ontologie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De ontologie (in de 16e eeuw als Grieks ὀντολογία ontologie gevormd uit het oude Griekse ὄν ón 'zijn' of het oude Griekse τὸ ὄν 'zijn' en λόγος lógos 'doctrine', dat wil zeggen 'doctrine of beings' of 'doctrine of being') is een discipline van de (theoretische) filosofie die zich bezighoudt met de verdeling van wezens en de basisstructuren van de werkelijkheid , b.v. B. met termen als bestaan , zijn , worden en werkelijkheid . Dit vakgebied is grotendeels congruent met wat volgens de traditionele terminologie "algemene metafysica " wordt genoemd. De ontologie omvat de vragen hoe entiteiten zijn onderverdeeld in basiscategorieën en welke van deze entiteiten op het meest fundamentele niveau bestaan. Er wordt vaak geprobeerd vast te stellen welke categorieën of hoogste typen bestaan ​​en hoe ze een systeem van categorieën vormen dat een alomvattende classificatie van alle entiteiten biedt. De categorieën die gewoonlijk worden voorgesteld, omvatten stoffen , eigenschappen , verbanden , feiten en gebeurtenissen . Deze categorieën worden gekenmerkt door fundamentele ontologische termen, zoals individualiteit en universaliteit , abstractheid en concreetheid, of mogelijkheid en noodzaak . Van bijzonder belang is het begrip ontologische afhankelijkheid , dat bepaalt of de entiteiten van een categorie op het meest fundamentele niveau bestaan . Meningsverschillen binnen de ontologie hebben vaak betrekking op het bestaan ​​van entiteiten van een bepaalde categorie en, zo ja, hoe deze zich verhouden tot andere entiteiten. [1]

Wanneer gebruikt als een telbaar zelfstandig naamwoord , verwijzen de termen "ontologie" en "ontologieën" niet naar de wetenschap van het zijn , maar naar theorieën binnen de wetenschap van het zijn. Ontologische theorieën kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen, afhankelijk van hun theoretische verplichtingen. Monocategorische ontologieën zeggen dat er slechts één basiscategorie is, die wordt verworpen door polycategorische ontologieën . Hiërarchische ontologieën beweren dat sommige entiteiten op een meer basaal niveau bestaan ​​en dat andere entiteiten ervan afhankelijk zijn. Platte ontologieën daarentegen ontzeggen elke entiteit een dergelijke bevoorrechte status.

Ontologische vragen die speciale vakgebieden van de filosofie betreffen, zijn bijvoorbeeld: "Wat is de mens?", "Is er een God?" Of "Heeft de wereld een begin?", Of op het gebied van natuurwetenschappen [2] " Wat is materie? ”,“ Wat is ruimtetijd? ”“ Zijn er opkomende eigenschappen? ”“ Wat is leven? ”Of“ Wat is de geest?”. Deze onderwerpen vielen volgens de traditionele onderverdeling op het gebied van “speciale metafysica”. Sommige traditionele benaderingen richten zich op het concept van zijn en zijn relatie tot individuele entiteiten. In de natuurwetenschappen is ‘worden’ van groot belang. [3]

Tegenwoordig worden de termen "ontologie" en "metafysica" meestal als synoniemen gebruikt in analytische ontologie . In de informatica worden sinds de jaren negentig formele representatiesystemen, gebaseerd op de filosofische term, ' ontologieën ' genoemd.

uitdrukking

De term ontologie lijkt voor het eerst in het Duits te zijn gebruikt door Rudolf Goclenius (1547-1628). Ongeveer tegelijkertijd is er een document met Jacob Lorhard (1561-1609), professor in St. Gallen, Zwitserland. [4] Johann Georg Walch (1693–1775) definieert in zijn werk Philosophical Lexicon: "Ontology betekent de doctrine van het einde [zijn], en is een naam waarmee sommige nieuwere filosofen de wetenschap beschrijven die zich bezighoudt met het einde in het algemeen en zijn eigenschappen, begrepen.' [5] Walch wijst erop dat' anderen de voorkeur geven aan intosofie '. [6]

De term "ontologie" werd voor het eerst gebruikt door Rudolf Goclenius in 1613 en door Johannes Clauberg in 1656 in zijn werkelijke betekenis (leer van het zijn). [7] Rudolf Goclenius scheidt ontologie en metafysica.

De ontologie vertegenwoordigt een deel van de metafysica in de klassieke filosofische systematiek ( die teruggaat tot onder meer Christian Wolff ) [8] , namelijk de algemene metafysica (metaphysica generalis) in tegenstelling tot de speciale metafysica (metaphysica specialis), die zich bezighoudt met God ( natuurlijke theologie ), de ziel (natuurlijke psychologie) en de wereld (natuurlijke kosmologie) .

Met speciale metafysica is de claim verbonden om bepaalde gebieden van entiteiten uitsluitend op basis van de rede (d.w.z. niet- empirisch ) te onderzoeken: Natuurlijke theologie staat in contrast met vormen van theologie , die gebaseerd zijn op openbaringen , op "heilige" Schrift "ondersteuning; natuurlijke kosmologie in tegenstelling tot empirische fysica . Typische vragen van een speciale metafysica zijn bijvoorbeeld de problemen of de wereld een begin heeft in de tijd of dat de ziel onsterfelijk is .

Basisvragen van ontologie

In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende verschijnselen of vakgebieden ontstaan ​​die onderwerp zijn van filosofische of algemeen wetenschappelijke discussies en die kunnen worden omschreven als fundamentele vragen van de ontologie: [9]

 • de kwestie van het bestaan , die een kenmerk is van elk wezen of die in twijfel wordt getrokken als zijnde op zichzelf.
 • het probleem van totaliteit , van eenheid in pluraliteit, van het ( causaal ) verband van complexe entiteiten.
 • het onderscheid tussen dingen, constructies, processen, toestanden en gebeurtenissen [2] ·
 • de dynamische ontwikkeling van materiële systemen, verbonden met de dualiteit van zijn en worden [2]
 • numerieke gelijkheid of diversiteit, het probleem van individuatie .
 • de kwestie van relaties of relaties of structurele verbindingen.
 • het probleem van identiteit of persistentie en verandering in de tijd.
 • het onderwerp van kwalitatieve gelijkheid en verschil, de kwestie van het algemene of het bijzondere, dat ook bekend staat als het probleem van de universalia .

Overzicht

De ontologie hangt nauw samen met Aristoteles' vraag naar 'wezens als wezens': de vraag wat alle entiteiten gemeen hebben in de breedste zin van het woord. [10] [11] Het Eleatische principe is een antwoord op deze vraag: het zegt dat zijn onlosmakelijk verbonden is met causaliteit, dat "effectiviteit het kenmerk is van zijn". [10] Een probleem met dit antwoord is dat abstracte objecten worden uitgesloten. Een ander expliciet maar weinig geaccepteerd antwoord is te vinden in Berkeley's slogan “To be is to be seen”. [12] Nauw verwant, maar niet identiek, aan de kwestie van "wezens als wezens" is het probleem van categorieën . [10] Categorieën worden meestal beschouwd als de hoogste soorten of geslachten. [13] Een categoriesysteem biedt een exclusieve en uitputtende classificatie van entiteiten: elke entiteit behoort tot precies één categorie. Er zijn verschillende van dergelijke classificaties voorgesteld, vaak inclusief categorieën voor stoffen , eigenschappen , relaties , stand van zaken en gebeurtenissen . [10] [14] De kern van het onderscheid tussen de categorieën zijn verschillende fundamentele ontologische termen en onderscheidingen, b.v. B. de begrippen individualiteit en universaliteit , abstractheid en concreetheid , ontologische afhankelijkheid , identiteit en modaliteit . [10] [14] Deze termen worden soms zelf als categorieën behandeld, dienen om het verschil tussen categorieën te verklaren, of spelen een andere centrale rol bij het karakteriseren van verschillende ontologische theorieën. Er is geen algemene consensus binnen de ontologie over hoe de verschillende categorieën moeten worden gedefinieerd. [13] Verschillende ontologen zijn het vaak oneens over de vraag of een bepaalde categorie überhaupt vertegenwoordigers heeft of dat een bepaalde categorie fundamenteel is. [14]

Individuen en Universalia

Individuen worden meestal gecontrasteerd met universalia . [15] [16] Universalia hebben betrekking op kenmerken die door verschillende individuen kunnen worden geïllustreerd. [17] Bijvoorbeeld B. een tomaat en een aardbei zijn twee individuen die het universele "rood" illustreren. Universalia kunnen tegelijkertijd op verschillende plaatsen in de ruimte bestaan, terwijl individuen beperkt zijn tot één plaats tegelijk. Universalia kunnen ook op verschillende tijdstippen volledig aanwezig zijn, daarom worden ze soms herhaalbaar genoemd , in tegenstelling tot niet-herhaalbare individuen. [14] Het zogenaamde universele probleem is het probleem van het uitleggen hoe verschillende dingen kunnen overeenkomen in hun eigenschappen, b.v. B. Hoe een tomaat en een aardbei allebei rood kunnen zijn. [10] [17] Realisten over universalia geloven dat universalia bestaan. Je kunt het probleem van universalia oplossen door de gemeenschappelijkheid uit te leggen aan de hand van een universaliteit die door beide entiteiten wordt gedeeld. [14] Realisten zijn het er niet over eens of universalia kunnen bestaan, ongeacht of ze door iets worden geïllustreerd ("ante res") of niet ("in rebus"). [18] Nominalisten ontkennen echter dat er universalia zijn. U zult andere termen moeten gebruiken om uit te leggen hoe een kenmerk gemeenschappelijk kan zijn voor meerdere entiteiten, b.v. B. door te stellen dat er fundamentele overeenkomstrelaties bestaan ​​tussen de entiteiten (similarity nominalism ) of dat ze tot een gemeenschappelijke natuurlijke klasse behoren ( class nominalism ). [14]

Abstract en concreet

Veel filosofen zijn het erover eens dat er een exclusief en uitputtend onderscheid bestaat tussen concrete en abstracte objecten. [14] Sommige filosofen beschouwen dit als de meest algemene indeling van het zijn. [19] Voorbeelden van concrete objecten zijn planten, mensen en planeten, terwijl getallen, hoeveelheden en proposities daarentegen abstracte objecten zijn. [20] Maar ondanks de algemene overeenstemming over de paradigmagevallen, is er minder consensus over wat de kenmerken van concreetheid en abstractheid zijn. Populaire voorstellen zijn onder meer het definiëren van het onderscheid in termen van het verschil tussen (1) het bestaan ​​in of buiten de ruimte-tijd, (2) het hebben van oorzaken en gevolgen of niet, en (3) het bestaan ​​op een toevallige of noodzakelijke manier. [21] [22]

Ontologische afhankelijkheid

Een entiteit is ontologisch afhankelijk van een andere entiteit wanneer de eerste entiteit niet kan bestaan ​​zonder de tweede entiteit. Ontologisch onafhankelijke entiteiten kunnen daarentegen volledig op zichzelf bestaan. [23] Het oppervlak van een appel kan bijvoorbeeld niet bestaan ​​zonder de appel en is er dus ontologisch van afhankelijk. [24] Entiteiten die vaak als ontologisch afhankelijk worden gekenmerkt, omvatten eigenschappen die afhankelijk zijn van hun dragers en grenzen die afhankelijk zijn van de entiteit die hen afbakent van hun omgeving. [25] Zoals deze voorbeelden suggereren, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen ontologische afhankelijkheid en causale afhankelijkheid, waarbij een effect voor het bestaan ​​ervan afhankelijk is van een oorzaak. Het is vaak belangrijk om onderscheid te maken tussen twee soorten ontologische afhankelijkheid: rigide en generieke afhankelijkheid. [25] [14] Stijve afhankelijkheid verwijst naar de afhankelijkheid van een bepaalde entiteit, net zoals het oppervlak van een appel afhangt van die specifieke appel. [26] De generieke afhankelijkheid daarentegen bevat een zwakkere vorm van afhankelijkheid: afhankelijkheid van een bepaald type entiteit. Elektriciteit hangt bijvoorbeeld in het algemeen af ​​van het bestaan ​​van geladen deeltjes, maar is niet afhankelijk van een bepaald geladen deeltje. [25] Afhankelijkheidsrelaties zijn relevant voor ontologie, omdat vaak wordt aangenomen dat ontologisch afhankelijke entiteiten een minder robuuste vorm van zijn hebben. Op deze manier wordt een hiërarchie in de wereld geïntroduceerd , die het onderscheid tussen meer en minder fundamentele entiteiten met zich meebrengt. [25]

identiteit

Identiteit is een fundamenteel ontologisch concept dat vaak wordt uitgedrukt met de termen "gelijk" of "hetzelfde". [14] [27] Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen kwalitatieve identiteit en numerieke identiteit . Denk bijvoorbeeld aan twee kinderen met identieke fietsen die een race rijden terwijl hun moeder toekijkt. De twee kinderen delen dezelfde fiets in één opzicht ( kwalitatieve identiteit ) en dezelfde moeder in een andere betekenis ( numerieke identiteit ). [14] Twee kwalitatief identieke dingen worden vaak niet te onderscheiden genoemd. Beide gelijkheidsgevoelens zijn verbonden door twee principes: het principe van de ononderscheidbaarheid van identieke (ononderscheidbaarheid van identieken) en het principe van identiteit van Ununterscheidbarem (identiteit van niet-onderscheiden). Het principe van niet-onderscheidbaarheid van het identieke is onbetwist en stelt dat als twee entiteiten numeriek identiek aan elkaar zijn, ze precies gelijk aan elkaar zijn. [27] Het principe van de identiteit van niet-onderscheiders is daarentegen meer controversieel, omdat het de omgekeerde bewering doet dat als twee entiteiten precies gelijk zijn, ze numeriek identiek moeten zijn. [27] Het resultaat is dat "geen twee verschillende dingen precies hetzelfde zijn". [28] Een bekend tegenvoorbeeld komt van Max Black , die een symmetrisch universum beschrijft dat uit slechts twee bollen met dezelfde kenmerken bestaat. [29] Zwart stelt dat de twee ballen, hoewel ze niet te onderscheiden zijn, niet identiek zijn, wat een schending is van het principe van de identiteit van de niet te onderscheiden ballen. [30]

Het probleem van identiteit bij overleven betreft de kwestie van persistentie : of en in welke zin twee objecten numeriek identiek aan elkaar kunnen zijn op verschillende tijdstippen. Dit wordt gewoonlijk diachrone identiteit genoemd, in tegenstelling tot synchrone identiteit . [27] [31] De uitspraak dat "de tafel in de kamer ernaast identiek is aan de tafel die je vorig jaar kocht" legt een diachrone identiteit vast tussen de tafel nu en de tafel toen. [31] Een beroemd voorbeeld van een afwijzing van diachrone identiteit komt van Heraclitus , die stelt dat het onmogelijk is om twee keer in dezelfde rivier te stappen omdat deze in de tussentijd is veranderd. [27] [32] Het traditionele standpunt over het probleem van persistentie is endurantisme , de stelling dat diachrone identiteit in strikte zin mogelijk is. Een probleem met deze positie is dat deze in strijd lijkt te zijn met het principe van niet te onderscheiden van het identieke : het object kan in de tussentijd veranderingen hebben ondergaan waardoor het van zichzelf te onderscheiden is. [14] Perdurantisme of vierdimensionalisme is een alternatieve benadering die stelt dat diachrone identiteit alleen mogelijk is in een losse betekenis: hoewel de twee objecten strikt van elkaar verschillen, zijn het beide tijdelijke delen die tot hetzelfde tijdelijk uitgebreide geheel behoren. [14] [33] Perdurantisme vermijdt veel van de filosofische problemen die endurantisme teisteren , maar endurantisme lijkt meer verband te houden met de manier waarop we ons normaal gesproken diachronische identiteit voorstellen. [31] [32]

modaliteit

Modaliteit betreft de begrippen mogelijkheid, realiteit en noodzaak. In het hedendaagse discours worden deze termen vaak gedefinieerd in termen van mogelijke werelden . [14] Een mogelijke wereld is een complete manier waarop dingen hadden kunnen zijn. [34] De echte wereld is onder andere één mogelijke wereld: de dingen hadden anders kunnen zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Een propositie is mogelijk waar als er tenminste één mogelijke wereld is waarin ze waar is; het is noodzakelijkerwijs waar als het waar is in alle mogelijke werelden. [35] Aktualisten (actualisten) en Possibilisten (possibilisten) zijn het niet eens over de ontologische status van mogelijke werelden. [14] Actualisten zijn van mening dat de werkelijkheid in de kern echt is en dat mogelijke werelden moeten worden begrepen in relatie tot reële entiteiten, bijvoorbeeld als ficties of als sets van proposities. [36] De possibilisten daarentegen kennen de mogelijke werelden dezelfde fundamentele ontologische status toe als de echte wereld. Dit is een vorm van modaal realisme , die stelt dat de werkelijkheid onherleidbare modale eigenschappen heeft . [36] Een ander belangrijk onderwerp op dit gebied betreft het onderscheid tussen voorwaardelijke en noodzakelijke wezens . [14] Contingente wezens zijn wezens waarvan het bestaan ​​mogelijk maar niet noodzakelijk is. Noodzakelijke wezens daarentegen zouden niet zonder bestaan ​​kunnen zijn. [37] [38] Er is gesuggereerd dat dit onderscheid de hoogste divisie van zijn is. [14] [39]

stoffen

De categorie stoffen heeft een centrale rol gespeeld in veel ontologische theorieën in de geschiedenis van de filosofie. [40] [41] "Substantie" is een technische term binnen de filosofie die niet moet worden verward met het meer gebruikelijke gebruik in de zin van chemische stoffen zoals goud of zwavel. Er zijn verschillende definities gegeven, maar een van de meest voorkomende kenmerken die in filosofische zin aan substanties worden toegeschreven, is dat het individuen zijn die ontologisch onafhankelijk zijn : ze kunnen helemaal alleen bestaan. [40] [10] Als ontologisch onafhankelijke wezens kunnen substanties de rol spelen van fundamentele entiteiten in de ontologische hiërarchie . [25] [41] Als "ontologische onafhankelijkheid" wordt gedefinieerd als causale onafhankelijkheid , dan kunnen alleen zelf-geïnduceerde entiteiten, zoals de god van Spinoza, substanties zijn. Met een speciale ontologische definitie van "onafhankelijkheid" kunnen veel alledaagse voorwerpen, zoals boeken of katten, als substanties worden geclassificeerd. [10] [40] Een ander kenmerkend kenmerk dat vaak aan stoffen wordt toegeschreven, is hun vermogen om veranderingen te ondergaan . Verandering omvat iets dat vóór , tijdens en na de verandering bestaat. Ze kunnen worden beschreven in termen van persistente stof die eigenschappen krijgt of verliest, of als materie die van vorm verandert. [40] Vanuit dit perspectief kan het rijpen van een tomaat worden beschreven als een verandering waarbij de tomaat zijn groen verliest en zijn roodheid krijgt. Er wordt wel eens gezegd dat een stof op twee manieren een eigenschap kan hebben: essentieel of toevallig . Een stof kan een verandering in toevallige eigenschappen overleven, maar kan de essentiële eigenschappen die haar essentie bepalen niet verliezen. [41] [42]

Eigenschappen en relaties

De categorie eigendommen bestaat uit entiteiten die zijn geïdentificeerd door andere entiteiten, b.v. B. kan worden geïllustreerd door stoffen. [43] Eigenschappen kenmerken hun dragers, ze drukken uit hoe hun dragers zijn. [10] De rode kleur en ronde vorm van een appel zijn bijvoorbeeld kenmerken van deze appel. Er zijn verschillende manieren gesuggereerd om eigenschappen zelf en hun relatie tot stoffen te begrijpen. [14] De traditioneel heersende opvatting is dat eigenschappen universalia zijn die inherent zijn aan hun dragers. [10] Als universalia kunnen ze door verschillende stoffen worden gedeeld. Nominalisten daarentegen ontkennen dat er universalia zijn. [17] Sommige nominalisten proberen eigenschappen uit te leggen in termen van verwantschapsrelaties of klasse-affiliatie. [14] Een ander alternatief voor nominalisten is om eigenschappen te conceptualiseren als eenvoudige individuen, de zogenaamde tropen . [10] Deze positie houdt in dat zowel de appel als zijn blos individuen zijn. Verschillende appels kunnen qua kleur nog precies hetzelfde zijn, maar vanuit dit oogpunt delen ze niet hetzelfde enkele kenmerk: de twee kleurdruppels verschillen numeriek . [17] Een andere belangrijke vraag voor elke theorie van eigenschappen is hoe de relatie tussen een drager en zijn eigenschappen te begrijpen. [14] Substraattheoretici gaan ervan uit dat er een soort substantie, substraat of kale bijzonderheid is die als drager fungeert. [44] De bundeltheorie is een alternatieve kijk die volledig afziet van een substraat: objecten worden simpelweg gezien als een bundel van eigenschappen. [41] [45] Ze worden niet bij elkaar gehouden door een substraat, maar door de zogenaamde competentierelatie , die verantwoordelijk is voor de bundeling. Zowel de substraattheorie als de bundeltheorie kunnen gecombineerd worden met de conceptualisering van eigenschappen als universalia of als individuen. [44]

Een belangrijk onderscheid met betrekking tot eigenschappen wordt gemaakt tussen categorische en dispositionele eigenschappen. [10] [46] Categorische eigenschappen gaan over hoe iets is; B. welke kwaliteiten het heeft. Dispositionele eigenschappen daarentegen hebben betrekking op welke krachten iets heeft, wat het kan doen, zelfs als het dat niet doet. [10] De vorm van een suikerklontje is bijvoorbeeld een categorische eigenschap, terwijl de neiging om in water op te lossen een dispositionele eigenschap is. Voor veel eigendommen is er geen consensus over hoe ze moeten worden geclassificeerd, b.v. B. of kleuren categorische of dispositionele eigenschappen zijn. [47] [48] Het categoricalisme ( categoricalisme ) is de stelling dat er alleen categorische eigenschappen zijn op een fundamenteel niveau, dat dispositionele eigenschappen ofwel niet bestaan ​​of afhankelijk zijn van categorische eigenschappen. Het dispositionalismus (dispositionalisme) wordt verleend door de tegenovergestelde theorie, de dispositionele eigenschappen ontologische prioriteit. [47] [46] Tussen deze twee uitersten bevinden zich dualisten die zowel categorische als dispositionele eigenschappen in hun ontologie toestaan. [43]

Relaties zijn manieren waarop dingen, de relata, zich tot elkaar verhouden. [10] [49] Relaties lijken in veel opzichten op eigenschappen, omdat beide de dingen kenmerken waarop ze van toepassing zijn. Eigendommen worden soms behandeld als een speciaal geval van relaties die slechts op één relatum betrekking hebben. [43] Centraal in de ontologie staat het onderscheid tussen interne en externe relaties. [50] Een relatie is intern als deze volledig wordt bepaald door de kenmerken van zijn relata. [51] Bijvoorbeeld, een appel en tomaten in de interne verhouding tussen soortgelijkheid aan elkaar omdat ze zowel rode. [52] Sommige filosofen hebben hieruit geconcludeerd dat interne relaties geen volledige ontologische status hebben, omdat ze herleid kunnen worden tot intrinsieke eigenschappen. [50] [53] Externe betrekkingen worden echter niet bepaald door de kenmerken van hun relatie. Een boek staat bijvoorbeeld in een externe relatie tot een tafel door erop te liggen. Dit wordt echter niet bepaald door de kenmerken van het boek of de tafel zoals de kleur, vorm, etc. [50]

Feiten en gebeurtenissen

Kwesties zijn complexe eenheden in tegenstelling tot stoffen en eigenschappen, die doorgaans als eenvoudig worden ervaren. [10] [54] Complexe entiteiten worden opgebouwd of gevormd uit andere entiteiten. Atoomfeiten bestaan ​​uit een individu en een eigenschap die door dit individu wordt geïllustreerd. [14] [55] Bijvoorbeeld, het feit dat Socrates wijs is, bestaat uit het individuele "Socrates" en het attribuut "wijs". Relationele feiten bevatten meerdere individuen en een relatie die hen met elkaar verbindt. Bestaande feiten worden ook wel feiten genoemd . [55] Het is controversieel welke ontologische status moet worden toegeschreven aan feiten die niet bestaan. [14] Kwesties waren van groot belang in de ontologie van de 20e eeuw, aangezien er verschillende theorieën werden voorgesteld die de wereld beschrijven als samengesteld uit problemen. [10] [56] [57] Er wordt vaak beweerd dat feiten de rol van waarheidsmakers spelen : oordelen of beweringen zijn waar omdat de overeenkomstige feiten bestaan. [55] [58]

Gebeurtenissen vinden plaats in de tijd. Ze worden soms gezien als een verandering in de vorm van verwerving of verlies van onroerend goed, zoals: B. wanneer het gazon droog wordt. [59] In een liberaal perspectief kan het behoud van een eigendom zonder enige verandering echter ook als een gebeurtenis worden beschouwd, b.v. B. dat het gazon nat blijft. [59] [60] Sommige filosofen beschouwen gebeurtenissen als universalia die zich op verschillende tijdstippen kunnen herhalen. Maar de heersende opvatting is dat gebeurtenissen individuen zijn en daarom niet herhaalbaar. [60] Sommige gebeurtenissen zijn complex omdat ze bestaan ​​uit een reeks gebeurtenissen, vaak een proces genoemd. [61] Maar ook eenvoudige gebeurtenissen kunnen worden opgevat als complexe entiteiten die een object, een tijdstip en de eigenschap bevatten die het object op dat moment illustreert. [62] [63] De zogenaamde procesfilosofie of procesontologie kent een ontologisch primaat toe aan veranderingen en processen, in tegenstelling tot de nadruk op statisch zijn in de traditioneel dominante substantiemetafysica. [64] [65]

methodische benaderingen

In methodologische termen neemt de klassieke filosofische ontologie vaak de weg door de taal , waarin ze gelooft de uitdrukking te vinden van het echte en het niet-echte. De vraag is dan welke waarheid kan worden gezegd (voorspeld) over wezens. Ontologische uitspraken vragen dan om een ​​rechtvaardiging en de ontologie wordt zo een (spirituele) wetenschap. Theoretici die heel verschillende epistemologische basisposities innemen, zoals realistische of constructivistische posities met betrekking tot bepaalde objecten, bewandelen dit pad dat Aristoteles al in zijn categorie schrijven insloeg. De realistische benadering is historisch verbonden met onder meer de naam Aristoteles en gaat ervan uit dat de basisstructuren van de werkelijkheid in principe betrouwbaar in kaart worden gebracht in de ervaring en adequaat kunnen worden uitgedrukt in linguïstische vorm. Anti-realistische (ook constructivistische ) benaderingen leren bijvoorbeeld dat de basisstructuren van wezens slechts projecties zijn van het denken over de wereld . De aard van de werkelijkheid, onafhankelijk van onze kennis ervan, is ofwel ontoegankelijk voor ons of, zoals meer radicale vertegenwoordigers van deze positie leren, een zinloze vraag, aangezien 'de wereld' eenvoudig datgene is wat men construeert. Zo nu en dan zijn constructivistische motieven terug te voeren op de gedachten van Immanuel Kant , die leert dat het ding op zich onkenbaar is. Hoewel de twee fundamentele epistemologische posities onverzoenlijk met elkaar in tegenspraak zijn, kan de beschrijvende inhoud van de ontologie met beide concepten overeenkomen, waarbij het volgens de antirealistische positie alleen gaat om de structuren die als idee in het waarnemingsproces worden gegenereerd en niet tegelijkertijd over degenen die - volgens de realist - onafhankelijk van een waarnemer in de wereld bestaan. Voor beide opvattingen gaat de ontoloog te werk op een beschrijvende manier en probeert hij niet uit te leggen waarom de wereld is zoals hij is. Dat is dan het onderwerp van bijzondere metafysica.

Die naturwissenschaftliche Ontologie geht davon aus, dass das Seiende von den empirischen Wissenschaften behandelt wird, von der Physik bis zu den Sozialwissenschaften und der Ökonomie. Eine moderne Ontologie sollte sich daher an den Erkenntnissen dieser Wissenschaften orientieren. Diese Ontologie ist sehr allgemein und behandelt diejenigen naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die über die Einzelwissenschaften hinausreichen, also die gesamte Realität des Seins und Werdens betreffen. Sie kann anhand ihrer Übereinstimmung mit den Einzelwissenschaften geprüft werden. [2]

Arten von Ontologien

Ontologische Theorien können entsprechend ihrer theoretischen Verpflichtungen in verschiedene Arten unterteilt werden. Einzelne ontologische Theorien oder Arten von Theorien werden oft als „Ontologien“ ( Singular oder Plural ) bezeichnet. Diese Verwendung steht im Gegensatz zur Bedeutung von „Ontologie“ ( nur Singular ) als einem Zweig der Philosophie: der Wissenschaft des Seins im Allgemeinen. [66] [67]

Flach vs. polykategorisch vs. hierarchisch

Eine Möglichkeit, Ontologien zu unterteilen, ist anhand der Anzahl der von ihnen verwendeten Grundkategorien. Monokategorische Ontologien gehen davon aus, dass es nur eine Grundkategorie gibt, während polykategorische Ontologien implizieren, dass es mehrere verschiedene Grundkategorien gibt. [68] [69] [70] Eine weitere Möglichkeit, Ontologien zu unterteilen, ist anhand des Begriffs der ontologischen Hierarchie. Hierarchische Ontologien behaupten, dass einige Entitäten auf einer grundlegenderen Ebene existieren und dass andere Entitäten von ihnen abhängen. Flache Ontologien hingegen verweigern einen solchen privilegierten Status für Entitäten. [71] [72] Jonathan Schaffer gibt einen Überblick über diese Positionen, indem er zwischen flachen Ontologien ( flat ontologies ) (nicht-hierarchisch), sortierten Ontologien ( sorted ontologies ) (polykategorisch nicht-hierarchisch) und geordneten Ontologien ( ordered ontologies ) (polykategorisch hierarchisch) unterscheidet. [73]

Flache Ontologien interessieren sich nur für den Unterschied zwischen Existenz und Nichtexistenz. Sie sind flach , da jede flache Ontologie durch eine einfache Menge dargestellt werden kann, die alle Entitäten enthält, zu denen diese Ontologie verpflichtet ist. Eine einflussreiche Darstellung [74] dieses Ansatzes stammt von Willard Van Orman Quine , weshalb dieser Ansatz auch als quineanischer Ansatz zur Meta-Ontologie bezeichnet wird. [73] [75] Diese Sichtweise leugnet nicht, dass die bestehenden Einheiten weiter unterteilt werden können und in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen können. Diese Themen sind Fragen für die spezifischeren Wissenschaften, aber sie gehören nicht zur Ontologie im quineanischen Sinne.

Polykategorische Ontologien beschäftigen sich mit den Kategorien des Seins. Jede polykategorische Ontologie postuliert eine Reihe von Kategorien. Diese Kategorien sind ausschließlich und erschöpfend: Jede existierende Entität gehört zu genau einer Kategorie. [73] Ein aktuelles Beispiel für eine polykategorische Ontologie ist die Vier-Kategorien-Ontologie von EJ Lowe . [76] Die vier Kategorien sind Objekt, Art, Modus und Attribut ( object, kind, mode, attribute ). Die vierfache Struktur basiert auf zwei Unterscheidungen. Die erste Unterscheidung besteht zwischen substanziellen Entitäten (Objekte und Arten) und nicht-substanziellen Entitäten (Modi und Attribute). Die zweite Unterscheidung besteht zwischen individuellen Entitäten (Objekte und Modi) und universellen Entitäten (Arten und Attribute). Die Realität entsteht durch das Zusammenspiel von Entitäten, die verschiedenen Kategorien angehören: Individuelle Entitäten instanziieren universelle Entitäten, und nicht-substanzielle Entitäten charakterisieren substanzielle Entitäten. [76] [77]

Hierarchische Ontologien interessieren sich für den Grad der Fundamentalität der von ihnen postulierten Entitäten. Ihr Hauptziel ist es, herauszufinden, welche Entitäten fundamental sind und wie die nicht-fundamentalen Entitäten von ihnen abhängen. Der Begriff der Fundamentalität wird normalerweise im Sinne des metaphysischen Gründens ( metaphysical grounding ) definiert. [78] Fundamentale Entitäten unterscheiden sich von nicht-fundamentalen Entitäten, weil sie nicht in anderen Entitäten begründet sind. [73] [79] Beispielsweise wird manchmal angenommen, dass Elementarteilchen fundamentaler sind als die makroskopischen Objekte (wie Stühle und Tische), die sie bilden. Dies ist eine Behauptung über das Begründungsverhältnis zwischen mikroskopischen und makroskopischen Objekten. Schaffers Prioritätsmonismus ist eine neuere Form einer hierarchischen Ontologie. Er ist der Ansicht, dass es auf der fundamentalsten Ebene nur ein Ding gibt: die Welt als Ganzes. Diese These leugnet nicht unsere Intuition des gesunden Menschenverstands, dass die verschiedenen Objekte, denen wir in unseren alltäglichen Angelegenheiten begegnen, wie Autos oder andere Menschen, existieren. Sie bestreitet nur, dass diese Objekte die fundamentalste Form der Existenz haben. [80] Ein Beispiel für eine hierarchische Ontologie in der kontinentalen Philosophie stammt von Nicolai Hartmann . Er behauptet, dass die Realität aus vier Ebenen besteht: dem Unbelebten, dem Biologischen, dem Psychologischen und dem Geistigen. [81] Diese Ebenen bilden eine Hierarchie in dem Sinne, dass die höheren Ebenen von den niedrigeren Ebenen abhängen, während die niedrigeren Ebenen den höheren Ebenen gegenüber gleichgültig sind. [82]

Ding-Ontologien vs. Tatsachen-Ontologien

Ding-Ontologien ( thing ontologies ) und Tatsachen-Ontologien ( fact ontologies ) sind monokategorische Ontologien: Beide gehen davon aus, dass alle fundamentalen Entitäten derselben Kategorie angehören. Sie sind sich uneins darüber, ob diese Kategorie die Kategorie der Dinge oder der Tatsachen ist. [83] [84] [85] Ein Slogan für Tatsachenontologien stammt von Ludwig Wittgenstein: „Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge“. [86]

Eine Schwierigkeit bei der Charakterisierung dieses Streits besteht darin, zu klären, was Dinge und Fakten sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. Dinge werden üblicherweise mit den Eigenschaften und Relationen kontrastiert, die sie instanziieren. [87] Tatsachen hingegen werden oft dadurch charakterisiert, dass sie diese Dinge und Eigenschaften/Relationen als ihre Bestandteile haben. [88] Dies spiegelt sich in einer groben sprachlichen Charakterisierung dieses Unterschieds wider, bei der sich die Subjekte und Objekte einer Behauptung auf Dinge beziehen, während sich die Behauptung als Ganzes auf eine Tatsache bezieht. [89]

Der Reismus in der kontinentalen Philosophie ist eine Form der Ding-Ontologie. Franz Brentano entwickelte eine Version des Reismus in seiner späteren Philosophie. Er vertrat die Auffassung, dass es nur konkrete Dinge gibt. Dinge können in zwei Formen existieren: entweder als raum-zeitliche Körper oder als zeitliche Seelen. Brentano war sich der Tatsache bewusst, dass viele Ausdrücke des gesunden Menschenverstandes sich auf Entitäten zu beziehen scheinen, die keinen Platz in seiner Ontologie haben, wie Eigenschaften oder intentionale Objekte. Aus diesem Grund entwickelte er eine Methode, um diese Ausdrücke zu paraphrasieren und dadurch diese ontologischen Verpflichtungen zu vermeiden. [90]

DM Armstrong ist ein bekannter Verfechter der Tatsachenontologie. Er und seine Anhänger bezeichnen Tatsachen als Sachverhalte ( states of affairs ). [88] Sachverhalte sind die Grundbausteine seiner Ontologie: Sie haben Individuen und Universalien als ihre Bestandteile, aber sie sind primär in Bezug auf Individuen und Universalien. Sachverhalte haben eine ontologisch unabhängige Existenz, während „eigenschaftslose Individuen und nicht-instanziierte Universalien falsche Abstraktionen sind“. [88]

Bestandteil-Ontologien vs. Blob-Theorien

Bestandteil-Ontologien ( constituent ontologies ) und Blob-Theorien ( blob theories ), manchmal auch als relationale Ontologien bezeichnet, befassen sich mit der internen Struktur von Objekten. Bestandteil-Ontologien gehen davon aus, dass Objekte eine interne Struktur haben, die sich aus Bestandteilen zusammensetzt. Dies wird durch Blob-Theorien bestritten: Sie behaupten, dass Objekte strukturlose „Blobs“ sind. [87] [91] [68] [92]

Bündeltheorien sind Beispiele für Bestandteil-Ontologien. Bündeltheoretiker behaupten, dass ein Objekt nichts anderes ist als die Eigenschaften, die es „hat“. Von diesem Gesichtspunkt könnte ein normaler Apfel als ein Bündel von Rotheit, Rundheit, Süße usw. charakterisiert werden. Verfechter der Bündeltheorie sind sich nicht einig über die Natur der gebündelten Eigenschaften. Einige sind der Meinung, dass es sich bei diesen Eigenschaften um Universalien handelt, während andere behaupten, dass es Individuen sind, sogenannte „Tropen“. [87] [93]

Der Klassennominalismus ( class nominalism ) hingegen ist eine Form der Blob-Theorie. Klassennominalisten halten Eigenschaften für Klassen von Dingen. Eine Eigenschaft zu instanziieren bedeutet lediglich, ein Mitglied der entsprechenden Klasse zu sein. Eigenschaften sind also keine Bestandteile der Objekte, die sie haben. [87] [94]

Problem- und Begriffsgeschichte

Hinduistische Philosophie

Ontologie spielt auch eine Rolle in der Samkhya -Schule der hinduistischen Philosophie aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. [95] Die Samkhya-Philosophie betrachtet das Universum als aus zwei unabhängigen Realitäten bestehend: puruṣa (reines, inhaltsloses Bewusstsein) und prakṛti (Materie). Der Substanzdualismus zwischen Puruṣa und Prakṛti ist ähnlich, aber nicht identisch mit dem Substanzdualismus zwischen Geist und Körper, der nach den Werken Descartes im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen der westlichen philosophischen Tradition steht. [96] :845 Samkhya sieht den Geist als den subtilen Teil von prakṛti an. Er bestehe aus drei Fähigkeiten: dem Sinnesgeist (Manas), dem Intellekt ( Buddhi ) und dem Ego ( Ahaṁkāra ). Diese Fähigkeiten erfüllen verschiedene Funktionen, seien jedoch selbst nicht in der Lage, Bewusstsein zu erzeugen, das zu einer eigenständigen ontologischen Kategorie gehört und für das Puruṣa allein verantwortlich sei. [97] [96] Die Yoga -Schule stimmt mit der Samkhya-Philosophie in Bezug auf den grundlegenden Dualismus zwischen Puruṣa und Prakṛti überein, unterscheidet sich aber von Samkhyas atheistischer Position durch die Einbeziehung des Konzepts einer „persönlichen, aber im Wesentlichen inaktiven Gottheit“ oder eines „persönlichen Gottes“ ( Ishvara ). [98] [99] [100] [101] Diese beiden Schulen stehen im Gegensatz zum Advaita Vedanta , der eine strengen Form des Monismus verteidigt, indem er behauptet, dass die scheinbare Vielheit der Dinge eine Illusion ( Maya ) ist, die die wahre Einheit der Realität auf ihrer fundamentalsten Ebene ( Brahman ) verbirgt. [102] [103]

Altgriechisch

Obwohl der Begriff „Ontologie“ erst spät in der Geschichte der Philosophie eingeführt wurde, wird ihr Gegenstand – das Seiende als Seiendes – bereits in der Antike behandelt.

Die Philosophie Heraklits (um 520–460 v. Chr.) aus Ephesos zur Frage des Werdens und Seins stand im Gegensatz zu den Lehren des Parmenides (um 520–460 v. Chr.) aus Elea . Während Heraklit die Wandelbarkeit alles Seienden mit seinem Grundsatz Alles fließt betonte, vertrat Parmenides die These Unwandelbarkeit des Seins. [104]

Für Aristoteles (384–322 v. Chr.) hat die Metaphysik als „ Erste Philosophie “ zugleich die Aufgabe, „das Seiende, rein insofern es ist, und die demselben zukommenden Bestimmungen zu betrachten“. [105] Diese „Erste Philosophie“ bildet einen eigenen Teil seiner Metaphysik . „Seins-“ und „Gotteswissenschaft“ stehen dabei in einem polaren Zusammenhang.

Mittelalter

Die mittelalterliche Ontologie wurde stark von den Lehren des Aristoteles beeinflusst. Die Denker dieser Epoche griffen oft auf aristotelische Kategorien wie Substanz , Akt und Potenz oder Materie und Form zurück, um ihre eigenen Theorien zu formulieren. Wichtige Ontologen dieser Epoche sind Avicenna , Thomas von Aquin , Duns Scotus und Wilhelm von Ockham . [106] [107] [108]

Auch in der Philosophie des Thomas von Aquin (1225–1274) steht die Ontologie – bereits in expliziterer Form – der Lehre vom göttlichen Sein gegenüber, die aber nach wie vor zusammen die „reine“ oder „allgemeine“ Metaphysik ausmachen und gemeinsam die Grundlage der übrigen „metaphysisch“ genannten Disziplinen (Kosmologie, Psychologie etc.) darstellen. Grundlegend für die Ontologie von Thomas von Aquin ist seine Unterscheidung zwischen Essenz und Existenz : Alle Entitäten werden als zusammengesetzt aus Essenz und Existenz aufgefasst. [109] [110] [111] Die Essenz einer Sache ist das, was diese Sache ausmacht, sie bezeichnet die Definition dieser Sache. [112] Gott nimmt eine Sonderstellung ein, da er die einzige Entität ist, deren Essenz mit ihrer Existenz identisch ist. Aber für alle anderen, endlichen Entitäten gibt es eine reale Unterscheidung zwischen Essenz und Existenz. [113] Diese Unterscheidung zeigt sich z. B. in unserer Fähigkeit, die Essenz von einer Sache zu verstehen, ohne über deren Existenz Bescheid zu wissen. [114] Thomas versteht die Existenz als einen Akt des Seins , der die Potenz verwirklicht, die durch die Essenz gegeben wird. Unterschiedliche Sachen haben unterschiedliche Essenzen, die dem entsprechenden Akt des Seins unterschiedliche Grenzen auferlegen. [109] Die Paradigmenbeispiele für Essenz-Existenz-Komposita sind materielle Substanzen wie Katzen oder Bäume. Thomas nimmt Aristoteles Unterscheidung zwischen Materie und Form auf, indem er behauptet, dass die Essenz materieller Sachen, im Gegensatz zur Essenz immaterieller Sachen wie Engel, die Zusammensetzung ihrer Materie und Form ist. [109] [115] So wäre zum Beispiel die Essenz einer Marmorstatue die Zusammensetzung des Marmors (ihre Materie) und die Gestalt, die sie hat (ihre Form). Form ist universell, da Substanzen, die aus unterschiedlicher Materie bestehen, die gleiche Form haben können. Die Formen einer Substanz können in substanzielle und akzidentelle Formen unterteilt werden. Eine Substanz kann eine Änderung einer akzidentellen Form überleben, hört jedoch bei einer Änderung einer substanziellen Form auf zu existieren. [109]

Neuzeit

In der Neuzeit wird die Ontologie zunehmend als eigenständiges Gebiet der Philosophie betrachtet. [108] [116] Viele ontologische Theorien dieser Zeit waren rationalistisch in dem Sinne, dass sie die Ontologie weitgehend als eine deduktive Disziplin betrachteten, die von einer kleinen Menge erster Prinzipien oder Axiome ausgeht, eine Position, die am besten von Baruch Spinoza und Christian Wolff verkörpert wurde. Dieser Rationalismus in der Metaphysik und Ontologie wurde von Immanuel Kant entschieden zurückgewiesen, der darauf bestand, dass viele auf diese Weise zustande gekommene Behauptungen abzulehnen sind, da sie über jede mögliche Erfahrung hinausgehen, die sie rechtfertigen könnte. [117] [118]

Bei Benedictus Pererius (1535–1610) beginnen sich zu Anfang des 17. Jahrhunderts „Seins-“ und „Gotteswissenschaft“ zu verselbständigen und werden als zwei verschiedene Wissenschaften nebeneinander geordnet: Erste Philosophie und allgemeine Wissenschaft auf der einen, Metaphysik im Sinne von Theologie auf der anderen Seite.

Goclenius (1547–1628) unterscheidet die Ontologie als „philosophia de ente“ aufgrund der Beziehung ihres Objekts zur Materie von der „scientia transnaturalis“ als Lehre von Gott und den Engeln. [119] Micraelius (1597–1658) bringt diese Spaltung für die Schulphilosophie des 17. Jahrhunderts exemplarisch zum Ausdruck. Er unterteilt die Metaphysik in eine „allgemeine, in der das Seiende in seinem abstraktesten Sinne und in völliger Indifferenz betrachtet wird“ und in eine „besondere Metaphysik, in der das Seiende in jenen Arten von Substanzen betrachtet wird, die von jeglicher Materie abgetrennt sind, wie es Gott, die Engel und die abgetrennte Seele sind“. [120] Der als „erste Philosophie“ aufgefasste Teil der Metaphysik erscheint bei ihm jetzt als die eigentliche Fortsetzung der „metaphysica generalis“, während die „theologia naturalis“ auf einen Bestandteil der „metaphysica specialis“ reduziert wird.

Bei Johannes Clauberg (1622–1665) bekommt die Ontologie als „metaphysica generalis“ einen umfassenden Status, der in gewisser Weise auch die „natürliche Theologie“ übergreift. Bei Leibniz erscheint diese dann als die „Wissenschaft vom Denkbaren ganz allgemein, insofern es ein solches ist“. [121]

René Descartes ontologische Unterscheidung zwischen Geist und Körper ist einer der einflussreichsten Teile seiner Philosophie. [122] [118] Seiner Ansicht nach ist der Geist eine denkende Sache , während der Körper eine ausgedehnte Sache ist. Denken und Ausdehnung sind zwei Attribute , die jeweils in verschiedenen Seinsmodi auftreten. Zu den Modi des Denkens gehören Urteile, Zweifel, Willensäußerungen, Empfindungen und Emotionen, während die Gestalten materieller Dinge Modi der Ausdehnung sind. [123] Modi haben einen geringeren Realitätsgrad, da sie für ihre Existenz von einer Substanz abhängen. [124] Substanzen hingegen können eigenständig existieren. [123] Descartes Substanzdualismus behauptet, dass jede endliche Substanz entweder eine denkende Substanz oder eine ausgedehnte Substanz ist. [125] [126] Diese Position bedeutet nicht, dass Geist und Körper tatsächlich voneinander getrennt sind , was der Intuition widersprechen würde, dass wir sowohl einen Körper als auch einen Geist haben. Stattdessen impliziert sie, dass Geist und Körper zumindest prinzipiell voneinander getrennt werden können , da sie unterschiedliche Substanzen sind und daher zu einer unabhängigen Existenz fähig sind. [122] [127] Ein seit langem vorliegendes Problem für den Substanzdualismus bestand seit seiner Gründung darin, zu erklären, wie Geist und Körper kausal miteinander interagieren können, wie sie es offenbar tun, wenn ein Wille die Bewegung eines Arms bewirkt oder wenn Licht, das auf die Netzhaut fällt, einen visuellen Eindruck hervorruft. [122]

Baruch Spinoza ist bekannt für seinen Substanzmonismus : die These, dass nur eine Substanz existiert. [128] [118] Er bezeichnet diese Substanz als „Gott oder Natur“ und betont damit sowohl seinen Pantheismus als auch seinen Naturalismus . [129] Diese Substanz hat unendlich viele Attribute, die er definiert als das, „was der Intellekt von der Substanz als deren Essenz wahrnimmt“. [130] Von diesen Attributen sind nur zwei für den menschlichen Geist zugänglich: Denken und Ausdehnung. Modi sind Eigenschaften einer Substanz, die aus ihren Attributen folgen und daher nur eine abhängige Form der Existenz haben. [131] Spinoza sieht alltägliche Sachen wie Steine, Katzen oder uns selbst als bloße Modi an und wendet sich damit gegen die traditionelle aristotelische und cartesianische Auffassung, sie als Substanzen zu kategorisieren. [132] Modi bilden deterministische Systeme, in denen die verschiedenen Modi als Ursache und Wirkung miteinander verbunden sind. [128] Jedes deterministische System entspricht einem Attribut: eines für ausgedehnte Sachen, eines für denkende Sachen usw. Kausale Beziehungen finden nur innerhalb eines Systems statt, während die verschiedenen Systeme parallel laufen, ohne kausal miteinander zu interagieren. [132] Spinoza nennt das System der Modi Natura naturata ("geschaffene Natur") und stellt ihm Natura naturans ("schöpferische Natur"), die für die Modi verantwortlichen Attribute, gegenüber. [133] Alles in Spinozas System ist notwendig: Es gibt keine kontingenten Entitäten. Dies ist so, weil die Attribute selbst notwendig sind und weil das System der Modi aus ihnen folgt. [128]

Die endgültige Spaltung von Ontologie als übergreifender Metaphysik („metaphysica generalis“) und natürlicher Theologie (reduziert auf „metaphysica specialis“) wird schließlich von Christian Wolff (1679–1754) vollzogen. Bei ihm ist die Ontologie als „Erste Philosophie“ die Wissenschaft vom Seienden im Allgemeinen. Sie hat die Aufgabe, „durch begrifflich begründete Deduktion alle jene Bestimmungen (Prädikate) zu explizieren, die den Seienden als solchen zukommen können und die damit von höchster Allgemeinheit sind“. [134] Er sieht sie als Teil der Metaphysik neben der Kosmologie, der Psychologie und der natürlichen Theologie. [135] [136] [137] Nach Wolff ist sie eine deduktive Wissenschaft, die a priori erkennbar ist und auf zwei Grundprinzipien beruht: dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ("es kann nicht sein, dass dieselbe Sache ist und nicht ist") und dem Satz vom zureichenden Grund ("nichts existiert ohne einen zureichenden Grund dafür, warum es existiert anstatt nicht zu existieren"). [135] [118] Seiende werden durch ihre Bestimmungen oder Prädikate definiert, die keinen Widerspruch beinhalten können. Es gibt drei Arten von Bestimmungen: Essentialia , Attribute und Modi . [135] Essentialia definieren die Natur eines Seienden und sind daher notwendige Eigenschaften dieses Seienden. Attribute sind Bestimmungen, die aus Essentialia folgen, und sind ebenso notwendig, im Gegensatz zu Modi , die lediglich kontingent sind. Wolff versteht Existenz nur als eine Bestimmung unter anderen, die einem Seienden fehlen kann. [136] Die Ontologie interessiert sich für das Sein im Ganzen, nicht nur für das wirkliche Sein. Aber alle Seiende, ob wirklich existierend oder nicht, haben einen zureichenden Grund. [117] Der zureichende Grund für Sachen ohne wirkliche Existenz besteht in allen Bestimmungen, die den essentiellen Charakter dieser Sache ausmachen. Wolff bezeichnet dies als „Grund des Seins“ und kontrastiert es mit einem „Grund des Werdens“, der erklärt, warum manche Dinge tatsächlich existieren. [136]

Kant (1724–1804) kritisiert die Ontologie als eine Disziplin, die ihren „stolzen Namen“ unrechtmäßig trägt und „sich anmaßt, von Dingen überhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben“, während doch „der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu antizipieren“. Deshalb muss der Anspruch der bisherigen Ontologie „dem bescheidenen, einer blossen Analytik des reinen Verstandes, Platz machen“. [138] Diese „Wissenschaft von den allgemeinsten Begriffen und Grundsätzen aller natürlichen und sittlichen Dinge überhaupt, ohne Objekte anzunehmen, die gegeben wären […] berührt nicht das Übersinnliche“. Sie „wird Transzendental-Philosophie genannt, weil sie Bedingungen und ersten Elemente aller unserer Erkenntnis a priori enthält“. [139]

Für Hegel (1770–1831) hat zwar die ehemalige Metaphysik durch die kritische Philosophie „ihre Endschaft erreicht“. [140] Da aber „ein gebildetes Volk ohne Metaphysik“ wie ein „Tempel ohne Allerheiligstes“ sei, [141] versucht Hegel, diese in seiner Seins- und Wesenslogik kritisch wiederherzustellen.

Der – vor allem in England und Frankreich verbreitete – empiristisch orientierte Materialismus des 17. und 18. Jh. weist Wolffs ontologisches System zurück. Für Ludwig Feuerbach (1804–1872), der den Materialismus in Deutschland als Gegenpol zur spekulativen Philosophie Hegels rezipiert, ist der „objektiv begründete Anfang, die wahre Basis der Philosophie, die Natur“. [142] Der Versuch, „das Seiende als solches“ abzuleiten, erscheint ihm erkenntnistheoretisch gesehen undurchführbar. Denn das „Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken. Sein ist aus sich und durch sich – Sein wird nur durch Sein gegeben –, Sein hat seinen Grund in sich“. [143]

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist größtenteils durch die Ablehnung von Hegels spekulativ- dialektischem System gekennzeichnet. Die Ontologie wird mit einem Tabu belegt. Dominante Richtungen dieser Zeit sind der Positivismus und die Lebensphilosophie , die beide durch den Neukantianismus beeinflusst wurden.

Arthur Schopenhauer war ein Befürworter des metaphysischen Voluntarismus : [144] Er sieht den Willen als die zugrundeliegende und letzte Wirklichkeit an. [145] Die Wirklichkeit als Ganzes besteht nur aus einem Willen, der mit dem kantischen Ding an sich gleichgesetzt wird. Wie das kantische Ding an sich existiert der Wille außerhalb von Raum und Zeit. Aber im Gegensatz zum Kantischen Ding an sich hat der Wille eine erfahrungsmäßige Komponente: Er tritt auf in Form von Streben, Begehren, Fühlen usw. [146] [147] Die Vielfalt der Dinge, denen wir in unseren alltäglichen Erfahrungen begegnen, wie Bäume oder Autos, sind bloße Erscheinungen, die keine vom Beobachter unabhängige Existenz haben. Schopenhauer bezeichnet sie als Objektivationen des Willens. Diese Objektivationen erfolgen in verschiedenen „Schritten“, die den platonischen Ideen entsprechen. [148] Alle Objektivationen haben ihren Grund im Willen. Diese Begründung ist durch das principium individuationis bestimmt, das es ermöglicht, dass eine Vielzahl von in Raum und Zeit verteilten Einzeldingen in dem einen Willen gründen. [149]

20. Jahrhundert

Vorherrschende Ansätze zur Ontologie im 20. Jahrhundert waren die Phänomenologie, die Sprachanalyse und der Naturalismus. Die phänomenologische Ontologie , wie sie von Edmund Husserl und Martin Heidegger vertreten wurde, stützt sich für ihre Methode auf die Beschreibung von Erlebnissen. Die Sprachanalyse weist der Sprache eine zentrale Rolle für die Ontologie zu, wie z. B. in Rudolf Carnaps These, dass der Wahrheitswert von Existenzbehauptungen von dem sprachlichen Rahmen abhängt, in dem sie gemacht werden. Der Naturalismus räumt den Naturwissenschaften eine herausragende Stellung in Bezug darauf ein, ontologische Behauptungen zu finden und zu bewerten. Diese Position zeigt sich in Quines Methode der Ontologie, bei der die ontologischen Verpflichtungen wissenschaftlicher Theorien analysiert werden. [118] [108] Außerdem findet in der Neuscholastik ( Hans Driesch (1867–1941), Erich Becher (1882–1929) und Aloys Wenzl (1887–1967)) eine Auseinandersetzung mit der von Aristoteles geprägten Thomistischen System-Konzeption statt.

Phänomenologische Ontologie

Edmund Husserl sieht die Ontologie als eine Wesenswissenschaft . [108] Die Wesenswissenschaften werden den Tatsachenwissenschaften gegenübergestellt: Erstere sind a priori erkennbar und bilden die Grundlage für letztere, die a posteriori erkennbar sind. [118] [150] Die Ontologie als Wesenswissenschaft interessiert sich nicht für die wirklichen Tatsachen , sondern für die Wesenheiten selbst, ob sie Instanzen haben oder nicht . [151] Husserl unterscheidet zwischen formaler Ontologie , die das Wesen der Objektivität im Allgemeinen untersucht, [152] und regionalen Ontologien , die regionale Wesenheiten erforscht, die allen zur Region gehörenden Seienden gemeinsam sind. [108] Regionen entsprechen den höchsten Gattungen konkreter Seiender: materielle Natur, persönliches Bewusstsein und zwischenmenschlicher Geist. [153] [154] Husserls Methode zum Studium der Ontologie und der Wesenswissenschaften im Allgemeinen wird als eidetische Variation bezeichnet. [150] Sie besteht darin, sich ein Objekt der zu untersuchenden Art vorzustellen und dessen Merkmale zu variieren. [155] Das veränderte Merkmal ist für diese Art unwesentlich , wenn das Objekt seine Veränderung überleben kann, ansonsten gehört es zum Wesen der Art . Zum Beispiel bleibt ein Dreieck ein Dreieck, wenn eine seiner Seiten verlängert wird, aber es hört auf, ein Dreieck zu sein, wenn eine vierte Seite hinzugefügt wird. In der regionalen Ontologie wird diese Methode auf die Wesenheiten angewendet, die den höchsten Gattungen entsprechen. [156]

Im Mittelpunkt der Philosophie von Martin Heidegger steht der Begriff der ontologischen Differenz : die Differenz zwischen dem Sein als solchem und bestimmten Seienden. [157] [158] Er wirft der philosophischen Tradition vor, diese Unterscheidung vergessen zu haben, was zu dem Fehler geführt habe, das Sein als solches als eine Art von höchstem Seienden zu verstehen, etwa als „Idee, energeia, Substanz, Monade oder Wille zur Macht“. [157] [108][159] Heidegger versucht, diesen Fehler in seiner eigenen „Fundamentalontologie“ zu korrigieren, indem er sich stattdessen auf den Sinn des Seins konzentriert, ein Projekt, das der zeitgenössischen Meta-Ontologie verwandt ist. [160] [161] Eine Methode, um dies zu erreichen, besteht darin, den Menschen, oder das Dasein , in Heideggers Terminologie, zu studieren. [118] Der Grund dafür ist, dass wir bereits ein ontologisches Vorverständnis des Seins haben, das die Art und Weise beeinflusst, wie wir die Welt erleben. Die Phänomenologie kann verwendet werden, um dieses implizite Verständnis explizit zu machen, aber sie muss von der Hermeneutik begleitet werden, um Verzerrungen aufgrund der Seinsvergesslichkeit zu vermeiden. [157] In seiner späteren Philosophie versuchte Heidegger, die „Geschichte des Seins“ zu rekonstruieren, um zu zeigen, wie die verschiedenen Epochen der Philosophiegeschichte von unterschiedlichen Seinsvorstellungen beherrscht wurden. [162] Sein Ziel ist es, die ursprüngliche Erfahrung des Seins wiederzugewinnen, die im frühen griechischen Denken vorhanden war und von späteren Philosophen verdeckt wurde.[159]

Sprachanalyse

Rudolf Carnap vertrat die Ansicht, dass der Wahrheitswert ontologischer Aussagen über die Existenz von Entitäten von dem sprachlichen Rahmen abhängt, in dem diese Aussagen gemacht werden: Sie sind intern zu dem Rahmen. [163] [108] Als solche sind sie oft trivial, da sie nur von den Regeln und Definitionen in diesem Rahmen abhängen. Beispielsweise folgt es analytisch aus den Regeln und Definitionen innerhalb des mathematischen Rahmens, dass Zahlen existieren. [164] Das Problem, das Carnap bei traditionellen Ontologen sah, ist, dass sie versuchen, rahmenunabhängige oder externe Aussagen darüber zu machen, was wirklich der Fall ist. [118] [165] Solche Aussagen sind bestenfalls pragmatische Überlegungen darüber, welcher Rahmen zu wählen ist, und schlimmstenfalls schlichtweg sinnlos, laut Carnap. [166] So gibt es z. B. keine Tatsache dazu, ob der Realismus oder der Idealismus wahr ist, ihre Wahrheit hängt vom gewählten Rahmen ab. [167] Die Aufgabe der Philosophen besteht nicht darin, herauszufinden, welche Dinge an sich existieren, sondern im „conceptual engineering“: interessante Rahmen zu schaffen und die Konsequenzen ihrer Annahme zu erforschen. [164] [163] Die Wahl des Rahmens richtet sich nach praktischen Überlegungen wie Zweckmäßigkeit oder Fruchtbarkeit, da es keinen rahmenunabhängigen Wahrheitsbegriff gibt. [168]

Naturwissenschaftliche Ontologie

Der Begriff der ontologischen Verpflichtung ( ontological commitment ) spielt eine zentrale Rolle in Willard Van Orman Quines Beiträgen zur Ontologie. [169] [170] Eine Theorie ist ontologisch zu einer Entität verpflichtet, wenn diese Entität existieren muss, damit die Theorie wahr sein kann. [171] Quine war der Ansicht, dass dies am besten durch die Übersetzung der betreffenden Theorie in die Prädikatenlogik erster Stufe bestimmt werden kann. Von besonderem Interesse bei dieser Übersetzung sind die logischen Konstanten, die als Existenzquantoren bezeichnet werden und deren Bedeutung Ausdrücken wie „es existiert...“ oder „für einige...“ entspricht. Sie werden verwendet, um die Variablen in dem Ausdruck zu binden, der dem Quantor folgt. [172] Die ontologischen Verpflichtungen der Theorie entsprechen dann den durch Existenzquantoren gebundenen Variablen. [173] Dieser Ansatz ist in Quines berühmtem Diktum zusammengefasst, dass „zu sein bedeutet, der Wert einer gebundenen Variable zu sein“. [174] Diese Methode allein reicht für die Ontologie nicht aus, da sie auf eine Theorie angewiesen ist, um zu ontologischen Verpflichtungen zu führen. Quine schlug vor, dass wir unsere Ontologie auf unsere beste wissenschaftliche Theorie gründen sollten. [171] Verschiedene Anhänger von Quines Methode entschieden sich dafür, sie auf verschiedene Bereiche anzuwenden, beispielsweise auf „alltägliche Begriffsvorstellungen, die in natürlicher Sprache ihren Ausdruck finden“. [175] [176]

Einen anderer Ansatz für eine allgemeine naturwissenschaftliche Ontologie, die sich an den Erkenntnissen der Einzelwissenschaften orientiert, vermittelt das Modell der emergenten selbstorganisierten Prozesse und Systeme. In diesem Modell werden die Prozesse der Welt auf einen einheitlichen Grundprozess abgebildet, der vom Urknall über die Entwicklung des Lebens, die Funktionsweise des Gehirns bis hin zu den Prozessen der menschlichen Gesellschaft wirkt: Aus Elementen, die untereinander Wechselwirkungen haben, entstehen von selbst und meist spontan Systeme mit neuen Strukturen, Eigenschaften und Fähigkeiten. [177] Abhängig vom Anwendungsbereich ist dieses allgemeine Modell auch unter den Bezeichnungen Komplexitätstheorie , Evolution , Synergetik , Holismus , Monismus , Symbiose , Autopoiesis , Spontane Sozialordnung und Unsichtbare Hand des Marktes bekannt.

Alte und neue Ontologie

Unter alter Ontologie versteht man die hauptsächlich von Parmenides vertretene Richtung der Philosophie. Da diese Lehre das Sein verabsolutierte und das Nichts als undenkbar bezeichnete, wird solche Auffassung gern als positivistisch bezeichnet. Gegen solche Einstellung ist der Vorwurf des Szientismus erhoben worden. Die alte Ontologie ist auf der naturphilosophischen und kosmologischen Überzeugung der Unwandelbarkeit des Kosmos bzw. des Sternenhimmels entstanden, siehe Mechanistisches Weltbild . [178] Nach Georgi Schischkoff beschränkte die alte Ontologie den Begriff der Realität auf Materialität . Das zeitlos Allgemeine und Unwandelbare galt in der alten Ontologie als Sein höherer Ordnung, ja als das allein wahre Sein. Die neue Ontologie hat einen umfassenderen Realitätsbegriff, der sich auf eine Stufenordnung der realen Welt bezieht. [104] Nach Nicolai Hartmann hat sich gerade das, was einst als Reich der Vollkommenheit galt, das Reich der Wesenheiten, deren schwache und unvollkommene Abbilder die empirisch wahrnehmbaren Dinge sind, als das Reich des unvollständigen Seins erwiesen, das nur in der Abstraktion gebildet werden konnte. Dies sei der vielleicht greifbarste Gegensatz zwischen neuer und alter Ontologie. [179]

Nicolai Hartmann ist ein wichtiger Vertreter der neuen Ontologie. Er interpretiert die Ontologie als Aristoteles Wissenschaft vom Seienden als Seienden: die Wissenschaft von den allgemeinsten Merkmalen von Seienden, gewöhnlich als Kategorien bezeichnet, und von den Beziehungen zwischen ihnen. [180] [181] [182] Laut Hartmann sind die allgemeinsten Kategorien Seinsmomente (Dasein und Sosein), Seinsweisen (Realität und Idealität) und Seinsmodi (Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit). Jedes Seiende hat sowohl Dasein als auch Sosein . [183] Realität und Idealität sind dagegen zwei disjunkte Kategorien: Jedes Seiende ist entweder real oder ideal. Ideale Seiende sind universell, wiederholbar und immer vorhanden, während reale Seiende individuell, einzigartig und zerstörbar sind. [184] Zu den idealen Seienden gehören mathematische Objekte und Werte. [185] Die Seinsmodi werden in die absoluten Modalitäten (Wirklichkeit und Unwirklichkeit) und die relativen Modalitäten (Möglichkeit, Unmöglichkeit und Notwendigkeit) unterteilt. Die relativen Modalitäten sind relativ in dem Sinne, dass sie von den absoluten Modalitäten abhängen: etwas ist möglich, unmöglich oder notwendig, weil etwas anderes wirklich ist. Hartmann behauptet, dass die Realität aus vier Ebenen besteht (unbelebt, biologisch, psychologisch und geistig), die eine Hierarchie bilden. [81] [82]

Kritik

Kritische Beschreibung von Ontologie in der Systemtheorie Niklas Luhmanns

Auf dem Gebiet der systemtheoretischen Forschung beschäftigte sich Niklas Luhmann mit dem Begriff der Ontologie in dessen historischen und gegenwärtigen Kontexten zu einer möglichen Beschreibung der modernen Gesellschaft. Dabei wird das Verständnis von Ontologie, auf die für die Systemtheorie typische Weise, mit einer binären Unterscheidungsstruktur eingegrenzt:

„Als Ontologie wollen wir das Resultat einer Beobachtungsweise bezeichnen, die von der Unterscheidung Sein/Nichtsein ausgeht und alle anderen Unterscheidungen dieser Unterscheidung nachordnet.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft [186]

Luhmann arbeitete, entsprechend diesem Zitat, mit einem Beobachtungsverfahren, das er dem Formenkalkül von Georg Spencer-Brown ( Gesetze der Form ) entnahm und für seine eigene Theorie modifizierte. Zwei zur Unterscheidung gegebene Werte erfordern die Bezeichnung von einem der beiden, wodurch das Ausblenden des jeweiligen anderen erfolgt. Der ausgeblendete Wert steht als konstitutive Bedingung des bezeichneten Wertes weiterhin bereit, wie z. B. für ein Reentry , womit der Wiedereintritt einer Unterscheidung in das bereits Unterschiedene gemeint ist. Bei der Anwendung dieses Verfahrens auf die ontologische Beobachtung in der Form Sein/Nichtsein entsteht eine Paradoxie. Das Nichts wird als ein Etwas bezeichnet was nicht ist. Dieser Umstand zwingt Folgeoperationen von vorne herein auf die Seite des Seins. Das Nichts stellt somit keinen tatsächlichen Eigenwert, sondern verhilft dem Sein funktional lediglich zur uneingeschränkten Geltung. Operativ ist es deswegen nicht weiter verwendbar, denn weder durch dessen Bezeichnung noch dessen Nichtbezeichnung geht etwas verloren. Es konsumiert sich sozusagen selbst, oder anders gesagt, die Reflexion fügt nichts Eigenes zur Wissensherstellung hinzu. [187] [188]

Luhmann verstand ontologisches Denken, weit über eine geisteswissenschaftliche Bedeutung hinausgehend, auch als wesentlichen Bestandteil alltäglicher und gesellschaftlich relevanter Kommunikation. In der historischen Entwicklung sah er einen Umbruch der Gesellschaft von einer „stratifikatorischen Differenzierung“ zu einer „funktionalen Differenzierung“. [189] Im Zuge einer Analyse sich wandelnder gesellschaftlicher Semantik (Selbstbeschreibung) und der damit verbundenen Bewegung von universialistischen zu relativistischen Sehweisen, gelangte er zur Auffassung der Notwendigkeit, das ontologische Schema durch neue Begrifflichkeiten, die des „Beobachters“ und dem der „Beobachtung“, zu ersetzen. [190]

„Jetzt wird die Unterscheidung Sein/Nichtsein als fundierende Unterscheidung (primary distinction) ersetzt, und zwar ontologisch völlig unplausibel ersetzt durch die Unterscheidung von innen und außen oder Selbstreferenz und Fremdreferenz des Beobachters. Denn erst muß, nach der neuen Version, ein Beobachter erzeugt sein, bevor er die Unterscheidung Sein/Nichtsein anwenden kann.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft Seite 911

So gesehen wäre in einer modernen Gesellschaft keine konkurrenzlose Wahrheit mehr erreichbar. Während in den vormodernen Gesellschaften, mit ihrer Stände- oder Kastenordnung eine stabile Systemkonsistenz mit zuverlässigen Machtverhältnissen (z. B. durch Anerkennung des Geburtsadels) gewährleistet war, wird nun in jedem Teilsystem eine eigene Leitunterscheidung (Code) [191] erzeugt, z. B. in der Wirtschaft mit der Differenz bezahlen/nicht bezahlen [192] in der Politik Macht/Opposition [193] oder in der Wissenschaft Wahrheit/Unwahrheit. [194]

Aber auch in der systemtheoretischen Beschreibung von Sinn [195] wird deutlich, wie Luhmann mit konstruktivistischen Argumenten ontologische Geltungsansprüche in Frage stellt.

„Es ist eine Selbstillusionierung sinnkonstituierender Systeme, wenn sie meinen, zeitüberdauernde Identitäten habe es immer schon gegeben und werde es weiterhin geben, und man könne sich daher auf sie wie auf Vorhandenes beziehen. Alle Orientierung ist Konstruktion, ist von Moment zu Moment reaktualisierte Unterscheidung.“

Niklas Luhmann : Die Gesellschaft der Gesellschaft Seite 44/45

Hierbei konfrontiert er die Möglichkeit einer ontologischen Seins-Setzung mit deren Umdeutung in prozessual erzeugte, und zeitlich bedingte Operationen, deren Fortbestand nur noch durch autopoietische Systembildungen gewährleistet und durch im System erzeugte Rekursionen fortgesetzt werden können. Auch Systeme selbst können nicht aus sich heraus bestehen, sondern nur aus operativen Unterscheidungen wie System/Umwelt. [196]

Verbindung zu anderen Wissenschaften

Die Philosophie versteht unter Ontologie die Grundstrukturen der Wirklichkeit und nimmt dabei in Anspruch, ein allgemeingültiges Werkzeug bereitzustellen, um die Welt verstehen zu können. Es ist also verständlich, dass der Begriff Ontologie oder Synonyme dieses Begriffs in anderen Wissenschaften ebenfalls verwendet werden.

Etabliert hat sich der Begriff in der Informatik und dort z. B. in den Gebieten Semantic Web und Verstehen natürlicher Sprache . In anderen Wissenschaften ist der Begriff Ontologie weniger stark etabliert, wird aber dennoch gelegentlich verwendet, z. B. in Sprachwissenschaft , Literaturwissenschaft , Psychologie [197] [198] und Mathematik . Im Unterschied zur Philosophie bezieht sich der Ontologiebegriff dann aber auf ein begrenztes Themengebiet oder ein spezifisches Subjekt oder Objekt.

Der Plural Ontologien wird in der Philosophie für die Ontologien verschiedener Philosophen verwendet, von denen in der Regel jede für sich aber Allgemeingültigkeit beansprucht. In den anderen Wissenschaften dagegen, bezieht sich der Plural Ontologien auf verschiedene Ausschnitte der Wirklichkeit. ZB verschiedene Wissensgebiete, verschiedene Personen und deren jeweiliges Weltbild.

Inhaltlich besteht eine begriffliche Nähe der Ontologie zur Systemtheorie und zur Kybernetik , die sich ebenfalls mit Strukturen der Wirklichkeit beschäftigen, wenn auch stärker mit deren quantitativen Aspekten und dynamischen Prozessen.

Auch das mathematische Gebiet der Formalen Begriffsanalyse , beschäftigt sich mit dem Ordnen von Gegenständen und ihren Merkmalen in einer Struktur. Ontologien im Sinne der Informatik lassen sich mit den Mitteln der Formalen Begriffsanalyse aus der Mathematik formal beschreiben.

Entsprechungen in anderen Kulturen

Der Ansatz der asiatischen Philosophie, die Wirklichkeit mit einer gedanklichen Grundstruktur zu unterlegen, unterscheidet sich stark von der westlichen Ontologie. Er richtet sich stärker an Beziehungen, Prozessen und Kreisläufen aus und stellt Dinge und ihre Eigenschaften als vergänglich in den Hintergrund. Ob dieser Ansatz ebenfalls unter den Oberbegriff Ontologie gefasst werden soll, ist umstritten.

 • Pro wird argumentiert, dass es ebenfalls darum geht, die Wirklichkeit durch eine gedankliche Grundstruktur greifbar zu machen.
 • Kontra wird argumentiert, dass der Begriff Ontologie aus dem Griechischen stammt und damit fest mit der westlichen Philosophie und deren Vorstellungen verknüpft ist. Auch wird die asiatische Philosophie häufig gleichgesetzt mit der Form, in der sich in westlichen esoterischen Kreisen auf sie bezogen wird.

Zu den Grundstrukturen östlicher Philosophie siehe Wuji , Yin und Yang , Fünf-Elemente-Lehre , Daodejing , Laozi und mit Einschränkungen auch die Acht Trigramme .

Allerdings wird die Konzentration auf Dinge und Eigenschaften durchaus auch in Zweigen der abendländischen Philosophie kritisiert. Siehe hierzu Prozessphilosophie .

Vermutlich finden sich auch in weiteren Kulturen Grundstrukturen der Erkenntnis, bei denen man darüber diskutieren kann, ob sie eine Ontologie darstellen, und die sich dabei deutlich vom abendländischen Ontologie-Verständnis unterscheiden.

Siehe auch

Literatur

Siehe auch Literatur zu Metaphysik .

Ältere und moderne Klassiker

 • Thomas von Aquin: Über Seiendes und Wesenheit. De ente et essentia . Lateinisch-Deutsch, mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Meiner, Hamburg 1988, ISBN 3-7873-0771-0 .
 • Ernst Bloch : Tübinger Einleitung in die Philosophie . Suhrkamp, Frankfurt am Main, neue erweiterte Ausgabe (!) 1970, DNB 456137513 . (identisch mit Gesamtausgabe Band 13)
 • Georg Lukács : Ontologie – Marx. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Die Ontologischen Grundprinzipien bei Marx . 1972, DNB 730293432 .
 • Heinrich Rombach : Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit. 2., unveränderte Auflage. Freiburg i.Br./ München 1988, ISBN 3-495-47637-7 .

Systematische Darstellungen und Handbücher

 • Artikel „Ontologie“ in:
  • Ritter/Gründer/Gabriel (Hrsg.): HWPh .
  • Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie.
  • Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften.
 • David Malet Armstrong : Universals: an opinionated introduction. Westview 1989, ISBN 0-8133-0772-4 Zugleich eine sehr klare Einführung in Grundprobleme der systematischen Ontologie.
 • Hans Burkhardt, Barry Smith (Hrsg.): Handbook of Metaphysics and Ontology . Philosophica Analytica, München 1991, ISBN 3-88405-080-X .
 • Jan Faye, Uwe Scheffler, Max Urchs: Things, Facts and Events . Rodopi 2000, ISBN 90-420-1533-0 .
 • Reinhardt Grossmann: Die Existenz der Welt. Eine Einführung in die Ontologie. 2. Auflage. ontos, Frankfurt 2004, ISBN 3-937202-38-2 .
 • John Heil: From an ontological point of view. Oxford University Press, Oxford 2005, ISBN 0-19-925974-7 .
 • Michael Loux: Metaphysics – A Contemporary Introduction. 3. Auflage. London 2006.
 • EJ Lowe : A Survey of Metaphysics. Oxford 2002.
 • Uwe Meixner : Einführung in die Ontologie . Wissenschaftl. Buchges., Darmstadt 2004, ISBN 3-534-15458-4 .
 • Edmund Runggaldier , Christian Kanzian : Grundprobleme der analytischen Ontologie . Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-99493-X .
 • Benjamin Schnieder: Substanzen und (ihre) Eigenschaften. Eine Studie zur analytischen Ontologie . de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 3-11-018155-X .
 • Erwin Tegtmeier: Grundzüge einer kategorialen Ontologie. Dinge, Eigenschaften, Beziehungen, Sachverhalte . Alber, Freiburg/ München 1992, ISBN 3-495-47722-5 .
 • Jan Urbich, Jörg Zimmer (Hg.): Handbuch Ontologie . Metzler, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-476-04637-6 .
 • Béla Weissmahr : Ontologie. 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1991, ISBN 3-17-011775-0 .

Zur Geschichte der Ontologie

 • Kevin Mulligan : A History of Early Analytic Metaphysics. In: Steven D. Hales (Hrsg.): Analytic Philosophy: Classic Readings. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, Cal. 2002, ISBN 0-534-51277-1 , S. 83 ff.
 • Walter Pagel : Paracelsus, van Helmont, Virchow und die Wandlungen im ontologischen Krankheitsbegriff. In: Virchows Archiv für pathologische Anatomie. Band 363, 1974, S. 183–211.

Weblinks

Commons : Ontology – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Ontologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Thomas Hofweber: Logic and Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 2. a b c d Mario Bunge, Martin Mahner: Über die Natur der Dinge, Hirzel 2004.
 3. I. Prigogine: Vom Sein zum Werden, Piper 1992.
 4. Jacobus Lorhardus: Theatrum philosophicum. Ogdoas Scholastica continens Diagraphen Typicam artium: Grammatices (Latinae, Graecae), Logices, Rhetorices, Astronomices, Ethices, Physices, Metaphysices, seu Ontologiae, 1. A. Sangalli 1606, hier 2. A. Basel; vgl. Joseph S. Freedman: Deutsche Schulphilosophie im Reformationszeitalter (1500–1650). Ein Handbuch für den Hochschulunterricht, Münster, MAKS 1985; Jean-François Courtine: Suarez et le système de la métaphysique, Paris, Presses Universitaires de France 1990, 410 n. 6
 5. lc, sv Ontologie 1. A. 1726, 2. A. 1733, ND dieser Thoemmes 2001.
 6. lc, sv Ontologie 1. A. 1726, 2. A. 1733, ND dieser Thoemmes 2001 mit Verweis auf Chauvin, lexic. philosoph. 459 ed. 2 und Joh. Clauberg, oper. philos., 277.
 7. Artikel „Ontologie“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Auflage. Leipzig 1975.
 8. Zur Herausbildung einer Unterscheidung in der Verwendung von „Metaphysik“ und „Ontologie“ vgl. Elisabeth Maria Rompe: Die Trennung von Ontologie und Metaphysik. Der Ablösungsprozess seine Motivierung bei Benedictus Pererius und anderen Denkern des 16. und 17. Jahrhunderts . Universität Bonn, Bonn 1968 (Diss. 1967).
 9. Erwin Tegtmeier: Einleitung, Ontologie . Texte, Alber, München 2000, 17.
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Ontology ( philpapers.org ).
 11. Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 2.1 Antike ( meiner.de ): „Nach einer berühmten Formulierung von Aristoteles (384-322 v. Chr.), der zwar wie auch Platon nicht den Ausdruck ›O.‹ verwendet, sich jedoch der Sache nach in seiner ›ersten Philosophie‹ ausführlich damit befasst, lässt sich O. charakterisieren als die Untersuchung des Seienden als Seiendem (to on he on).“
 12. Daniel E. Flage: Berkeley, George . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 4 January 2021.
 13. a b Amie Thomasson:Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 4 January 2021.
 14. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 4 Aktuelle Debatten und Gesamtentwürfe ( meiner.de ).
 15. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, particulars and non-particulars ( philpapers.org ).
 16. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Particulars ( philpapers.org ).
 17. a b c d Mary C. MacLeod: Universals . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 4 January 2021.
 18. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Realism - Universals ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 4 January 2021.
 19. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, Ontology ( philpapers.org ).
 20. Gideon Rosen: Abstract Objects . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 4 January 2021.
 21. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, abstract entities ( philpapers.org ).
 22. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Abstract objects ( philpapers.org ).
 23. Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 4.2.3 Ontologische Unabhängigkeit ( meiner.de ): „Ganz grob gesagt versteht man unter existenzieller oder ontologischer (im Gegensatz z. B. zu logischer) Unabhängigkeit die Fähigkeit, ›alleine zu existieren‹.“
 24. Achille Varzi: Boundary . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2015. Abgerufen im 4 January 2021.
 25. a b c d e Tuomas E. Tahko, E. Jonathan Lowe: Ontological Dependence . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 4 January 2021.
 26. Gonzalo Nuñez Erices: Boundaries and Things. A Metaphysical Study of the Brentano-Chisholm Theory . In: Kriterion: Journal of Philosophy . 33, Nr. 2, 2019, S. 15–48.
 27. a b c d e Harold Noonan, Ben Curtis: Identity . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 4 January 2021.
 28. Peter Forrest: The Identity of Indiscernibles . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 20 January 2021.
 29. Max Black: The Identity of Indiscernibles . In: Mind . 61, Nr. 242, 1952, S. 153–164. doi : 10.1093/mind/LXI.242.153 .
 30. Sam Cowling: Non-Qualitative Properties . In: Erkenntnis . 80, Nr. 2, 2015, S. 275–301. doi : 10.1007/s10670-014-9626-9 .
 31. a b c Andre Gallois: Identity Over Time . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 23 January 2021.
 32. a b Damiano Costa: Persistence in Time . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 23 January 2021.
 33. Katherine Hawley: Temporal Parts . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 January 2021.
 34. David A. Vander Laan: The Ontology of Impossible Worlds . In: Notre Dame Journal of Formal Logic . 38, Nr. 4, 1997, S. 597–620. doi : 10.1305/ndjfl/1039540772 .
 35. Christopher Menzel: Possible Worlds . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017. Abgerufen im 5 January 2021.
 36. a b Ted Parent: Modal Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 5 January 2021.
 37. Matthew Davidson: God and Other Necessary Beings . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 5 January 2021.
 38. Bruce Reichenbach: Cosmological Argument . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 6 January 2021.
 39. Contingent . In: www.newadvent.org . CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Abgerufen im 5 January 2021.
 40. a b c d Jaegwon Kim, Ernest Sosa, Gary S. Rosenkrantz: A Companion to Metaphysics . Wiley-Blackwell, substance ( philpapers.org ).
 41. a b c d Howard Robinson: Substance . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 42. Teresa Robertson Ishii, Philip Atkins: Essential vs. Accidental Properties . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 43. a b c Francesco Orilia, Michele Paolini Paoletti:Properties . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 44. a b Jiri Benovsky: The Bundle Theory and the Substratum Theory: Deadly Enemies or Twin Brothers? . In: Philosophical Studies . 141, Nr. 2, 2008, S. 175–190. doi : 10.1007/s11098-007-9158-0 .
 45. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: The Bundle Theory is Compatible with Distinct but Indiscernible Particulars . In: Analysis . 64, Nr. 1, 2004, S. 72–81. doi : 10.1093/analys/64.1.72 .
 46. a b Uriah Kriegel: Introverted Metaphysics: How We Get Our Grip on the Ultimate Nature of Objects, Properties, and Causation . In: Metaphilosophy . 50, Nr. 5, 2019, S. 688–707. doi : 10.1111/meta.12391 .
 47. a b Sungho Choi, Michael Fara: Dispositions . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 48. Eric M. Rubenstein: Color . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 7 January 2021.
 49. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, relations ( philpapers.org ).
 50. a b c Fraser MacBride: Relations . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 51. Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, relations, the nature of ( philpapers.org ).
 52. Sophie Allen: Properties . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 19 January 2021.
 53. Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Relations, Internal and External ( philpapers.org ).
 54. Bo R. Meinertsen: Metaphysics of States of Affairs: Truthmaking, Universals, and a Farewell to Bradley's Regress . Springer Singapore, S.   1 ( philpapers.org ).
 55. a b c Mark Textor: States of Affairs . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 56. Ludwig Wittgenstein, GCM Colombo, Bertrand Russell: Tractatus Logico-Philosophicus . Fratelli Bocca, 1922 ( philpapers.org ).
 57. DM Armstrong: A World of States of Affairs . Cambridge University Press, 1996 ( philpapers.org ).
 58. Jamin Asay: Truthmaker Theory . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 9 January 2021.
 59. a b Ted Honderich: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, events ( philpapers.org ).
 60. a b Jaegwon Kim, Ernest Sosa, Gary S. Rosenkrantz: A Companion to Metaphysics . Wiley-Blackwell, event theory ( philpapers.org ).
 61. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, processes ( philpapers.org ).
 62. Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy . Cambridge University Press, event ( philpapers.org ).
 63. Susan Schneider: Events . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 64. Johanna Seibt: Process Philosophy . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 9 January 2021.
 65. JR Hustwit: Process Philosophy . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 9 January 2021.
 66. Peter Simons: Ontology Meets Ontologies: Philosophers as Healers . In: Metascience . 18, Nr. 3, 2009, S. 469–473. doi : 10.1007/s11016-009-9308-4 .
 67. Ontology ( en ) In: www.merriam-webster.com . Abgerufen im 16 February 2021.
 68. a b Peter van Inwagen: Relational Vs. Constituent Ontologies . In: Philosophical Perspectives . 25, Nr. 1, 2011, S. 389–405. doi : 10.1111/j.1520-8583.2011.00221.x .
 69. LA Paul: Being, Freedom, and Method: Themes From the Philosophy of Peter van Inwagen . Oxford University Press, 2017, A One Category Ontology ( philpapers.org ).
 70. Amie Thomasson:Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 27 December 2020.
 71. Ray Brassier: Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014) . Omnia, 2015, Deleveling: Against 'Flat Ontologies', S.   64–80 ( philpapers.org ).
 72. Brian Epstein: Social Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 27 November 2020.
 73. a b c d Jonathan Schaffer : Metametaphysics . Hrsg.: Chalmers, Manley, Wasserman. Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-954604-6 , On What Grounds What Metametaphysics, S.   347–83 ( jonathanschaffer.org [PDF]).
 74. Willard V. Quine: On What There Is . In: Review of Metaphysics . 2, Nr. 1, 1948, S. 21–38.
 75. Phillip Bricker: Ontological Commitment . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016.
 76. a b EJ Lowe, Edward Joseph Lowe: The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science . Clarendon Press, 2006, ISBN 978-0-19-925439-2 , 2. The Four-Category Ontology and its Rivals (englisch, google.com ).
 77. JTM Miller: Lowe, Edward Jonathan . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 78. Tuomas E. Tahko: Fundamentality . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 79. Neil Mehta: Can Grounding Characterize Fundamentality? . In: Analysis . 77, Nr. 1, 2017, S. 74–79. doi : 10.1093/analys/anx044 .
 80. Jonathan Schaffer: Monism: The Priority of the Whole . In: The Philosophical Review . 119, Nr. 1, 1. Januar 2010, ISSN 0031-8108 , S. 31–76. doi : 10.1215/00318108-2009-025 .
 81. a b Roberto Poli: Nicolai Hartmann . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.
 82. a b Nicolai Hartmann: New Ways of Ontology . Transaction Publishers, 2012, ISBN 978-1-4128-4704-9 , 9 Dependence and Autonomy in the Hierarchy of Strata (englisch, google.com ).
 83. Gustav Bergmann: Ineffability, Ontology, and Method . In: Philosophical Review . 69, Nr. 1, 1960, S. 18–40. doi : 10.2307/2182265 .
 84. Gary S. Rosenkrantz: Of Facts and Things . In: International Journal of Philosophical Studies . 26, Nr. 5, 2018, S. 679–700. doi : 10.1080/09672559.2018.1542277 .
 85. Michael Esfeld : The Routledge Handbook of Metametaphysics . 'Thing' and 'Non-Thing' Ontologies ( philpapers.org ).
 86. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-philosophicus . Routledge, 2001, S.   5 .
 87. a b c d Bradley Rettler, Andrew M. Bailey: Object . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017.
 88. a b c DM Armstrong: Sketch for a Systematic Metaphysics . OUP Oxford, 2010, ISBN 978-0-19-161542-9 , 4. States of Affairs (englisch, google.com ).
 89. Brian Skyrms: Tractarian Nominalism . In: Philosophical Studies . 40, Nr. 2, 1981, S. 199–206. doi : 10.1007/BF00353791 .
 90. Jan Woleński: Reism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 91. Jeffrey Grupp: Blob Theory: N-adic Properties Do Not Exist . In: Sorites . Nr. 17, October 2006.
 92. William F. Vallicella: A Paradigm Theory of Existence: Onto-Theology Vindicated . Kluwer Academic Publishers, III THE 'NO DIFFERENCE' THEORY, S.   88 ( philpapers.org ).
 93. Howard Robinson: Substance . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 94. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: Nominalism in Metaphysics . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019.
 95. GJ Larson, RS Bhattacharya, K. Potter (Hrsg.): Samkhya. In: The Encyclopedia of Indian Philosophies. Band 4. Princeton University Press , 2014, ISBN 978-0-691-60441-1 , S. 3–11.
 96. a b Paul Schweizer: Mind/Consciousness Dualism in Sankhya-Yoga Philosophy . In: Philosophy and Phenomenological Research . 53, Nr. 4, 1993, S. 845–859. doi : 10.2307/2108256 .
 97. Ferenc Ruzsa: Sankhya . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 98. Mike Burley: Classical Samkhya and Yoga – An Indian Metaphysics of Experience. Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-64887-5 , S. 39–41.
 99. Lloyd Pflueger: Person Purity and Power in Yogasutra, in Theory and Practice of Yoga. Hrsg. von Knut Jacobsen. Motilal Banarsidass, ISBN 978–8120832329, S. 38–39.
 100. Kovoor T. Behanan (2002), Yoga: Its Scientific Basis, Dover, ( ISBN 978-0-486-41792-9 ), pages 56–58
 101. Edwin Bryant: Yoga Sutras of Patanjali . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 102. Sangeetha Menon: Vedanta, Advaita . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 103. Shyam Ranganathan: Hindu Philosophy . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 11 December 2020.
 104. a b Georgi Schischkoff (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 14. Auflage. Alfred-Kröner, Stuttgart 1982, ISBN 3-520-01321-5 , (a) zu Lexikon-Stw. „Sein“, S. 628; (b) zu Lexikon-Stw. „Ontologie“ S. 503 f.
 105. Aristoteles Met. 1003a.
 106. Jorge Gracia, Lloyd Newton: Medieval Theories of the Categories . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 1 January 2021.
 107. Jeffrey Brower: Medieval Theories of Relations . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 1 January 2021.
 108. a b c d e f g DO Dahlstrom: New Catholic Encyclopedia . Gale, 2004, Ontology ( encyclopedia.com ).
 109. a b c d Gaven Kerr: Aquinas: Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 18 December 2020.
 110. Christopher M. Brown: Thomas Aquinas . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 18 December 2020.
 111. Joseph Magee: Ontology ( en ) In: Thomistic Philosophy Page . 9. Februar 2020. Abgerufen im 18 December 2020.
 112. Joseph Magee: Essence and Existence ( en ) In: Thomistic Philosophy Page . 4. Februar 2020. Abgerufen im 18 December 2020.
 113. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Aquinas, Thomas ( philpapers.org ).
 114. Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Thomas Aquinas, St. ( philpapers.org ).
 115. Ralph McInerny, John O'Callaghan: Saint Thomas Aquinas . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 18 December 2020.
 116. Piotr Jaroszyski: Metaphysics or Ontology? Brill, 2018, Summary of Part 2 ( philpapers.org ).
 117. a b Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Ontology, History of ( philpapers.org ).
 118. a b c d e f g h Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Ontologie: 2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte ( meiner.de ).
 119. Goclenius: Lexicon philosophicum (1613), S. 16.
 120. Micraelius: Lexicon Philosophicum (1653), S. 654.
 121. GW Leibniz: Opuscules et fragments inédits. Hildesheim (1966), S. 511.
 122. a b c Justin Skirry: Descartes, Rene: Mind-Body Distinction . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 19 December 2020.
 123. a b Kurt Smith: Descartes' Theory of Ideas . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 124. Alan Nelson: Introduction: Descartes's Ontology . In: Topoi . 16, Nr. 2, 1997, S. 103–109. doi : 10.1023/A:1005877628327 .
 125. Gonzalo Rodriguez-Pereyra: Descartes's Substance Dualism and His Independence Conception of Substance . In: Journal of the History of Philosophy . 46, Nr. 1, 2008, S. 69–89. doi : 10.1353/hph.2008.1827 .
 126. Howard Robinson: Dualism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 127. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Descartes, René ( philpapers.org ).
 128. a b c Blake D. Dutton: Spinoza, Benedict De . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 21 December 2020.
 129. William Mander: Pantheism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 21 December 2020.
 130. Noa Shein: Spinoza's Theory of Attributes . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen im 21 December 2020.
 131. Valtteri Viljanen: The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics . Cambridge University Press, 2009, Spinoza's Ontology ( philpapers.org ).
 132. a b Jason Waller: Spinoza, Benedict de: Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 21 December 2020.
 133. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Spinoza, Benedict de (1632-77) – ( philpapers.org ).
 134. Christian Wolff : Philosophia prima sive Ontologia. Methodo scientifica pertracta, qua omnis cognitionis humanae principia continentur (Frankfurt/Leipzig 1730, 1736), § 1
 135. a b c Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Wolff, Christian ( philpapers.org ).
 136. a b c Matt Hettche, Corey Dyck: Christian Wolff . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 16 December 2020.
 137. Christian Wolff: Preliminary Discourse on Philosophy in General . Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963, S.   45–6 ( philpapers.org ).
 138. Kant, KrV B 303/A 246
 139. Kant: Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik . In: Gesammelte Werke, Akademie Textausgabe, Berlin (1968), Band 20, S. 260.
 140. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Heidelberg 1975 (1817), § 18
 141. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Heidelberg 1975 (1817), S. 4.
 142. Ludwig Feuerbach: Einige Bemerkungen über den ›Anfang der Philosophie‹ von Dr. JF Reiff. In: Ludwig Feuerbach Werke in sechs Bänden, Fft./M., Band 3, S. 133.
 143. Ludwig Feuerbach: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: Ludwig Feuerbach: Kleine philosophische Schriften (1842–1845). Herausgegeben von Max Gustav Lange, Leipzig: Felix Meiner, 1950, S. 73.
 144. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Voluntarism ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 21 November 2020.
 145. P. Ortegat, LJ Walker: New Catholic Encyclopedia Volume 14 . Voluntarism, S.   582 ( encyclopedia.com ).
 146. Robert Wicks: Arthur Schopenhauer . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen im 21 November 2020.
 147. Julian Young: Schopenhauer . Routledge, 2005, 3. Metaphysics: The World as Will ( philpapers.org ).
 148. Julius Frauenstädt: Schopenhauer-Lexikon. Ein Philosophisches Wörterbuch, Nach Arthur Schopenhauers Sämmtlichen Schriften Und Handschriftlichem Nachlass . FA Brockhaus, 1871, Objektivation ( schopenhauers-kosmos.de ).
 149. Bernardo Kastrup: Decoding Schopenhauer's Metaphysics: The Key to Understanding How It Solves the Hard Problem of Consciousness and the Paradoxes of Quantum Mechanics . John Hunt Publishing, 2020, ISBN 978-1-78904-427-0 , 10. Individuality and dissociation (englisch, google.com ).
 150. a b Hans-Helmuth Gander: Husserl Lexikon . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ontologie ( philpapers.org ).
 151. Dagfinn Føllesdal: A Companion to Phenomenology and Existentialism . John Wiley & Sons, Ltd, 2006, ISBN 978-0-470-99650-8 , Husserl's Reductions and the Role They Play in His Phenomenology, S.   105–114 , doi : 10.1002/9780470996508.ch8 (englisch, wiley.com ).
 152. John J. Drummond: Historical Dictionary of Husserl's Philosophy . Scarecrow Press, 2009, Formal ontology ( philpapers.org ).
 153. Roberto Poli: Husserl's Conception of Formal Ontology . In: History and Philosophy of Logic . 14, 1993, S. 1–14. doi : 10.1080/01445349308837207 .
 154. Dermot Moran, Joseph Cohen: The Husserl Dictionary . Continuum, 2012, Regional ontology ( philpapers.org ).
 155. John J. Drummond: Historical Dictionary of Husserl's Philosophy . Scarecrow Press, 2009, Eidetic variation ( philpapers.org ).
 156. Andrew D. Spear: Husserl, Edmund: Intentionality and Intentional Content . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 22 December 2020.
 157. a b c Michael Wheeler: Martin Heidegger . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020.
 158. Frank Schalow: Historical Dictionary of Heidegger's Philosophy . Scarecrow Press, 2010, Ontological difference ( philpapers.org ).
 159. a b WJ Korab-Karpowicz: Heidegger, Martin . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 160. Michael Inwood: A Heidegger Dictionary . Wiley-Blackwell, 1999, Ontology and fundamental ontology ( philpapers.org ).
 161. Peter Van Inwagen: Meta-Ontology . In: Erkenntnis . 48, Nr. 2–3, 1998, S. 233–50. doi : 10.1023/A:1005323618026 .
 162. Michael Inwood: A Heidegger Dictionary . Wiley-Blackwell, 1999, History of being ( philpapers.org ).
 163. a b Thomas Hofweber: Logic and Ontology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 164. a b Hannes Leitgeb, André Carus: Rudolf Carnap . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen im 23 December 2020.
 165. Hannes Leitgeb, André Carus: Rudolf Carnap > H. Tolerance, Metaphysics, and Meta-Ontology (Stanford Encyclopedia of Philosophy) . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy .
 166. Mauro Murzi: Carnap, Rudolf . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen im 23 December 2020.
 167. Stephan Blatti, Sandra Lapointe: Ontology After Carnap . Oxford University Press UK, Introduction ( philpapers.org ).
 168. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Carnap, Rudolf ( philpapers.org ).
 169. Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Ontological commitment ( philpapers.org ).
 170. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Ontology ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen im 13 December 2020.
 171. a b Phillip Bricker: Ontological Commitment . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2016. Abgerufen im 13 December 2020.
 172. PD Magnus, Jonathan Jenkins Ichikawa: Forall X . UBC Auflage. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0, 2020, V. First-order logic ( philpapers.org ).
 173. Jonathan Schaffer: Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology . Oxford University Press, On What Grounds What, S.   347–383 ( philpapers.org ).
 174. Willard Van Orman Quine: On What There Is . In: Review of Metaphysics . 2, Nr. 5, 1948, S. 21–38.
 175. Peter van Inwagen: Oxford Studies in Metaphysics, Volume 1 . Clarendon Press, 2004, A Theory of Properties, S.   107–138 ( philpapers.org ).
 176. Zsolt-kristof Kapelner: Reconciling Quinean and neo-Aristotelian Metaontology . 2015, 3. Quinean Metaontology ( ceu.hu [PDF]).
 177. Günter Dedié: Die Kraft der Naturgesetze – Emergenz und kollektive Fähigkeiten von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft, 2. Aufl., tredition 2015.
 178. Jürgen Habermas : Erkenntnis und Interesse. In: Technik und Wissenschaft als »Ideologie«. (Edition 287). 1. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt 1968), [1965 Merkur] S. 147 f.
 179. Nicolai Hartmann : Neue Wege der Ontologie. In: Systemat. Philos. 3. Auflage. 1949.
 180. Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie . W. De Gruyter, 1935, 1. Kapitel. Die ontologische Grundfrage ( philpapers.org ).
 181. Aristotle, CDC Reeve: Metaphysics . Hackett Publishing, 2016, ISBN 978-1-62466-441-0 , Book Epsilon (englisch, google.com ).
 182. Herbert Spiegelberg: The Phenomenological Movement a Historical Introduction . 3rd Auflage. M. Nijhoff, 1963, S.   309–310 ( philpapers.org ).
 183. Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie . W. De Gruyter, 1935, 12. Kapitel. Die Trennung von Dasein und Sosein ( philpapers.org ).
 184. Predrag Cicovacki: The Analysis of Wonder: An Introduction to the Philosophy of Nicolai Hartmann . Bloomsbury Publishing USA, 2014, ISBN 978-1-62356-974-7 , I.3 Modifications of Being (englisch, google.com ).
 185. JN Mohanty: Phenomenology. Between Essentialism and Transcendental Philosophy . Northwestern University Press, 1997, Chapter 3: Nicolai Hartmann's Phenomenological Ontology.
 186. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft . Band   2 . Suhrkamp, 1998, ISBN 3-518-28960-8 , S.   895 .
 187. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft . 10. Auflage. Band   2 . Suhrkamp Verlag, 1998, ISBN 3-518-28960-8 , S.   898 .
 188. William Rasch: Ontologien der Moderne. Luhmanns Ontologie . Hrsg.: René John, Jana Rückert-John, Elena Esposito. Springer VS, 2012, ISBN 978-3-531-18022-9 , S.   39 .
 189. Link Universität Münster: Theorien der Frühen Neuzeit. Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, 2003, abgerufen am 4. April 2019 .
 190. Niklas Luhmann: Einführung in die Systemtheorie . Hrsg.: Dirk Baecker. 7. Auflage. Carl-Auer Verlag, 2002, ISBN 3-89670-839-2 , S.   137 .
 191. Andreas Kött: Systemtheorie und Religion: Mit einer Religionstypologie im Anschluss an Niklas Luhmann. Binärer Code und symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium . Königshausen & Neumann, 2003, ISBN 3-8260-2575-X , S.   90 .
 192. Niklas Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-28752-4 .
 193. Niklas Luhman: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-29182-3 .
 194. Niklas Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-518-28601-3 .
 195. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Kapitel 1. III Sinn . S.   44–60 .
 196. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. IV. Die Unterscheidung von System und Umwelt . 10. Auflage. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997, S.   65, 66, 67 .
 197. Thomas Bernhard Seiler: Evolution des Wissens. Band I: Evolution der Erkenntnisstrukturen. 2012, ISBN 978-3-643-11376-4 .
 198. Thomas Bernhard Seiler: Evolution des Wissens. Band II: Evolution der Begriffe. 2012, ISBN 978-3-643-11377-1 .