Oktoberrevolutie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De bolsjewiek , olieverfschilderij van Boris Kustodijew (1920)

De Oktoberrevolutie ( Russisch Октябрьская революция в России Oktyabrskaja revoljuzija w Rossii ) vanaf 25 oktober . / 7 november 1917 gr. was de gewelddadige machtsovername door de communistische bolsjewieken onder leiding van Vladimir Iljitsj Lenin in Rusland . Het elimineerde de dubbele heerschappij van de socialistisch - liberale Voorlopige Regering onder Alexander Kerenski en de Sovjet van Petrograd, die was voortgekomen uit de Februarirevolutie . Het leidde tot een burgeroorlog die meerdere jaren duurde en, na het einde ervan in 1922, tot de oprichting van de Sovjet-Unie , een dictatuur van de Russische Communistische Partij .

In echte socialistische landen wordt gewoonlijk de Grote Socialistische Oktoberrevolutie (Russisch Великая Октябрьская социалистическая революция Velikaya Oktjabrskaja socialistitscheskaja revoljuzija ) [1] [2] en verheerlijkt als een keerpunt in de menselijke geschiedenis, beschouwden de tegenstanders van de bolsjewieken de oktober-gebeurtenissen als louter een staatsgreep , waarvan de resultaten pas gestold werden na een bloedige burgeroorlog.

De term Oktoberrevolutie is bewust bedacht om de gebeurtenissen te upgraden ten opzichte van de vorige Februarirevolutie, die immers had geleid tot de troonsafstand van tsaar Nicolaas II en het einde van de Russische monarchie . De aanduiding van beide gebeurtenissen na de maanden februari en oktober is gebaseerd op de Juliaanse kalender die toen nog in Rusland werd gebruikt. Volgens de Gregoriaanse kalender die geldig was in de rest van Europa, die 13 dagen eerder was dan Julianus, maar pas in januari 1918 in Rusland werd geïntroduceerd, vonden beide gebeurtenissen plaats in de respectievelijke volgende maanden. Daarom werd de verjaardag van de Oktoberrevolutie in de Sovjet-Unie altijd op 7 november gevierd.

oorzaken

Dubbele kracht

De Februarirevolutie leidde tot de omverwerping van tsaar Nicolaas II (1868-1918) en het tsarisme , maar bracht Ruslands belangrijkste sociale en politieke problemen nauwelijks dichter bij een oplossing. De meest prangende vraag was of de Eerste Wereldoorlog , die sinds 1914 aan de gang was, aan de zijde van de Entente-mogendheden moest worden voortgezet. De eisen van de moderne, industriële oorlog overtroffen de krachten van het grotendeels agrarische land, zodat de toch al ernstige sociale problemen in Rusland verergerden. Om het nog erger te maken, had de revolutie een coëxistentie van twee concurrerende machtscentra gecreëerd:

Alexander Kerenski

EenRussische grondwetgevende vergadering moet beslissen over de definitieve grondwet. De Voorlopige Regering werd geconfronteerd met herhaalde eisen van de Entente- partners, die vastbesloten waren Rusland te beletten de oorlog te verlaten. Daarom weigerde het grote delen van de Russische bevolking te accepteren om te onderhandelen over een afzonderlijke vrede met het Duitse rijk en de andere centrale mogendheden . Op 16 februari jl. / 1 maart 1917 gr. De door de mensjewieken gedomineerde sovjet van Petrograd vaardigde Bevel nr. 1 uit , dat de plicht van soldaten om te gehoorzamen beperkte tot die bevelen die niet in tegenspraak waren met hun eigen bevelen en besluiten. De wapens van de afzonderlijke eenheden werden overgedragen aan de controle van de te vormen arbeiderscommissies, en officieren mochten de voorwaarden van de soldaten niet gebruiken. Dit droeg bij aan de desintegratie van het leger. [4] Dit versnelde nog verder vanwege de massale desertie : de Voorlopige Regering had in het hele land landcomités opgericht om landhervormingen voor te bereiden. Talloze boerensoldaten dachten nu dat een herverdeling van het land op handen was en haastten zich van de troepen naar huis om de gewenste eigendommen in bezit te nemen. [5] Het Kerenski-offensief , waarmee de Voorlopige Regering in juli 1917 een doorbraak wilde forceren tegen de oprukkende Duitse troepen , bleek onder deze omstandigheden een "ramp" en droeg bij aan de uiteindelijke desintegratie van het Russische leger . [6]

In werkelijkheid was de Voorlopige Regering niet van plan om een ​​grootschalige herverdeling van het land op gang te brengen, zoals het geval is met het grootste deel van de Russische boeren (ongeveer 80% van de totale bevolking) en de Sociaal-Revolutionaire Partij, die zij vertegenwoordigden en die ook deel uitmaakten van de Voorlopige Regering , al lange tijd veeleisend. Liberalen en socialisten waren het er niet over eens of onteigeningen moesten worden toegestaan ​​en of er zo nodig compensatie moest worden betaald. Bij wijze van compromis kwamen zij overeen de antwoorden op deze vragen voor te houden aan de grondwetgevende vergadering. Omdat de gehoopte landbouwhervorming niet doorging, namen de boeren in veel dorpen het land in beslag en verdreven de grootgrondbezitters met geweld . [7]

Werkvergadering in de Putilov- fabriek in Petrograd, 1917

Economisch naderde Rusland de ineenstorting. De oorlogsgerelateerde inflatie zorgde voor een verdrievoudiging van de kosten van levensonderhoud in vergelijking met 1913. Loonstijgingen en extra inkomsten uit overwerk compenseerden slechts gedeeltelijk de prijsstijgingen voor de arbeiders. De achturige werkdag en de eerste maatregelen ter bescherming van het moederschap die het Uitvoerend Comité van de Petrogradse Sovjet in april 1917 met de plaatselijke werkgevers was overeengekomen, maakten de arbeiders ook niet vreedzamer. [8] Het resultaat was een stakingsgolf in mei 1917, die toenam tot oktober 1917, toen meer dan een miljoen Russische arbeiders staakten. [9] Dit verslechterde de economische situatie verder, en daarom begonnen bedrijven hun personeel met vakantie te sturen of te ontslaan vanwege verliezen en leveringsproblemen. Het gevolg waren fabrieksbezettingen, waarna de arbeiderswerkcomités in de in onbruik geraakte fabrieken vaak zelf dingen gingen produceren die ze dagelijks konden verkopen of ruilen. Onder de omstandigheden van deze ongeplande socialisaties was de Russische economie op weg naar een terugkeer naar ruilhandel . [10]

De cohesie van het Russische rijk, waarin de Russen met 44% van de totale bevolking slechts een minderheid vormden , kwam ook in gevaar onder de Voorlopige Regering, die meende genoeg te hebben gedaan door de tot dan toe geldende discriminerende wetten af ​​te schaffen. dan. Nationalisten in Finland, Polen en de Baltische staten gokten op afscheiding van Rusland en de oprichting van hun eigen natiestaten , terwijl andere ondervolken met eisen om autonomie bleven zitten. Toen de Voorlopige Regering, in haar aandringen op een verenigde Russische staat, elke concessie weigerde, bijvoorbeeld aan de Centrale Na Rada van Oekraïne , lokten de cadetten in de Voorlopige Regering haar ook uit tot een duidelijker separatisme . [11]

Lenin

Vladimir Iljitsj Lenin (foto van juli 1920)

De leider van de bolsjewistische factie van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij , Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924), pleitte in zijn Zwitserse ballingschap voor 'revolutionair defaitisme ', waarvan hij een revolutie in Rusland en de rest van de wereld voorzag. [12] Zo was er een tijdelijke convergentie van belangen tussen hem en de Duitse keizerlijke regering , die hoopte dat de interventie van Lenin en andere revolutionairen in het politieke proces Rusland verder zou destabiliseren om militair voordeel te behalen aan het Oostfront . De keizerlijke regering maakte het hem daarom mogelijk om van Zürich via Duitsland, Zweden en Finland naar Petrograd te reizen ( de reis van Lenin in een verzegelde auto ). [13] Het origineel van de leidende mensjewiek Julius Martov werd vertraagd door de Voorlopige Regering, vooral omdat minister van Buitenlandse Zaken (1873-1923) het initiatief nam tot uitwisseling van Russische ballingen die in Rusland waren geïnterneerd tegen de Duitser Pavel Milyukov (1859-1943) was tegen een terugkeer van de defaitistische revolutionairen. Lenin en 31 andere ballingen drongen echter aan op een zo spoedig mogelijke terugkeer. Door bemiddeling van de Zwitserse communist Fritz Platten (1883-1942) en de Duits-Russische socialist Alexander Parvus (1867-1924) steunden de Duitse autoriteiten hem op deze reis. De groep reed in een verzegelde treinwagon naar de Duitse Baltische kust om van daaruit per schip verder te reizen. [14]

Na aankomst in Petrograd op 7 april, publiceerde Lenin juli. / 20 april 1917 gr. zijn aprilscripties , waarin hij zich uitsprak tegen elke samenwerking met de Voorlopige Regering. In plaats daarvan eiste hij "alle macht aan de Sovjets", een onmiddellijk einde van de oorlog, onteigening van grote landgoederen, socialistische controle over de industrie en nationalisatie van de banken. Deze harde afwijzing van elke vorm van samenwerking met andere socialistische groepen, met wie de bolsjewieken tot dan toe het gevoel hadden dat een burgerlijke revolutie vóór een socialistische moest plaatsvinden, veroorzaakte overal onrust, niet in het minst onder de bolsjewieken zelf. Een paar dagen eerder hadden Josef Stalin (1878-1953) en Lev Kamenew (1883-1936) in de Pravda gesproken ten gunste van de voorlopige regering om vredesonderhandelingen te beginnen. Tot die tijd moet je "elk balletje met een balletje beantwoorden". Lenin bekritiseerde hen scherp voor deze houding, die ruwweg overeenkwam met het 'revolutionaire defensisme' dat door de meerderheid van de mensjewieken en sociaal-revolutionairen werd vertegenwoordigd. [15]

Op het eerste Al-Russische congres van de Sovjets van arbeiders- en soldatenafgevaardigden begin juni 1917 stuitten de radicale eisen van Lenin op onbegrip van de mensjewieken en sociaal-revolutionairen, die een duidelijke meerderheid hadden (de bolsjewieken hadden slechts 105 van de 822 stemmen). afgevaardigden). Lenin verdedigde hen en benadrukte dat de bolsjewieken "elk moment klaar waren om de totaliteit van de macht over te nemen". Daarbij maakte hij duidelijk dat achter de eis van raadsheerschappij staat voor heerschappij van zijn eigen partij, ook al was die in de minderheid. [16]

Duitse geldbetalingen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog steunde het Duitse Rijk de oppositie tegen het tsaristische regime met geldelijke betalingen . Op 1 april 1917 vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld vijf miljoen mark aan de rijksschatkist "voor politieke propaganda in Rusland". [17] Of en in hoeverre de bolsjewieken hiervan hebben geprofiteerd, is in onderzoek controversieel. De zogenaamde Sisson-documenten , die op 15 september 1918 in de Amerikaanse pers verschenen, vormen de basis van de ondersteunende stelling . Volgens het oordeel van de Amerikaanse historicus George F. Kennan in 1956 gaat het echter om vervalsingen. [18]

De Russische historicus Dmitri Wolkogonow is een van de voorstanders van de stelling dat de bolsjewieken gesubsidieerd worden door het Duitse Rijk. [19] De Britse historicus Orlando Figes beschouwt zijn bewijs als "niet overtuigend" en vindt het absurd om de bolsjewieken daarom "Duitse agenten " te noemen. [20]

De Britse historicus Robert Service wijst er ook op dat er enkele miljoenen marken van de Duitse regering naar de socialisten in Rusland vloeiden. Hij ziet de massale expansie van de partijpers van de bolsjewieken in de dagen van de revolutie als een aanwijzing dat zij van de betalingen profiteerden. [21] De historicus Oleh Fedyshyn neemt ook nota van de betalingen aan Russische socialisten en beschrijft de bolsjewieken als de belangrijkste begunstigden. Het geeft schattingen van andere historici van 20 tot 50 miljoen Reichsmark. [22]

De Amerikaanse historicus Alexander Rabinowitch daarentegen gebruikt relevante bronnen om erop te wijzen “dat de meeste bolsjewistische leiders, en in ieder geval de partijbasis, niets wisten van deze financiële bijdragen. Hoewel Lenin van het Duitse geld op de hoogte lijkt te zijn geweest, is er geen bewijs dat het beleid van hem of de partij erdoor werd beïnvloed. Uiteindelijk heeft deze hulp geen beslissende invloed gehad op de uitkomst van de revolutie." [23]

De Duitse historicus Gerd Koenen is van mening dat de bolsjewieken de meeste Duitse subsidies ontvingen: hun centrale orgaan Pravda heeft sinds maart 1917 zijn oplage kunnen verhogen tot 100.000 en ook verschillende speciale uitgaven voor de verschillende takken van dienst kunnen uitgeven, waarvan de oplage was voldoende voor elk bedrijf in het geheel om één exemplaar naar het Russische leger te sturen. Tegelijkertijd betwijfelt hij of Lenin om deze reden een Duitse agent zou kunnen worden genoemd. Integendeel, er was soms een parallelle interesse tussen hem en de Reichsleiding. [24]

Toename van de macht van de bolsjewieken

De Rode Garde van het bedrijf "Vulkan" in Petrograd
Nevsky Prospect , Petrograd in juli 1917: Het leger schiet op opstandelingen

In de loop van de bezetting van de fabriek ontstonden onder invloed van de bolsjewieken, deels ook door anarchisten , paramilitaire zelfbeschermingseenheden van de arbeiders, de Rode Garde . Tegen juni 1917 trainden ze hogere commandostructuren, alleen al in Petrograd bestonden ze uit 20.000 gewapende mannen. [25] Na het mislukken van het Kerenski-offensief van 16 tot 20 juli 1917, in Lenins afwezigheid (hij was in Finland voor recreatie) en misschien geïnspireerd door zijn aanspraak op macht op het 1e Al-Russische Congres, een geïmproviseerde poging tot opstand , de zogenaamde Juliet Uprising , die snel werd neergeschoten door regeringstroepen. De Voorlopige Regering arresteerde tal van bolsjewieken, waaronder Leon Trotski (1879-1940), die in augustus 1917 tot de partij werd toegelaten terwijl hij nog in hechtenis was. Lenin, die tijdens de opstand naar Petrograd was teruggekeerd en een korte toespraak had gehouden, veranderde zijn uiterlijk door zich te scheren en een pruik te dragen en dook onder in Finland. De regering gebruikte de opstand om de bolsjewieken af ​​te schilderen als geheime bondgenoten van de naderende Duitse troepen. [26] Daartoe verspreidde ze een lijst met de namen van de gearresteerden, die bijna allemaal Duits of Joods klonken: Dit was bedoeld om de indruk te wekken dat de hele partij van de bolsjewieken alleen uit Duitse Joden bestond. Op deze manier droeg ze bij aan het ontstaan ​​van de complottheorie van het zogenaamd puur joodse bolsjewisme . [27]

De voorlopige regering van prins Lvov vond plaats als gevolg van de juli-opstand op 7 juli . / 20 juli 1917 gr. opbrengst. Oorlogsminister Kerensky nam toen het roer over als premier met een "Directory" van vijf ministers die de macht hadden in een nooddictatuur . [28] Maar de bolsjewieken stonden daar nu als verdedigers van de revolutie en keerden de regeringspropaganda om. Ze beweerden nu dat het Kerenski was die met de Duitsers in competitie was. Een afzonderlijke vrede tussen het Duitse Rijk en Groot-Brittannië dreigde; Kerenski had al met hen de overgave van Petrograd en Kronstadt geregeld. [29] Het resultaat was weer een verschuiving naar links, vooral onder de stedelijke bevolking.

De situatie veranderde op 27 augustus. / 9 september 1917 gr. door de rechtse couppoging van generaal Lawr Kornilow (1870-1918), die Kerenski in juli had aangesteld als opperbevelhebber van de Russische troepen . De Kornilov-putsch mislukte snel. De telegrafisten weigerden de bevelen van de generaal door te geven en de spoorwegarbeiders weigerden zijn troepen naar de hoofdstad te sturen. Hiervoor had hij echter de Rode Garde en eenheden van het leger en de marine in de buurt van de bolsjewieken om hulp moeten vragen. Maar in Petrograd stonden ze klaar om de putschisten zo nodig af te weren.

Bij de nieuwe verkiezingen voor de Sovjets van Moskou en Petrograd in september 1917 behaalden de bolsjewieken een duidelijke meerderheid in beide organen, en Trotski nam zo een sleutelpositie in als voorzitter van de Petrogradse Sovjet en zijn uitvoerend comité. [30] Eind augustus en begin september namen de Sovjets resoluties aan in meer dan tachtig steden in Rusland waarin ze de Voorlopige Regering opriepen om “alle macht aan de raden” over te dragen. [31]

Bij de verkiezingen voor het stadsparlement van Petrograd hadden de bolsjewieken 7 juli . / 20 augustus, gr. 33,4% won en was de tweede grootste partij achter de sociaal-revolutionairen geworden. Met hun eisen voor Sovjetregering en "brood, vrede en land" namen ze in populariteit toe. [32] Als heel land beschouwd, bleven ze niettemin nog steeds in de minderheid: in september werden de Democratische Conferentie bijeengeroepen, toegelaten tot de enige revolutionaire krachten, ze vormden slechts 134 van 1200 afgevaardigden. Ook hier werd de grootste fractie gevormd door de sociaal-revolutionairen met 532 afgevaardigden, van wie 71 van links . [33]

De staatsgreep

voorbereiding

Russische soldaten bij een demonstratie in Moskou begin november 1917, op het spandoek staat "Communisme"

In de leiding van de bolsjewistische partij was het controversieel of ze moesten deelnemen aan de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering of dat ze in plaats daarvan moesten vertrouwen op een gewelddadige opstand . In zijn Finse schuilplaats drong Lenin er bij de partij op aan om de enige regeringsmacht over te nemen, aangezien de tijd rijp was om te profiteren van de zwakke positie van de regering. In een brief medio september schreef hij:

“Het zou naïef zijn om te wachten op een 'formele' meerderheid van de bolsjewieken. Hier zit geen enkele revolutie op te wachten. Kerenski en co wachten ook niet, ze bereiden zich voor om Petrograd [aan de Duitsers] uit te leveren. Het zijn juist de zielige schommelingen in de Democratische Conferentie die het geduld van de arbeiders in Petrograd en Moskou moeten en zullen verscheuren! De geschiedenis zal het ons niet vergeven als we nu niet de macht grijpen." [34]

De meeste van de andere leidende bolsjewieken waren er echter voorstander van om de macht democratisch over te laten aan de Sovjets en wilden wachten tot het Tweede Al-Russische Sovjetcongres op 20 oktober zou worden gehouden . / 2 november 1917 gr. werd bijeengeroepen. Hoewel het Centraal Comité hem had bevolen in Finland te blijven, keerde Lenin op 9 oktober terug . / 22 oktober gr. stiekem terug naar Petrograd. Twee vergaderingen van het Centraal Comité op 9 jul. / 22 oktober gr. en op jul. / 28 oktober gr. hij wist de meerderheid van de partijleiding aan zijn kant te trekken: alleen Grigory Zinovjev (1883-1936) en Kamenev waren tegen hem, die ontkenden dat de voorwaarden voor een socialistische revolutie al aanwezig waren en vreesden dat een opstand die te vroeg begon zou worden onderdrukt. Lenin antwoordde boos dat het "perfecte idiotie of perfect verraad" moest worden gezien. Men moet zich "niet laten leiden door de stemming van de massa's, het is wispelturig en kan niet precies worden berekend". Het gaat er eerder om het Al-Russische Congres voor een voldongen feit te plaatsen en de revolutie daardoor te legitimeren . Het Centraal Comité nam uiteindelijk een resolutie aan met negentien tegen twee stemmen, die alle partijkaders verplichtte "de gewapende opstand van alle kanten en krachtig voor te bereiden". [35] Om de opstand vanuit een centrum te organiseren werd Andrei Bubnov (1883-1938), Felix Dserschinski (1877-1926), Moissei Uritsky (1873-1918), Yakov Swerdlow (1885-1919) en Josef Stalin gevormd. [36] Een datum werd niet genoemd, "de dag van de opstand", zou Stalin hebben gezegd, "bepaalt de omstandigheden". [37] Op 16 jul. / 29 oktober gr. De datum van het IIe Al-Russische Congres van Sovjets van gematigde socialistische groeperingen werd op 25 oktober. / 7 november 1917 gr. uitgesteld. Blijkbaar wilden ze Kerenski van tevoren de tijd geven om in actie te komen tegen de bolsjewieken. Maar zonder dit uitstel zou Lenins voornemen om de macht te grijpen vóór de bijeenkomst van het Sovjetcongres niet zijn uitgevoerd. [38]

Leon Trotski. Pasfoto in een Frans reisdocument, 1916 of 1917

Dit militair-revolutionaire centrum was echter slechts symbolisch. [39] De echte strateeg van de staatsgreep was Leon Trotski. Bij besluit van de Petrogradse Sovjet had hij 8 juli . / 21 oktober 1917 gr. een militaire organisatie oprichten, het Militair Revolutionair Comité (MRK). Lenin schreef later:

"Nadat de Sovjet van Petrograd in handen van de bolsjewieken was gekomen, werd Trotski tot voorzitter gekozen en in die hoedanigheid organiseerde en leidde hij de opstand van 25 oktober." [40]

Pro forma moest de HRC de verdediging van de stad tegen een contrarevolutie voorbereiden, in werkelijkheid diende het om de verplaatsing van revolutionaire troepen naar het front te dwarsbomen, die Kerenski een paar dagen eerder had bevolen. De soldaten zagen dit niet als een bijdrage aan de verdediging van het vaderland, maar als een poging om revolutionaire elementen uit Petrograd te verwijderen. Op deze manier werd de HRC het instrument van de militaire machtsovername door de bolsjewieken. [41] De troepen waren beperkt tot ongeveer 15.000 tot 20.000 soldaten van het garnizoen van Petrograd, de marine van Kronstadt, die zich hadden onderworpen aan het Militair Revolutionair Comité, de Rode Garde en een paar honderd militante bolsjewieken van de arbeiderscomités. [42] Volgens andere informatie hadden ze slechts 6.000 man. [43]

Op 22 oktober, juli. / 4 november 1917 gr. de troepencommandant van het district Petrograd weigerde zijn staf te onderwerpen aan de controle van de commissarissen van de HRC. Daarop nam het, op instigatie van Trotski en Sverdlov, het bevel over de garnizoenen van de hoofdstad over. Het Militair Revolutionair Comité inspecteerde voortaan alle kazernes, wapendepots en stafeenheden in de stad; alle militaire bevelen moesten door het worden medeondertekend. [44] De Kerensky op 20 oktober, juli. / 2 november 1917 gr. Geordende inzet van troepen werd voorkomen. [45]

Militaire staatsgreep

Kruiser Aurora

Kerenski was zich ervan bewust dat de bolsjewieken en de HRC nu openlijk de kwestie van de macht stelden. Als eerste tegenmaatregel beval hij in de nacht van 24 oktober juli . / 6 november 1917 gr. de sluiting van alle bolsjewistische drukkerijen. Daarmee gaf hij Trotski het voorwendsel om te staken. Op deze dag bezetten eenheden van de MRK, ondersteund door de Rode Garde, strategische punten in de stad. Dit werd pas in de loop van de dag opgemerkt, toen aan het hoofdkwartier werd gemeld dat er geen opdrachten meer werden uitgevoerd. Kerensky vluchtte vervolgens naar het hoofdkwartier in Tsarskoye Selo om loyale troepen te organiseren om de macht te herwinnen. Daar was hij aan dovemansoren gericht omdat verschillende generaals die trouw waren aan de tsaar hoopten op een bolsjewistische staatsgreep die spoedig zou instorten en de weg vrij zou maken voor een dictatuur die ze wilden. [46]

Leden van het vrouwenbataljon dat het Winterpaleis verdedigde

Ondertussen verklaarden Trotski en Lenin op een bijeenkomst van de Petrogradse Sovjet in het Smolny-instituut dat de Kerenski-regering was omvergeworpen, dat de macht in handen was van een Revolutionair Militair Comité en dat de "zegevierende opstand van het proletariaat van de hele wereld " was aanstaande. In de loop van de dag gaven de eerste posters ook informatie over de machtswisseling. Rondom het Winterpaleis , waar de restanten van de Voorlopige Regering bijeenkwamen, waren er enkele vuurgevechten, waarmee de trouwe soldaten ook plunderaars afweren. Tijdens de nacht werd een blind schot afgevuurd op de regeringszetel vanaf de Petrus- en Paulusvesting aan de andere oever van de Neva , en de kruiser Aurora loste schoten zonder blijvende schade aan het gebouw aan te richten. Toen in de loop van de nacht duidelijk werd dat er geen weerstand meer te verwachten was, bezetten leden van de MRK het Winterpaleis, dat zij door de ontgrendelde hoofdpoort betraden. Ze arresteerden de verzamelde ministers en lieten hen later vrij nadat ze een verklaring hadden ondertekend dat ze zich uit de politiek zouden terugtrekken. De officiersstudenten die zich verzamelden om hen te beschermen, werden naar huis gestuurd tegen een verzekering van goede wil.Sommige leden van een vrouwenbataljon, die ervan werden beschuldigd op de HRC-leden te hebben geschoten, werden gevangengenomen, mishandeld en in sommige gevallen verkracht. De stad was toen volledig in handen van de bolsjewieken. [47]

De naam "Storm op het Winterpaleis", die in het collectieve geheugen wordt bewaard, gaat terug op de bestseller Ten Days That Shook the World van de Amerikaanse journalist John Reed , die aanwezig was bij de arrestatie van de leden van de regering. Sie sollte die Oktoberrevolution in eine Reihe stellen mit der Französischen Revolution mit dem Bastillesturm , stellt aber eine starke Dramatisierung der insgesamt wenig spektakulären Aktion dar. [48]

Das Kleine Nikolai-Palais im Kreml, bei den Kämpfen beschädigt

Weniger friedlich verlief der Umsturz in Moskau, wo sich die Bolschewiki erst nach einer Woche blutiger Kämpfe durchsetzen konnten. Mehrere hundert Menschen kamen zu Tode, ein Teil des Kreml wurde beschädigt. Ausschlaggebend war aber auch hier das passive Verhalten der Garnison, die sich weigerte, für das Februarregime zu den Waffen zu greifen. Im übrigen Land verlief der Machtwechsel ähnlich friedlich wie in Petrograd, da oft örtliche Gruppierungen der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre zu einer Zusammenarbeit bereit waren. [49]

Der II. Allrussische Sowjetkongress

Beim II. Allrussischen Sowjetkongress ( russisch ІІ Всероссийский съезд советов Wtoroi Wsjerossijski sjesd sowjetow ), der nach einigem Temporisieren Lenins am späten Abend des 25. Oktober jul. / 7. November 1917 greg. eröffnet wurde, hatten die Bolschewiki 300 der 670 Sitze inne. Die Sozialrevolutionäre stellten 193 Delegierte, von denen viele dem linken Parteiflügel angehörten, der mit den Bolschewiki kooperierte. Die Menschewiki hatten 82 Sitze, die übrigen Delegierten gehörten kleineren sozialistischen Gruppen an. Die übergroße Mehrheit, nämlich 505 Delegierte, stimmte auf einem vorab verteilten Fragebogen der Parole „Alle Macht den Räten!“ zu, doch ob damit auch eine Zustimmung zum militärischen Vorgehen der Bolschewiki einherging, war keineswegs ausgemacht. Die menschewistischen und sozialrevolutionären Delegierten, die sich dagegen wandten, waren sich untereinander nicht einig und machten es den Bolschewiki leicht, indem sie sich auf eine Boykottstrategie verlegten: Aus Protest verzichteten die Menschewiki darauf, die ihnen zustehenden vier Sitze im Kongressvorstand einzunehmen, schließlich verließen immer mehr menschewistische und sozialrevolutionäre Delegiertengruppen unter Protest den Versammlungssaal. Auch die Stenotypisten legten ihre Arbeit nieder, weshalb es keine Protokolle des Kongresses gibt. [50] Trotzki höhnte dem menschewistischen Politiker Martow hinterher:

„Der Aufstand der Massen bedarf keiner Rechtfertigung. Was geschehen ist, war ein Aufstand und keine Verschwörung. […] Die Volksmassen folgten unserem Banner, und unser Aufstand hat gesiegt. Und nun schlägt man uns vor: Verzichtet auf euren Sieg, erklärt euch zu Konzessionen bereit, schließt einen Kompromiß. Mit wem? Ich frage: Mit wem sollen wir einen Kompromiß schließen? Mit kläglichen Gruppen, die hinausgegangen sind oder die diesen Vorschlag machen? […] Hinter ihnen steht doch niemand mehr in Rußland. Nein, hier ist kein Kompromiß mehr möglich. Denen, die hinausgegangen sind, und denen, die uns Vorschläge machen, müssen wir sagen: Ihr seid klägliche Bankrotteure, eure Rolle ist ausgespielt; geht dorthin, wohin ihr gehört: auf den Kehrichthaufen der Geschichte!“ [51]

Am späten Abend trat Lenin auf, den die meisten Delegierten zum ersten Mal in ihrem Leben sahen. Er verlas die so genannten Umsturzdekrete: Das Dekret über den Frieden , das eine sofortige Aufnahme von Verhandlungen über einen „gerechten Frieden“ unter der Bedingung eines allgemeinen Verzichts auf Annexionen und Kriegsentschädigungen anbot, [52] und das Dekret über Grund und Boden , das Großgrundbesitz entschädigungslos enteignete und somit Landaneignung durch die Bauern, die großenteils bereits stattgefunden hatte, legitimierte. [53] Die Delegierten, denen die Texte nicht schriftlich vorgelegt worden waren, stimmten einstimmig bzw. mit großer Mehrheit zu. Am Morgen des 26. Oktober jul. / 8. November 1917 greg. akklamierte der Kongress auch das Dekret über die Einrichtung des Rates der Volkskommissare , der neuen Regierung Russlands, deren Chef Lenin wurde. Die Versammlung sang die Internationale und ging auseinander. [54]

Nach dem Umsturz

Rat der Volkskommissare

Der Rat der Volkskommissare (russisch Совет Народных Комиссаров; Sowjet Narodnych Komissarow, abgekürzt Sownarkom) sollte nach dem Dekret , das ihn als Regierung einsetzte, basisdemokratisch , unbürokratisch und flexibel agieren. Zu diesem sollte er sich auf „Kommissionen“ stützen, die die fachliche Expertise liefern sollten, und dem Allrussischen Sowjetkongress und seinem Exekutivkomitee verantwortlich sein. In Wirklichkeit wurden diese Kommissionen nie eingerichtet, die Volkskommissare bezogen vielmehr die bis dahin bestehenden Ministerien und übernahmen weitgehend deren Beamtenapparat. Mehr als die Hälfte der Angestellten und Beamten in den Behörden des Sownarkom hatten bereits vor dem Oktoberumsturz dort gearbeitet. [55] Auch eine effektive Kontrolle durch die Sowjets kam nicht zustande. Stattdessen folgten die Volkskommissare den Vorgaben der Partei der Bolschewiki, die im Gründungsdekret gar nicht erwähnt worden war. [56]

Der Sownarkom bestand zunächst nur aus Bolschewiki. Wichtige Ressorts übernahmen Trotzki ( Äußeres ), Stalin ( Nationalitätenfragen ), Alexei Rykow (1881–1938; Inneres), Wladimir Miljutin (1884–1937; Landwirtschaft) sowie Wladimir Antonow-Owsejenko (1883–1938), Nikolai Krylenko (1885–1938) und Pawel Dybenko (1889–1938): Die drei Letztgenannten waren im Kollektiv für Militär und Marine verantwortlich. Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen rückten am 9. Dezember jul. / 22. Dezember 1917 greg. sieben Linke Sozialrevolutionäre in die Regierung ein. [57] Lenin und die Volkskommissare machten sich mit großem Eifer ans Regierungswerk – allein bis Ende des Jahres 1917 erließen sie 116 verschiedene Dekrete. [58] Die meisten davon verfasste Lenin selbst handschriftlich. Von 1917 bis 1922 soll er insgesamt 676 Gesetze, Dekrete und Instruktionen geschrieben, diktiert oder redigiert haben, ein „unglaubliches Arbeitspensum“, wie Gerd Koenen kommentiert. [59]

 • Am 27. Oktober jul. / 9. November 1917 greg. wurde die Zensur wieder eingeführt. Der Sownarkom beschloss das Dekret über die Presse , das die Schließung aller Zeitungen vorsah, die zum Ungehorsam gegenüber der neuen Regierung aufriefen. Das war gleichbedeutend mit einem Verbot sämtlicher Presseorgane der nichtsozialistischen Parteien in Russland. [60]
 • Im Dekret über Arbeiterkontrolle vom 1. November jul. / 14. November 1917 greg. wurde die Kontrolle der Industriebetriebe durch die Arbeiter festgeschrieben. Da die vorgesehene Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Arbeitern nicht funktionierte, waren, anders als im Text des Dekrets vorgesehen, Verstaatlichungen die Folge. Dieser Prozess war bereits Mitte 1918 abgeschlossen, seitdem befanden sich alle Industriebetriebe Russlands in staatlicher Hand.
 • In der Deklaration der Rechte der Völker Russlands vom 2. November jul. / 15. November 1917 greg. wurde allen Völkern Russlands das Selbstbestimmungsrecht gewährt, alle Formen der nationalen und religiösen Diskriminierung wurden aufgehoben. [61]
 • Am 2. November jul. / 15. November 1917 greg. wurden die Vorrechte aller christlichen Bekenntnisse und am 11. Dezember jul. / 24. Dezember 1917 greg. der Religionsunterricht in den Schulen abgeschafft. Am 20. Januar jul. / 2. Februar 1918 greg. folgte das Gesetz über die Trennung von Staat und Kirche. Nach einer kurzen und relativ ruhigen Konsolidierungsphase wurden alle Konfessionen und Religionsgemeinschaften massiv verfolgt. Die Sicherheitsbehörden verhafteten zahlreiche Pastoren, engagierte Laien und einfache Gläubige; ein großer Teil von ihnen kam unter anderem in Lagern ums Leben. [62] Siehe auch Religion in der Sowjetunion .
 • Am 24. November jul. / 7. Dezember 1917 greg. wurde die Außerordentliche Kommission für den Kampf gegen die Konterrevolutionäre und Sabotage (Abkürzung: Tscheka ) unter der Leitung von Dserschinski gegründet. Das Ziel dieser Geheimpolizei waren die Ausschaltung der politischen Opposition durch terroristische Gewalt und die landesweite Durchsetzung des Machtmonopols der Partei. Sie arbeitete den so genannten Revolutionstribunalen zu, da sie bis zum Dekret vom 26. September 1918 keine Urteile fällen oder vollstrecken durfte. [63] Bald wurde sie nicht nur gegen die Opposition, sondern auch gegen Spekulation und Korruption eingesetzt. [64]
 • Ein Dekret vom 28. November jul. / 11. Dezember 1917 greg. befahl, die Führer der Kadetten, die als einzige nichtsozialistische Partei über Massenanhang verfügten, „als einer Partei der Volksfeinde “ zu verhaften. [65]

Die Auflösung der Verfassunggebenden Versammlung

Obwohl sich die Bolschewiki nicht sicher sein konnten, eine Mehrheit zu erhalten, setzten sie doch die Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung auf den 29. Oktober jul. / 11. November 1917 greg. fest. Diese hätten ursprünglich bereits im September stattfinden sollen, doch die Provisorische Regierung hatte sie verschoben, wovon die Propaganda der Bolschewiki argumentativ profitiert hatte. Lenin hatte sich schon am Tage des Umsturzes für eine erneute Verschiebung der Wahlen ausgesprochen, war jedoch vom ZK und Exekutivkomitee überstimmt worden. [66]

Bei den Wahlen wurden 48,4 Millionen Stimmen abgegeben, die Wahlbeteiligung wird auf etwa 60 % geschätzt. Stärkste Partei wurden die Sozialrevolutionäre mit 19,1 Millionen, gefolgt von den Bolschewiki mit 10,9 Millionen Stimmen – der größte Wahlerfolg ihrer Geschichte, gleichwohl eine schwere Niederlage, denn der Regierungspartei wurde von über der Hälfte der Wähler das Misstrauen ausgesprochen. Auf die Kadetten entfielen 2,2, auf die Menschewiki 1,5 und auf die nichtrussischen sozialistischen Parteien mehr als 7 Millionen Stimmen, die meisten aus der Ukraine. Nachdem am Morgen eine Demonstration eines „Komitees für die Verteidigung der Konstituante“ auf Befehl von Dybenko von Kronstädter Matrosen zusammengeschossen worden war, trat die Verfassunggebende Versammlung am 5. Januar jul. / 18. Januar 1918 greg. im Taurischen Palais zusammen. Die Abgeordneten lehnten den Antrag der Bolschewiki ab, die Sowjetmacht als gegeben zu akzeptieren, und folgten stattdessen einer von den Sozialrevolutionären vorgeschlagenen Tagesordnung. Deren Gründer Wiktor Tschernow (1873–1952) wurde zum Parlamentspräsidenten gewählt. Eine Fortsetzung ihrer Arbeit wurde am folgenden Tag von bolschewistischem Militär durch Waffengewalt verhindert. [67] Zur Rechtfertigung wies der Sownarkom in seinem Dekret vom 6. Januar jul. / 19. Januar 1918 greg. auf die mittlerweile auch organisatorisch vollzogene Abspaltung der Linken Sozialrevolutionäre, die Teil der Koalitionsregierung waren, vom Rest der Partei hin: Zum Zeitpunkt der Wahl habe das Volk also gar nicht zwischen beiden unterscheiden können. Zudem seien nur Klasseninstitutionen wie die Sowjets, nicht aber Vertretungen aller Bürger der Nation in der Lage, „den Widerstand der besitzenden Klassen zu brechen und das Fundament der sozialistischen Gesellschaft zu legen“. [68]

Die Errichtung der bolschewistischen Alleinherrschaft

Da die Räteherrschaft eine sehr populäre Idee war, gelang ihre Ausdehnung über weite Teile des Landes recht leicht. Wo die Bolschewiki nicht auf eine in sich geschlossene Industriearbeiterschaft rechnen konnten, wie in Petrograd, in Moskau oder in den Bergbaubezirken am Ural , stützten sie sich auf die Garnisonen. Schwieriger gestaltete sich die Ausbreitung der Revolution im ländlichen Raum, wo die Dorfsowjets mit den traditionellen Selbstverwaltungseinheiten, den Semstwos , konkurrierten, in denen Sozialrevolutionäre dominierten. Bis Frühjahrsbeginn 1918 gab es in über 80 % aller Ortschaften Russlands Sowjets. Die Machtergreifung der lokalen Sowjets verband sich mit der Sozialisierung der Produktionsmittel und der Ausschaltung echter oder vermuteter Gegner. [69] Die regellose Gewalt, die diesen Prozess begleitete, war von den Bolschewiki durchaus gewollt. So bezeichnete Lenin im Dezember 1917 in seiner posthum veröffentlichten Schrift Wie soll man den Wettbewerb organisieren? als gemeinsames Ziel die „ Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer , von den Flöhen – den Gaunern, von den Wanzen – den Reichen usw. usf.“. Die Art und Weise dieser Säuberung könne durchaus unterschiedlich sein:

„An einem Ort wird man zehn Reiche, ein Dutzend Gauner, ein halbes Dutzend Arbeiter, die sich vor der Arbeit drücken […], ins Gefängnis stecken. An einem anderen Ort wird man sie die Klosetts reinigen lassen. An einem dritten Ort wird man ihnen nach Abbüßung ihrer Freiheitsstrafe gelbe Pässe [70] aushändigen, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung als schädliche Elemente überwache. An einem vierten Ort wird man einen von zehn, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen.“ [71]

Russische und deutsche Soldaten feiern das Ende des Krieges an der Ostfront (1918)

Im späten Winter 1918 zerfiel die Koalition der Bolschewiki, die sich kurz zuvor in Kommunistische Partei Russlands (B) umbenannt hatte, mit den Linken Sozialrevolutionären. Anlass war der Streit um den Friedensvertrag von Brest-Litowsk , den der Volkskommissar für Äußeres Trotzki am 3. März 1918 unterzeichnet hatte – ein Diktatfrieden, der Russland die einseitige Demobilmachung seiner Armee und den Verzicht auf seine finnischen, kurländischen , litauischen , polnischen und ukrainischen Gebiete abverlangte. Damit verlor es jeweils mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung, seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche und seines Eisenbahnnetzes sowie drei Viertel seiner Lagerstätten für Kohle und Eisenerz sowie praktisch alle erschlossenen Erdölvorkommen und Anbauflächen für Baumwolle. [72] Das erschien den patriotischen Linken Sozialrevolutionären nicht mehr hinnehmbar. Nachdem sie sich auf dem V. Allrussischen Sowjetkongress, der am 4. Juli 1918 im Bolschoi-Theater tagte (im März 1918 hatte der Sownarkom die Hauptstadt vor den heranrückenden deutschen Truppen nach Moskau verlegt) [73] , nicht gegen die Bolschewiki hatten durchsetzen können, kehrten sie zur Methode des Individualterrors zurück, die die Sozialrevolutionäre vor 1917 ausgezeichnet hatte. Am 6. Juli 1918 ermordeten sie den deutschen Botschafter Wilhelm von Mirbach-Harff und lösten damit den Aufstand der Linken Sozialrevolutionäre aus, der blutig niedergeschlagen wurde und zum Verbot der Partei führte.

Gemäßigte Sozialrevolutionäre und Menschewiki waren bereits am 14. Juni 1918 vom Zentralen Exekutivkomitee der Sowjets für konterrevolutionär erklärt worden, woraufhin Mitglieder dieser Parteien von allen Sowjetorganen ausgeschlossen wurden. Das kam einem Verbot dieser Parteien gleich: Ab dem Sommer 1918 war Russland ein Einparteienregime . [74]

Am 8. Juli 1918 beschloss der III. Allrussische Kongress der Sowjets eine Verfassung für Sowjetrussland . Sie sollte nur für eine Übergangszeit gelten und ging auf einen Entwurf Lenins vom Januar 1917 zurück. Russland wurde als föderale Republik der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten erklärt, denen alle staatliche Macht gehöre. Eine Gewaltenteilung gab es nicht. Artikel 9 stipulierte:

„Die Hauptaufgabe […] besteht in der Errichtung der Diktatur des städtischen und ländlichen Proletariats und der ärmsten Bauernschaft in der Form der mächtigen gesamtrussischen Sowjetmacht zur völligen Niederhaltung der Bourgeoisie , zur Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und zur Errichtung des Sozialismus, unter dem es weder eine Teilung in Klassen noch eine Staatsmacht geben wird.“

Das Wahlrecht galt unabhängig von Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Geschlecht, war aber auf Menschen begrenzt, die „ihren Lebensunterhalt aus produktiver und gesellschaftlich nützlicher Arbeit bestreiten“ oder bestritten. Als Exekutive fungierte der Sownarkom, dessen Beschlüsse jederzeit vom Allrussischen Zentralen Exekutivkomitee suspendiert werden konnten. [75] Wie weit es mit dieser Machtverteilung tatsächlich her war, zeigte dagegen ein Rundbrief der Bolschewiki vom 29. Mai 1918: „Unsere Partei steht an der Spitze der Sowjetmacht. Die Dekrete und Maßnahmen der Sowjetmacht gehen von unserer Partei aus.“ [76]

Bürgerkrieg

Der Russische Bürgerkrieg hatte bereits im Januar 1918 mit der Erhebung der Donkosaken unter General Alexei Kaledin (1861–1918) begonnen. In ihm überlagerten sich nationale, politische, soziale und religiöse Konfliktlinien zu einer ökonomischen und humanitären Katastrophe unerhörten Ausmaßes. In den Jahren 1918 bis 1922 kamen auf dem Gebiet des ehemaligen Russischen Kaiserreichs 12,7 Millionen Menschen um, im Ersten Weltkrieg waren es 1,85 Millionen gewesen. Mehr als die Hälfte der Bürgerkriegsopfer starben an Hunger oder Seuchen . [77] Eine Hauptopfergruppe waren die Juden in Russland , die hauptsächlich von Gegnern der Bolschewiki verfolgt und ermordet wurden. Man schätzt, dass etwa 125.000 Menschen diesen Pogromen zum Opfer fielen. [78] Über 20.000 Juden wanderten nach Palästina aus ( „Dritte Alija“ ).

Russland zerfiel in diverse instabile Einheiten, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekriegten, die Brutalisierung war auf allen Seiten allgemein. Hier sind die nationalen Abspaltungen im Westen und am Kaukasus zu nennen, deutsche Truppen drangen bis Charkow vor, die Sozialrevolutionäre errichteten in Samara an der Wolga ein kurzzeitiges eigenes Herrschaftsgebiet ( Komutsch ), Anarchisten um Nestor Machno (1888–1934) verteidigten mehrere Jahre lang einen „ freien Rayon “ in der Ostukraine, Grüne Armeen und die Bauern von Tambow wehrten sich gegen Zwangsrequirierungen von Getreide, die im Rahmen des Kriegskommunismus erfolgten, die Tschechoslowakischen Legionen kämpften sich entlang der Transsibirischen Eisenbahn bis Wladiwostok durch, britische , französische , amerikanische und japanische Interventionstruppen besetzten die Häfen von Odessa , Wladiwostok, Murmansk und Archangelsk . Die entscheidenden Machtzentren waren aber das „rote“ Herrschaftsgebiet der Bolschewiki in Zentralrussland und die von den „ Weißen “ beherrschten Gebiete in Südrussland und in Sibirien . Dabei handelte es sich um rechtsgerichtete Militärführer wie Anton Denikin (1872–1947), Alexander Koltschak (1874–1920), Pjotr Wrangel (1878–1928) oder Nikolai Judenitsch (1862–1933), die eine Wiederherstellung der Monarchie oder eine Militärdiktatur anstrebten. Weil sie untereinander zerstritten waren, der Landbevölkerung in der Agrarfrage keine festen Zusagen machen wollten und aufgrund der schwachen Infrastruktur der von ihnen beherrschten Räume waren sie den „Roten“ strukturell unterlegen. [79]

Eidesleistung von Rotarmisten, 1919

Ein Hauptfaktor des Sieges der Bolschewiki war die Einrichtung der Roten Armee , die Trotzki ab Januar 1918 aufstellte. Dabei griff er auf ehemalige zaristische Offiziere als Berater zurück, deren Familien er in Geiselhaft nehmen ließ, um so ihre Loyalität zu sichern. Am 29. Mai 1918 wurde auch die Wehrpflicht wiedereingeführt, Rangabzeichen, militärische Grußformen, Disziplinarstrafen bis hin zur Todesstrafe kamen hinzu. Trotzki erwies sich als begabter Militärstratege , der mit seinem berühmten Eisenbahnzug von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz eilte und dabei den Vorteil der inneren Linie ausnutzte.

Als weiterer Erfolgsfaktor erwies sich der Rote Terror , den der Sownarkom am 5. September 1918 beschloss. Anlass waren zwei Attentate gewesen. Am 30. August 1918 fiel Moissei Urizki , der aus Protest gegen den Frieden von Brest-Litowsk aus dem Sownarkom zurückgetreten war und nun als Tscheka-Chef von Petrograd arbeitete, den Kugeln eines ehemaligen Kadetten zum Opfer, der sich für die Hinrichtung von Freunden rächen wollte; Lenin entging gleichzeitig nur knapp einem Revolverattentat, das die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan auf ihn verübte. [80] Der Sownarkom erklärte daraufhin für notwendig, „die Sowjetrepublik von den Klassenfeinden zu befreien, weshalb diese in Konzentrationslagern zu isolieren sind. Alle Personen, die zu weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und Aufständen in Beziehung stehen, sind zu erschießen“. Der Repressionsapparat der Tscheka wurde ausgebaut, ihre außergerichtlichen Vollmachten wurden erweitert. Die Todesstrafe, die die Bolschewiki wie alle sozialistischen Parteien bis dahin konsequent abgelehnt hatten, wurde normales Mittel der Unterdrückung von Klassenfeinden, wobei unter diesen Begriff nicht nur Industrielle, Großgrundbesitzer, Priester oder Kadetten fielen, sondern auch Arbeiter und Bauern. Der Beschluss blieb bis 1922 in Kraft, man schätzt, dass dem Roten Terror mehrere hunderttausend Menschen zum Opfer fielen. [81]

Während der Zeit des Bürgerkrieges führte die neue Regierung auch Kriege gegen Polen , Finnland (27. Januar bis 5. Mai 1918) und Lettland . Nach Ende des Bürgerkrieges wurde die unabhängige Macht der Sowjets nicht wiederhergestellt, wogegen sich im März 1921 der Kronstädter Matrosenaufstand wandte. Die Matrosen, die während des Umsturzes auf Seiten der Bolschewiki gestanden hatten, forderten nun freie Wahlen zu den Sowjets und die Wiederherstellung der Rede- , Presse- und Vereinigungsfreiheit . Die Bolschewiki stellten die Rebellion als weißgardistische Verschwörung dar, die vom Ausland gesteuert werde, und ließen sie durch die Rote Armee blutig niederschlagen. In einem beispiellosen Strafgericht wurden Hunderte Kronstädter Matrosen an Ort und Stelle erschossen, über 2000 wurden zum Tode verurteilt, Tausende erhielten Gefängnisstrafen oder kamen in die neu eingerichteten Lager in Cholmogory oder auf den Solowezki-Inseln . 2500 Zivilisten aus Kronstadt wurden nach Sibirien verbannt. [82]

Am Ende des Bürgerkrieges war es den Bolschewiki gelungen, den größten Teil der sezessionistischen Territorien zurückzugewinnen. 1922 beherrschten sie 96 % der Gebiete des Russischen Kaiserreichs. [83] Im Dezember 1922 wurde auf diesem Territorium ein neuer Staat gegründet, der dem 20. Jahrhundert als Supermacht seinen Stempel aufprägen sollte: die Sowjetunion .

Rezeption

Sturm auf den Petersburger Winterpalast 1917. Nachstellung von 1920 [84]
Sowjetische Briefmarke zum 70-jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution mit dem Historiengemälde Lenin proklamiert die Sowjetherrschaft von Wladimir Serow . Es handelt sich um die zweite Version des Gemäldes aus dem Jahr 1962, in der ersten von 1954 war noch Stalin zu erkennen gewesen.

Ob das, was sich im Oktober 1917 in Russland abspielte, als Revolution bezeichnet werden könne, war von Anfang an umstritten. So nannten die Menschewiki in der Nacht zum 26. Oktober 1917 das Vorgehen der Bolschewiki schlicht eine Verschwörung . [85] Wegen der Leichtigkeit und Widerstandslosigkeit, mit der die Macht in Petrograd in die Hände der Bolschewiki überging, meinte der Menschewik Nikolai Suchanow (eigentlich Nikolai Nikolajewitsch Himmer), es sei eigentlich nur eine Wachablösung gewesen. [86]

In der marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung dagegen wurden die Ereignisse zur „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ (russ.: Великая Октябрьская Социалистическая Революция) hochstilisiert. Der Pflege dieses Gründungsmythos der Sowjetunion dienten die Feierlichkeiten zur jährlichen Wiederkehr des Datums, die mit großen Paraden auf dem Roten Platz begangen wurden. Auch in Hervorbringungen der bildenden Kunst und der Literatur verherrlichte man immer wieder den „Roten Oktober“.

Die Stilisierung und Dramatisierung der Ereignisse begann schon früh. Zum dritten Jahrestag der Revolution inszenierte der Regisseur Nikolai Jewreinow ein Massenspektakel mit 10.000 Darstellern. Von hier stammt auch die Idee des „Sturms auf den Winterpalast“, der aus der eher unspektakulären Verhaftung der Provisorischen Regierung einen dramatischen Kampf machte, der ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist. [87] Ein Foto dieser Inszenierung (siehe Bild rechts) wurde ab 1922 immer wieder als Illustration der Ereignisse verwendet. Wenige Jahre später verankerte der Spielfilm Oktober von Sergei Eisenstein aus dem Jahr 1927 den „Sturm auf den Winterpalast“ endgültig im kollektiven Gedächtnis. Hier findet dieser allerdings (historisch korrekt) bei Nacht statt, nicht bei Tag wie in Jewreinows Inszenierung; allerdings wird im Film ein schmiedeeisernes Tor attackiert, das in Wahrheit nur zu Nebengebäuden des Palastes führt. Tatsächlich wurde das Gebäude bei den Dreharbeiten stärker beschädigt als bei den tatsächlichen Ereignissen zehn Jahre zuvor. [88] Noch in den Zeiten von Glasnost und Perestrojka feierte der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow die Erinnerung an den Oktober 1917: [89]

„Jene legendären Tage, die eine neue Epoche des gesellschaftlichen Fortschritts, der wahren Geschichte der Menschheit eingeleitet haben. Die Oktoberrevolution war in der Tat eine Sternstunde der Menschheit, ihre Morgenröte. Bei der Oktoberrevolution handelte es sich um eine Revolution des Volkes und für das Volk, für den Menschen, für seine Befreiung und Entwicklung.“

Der Zeitgenosse der Revolutionsepoche und einer der Wortführer der russischen Sozialisten Maxim Gorki wirft bereits in seiner Rede anlässlich des Jahrestages der Februarrevolution ein kritisches Licht auf die Folgen der Ereignisse und charakterisiert die Russische Revolution vielmehr als einen Aufruhr, denn als Revolution: [90]

„Eine Revolution ist nur dann vernünftig und großartig, wenn sie der natürliche und machtvolle Ausbruch aller schöpferischen Kräfte eines Volkes ist. Wenn sie jedoch nur jene Gefühle und Gedanken befreit, die sich im Volk während seiner Versklavung und Unterdrückung angestaut haben, wenn es sich nur um einen Ausbruch von Erbitterung und Hass handelt, dann haben wir keine Revolution, sondern einen Aufruhr, der unser Leben nicht verändern kann und nur die Grausamkeit und das Übel vergrößert. Können wir guten Gewissens behaupten, dass im Jahr der Revolution das russische Volk, das sich von der Gewalt und dem Zorn des Polizei- und Beamtenstaats befreit hat, damit auch besser, freundlicher, weiser, ehrlicher geworden wäre? Nein, wer ehrlich ist, würde das nicht behaupten. Wir leben weiterhin so, wie wir in der Monarchie gelebt haben, mit denselben Bräuchen, Gewohnheiten und Vorurteilen, genau so dumm und schmutzig. […] Das russische Volk, das die volle Freiheit erlangt hat, vermag nicht, ihren großen Segen für sich zu nutzen, sondern sie nur zum Schaden für sich und seinen Nächsten zu missbrauchen, und so riskiert es, endgültig zu verlieren, was es sich nach leidvollen Jahrhunderten erkämpft hat. Nach und nach wird all das Großartige vernichtet, was seine Vorfahren erarbeitet haben, verschwinden die nationalen Reichtümer und die Möglichkeiten, die Schätze dieser Erde zu mehren, werden Industrie, Verkehr und Post zerstört und die Städte verwüstet, die in Schmutz versinken.“

In der westlichen Geschichtswissenschaft und Politologie wird die Oktoberrevolution dagegen häufig als Putsch gedeutet. [91] Der britische Historiker Orlando Figes etwa nennt die Ereignisse vom Oktober 1917 einen „militärischen Staatsstreich“, der „von der Mehrheit der Einwohner Petrograds gar nicht wahrgenommen wurde“: Aktiv teilgenommen hätten an der Aktion höchstens 25.000 bis 30.000 Menschen – knapp 5 % aller Arbeiter und Soldaten der Stadt. [92] Auch der Historiker Manfred Hildermeier verweist darauf, dass die Zahl der aktiven Teilnehmer am Oktoberumsturz „bemerkenswert gering war“. Noch bemerkenswerter findet er es, dass die Bolschewiki in den Krisenjahren 1918 bis 1920 die einmal errungene Macht nicht gleich wieder verloren. Diese Machtbehauptung bezeichnet er als „die zweite Revolution“. [93] Der deutsche Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traughber nennt die Oktoberrevolution ebenfalls einen Putsch und keine Revolution im engeren Sinne:

„Zwar kam es in der Folge zu einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, der Umsturz selbst erfolgte aber nicht unter Beteiligung der Massen. Die Übernahme der Macht gelang durch die Lähmung der anderen politischen Kräfte und durch das gut geplante Vorgehen der Aufständischen.“ [94]

Der britische Politikwissenschaftler Richard Sakwa sieht in der Oktoberrevolution mehrere Revolutionen: In einem komplexen Prozess hätten sich sechs Revolutionen überlagert: die soziale Massenrevolution, eine demokratische Revolution, die anti-elitäre Revolution der russischen Intelligenzija , die nationale Revolution der minoritären Völker innerhalb des Zarenreichs, die Revolution der marxistischen These, nur eine Gesellschaft mit vollausgebildetem Kapitalismus könne eine Revolution hervorbringen, sowie schließlich die Revolution innerhalb der Revolution, in der die Bolschewiki die Agenda aller anderen sozialistischen Gruppen usurpierten und so ihre Diktatur errichten konnten. [95]

Der 7. November galt auch in der DDR als Gedenktag

Unter Wladimir Putin hat sich die Haltung zur Oktoberrevolution von Grund auf geändert. Den Revolutionsführer beschuldigte Putin, Russland in einen verheerenden Bürgerkrieg gestürzt und somit das russische Volk gespalten zu haben. Lenin sei verantwortlich für die „Zerstörung von Staatlichkeit“ und „Millionen menschlicher Schicksale“. Das eigentliche Wesen dieses historischen Ereignisses, nämlich seine revolutionäre Ausprägung, verbindet Putin mit Chaos, Unordnung und Instabilität, denn diese betrachtet er als unmittelbare Gefahr für das bestehende politische System im heutigen Russland. [96]

Film und Fernsehen

Literatur

 • Riccardo Altieri: Die Oktoberrevolution 1917. In: Riccardo Altieri, Frank Jacob (Hrsg.): Die Geschichte der russischen Revolutionen. Erhoffte Veränderung, erfahrene Enttäuschung, gewaltsame Anpassung. minifanal, Bonn 2015, S. 240–280, ISBN 3-95421-092-4 .
 • Oktoberrevolution (PDF; 2 MB). In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 44–45/2007.
 • Jörg Baberowski , Robert Kindler, Christian Teichmann: Revolution in Russland 1917–1921 . Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt 2007.
 • Jörg Baberowski: Was war die Oktoberrevolution? In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Politik und Zeitgeschichte . Nr.   44–45 , 2007 ( bpb.de [abgerufen am 3. Dezember 2008]).
 • Orlando Figes : Die Tragödie eines Volkes . Berlin Verlag, Berlin 1998, ISBN 978-3-8270-0243-3 .
 • Manfred Hellmann (Hrsg.): Die russische Revolution 1917. Von der Abdankung des Zaren bis zum Staatsstreich der Bolschewiki . Deutscher TB Verlag, München 1984, ISBN 3-423-02903-X .
 • Manfred Hildermeier: Russische Revolution . Fischer Kompakt, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2004, ISBN 3-596-15352-2 .
 • Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921 . 4. Auflage. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1995, ISBN 978-3-518-11534-3 .
 • Gerd Koenen : Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71426-9
 • Alexander Rabinowitch : Die Sowjetmacht: Die Revolution der Bolschewiki 1917 . Mehring Verlag, 2012, ISBN 978-3-88634-097-2 .
 • Steve A. Smith : Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-15-018703-6 .
 • Isaak Steinberg : Gewalt und Terror in der Revolution. Das Schicksal der Erniedrigten und Beleidigten in der russischen Revolution . Karin Kramer Verlag, Berlin 1981, ISBN 978-3-87956-043-1 (geschrieben von einem Linken Sozialrevolutionär zwischen 1920 und 1923).

Weblinks

Commons : Oktoberrevolution – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Oktoberrevolution – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Nach einer Information des Bundesarchivs verwendeten in der DDR die SED und Behörden die Abkürzung GSOR .
 2. Christian Th. Müller, Patrice G. Poutrus: Ankunft, Alltag, Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft . Köln/Weimar 2005, S.   35 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche): „die aufwendigen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der ‚Großen Sozialistischen Oktoberrevolution' (GSOR)“
 3. Steve A. Smith : Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 30.
 4. Manfred Hildermeier : Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 140 f.
 5. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution und ihre Folgen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte . 67, Heft 34–36 (2017), S. 12, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 6. Herfried Münkler : Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918. Rowohlt, Berlin 2013, S. 616.
 7. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 193–203.
 8. Gerd Koenen : Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 728.
 9. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 119 f. und 191 f.
 10. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus . Beck, München 2017, S. 728.
 11. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 41–46.
 12. Wladimir I. Lenin: Der Krieg und die russische Sozialdemokratie. In: derselbe: Werke. Band 21, Berlin (Ost) 1960, S. 19, zitiert bei Gerd Koenen: Spiel um Weltmacht. Deutschland und die Russische Revolution. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 67, Heft 34–36 (2017), S. 15, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 13. Christopher Read: Lenin . Abingdon 2005, S.   140 .
 14. Orlando Figes : Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 411.
 15. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 38 f.; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 716–719 und 724 f.
 16. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 174 f.
 17. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 740.
 18. George F. Kennan : The Sisson Documents. In: Journal of Modern History. 1956, S. 130–154.
 19. Dmitri Wolkogonow : Lenin. Utopie und Terror . Düsseldorf 1994, S.   118–125 .
 20. Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 411 und 900 (Anmerkung 48).
 21. Robert Service : Lenin. Eine Biographie . München 2000, S.   387   f .
 22. Oleh S. Fedyshyn: Germany's Drive to the East and the Ukrainian Revolution 1917–1918 . New Brunswick 1971, S.   47 .
 23. Alexander Rabinowitch : Die Sowjetmacht – Die Revolution der Bolschewiki 1917 . Essen 2012, S.   20 .
 24. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 740 f.
 25. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus . Beck, München 2017, S. 728.
 26. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 737–741 und 745; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 40 f.
 27. Björn Laser: Kulturbolschewismus! Zur Diskurssemantik der „totalen Krise“ 1929–1933. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, S. 71.
 28. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 222 ff.
 29. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 748.
 30. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 748 f.
 31. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 53 f.
 32. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 54.
 33. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 224 ff.
 34. Manfred Hellmann (Hrsg.): Die russische Revolution 1917. Von der Abdankung des Zaren bis zum Staatsstreich der Bolschewiki. dtv, München 1980, S. 285.
 35. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 752; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 55 f.
 36. Dimitri Wolkogonow: Stalin. Triumph und Tragödie. Econ, München 1993, S. 63.
 37. Leo Trotzki : Stalin. Eine Biographie. Arbeiterpresse Verlag, Essen 2006, S. 290.
 38. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 56 f.
 39. Dimitri Wolkogonow: Trotzki. Das Janusgesicht der Revolution . edition berolina, Berlin 2017, ISBN 978-3-95841-085-5 , S. 125.
 40. «После того, как Петербургский Совет перешел в руки большевиков, Троцкий был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25 октября». Владимир Ильич Ленин: Собрание сочинений, Band 14, Teil 2. Moskau: Гос. изд-во, 1921; S. 482. Deutsche Übersetzung nach Dimitri Wolkogonow: Trotzki. Das Janusgesicht der Revolution . edition berolina, Berlin 2017, ISBN 978-3-95841-085-5 , S. 125.
 41. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 749; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 56.
 42. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 43. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 753.
 44. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 749.
 45. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 57.
 46. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 753 f.
 47. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 754 f.
 48. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 755.
 49. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 50. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 239 f.; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 755 f.
 51. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 241.
 52. Dekret über den Frieden, 26.Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de , abgerufen am 10. November 2017; Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Goldmann, München 2001, S. 568; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 62 ff.
 53. Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongesses über den Grund und Boden, 26. Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 64 f.
 54. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 756 ff.
 55. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 807.
 56. Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongresses über die Bildung der Arbeiter- und Bauernregierung, 26. Oktober (8. November) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 57. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 65 f.
 58. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 61.
 59. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 759 f.
 60. Armin Pfahl-Traughber : Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 231.
 61. Deklaration der Rechte der Völker Rußlands auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 62. Stefanie Theis: Religiosität von Russlanddeutschen. 1. Auflage. Kohlhammer, 2006, ISBN 3-17-018812-7 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 63. Sicherheitsorgane der UdSSR. In: Carola Stern , Thilo Vogelsang , Erhard Klöss, Albert Graff (Hrsg.): dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. dtv, München 1974, Band 3, S. 732.
 64. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 94.
 65. Dekret des Rates der Volkskommissare (SNK) von der Verhaftung der Führer des Bürgerkrieges gegen die Revolution, 28. November (11. Dezember) 1917 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 66. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 766 f.
 67. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 767; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 67 f.
 68. Dekret über die Auflösung der Konstituierenden Versammlung, 6. (19.) Januar 1918 auf 1000dokumente.de, abgerufen am 10. November 2017.
 69. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 68.
 70. Solche Ausweise kennzeichneten eigentlich Prostituierte .
 71. Wladimir I. Lenin: Wie soll man den Wettbewerb organisieren? In: derselbe: Werke. Band 26, Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1972, S. 413, zitiert bei Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 765 f.
 72. Brest-Litowsk, Friede von. In: Carola Stern, Thilo Vogelsang, Erhard Klöss, Albert Graff (Hrsg.): dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert. dtv, München 1974, Band 1, S. 109; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 64.
 73. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 792.
 74. Armin Pfahl-Traughber: Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 231.
 75. Grundgesetz der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) vom 10. Juli 1918 ( Memento vom 5. November 2017 im Internet Archive ) auf verfassungen.net, abgerufen am 10. November 2017; Harald Moldenhauer, Eva-Maria Stolberg: Chronik der UdSSR. Olzog, München 1993, S. 29; Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 772.
 76. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 70 f.
 77. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 71 f.
 78. Felix Schnell: Der Sinn der Gewalt. Der Ataman Volynec und der Dauerpogrom von Gajsin im Russischen Bürgerkrieg (1919). In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. Online-Ausgabe, 5 (2008), Heft 1. Abgerufen am 11. November 2017.
 79. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 777–785; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 73–81.
 80. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 759.
 81. Beschluß des Rates der Volkskommissare über den Roten Terror, 5. September 1918 auf 1000dokumente.de , abgerufen am 11. November 2017.
 82. Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Beck, München 2017, S. 817; Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 71 f.
 83. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 92.
 84. Esther Knorr-Anders : Fälscher im Dienst der Politik. Getürkte und montierte Photos für das Volk. In: Die Zeit . Nr. 43/1989.
 85. Vladimir N. Brovkin: The Mensheviks after October. Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship. Cornell University Press, Ithaca 1988, S. 17.
 86. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 238.
 87. Sylvia Sasse: Retusche = Attacke. Oder: Wie Geschichte durch Theater repariert wurde. In: Das Magazin. #28, April 2017. Kulturstiftung des Bundes.
 88. Dieter Krusche: Reclams Filmführer. 7. Auflage, Philipp Reclam, Stuttgart 1987, S. 410 ff.
 89. Michail Gorbatschow : Die Oktoberrevolution und der Umgestaltungsprozess: Die Revolution geht weiter. In: Neue Zeit . 45 (1987), S. 2 ff.
 90. Maxim Gorki, 1918. Auszug aus seiner Rede zum Jahrestag der Februarrevolution. Erstmals veröffentlicht von Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution, 1891–1924. Berlin 2011, S. 426.
 91. Steve A. Smith: Die Russische Revolution. Reclam, Stuttgart 2017, S. 58.
 92. Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Berlin Verlag, Berlin 2008, S. 512 und 521.
 93. Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution 1905–1921. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, S. 244 f.; siehe auch Manfred Hildermeier: Die Russische Revolution und ihre Folgen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 67, Heft 34–36 (2017), S. 10, abgerufen am 21. Oktober 2017.
 94. Armin Pfahl-Traughber: Staatsformen im 20. Jahrhundert. I: Diktatorische Systeme. In: Alexander Gallus und Eckhard Jesse (Hrsg.): Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 230; ähnlich Dietrich Geyer : Die Russische Revolution. 4. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, S. 106.
 95. Richard Sakwa: Russian Politics and Society. 4. Auflage, Routledge, Abingdon, Oxon 2008, S. 4.
 96. Wolfram Neidhard: Der bolschewistische Staatsstreich. n-tv , 7. November 2017, abgerufen am 1. Januar 2018 .