Bron (geschiedenis)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

In historische studies zijn bronnen - volgens de veel geciteerde definitie van Paul Kirn - "alle teksten, objecten of feiten waaruit kennis van het verleden kan worden gehaald". [1] De onderzoeksinteresses van de betreffende historicus zijn bepalend voor de definitie van een bron. Hieruit en vanuit de binnen- en buitenvorm van de bronnen zijn er mogelijkheden om bronnen op te delen in brontypen. De bronnen zijn gescheiden van secundaire literatuur (technische termen meestal aangeduid als representaties ), d.w.z. moderne vakliteratuur. Bronnen dienen voor de reconstructie van historische feiten en historische argumentatie ("evidence"). Bij het kritisch omgaan met historische representaties gebruiken historici ook methoden van deconstructie om het specifieke perspectief van de bron op de te onderzoeken feiten te herkennen.

De term "bronsituatie" verwijst naar het geheel van beschikbare bronnen over een bepaald onderwerp en hun status. Voor historici is de methodisch correcte registratie van de bronsituatie van belang om tot een passende beoordeling van een situatie te komen. Bronkritiek werd in historische studies geïntroduceerd door onder meer Johann Gustav Droysen en Barthold Georg Niebuhr en verder ontwikkeld door Ernst Bernheim . Het gaat in de eerste plaats om de authenticiteit van een bron en ten tweede om de informatieve waarde ervan.

afbakeningen

De secundaire literatuur , die als wetenschappelijke vakliteratuur wordt geraadpleegd, moet principieel gescheiden zijn van de bronnen (bijvoorbeeld een oude of middeleeuwse tekst). De grenzen tussen bronnen en secundaire literatuur kunnen onder bepaalde omstandigheden vervagen, omdat welke bron of secundaire literatuur dit is, afhangt van het onderzoeksinteresse of de intentie van de onderzoeker. Een historicus uit de oudheid die geïnteresseerd is in het politieke systeem van het oude Rome zal het werk Römisches Staatsrecht van Theodor Mommsen lezen als vakliteratuur. Het is erg oud en vertegenwoordigt niet de moderne staat van onderzoek, maar het is nog steeds belangrijke secundaire literatuur. Vanuit het oogpunt van deze oude historicus is Mommsen een collega. Als een wetenschapshistoricus echter het Romeinse staatsrecht leest omdat hij onderzoek doet naar het werk en de activiteiten van Theodor Mommsen (of, meer in het algemeen, over de antieke studies van de 19e eeuw), dan dient het Romeinse staatsrecht als bron. Voor de wetenschapshistoricus is Mommsen een object van onderzoek.

Een dergelijk onderscheid is echter niet de regel: bij de beoordeling van oude, middeleeuwse of vroegmoderne teksten dienen deze als bronnen voor de interpretatie waarvan gebruik wordt gemaakt van moderne vakliteratuur (secundaire literatuur).

Historische bronnen zijn niet gelijk te stellen aan commentaren in een wetenschappelijk artikel. Een noot kan echter verwijzen naar een bron.

Classificaties van bronnen

De toewijzing van een bron aan een bronnengroep is soms moeilijk, aangezien de toewijzing meestal afhangt van de vraag van een historicus. Daarom kan een bepaald type tekst over het algemeen niet in een groep worden ingedeeld, ook al worden bijvoorbeeld de meeste facturen als overblijfselbronnen (en niet als bronnen van traditie) gebruikt.

Buitenvorm:

Verwerkte vuursteen is een van de oudste materiële bronnen over de menselijke cultuur
Het Tapijt van Bayeux (ca. 1077, hier een detail) is een beroemde bron van afbeeldingen
Deze afbeelding van de Noorse koning Haakon is geen bron voor de 10e eeuw, maar voor hoe een 19e-eeuwse schilder Haakon zich voorstelde te zijn.

Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen feitelijke bronnen, beeldbronnen, abstracte bronnen en tekstbronnen, hoewel de classificaties en namen in individuele leerboeken kunnen verschillen.

Materiële bronnen of 'tastbare relikwieën' [2] zijn bijvoorbeeld gebouwen en kunstwerken, munten of voorwerpen uit de werk- en alledaagse wereld, zoals een pijlpunt of een ploeg. Deze bronnen worden vaak behandeld in verwante en subdisciplines van de geschiedenis, zoals archeologie of de afzonderlijke historische hulpwetenschappen .

Beeldbronnen zijn profane of artistieke voorstellingen. Een schilderij is ook een concreet object, maar de afbeelding erop heeft zijn eigen waarde. Niet alleen de kunstgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van politiek, samenleving en mentaliteit en andere historische onderzoeksrichtingen gebruiken nu beeldbronnen en representatieve kunst als bronnen voor uitspraken over de sociale werkelijkheid. Naast de daadwerkelijke individuele beeldbronnen zoals schilderijen en foto's, zijn er in de moderne tijd ook audio- en videobronnen. De verschillende beeld-, geluids- en filmbronnen zijn grofweg in te delen in documentaire en verhalend-fictieve bronnen. Hoe complexer de structuur en hoe polysemischer het type bron in kwestie (audiodocument, bioscoopfilm, tv-serie, computerspel, enz.), hoe noodzakelijker een theoretische discussie in de aanloop naar de historische evaluatie en analyse ervan. [3]

Abstracte bronnen en "feiten" [4] of "abstracte overblijfselen" [5] zijn niet tastbaar, maar kunnen door de sociale werkelijkheid worden ervaren. Ahasver von Brandt definieert ze als overlevende of traditionele instellingen. [5] Aan de Malagassische taal kan men bijvoorbeeld zien dat de voorouders van de huidige bewoners van Madagaskar niet uit Afrika komen, maar uit Azië. Een andere abstracte bron is een volksfeest dat al heel lang in een dorp wordt gevierd. Zelfs als er geen geschreven bron is voor de oprichting ervan, bewijst het bestaan ​​van het festival dat het festival bestaat en dat het ooit moet zijn ontstaan. Net als bij de mondelinge getuigenis van een hedendaagse getuige , kan alleen de schriftelijke observatie van een onderzoeker als bron in de wetenschap worden gebruikt.

Tekstbronnen zijn oorspronkelijk gebonden aan schrijfmateriaal , maar kunnen afzonderlijk worden bewerkt. De tekstbronnen zijn de belangrijkste en meest betekenisvolle bronnen, althans vanuit het perspectief van historici. Ze bevatten meestal historische werken, brieven, dossiers, kranten , pamfletten en literaire werken. Soms spreekt men ook van de verhalende bronnen. Bronnen die oorspronkelijk mondeling zijn overgeleverd of gebaseerd zijn op herinneringen, die zijn gebaseerd op mondelinge verklaringen en pas later schriftelijk zijn vastgelegd, zijn problematisch. [6]

Nabijheid van historische gebeurtenissen

Bronnen kunnen ook worden beoordeeld op basis van de temporele, persoonlijke en andere nabijheid van de bronauteur tot de relevante gebeurtenis. Het maakt verschil of je een gebeurtenis op dezelfde dag in je dagboek beschrijft of jaren later in je memoires. Evenzo is het niet noodzakelijk dat eerder opgeschreven bronnen over het algemeen betrouwbaarder zijn dan later opgeschreven bronnen; het hangt veeleer af van de kwaliteit van de bronnen waarop de betreffende auteur zich heeft gebaseerd of of hij vanuit zijn eigen perspectief een betrouwbare (zo weinig subjectieve) verslaggever was.

Primaire bron en secundaire bron

Een primaire bron is de bron (ongeacht het medium) waarop de studie van de historicus betrekking heeft. Een secundaire bron wordt gebruikt om de inhoud van een verloren primaire bron te achterhalen. Zo ook z. B. De laatantieke gotische geschiedenis van Cassiodorus is niet bewaard gebleven, maar wel van de Getica des Jordanes , die volgens zijn eigen verklaring op Cassiodorus was gebaseerd. Stefan Jordan licht het onderscheid als volgt toe: "Een secundaire bron is de analoge weergave van een bron in een andere bron." [7] De beoordeling als primaire of secundaire bron hangt nauw samen met de specifieke transmissiesituatie. Als er in dit verband geen secundaire bron is, is dit onderscheid overbodig en spreekt men gewoon van een bron.

Daarbij is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de respectievelijke transmissiekansen en incidenten van transmissie van de verschillende soorten bronnen. Zo zijn er enkele historische werken (vooral uit de oudheid, waarvoor het verlies van prozaïsche werken bijzonder hoog is [8] ) en documenten (bijv. uit de vroege middeleeuwen , aangezien er slechts enkele documenten uit deze periode bewaard zijn gebleven , zie ook Deperditum [9] ) zijn vaak niet bewaard gebleven, waardoor dergelijke perioden minder bronnen lijken te hebben dan ze oorspronkelijk waren. [10]

Traditie en overblijfsel

Deze classificatie, die oorspronkelijk uit Droysen komt (als driedeling in “overblijfselen”, “bronnen” en “monumenten”) en werd aangepast door Bernheim , heet

 • Restanten: “Alles wat direct over is van de gebeurtenissen”, en
 • Traditie: "Alles wat er over is van de gebeurtenissen werd door de menselijke waarneming doorgegeven en gereproduceerd." [11]

In een traditionele bron rapporteert iemand over iets terwijl de rest van een andere handeling blijft. Een bron van traditie is bijvoorbeeld een toespraak, een brief, een oud historisch werk dat verslag uitbrengt over het verleden. De bedoeling van de auteur was om andere mensen over iets te informeren. Een restant is bijvoorbeeld een factuur die is ontstaan ​​door zakelijke transacties tussen twee handelaren. Het wordt gebruikt om een ​​zakelijke transactie te documenteren waarvoor het is uitgegeven. Maar het kan als bron dienen voor een latere historicus.

De overgebleven bron wordt over het algemeen als betrouwbaarder beschouwd dan de traditionele bron, aangezien een spreker, briefschrijver of historicus het bij het verkeerde eind kan hebben of zelfs wil bedriegen. Desalniettemin, om bij het voorbeeld te blijven, kan de factuur al onjuist of met frauduleuze bedoelingen zijn uitgegeven. In ieder geval is het overblijfsel in ieder geval niet lang na de gebeurtenis gemaakt, terwijl traditionele bronnen iets lang in het verleden kunnen melden. Volgens von Brandt omvat de groep van overblijfselbronnen alle materiële bronnen, zoals gebouwen of fysieke overblijfselen. [12]

De indeling kan ook afhangen van de vraag van de historicus. Een brief van persoon A aan persoon B informeert over een gebeurtenis. Wat de gebeurtenis betreft, is de brief een bron van traditie. Aan de andere kant is de brief zelf een overblijfsel van het feit dat persoon A persoon B een bepaald verslag heeft gegeven van een bepaalde gebeurtenis op een bepaald moment. Met andere woorden: als de historicus geïnteresseerd is in de gebeurtenis, dan is de brief een bron van traditie; als hij geïnteresseerd is in de relatie tussen A en B, is het een overblijfsel.

Om dergelijke redenen is volgens Von Brandt de indeling in overblijfsel en traditie "theoretisch redelijk duidelijk", maar staat " absolute systematiek" niet toe. [13]

Beschrijvende en normatieve bronnen

De meeste bronnen moeten beschrijvend zijn en een realiteit beschrijven zoals die door de schrijver wordt waargenomen. In de praktijk is een beschrijvende bron echter moeilijk te identificeren omdat deze volgens de definitie een 'waardevrije afweging' mogelijk moet maken. Normatieve bronnen, zoals een wettekst of een politiek traktaat, zeggen daarentegen hoe iets moet of moet. Of de normen ook daadwerkelijk worden nageleefd, is een tweede. Dit probleem wordt toegevoegd aan de meer algemene bij het beoordelen en gebruiken van een normatieve bron.

typologieën

Typologieën van bronnen trachten (geschreven) bronnen te classificeren naar tekstgenre, literair genre en vergelijkbare categorieën. Zo verdeelt de mediëvist RC van Caeneghem de middeleeuwse bronnen in: [14]

De laatste collectieve afdruk heeft een overkoepelend karakter, evenals de egodocumenten (zelfrapportages). Tot die laatste behoren naast brieven, zakkalenders en dagboeken (dus restanten) ook traditionele bronnen zoals memoires. [15]

De typologische classificatie is vaak direct gerelateerd aan de bijbehorende hulpwetenschap : munten behoren tot de numismatiek , lettertypen (als zodanig) tot paleografie , documenten worden behandeld door diplomaten , inscripties door epigrafie , zegels door sphragistics .

Werken met bronnen

Wil een historicus een bron kunnen beschouwen, dan moet deze zijn geïndexeerd in een archief of een vergelijkbare instelling. De selectie en interpretatie van een bron, en uiteindelijk het gebruik ervan in je eigen werk, moet aan bepaalde regels voldoen.

Ontwikkeling

Bronmateriaal ontwikkelen betekent het materiaal identificeren, overzicht krijgen en toegang verlenen. Door archivering, registratie etc. is het voor de onderzoeker en andere geïnteresseerden mogelijk om het materiaal te gebruiken, namelijk gericht op te zoeken en er uiteindelijk uit te citeren.

Handling in onderzoek en presentatie

Pagina van het " Königinhofer Manuscript ", naar verluidt middeleeuws, eigenlijk een vervalsing uit de 19e eeuw

Een historicus moet bepaalde overwegingen hebben voordat hij een bron gebruikt. De regels van bronnenkritiek omvatten bijvoorbeeld de vraag of de bron echt is, wie hem heeft gemaakt, enz. Bronstudies, onderdeel van de historische hulpwetenschappen, gaan uitgebreid in op dergelijke vragen.

Een bron moet worden gebruikt en geclassificeerd in samenhang met andere bronnen. Een bronvermelding in een weergave mag niet tevreden zijn met de loutere (geselecteerde) brontekst; het moet vergezeld gaan van feitelijk commentaar en interpretatie.

Bewijs in een wetenschappelijk artikel

Bronvermeldingen of verklaringen op basis van een bron moeten worden onderbouwd in een wetenschappelijk artikel , met nauwkeurige informatie over waar de bron te vinden is, dus in welke bronuitgave of welk archief en op welke pagina of tekstpassage, bijvoorbeeld van een boek. Hiervoor wordt in de regel het annotatieapparaat gebruikt.

Het volgende is een voorbeeld uit een boek van Daniel Koerfer:

Bibliografie
Archief van de Ludwig Erhard Stichting, Bonn (AdLES)
Landgoed Ludwig Erhard
I 1) 3 Correspondentie met Konrad Adenauer 1953
I 1) 4 Correspondentie met Konrad Adenauer 1956 (...)
-NE No. 1502: Speech manuscript Straatsburg, 20 november 1962 (...) [16]

Afhankelijk van de gebruiken van de afzonderlijke subdiscipline of afhankelijk van de auteur, vertonen de bronnen en bibliografieën grotere verschillen. Daniel Koerfer vermeldt bijvoorbeeld alleen ongepubliceerde bronnen en al het andere onder de “bibliografie” in zijn bronnenlijst. Nils Havemann ( Fußball unterm Hakenkreuz , Bonn 2005) vermeldt eerst de "onbedrukte bronnen" en vervolgens de "gedrukte" bronnen, waaronder hij niet alleen bronedities, maar ook memoires, hedendaagse geschriften en jaarboeken. Dit laatste omdat het als bron werd gebruikt, niet als secundaire literatuur. Havemann noemt dan de bekeken tijdschriften (met volwassenheid) en pas daarna de "representaties" (de secundaire literatuur).

De opmerkingen zijn ofwel als voetnoten op elke pagina of alleen aan het einde van het papier in de vorm van eindnoten . Naast het annotatieapparaat worden de bronnen apart vermeld en samengevat in een bibliografie. Het is logisch om onderscheid te maken tussen gepubliceerde en niet-gepubliceerde bronnen. Pas dan wordt de gebruikte secundaire literatuur in een andere paragraaf opgesomd.

Uiteindelijk gaat het erom dat de lezer de gebruikte bronnen gemakkelijker kan vinden. De mate van detaillering in de bronnenlijst is mede afhankelijk van de inrichting van het archief of van het feit of er al informatie in de toelichting is gegeven.

Citaten

 • "Een geschiedschrijving die niet gebaseerd is op bronnen is geen wetenschap." ( Leo Santifaller ) [17]
 • “Uit een nauwkeurig inzicht in de aard van de bronnen volgen als vanzelf verschillende uitspraken over hun specifieke waarde (aard, rijkdom en betrouwbaarheid van de informatie, bijzondere gezichtspunten). De typologie is bedoeld om het begrip aan te scherpen, maar niet om scherpe grenzen te trekken tussen de verschillende soorten bronnen, aangezien die in werkelijkheid vaak niet bestaan.” (RC van Caeneghem) [18]
 • "Bronnen spreken alleen als je het ze vraagt, en ze spreken op de een of andere manier, afhankelijk van hoe je het ze vraagt." ( Volker Sellin ) [19]

literatuur

 • Friedrich Beck , Eckart Henning (Ed.): De archiefbronnen. Met een inleiding tot de historische hulpwetenschappen (= universitaire paperbacks ). 4e herziene druk. Böhlau, Keulen [ua] 2004, ISBN 3-8252-8273-2 .
 • Ahasver von Brandt : instrument van de historicus. Een inleiding tot de historische hulpwetenschappen (= Urban Pocket Books 33). 11e editie. Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1986, ISBN 3-17-009340-1 (eerste 1958).
 • Paul Kirn: Inleiding tot de geschiedenis . Vervolg door Joachim Leuschner . 5e editie. de Gruyter, Berlijn 1968 (eerste 1947).
 • Michael Maurer (red.): Overzicht van de historische wetenschappen . Deel 4: Bronnen (= Universal Library 17030). Reclam, Ditzingen 2002, ISBN 3-15-017030-3 .
 • Otto Gerhard Oexle : Wat is een historische bron? In: rechtsgeschiedenis. Tijdschrift van het Max Planck Instituut voor Europese Rechtsgeschiedenis 4 (2004), pp. 165-186 ( PDF ).

web links

WikiWoordenboek: Bronnen - uitleg van betekenissen, woordoorsprong , synoniemen, vertalingen

Opmerkingen

 1. ^ Paul Kirn: Inleiding tot de wetenschap van de geschiedenis. vervolgd door Joachim Leuschner. 5e editie. De Gruyter, Berlijn 1968, blz. 29.
 2. Peter Wolf: Dingliche-relicten. In: Michael Maurer (red.): Overzicht van de historische wetenschappen . Deel 4: Bronnen. Reclam, Ditzingen 2002, pp. 126-144.
 3. ^ Václav Faltus: Fictie , Filmtheorie en Geschiedenis. Een bijdrage aan de methodologie van de hedendaagse geschiedenis. Erlangen 2020, http://d-nb.info/1203375433 , blz. 23ff.
 4. Volker Sellin: Inleiding tot de wetenschap van de geschiedenis . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, blz. 45-47.
 5. a b Ahasver von Brandt: Gereedschap van de historicus. Een inleiding tot de historische hulpwetenschappen. 11e editie. Kohlhammer, Stuttgart 1986, blz. 56.
 6. Johannes Fried : De sluier van het geheugen. Principes van een historisch geheugen . CH Beck, München 2004.
 7. ^ Stefan Jordan: Inleiding tot de studie van de geschiedenis. Reclam, Stuttgart 2005, blz. 57.
 8. Zie bijvoorbeeld Hermann Strasburger : Een kijkje in het puinveld van de Griekse geschiedschrijving. In: Historiographia antiqua. Festschrift voor Willy Peremans, Leuven 1977, pp. 3-52.
 9. Zie Martina Hartmann : De uitgave van bronnen die niet meer bestaan. De Merovingische en Karolingische Deperdita. In: Pourquoi éditer des textes médiévaux au XXIe siècle?: 8e [huitième] rencontre de la Gallia Pontificia; organisée par l'École nationale des chartes, l'Institut historique allemand et les Monumenta Germaniae Historica, Parijs, 17 mei 2013 ( volledige tekst ).
 10. Zie eigenlijk Arnold Esch: Traditie toeval en traditie toeval als een methodologisch probleem van de historicus. In: Historische Zeitschrift 240, 1985, pp. 529-570.
 11. In de formuleringen van: Ahasver von Brandt: Tool of the Historicus. Een inleiding tot de historische hulpwetenschappen. 11e editie. Kohlhammer, Stuttgart 1986, blz. 52.
 12. Ahasver von Brandt: Tool van de historicus. Een inleiding tot de historische hulpwetenschappen. 11e editie. Kohlhammer, Stuttgart 1986, blz. 53.
 13. Ahasver von Brandt: Tool van de historicus. Een inleiding tot de historische hulpwetenschappen. 11e editie. Kohlhammer, Stuttgart 1986, blz. 54 (nadruk in het origineel).
 14. RC van Caeneghem, FL Ganshof: Korte bronnenstudie van de West-Europese Middeleeuwen. Een typologische, historische en bibliografische inleiding. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964, volgens de inhoudsopgave.
 15. Zie Eckart Henning: Zelfgetuigenissen. In: Friedrich Beck, Eckhart Henning: De archiefbronnen. Met een inleiding tot de historische hulpwetenschappen , 4e druk. Böhlau Verlag, Keulen / Weimar / Wenen 2004, blz. 119-127.
 16. ^ Daniel Koerfer: Strijd om de kanselarij. Erhard en Adenauer. 2e editie. Berlijn 1998 (Stuttgart 1987), blz. 927.
 17. Geciteerd door Eckart Henning : Inleiding. In: Friedrich Beck, Eckhart Henning: De archiefbronnen. Met een inleiding tot de historische hulpwetenschappen. 4e editie. Böhlau Verlag, Keulen / Weimar / Wenen 2004, blz. 2.
 18. RC van Caeneghem, FL Ganshof: Korte bronnenstudie van de West-Europese Middeleeuwen. Een typologische, historische en bibliografische inleiding. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964, blz. 12.
 19. Volker Sellin: Inleiding tot de wetenschap van de geschiedenis . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, blz. 48.