professor

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Hoogleraar is zowel een academische titel als de officiële en beroepstitel van de titularis van een hoogleraarschap (een onderwijsfunctie als hoogleraar of leerstoel ). In tegenstelling tot bijvoorbeeld het doctoraat is het geen academische graad . Niet elke hoogleraar heeft een hoogleraarschap.

Professorship (van het Latijnse profiteri , 'bekennen' , wat betekent 'zich publiekelijk identificeren als leraar') beschrijft in de eerste plaats een positie als universiteitsprofessor in het Duitstalige gebied. Een hoogleraarschap krijgt meestal een benaming ("Professorship for ..."), die precies aangeeft welk vakgebied moet worden vertegenwoordigd.

De hoofdtaak van hoogleraren aan hogescholen , vooral aan universiteiten , is het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in lijn met het Humboldt-ideaal van onderwijs . Hoogleraar en leerstoel zijn niet synoniem: elke leerstoelhouder is hoogleraar, maar niet andersom.

In Duitsland , Oostenrijk en Zwitserland kan de titel van hoogleraar onder bepaalde omstandigheden ook als eretitel worden toegekend aan personen die geen hoogleraarschap hebben, bijvoorbeeld aan kunstenaars. In de deelstaat Baden-Württemberg kan , net als in Oostenrijk, het predikaat “professor” worden toegekend aan verdienstelijke burgers als een niet-academische eretitel zonder enige toevoeging (zie professor (eretitel in Baden-Württemberg) ).

Overzicht

Hoewel tegenwoordig de meeste professoren universiteitsprofessoren zijn, wordt de titel ook op andere manieren gebruikt. Net als in het Duitse Rijk tot 1918 (en daarna in Baden en Beieren), is er ook in sommige Europese landen (o.a. in Oostenrijk , Frankrijk , Italië , Polen , Slowakije , Slovenië , Spanje en Tsjechië ) vaak onofficieel een leraar aangesteld aangeduid als professor op een hogere school (Oostenrijkse " middelbare school "). Om deze reden gebruiken universitaire docenten in Oostenrijk altijd de officiële benaming universiteitshoogleraar (Univ.-Prof.) Of hoogleraar aan een hogeschool (FH-Prof.), voorheen ook universiteitshoogleraar . Titulair hoogleraar in Oostenrijk daarentegen is een titel die wordt toegekend zonder recht op arbeid; Ook in Zwitserland bestaat geen recht op een leerstoel of een andere vaste aanstelling. In Oostenrijk kan de bondspresident de titel van hoogleraar ook toekennen aan mensen zonder universitair diploma die uitstekende bijdragen hebben geleverd op het gebied van kunst of wetenschap. Ook in Duitsland kennen afzonderlijke deelstaten deze eretitel soms toe.

Universiteiten in Oostenrijk en Duitsland hebben andere vormen van titel die make transparantie moeilijker, zoals volledige en universitair hoofddocenten (zie hieronder), junior professoren of-niet-geplande hoogleraren. Sinds de hernoeming van de Oostenrijkse kunstacademies tot kunstuniversiteiten door de Universiteitswet van 2002 , dragen de voormalige hoogleraren van de kunsthogeschool nu ook de aanduiding "universiteitsprofessoren".

Hoogleraren in Duitsland

In Duitsland is een professor in de eerste plaats de officiële titel of academische titel van een persoon die een professoraat aan een universiteit bekleedt. Het is geen academische graad, maar vaste hoogleraren worden aangesteld in de hogere dienst . Bijzonder aan de aanstelling is de benoemingsprocedure in plaats van de anders gebruikelijke loopbaantoetsen voor ambtenaren.

Schema-hoogleraren ( zie hieronder ) mogen de titel ook na hun pensionering voeren. In afzonderlijke deelstaten kan de aanduiding "professor" ook na het voortijdig verlaten van de universiteit na meerdere jaren dienst als academische waardigheid of als titel worden gebruikt. [1]

In 2016 waren er 46.835 professoren aan de 433 universiteiten in Duitsland (35.880 mannen is gelijk aan 77%, 10.955 vrouwen is gelijk aan 23%), waarvan 24.256 aan universiteiten, 19.306 aan technische hogescholen, 2.308 aan kunstacademies, 448 aan administratieve hogescholen, 360 aan leraren opleidingsscholen en 157 aan theologische hogescholen Universiteiten. [2] Minder dan 10% van alle wetenschappers aan universiteiten is echter hoogleraar, en slechts 7,8% is reguliere hoogleraar met een vaste aanstelling en volledige uren (vanaf 2015). [3]

Het totaal aantal hoogleraren is gestegen van 37.965 in 2003 naar 48.128 in 2018 en dus met ongeveer 27% in 15 jaar: [2]

2003 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2015 2016 2018
37.965 38.443 37.694 38.654 41.462 43,862 45.013 46.344 46.835 48,128

Hoogleraren (prof.) zonder aanvullende aanwijzing

Dit is een officiële aanduiding van verschillende hogescholen zoals universiteiten, technische hogescholen, kunst- en muziekcolleges of academies. Uiterlijk sinds 2005 (de invoering van de salarisopdracht W vond in de deelstaten op verschillende tijdstippen plaats) zijn ambtenarenhoogleraren ingedeeld in de salarisgroepen W 2 en W 3. Het cijfer laat geen conclusies toe over het type universiteit. Hoewel de meeste universiteitshoogleraren worden betaald volgens W 2, zijn er aanzienlijk meer W-3- dan W-2-hoogleraren aan universiteiten.

Het cijfer W 1 wordt toegekend aan junior hoogleraren en is normaliter bedoeld voor tijdelijk dienstverband. Voor de invoering van de salarisvolgorde W kregen hoogleraren de rangen C 3 en C 4 en zeer zelden ook de rang C 2, bij hogescholen in de rangen C 2 en C 3, bij andere universiteiten in C 2, C 3 en C 4 geclassificeerd. Hoogleraren die bij hun aanstelling (vóór 2005) zijn aangesteld op het C-salaris, blijven daar meestal in, maar kunnen op verzoek overgaan naar het W-salaris. Als ze echter van functie veranderen, worden ze alleen ingedeeld in het W-salaris; hiervan kan alleen worden afgeweken bij wijziging binnen een deelstaat.

Het salaris voor W-2 en W-3 leerstoelen bestaat uit een basissalaris, dat volgens een beslissing van het Federale Grondwettelijk Hof al in 2013 een redelijke Alimentatie moet zijn, en prestatiegebonden beloningen die ofwel permanent worden toegekend of tijdelijk. Deze worden onderhandeld tussen de functiehouders en het universiteitsbestuur. Daarom kunnen de werkelijke brutosalarissen van Duitse hoogleraren tegenwoordig sterk variëren. Het basissalaris verschilt ook tussen de deelstaten. Dezelfde salarisgroep leidt niet tot hetzelfde loon afhankelijk van de werkgever en individuele onderhandeling, maar kan tot 2000 euro verschillen. Het basissalaris W-3 is over het algemeen hoger dan voor W 2; In bepaalde gevallen kan een W-2-hoogleraar echter meer verdienen dan een W-3-hoogleraar, afhankelijk van de deelstaat en vanwege individuele vergoedingen. [4]

Normaal gesproken zijn W-2- en W-3-hoogleraren van onbepaalde duur en gekoppeld aan de status van ambtenaar voor het leven; hun houders worden geplande hoogleraren genoemd. Maar er zijn ook steeds meer hoogleraren met een contract voor bepaalde tijd en hoogleraren in loondienst, de laatste bijvoorbeeld aan particuliere universiteiten of als er geen ambtelijke eisen zijn aan staatsuniversiteiten. Bij een eerste aanstelling, dwz als de kandidaat niet eerder een vast hoogleraarschap heeft bekleed, is in de meeste deelstaten een proeftijd van meerdere jaren, vaak met een pedagogische bekwaamheidstoets, gebruikelijk voordat de functie formeel wordt "verlengd"; In Berlijn, Noordrijn-Westfalen, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Rijnland-Palts en Saksen-Anhalt bestaat dergelijke regelgeving niet. Tussen 2017 en 2019 is ook het aandeel aanstellingen op ambtenaren voor het leven fors gedaald, zodat deze slechts tweederde van de eerste aanstellingen uitmaakten, terwijl 15 procent van de universiteitshoogleraren alleen tijdelijke ambtenaren had. De rest was in vaste dienst. [5] De titel van hoogleraar alleen is dus geen betrouwbare indicator voor vast dienstverband.

Hoogleraren aan een artistieke hogeschool leiden meestal een masterclass .

universiteitsprofessoren

Universiteitshoogleraar (Univ.-Prof.) Is een officiële titel voor vaste universitair docenten aan universiteiten in verschillende Duitse deelstaten . In sommige landen wordt de term universiteitshoogleraar niet langer gebruikt om te verwijzen naar nieuw aangeworven professoren. In Baden-Württemberg kan deze aanduiding bijvoorbeeld alleen worden gebruikt op aanvraag van die professoren die deze al vóór het jaar 2000 hadden. [6] De officiële titel is hier anders gewoon professor. In andere landen, zoals Noordrijn-Westfalen, is de term universiteitshoogleraar nog steeds gebruikelijk. Hoogleraren aangeworven vóór 2004/2005 (de invoering van de W-loonregeling vond op verschillende tijdstippen in de deelstaten plaats) werden ingedeeld in de rangen C 3 en C 4, en in enkele uitzonderlijke gevallen ook C 2.

Een universiteitshoogleraar in graad W 3 of C 4 is doorgaans hoogleraar . Zo'n W-3-hoogleraar heeft één of meerdere posten in het budget voor wetenschappelijk personeel, een hoger salaris en een groter budget. Voorafgaand aan de wijziging van de Higher Education Act 1976 (en in Beieren tot op heden) te noemen hoogleraar hoogleraar of gewoon hoogleraar. Dit hing samen met het recht om na pensionering als emeritus te werken met bepaalde privileges en een apart budget. Hoogleraren die voor 1976 voor het eerst in dergelijke functies zijn benoemd, kunnen dus nog emeriti zijn; Later benoemde hoogleraren zijn gepensioneerde hoogleraren die geen keus hebben. In Baden-Württemberg kunnen deze hoogleraren aan universiteiten die vóór de intrekking van de Universiteitswet 2005 in salarisgroep C 4 waren ingedeeld, officieel nog steeds de titel van gewoon hoogleraar voeren . [7] Dit wordt echter niet meer geassocieerd met bijzondere rechten.

In de meeste deelstaten behoren ambtenaren, reguliere universiteitsprofessoren zonder eigen leerstoel of werkgroep echter meestal tot salarisgroep W 2 of C 3 (in het oudere taalgebruik en in Beieren nog steeds in de wet aangeduid als buitengewoon hoogleraren of buitengewoon (oa) hoogleraren ). Deze W-2-hoogleraren hebben minder of helemaal geen personeel en hebben ook op andere manieren lagere reguliere begrotingsmiddelen. Ondanks gelijkwaardige kwalificaties ontvangen zij een lager basissalaris dan de leerstoelhouder. W-2-hoogleraren zijn niettemin volwaardige, reguliere en veelal vaste posten in de begroting; Wat betreft arbeidsvoorwaarden en benoemingsprocedures verschillen W-2 hoogleraren niet van hoogleraren, maar zijn het universiteitshoogleraren met alle rechten en plichten. Ze moeten dan ook niet verward worden met ongeplande hoogleraren (zie hieronder). In sommige Duitse deelstaten (zoals Baden-Württemberg) worden de meeste hoogleraren zonder leerstoel en hun eigen medewerkers betaald volgens W 3 (“zonder managementfunctie”). Omgekeerd komt het vooral bij kleine vakken voor dat lectoraten volgens W2 worden betaald.

Sinds 2013 zijn de verschillen tussen het basissalaris van W-2- en W-3-hoogleraren aanzienlijk kleiner dan in het begin, en veel universiteiten zijn ook begonnen om W-2-hoogleraren te voorzien van minimaal één werknemersfunctie. Net als W-3-hoogleraren kunnen zij ook prestatietoeslagen bedingen op hun basissalaris, die voor W-2-hoogleraren echter gemiddeld beduidend lager liggen, waardoor het gemiddelde bruto maandsalaris (rond de 7.000 euro in 2019) lager dan voor W 3 (2019 circa 8.600 euro). De Duitse Universiteitsvereniging heeft lang kritiek geuit op het feit dat de beslissing of een universiteit een hoogleraarschap volgens W 2 of W 3 moet betalen, voornamelijk wordt bepaald door het budget, omdat er zelden feitelijke redenen zijn voor de verschillende classificatie.

De selectie van de roosterhoogleraren vindt plaats via een benoemingsprocedure (aanmelding, beoordeling, proefcollege), die verschilt van vak tot vak en van universiteit tot universiteit. Uitgangspunt is coöptatie door wetenschappers die al werkzaam zijn bij de betreffende instelling, die dus het recht hebben om hun toekomstige collega's zelf te kiezen. De onderwijsverplichting van reguliere universiteitshoogleraren is momenteel acht of negen uur per week, wat slechts half zo hoog is als die van de meeste universiteitshoogleraren. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat wetenschappers aan universiteiten voldoende gelegenheid moeten krijgen voor eigen onderzoek. In alle beslissende universitaire organen moet er ook voor worden gezorgd dat de meeste stemgerechtigde leden W2- of W3-hoogleraren zijn; Dit principe van de meerderheid van de hoogleraren is een uitdrukking van de vrijheid van onderzoek die is vastgelegd in de grondwet, die wordt ondersteund door de geplande hoogleraren.

Buitengewone professoren

De aanwijzing van adjunct-hoogleraar (apl.Prof.) Kan door universiteiten met doctoraats- en habilitatierechten worden toegekend aan personen die gepromoveerd zijn, over de onderwijsbevoegdheid ( venia legendi ) beschikken vanwege de verworven onderwijsbevoegdheid (via een habilitatie of bewijs van habilitatie-adequate prestaties) en hebben ook uitstekende resultaten behaald in onderzoek en onderwijs naar de mening van hun faculteit en op basis van externe beoordelingen. De algemene voorwaarde is dat ze gekwalificeerd moeten zijn door meerdere jaren van succesvolle onderwijsactiviteit, hoewel de duur van deze onderwijsactiviteit van land tot land verschilt (twee tot zes jaar leertijd). In tegenstelling tot de W-2- en W-3-hoogleraren is er geen benoemingsprocedure omdat het niet gaat om het vervullen van een functie, maar alleen om het toekennen van een titel: Aanvullende rechten en plichten komen met de benoeming tot adjunct-hoogleraar normaal gesproken niet verbonden , aangezien hij de titel wel heeft, maar geen hoogleraarschap.

De omvang van het verplichte onderwijs varieert tussen één en twee semesteruren per week (Baden-Württemberg en Beieren) en komt overeen met die van een privédocent . Deze verplichting om het onderwijs een titel te geven, die ook gratis kan zijn, eindigt op 62-jarige leeftijd (in Beieren) of op 65-jarige leeftijd (bijvoorbeeld in Bremen). Een intrekking van de titel "apl. Prof. ” vindt plaats als men de titel onderwijs gedurende een vooraf bepaalde periode niet heeft aangeboden (twee jaar in Saksen-Anhalt, twee opeenvolgende semesters in Berlijn en Hessen); Meestal moet dit aan de thuisuniversiteit, na een succesvolle rehabilitatie aan een andere universiteit kan het ook daar. [8e]

De toekenning van het predicaat wordt geregeld door de wetten op het hoger onderwijs van de deelstaten en in sommige gevallen verder door de statuten van de afzonderlijke universiteiten. De aanduiding is geen ambts- of diensttitel en is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een dienstverband of dienstverband bij een universiteit. In sommige deelstaten zouden personen niet als apl.hoogleraar aan een universiteit moeten worden aangesteld als ze daar ook voltijds werken; in andere worden echter vaak voltijdse of door ambtenaren gehabiliteerde leden van de middenfaculteit aangesteld als apl.hoogleraren. Ze hebben niet in elke deelstaat de bevoegdheid om de academische aanduiding 'hoogleraar' zonder enige toevoeging te gebruiken, maar voor buitenstaanders en studenten zijn ze vaak niet te onderscheiden van reguliere hoogleraren in W-2- of W-3-functies. In sommige deelstaten is de voortzetting van de aanwijzing na de vaststelling en beëindiging van de activiteit gekoppeld aan een vergunning van de bevoegde overheidsinstantie.

Na een aantal jaren onderzoek en onderwijs (minstens twee jaar in Baden-Württemberg, zes jaar in Beieren, vier jaar in Berlijn, vijf jaar in Noordrijn-Westfalen) in onderzoek en onderwijs, kunnen particuliere docenten het recht krijgen om de titel "appl. Prof. “door de universiteit met toestemming van de ministeries of senaatsadministraties die verantwoordelijk zijn voor universiteiten. In sommige faculteiten is de toekenning van de titel niet langer gebonden aan een bepaalde periode, maar eerder aan het voldoen aan bepaalde wetenschappelijke criteria (met name het aantal hoogwaardige wetenschappelijke publicaties na het behalen van de habilitatie). Aan de Universiteit van Hamburg worden niet-roosterhoogleraren aangeduid als "Sectie 17 hoogleraren", een verwijzing naar de overeenkomstige paragrafen van de Staatsuniversiteitswet.

De titel "Extraordinary Professor" (apl. Prof., apl. Professor ) werd gecreëerd tussen 1933 en 1935. Voorheen waren deze hoogleraren “niet-ambtenaar buitengewoon hoogleraren”, of “nb ea. Hoogleraren "of" nbao. Hoogleraren" [9] gebeld. Het is een aanduiding die vooral vaak wordt gegeven aan privédocenten die in de menselijke geneeskunde werken. Met de toekenning van deze prestigieuze titel kunnen senior arts gemakkelijker doorgroeien naar senior senior arts en plaatsvervangend directeur in de universitaire klinieken. Vaak zijn dit hoofdgeneeskundigen (leidinggevende artsen, hoofdgeneeskundigen of hoofdgeneeskundigen) in niet-universitaire ziekenhuizen of huisartsen die als parttime alleen bedrijfshoogleraren aan universiteiten of in academische academische ziekenhuizen een kleine hoeveelheid titel onderwijs. [10] Ze kunnen echter in redelijke mate ook worden gebruikt voor andere taken door universitaire docenten.

De benoeming tot adjunct-hoogleraar wordt ook in relevante vaktijdschriften vaak een 'academische troostprijs' genoemd. [11] Maar dat kan alleen als het wenselijk wordt geacht om aan de universiteit te blijven en in het bijzonder de erkenning die de beoogde hoogleraren in de titel uitdrukken.

Bijzonder hoogleraren

Bijzonder hoogleraren worden benoemd op een leerstoel die niet of niet uitsluitend uit het basisbudget van een universiteit wordt gefinancierd, maar in eerste instantie geheel of gedeeltelijk wordt gedragen door een derde partij . Dergelijke leerstoelen kunnen worden begiftigd door stichtingen , instellingen (bijvoorbeeld kerken of vakbonden) of bedrijven .

In 2016 waren er 806 bijzondere leerstoelen in Duitsland. Hiervan werden 488 lectoraten gefinancierd door het bedrijfsleven en 318 door stichtingen. [12] In de regel moet de financiering uiterlijk na vijf jaar door de betreffende universiteit worden overgenomen. Dit geldt ook voor de door de DFG gesponsorde Heisenberg-hoogleraren .

Het voorgestelde federale hoogleraarschap [13] zou een speciale vorm van extern gefinancierd hoogleraarschap zijn, die niet zou worden gefinancierd door de deelstaten of niet-gouvernementele instanties, maar door de federale overheid en door de Duitse Onderzoeksstichting (DFG) aan specifieke personen zou worden toegekend in plaats van specifieke universiteiten.

Junior professoren

Universitair docent (juni Prof.) is een dienst aanduiding voor jonge wetenschappers die worden op deze tijdelijke banen beroep kunnen in aanmerking komen voor een vaste aanstelling hoogleraarschap. Het basismodel voor de in 2002 ingevoerde kwalificatiepositie was de Amerikaanse universitair docent met een hoge mate van zelfstandigheid bij het verwerven van onderzoeksgelden en grote zelfstandigheid in het onderwijs. Junior professors zijn in ieder geval de iure universiteitshoogleraren. In Duitsland is er echter een wettelijke regeling voor bepaalde tijd, al ontbreekt in veel gevallen nog de zogenaamde tenure track , die (na een succesvolle evaluatie) het de wetenschapper in principe mogelijk moet maken om door te werken. Heel wat junior-hoogleraren streven dan ook nog naar een habilitatie om hun vooruitzichten te verbeteren.

Junior professoraten werden in 2002 ingevoerd door een wijziging in de universitaire kaderwet en vervolgens geïmplementeerd in alle staatsuniversiteitswetten. Ze beschikken over een zes-jaar vaste termijn positie als ambtenaar (W1), zelden ook in loondienst. Landelijk is niet uniform geregeld welke titel een junior hoogleraar moet voeren ( junior hoogleraar of hoogleraar ) en of hij het recht krijgt om te promoveren. Zij zijn vrijgesteld van het verbod op binnenlandse benoemingen .

In Hessen is op 10 december 2015 de nieuwe benoeming van het junior hoogleraarschap afgestaan ​​ten gunste van een gewijzigde versie en aanduiding, de kwalificatie hoogleraarschap (§ 64 HHG). De titel staat niet in de wet.

Senior professoren

Senior professorships ( Engelse (distinguished) senior professorships ) worden in Duitsland steeds vaker toegekend en zijn afhankelijk van de deelstaat enigszins anders vormgegeven. De primaire focus kan liggen op het honoreren en bevorderen van onderzoek, of het in een tussenfase houden van cursussen en examens tot de opvolger is benoemd, of evenementen en (rest)kandidatenondersteuning op een vakgebied waarvoor geen directe opvolger is voorzien. Afhankelijk van de deelstaat of universiteit kan de intrede in een senior hoogleraarschap plaatsvinden voordat de reguliere pensioengrens is bereikt, maar meestal wanneer de reguliere pensioengrens is bereikt; onder bepaalde omstandigheden kan het echter ook achteraf plaatsvinden.

Maar in het algemeen mag de toegang tot leerstoelen voor jonge wetenschappers niet worden geblokkeerd of vertraagd. De seniorhoogleraar ontvangt dus geen regulier salaris, maar het daarvoor voorziene deeltijdinkomen is gebaseerd op volledige inzet (bijvoorbeeld bij een seniorhoogleraar met een 8-urige onderwijsverplichting) ongeveer naar rato van het verschil tussen het pensioenbedrag en het vorige reguliere inkomen en is dienovereenkomstig bij een lagere verplichting lager (model aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit Frankfurt am Main [14] ). In hoeverre bij deze primair met onderwijs belaste lectoraten nog onderzoek mogelijk is (indien daarvoor ruimte en apparatuur nodig is), dient met de betreffende instelling te worden bepaald. Hoger lectoraten kunnen worden toegekend aan eerdere lectoraten aan de eigen universiteit (wat het meest voorkomt) of aan die van buiten. Meestal worden ze, afhankelijk van de staat en de universiteit of het speciale financieringsprogramma, gedurende één tot vijf jaar aan één en dezelfde persoon gegeven.

De eerste senior professoraten in Duitsland werden waarschijnlijk toegekend aan universiteiten in Beieren. B. 2006 aan de Ludwig Maximilians Universiteit in München . [15] [16] Met dit model, geïmplementeerd in Beieren, is een benoeming mogelijk in de laatste jaren voor de ingang van de wettelijke pensionering, waardoor senior hoogleraren zich uitsluitend aan onderzoek kunnen wijden. Jongere opvolgers die eventueel vervroegd worden aangesteld, nemen dan alle taken op zich die met het ambt verbonden zijn (onderwijs, universitair zelfbestuur, enz.).

Om ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd excellente onderzoekers in dienst te kunnen houden, heeft de Duitse deelstaat Nedersaksen in 2008 samen met de Volkswagen Foundation het Nedersaksische Lectoraat 65+ ingesteld . [17] De lesplicht is hier maximaal 2 uur per semesterweek. Het lectoraat is beperkt tot drie jaar, verlenging tot vijf jaar is mogelijk. De financiering bedraagt ​​in totaal maximaal 0,4 miljoen euro, tot 80.000 euro per jaar. [18] De opname van de Volkswagen Foundation vervult ook de kenmerken van een bijzonder hoogleraarschap .

eredoctoraten

Ere-hoogleraren (ere-hoogleraren) zijn deeltijd-universiteiten die zijn aangesteld als lector of wegens bijzondere wetenschappelijke of artistieke verdiensten buiten de universiteit en daardoor op bijzondere wijze verbonden zijn aan de betreffende universiteit. Ereprofessoren in Duitsland mogen de titel "Professor" (Prof.) voeren zonder enige aanvullende informatie. In Zwitserland is de aanduiding titulair hoogleraar gebruikelijk.

De prestaties in het betreffende vakgebied moeten voldoen aan de eisen die aan voltijd universitair docenten worden gesteld. Ze volgen minder verplichte vakken en zijn vooral buiten de universiteit nog actief in hun vak. Zij ontvangen in principe geen salaris. In geval van goedkeuring mag de academische aanduiding “hoogleraar” verder worden gebruikt indien goedkeuring is verleend of het wettelijk kader in de afzonderlijke landen is goedgekeurd. Het doel van het eredoctoraat is om mensen vanuit de beroepspraktijk naar het onderwijs te trekken. Eredoctoraten worden steeds aantrekkelijker voor bestuurders in het bedrijfsleven en de politiek. Deze titels zijn ook wijdverbreid in de geneeskunde.

Staats- of honoraire hoogleraren

De titel "Professor" werd sinds de 19e eeuw in de meeste Duitse deelstaten als erkenning voor bijzondere verdiensten van wetenschappers en kunstenaars in de openbare dienst, vrije wetenschappers en freelance kunstenaars ere toegekend. Het was niet nodig dat de honoree ooit als universiteitshoogleraar had gewerkt. Een voorbeeld hiervan is Adolph Menzel . In 1937 nam Adolf Hitler als staatshoofd het benoemingsrecht op zich, waardoor nationaalsocialistische cultuurwerkers als Veit Harlan op de titel kwamen. [19] Na 1945 kwam het recht toe aan de premiers, eerste of regerende burgemeesters van de afzonderlijke deelstaten, en in de DDR werd de eretitel bijvoorbeeld toegekend aan de populaire Berlijnse dierentuindirecteur Heinrich Dathe . Tegenwoordig bestaat het nog steeds in Baden-Württemberg , waar uitvinders, industriemanagers en politici zoals Artur Fischer , Jürgen Schrempp en Wolfgang Schuster werden geëerd, in Berlijn , waar Billy Wilder de titel ontving , en in Hamburg , Sleeswijk-Holstein , Hessen en het Saarland .

Gastprofessoren

Gastprofessoren zijn doorgaans hoogleraren die aan een andere universiteit dan hun thuisuniversiteit werken. Dies geschieht zumeist in einem wissenschaftlichen Austausch über Gastsemester oder innerhalb von Forschungsprojekten. Gastprofessoren können aber auch Privatdozenten sein, die befristet an einer Hochschule eine Professur übernehmen, insbesondere im Rahmen einer Lehrstuhlvertretung. Es gibt auch ständige Gastprofessoren, die für längere Zeit einen Lehrauftrag an einer anderen Hochschule wahrnehmen.

Vertretungsprofessoren

Vertretungsprofessoren sind Wissenschaftler oder Künstler, die in einer Übergangszeit mittels einer zeitlich befristeten Einstellung, unabhängig von den üblichen Bewerbungsverfahren, eine semesterweise Verwaltung einer Professur übernehmen. Es handelt sich somit um eine besondere Form der Gastprofessur. Während der Vertretungsdauer darf in manchen Bundesländern der Professorentitel geführt werden. Einen grundlegenden Anspruch auf eine Daueranstellung gibt es nicht. Dienstrechtliche Aufgaben, die mit der Professur verbunden sind, gehören zu den mit der Vertretungsprofessur stehenden Verpflichtungen. Die Vertretungsprofessur wird vergeben, wenn eine Professur etwa wegen Beurlaubung, Pensionierung oder Weggang des Stelleninhabers zeitlich befristet unbesetzt ist. Sie wird im Angestelltenverhältnis an einen promovierten, in der Regel bereits habilitierten Wissenschaftler vergeben. Dieser kann dabei entweder Erfahrung sammeln, die ihm in der späteren Bewerbungsphase auf andere Professuren nützlich ist, abet ohne Hoffnung auf eine Übernahme (Vertretung sine spe ), oder aber er vertritt mit der Aussicht, die vakante Professur nach Abschluss eines Berufungsverfahrens als regulärer Professor übertragen zu bekommen (Vertretung cum spe ).

Verwaltungsprofessuren

Verwaltungsprofessuren sind eine Form der Vertretungsprofessur, bei der der Wissenschaftler beauftragt ist, die Lehre vorübergehend zu sichern. Der Vertreter muss daher nicht berufbar sein, er ist lediglich mit der Verwaltung der Professur beauftragt. Hierzu gehört auch die Übernahme aller sonstigen Aufgaben, die mit der Professur verbunden sind. Zur Lehre kommen hier noch Forschung, Prüfungsabnahme und akademische Selbstverwaltung hinzu. [20]

Professor hc

Professor hc (lat. honoris causa „ehrenhalber“) war ursprünglich eine akademische Auszeichnung für einen Gelehrten von internationalem Rang, der durch seine wissenschaftlichen Arbeiten die Forschungserkenntnisse seines Fachgebietes erheblich vorangebracht hatte. Historisch wurden Ehrenprofessoren bis Ende des 19. Jahrhunderts auch mit dem Titel Professor honorarius ernannt.

Der Titel wird heutzutage – selten – auch für besondere wissenschaftliche, künstlerische oder politische Verdienste (vor allem in Österreich, siehe den Artikel „ Berufstitel “) verliehen, unabhängig von einer üblichen akademischen Karriere. Ein Professor hc hat keine Lehrverpflichtung. Eine weitere gebräuchliche Schreibform des Professor hc im deutschen Sprachraum ist auch „Professor E. h. (Ehrenhalber)“.

Nach deutschem Promotionsrecht ist die Promotion zum Ehrendoktor (Dr. hc) in der Regel den Wissenschaftlichen Hochschulen vorbehalten, während die „Berufung“ zum Professor hc, genau wie eine Berufung zum ordentlichen Professor, durch das Kultus- bzw. Bildungsministerium des jeweiligen Bundeslandes erfolgt.

Gemeinsam berufene Professoren/Sektoral-Professuren

Gemeinsam berufene Professoren haben neben ihrem Amt an der Hochschule auch eine Leitungsfunktion an einer externen Forschungseinrichtung inne. Ihr Lehrdeputat ist dabei meist deutlich herabgesetzt. In Berlin ist auch die Bezeichnung Sektoral-Professur (S-Professur) üblich.

Professoren als Leiter von Bundesbehörden und Museen

Die Leiter einiger Bundesbehörden und Museen tragen die Amtsbezeichnungen „Direktor und Professor“, „Präsident und Professor“ bzw. „Museumsdirektor und Professor“. Siehe Direktor und Professor . In der Regel ist damit eine der obengenannten Professuren verbunden.

Formalia in Deutschland

Einstellungsvoraussetzungen

In Deutschland sind die Einstellungsvoraussetzungen sowie die dienstrechtlichen Verpflichtungen der Professoren im Hochschulrahmengesetz (HRG) und in den Landeshochschulgesetzen geregelt. In Bayern gibt es zudem ein eigenes Hochschulpersonalgesetz.

Die Voraussetzungen zur Berufung als Professorin oder Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule, dh die „Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren“ (so der Wortlaut der Hochschulgesetze der Bundesländer), sind gegenwärtig in Ergänzung zu einem abgeschlossenen Hochschulstudium, pädagogischer Eignung und besonderer Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine Promotion nachgewiesen wird, „zusätzliche wissenschaftliche Leistungen“, die mittels einer Habilitation , im Rahmen einer Juniorprofessur oder gleichwertiger wissenschaftlicher Tätigkeiten nachgewiesen werden. Für künstlerische und Fachhochschulen gilt Entsprechendes (vgl. die aktuellen Hochschulgesetze der Länder).

Eine Voraussetzung zur Berufung als Professor an einer Universität oder Pädagogischen Hochschule war bis 2003 beziehungsweise 2005 in der Regel die Habilitation oder eine gleichwertige herausragende wissenschaftliche Leistung, die durch eine Promotion und eine berufliche Tätigkeit oder Forschung erbracht wurde. Seit 2005 sollte grundsätzlich die Juniorprofessur Voraussetzung sein, die Möglichkeit, wissenschaftliche Leistungen durch die Berufserfahrung zu erbringen, bestand aber weiter. Seit 2007 sind beide Möglichkeiten, die Habilitation und die positiv evaluierte Juniorprofessur, formal gleichwertige Zugänge zu Professuren an Universitäten und ihnen statusmäßig gleichgestellten Hochschulen. Dies differiert jedoch je nach Fach und der einzelnen berufenden Fakultät teils erheblich. In den Ingenieurwissenschaften kann ähnlich wie an Fachhochschulen praktische Erfahrung in der Industrie einen höheren Stellenwert haben als die Habilitation. In anderen Fächern wiederum ist es nach wie vor sehr schwierig, ohne Habilitation auf eine Universitätsprofessur berufen zu werden.

Für die Berufung an Fachhochschulen werden dagegen in der Regel die Promotion und eine mindestens fünfjährige Berufspraxis (davon drei Jahre außerhalb einer Hochschule) sowie besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erwartet. Meist werden auch Erfahrungen in der Lehre vorausgesetzt. Private (Fach-)Hochschulen setzen ebenfalls berufspraktische Erfahrung in der Wirtschaft für die Aufnahme einer Lehrtätigkeit voraus. Hier können auch Nichtpromovierte einen Professorentitel führen.

An Kunsthochschulen kann berufen werden, wer eine besonders herausragende künstlerische Qualifikation besitzt und darüber hinaus ein bedeutendes künstlerisches Lebenswerk vorweisen kann. An Pädagogischen Hochschulen sind neben der Promotion zusätzlich die Befähigung zum entsprechenden Lehramt durch das erfolgreich abgeschlossene Referendariat nachzuweisen.

In Deutschland gilt – trotz einiger Lockerungen in manchen Bundesländern – grundsätzlich ein Hausberufungsverbot : Wer sich auf eine W-2- oder W-3-Professur bewirbt, darf an der Hochschule, an der er sich bewirbt, zu diesem Zeitpunkt nicht angestellt sein. Damit sollen Bevorzugungen und Nepotismus (Vetternwirtschaft) erschwert werden. Privatdozenten , die an einer Hochschule lediglich ihre (nicht bezahlte) Titellehre anbieten, fallen dagegen nicht unter das Hausberufungsverbot. Für Juniorprofessoren , die nach der Promotion die Hochschule gewechselt haben, gilt das Hausberufungsverbot ebenfalls ausdrücklich nicht. Umstritten ist, ob das Verbot möglicherweise in Widerspruch zum Grundgesetz steht, das die Bestenauslese als Kriterium für die Einstellung fordert.

Das Durchschnittsalter bei der ersten Berufung zum Professor liegt derzeit bei etwa 42 Jahren, mit erheblichen Unterschieden zwischen den Fächern. Für Erstberufungen auf eine unbefristete W2- oder W-3-Professur gelten in den Bundesländern unterschiedliche Altersgrenzen, die meist mit der Vollendung des 50. oder 52. Lebensjahres erreicht werden. Danach ist eine Verbeamtung nur noch in Ausnahmefällen möglich; einer Einstellung im Angestelltenverhältnis steht hingegen rechtlich nichts im Wege. In der Praxis sind Erstberufene aber nur selten älter als 49.

Berufungsverfahren

Jährlich werden an den Hochschulen in Deutschland ungefähr 1200 W1-, W2- und W3-Professuren neu besetzt, die meisten durch ein kompliziertes und langwieriges Berufungsverfahren , das in den Hochschulgesetzen der Länder geregelt ist und sich nicht selten über mehrere Jahre erstreckt (daher Vertretungsprofessuren), bei dem eine Kommission zunächst eine Vorauswahl unter den Bewerbern trifft, von denen die wichtigsten Schriften angefordert und bewertet werden; sodann lässt man einige (meist 5–7) Kandidaten Probevorträge halten (das sogenannte Vorsingen ), trifft darunter wiederum eine Auswahl und holt parallel Gutachten von außerhalb der Hochschule ein und erstellt schließlich eine meist drei Personen umfassende gereihte Vorschlagsliste. In der Regel ergeht dann an den Erstplatzierten der „Ruf“ auf die Stelle. Die endgültige Entscheidung liegt je nach Bundesland beim zuständigen Ministerium, heute aber oft beim Rektor oder Präsidenten der jeweiligen Hochschule. Auf die Erteilung des Rufes folgen Berufungsverhandlungen, die sich längere Zeit hinziehen können, falls der Bewerber die Wahl zwischen mehr als einer Hochschule hat. Durch Absagen der Listenplatzierten kann sich das Verfahren bis hin zu einer Neuausschreibung verzögern. In manchen Bundesländern kann auch ein Veto des zuständigen Ministers in der Landesregierung eine deutliche Verzögerung bewirken.

Alle deutschen Landeshochschulgesetze sehen ferner die Möglichkeit von ad personam -Berufungen vor: In diesen Ausnahmefällen kann auf die öffentliche Ausschreibung der Professur verzichtet werden, sofern die Universität objektive Gründe benennen kann, wieso überhaupt nur eine bestimmte Person für die Stelle in Frage kommt. Auch in diesem Fall muss die betreffende Person aber das übliche Berufungsverfahren nebst externer Begutachtung durchlaufen, um dem von Grundgesetz geforderten Prinzip der Bestenauslese zu genügen.

Zu Berufungsverfahren und der daraus resultierenden Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses gibt es einige Untersuchungen aus dem Bereich der Gender Studies (Färber und Spangenberg, 2008; [21] Junghans 2012 [22] ), die sich mit dem Einfluss des Geschlechts auf diese spezielle Form des Personalauswahlverfahrens beschäftigen. Außerhalb der Gender Studies gibt es nur wenige systematische Untersuchungen zur Berufungspraxis, die zudem historischer Natur sind (z. B. Schmeiser, 1994; Brezinka, 2000).

2016 gab es an den deutschen Universitäten ungefähr 170.000 befristet beschäftigte Wissenschaftler, die eine Berufung auf eine planmäßige Professur anstrebten. [23] Fest steht, dass die akademische Laufbahn mit dem Ziel, auf eine Professur berufen zu werden, für den wissenschaftlichen Nachwuchs im deutschsprachigen Raum – wie Max Weber schon 1917 in seinem berühmten Vortrag Wissenschaft als Beruf betont hat – in sehr hohem Maße ein Wagnis bleibt: „Denn es ist außerordentlich gewagt für einen Gelehrten […], überhaupt den Bedingungen der akademischen Laufbahn sich auszusetzen. Er muss es mindestens eine Anzahl Jahre aushalten können, ohne irgendwie zu wissen, ob er nachher die Chancen hat, einzurücken in eine Stellung, die für den Unterhalt ausreicht“. Nur etwa jeder fünfte habilitierte Wissenschaftler wird heutzutage auf eine unbefristete Professur berufen; ob dies gelingt, entscheidet sich oft erst mit Mitte 40. Schmeiser spricht daher treffend von einer „Risikopassage“, die nicht planbar ist. Welche Rolle bei einer Berufung einzelne Komponenten – wie fachliche Kompetenz, Publikationen/ Zitation , Glück/Zufall, Tagesform, Zusammensetzung der Berufungskommission und Kompetenz/Ambition der Mitglieder, Einbindung des Kandidaten in bestehende wissenschaftliche Netzwerke, Präsenz auf einschlägigen Tagungen – spielen, ist empirisch nicht erforscht und bleibt so Gegenstand der Spekulation.

Aufgrund der großen Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten in Verbindung mit einer ökonomisch abgesicherten Stellung, die mit einer planmäßigen Universitätsprofessur einhergehen, streben nach wie vor die meisten Wissenschaftler in Deutschland eine solche Position an; sie nehmen dafür die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten in Kauf, die bis zur Erstberufung mit einer akademischen Karriere verbunden sind.

Emeritierung und Pensionierung

Bei Erreichen der Altersgrenze für die Berufstätigkeit werden Professoren heute in der Regel pensioniert und nicht mehr emeritiert , was im Gegensatz zur Pensionierung lediglich die Freistellung von Lehrverpflichtungen bedeutete ( Entpflichtung ). Die Besoldung eines emeritierten Professors wurde nur wenig gekürzt, auch behielt er einen Anspruch auf ein Dienstzimmer und weitere Privilegien. Diese Professoren wurden bei einer ordnungsgemäßen „Emeritierung“ als emeritierte Professoren oder Emeriti (Singular: Emeritus oder als weibliche Form Emerita ) bezeichnet und blieben ihrer Hochschule oft eng verbunden, etwa durch weitere Forschungs- und Lehraktivitäten.

Angesichts der seit den 1970ern stark gestiegenen Zahl an Professuren ließ sich diese Praxis nicht länger durchhalten. Die Emeritierung ist heute daher nicht mehr möglich, da sie in den meisten Bundesländern gesetzlich nur erlaubt blieb, wenn eine Erstberufung vor 1975 stattgefunden hat. Amtsinhaber, auf die diese Voraussetzung zutrifft, gibt es heute nicht mehr (wohl aber noch einige Emeriti). Seniorprofessuren sind hierfür ein neuer Ansatz, die Kompetenz hervorragender Wissenschaftler den Hochschulen zu erhalten. Sie arbeiten meist in Form eines mit ihrer Hochschule ausgehandelten Lehrauftrags in Institut oder Fakultät weiter.

Berufsverbände

Alle vier Verbände bieten ihren Mitgliedern ein umfangreiches Serviceangebot.

Besoldungsgruppen

Die Besoldung von beamteten Professoren und Assistenten an staatlichen Hochschulen in Deutschland erfolgt nach der Bundesbesoldungsordnung W oder der C-Besoldung . [25] Bei Neueinstellungen oder eventuell nach Bleibeverhandlungen kommt je nach Bundesland spätestens seit 2005 nur noch die Besoldungsordnung W zur Geltung, die drei Gruppen umfasst: W 1 (Juniorprofessur), W 2 und W 3 (Besoldungsarten für alle anderen Arten von Professoren und Angehörigen der Hochschulleitung). Die Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden normalerweise auf Lebenszeit verbeamtet. Bei Erstanstellungen ist allerdings nach einigen Landesgesetzen die Anstellung zunächst zu befristen, je nach Bundesland bis zu acht Jahren. Diese Befristung entfällt in der Regel, wenn es sich um einen Bewerber aus dem Ausland handelt, ein inländischer Bewerber auf eine befristete Stelle nicht gewonnen werden kann oder ein Juniorprofessor der eigenen Hochschule berufen werden soll. Nach der Befristung wird das Beamtenverhältnis auf Zeit in eines auf Lebenszeit umgewandelt, wenn sich der Professor bewährt hat, ansonsten wird er entlassen. In einigen Bundesländern, etwa Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern, werden hingegen auch erstberufene W-2- und W-3-Professoren direkt auf Lebenszeit eingestellt. Die Stellen von Juniorprofessoren sind hingegen immer befristet. Die Befristung gilt zunächst für drei Jahre, bei positiver Beurteilung wird die Stelle für weitere drei Jahre zur Verfügung gestellt und auch die Besoldung erhöht sich geringfügig. Manche Juniorprofessuren werden anschließend in eine dauerhafte W-2- oder W-3-Professur überführt ( Tenure-Track ).

Das Grundgehalt der W-Besoldung ist in allen drei Besoldungsgruppen nicht nach Altersstufen aufsteigend, sondern bleibt für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses gleich. Es gibt aber bei W2 und W3 Leistungszulagen, die mit der Hochschulleitung ausgehandelt werden und teils mehrere tausend Euro im Monat betragen können: Grundgehalt und Leistungszulagen ergeben zusammen das individuelle Bruttoeinkommen der Professoren. Für Angehörige der Hochschulleitung wiederum (Rektor bzw. Präsident, ihre Stellvertreter und Kanzler) gelten eventuell Sonderregelungen. Ihre Stellen sind landesrechtlich meist befristet (unterschiedliche Zeitspanne).

In der ausgelaufenen C-Besoldung, in der vor 2004/05 berufene Hochschullehrer freiwillig verbleiben können, wird die Eingruppierung nach C 1 (wissenschaftliche Assistenten), C 2 (Oberassistenten, Hochschuldozenten und 40 Prozent der Professoren an Fachhochschulen), C 3 (60 % der Fachhochschulprofessoren und außerordentliche Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen) und C 4 (ordentliche Professoren an wissenschaftlichen Hochschulen) unterschieden. C-2-, C-3- und C-4-Professoren sind auf Lebenszeit eingestellt (teils mit Befristung bei Ersteinstellung wie oben). Sie mussten sich im Rahmen eines Berufungsverfahrens gegen Mitbewerber durchsetzen. Das Verfahren wird vom Fachbereich organisiert, dem der künftige Professor angehört. Am Ende des Verfahrens steht eine Rangliste, von der das zuständige Kultusministerium üblicherweise den ersten Vorschlag beruft. C-2- und C-3-Professoren an Fachhochschulen unterscheiden sich in ihren Rechten und Pflichten nicht. Auch an Universitäten und ihnen statusmäßig gleichgestellten Wissenschaftlichen Hochschulen haben sie grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten. Doch verfügt ein C-3-Professor oftmals über weniger oder gar keine Mitarbeiterstellen.

Um Mitarbeitern in Fachbereichen, in denen die Juniorprofessur nicht eingeführt ist, die Möglichkeit zur Habilitation bei ähnlichen Gehaltskonditionen zu geben, wurde in 13 Bundesländern die Möglichkeit geschaffen, Akademische Räte in ein Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Dies ersetzt die früher übliche Einstellung als Wissenschaftlicher Assistent (C 1).

Der Vorläufer der bundeseinheitlichen C-Besoldung ist die länderspezifische H-Besoldung. Im Unterschied zur C- beziehungsweise H-Besoldung gibt es bei der vergleichsweise deutlich niedrigeren W-Besoldung einen unveränderlichen festen Grundbetrag, zu dem leistungsorientierte, oft nicht ruhegehaltfähige Zulagen geleistet werden können, angesichts knapper Kassen der öffentlichen Hand aber oft nur in geringem Umfang. Die älteren Besoldungsgruppen C und H enthalten dagegen eine Altersprogression: die Besoldung steigt mit zunehmendem Dienstalter. Zulagen sind hier nur in der Besoldungsgruppe C 4 bei weiteren Berufungen und geeigneten Verhandlungen möglich. Sie können ein Mehrfaches der C-4-Besoldung betragen, insbesondere, um hochdotierte Mitarbeiter der Wirtschaft oder des Auslands an Hochschulen zu holen.

Mit der Novellierung des sächsischen Berufsakademiegesetzes im Jahr 2017 werden angestellte Professoren an der Berufsakademie Sachsen je nach Aufgabenfeld nach TV-L Besoldungsgruppen 14 und 15 eingestellt und bezahlt. Bisher werden sie als hauptberufliche Dozenten (TV-L 14/15) oder nebenberufliche Dozenten (nach Lehraufträgen bezahlt) berufen und können nach frühestens drei Jahren besonderer Profilierung in Lehre und gegebenenfalls auch Forschung den Titel Professor oder Honorarprofessor verliehen bekommen.

Zu Details der Vergütung siehe weiter unten .

Professuren in Österreich

In Österreich unterscheidet man:

Professuren innerhalb der Universität

Universitätsprofessuren

Universitätsprofessor (ohne Zusatz; Abkürzung: Univ.-Prof. ) ist die aktuelle Bezeichnung (Funktionsbezeichnung, kein Amts- oder Berufstitel ) für in einem Berufungsverfahren bestellte Professoren in Österreich. Sie hat die Bezeichnungen ordentlicher Universitätsprofessor und außerordentlicher Universitätsprofessor (nicht zu verwechseln mit der heutigen gleichlautenden Bezeichnung) abgelöst und entspricht den deutschen W-2- und W-3-Professuren. Universitätsprofessoren, die nach 2001 (zunächst) befristet berufen wurden, und alle Universitätsprofessoren, die ab 2004 berufen wurden, sind privatrechtliche Angestellte der jeweiligen Universität (keine Bundesbeamten mehr).

Ordentliche Universitätsprofessuren

Die alte Bezeichnung ordentlicher Universitätsprofessor oder Ordinarius (Abkürzung: O. Univ.-Prof. oder o. Univ.-Prof. ) entsprach der C-4-Professur in Deutschland. Seit Ende der 1990er Jahre wird der Titel nicht mehr vergeben; er darf jedoch von den zuvor Berufenen weiterhin geführt werden. Ordentliche Professoren (Amtstitel) sind Bundesbeamte.

Außerordentliche Universitätsprofessuren

Außerordentlicher Universitätsprofessor (Abkürzung: Ao. Univ.-Prof. oder ao. Univ.-Prof. ) bezeichnet heute an einer österreichischen Universität tätige Wissenschaftler mit Beamtenstatus (in diesem Fall ist die Bezeichnung ein Amtstitel) oder an der Universität angestellte ehemalige Vertragsbedienstete des Bundes, die nach § 55a Vertragsbedienstetengesetz 1948 berechtigt sind, diese Bezeichnung zu führen (in diesem Fall ist die Bezeichnung kein Amtstitel, sondern eine Funktionsbezeichnung), wie Universitätsdozentin/Universitätsdozent und Vertragsdozentin/Vertragsdozent .

Der Titel wird seit Ende der 1990er Jahre an bestimmte beamtete Hochschullehrer sowie bestimmte (ehemalige) Vertragsbedienstete des Bundes infolge der Habilitation automatisch verliehen. Es handelt sich somit um eine Beförderung (Ernennung) qua erbrachter Habilitation und nicht um eine Berufung. Seit dem Universitätsgesetz 2002 schließen Universitäten, die vom Staat die Arbeitgeberfunktion übernommen haben, mit ihren Mitarbeitern nur noch Arbeitsverträge im privatrechtlichen Angestelltenverhältnis ab. Damit wird der Amtstitel bzw. die Funktionsbezeichnung „Ao. Univ.-Prof.“ in Österreich nur mehr an bestimmte Personen verliehen, deren Dienst- oder Arbeitsverhältnis spätestens 2001 begonnen hat.

Außerordentliche Professoren sind nach den Bestimmungen des österreichischen Universitätsgesetzes 2002 nicht Mitglieder der Professorenkurie, sondern des sogenannten akademischen Mittelbaus.

Universitätsprofessor als Berufstitel

Der Bundespräsident hat seit einer auf Bestreben von Thomas Klestil 2002 zustande gekommenen Regelung das Recht, an Universitätslehrer (meist an außerordentliche Universitätsprofessoren) die Bezeichnung Universitätsprofessor als Berufstitel zu verleihen ( BGBl. II Nr. 261/2002 ), wovon eher selten Gebrauch gemacht wird. Eine Häufung ergibt sich allerdings daraus, dass die Bezeichnung auch von all jenen, die vor Inkrafttreten zu tit.ao.-Professoren ernannt worden waren und das 50. Lebensjahr vollendet haben, geführt werden darf. Beispiele für Träger dieses Berufstitels sind der Jurist Andreas Khol , ehemaliger Nationalratspräsident ( ÖVP ) und zuvor ao. Univ.-Prof. an der Universität Wien, oder der habilitierte Sozialgeschichtler Hubert Christian Ehalt , Wissenschaftsreferent der Stadt Wien. Die Regelung ist einigermaßen unglücklich, da – im Unterschied zu anderen präsidentiell verliehenen Berufstiteln – kein ersichtlicher Unterschied zwischen dem Amtstitel bzw. der Funktionsbezeichnung „Univ.-Prof.“ (nach Berufung) und dem identisch lautenden Berufstitel besteht.

Assistenzprofessoren

Assistenzprofessoren (Abkürzung: Ass.-Prof. ) sind bestimmte, in der Regel noch nicht habilitierte, Universitätslehrer. Seit Inkrafttreten des „Kollektivvertrags für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten“ zwischen der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und dem Dachverband der Universitäten zum 1. Oktober 2009 (novelliert 2011) [26] werden damit Personen auf einer Post-Doc -Position bezeichnet, die mit der Universität eine Qualifizierungsvereinbarung (mit normalerweise vier Jahren Laufzeit) abgeschlossen haben (Laufbahnstelle oder tenure track ). Bei Nichterreichen der Qualifikation (meist einer Habilitation sowie weiterer Leistungen) endet der Vertrag. Bei Erfüllen der Bedingungen wird der Assistenzprofessor zum assoziierten Professor und wird in ein unbefristetes Dienstverhältnis ohne Beamtenstatus übernommen. Als Assistenzprofessor ist man je nach Fach und Hochschule berechtigt, Prüfungen abzunehmen sowie Diplom- und Masterarbeiten zu betreuen.

Es gibt in Österreich noch eine zweite, auslaufende Kategorie mit derselben Bezeichnung. Wissenschaftliche Mitarbeiter mit dem Amtstitel Assistenzprofessor (bis 2001; mit dauerhaftem Dienstverhältnis und Beamtenstatus) sind eigentlich promovierte Universitätsassistenten (nach den §§ 174 ff. Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG 1979), BGBl I 1979/333) [27] , deren provisorisches Dienstverhältnis gemäß § 178 BDG in ein definitives umgewandelt wurde, auch wenn sie das für diese Laufbahn eigentlich vorgesehene Qualifikationsziel nach der Promotion (Habilitation) nicht erreichten. Es besteht eine vage Ähnlichkeit zum Akademischen Rat in Deutschland; allerdings impliziert die Stellung als Assistenzprofessor nur eine Mindestlehrverpflichtung von zwei Semesterwochenstunden. Weil Titel und Status nur an Beamte vergeben werden konnten, stand diese Form der „Professur“ für nach 2001 neu eingestellte Hochschullehrer nicht mehr offen. Im UG 2002 wurde für eine ähnliche Verwendungsgruppe, primär mit Systemerhaltungsaufgaben, die Bezeichnung Staff Scientist vorgesehen.

Assistenzprofessoren nach dem Kollektivvertrag und nach BDG gehören dem Mittelbau an.

Assoziierte Professuren

Der assoziierte Professor (Abkürzung: assoz. Prof. ) bezeichnet Assistenzprofessoren, die eine Qualifizierungsvereinbarung erfüllt haben und die daher von der Universität in ein unbefristetes Dienstverhältnis ohne Beamtenstatus übernommen wurden. Die erfolgreiche Habilitation ist in der Regel bereits Inhalt der Qualifizierungsvereinbarung, jedenfalls erwirbt der assoziierte Professor aber mit der Übernahme in das neue Dienstverhältnis auch die formelle Lehrbefugnis und damit die Befugnis, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen zu betreuen.

Organisationsrechtlich gehören assoziierte Professoren – je nachdem, ob ihre Qualifizierungsvereinbarung vor oder nach dem 1. Oktober 2016 abgeschlossen wurde – entweder der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb (dem Mittelbau) oder der Gruppe der Universitätsprofessoren an. Sie sind Letzteren aber jedenfalls in ihren kollektivvertraglichen Rechten und Pflichten weitgehend gleichgestellt.

Professuren an privaten Hochschulen und Fachhochschulen

An Privathochschulen und Privatuniversitäten sowie an Fachhochschulen ist die sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen aus dem staatlichen Universitätswesen gesetzlich gestattet, aber nicht vorgeschrieben. Privathochschulen und Fachhochschulen müssen die Verwendung dieser Bezeichnungen (Universitätsprofessor usw.) in ihren Satzungen regeln, wobei sie sich an der geübten Praxis der staatlichen Universitäten zu orientieren haben. Die jeweilige Bezeichnung ist stets mit einem eindeutigen Zusatz (z. B. „Professor der Privathochschule“ oder „FH-Prof“) zu führen.

Professor ohne universitäre Berufstätigkeit

Die Bezeichnung „Professor“ (ohne das vorgestellte „Universitäts-“) existiert in Österreich zudem außerhalb der Sphäre der Hochschulen und Universitäten, und zwar einerseits als Berufstitel sowie anderseits an höheren Schulen als Amtstitel für beamtete Lehrer bzw. Verwendungsbezeichnung für nichtbeamtete Lehrer.

Professor als Berufstitel

Der Professor kann in Österreich auch als Berufstitel verliehen werden, der zu den staatlichen Auszeichnungen zählt und als berufsspezifischer Ehrentitel gilt. Anwärter sind Personen, die sich in langjähriger Ausübung ihres Berufes besondere Verdienste um die Republik erworben haben. Die Verleihung erfolgt durch den Bundespräsidenten . [28]

Der Berufstitel „Professor“ wird dabei besonders für Verdienste im künstlerischen und kulturellen Bereich (z. B. bildende Kunst, Unterhaltung, Erwachsenen- und Weiterbildung) vergeben, kann aber auch zur Ehrung von Personen verwendet werden, die bedeutende wissenschaftliche Leistungen außerhalb des universitären Lebens erzielt haben. Im Fall von Ärzten wird vor einer allfälligen Verleihung dieses Berufstitels in der Regel eine Begutachtung durch die Medizinische Universität Wien eingeholt.

Professor an Schulen (als Verwendungsbezeichnung)

Ohne formelle Verleihung führen Lehrkräfte an Schulen in Österreich die Bezeichnung Professor . Die Regel geht auf eine 1866 publizierte Entschließung von Kaiser Franz Joseph I. zurück. [29] Bis 2006 war die Bezeichnung „Professor“ formell den pragmatisierten Lehrern an allgemein- und berufsbildenden höheren Schulen sowie den Pädagogischen Akademien und Instituten der Verwendungsgruppe L 1 und L PH (vormals L PA) vorbehalten, [29] tatsächlich wurde im schulischen Alltag aber sämtliches Lehrpersonal so angesprochen. Manche L1-Professoren sind auch den Universitäten zugewiesen worden. Seit 2006 steht „Professor“ als Verwendungsbezeichnung auch den nichtbeamteten Lehrern („Vertragslehrern“) der Entlohnungsgruppen l 1 und l ph (bzw. l pa) zu. [30]

In der Dienstrechts-Novelle 2013, [31] welche mit der neuen Entlohnungsgruppe „Pädagogischer Dienst“ (pd) die langfristige Ablösung des bisherigen Lehrerdienstrechts vorsieht, ist für Lehrer der Entlohnungsgruppe pd generell die Verwendungsbezeichnung „Professor“ vorgesehen. Nach Übergangsregelungen ist die neue Entlohnungsgruppe für die ab dem Schuljahr 2019/20 neu eintretenden Lehrer verpflichtend vorgesehen. Dies gilt nicht nur für die höheren Schulen, sondern insbesondere auch für die Volks- , (Neuen) Mittel- und Berufsschulen .

Da die Pädagogischen Hochschulen als Nachfolger der Pädagogischen Akademien und Institute aus dem Schulwesen hervorgegangen sind, führt auch das dort tätige Lehrpersonal weitestgehend die Bezeichnung „Professor“.

Weder der Berufstitel „Professor“ noch der „Professor“ an einer höheren Schule hat einen Bezug zur Tätigkeit an einer Universität oder sonstigen Hochschule. Dies ist der Grund, warum an den österreichischen Universitäten – im Unterschied zu Deutschland oder der Schweiz – in aller Regel der Langtitel „Univ.-Prof.“ (statt nur „Prof.“) geführt wird.

Professuren in der Schweiz

Bei den Professuren an Universitäten und Hochschulen wird unterschieden zwischen

 • Ordinariaten / ordentlichen Professuren,
 • Extraordinariaten / außerordentlichen Professuren,
 • assoziierten Professuren,
 • Assistenzprofessuren [32] vergleichbar Förderungsprofessuren des SNF , [33]
 • Titularprofessuren ,
 • Honorarprofessuren (regional).

Zu unterscheiden ist, ob es sich um eine „Professorenstelle“ (mit Recht auf den Titel) handelt, die der Inhaber innehat – oder es sich um den „Professorentitel“ handelt, der ehrenhalber in Anerkennung der Leistungen verliehen wird (was für die letzten beiden Kategorien zutrifft). Einige Universitäten regeln die Führung des Titels in einer Verordnung, [34] ua die gemeinsame Titelführung Prof. Dr., das Weiterführen nach Ausscheiden aus der Stellung (ggf. anders bei Ausscheiden als Altersgründen oder Stellenwechsel). Bei der Vergabe bzw. Berufung sowie den Rechten und Pflichten gibt es kantonale Unterschiede, eine Übersicht und Klassifizierung findet sich beim Bundesamt für Statistik . [35] Es werden aktuell auch nicht alle Arten an allen Universitäten vergeben, dennoch kann es diese noch aus früheren Berufungsverfahren geben.

Gastprofessuren für Lehre und/oder Forschung sind ein bis zwei Jahre befristet – Letzteres für Forschung. Ziel ist die zeitweilige Gewinnung herausragender Wissenschaftler (oder herausragende Personen des öffentlichen Lebens) von außerhalb für die jeweilige Universität. Einige Gastprofessuren sind gestiftet und werden regelmäßig besetzt – benannt nach dem ursprünglichen Inhaber, dessen Tradition fortgesetzt werden soll oder dem Stifter. In der Regel ist die Person an einer anderen Universität Inhaber einer Professur. [36]

An Fachhochschulen ist die Bezeichnung Professor zumeist ein Ehrentitel für Hochschullehrer mit hervorragendem Leistungsausweis. Die Amtsbezeichnung ist Dozent. Dozenten können hauptamtlich (Pensum > 50 %) oder nebenamtlich (Pensum < 50 %) beschäftigt sein. Die Verleihung an den Fachhochschulen basiert auf kantonaler Gesetzgebung; es gibt keine schweizweit einheitliche Regelung. Voraussetzungen für eine Verleihung sind zumeist ein Pensum von mindestens 50 %, der Nachweis einer hochschuldidaktischen Befähigung, mehrjährige Berufserfahrung sowie entsprechendes Engagement in Lehre und/oder Forschung. Ausnahmen werden restriktiv gehandhabt. [37] [38]

In Liechtenstein, dessen staatliche Universität seit 2011/12 Teil des schweizerischen Universitätssystems ist, wird der Extraordinarius Assoziierter Professor genannt.

Die Berufungsverfahren sind mit denen in den anderen deutschsprachigen Ländern vergleichbar. Professoren an Universitäten und Eidgenössischen Hochschulen werden von den entsprechenden Gremien gewählt. Mindestens ordentliche und außerordentliche Professoren werden durch die jeweiligen Regierungen der Universitätskantone ernannt. Sie sind in der Regel hauptamtlich angestellt. Ihre Amtsdauer kann zunächst befristet sein, praktisch werden sie aber wie ordentliche Professoren in der Regel auf Lebenszeit gewählt. Zwischen ordentlichen und außerordentlichen Professoren bestehen Unterschiede hinsichtlich ihrer Verpflichtungen, jedoch kaum noch bezüglich ihrer rechtlichen Stellung.

Professuren in anglo-amerikanischen Ländern

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas wird der Titel „Professor“ seltener gebraucht und ist den ranghöchsten Akademikern eines Departments vorbehalten. Professoren sind wie die Reader dort überwiegend in der Forschung und nur mehr selten in der Lehre tätig. Anstelle von Professoren lehren daher an Universitäten in diesen Ländern überwiegend sogenannte „ Lecturer “. Die meisten Lecturer sind fest angestellt (das heißt nach einigen Jahren auch auf Lebenszeit) und sowohl in der Forschung als auch der Lehre tätig. Die britischen Titel „Lecturer“ und „Senior Lecturer“ entsprechen dabei ungefähr den US-amerikanischen „Assistant“- und „Associate“-Professoren. Der in Großbritannien verwendete Begriff „Reader“ entspricht im Hinblick auf Leistungen in Lehre und Forschung einer vollen Professur. Ein „Chair“ wird einem „Reader“ in der Regel nach etwa zwei Jahren verliehen, zumeist auf der Grundlage von Verwaltungs- und Managementfunktionen. In den USA werden Professoren der höchsten Rangstufe „Regents' Professors“ oder „Distinguished Professors“ genannt.

Das US-amerikanische und kanadische System sieht in der Regel drei Stufen von Professuren im Tenure-Track-System vor:

 • Assistant Professor (entspricht der Juniorprofessur, gegebenenfalls mit Tenure-Track sowie dem britischen Lecturer ): Voraussetzung ist meist eine qualifizierte Promotion. An manchen Community Colleges genügt zuweilen ein Master-Abschluss.
 • Associate Professor (entspricht der C 2-Hochschuldozentur bzw. dem britischen Senior Lecturer ): Voraussetzung ist eine Qualifikation als Assistant Professor.
 • Full Professor (entspricht der deutschen C 3- bzw. W-2-Professur [39] [40] [41] sowie dem britischen Reader ): Voraussetzung ist eine Qualifikation als Associate Professor oder eine außerordentliche wissenschaftliche Leistung. Ein Full Professor in Nordamerika verfügt meist nicht über einen eigenen Etat.
 • Distinguished Professor, Regents' Professor, University Professor, endowed chair, Named Chair u. Ä. (entspricht der deutschen W-3-Professur, Ordinarius bzw. Lehrstuhl sowie dem britischen Professor ): Voraussetzungen sind eine Qualifikation als Full Professor und besonders herausragende wissenschaftliche Leistungen. Besonders anerkannte Professoren können auf diese Weise nicht nur einen Besoldungszuwachs erhalten, sondern auch einen dauerhaften eigenen Etat, um Mitarbeiter einzustellen sowie Reisetätigkeit und Forschung zu finanzieren.

Daneben gibt es auch in den USA Ehrenprofessuren und Professoren, die ausschließlich in der Forschung tätig sind (zum Beispiel in firmeneigenen Forschungsinstituten). Lehrbeauftragte und Privatdozenten werden in den USA auch Adjunct Professors genannt.

Professuren in Dänemark

Das dänische System ähnelt eher dem nordamerikanischen als dem deutschen System. Hierbei entsprechen die drei Hauptstufen Adjunkt, Lektor und Professor grob den Stufen Assistant Professor, Associate Professor und Full Professor im US-amerikanischen System. Die Stufen unterscheiden sich dabei in Gehalt und Lehrdeputat. Positionen als Adjunkt (offizielle englische Bezeichnung in Dänemark: Assistant Professor) sind üblicherweise auf drei oder vier Jahre befristet und entsprechen einer deutschen Juniorprofessur. Sie schließen also neben der Mitarbeit in Forschung und Lehre auch die Betreuung von Masterarbeiten und gelegentlich Doktoranden mit ein. In der Regel ist eine positive Evaluierung der Adjunktur Voraussetzung für die Berufung auf ein Lektorat. Ein – zumeist unbefristet angestellter – Lektor (offizielle englische Bezeichnung in Dänemark: Associate Professor) nimmt Aufgaben in Forschung und Lehre wahr. Darüber hinaus sind Lektoren stimmberechtigtes Mitglied der Hochschulgremien, betreuen Doktoranden sowie Magistranden und übernehmen Funktionen als Abteilungsleiter, Institutsleiter oder Dekan. Damit ist ein Lektorat in etwa mit einer deutschen W-2-Professur zu vergleichen. [42] Hinzu kommt die Stufe Professor MSO, die der eines Professor ähnelt, wobei MSO (= med særlige opgaver) für spezielle Aufgaben vornehmlich in der Forschung steht, die typischerweise befristet sind. Das Lehrdeputat ist deutlich geringer als jenes von Lektoren und Professoren, eine Tätigkeit als Professor MSO führt häufig zur Vollprofessur. Der Titel „Professor“ (offizielle englische Bezeichnung in Dänemark: Professor) wird nur selten verliehen, meist als Anerkennung für langjährige erfolgreiche Mitarbeit in Forschung und Lehre. Eine dänische Professur ist in etwa mit einer deutschen W-3-Professur vergleichbar, unterscheidet sich von dieser in der Regel aber dadurch, dass es keine persönlich zugeordneten Mitarbeiter (Sekretariat, Assistent) gibt, sondern diese zur gesamten Abteilung gehören. Zusätzlich unterrichten an dänischen Hochschulen Praktiker als Ekstern Lektor, die dort üblicherweise nur teilzeitbeschäftigt und nicht in die Forschung eingebunden sind, damit lässt sich ihre Position mit der deutscher Lehrbeauftragter vergleichen. Der in einigen europäischen Ländern üblichen Habilitation entspricht im dänischen System das „große“ Doktorat. Der zugehörige Grad Dr. phil. (nicht zu verwechseln mit dem ansonsten üblichen dänischen Forschungsdoktorat ph. d. ) ist mit dem deutschen Grad Dr. habil. zu vergleichen. Die Habilitation zum dänischen Dr. phil. ist jedoch keine Voraussetzung für die Berufung auf ein Lektorat oder eine Professur und insgesamt eine eher seltene akademische Würde, die gelegentlich auch verdienten älteren Hochschullehrern als Anerkennung ihrer Lebensleistung verliehen wird.

Professuren in Norwegen

Das norwegische System ähnelt ebenfalls dem nordamerikanischen System. Die auf Forschung und Lehre konzentrierten Stufen universitetslektor, førsteamanuensis und professor entsprechen den Stufen Assistant Professor, Associate Professor und Full Professor im US-amerikanischen System. Sie werden so auch offiziell in das Englische übersetzt. Das Wort Professor wird jedoch im Norwegischen nur für den höchsten, ordentlichen Professorenrang verwendet. [43]

Ein alternativer forschungsorientierter Karriereweg stellt die Stufen forsker III, forsker II / seniorforsker und forsker I / forskningsprofessor dar, die offiziell in Englisch als Researcher, Senior Researcher und Research Professor übersetzt werden und die den erst genannten drei Stufen gleichwertig sind.

Nebenberufliche Professoren an den Universitäten in Norwegen (auch professor II genannt) sind in der Regel hauptberuflich als Forschungsprofessoren an reinen Forschungsinstituten, als leitende Ärzte oder als ordentliche Professoren an anderen Universitäten (insbesondere herausragende Akademiker aus dem Ausland) tätig. Sie sind anderen ordentlichen Professoren völlig gleichgestellt und haben die gleichen Kompetenzen und Rechte innerhalb der Universitäten. Sie sind in der Regel prominente Forscher und haben häufig bei ihrem Hauptarbeitgeber Leitungsfunktionen inne (z. B. Direktor eines Forschungsinstituts, oft zumindest Leiter einer Forschungsgruppe). Sie erhalten in der Regel zusätzlich zu ihrem 100-prozentigen Gehalt im Hauptberuf 20 % des Gehalts eines ordentlichen Professors, dh insgesamt 120 % Gehalt. Sie werden normalerweise nur als Professor betitelt. [43]

Die Voraussetzungen zur Berufung als hauptberuflicher oder nebenberuflicher Professor (an Universitäten) oder Forschungsprofessor (an Forschungsinstituten) ist die Professorenkompetenz ( professorkompetanse ), dh die Befähigung eines ordentlichen Professors. Die ordentliche Professorenkompetenz ist national geregelt und gilt landesweit. [44] Die Habilitation als solche gibt es in Norwegen nicht. Die Anforderungen an die Professorenkompetenz gehen über eine Habilitation im Ausland deutlich hinaus. Bereits die niedrigere førsteamanuensis -Kompetenz (Kompetenz eines außerordentlichen Professors) verleiht an norwegischen Universitäten alle die gleichen Rechte wie eine Habilitation im Ausland, darunter das Recht, Doktoranden zu betreuen. Professorenkompetenz ist daher nicht mit zusätzlichen formalen Rechten an Universitäten verbunden, sondern mit dem Titel Professor und einem erhöhten Gehalt; an einigen Institutionen ist jedoch für bestimmte Führungspositionen (z. B. Rektor einer Universität) die Professorenkompetenz erforderlich. [43]

Vergleich zwischen verschiedenen Ländern

Die Juniorprofessur in Deutschland entspricht am ehesten der schweizerisch (-liechtensteinischen) Assistenzprofessur bzw. SNF-Förderungsprofessur, ist jedoch stärker als diese eine „Professur auf Probe“, da eine Entfristung in der Schweiz für Assistenzprofessuren anders als in Deutschland in der Regel möglich ist („ tenure track “).

Beim US-Begriff des „Assistant Professor“ muss unterschieden werden zwischen Stellen mit oder ohne „tenure track“. Wenn es eine Stelle ohne „tenure track“ ist, entspricht der Assistant Professor am ehesten einem promovierten Universitätsassistenten in Österreich oder einem Juniorprofessor in Deutschland. Wenn es sich um eine Stelle mit „tenure track“ handelt, ist sie im Status etwas über dem deutschen Juniorprofessor anzusiedeln. Der Assistant Professor hat in der Regel seine eigenen Doktoranden sowie Mitarbeiter und besitzt auch Stimmrecht im Fakultätsrat. Im Vergleich zum deutschen Juniorprofessor hat er zudem ein höheres Maß an Selbstständigkeit bei der Akquisition von Forschungsmitteln und eine größere Unabhängigkeit in der Lehre.

Abkürzungen

 • ao. Univ.-Prof.: außerordentlicher Universitätsprofessor (nur in Österreich und der Schweiz, mit landesspezifisch unterschiedlicher Bedeutung; entspricht in Liechtenstein dem assoziierten Professor )
 • apl. Prof.: außerplanmäßiger Professor (nur in Deutschland)
 • Ass.-Prof.: Assistenzprofessor (nur in Österreich und der Schweiz, mit landesspezifisch unterschiedlicher Bedeutung)
 • assoz. Prof.: assoziierter Professor (nur in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein)
 • Hon.-Prof.: Honorarprofessor
 • Jun.-Prof.: Juniorprofessor
 • o.ö. Prof.: ordentlicher öffentlicher Professor (Deutschland, Preußen)
 • o. Univ.-Prof.: ordentlicher Universitätsprofessor (nur in Österreich und der Schweiz; teilweise veraltet)
 • Prof.: Professor
 • Prof. em. (oder emer. ): Professor emeritus
 • Prof. hc: Professor honoris causa (‚ehrenhalber')
 • Prof. hon.: Professor honorarius (Honorarprofessor; veraltet)
 • Prof. i. K.: Professor im Kirchendienst (nur in Deutschland)
 • Prof. i. R.: Professor im Ruhestand
 • Tit. Prof.: Titularprofessor (Schweiz, Österreich)
 • Univ.-Prof.: Universitätsprofessor

Mögliche Werdegänge

Im Folgenden sind typische Werdegänge zur Erlangung einer ordentlichen Hochschulprofessur aufgelistet. Die einzelnen Beispiele stehen dabei exemplarisch für ein bestimmtes Fachgebiet, dh, sie können jeweils auch auf andere Fachgebiete bezogen werden.

Deutschland

Beispiel 1 (Abschluss in einem grundständigen Studiengang, Promotion, Habilitation, Verleihung der Venia Legendi verbunden mit der Bezeichnung Privatdozent/in, außerplanmäßige Professur, Univ.-Professur):

 • Dipl.-Biol. Wilma Wiesel (Diplomabschluss)
 • Dr. rer. nat. Wilma Wiesel (promoviert)
 • Dr. rer. nat. habil. Wilma Wiesel (habilitiert)
  • in einigen Bundesländern auch: Dr. rer. nat. Dr. habil. Wilma Wiesel
 • PD Dr. rer. nat. habil. Wilma Wiesel (Venia Legendi und das Recht, die Bezeichnung Privatdozentin zu führen)
 • apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wilma Wiesel (außerplanmäßige Professorin)
 • Prof. Dr. rer. nat. habil. Wilma Wiesel (Univ.-Professorin / W-2- oder W-3-Professorin)

Bemerkung: Es ist üblich, die Abkürzung „habil.“ wegzulassen, wenn Prof. oder PD aufgeführt sind.

alternativ:

 • Werner Wessel, MA (Master- oder Magisterabschluss)
 • Dr. phil. Werner Wessel (promoviert)
 • Dr. phil. habil. Werner Wessel (habilitiert)
  • in einigen Bundesländern auch: Dr. phil. Dr. habil. Werner Wessel
 • PD Dr. phil. habil. Werner Wessel (Venia Legendi verbunden mit dem Recht, die Bezeichnung Privatdozent zu führen)
 • Prof. Dr. phil. habil. Werner Wessel (Univ.-Professor / W-2- oder W-3-Professor)

Beispiel 2 (Abschluss in einem grundständigen Studiengang, Promotion, Juniorprofessur, ordentliche Professur):

 • Wilma Wiesel, M. Sc. (Masterabschluss)
 • Dr. sc. agr. Wilma Wiesel (promoviert)
 • Jun.-Prof. Dr. sc. agr. Wilma Wiesel (Juniorprofessorin, dh W-1-Professorin)
 • Prof. Dr. sc. agr. Wilma Wiesel (Univ.-Professorin / W-2- oder W-3-Professorin)

Beispiel 3 (Abschluss in einem grundständigen Studiengang, Promotion, Berufspraxis, FH-Professur):

 • Dipl.-Ing. Werner Wessel (Diplomabschluss)
 • Dr.-Ing. Werner Wessel (promoviert)
 • Berufspraxis
 • Prof. Dr.-Ing. Werner Wessel (Professor an einer Fachhochschule, zum Beispiel W-2-Professur an einer FH)

Angloamerikanische Länder

Beispiel 1 (Großbritannien, Australien, Neuseeland)

 • Wendy Weasel, BA (Honours) (Bachelorabschluss)
 • Wendy Weasel, BA (Hons), Ph.D. (Abschluss des Doktorstudiums)
 • Lecturer Wendy Weasel, BA (Hons), Ph.D. (entspricht: W-1-Juniorprofessorin)
 • Senior Lecturer Wendy Weasel, BA (Hons), Ph.D. (entspricht: W-2-Hochschuldozentin)
 • Reader Wendy Weasel, BA (Hons), Ph.D. (entspricht: W-2-Univ.-Professorin)
 • Prof. Wendy Weasel, BA (Hons), Ph.D. (W-3-Univ.-Professorin)

Bemerkung: Die Bezeichnungen Lecturer, Senior Lecturer und Reader usw. werden in Großbritannien (sowie Australien, Neuseeland) für gewöhnlich nicht vor dem Namen des Trägers genannt, sondern als gesonderte Bezeichnung zusammen mit dem Fach ausgewiesen. Zum Beispiel als „Dr. Wendy Weasel, Lecturer in English Literature“. Der „Reader“ wurde in Australien und Neuseeland weitgehend durch „Associate Professor“ (Abk. A/Prof) ersetzt.

Beispiel 2 (Nordamerika):

 • Walter Weasel, B.Sc. (Bachelorabschluss)
 • Walter Weasel, B.Sc., M.Sc. (Masterabschluss)
 • Walter Weasel, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (Abschluss des Doktorstudiums)
 • Assistant Professor Walter Weasel, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (entspricht: W-1-Juniorprofessor)
 • Associate Professor Walter Weasel, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (entspricht: C-2-/W-2-Hochschuldozent)
 • (Full) Prof. Walter Weasel, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (entspricht: W-2-Univ.-Professor)
 • Regents' Prof. Walter Weasel, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (entspricht: W-3-Univ.-Professor)

Besetzung von Professuren durch Frauen

Geschichte

Bis in die beginnende Neuzeit war Bildung primär eine Sache des Standes und nach einem jahrhundertelangen Prozess wird – durch Druck der Frauenbewegung und im Zuge der allgemeinen Gleichbehandlung der Geschlechter – die Zulassung von Frauen an Universitäten erst im frühen 20. Jahrhundert rechtlich verankert.

 • 1733 hat die Universität Wittenberg als erste deutsche Universität die Dichterin Christiana Mariana von Ziegler als poeta laureatus ausgezeichnet.
 • 1754 wurde Dorothea Christiane Erxleben von der Universität Halle als erste Frau in Deutschland promoviert.
 • 1787 hat die Universität Göttingen zum 50-jährigen Bestehen eine Professorentochter, Dorothea von Schlözer , ohne Dissertation , aber mit mündlicher Prüfung promoviert.
 • Regina Josepha von Siebold wurde 1815 an der Universität Gießen die Ehrendoktorwürde im Fach Geburtshilfe verliehen. 1817 wurde ihre Tochter Marianne Theodore Charlotte von Siebold zum Dr. med. promoviert. Die Frauen wurden jedoch noch nicht an der Universität geduldet und mussten sich daher außerhalb bilden und ihre Wissenschaft betreiben.
 • Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt sich das Frauenstudium durchzusetzen, z. B. in den USA, in Großbritannien und in der Schweiz (ab 1865 an der Universität in Zürich). In Österreich-Ungarn waren Frauen ab 1878 als Gasthörer zugelassen und konnten ab 1897 zunächst an den philosophischen Fakultäten, später auch Medizin, studieren. 1891 beschloss der deutsche Reichstag, dass die Zulassung von Frauen Ländersache sei, und 1899 wurden Frauen als Gasthörer zugelassen.
 • 1897 wurde mit Gabriele Possanner die erste Ärztin Österreichs promoviert.
 • 1898 wurde die Philosophin Anna Tumarkin als erste Frau an der Universität Bern habilitiert. Sie war in Bern 1906 auch die erste Honorarprofessorin und 1909 die erste Extraordinaria. Tumarkin war Europas erste Professorin, die – im Gegensatz zur bereits 1884 in Stockholm inthronisierten Dozentin Sofja Kowalewskaja – das Recht hatte, Doktoranden und Habilitanden zu prüfen sowie im Senat der Universität Einsitz zu nehmen. Ihr folgte Lina Stern , sie erhielt 1903 den Doktortitel und wurde 1918 außerordentliche Professorin und Inhaberin des Lehrstuhles für physiologische Chemie an der medizinischen Fakultät der Universität Genf .
 • Elsa Neumann wurde als erste Frau Deutschlands an der Universität Berlin 1899 im Fach Physik promoviert, Mathilde Wagner 1901 als erste Frau an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Fach Medizin. An der Universität Berlin wurde vom Pathologen Rudolf Virchow Sonderpräpierkurse für Frauen angeboten, weil sein Vater (ein Ordinarius für Anatomie) sich weigerte, Frauen in seinen Sezierkursen zu erlauben.
 • Elise Richter konnte sich 1907 als erste Frau in Wien habilitieren (romanische Philologie), durfte aber vorerst nur als Privatdozentin ohne Besoldung lehren und wurde erst 1921 außerordentliche Professorin, aber nie ordentliche Professorin (nach ihr ist auch ein Förderprogramm des FWF benannt, das Frauen die Habilitation ermöglichen soll), aber 1921 findet auch erst die zweite Habilitation einer Frau in Österreich statt ( Christine Touaillon , Literaturgeschichte). [45]
 • Obwohl in Deutschland 1918 beschlossen wurde, dass Frauen auch die Dozentenlaufbahn einschlagen könnten, wurde erst 1923 Margarete von Wrangell als erste Frau ordentliche Professorin an einer deutschen Universität. Die Chemikerin wurde auf den Lehrstuhl für Pflanzenernährung an der Universität Hohenheim berufen.
 • 1921 wurde Gertrud Kleinhempel als erster Frau in ihrem Beruf als Leiterin der Textilklasse an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Bielefeld in Preußen durch das Ministerium der Professorentitel verliehen.

Dabei war insbesondere der Männermangel des Ersten Weltkriegs ausschlaggebend, in dem praktizierende Wissenschaftlerinnen zu einem wichtigen Faktor wurden. Bis 1933 wurden nur 24 Frauen, vornehmlich in der Medizin, Professorinnen, obwohl mehr als 10.000 Frauen promoviert wurden.

Anteil der Professorinnen im Vergleich zu den männlichen Professoren

Frauenanteil unter Studenten und Professoren

Frauen sind unter den Professoren an den Hochschulen des deutschen Sprachraums stark unterdurchschnittlich vertreten, obwohl Studentinnen bereits seit einiger Zeit an den meisten Hochschulen im deutschsprachigen Raum mehr als die Hälfte der Studierenden ausmachen. Frauenquote an Universitäten und Hochschulen:

Deutschland Österreich Schweiz OECD/EU-25
Universitäten/Fachhochschulen 2003 WS 2004/05 2006 2004
Studentinnen 48,4 % 53 % / 40 %
Promotionen/Absolventinnen 37,9 % 40 % / 34 % 43 %
Assistentinnen 31 % / –
Professorinnen/Dozentinnen 12,8 % 14 % / 22 % 9,2 % 15 %
Forschungspersonal gesamt 2003 19 % 21 % 21 % 29 %
Gläserne Decke Universitäten 2004 1,9 % 2,7 % 1,8 % 2,1 %

Werte und Quellen:

 • OECD -Länder: Graduates ISCED 6, Academic staff Grade C / A (nach ISCED 97 ); Researchers Frascati Manual § 301
  gläserne Decke : universitär, EU-25 2004 [46]
 • Deutschland: Ost- und Westdeutschland, Professorinnen: alle Besoldungsgruppen; [47] Forschungspersonal [46]
 • Österreich: Universitäten/Fachhochschulen; [48] Forschungspersonal [46]
 • Schweiz: Universitäten; [49] Forschungspersonal [46]

Die Frauenquote ist jedoch regional sehr verschieden und hängt stark vom Fachgebiet ab. In Studienrichtungen wie z. B. Theologie , Soziologie , Architektur und Medizin reicht der Anteil der Frauen an den Hochschullehrern der höheren Ränge etwa an ein Viertel heran, während er unter den Assistenten auch höher liegt. In der bundesdeutschen Ethnologie liegt der Frauenanteil an den Professuren mit 29 % besonders hoch (2008).

In technischen Fächern liegt er bei nur einigen Prozent – und dies trotz Förderung mit speziellen Programmen (z. B. Hertha-Firnberg- und Else-Richter-Stellen in Österreich und ähnlicher Programme in Deutschland). Im Durchschnitt der OECD beträgt die Quote nur 5,8 %. [46]

Inzwischen lässt sich zumindest regional und für bestimmte Fachbereiche, wie etwa für die Politik- und Sozialwissenschaften in Berlin, ein stetiger Zuwachs an Habilitationen von Frauen feststellen, die immer wieder auch in Professuren gerufen werden. In den letzten Jahren stellten diese dort sogar die Hälfte der Habilitanden. Wie sich diese Tendenz jedoch im Zusammenhang der neusten hochschulpolitischen Veränderungen und der Etablierung des Bachelor / Master -Systems entwickeln wird, bleibt offen. [50]

Eine Untersuchung unter den 37 größten Hochschulen und Universitäten Deutschlands aus dem Jahr 2018 zeigt, dass der Anteil an Professorinnen im Schnitt bei rund 24 Prozent liegt. Die Universität Paderborn ist der Befragung zufolge Spitzenreiter: 97 von 260 Professoren sind hier weiblich, die Quote liegt damit bei 37 Prozent. Schlusslicht bildet die Technische Universität Dresden mit nur 14 Prozent weiblich besetzter Professuren. Noch geringer an deutschen Hochschulen ist die Anzahl der Dekaninnen. Hier liegt die Quote bei rund 17 Prozent. [51] [52]

Mögliche Gründe für die geringere Frauenquote

Die Gründe sind vielfältig und offenbar auch von länderspezifischen sozialen Geschlechtermodellen abhängig. Eine große Rolle spielen wahrscheinlich die im Durchschnitt geringere Bereitschaft von Frauen zur bedingungslosen Verfolgung lebenslanger Vollzeitkarrieren, [53] unterschiedliche Fachkulturen und damit einhergehend eine unterschiedliche Bedeutung von Dissertation oder Habilitation für die weitere Karriereplanung in spezifischen Fächern, [50] und die Schwierigkeit, Partnerschaft, Kinder und hochqualifizierten Beruf zu vereinen . Es gibt in vielen Ländern auch im Post-Doc-Bereich oft nur Stipendien ohne soziale Rechte wie Mutterschutz .

Förderung

Deutschland

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierte 2007 das Professorinnenprogramm , mit dem bis 2013 mindestens 200 neue Stellen für weibliche Habilitanden an deutschen Hochschulen geschaffen werden sollten. [54] [55]

An vielen Hochschulen gibt es Gleichstellungsbeauftragte (früher: „ Frauenbeauftragte “) und auch spezielle, gesetzlich vorgeschriebene Regelungen für Berufungsverfahren, die Bewerberinnen bei gleicher Eignung den Vorrang geben. An der Ruhr-Universität Bochum lautet z. B. ein Passus:

„Jeder Berufungskommission muss mindestens eine Professorin angehören. Falls dies nicht möglich ist, muss mindestens eine stimmberechtigte Wissenschaftlerin des betreffenden Faches der Berufungskommission angehören. In Fächern, in denen keine Wissenschaftlerin vertreten ist, sind Professorinnen oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen als stimmberechtigtes Mitglied aus verwandten Fächergruppen hinzuzuziehen.“ [56]

Dies soll sicherstellen, dass Bewerbungen von Frauen angemessen berücksichtigt werden.

Österreich

Der Titel Professorin ist in Österreich 2002 auf Grund von Art. 65 Abs. 2 lit. b Bundes-Verfassungsgesetz geschaffen worden ( BGBl. II Nr. 261/2002 ).

Im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG) ist in Bezug auf Ausschreibungen öffentlicher Dienststellen unter § 7.(3) gefordert, dass unbeschadet der Formulierung, „dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen“ (Abs. 2) die Ausschreibung jedoch den Hinweis zu enthalten hat, „dass Bewerbungen von Frauen für Arbeitsplätze einer bestimmten Verwendung (Einstufung) oder für eine bestimmte Funktion besonders erwünscht sind, wenn der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde in einer solchen Verwendung oder Funktion unter 50 % liegt“ ( Unterrepräsentation nach § 11 Abs. 2) oder Fördermaßnahmen im Sinne des Frauenförderungsgebot (§ 11) angebracht sind. Eine Bevorzugung von Frauen in öffentlichen Ämtern – ungeachtet der allgemeinen geforderten Gleichbehandlung – solange die Frauenquote nicht erreicht ist, schreibt der Gesetzgeber vor.

Einige bekannte akademische Lehrerinnen

Siehe auch: Listen bekannter Wissenschaftlerinnen

Professorenvergütung

Deutschland

Die Besoldung eines Professors erfolgt in Deutschland nach der Besoldungsordnung W . Es gibt drei Besoldungsgruppen: W 1, W 2, und W 3. Die Professorenbesoldung besteht aus einem Grundgehalt und einer Leistungszulage . Seit der Föderalismusreform besitzen die Länder das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht für die Landesbeamten. Infolgedessen unterscheiden sich die Grundgehälter, und zwar zum Teil deutlich. Die Besoldung eines Professors in Deutschland beträgt als Jahresgrundgehalt bei 12 Monaten ohne Leistungsbezüge in der Besoldungsgruppe W 2 insgesamt 58.752 Euro pro Jahr, in der Besoldungsgruppe W 3 insgesamt 68.649 Euro pro Jahr. Die durchschnittliche Besoldung mit Einbezug der Leistungsbezüge eines Professors liegt an deutschen Hochschulen und Universitäten bei ca. 74.992 Euro. [57] Nach Angaben des statistischen Bundesamts liegt die Durchschnittsbesoldung eines W-2-Professors bei 73.920 Euro, die eines W-3-Professors bei 95.760 Euro (Stand 2015), wobei es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. [58] Die Besoldung in Deutschland wird von der Interessenvertretung der Professoren als „nicht wettbewerbsfähig“ beurteilt. [59] Ein direkter Vergleich der deutschen mit der internationalen Professorenbesoldung ist schwierig, da in anderen Ländern andere Pensionsregelungen bestehen, andere Lebenshaltungskosten entstehen (Schweiz) und andere Steuersätze gelten. Der Hochschullehrerbund als die Standesvertretung der Professoren an den Fachhochschulen sieht die W-2-Besoldung im Vergleich zu anderen Vergütungen im öffentlichen Dienst als nicht amtsangemessen an. Dem hat das Bundesverfassungsgericht am 14. Februar 2012 zugestimmt. Bezüglich einer Klage eines hessischen Professors entschied es, dass die Grundvergütung der hessischen Besoldungsgruppe W 2 „evident unangemessen“ ist und dies durch die Ausgestaltung der Prämien, die zudem nicht pensionswirksam sind, nicht ausgeglichen wird und somit gegen das „Alimentationsprinzip des Art. 33 Abs. 5 GG verstößt und daher verfassungswidrig ist“. Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, „verfassungskonforme Regelungen mit Wirkung spätestens vom 1. Januar 2013 zu treffen“. [60] Das Urteil wird für die übrigen Bundesländer als gleichermaßen wirksam angesehen.

Schweiz

In der Schweiz ist die Besoldung der Professoren kantonal geregelt, für die eidgenössischen Hochschulen durch den Bund. Laut einer Studie im Auftrag der NZZ im Jahr 2012 verdienen Schweizer Professoren weltweit mit Abstand am meisten. Ein Ordentlicher Professor 17073 CHF, ein Ausserordentlicher Professor 14561 CHF und ein Assistenzprofessor 12749 CHF (Mittelwert, berechnet auf 12 Bruttogehälter vor Steuern). An den ETH liegt der jährliche Bruttolohn zwischen 206166 und 271270 CHF, für die kantonalen Universitäten zwischen 139376 (Luzern, niedrigste Stufe) und 249194 CHF (Basel, höchste Stufe), wobei es an jeder Universität mehrere Steigerungsstufen gibt, die zumeist abhängig von der Dienstdauer gesteigert werden. Hinzu kommen noch Funktionszulagen. [61]

Österreich

In Österreich ist zwischen Professoren mit Beamtenstatus und Professoren ohne Beamtenstatus (= vertraglich gebundene Angestellte, Vertragsprofessoren) zu unterscheiden. Univ.-Prof. im Beamtenstatus haben abhängig von ihrer Dienstzeit und ohne diverse Zulagen ein gesetzlich vorgeschriebenes Bruttojahresgehalt zwischen 47.986 Euro und 89.515 Euro bzw. mit Dienstalterzulage 99.385 Euro, während Univ.-Prof. ohne Beamtenstatus mit ihrer Universität ein Bruttojahresgehalt zwischen 53.075 Euro und 159.225 Euro frei ausverhandeln können. Die Gehälter außerordentlicher Universitätsprofessoren liegen zwischen 42.658 Euro und 80.188 Euro brutto pro Jahr, jene von Assistenzprofessoren zwischen 29.142 Euro und 65.188 Euro. [62] Seit Inkrafttreten des Kollektivvertrages zum 1. Oktober 2009 beträgt für dem Kollektivvertrag unterliegende Universitätsprofessoren das Mindestjahresgehalt abhängig von ihrer Dienstzeit zwischen 61.650 Euro brutto und 86.288 Euro brutto, für assoziierte Professoren mindestens zwischen 58.570 Euro und 83.209 Euro brutto pro Jahr, für Assistenzprofessoren 46.252 Euro brutto pro Jahr (Werte 2010). [63]

USA

Die Professorengehälter in den USA variieren dramatisch zwischen verschiedenen Universitäten, wobei private Hochschulen in der Regel weit mehr bezahlen als öffentliche. Außerdem hängt das Gehalt von der Stellung und vom Fach ab. In den Geisteswissenschaften wird traditionell weit weniger bezahlt als in den Naturwissenschaften. Die höchsten Gehälter haben Professoren in den Ingenieurswissenschaften und der Medizin. In den Biowissenschaften, die im Mittelfeld liegen, kann ein Assistant Professor mit durchschnittlich 80,000 USD (Frauen) bis 88,000 USD (Männer) Bruttogehalt rechnen, ein Full Professor mit 143,000 USD (Frauen) bis 156,000 USD (Männer). [64]

Großbritannien

Die Vergütung eines Professors in Großbritannien beginnt bei etwa 70.000 Euro (60.000 GBP). Reader und Senior Lecturer verdienen zwischen 52.000 Euro (45.000 GBP) und 70.000 Euro (60.000 GBP) und ein Lecturer bis zu 52.000 Euro (45.000 GBP). [65]

Gesetzlicher Schutz

In Deutschland ist die Bezeichnung „Professor“ in § 132a Abs. 1 Nr. 1 StGB gegen Missbrauch geschützt. Wer unbefugt diese Amtsbezeichnung führt, macht sich danach strafbar und kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Dabei schützt die Vorschrift ausdrücklich auch ausländische Dienstbezeichnungen.

Siehe auch

Literatur

Zu Gender-Aspekten:

 • Cheryl Bernard, Edit Schlaffer : Frauenkarrieren an der Universität oder gibt es doch einen weiblichen Masochismus? In: Luise F. Pusch (Hrsg.): Feminismus – Inspektion der Herrenkultur. edition suhrkamp 1192, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-518-11192-2 .
 • Rainer A. Müller : Geschichte der Universität – Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule. Callwey, München 1990, 1996, ISBN 3-7667-0959-3 .
 • Martin Schmeiser: Akademischer Hasard. Das Berufsschicksal des Professors und das Schicksal der deutschen Universität 1870–1920. Klett-Cotta, Stuttgart 1994, ISBN 3-608-91688-1 (zugleich Dissertation an der Universität Tübingen 1994).
 • Wolfgang Brezinka : Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Band 1. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2000, ISBN 3-7001-2908-4 .

Weblinks

Commons : Professors – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Professor – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Professur – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Zu Gender-Aspekten.

Einzelnachweise

 1. Bayerisches Hochschulpersonalgesetz vom 23. Mai 2006, Artikel 12. ( Memento vom 20. September 2011 im Internet Archive ). Rheinland-Pfalz Universitätsgesetz (UG) § 49, Abs. 5 (PDF; 260 kB); § 69 Abs. 5 SächsHSFG.
 2. a b Bildung und Kultur. Personal an Hochschulen. ( Memento vom 11. Dezember 2017 im Internet Archive ). PDF.
 3. L. Seifert: Der steile Weg nach oben. In: Die Zeit. No. 27, S. 63, 2. Juli 2015.
 4. W2-Gehalt besser als W3-Gehalt , in: Forschung & Lehre 2/2018.
 5. Berufung als Beamter auf Lebenszeit immer seltener , in: Forschung & Lehre 2/2019.
 6. Vgl. Zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften von Baden-Württemberg vom 1. Januar 2005, Artikel 17, § 15.
 7. Zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften von Baden-Württemberg vom 1. Januar 2005, Artikel 27, § 15 (3). In: landesrecht-bw.de. Abgerufen am 12. Juli 2019 .
 8. Hubert Detmer: Sprungbrett oder Trostpreis? Der „Apl. Prof.“ als Karrierefaktor. In: Forschung und Lehre. 2020, S. 144–145.
 9. Reichs-Habilitations-Ordnung nebst Durchführungsbestimmungen vom 17. Februar 1939, S. 19.
 10. Werner Thieme : Deutsches Hochschulrecht: Das Recht der Universitäten sowie der künstlerischen und Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland , 3. Auflage. Carl Heymanns Verlag 2004, S. 461, Rdn. 638.
 11. Forschung & Lehre 2020/2, S. 144 f.
 12. Stiftungsprofessuren in Deutschland. Abgerufen am 19. Februar 2018.
 13. Jule Specht, Christian Hof, Ulrike Endesfelder, Wolfram Pernice: Wir brauchen eine Bundesprofessur! In: Zeit.de. 20. Mai 2016.
  Die Bundesprofessur: Eine personenbezogene, langfristige Förderung im deutschen Wissenschaftssystem. In: DieJungeAkademie.de. 12. Mai 2016.
 14. Seniorprofessuren. Johann Wolfgang Goethe-Universität, Abteilung Lehre und Qualitätssicherung (LuQ), Frankfurt am Main, abgerufen am 15. Juni 2021 .
 15. Birgit Hibbeler: Thomas Brandt: Der erste Seniorprofessor . In: Deutsches Ärzteblatt . Band   103 , Nr.   34–35 . Deutscher Ärzte-Verlag , 28. August 2006, S.   A-2261, B-1961, C-1893 ( online [abgerufen am 26. April 2019]).
 16. Hertie-Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften. In: ghst.de. Archiviert vom Original am 24. September 2015 ; abgerufen am 18. September 2018 .
 17. Forschung 65 plus. In: mwk.niedersachsen.de. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, abgerufen am 20. Dezember 2018 .
 18. Die Niedersachsenprofessur – Forschung 65 plus: Das Konzept. In: mwk.niedersachsen.de. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, abgerufen am 20. Dezember 2018 .
 19. Laut Verordnung vom 27. August 1937 kamen „für die Verleihung des Titels Professor Angehörige der freien Wissenschaft und Kunst sowie Wissenschaftler und Künstler im öffentl. Dienst in Frage, die sich auf ihren Fachgebieten besonders hervorgetan haben“. Vgl. Stichwort: Professor in Meyers Lexikon. Achter Band, Leipzig, 1940.
 20. Florian Heil: Bedingungen für den Ruf auf eine Verwaltungsprofessur. In: academics.de. März 2019, abgerufen am 20. Juli 2019.
 21. Christine Färber, Ulrike Spangenberg: Wie werden Professuren besetzt? Chancengleichheit in Berufungsverfahren. campus Verlag, Frankfurt / New York 2008.
 22. Lea Junghans: Die Berufung von ProfessorInnen. Das geschlechtergerechte Berufungsverfahren und seine gerichtliche Überprüfung. In: Gender. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, Heft 1, 2012, S. 141–148.
 23. Forschung & Lehre 12/2016
 24. Mitgliederentwicklung. In: Hochschulverband.de. Abgerufen am 29. Juli 2020 .
 25. Bundesbesoldungsgesetz in der aktuellen Fassung der jeweiligen Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt (BGBl.) Teil I; siehe SATORIUS Verfassungs- und Verwaltungsgesetze. Textsammlung Verlag CHBeck, mit Ergänzungslieferungen. BBesG 230, 2. Abschnitt „3. Unterabschnitt. Vorschriften für Professoren …“, §§ 32–36.
 26. Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Dachverband der Universitäten: Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten 01.01.2011. (PDF; 357 kB) In: boku.ac.at. 15. Februar 2011, S. 18, § 27 , archiviert vom Original am 15. April 2015 ; abgerufen am 17. Januar 2020 .
 27. Bundeskanzleramt: BDG 1979. Abgerufen am 27. Januar 2021 .
 28. Die Verleihung von Berufstiteln fällt nach Art. 65 Abs. 2 lit. b B-VG in die Kompetenz des Bundespräsidenten. Die Überreichung des Dekrets ( Intimationsbescheids ) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und oft durch andere Personen.
 29. a b RGBl. Nr. 22/1866 (= S. 72).
 30. Dienstrechts-Novelle 2008, BGBl. I Nr. 147/2008 .
 31. Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBl. I Nr. 211/2013 .
 32. Richtlinien des Präsidenten über das Assistenzprofessuren-System an der ETH Zürich. PDF.
 33. SNF Förderungsprofessuren. ( Memento vom 20. Dezember 2013 im Internet Archive ).
 34. Weisung über das Führen akademischer Titel an der Universität Zürich.
 35. Personal der universitären Hochschulen 2010. (PDF) In: edudoc.ch. BFS, abgerufen am 18. September 2018 (SHIS-Personalkategorien, Anhang S. 44).
 36. Merkblatt, Gastprofessuren der Universität Zürich.
 37. Empfehlungen. Verleihung des Titels Professor/Professorin an Fachhochschulen. ( Memento vom 28. September 2010 im Internet Archive ). Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz , 24. Mai 2004.
 38. Richtlinie betreffend Titularprofessuren (2012). ETH Zürich .
 39. Description of the job. (PDF; 90 kB) In: cfi.de. Deutsche Keramische Gesellschaft, abgerufen am 2. Mai 2019 .
 40. Stellenausschreibung. ( Memento vom 30. April 2019 im Internet Archive ). (PDF; 66 kB).
 41. Full Professorship (W 2) for Physiological Chemistry / Neurobiology. In: academics.de. 12. April 2018, abgerufen am 2. Mai 2019 .
 42. Denmark. Academic Career Structure. In: eui.eu. European University Institute, abgerufen am 15. Juli 2016 .
 43. a b c Svein Kyvik und Olaf Tvede (1994): Mobilitetsmønstre blant norske forskere . Oslo:Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning.
 44. Anna Katharina Jacob (2011): Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen. Ein problemorientierter Ländervergleich Deutschland–Norwegen , S. 182
 45. JKU goes gender. ( Memento vom 15. Juni 2009 im Internet Archive ).
 46. a b c d e Eurostat S&T Statistics, nach OECD She Figures 2006. EU-Kommission DG Research . Webdokument des CEWS. ( Memento vom 20. November 2009 im Internet Archive ). (PDF; 700 kB).
  Figure 1.2: Proportion of female PhD (ISCED 6) graduates 2003, S. 21.
  Figure 1.6: Proportion of female researchers, 2003, S. 25.
  Figure 3.4: Glass Ceiling Index, 2004, S. 59.
 47. Statistisches Bundesamt , Fachserie 11: Bildung und Kultur. Reihe 4.4: Personal an Hochschulen. Verschiedene Jahrgänge; zitiert nach BLK Heft 109 (PDF; 653 kB): Siebte Fortschreibung des Datenmaterials von ‚Frauen in Führungspositionen an Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen' 2003. Statistisches Bundesamt, 2004.
 48. Statistisches Taschenbuch 2005. BMBWK; zitiert nach Brigid Weinzinger, Anita Bernroitner, Sabine Wagner, Gabriele Stauffer: Grüner Frauenbericht 2006. Die Grünen, 2007, S. 48 ff. Webdokument. ( Memento vom 30. Dezember 2010 im Internet Archive ). (PDF; 3,4 MB).
 49. R. Bachmann, C. Rothmayr, C. Spreyermann: Evaluation Bundesprogramm Chancengleichheit von Frau und Mann an Universitäten . Bericht zu Umsetzung und Wirkungen des Programms 2000 bis 2003. Schriftenreihe Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW), Bern 2004 ( Webdokument crus.ch ).
  U. Jaberg, M. Bencheikh, P. Koller: Personal der Universitären Hochschulen 2004. Bundesamt für Statistik (BFS). Statistik der Schweiz, Neuchâtel 2006; zitiert nach Professionelle Karriereförderung auf dem Weg zur Professorin oder Chefärztin. In: Schweizerische Ärztezeitung. Nr. 44 87/2006, S. 1901–1906.
 50. a b Barbara Strobel: Was sie wurden, wohin sie gingen. Ergebnisse einer Verbleibstudie über PromovendInnen und HabilitantInnen des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. ( Memento vom 31. März 2010 im Internet Archive ). (PDF; 208 kB), in: gender…politik…online. ( Memento vom 4. Februar 2010 im Internet Archive ). Bei: fu-berlin.de. Abgerufen am 26. August 2009.
 51. Silke Fokken: Gleichstellung an Hochschulen: Frau Professorin bleibt in der Minderheit . In: Spiegel Online . 31. Oktober 2018 ( spiegel.de [abgerufen am 1. November 2018]).
 52. Gender-Debatte an Hochschulen. Abgerufen am 1. November 2018 .
 53. Susan Pinker : Das Geschlechter-Paradox. Über begabte Mädchen, schwierige Jungs und den wahren Unterschied zwischen Männern und Frauen . Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008, ISBN 978-3-421-04361-0 (englisch: The Sexual Paradox. Extreme Men, Gifted Women and the Real Gender Gap . New York 2008. Übersetzt von Maren Klostermann).
 54. Frauen im Wissenschaftssystem. Professorinnen-Programm. Website des Bundesbildungsministeriums.
 55. Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder. In: Eva Blome ua (Hrsg.): Praxishandbuch Zur Gleichstellungspolitik an Hochschulen. 2., vollst. überarb. und erw. Auflage. Springer VS, 2014, ISBN 978-3-531-17567-6 , S. 136 f.
 56. Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern an der Ruhr-Universität Bochum. In: Ruhr-Uni-Bochum.de.
 57. Zehn Jahre W-Besoldung. Abgerufen am 10. Februar 2016.
 58. H. Detmer: Die reale Professorenbesoldung. Erhebliche Unterschiede in den Ländern. In: Academics.de. Zeit Online, Februar 2017.
 59. W-Besoldung international nicht wettbewerbsfähig. ( Memento vom 2. Juni 2010 im Internet Archive ). Aus Forschung-und-Lehre.de. Zeitschrift des DHV , S. 584, November 2005 (PDF; 6,1 MB).
 60. BVG-Pressemitteilung Nr. 8/2012 vom 14. Februar 2012. Abgerufen am 15. Februar 2012.
 61. Schweiz zahlt Uni-Professoren die höchsten Löhne. Lohnvergleich für Professoren international und innerhalb der Schweiz. In: NZZ. 20. Mai 2012.
 62. Gehaltstabellen 2010 in EURO. ( Memento vom 2. Juni 2010 im Internet Archive ). In: goed.at. (PDF).
 63. Änderungen im Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. In: uibk.ac.at. (PDF; 700 kB).
 64. K. Zusi: 2016 Life Sciences Salary Survey. In: The-Scientist.com. November 2016.
 65. Salary Scales. ( Memento vom 7. Januar 2010 im Internet Archive ). University of Manchester. Abgerufen am 13. September 2009.