Poëtica (Aristoteles)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Poëtica ( oud Grieks ποιητική [τέχνη] poietike [techne] , Duits , 'de creatieve, poëtische [kunst]' ) is waarschijnlijk rond 335 voor Christus. Chr. [1] als basis voor lezingen geschreven door Aristoteles , die zich bezighoudt met poëzie en zijn genres.

Aristoteles verdeelt de wetenschappen in drie grote groepen (theoretisch, praktisch en poëtisch); Poëtica behandelt een deel van poëtisch, dat wil zeggen het 'produceren' van menselijke kennis op een beschrijvende en voorschrijvende manier. Het gebied van de aristotelische poëtica omvat in eerste instantie al die kunsten ( τέχναι , téchnai ) die een mimetisch, dwz imitatief of representatief karakter hebben: episch , tragedie , komedie , dithyrampoëzie , maar ook dans en muziek . In de loop van het werk wordt echter duidelijk dat Aristoteles zich bijna uitsluitend bezighoudt met poëzie in engere zin, d.w.z. imiterende kunstvormen die het medium taal gebruiken.

De poëtica van Aristoteles is gerelateerd aan zijn retoriek , voor zover beide geschriften taal en communicatie thematiseren, evenals aan zijn politiek , voor zover poëzie en retoriek centrale sociale functies hadden in de Griekse polis .

Staat van levering en opbouw van het lettertype

De poëtica is onvolledig, omdat Aristoteles in het schrijven zelf aankondigt dat hij komedie na tragedie en epische wil behandelen, [2] en in zijn retoriek tweemaal verwijst naar een behandeling van het belachelijke in poëtica . [3] Beide ontbreken in de tekst die voor ons ligt; het werd, zoals het onderzoek nu algemeen aanneemt, [4] behandeld in een tweede poëtisch boek, dat niet is bewaard gebleven . (Dit zogenaamd verloren boek over komedie, het menselijk vermogen om te lachen en het belachelijke speelt een centrale rol in Umberto Eco's roman De naam van de roos .) Sinds Richard Janko heeft onderzoek opnieuw serieus gedebatteerd over de vraag of de Tractatus Coislinianus een overblijfsel van het tweede Boek zou kunnen zijn.

De hoofdstukken van het overgebleven eerste boek zijn thematisch gerangschikt in drie grotere delen:

 1. (Hoofdstukken 1-5) Over poëzie in het algemeen
 2. (Hoofdstukken 6-22) Behandeling van tragedie
 3. (Hoofdstukken 23-26) Behandeling van het epos

De onbalans tussen de lange tragedie en de korte epische theorie wordt op zijn minst gedeeltelijk verklaard door het feit dat veel van de uitspraken over de tragedie ook van toepassing zijn op het epos [5], zodat hoofdstuk 23/24 grotendeels gebaseerd is op de samenvattende opsomming van overeenkomsten en kan verschillen beperken. Hoofdstuk 26 maakt een veroordelende vergelijking tussen episch en tragedie.

Over poëzie in het algemeen (hoofdstukken 1-5)

De definitie van poiêsis : mimêsis

Alle poëzie is mimêsis (imitatie). Hier onderscheidt Aristoteles zich van het gangbare criterium ' meter ': Zo vallen bijvoorbeeld Plato's dialogen in poëzie, terwijl het metrische genre van het didactische gedicht wordt weggelaten. Acterende mensen worden nagebootst. Mimêsis betekent hier niet een afbeelding in de zin dat de afbeelding overeenkomt met een prototype. Mimêsis bestaat eerder uit een representatie van handelende mensen, wier bedoelingen, karakter en acties zowel ten goede als ten kwade kunnen verschillen.

Afleiding van de mimêsis van de menselijke natuur

Aristoteles ontleent het begrip mimêsis , dat centraal staat in de poëtica , aan de menselijke natuur. Hij geeft een dubbele antropologische afleiding:

 1. ( Productie ) Imitatie is aangeboren bij de mens.
 2. ( Receptie ) De (ervaring van) imitatie geeft mensen (in tegenstelling tot andere levende wezens) vreugde ( chairein ) (proces van intellectuele cognitie, vreugde in technische perfectie).

Het tweede punt, de vreugde van het waarnemen van imitatie, is een indicatie dat voor Aristoteles de structuur en inhoud van een werk wordt ontworpen met de ontvanger in gedachten, zoals ook blijkt uit het begrip catharsis (zie hieronder).

De soorten mimêsis : Naar de genreclassificatie

Aristoteles specificeert de soorten mimêsis nauwkeuriger en gebruikt ze om ze als genres te classificeren . Hij onderscheidt drie criteria voor soorten mimesis:

 1. verschillende manieren van imitatie ( en heterois ): ritme , logo 's , harmonie ;
 2. verschillende objecten van imitatie ( hetera ): goede of slechte mensen;
 3. verschillende manieren ( heterôs ) van imitatie:
  1. verslag ( apangelein ): een verteller vertelt wat er is gebeurd, waarbij auteur en verteller verschillend of identiek kunnen zijn;
  2. ' To do': de actie wordt uitgevoerd door acteurs.

De tragedie (hoofdstukken 6-22)

Definitie van tragedie

Aristoteles definieerde de tragedie als volgt:

“Tragedie is een nabootsing van een goede en op zichzelf staande handeling van een bepaalde omvang, in aantrekkelijk gevormde taal, waarbij deze vormende middelen in de afzonderlijke secties verschillend worden ingezet. Imitatie van doeners en niet door rapport, wat ellende (eleos) en huivering (phobos) veroorzaakt en daardoor een zuivering van dergelijke toestanden van opwinding veroorzaakt." [6]

De termen eleos en phobos staan ​​centraal in deze definitie. Sinds Lessings dramaturgie in Hamburg zijn deze over het algemeen vertaald als “medelijden” en “angst”; Deze vertaling is echter scherp bekritiseerd door recent onderzoek, zodat Manfred Fuhrmann eleos en phobos de termen vertaalt als "wee" en "huivering". [7]

Deze definitie geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de mimêsis geproduceerd door een tragedie:

 • Het onderwerp van de mimêsis in een tragedie is ethisch goede daden.
 • Middelen van mimêsis in een tragedie zijn:
 1. de logos , dat wil zeggen de gevormde taal;
 2. het ritme, dat wil zeggen de volgorde gestructureerd door temporele regelmaat;
 3. de harmonie of de melo's , dat wil zeggen de veranderende toonhoogte, de melodie in de gezongen delen (niet continu).
 • De manier van mimêsis in een tragedie is om een ​​actie (een mythe) over te brengen door 'doen' ( dran / prattein ), niet door epische vertelling.
 • Het doel van de mimêsis in een tragedie is het bereiken van catharsis in het publiek. Dit moet niet gebeuren door effecten (enscenering en muziek), maar bij voorkeur door de structuur van de plot, namelijk door de opwinding van "gejammer en huivering".

De zes delen van de tragedie

Aristoteles onderscheidt zes 'delen' van de tragedie, die nu 'kwalitatieve delen' worden genoemd. In volgorde van belangrijkheid voor de kwaliteit van de tragedie zijn dit volgens Aristoteles:

 1. Actie of plot ( mythe )
 2. Karakters ( êthê )
 3. Denken/cognitief vermogen ( diánoia )
 4. linguïstische vorm ( lexis )
 5. Melodie ( melopoia )
 6. Enscenering ( opsis )

Van deze zes delen neemt de plot verreweg de grootste ruimte in beslag in Aristoteles' presentatie en is voor hem ook de belangrijkste: Aristoteles noemt de mythe de 'ziel' van de tragedie. Op basis van dit overwicht van de handeling over de linguïstische vorm ( lexis ), kan Aristoteles' poëtica vooral worden omschreven als structurele in plaats van stilistische poëtica.

De mythe (plot, plot, fabel)

Het belangrijkste kwalitatieve onderdeel van de tragedie is de mythe ; Dit woord moet hier echter niet worden opgevat in de moderne betekenis van mythe , maar in het algemeen als de plot of de plot van het toneelstuk, in oudere terminologie de fabel. Aristoteles legt dit uit: ". Omdat de tragedie geen imitatie van mensen is, maar van actie en levensrealiteit (praxeôn kai biou)" [8] De dichter moet creëren en vorm geven aan actie, dat gaat niet in de eerste plaats om de identiteit van de held maar te oordelen naar de inhoud van de te vertegenwoordigen handeling.

“Dus handelen mensen niet om de personages na te bootsen, maar betrekken ze personages omwille van de acties. Vandaar dat de gebeurtenissen (ta pragmata) en de mythe het doel van de tragedie zijn; maar het doel is het allerbelangrijkste." [9]

Heelheid en eenheid van de actie

De belangrijkste criteria voor een goede plotopbouw zijn heelheid en eenheid. Ze worden gegeven als en slechts als alle elementen die voorkomen in de behandelde mythe (a) niet mogen ontbreken (heelheid) en (b) noodzakelijkerwijs op hun respectieve plaats binnen de mythe moeten verschijnen (eenheid).

Waarschijnlijkheid en noodzaak van de actie

Het criterium voor het feit dat een handeling of een handeling geschikt is voor de tragedie is niet dat deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, maar dat deze een algemeen karakter heeft. Volgens Aristoteles,

"Dat het de taak van de dichter is, is niet om te vertellen wat er werkelijk is gebeurd, maar eerder wat er zou kunnen gebeuren, dat wil zeggen het volgen van de regels van waarschijnlijkheid (eikos) of noodzaak (anankaion) Mogelijk." [10]

Waarschijnlijkheid en noodzaak specificeren dus de mimêsis van de tragedie en hun relatie tot de werkelijkheid nauwkeuriger. Dit toont ook aan waarom Aristoteles poëzie hoog in het vaandel heeft staan: terwijl een historicus moet communiceren wat er werkelijk is gebeurd, maar dus ook toevallige en zinloze gebeurtenissen moet reproduceren, moet de dichter communiceren wat "zou kunnen" gebeuren en in de regel ook "moeten" . Aangezien de preoccupatie met het algemene en noodzakelijkerwijs of in ieder geval in de regel optredende kenmerken een typisch kenmerk van het filosofische denken is voor Aristoteles, kan hij oordelen:

“Daarom is poëzie iets filosofischer en serieuzer ( φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ) dan geschiedschrijving; want poëzie brengt meer van het algemene over, terwijl geschiedschrijving het bijzondere overbrengt. [11] "

Wat maakt een goede tragedie?

Aristoteles legt uit dat tragedies die bepaalde momenten hebben, of bepaalde momenten op een bepaalde manier gebruiken, beter zijn dan andere. Het belangrijkste gebied hier is weer de structuur of de gang van zaken ( mythe ).

 1. De beste tragedie laat zien hoe een ethisch goed karakter een overgang van geluk naar ongeluk ervaart, niet vanwege zijn slechtheid of gemeenheid, maar vanwege een fout ( hamartia ), die meestal voortkomt uit een gebrek aan kennis van een situatie.
 2. In de op één na beste tragedie vinden het moreel goede en het moreel slechte een tegenovergestelde einde.

In geen geval mag men tonen:

 1. "Hoe onberispelijk mannen een verandering ervaren van geluk naar ongeluk" (dat zou niet zielig of angstaanjagend zijn, maar afschuwelijk);
 2. "Zoals schurken een verandering ervaren van ongeluk naar geluk" (dat zou de meest on-tragische van alle mogelijkheden zijn, omdat het geen van de vereiste eigenschappen heeft: het is niet filantropisch, noch zielig, noch angstaanjagend);
 3. “Hoe de zeer slechten een verandering van geluk naar ongeluk ervaren” (dat zou “humaan” zijn, maar niet zielig of angstaanjagend).

Andere belangrijke criteria hebben - in bredere zin - betrekking op de plotstructuur, het keerpunt en de aard van de personages. Met betrekking tot personages is het volgens Aristoteles het beste dat ze de beslissende daad verrichten zonder onderscheidingsvermogen, maar onderscheidingsvermogen verkrijgen nadat ze de daad hebben uitgevoerd (zoals de Oidipus gebeurt in de tragedie van Sophocles ).

Achter deze onderscheidingen voor een betere en slechtere tragedie, is er (a) het ethische criterium van het afbeelden van een moreel goed persoon en (b) het criterium van het afbeelden van een actie die plaatsvindt in de receptie van het onderwerp (en niet alleen van de stuk vermeld) "Wee en huiver", roept eleos en phobos op.

Het epos (hoofdstukken 23-26)

Het epos is vergelijkbaar met de tragedie vanwege het gemeenschappelijke object, aangezien het epos ook moreel goede figuren vertegenwoordigt of zou moeten vertegenwoordigen. Deze overeenkomst is erg belangrijk, en het feit dat epische voorbeelden vaak voorkomen in de tragieksectie toont het belang van ontvangst.

Het epos verschilt op de volgende manieren van de tragedie:

 1. Het gebruikt geen muzikale componenten of enscenering als mimêsis .
 2. De mimêsis van het epos heeft, in tegenstelling tot die van de tragedie, een 'episch' karakter.
 3. Het epos kent maar één meter: de dactylische hexameter.
 4. De veel grotere omvang (lengte) van het epos is ook een belangrijk verschil.

Volgens Aristoteles is het epos op twee punten inferieur aan de tragedie:

 1. De tragedie is kleiner van opzet, daarom geeft het meer plezier.
 2. De tragedie heeft een strakkere plot, dat wil zeggen dat het niet verschillende verhaallijnen weergeeft zoals in het epos.

Samenvattende karakterisering

Door voorbeelden uit drama's en heldendichten in Poëtica herhaaldelijk te bespreken en te analyseren met zijn conceptuele instrumenten, combineert Aristoteles een analyse van het gegevene met het formuleren van bindende regels (bijvoorbeeld bij de rangschikking van typen tragedie) en de nadruk op beslissende elementen ( bijv. dat de held van een tragedie geen inzicht mag hebben in de acties voordat hij ze uitvoert). Aristotelische poëtica combineert dus beschrijvende en prescriptieve elementen.

Aangezien Aristoteles de handeling, de mythos op de voorgrond plaatst, zowel in zijn analyse als met betrekking tot de betekenis van de essentie van een gedicht - dat wil zeggen, door middel van de imitatie van wat zou kunnen gebeuren op basis van waarschijnlijkheid of noodzaak om aan te tonen het algemene in het menselijk handelen - het blijkt zijn poëtica in moderne terminologie eerder structurele dan stilistische poëtica te zijn .

De poëtica is ook van belang omdat Aristoteles daarmee een kritiek formuleerde op de ideeëntheorie van zijn leermeester Plato . De kernideeën van de ideeënleer, die tegelijkertijd resulteerde in een afwijzing van de podiumkunsten, werden door Plato in de 10e naar voren gebracht en met de allegorie van de grot in het 7e boek van zijn dialoog Politeia . De dingen die met de zintuigen kunnen worden waargenomen, zijn daarom beelden (imitaties) van een ware vorm van zijn, de ideeën . Door louter deel te nemen aan de ideeën, het ware wezen, als beeld (imitatie), vertegenwoordigen de dingen een zijnsvorm van een tweede, dus lagere orde. De weergave van deze dingen op hun beurt op het toneel of in de schilderkunst is bijgevolg een beeld van een beeld van de ware Begrijpen van iemands wezen en daarom grotendeels onvolmaakt en waardeloos.

Daarnaast veronderstelde Plato het ethische principe dat poëzie aan de waarheid gebonden is om bij te dragen aan morele verbetering. De rede beveelt pijn ( pathos ) kalm te verdragen. De passie, aan de andere kant, leidde tot klagen over de pijn. Door zich tot deze lagere krachten te wenden, tot de hartstochten, zet poëzie hen ertoe aan onredelijk te handelen, te weeklagen ( eleos ).

Met zijn poëtica keert Aristoteles zich nu tegen deze opvatting van Plato en geeft zo een heel andere, hogere prioriteit aan poëzie. Hij verwerpt het idee van een verspringende weergave van de ideeën in poëzie als onzinnig. In plaats daarvan stelt hij dat het ware zijn als het ware wordt gerealiseerd in de verbinding van vorm (modus van representatie) en inhoud van poëzie. Aristoteles ontkent een abstract idee dat bestaat buiten de dingen die door de zintuigen kunnen worden waargenomen. Het doel ( telos ) van poëzie ligt in de voltooiing van de poëzie, in de realisatie waaruit het zijn eerst voortkomt. Fuhrmann sprak dan ook terecht over de omvorming van de platonische idee tot een entelechie . [12]

Aristoteles illustreert zijn overwegingen in hoofdstuk 13 van Poëtica, bijvoorbeeld door de helden op te vatten als menselijke wezens en niet, zoals bij Plato, als goddelijke wezens. De genretheoretische overwegingen die hij maakt over de tragedie dienen om bepaalde handelingswijzen in de poëzie uit te sluiten, terwijl Plato de poëzie in zijn geheel in diskrediet bracht en verwierp. In tegenstelling tot Plato kent Aristoteles een nuttige functie toe aan de gematigde hartstochten die een opvoedkundig effect kunnen hebben. Door ellende ( eleos ) en huivering ( phobos , angst) op te roepen, zou poëzie een reinigende werking ( catharsis ) op de menselijke ziel kunnen hebben.

Dit concept wordt opgepakt, ontwikkeld en opnieuw doorgegeven, met name door de herontdekking van de oudheid tijdens de literaire tijdperken van de Verlichting en de Klassieke periode .

Ontvangst- en impactgeschiedenis

Vóór de Renaissance kreeg Aristoteles' poëtica geen aandacht. Het werd in het Arabisch vertaald door Abu Bishr Matta ibn Yunus in de 10e eeuw en in het Latijn door Wilhelm von Moerbeke in de 13e eeuw; maar er kwamen nauwelijks impulsen uit, aangezien de genres waarnaar Aristoteles verwees (tragedie en episch) in feite onbekend waren. De eerste commentaren op poëtica werden in de 16e eeuw in Italië geschreven, hoewel deze met grote moeite moesten worden onderzocht (onder meer door Lodovico Castelvetro , die de vermeende doctrine van de drie eenheden uit het werk destilleerde). Aristotelianisme bloeide in de vroege Franse klassieke periode van de 17e eeuw in de Trois discours sur le poème dramatique door Pierre Corneille . Hier is echter de theorie begon te stollen tot regel poëtica , bijvoorbeeld door middel van het Compendium van de Abbé d'Aubignac, François Hedelin . Het kritische onderzoek van het werk begon voor het eerst in Engeland (Tyrwhitt 1794).

De eerste Duitse vertaling van Michael Conrad Curtius verscheen in 1753 en was volstrekt ontoereikend. Lessing nam de aristotelische poëtica ter hand om zijn idee van de burgerlijke tragedie een fundament te geven op basis van de dramatheorie. In zijn Hamburg Dramaturgie betoogt hij grotendeels met Aristoteles, maar tegen de dogmatische strengheid van regels en klassenpoëtica van de Fransen. Hij laat alleen medelijden en angst toe, dat wil zeggen mildere emotionele bewegingen, als affecten (weliswaar als gevolg van een verkeerde vertaling), maar verwerpt de meer intense affecten van bewondering (waarop de poëzie van de Renaissance zich concentreerde) en horror. Korte tijd later raakte het idee van een regelpoëtica achterhaald door de geniale beweging van Sturm und Drang . In de 19e eeuw werd de poëzie van Aristoteles bijna uitsluitend door filosofen ontvangen. Alleen Brecht behandelde het opnieuw in de zin van een praktische gids voor het schrijven van toneelstukken en ontwierp - deels goedkeurend, deels afwijzend - een 'anti-aristotelische' poëtica van episch theater . [13]

literatuur

Originele tekst en vertalingen van poëtica

 • Aristotelis de arte poetica liber. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Rudolfus Kassel . Clarendon Press, Oxford 1965 en herdrukken. ISBN 0-19-814564-0 . - Toonaangevende academische teksteditie.
 • Aristoteles: Poëtica. Vertaling, inleiding en commentaar door Olof Gigon , Stuttgart, Philipp Reclam jun. (Universal Library 2337) 1961 [Met toestemming van Artemis Verlag, Zürich] ISBN 3-15-002337-8 .
 • Aristoteles: Poëtica . Grieks / Duits. Vertaald en bewerkt door Manfred Fuhrmann. Bibliografisch aangevulde uitgave, Stuttgart 1994 (RUB 7828), ISBN 978-3-15-007828-0 . - Duitse standaardvertaling.
 • Aristoteles: Poëtica. Vertaling en commentaar door Arbogast Schmitt . Akademie-Verlag, Berlijn 2008, ISBN 978-3-05-004430-9 . - Laatste vertaling met gedetailleerd commentaar.
 • Aristoteles: Poëtica. Inleiding, commentaar en bijlagen door DW Lucas . Clarendon Press, Oxford 1968, herdruk met verbeteringen 1972, herdruk 1978 en als paperback 1980. - Nog steeds bruikbaar handcommentaar met een herdruk van de tekst door Rudolf Kassel.

Naar Aristoteles

Vooral over poëzie

 • Leon Golden: Aristoteles over tragische en komische mimesis. Londen 1986.
 • George MA Grube: De Griekse en Romeinse critici. Londen 1965.
 • Manfred Fuhrmann : De poëzietheorie van de oudheid. Aristoteles, Horace, Longin. 2e editie. Düsseldorf / Zürich 2003 (inleiding).
 • DW Lucas: Aristoteles, Poëtica. Inleiding, commentaar en bijlagen. Clarendon Press, Oxford 1968 (Standard Scientific Commentary).
 • Amélie Oksenberg-Rorty (red.): Essays over de 'Poëtica' van Aristoteles. Princeton 1992 (goede verzameling essays over individuele aspecten).
 • Ari Hiltunen: Aristoteles in Hollywood. Het nieuwe standaardwerk van de dramaturgie. Lübbe, Bergisch Gladbach 2001 (vertaling en interpretatie van de stellingen in de poëtica in nieuwe, meer begrijpelijke taal en vergelijking met hedendaagse media, van toneelstukken van Shakespeare tot computerspelletjes).
 • Arbogast Schmitt : Aristoteles. Poëtica. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Kulturhistorisches Werklexikon (= Der Neue Pauly . Supplementen. Volume 7). Metzler, Stuttgart / Weimar 2010, ISBN 978-3-476-02034-5 , Sp. 121-148.
 • Martin Thau : Aristoteles' Poetik - voor suspense-auteurs (de beslissende recepten van poëtica : samengevat in kopjes, uitgelegd door tussen haakjes in te voegen en daaropvolgende korte interpretaties) 2014, ISBN 978-1-5009-8505-9 .
 • Walter Seitter : Poëzie lezen. 2 delen, Merve, Berlijn 2010-2014, ISBN 978-3-88396-278-8 , ISBN 978-3-88396-320-4 .

web links

Individueel bewijs

 1. ^ Zie Manfred Fuhrmann: Nawoord bij zijn vertaling van de poëtica , pp. 150-155.
 2. Aan het begin van hfst. 6 van poëzie .
 3. Aristoteles: Retoriek I hfst. 11 en III hfdst. 18e
 4. Bijvoorbeeld Fuhrmann: Nawoord. blz. 146f.
 5. Dit wordt besproken aan het begin van Hfdst. 23 duidelijk, maar ook in enkele uitspraken van de tragedietheorie, die algemeen voor alle poëzie zijn geformuleerd.
 6. Poëtica, hfst. 6, 1449b24ff., Vertaling door Manfred Fuhrmann. De aanhalingstekens zijn aangepast aan de huidige spelling .
 7. Zie Fuhrmann: Nawoord. blz. 161-163.
 8. Poëtica, hfst. 6, 1450a16f.
 9. Poëtica, hfst. 6, 1450a20-23
 10. Poëtica, hfst. 9, 1451a36-38; om de nadruk te verduidelijken, zijn twee termen cursief weergegeven.
 11. Poëtica, hfst. 9, 1451b5-7.
 12. ^ Fuhrmann: Nawoord. blz. 159.
 13. ^ Fuhrmann: Nawoord. blz. 173-178.