 2009, S. 21, setzt für die eigene Neuzeitdarstellung die neueste Geschichte im Zeitraum zwischen 1789 (Beginn der Französischen Revolution) und 1918 (Ende des Ersten Weltkriegs) an und die Zeitgeschichte darauffolgend.
 5. Schulze 2010, S. 29 f., mit Hinweisen auf Reinhart Koselleck (Sattelzeit) und Dietrich Gerhard („Alteuropa“).
 6. Matthias Schloßberger: Geschichtsphilosophie. Berlin 2013, S. 28.
 7. Schulze 2010, S. 93.
 8. Vocelka 2009, S. 97.
 9. Schulze 2010, S. 94.
 10. Osterhammel 2009, S. 191.
 11. Schulze 2010, S. 94.
 12. Osterhammel 2009, S. 198.
 13. Altena, van Lente 2009, S. 290 f.
 14. Zitiert nach Schulze 2010, S. 31.
 15. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 537.
 16. Osterhammel 2009, S. 127.
 17. Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main 1997, S. 44.
 18. Schulze 2010, S. 63 f.
 19. Osterhammel 2009, S. 1011 und 1023.
 20. Osterhammel 2009, S. 1016 f.
 21. Altena, van Lente 2009, S. 186f.
 22. Vocelka 2009, S. 80.
 23. Schulze 2010, S. 117 f.
 24. Vocelka 2009, S. 84 f.
 25. Dieses der Luftfahrt entlehnte gängige Bild dramatisiert laut Osterhammel den über ein Jahrhundert sich erstreckenden Prozess in England. (Osterhammel 2009, S. 922)
 26. Osterhammel 2009, S. 912.
 27. Osterhammel 2009, S. 317.
 28. Osterhammel 2009, S. 917–19; Vocelka 2009, S. 87–89; Schulze 2010, S. 131–33.
 29. Osterhammel 2009, S. 916.
 30. Schulze 2010, S. 137.
 31. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 483.
 32. Schulze 2010, S. 159.
 33. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 484.
 34. Vocelka 2009, S. 168.
 35. Schulze 2010, S. 164 f.
 36. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 487 und 489.
 37. Vocelka 2009, S. 187 f.
 38. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Weltbild“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 425–428.
 39. Schulze 2010, S. 67. Diesbezüglich markant waren die mit der Zerstörung christlicher Denkinhalte und Symbole verbundenen Einschnitte während der Französischen Revolution, so die Ablösung der christlichen Zeitrechnung durch den Revolutionskalender und der Kult der Vernunft als Ersatz für die christlichen Normen. (Ebenda, S. 70)
 40. Golo Mann: Die europäische Moderne. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 11: Summa historica , Berlin 1965, S. 522. Prototyp eines Zeitkritikers in diesem Sinne war für Mann Jean Jacques Rousseau . (Ebenda, S. 523)
 41. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Buchdruck“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 49.
 42. Vocelka 2009, S. 305–307.
 43. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 17, 19 und 25.
 44. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 22 f. und 1163.
 45. Herfried Münkler und Marina Münkler : Artikel „Machiavelli“, in dies.: Lexikon der Renaissance . München 2000, S. 244–247.
 46. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 469.
 47. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 478–480; Montesquieu-Zitat, S. 486.
 48. Zitiert nach Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 487.
 49. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 336.
 50. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 493.
 51. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 333.
 52. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 495.
 53. Robert Mandrou: Staatsraison und Vernunft: 1649–1775. ( Propyläen-Geschichte Europas. Band 3) Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1975, S. 334.
 54. Fritz Schalk : Die europäische Aufklärung. In: Propyläen Weltgeschichte , Band 7: Von der Reformation zur Revolution , Berlin 1964, S. 472.
 55. Schulze 2010, S. 220–222.
 56. Vocelka 2009, S. 254 f.
 57. Altena, van Lente 2009, S. 46.
 58. Osterhammel 2009, S. 1132 f., 1135 und 1144.
 59. Zitiert nach Schulze 2010, S. 225.
 60. Vocelka 2009, S. 257.
 61. Vocelka 2009, S. 264–267.
 62. Schulze 2010, S. 227.
 63. Vocelka 2009, S. 91.
 64. Vocelka 2009, S. 93.
 65. Altena, van Lente 2009, S. 16.
 66. Osterhammel 2009, S. 956.
 67. Altena, van Lente 2009, S. 194 f.
 68. Osterhammel 2009, S. 736.
 69. «Nous touchons à une crise qui aboutira à l'esclavage ou à la liberté.»
 70. Schulze 2010, S. 72.
 71. Vocelka 2009, S. 187.
 72. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 445.
 73. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich Gorbatschow verhalten hätte wie die serbische Führung in Bosnien oder wie die Franzosen in Algier .“ Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 451.
 74. Vocelka 2009, S. 181.
 75. Osterhammel 2009, S. 850 f.; Vocelka 2009, S. 182.
 76. „Es ist noch nicht einmal ganz sicher, ob um 1900 ein größerer Teil der Weltbevölkerung einen unmittelbaren Einfluss auf ihr eigenes politisches Schicksal zu nehmen vermochte als ein Jahrhundert früher.“ (Osterhammel 2009, S. 848)
 77. Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt am Main 1997, S. 73–80.
 78. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 624.
 79. Bernhard Pötter: Klimaschutz und G20: Finanzminister fürchten die Nulldiät. Viele Regierungen wehren sich gegen die sogenannte Dekarbonisierung. Sie sind von Einnahmen aus Kohle, Öl und Gas abhängig. In: taz.de, 7. Juli 2017; abgerufen am 28. Februar 2021.
 80. Peter Sloterdijk: Was geschah im 20. Jahrhundert? Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Vernunft. Suhrkamp, Berlin 2016, S. 123 und 128.
 81. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 418.
 82. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 462.
 83. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 543 und 546.
 84. Schulze 2010, S. 314.
 85. Jürgen Mirow : Weltgeschichte. München 2009, S. 623 f.
 86. Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. München 2017, S. 1162.
 87. Schulze 2010, S. 60.
 88. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit . München 2013, S. 413 und 484–487.
 89. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 10 und 45.
 90. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 291 f.
 91. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S. 294.