Romeinse rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De stichtende mythe van Rome: de Capitolijnse wolvin die Romulus en Remus zoog , 13e eeuw. De twee jongens dateren uit de 15e eeuw.
De opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk. ( GIF-animatie van de gebieden van 510 v.Chr. tot 530 n.Chr.)
 • Romeinse Republiek (509 v. Chr. Tot 27 v. Chr.)
 • Romeinse rijk (27 v. Chr. Tot 395)
 • West-Romeinse Rijk (395 en 476/480)
 • Oost-Romeinse Rijk (395-1453)
 • Het Romeinse Rijk en zijn provincies ten tijde van zijn grootste expansie onder keizer Trajanus in de jaren 115-117
  Het Romeinse Rijk en zijn provincies ten tijde van zijn grootste expansie onder keizer Trajanus in 117 ( Herders Conversations-Lexikon , 1907)
  Overzicht van het wegennet in het Romeinse Rijk in 125 n.Chr. (zie ook lijst met Romeinse wegen ) onder keizer Hadrianus :
 • Romeinse weg
 • Grens van het rijk roman
 • Romeins militair kamp (Legionslager)
 • Romeinse stad
 • De omgeving van Rome in de oudheid ( Gustav Droysen : General Historical Handatlas , 1886)
  SPQR ( S enatus P opulus q u R omanus "Senaat en volk van Rome"), het embleem van de Romeinse Republiek

  Het Romeinse Rijk ( Latijn Imperium Romanum ) was het gebied dat werd geregeerd door de Romeinen, de stad Rome of de Romeinse staat tussen de 8e eeuw voor Christus. voor Christus en de 7e eeuw na Christus , waarbij een duidelijke afbakening niet mogelijk is, noch naar het pre-Romeinse tijdperk, noch naar het Byzantijnse rijk . De naam Imperium Romanum voor de Romeinse invloedssfeer is gedocumenteerd sinds de tijd van Cicero . De oude wettelijke naam was Senatus Populusque Romanus (SPQR) - "De Senaat en het Volk van Rome".

  De vorm van heerschappij veranderde in de loop van de tijd van een (onzeker gedocumenteerd) koninklijk bewind in een republiek en uiteindelijk in een rijk . De geschiedenis van het Romeinse Rijk is van oudsher grofweg in te delen in vier fasen, waarvoor de volgende - historisch niet altijd zekere - periodes gelden:

  1. Romeinse koninklijke periode : 753 v.Chr BC tot 509 BC Chr.
  2. Romeinse Republiek : 509 v.Chr BC tot 27 BC Chr. (Val van de Republiek als gevolg van burgeroorlogen vanaf 133 v. Chr. )
  3. Principaat of (vroeg en hoog) Romeins rijk : 27 v.Chr v.Chr. tot de tijd van de Rijkscrisis van de 3e eeuw ( 235 tot 284 / 285 ; hierna ook "tijd van de soldaten Kaiser " genoemd)
  4. Late oudheid : van 284/285 tot 6/7. Eeuw (in ouder onderzoek ook wel " Dominat "), met een vloeiende overgang naar de vroege middeleeuwen . Gedurende deze tijd de zogenaamde Grote Migratie (375 tot 568) en de feitelijke verdeling van het rijk (395), evenals de val van het Romeinse Rijk in het westen (476/480) en de transformatie naar het Byzantijnse Rijk in de oosten (7e eeuw) plaatsvond.

  In de 3e eeuw voor Christus De Romeinen begonnen hun macht uit te breiden buiten het Italiaanse vasteland, de eerste provincies waren Sicilië en Sardinië . Ten tijde van zijn grootste expansie onder keizer Trajanus , strekte het Romeinse Rijk zich uit over gebieden op drie continenten rond de Middellandse Zee : van Gallië en grote delen van Groot-Brittannië tot de gebieden rond de Zwarte Zee (zie ook het Bospora-rijk ). Rome regeerde dus het hele Middellandse-Zeegebied . Het rijk bleef tot in de late oudheid onderverdeeld in provincies. De echte ruggengraat van het bestuur vormden echter de steden van het rijk, die waren georganiseerd als semi-autonome burgerlijke parochies en met name verantwoordelijk waren voor het innen van belastingen. Deze delegatie van taken stelde de Romeinen in staat te opereren met een zeer klein centraal bestuur.

  Het rijk oefende een grote invloed uit op de gebieden die het regeerde, maar ook op de gebieden buiten zijn grenzen. De economie in het Romeinse Rijk , kunst en cultuur bereikten in delen van het gebied een bloeitijd, vooral tijdens de keizertijd. De toenmalige leefbaarheid en het daarbij behorende bevolkingsniveau zouden pas eeuwen later in Europa en Noord-Afrika weer worden bereikt. In de oostelijke helft van het rijk vermengde de Romeinse invloed zich met Grieks - Hellenistische en Oosterse elementen.

  Het Latijn werd de officiële taal in het hele rijk (in het oosten aangevuld met het Oudgrieks ), hoewel ook andere talen konden overleven. Deze erfenis van het Romeinse rijk bleef lang na zijn val bestaan: het Latijn was de taal van de geschoolden in heel West- en Centraal-Europa tot de barokperiode . De Romaanse talen zijn ontstaan ​​uit het Latijn, waaronder Frans , Italiaans , Spaans , Portugees en Roemeens . Er zijn ook veel Latijnse leenwoorden in de Germaanse en Slavische talen. In de Rooms-Katholieke Kerk is het Latijn tot op de dag van vandaag de officiële taal. In sommige wetenschappen, zoals biologie en geneeskunde , worden tot op de dag van vandaag Latijnse termen gebruikt.

  Het juridische en politieke systeem van Europa, met name het burgerlijk recht , wordt grotendeels gevormd door het Romeinse recht . Het rechtssysteem in het oude Rome bevatte elementaire burgerlijke en strafrechtelijke procesregels in het rechtssysteem , die in principe zijn overgegaan in moderne rechtsnormen.

  Het Romeinse Rijk met zijn vele verschillende volkeren, talen en religies was een staat, een vorm van samenleving en, last but not least, een belichaming van het idee van een imperium sine fine , een " grenzeloos rijk ".

  verhaal

  Romeinse koninklijke tijden en vroege republiek

  De oude Romeinse traditie dateert de stichting van Rome tussen 814 en 728 voor Christus. voor Christus, maar meestal rond het jaar 750 voor Christus. Chr.; de specificatie 753 voor Christus, die later canoniek werd als het begin van de Romeinse tijd ( "ab urbe condita" ) . BC gaat terug tot de geleerde Marcus Terentius Varro (116-27 BC). Hoewel de oudste sporen van bewoning in het latere deel van de stad teruggaan tot de 10e eeuw voor Christus. De vroegste verwijzingen naar de indeling van een stad komen uit het laatste derde deel van de 7e eeuw voor Christus. Chr.

  De bronnen uit de vroeg-Romeinse tijd zijn erg arm, aangezien de geschreven traditie pas eeuwen later begint. Volgens sommige onderzoekers kan het daarom niet eens als vanzelfsprekend worden aangenomen dat de stad Rome in de begintijd feitelijk onderworpen was aan koningen. Volgens een latere traditie werd de nieuwe stadstaat geregeerd door reges en kwam uiteindelijk onder Etruskische heerschappij; deze fase van zijn ontwikkeling wordt de koninklijke periode genoemd . Hoewel het gebied van Rome uit extreem steriele, deels moerassige en zandgronden bestond en dus een winstgevende landbouw bijna onmogelijk was, kreeg Rome al snel economisch belang onder de Etrusken, aangezien het twee belangrijke handelsroutes controleerde : de Via Latina en de Via Salaria . Ook de invoering van het oud-Romeinse haventarief voor handelsgoederen droeg bij aan het economische succes.

  Verschillende latere legendes willen de Romeinse koninklijke periode in verband brengen met de geschiedenis van Troje . De overlevende Troianen zouden naar Latium zijn gebracht door Aeneas , een zoon van Anchises en de godin Venus , na een lange zeereis (vergelijkbaar met de Odyssee van de Griekse Odysseus ). De oudste traditie van deze mythe gaat terug tot Timaeus van Tauromenion , de Romeinse dichter Virgilius schreef toen het nationale epos van de Romeinen, de Aeneis , ten tijde van Augustus .

  Cultureel werden de Romeinen sterk beïnvloed door de Etrusken; Ook Griekse elementen vonden hierdoor hun weg naar de stad. Voorbeelden zijn de Etruskische getallen , het Grieks- Etruskische schrift , waaruit het Latijnse alfabet is ontstaan, de Etruskische religie met lever- en vogels kijken en het begrafenisritueel , dat een buitensporige late bloei vond in gladiatorengevechten . Rome kreeg steeds meer invloed in Italië nadat het rond 500 voor Christus was. Had zich losgemaakt van de heerschappij van de Etrusken.

  De laatste Romeinse of Etruskische koning Tarquinius Superbus ("Tarquinius de trotse", "de hooghartige") was, volgens latere traditie, in het jaar 510/09 voor Christus. Verdreven uit Rome door het Romeinse volk onder leiding van Lucius Junius Brutus , volgens de traditie, omdat een van zijn zonen een Romeinse vrouw genaamd Lucretia had geschonden. Het jaar 509 is echter historisch niet veilig en waarschijnlijk een uitvinding uit latere tijden, die terug te voeren is op de omverwerping van de Peisistratiden-tirannie in Athene rond 510 voor Christus. Chr. zou kunnen leunen. De veronderstelde monarchie veranderde waarschijnlijk pas rond 450 voor Christus. In de Romeinse Republiek ("republiek" van " res publica ": "de openbare zaak").

  De Romeinse staat groeide door de jaren heen en veranderde voortdurend. Polybios , een Griekse geleerde, karakteriseerde het later als een mengeling van monarchie (magistraten zoals consul ), aristocratische heerschappij ( senaat ) en democratie ( comitia ). Het hoogste ambt in de staat werd waarschijnlijk eerst uitgeoefend door een praetor ( prae-itor - degene die het leger voorafging ), en in een historisch bepaalde tijd werd het elk jaar bekleed door twee consuls, die de hoogste regeringsmacht hadden en op het hoogste niveau van de cursus honorum . De Romeinse adellijke vergadering, de Senaat, speelde een belangrijke rol en ontwikkelde zich al vroeg tot het feitelijke machtscentrum. Daarnaast waren er verschillende volksvergaderingen, de Comitia, die de iure ook belangrijk waren, vooral in kwesties van oorlog en vrede en in de rechterlijke macht. Het eerste redelijk vaststaande punt in de Romeinse geschiedenis is de vaststelling van de Twaalf Tafelen wet rond 450 voor Christus. Chr.

  De centrale locatie van de Romeinse Republiek was het Forum Romanum , dat diende als een plaats voor politieke, religieuze en sociale bijeenkomsten.

  In die tijd werd ook de Romeinse sociale orde gevormd, die door de eeuwen heen slechts langzaam veranderde. Aan de top stonden de oude families van Rome, de landbezittende patriciërs die politiek het meest invloedrijk waren. De meerderheid van de bevolking bestond uit de plebejers , die slechts gedeeltelijke politieke rechten hadden. Slaven werden niet gezien als autonoom handelende mensen , maar als “sprekende instrumenten”, zodat ze geen rechten hadden, maar vrijheid konden bereiken. De betrekkingen tussen patriciërs en plebejers werden geregeld door het cliënteelsysteem .

  Aanvankelijk werden alleen patriciërs toegelaten tot de hoogste ambten in de staat, die hun eigenaren prestige en roem beloofden, terwijl alle vrije burgers militaire dienst moesten doen. Na de klassenstrijd , die ongeveer 150 jaar duurde en waarin de plebejers hun toevlucht zouden hebben genomen tot de " secessio plebis " ("mars van het gewone volk"), werden de plebejers verslagen in 367 voor Christus. Eindelijk politiek bijna gelijk; echter, slechts een paar plebejische families slaagden erin om tot de gelederen van de gelederen te stijgen. Deze werd vanaf dat moment vooral gevormd door die families uit de hogere klasse, waarvan de leden door het bekleden van een openbaar ambt 'bekende mannen' (nobiles) werden ; deze nieuwe adel, gelegitimeerd door meritocratie , wordt daarom adel genoemd .

  Uitbreiding in Italië

  Rome begon vanaf de 5e eeuw voor Christus. Met een steeds snellere expansie in Midden-Italië (verovering van Veji 396 v.Chr.), maar kreeg ook zware tegenslagen te verwerken. De "Galliërsstorm" onder Brennus liet diepe psychologische sporen na, met de Slag om de Allia op 18 juli (waarschijnlijk) 387 v.Chr. Toen "sterft ater" ("zwarte dag") de geschiedenis van Rome inging. Dit werd gevolgd door de Samnitische oorlogen (343-341 voor Christus; 326-304 voor Christus; 298-290 voor Christus) en de Latijnse Oorlog (rond 340-338 voor Christus). Ten slotte creëerde Rome een uitgebreid netwerk van allianties. Kolonies werden gesticht op strategisch belangrijke locaties en er werden allianties gesloten met verschillende Italiaanse stammen, die echter geen Romeins burgerschap kregen.

  Vanaf deze tijd in zijn geschiedenis kwam Rome naar voren als een hechte staat met een machtig leger en een sterke drang om uit te breiden. Dit legde de basis voor zijn verdere opkomst.

  Concurrerende machten op het Italiaanse schiereiland waren de stadstaten van de Etrusken ten noorden van Rome, de Kelten in de Povlakte en de Griekse koloniën in Zuid-Italië.

  In de 3e eeuw voor Christus BC Rome zegevierde tegen de Samnieten en andere Italiaanse stammen. Beetje bij beetje viel het hele schiereiland in handen van Rome (behalve Noord-Italië, dat later werd geannexeerd). In het zuiden absorbeerde de republiek zich rond 275 voor Christus. De Griekse stadstaten daar, nadat het er tijdens de Pyrrusoorlog in was geslaagd de Hellenistische hegemon Pyrrhos I van Epiros af te weren. Met deze uitbreiding kwam Rome echter in conflict met de voorheen bevriende handelsrepubliek Carthago (in het huidige Tunesië ), wat leidde tot de Punische oorlogen .

  De Punische oorlogen en de uitbreiding van de oostelijke Middellandse Zee

  In de Eerste Punische Oorlog (264-241 v.Chr.) verbrak Rome de overeenkomst met Carthago over de verdeling van de belangenzones op Sicilië en breidde zijn invloedssfeer uit tot de grens van de Carthaagse invloedssfeer. Nadat Carthago, op deze manier uitgelokt, de Romeinen vanaf zee aanviel en versloeg, breidde Rome zijn vloot uit om de zeemacht Carthago succesvol te kunnen weerstaan. Na verschillende tegenslagen en wisselende fortuinen in de oorlog, slaagde Rome er eindelijk in om voet aan de grond te krijgen, vooral op Sicilië, en de Carthaagse vloot meerdere keren te verslaan. Carthago verloor al zijn Siciliaanse bezittingen in het vredesverdrag (later ook Sardinië en Corsica ); voortaan was het belangrijkste doel van de Carthaagse politiek om de gevolgen van deze nederlaag te compenseren. De invloedrijke Carthaagse familie van de Barkids stichtte een soort koloniaal rijk in Hispania , waarvan de middelen konden worden gebruikt voor de strijd tegen Rome.

  In de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.) slaagde de Carthaagse strateeg Hannibal er bijna in om Rome op de knieën te krijgen, de reden voor de oorlog was de belegering en verovering van de Griekse kolonie Saguntum door Hannibal, die "geallieerd" was met Rome. Na de val van Saguntum en de weigering van de regering in Carthago om Hannibal uit te leveren, volgde de Romeinse oorlogsverklaring. Hannibal nam de landroute door Zuid- Gallië , stak de Alpen over en viel Italië binnen met een leger, waarbij hij verschillende Romeinse legers de een na de ander vernietigde. De nederlaag bij Cannae (216 voor Christus) was bijzonder pijnlijk voor de Romeinen: het was de ergste nederlaag in de Romeinse geschiedenis, maar Hannibal slaagde er niet in om het alliantiesysteem van Rome in Italië te vernietigen, zodat Hannibal grotendeels ondanks zijn overwinningen geïsoleerd bleef. De Romeinse generaal Scipio stelde 204 voor Christus in. Naar Afrika en versloeg Hannibal in 202 voor Christus. Bij Zama . Carthago verloor alle bezittingen buiten Afrika en zijn vloot. Zo werd het als machtsfactor geëlimineerd, terwijl Rome met zijn nieuwe provincie Hispania steeds meer invloed kreeg.

  De grote Hellenistische rijken rond 200 voor Christus Chr.

  De overwinning op Carthago in de 1e en 2e Punische oorlogen verzekerde de suprematie van Rome in het westelijke Middellandse Zeegebied . Naast zijn nieuwe rol als zeemacht droegen ook de veroverde zilvermijnen in Hispania en de enorme herstelbetalingen die Carthago moest doen bij aan het nieuwe fortuin van Rome. In de tijd vanaf 200 voor Christus De inmenging van Rome in het machtsspel van de Hellenistische rijken viel ook: daar konden de grote mogendheden geen vreedzaam samenleven bereiken. Conflicten met de Antigoniden volgden , met Rome van 200 tot 197 v.Chr. BC in Griekenland tegen Filips V kwam tussenbeide om de Macedonische invloed in Griekenland terug te dringen.

  Na een verzoek om hulp van Aziatische kleine staten, brak de Romeins-Syrische oorlog (192-188 v.Chr.) uit tegen het Hellenistische Seleucidische rijk onder Antiochus III. Na de overwinning van Rome moest hij een groot deel van zijn bezittingen in Klein-Azië afstaan . Rome werd zo de de facto opperste macht in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Pogingen van Macedonië om de oude hegemonie te herstellen leidden tot de Macedonisch-Romeinse oorlogen . 168 v.Chr De Macedoniërs werden uiteindelijk verslagen onder hun koning Perseus en hun koninkrijk werd verwoest, 148 voor Christus. Eindelijk omgezet in een Romeinse provincie. Zo gebeurde het in 146 voor Christus. BC ook Griekenland (vanaf 27 BC provincie Achaea , voorheen onderdeel van Macedonië) en de nieuwe Romeinse provincie Africa na de verwoesting van Carthago, die de macht had herwonnen vóór de Derde Punische Oorlog (149-146 BC).

  Pergamon werd door erfeniscontract 133 v.Chr. Naar de Romeinse provincie. Dezelfde status werd gegeven in 64/63 voor Christus. Het resterende rijk van de Seleuciden, dat niet langer levensvatbaar was en door Pompeius de provincie Syrië werd , die het oosten reorganiseerde. Alleen het noodlijdende Egypte van de Ptolemaeën , dat een Romeins protectoraat werd, behield zijn onafhankelijkheid tot het in 30 voor Christus was. BC kwam ook op in het Romeinse rijk. Aan de grens van het Parthische rijk kwam de Romeinse expansie tot stilstand, hier zou Rome in de komende eeuwen een gelijkwaardige tegenstander moeten hebben gevonden.

  In de nieuwe provincies, vooral in de rijke Hellenistische kustgebieden, werden in deze periode belastingen geheven door particuliere "societates publicanorum" van Romeinse ridders en patriciërs. Hoewel ze een vast bedrag aan de staat betaalden, konden ze extra inkomen behouden. Dit leidde tot vaak buitensporige belastingen die de economieën van deze gebieden leegmaakten en herhaaldelijk tot rellen leidde. U kunt meer te weten komen over de reputatie van deze belastingboeren in de Bijbel ( belastinginners ). Als gevolg van de Romeinse successen nam de hoeveelheid beschikbaar muntgeld enorm toe, evenals het aantal slaven. Slavernij speelde een belangrijke rol in de economie van het Romeinse Rijk . Slaven werden voor heel verschillende activiteiten ingezet, maar tegelijkertijd bestond de mogelijkheid dat ze hun vrijheid konden herwinnen.

  Hoe briljant de successen van Rome op het gebied van buitenlands beleid ook waren, de interne republikeinse orde brokkelde geleidelijk af.

  Het revolutionaire tijdperk en de burgeroorlogen

  Vanaf het midden van de 2e eeuw voor Christus kwam de republiek onder controle. In een binnenlandse politieke crisis, die uiteindelijk culmineerde in het tijdperk van burgeroorlogen en zou moeten eindigen met de ondergang van de vorige regeringsvorm. Achtergrond hiervan was aanvankelijk de roep om hervormingen, vooral in de agrarische sector. Vroeger droegen de Romeinen een deel van het in de oorlog veroverde land over aan staatseigendom en lieten het voor gebruik over aan behoeftige burgers. Om te voorkomen dat grote boerderijen in handen van enkelen zouden komen, werd het grondbezit officieel beperkt tot 500 Iugera . Deze wet kon echter niet worden gehandhaafd. Rijke burgers kochten enorme landgoederen. Dit werd uiterlijk een probleem toen praktisch al het land in Italië werd verdeeld en tegelijkertijd als gevolg van de zegevierende oorlogen steeds meer slaven het land binnenstroomden. De kleine boeren en ambachtslieden uit de klasse van de plebejers konden niet wedijveren met het slavenleger, dat door de talrijke oorlogen gestaag groeide. Tegelijkertijd dwongen de talrijke oorlogen buiten Italië hen om lange tijd afwezig te zijn, wat het nog moeilijker maakte om het thuishof te handhaven. De grootgrondbezitters daarentegen vergrootten hun grondbezit door onrendabele boerderijen te kopen of door gewelddadige huisuitzettingen. De verarming van grote delen van de bevolking leidde tot leegloop van het platteland en grote ontevredenheid.

  Andere groepen plebejers die fortuin hadden gemaakt in de handel wilden meer rechten. De Gracchic Reform , genoemd naar de broers Tiberius Sempronius Gracchus en Gaius Sempronius Gracchus , was bedoeld om het grondbezit te hervormen en de armere lagen van de bevolking aan land en inkomen te helpen. De hervorming mislukte echter door het verzet van de conservatieve senaatsdistricten, het onderliggende conflict bleef bestaan: de Popularen , de vertegenwoordigers van de plebejers en kleine boeren, en de Optimates , de conservatieve aristocratische partij, bevochten elkaar om hun respectieve beleid af te dwingen. . Tiberius Gracchus werd vermoord, zijn broer Gaius zag geen uitweg en nam zichzelf in 121 voor Christus. Leven. Straatgevechten en politieke moorden waren aan de orde van de dag. Interne spanningen werden ook voelbaar in het alliantiesysteem van Rome, dus het was in 91 tot 89 voor Christus. Kwam tot de zogenaamde alliantieoorlog . Uiteindelijk werd het Romeins burgerschap ook aan bondgenoten verleend. Dit werd gevolgd door 88 voor Christus. Voor de beruchte Vespers van Efeze : Na de moord op tienduizenden Romeinse kolonisten in Klein-Azië , ging Rome ten strijde tegen Mithridates van Pontus en versloeg hem na enkele jaren van strijd.

  Buste van Gaius Julius Caesar , Trajanus kopie van een origineel uit 50 voor Christus. BC ( Nationaal Archeologisch Museum, Napels )

  Deze gebeurtenissen werden gevolgd door het begin van de Romeinse burgeroorlog, waarin popularisten en optimaten opnieuw tegenover elkaar stonden ( Marius , Cinna , Sulla ) die elkaar bevochten in bloedige pogroms en formele verbodsbepalingen . Sulla bleef zegevieren en vestigde de dictatuur om de Republikeinse Senaatsheerschappij te herstellen. Maar deze oplossing hield niet echt stand, vooral omdat Sulla al snel ontslag nam en de oude troepen elkaar opnieuw bevochten. De nasleep van de wetsovertredingen leidde tot een permanente interne verzwakking van de republiek, die tegelijkertijd grote successen boekte in het buitenlands beleid, met name met de annexatie van het Seleucidische rijk en de reorganisatie van het oosten door Gnaeus Pompeius Magnus . Het was rond deze tijd dat de bronnen voor het eerst melding maakten van het Romeinse Rijk .

  De crisis van de heerschappij van de Senaat werd uiteindelijk geïllustreerd door het (eerste) driemanschap : de succesvolle militair Gnaeus Pompeius Magnus (die de Senaat weigerde te erkennen voor zijn prestaties en de zorg voor zijn veteranen), de ambitieuze Gaius Iulius Caesar (die leefde tussen 58 voor Christus en 51 v.Chr. in de Gallische Oorlog, Gallië zou onderwerpen tot aan de Rijn) en de rijke Marcus Licinius Crassus vormden een informele alliantie om elkaar in hun respectieve belangen te steunen. Na de dood van Crassus in een campagne tegen de Parthen streden de voormalige vrienden Caesar en Pompey om de macht in de staat (49-46 v.Chr.), waarbij Pompey de kant van de Senaat koos. Nadat Caesar het westelijke deel van het rijk onder zijn controle had gebracht, zegevierde hij op 9 augustus 48 v.Chr. Over Pompeius in Pharsalos in Griekenland. Pompey werd kort daarna vermoord terwijl hij op de vlucht was in Egypte. Na verdere campagnes in Egypte, Klein-Azië, Afrika en Spanje, waar de laatste republikeinen werden verslagen, stortte de republiek in. 46 v.Chr Caesar introduceerde de Juliaanse kalender, die de verouderde kalender verving. In februari 45 v.Chr Caesar werd benoemd tot "dictator voor het leven". Alleen zijn moord op de Ides van maart door een groep samenzweerders onder Marcus Iunius Brutus en Gaius Cassius Longinus zorgde ervoor dat de republiek niet in een dictatuur veranderde.

  Na de moord op Caesar in 44 voor Christus. De aanhangers van de republiek slaagden er niet in de oude republikeinse grondwet te herstellen. In de burgeroorlog die uitbrak, na de vorming van het tweede driemanschap, wonnen Octavianus (de latere keizer Augustus ) en Marcus Antonius de slag van Philippi tegen Brutus en Cassius. Na de uitschakeling van de laatste rivaal Sextus Pompeius op Sicilië en de machteloosheid van het derde triumvir, keerden Marcus Aemilius Lepidus , Octavianus en Marcus Antonius zich tegen elkaar. In de Slag bij Actium versloeg Octavianus 31 v.Chr. BC Marcus Antonius en de Egyptische heerser Cleopatra die hem steunden. Daarmee viel ook het rijke Egypte in handen van Rome en bleef het eeuwenlang de “ graanschuur van het rijk”.

  Het hele gebied rond de Middellandse Zee stond nu onder Romeinse heerschappij, de Middellandse Zee werd de mare nostrum ("onze zee").

  Het vroege keizerlijke tijdperk (principaat)

  Augustus van Primaporta , tankbeeld van de eerste Romeinse keizer Augustus , marmeren kopie van een bronzen origineel rond 20 v.Chr Chr.

  Net als Caesar streefde Octavianus naar de enige heerschappij. Maar in tegenstelling tot Caesar probeerde Octavianus dit doel niet te bereiken door middel van een buitengewone dictatuur . In plaats daarvan liet Octavianus de oude republikeinse grondwet formeel van kracht en verzekerde hij zijn positie door verschillende functies op zich te nemen, speciale bevoegdheden over te dragen en vooral het langdurig bevel over belangrijke provincies met talrijke legioenen op zich te nemen . Octavianus wist de oude senatoriale adel te overtuigen zijn heerschappij te erkennen, vooral omdat de belangrijkste republikeinse families al waren uitgeschakeld. De Senaat zag in Octavianus de "Princeps", de "Eerste Staatsburger". De door Octavianus ingestelde heersende structuur met een grondwet die op essentiële punten afweek van de oude republikeinse grondwet, wordt daarom ook wel het " principaat " genoemd. Octavianus ontvangen in 27 voor Christus De titel "Augustus" ("de sublieme") van de Senaat.

  Das Römische Reich unter Augustus (Imperator 31 v. Chr. bis 14 n. Chr. ):
 • Italien und die römischen Provinzen
 • abhängige Gebiete und Klientelstaaten
 • Provinz Germania Magna
 • Auch in der Kaiserzeit blieben viele Einrichtungen der res publica erhalten: etwa der cursus honorum (Ämterlaufbahn), der Senat, die Provinzverwaltung und die Priestertümer ( „Pontifex maximus“ war jedoch der Kaiser). Allerdings wurden diese Ämter von politischen Entscheidungspositionen mehr oder weniger zu reinen Verwaltungsämtern . Die Gesellschaftsordnung der Republik begann sich zu verändern, indem seit Augustus Angehörige neuer Schichten, besonders aus Italien und den Provinzen, in die nach wie vor herausgehobenen Stände der Senatoren und besonders der Ritter ( equites ) aufstiegen. Die Kaiser hatten das Recht, Ritter zu ernennen, was eine gewisse Durchlässigkeit der sozialen Schranken bewirkte. (Sie konnten auch den ehrenvollen Rang eines Patriziers an plebejische Senatoren vergeben.) Daneben war es nun auch für Nichtbürger Roms einfacher, das Bürgerrecht zu erlangen.

  Das Imperium Romanum beherrschte zu diesem Zeitpunkt bereits den gesamten Mittelmeerraum . Auch der Westen und Süden Germaniens gehörte zum römischen Reich; die Expansion nach Nordosten, die unter Augustus eingeleitet worden war ( Augusteische Germanenkriege ), wurde erst durch die Varusschlacht im Jahre 9 sowie durch die erfolgreiche germanische Abwehr von Rückeroberungsversuchen in den Folgejahren ( Germanicus-Feldzüge ) gestoppt. Anschließend beschränkte sich Augustus auf die Sicherung der bestehenden Grenzen, an denen fast das gesamte, etwa 300.000 Mann zählende Berufsheer stationiert wurde. Seine Maßnahmen trugen erheblich dazu bei, den „römischen Frieden“, die „ Pax Romana “, zu festigen. In die Zeit des Augustus fallen viele wichtige Neuerungen, so wurde eine Volkszählung im gesamten Imperium durchgeführt, die die Zahl der römischen Bürger erfassen sollte. Ferner wurden auch in zahlreichen Provinzen sämtliche Einwohner erfasst, so etwa in Syrien (dies ist die in der Bibel erwähnte „Schätzung“). Straßen und Verkehrswege wurden ausgebaut, Wirtschaft und Kultur („augusteische Klassik“) erlebten eine Blütezeit; die römische Kultur erreichte die Provinzen , deren Zahl zunahm. Trotz aller Maßnahmen zur Bewahrung alter römischer Institutionen wurde schon zur Zeit des Augustus auch die Weiterentwicklung vom stadtzentrierten Staat der Stadt Rom zum Gesamtstaat weitergetrieben. Ein Zeichen dafür ist, dass Augustus sich drei Jahre lang in Gallien aufhielt und sich nicht an Rom als Herrschaftssitz gebunden fühlte. Sein Nachfolger Tiberius verbrachte seine Regierungszeit sogar überwiegend auf Capri . Die Institution des Princeps war demnach von Anfang an dermaßen abgesichert, dass die Herrscher die städtischen Institutionen, allen voran der Senat, aus dem noch die Attentäter Caesars kamen, nicht direkt kontrollieren mussten.

  Augustus' Adoptivsohn und Nachfolger Tiberius , der menschlich als ein schwieriger Charakter galt und sich wohl innerlich noch als Republikaner fühlte, beschränkte sich während seiner Herrschaft auf weitgehend defensive Maßnahmen zur Sicherung der Grenzen. Sein Nachfolger Caligula gilt traditionell als das erste Beispiel für „ Cäsarenwahnsinn “; heute sieht man diesen Kaiser, der nur gut drei Jahre herrschte, vielfach differenzierter, was dennoch keine positive Bewertung seiner Regierungszeit bedeutet. Unter Claudius , der nach der Ermordung Caligulas mehr als Verlegenheitskandidat Kaiser wurde (formal war das Kaisertum zudem ohnehin nicht erblich), wurde Britannien dem Reich hinzugefügt, später folgte noch Thrakien , welches aber schon vorher ein von Rom abhängiges Klientelkönigtum gewesen war. Der schlechte Ruf von Claudius' Nachfolger Nero geht unter anderem auf nachträgliche, besonders christliche Beurteilungen zurück, da er die erste große Neronische Christenverfolgung einleitete. Allerdings wird Nero auch in den heidnischen Quellen, in denen ein pro-senatorischer Standpunkt vertreten wurde, negativ dargestellt; ähnlich wird er auch weitgehend in der modernen Forschung beurteilt, wobei ihm unter anderem die Vernachlässigung des Militärs vorgeworfen wird. Neros Tod beendete 68 n. Chr. die Vorherrschaft des julisch-claudischen Hauses , das sich auf zwei der bedeutendsten römischen Geschlechter zurückführen konnte. Sein Ende markiert eine Zäsur in der römischen Geschichte: Fortan sollte kaum noch ein Kaiser dem alten stadtrömischen Adel entstammen.

  Forum Romanum , links der Septimius-Severus-Bogen , rechts die Säulen des Tempels des Saturn , im Hintergrund das Kolosseum (2012)

  Die hohe Kaiserzeit

  Das Kolosseum in Rom, erbaut zwischen 72 und 80 n. Chr.

  Nach den Wirren des Vierkaiserjahres traten die insgesamt erfolgreich regierenden Flavier die Herrschaft an, wobei Kaiser Vespasian im Jahre 70 einen Aufstand in Judäa durch seinen Sohn Titus niederschlagen ließ. Vespasian sanierte die Staatsfinanzen und sicherte die Grenze im Osten gegen die Parther ab. Als Vespasian, der auf eine insgesamt erfolgreiche Regierungszeit zurückblicken konnte, im Jahr 79 starb, folgte ihm Titus nach, dem allerdings nur eine sehr kurze Regierungszeit vergönnt war, in der es zu mehreren Katastrophen kam (Ausbruch des Vesuv sowie eine Seuchenepidemie). Titus tat, was in seiner Macht stand, um deren Folgen zu bewältigen. Titus' Bruder Domitian trat 81 seine Nachfolge an. Er wird in den Quellen, beispielsweise bei Tacitus und Sueton , in düsteren Farben gezeichnet, da sein Verhältnis zum Senat gestört war, konnte aber durchaus Erfolge verbuchen und die Verwaltung effizienter gestalten. 96 brachte ihn jedoch eine Hofintrige zu Fall.

  Die Trajanssäule in Rom mit Darstellungen aus den Dakerkriegen

  Die nachfolgende Zeit der Adoptivkaiser , die mit Nerva begann, wird allgemein als die Glanzzeit des Imperiums verstanden, sowohl kulturell als auch in Bezug auf die Machtstellung Roms. Die Kaiser nahmen meist Rücksicht auf die Befindlichkeit des Senats und hielten in der Regel an der Staatsordnung des Prinzipats fest. Seine größte Ausdehnung erreichte das Römische Reich unter Nervas Nachfolger Trajan im Jahre 117, wobei Trajan, der als erster Kaiser nicht aus Italien, sondern aus den Provinzen stammte (aus Hispanien), als optimus princeps gefeiert wurde, als „bester Kaiser“. Das Imperium erstreckte sich nach Trajans Dakerkriegen und den Feldzügen von Schottland bis nach Nubien in Nord-Süd-Richtung und von Portugal bis nach Mesopotamien in West-Ost-Ausrichtung; allerdings mussten die Eroberungen östlich des Euphrats nach sehr kurzer Zeit wieder aufgegeben werden, da sie nicht zu halten waren. Unter dem gebildeten und hellenophilen Hadrian kam es nun zu einer inneren Konsolidierung des Reiches und zu einer zivilisatorischen, kulturellen und technischen Blüte, die die Ausbreitung des damals noch jungen, schon stark angewachsenen Christentums begünstigte. Er verlegte sich vor allem auf den Aufbau von effizienten Grenzbefestigungen (zum Beispiel der Hadrianswall in Britannien, oder die Befestigung und Begradigung der Ostgrenze). Allerdings werfen einige moderne Historiker dem Kaiser vor, die Reichsfinanzen zu stark belastet zu haben. In der Tat lassen sich Vorboten einer Wirtschaftskrise erkennen, die aber noch keine dramatischen Ausmaße annahm.

  Das Römische Reich und seine Provinzen um 150 n. Chr.

  Um die Mitte des 2. Jahrhunderts, mit Beginn der Antoninischen Dynastie , schien das Imperium unter Antoninus Pius auf seinem Höhepunkt angelangt zu sein, doch traten unter dem „Philosophenkaiser“ Mark Aurel (161 bis 180) bereits die ersten Probleme auf. Es kam zu erbitterten Kämpfen mit verschiedenen germanischen Stämmen, besonders mit den Markomannen – wobei die Kämpfe mehrmals wieder ausbrachen, siehe Markomannenkriege –, während im Osten 161 die Parther angriffen; zudem schleppten die 166 siegreich aus dem Osten zurückkehrenden römischen Truppen eine Seuche in das Imperium ein, die sogenannte „ Antoninische Pest “. Neben der ernsthaften äußeren Bedrohung, welche die Ressourcen des Reiches bis an die Grenzen des Machbaren beanspruchte, machten sich im Inneren erste Zerfallserscheinungen bemerkbar. Nach dem Tod Mark Aurels, der gerade im Bereich der nördlichen Grenze vorläufige Erfolge verbuchen konnte, jedoch innere Reformen versäumte, kam es zu einer Reihe von weiteren Krisenereignissen, zumal sein Sohn Commodus offenbar nicht in der Lage war, dem Reich Sicherheit zu geben. Als er 192 ermordet wurde, folgte ein Bürgerkrieg.

  Zu Beginn des 3. Jahrhunderts konnten die Severer die Lage stabilisieren; Septimius Severus , der sich 193 im Kampf um die Macht durchsetzte, war auch der erste aus Africa stammende Kaiser. Er konnte im Krieg gegen die Parther einige Erfolge verbuchen (Einrichtung der römischen Provinz Mesopotamien), im Inneren wuchs derweil die Macht der Militärs. Unter Caracalla wurde allen freien Bewohnern des Reiches, außer den „ dediticii “ (den militärisch Unterworfenen, die in einem besonderen Rechtsverhältnis zu Rom standen), das römische Bürgerrecht verliehen ( Constitutio Antoniniana ), was eine markante Zäsur in der Gliederung des römischen Staatswesens darstellte. Caracalla, der bei Volk und Heer beliebt war, jedoch innerhalb des Senats und auch seiner eigenen Familie Feinde hatte, fiel während seines Partherfeldzugs einem Attentat zum Opfer. Nach einer kurzen Zwischenzeit bestieg Elagabal den Thron, dessen Regierungszeit vom letztendlich gescheiterten Versuch geprägt war, die gleichnamige orientalische Gottheit zum Staatsgott zu erheben. 222 wurde der unbeliebte Elagabal ermordet und Severus Alexander versuchte vergeblich, sich im Krieg im Osten gegen das Sassanidenreich (siehe unten) und am Rhein gegen die Germanen zu bewähren. 235 wurde er von unzufriedenen Soldaten ermordet.

  Wachturm am Limes ( Rekonstruktion )

  Es folgte nach dem eher unrühmlichen Ende der Severer die sogenannte Reichskrise des 3. Jahrhunderts , in welcher sich die Soldatenkaiser dem Ansturm plündernder Germanen an Rhein und Donau (besonders der Alamannen und der Goten ) ausgesetzt sahen. Umstritten ist dabei, ob die inneren Wirren im Reich eher Anlass oder eher Folge der außenpolitischen Probleme waren. 259/60 musste jedenfalls im Rahmen des Limesfalls der Obergermanisch-Raetische Limes geräumt werden. Vor allem aber kam es an der Ostgrenze zu schweren Kämpfen mit dem Neupersischen Reich der Sassaniden (seit 224), welche die Dynastie der parthischen Arsakiden gestürzt hatten (siehe dazu Römisch-Persische Kriege ). Die Sassaniden sollten sich als ein gefährlicherer Gegner Roms erweisen, als es die Parther je gewesen waren: Der bedeutende Sassanidenkönig Schapur I. fiel mehrmals plündernd in Syrien ein und konnte dabei mehrere römische Heere besiegen. 260 fiel sogar Kaiser Valerian in seine Hand, welcher sein Leben in der Gefangenschaft beschloss – eine unvergleichliche Blamage für Rom. Sein eigentliches Ziel, die Rückeroberung des um 200 von Septimius Severus annektierten Nordmesopotamien, konnte der Sassanidenkönig aber nicht erreichen.

  Während Rom im Osten bemüht war, die Provinzen Syriens und Kleinasiens zu sichern, erodierte auch im Westen die kaiserliche Autorität. Die Statthalter in Provinzen, die das Kommando über mehrere Legionen in den Händen hielten, nutzten dies oftmals, um an die Macht zu gelangen. Dabei kam es immer wieder zu Bürgerkriegen zwischen den Usurpatoren und sogar zur Abspaltung einzelner Provinzen (besonders Galliens , siehe Gallisches Sonderreich ), die aber unter Kaiser Aurelian wieder rückgängig gemacht werden konnten. Das seit der frühen Kaiserzeit bewährte „Akzeptanzsystems“ ( Egon Flaig ) des Prinzipats, in dem die Legitimität jedes princeps grundsätzlich auf der Zustimmung von Heer, Senat und Bevölkerung von Rom beruhte, stieß an seine Grenzen. Andere Mächte versuchten, die Schwäche Roms zu nutzen. So musste etwa Palmyra , ein ehemaliger Verbündeter Roms gegen die Parther und später die Sassaniden, 272 gewaltsam unterworfen werden, nachdem es unter Zenobias Führung zeitweilig Teile der östlichen Provinzen Roms erobert hatte. Die Krise führte zu zahlreichen Veränderungen, betraf allerdings nicht alle Gebiete des Reiches im selben Ausmaß. Und es sollte schließlich noch einmal gelingen, den drohenden Verfall des Reiches abzuwenden.

  Der Beginn der Spätantike

  Mit Diokletian vollzog sich 284 der Übergang in die Spätantike , die von einer – im Gegensatz zur vorherigen Zeit – stärkeren Zentralisierung und Bürokratisierung sowie dem späteren Sieg des Christentums geprägt war. Diese Zeit wird heute nicht mehr, wie noch in der älteren Forschung (so etwa Edward Gibbon oder Otto Seeck ), als eine reine Zerfallszeit begriffen, sondern vielmehr als eine Zeit des Umbruchs und der Transformation der antiken Mittelmeerwelt. [1]

  Diokletian reformierte die Verwaltung, die in einen zivilen und einen militärischen Sektor geteilt wurde, und schuf die Ordnung der „Tetrarchie“ , wonach es zwei „Senior-Kaiser“ ( „Augusti“ ) mit jeweils einem „Junior-Kaiser“ ( „Caesar“ ) geben sollte. Denn für einen Kaiser alleine war das Imperium schon längst unregierbar geworden, besonders da der Druck auf die Grenzen ständig anwuchs und stets mit Usurpationen gerechnet werden musste, wenn sich kein Mann mit kaiserlichen Vollmachten in Reichweite der kämpfenden Truppe aufhielt. Allerdings blieb das Reich insofern eine Monarchie, als einer der vier Herrscher, der senior Augustus Diokletian, die größte Autorität und das letzte Wort in allen Fragen hatte. Die Teilung der Provinzen und die Einführung der Diözesen und Präfekturen sollten die Verwaltung der Provinzen effizienter machen. Mit Höchstpreisverordnungen versuchte Diokletian, Inflation und wirtschaftlichen Niedergang einzudämmen. Die religiöse Festigung kaiserlicher Herrschaft (so nahm Diokletian nach dem Gott Jupiter den Beinamen „Iovius“ an) sollte eine neuerliche Ausrichtung der Reichsbewohner auf Staat und Kaiser bewirken. Besonders die Christen empfand Diokletian daher als illoyal dem Reich gegenüber. Die letzten (und heftigsten) Christenverfolgungen im Römischen Reich fanden in seiner Regierungszeit statt.

  Die Idee der Teilung des Kaisertums war nicht völlig neu, doch wurde sie nun konsequenter umgesetzt. Allerdings wurde der Gedanke der Reichseinheit jetzt und später nicht aufgegeben. Rom blieb der ideelle Mittelpunkt des Reiches, auch wenn die Kaiser ihre Residenzen nun in die Nähe der Grenzen, so etwa nach Augusta Treverorum (aus dem das heutige Trier hervorging), verlegten.

  Konstantin der Große , dessen Vater Constantius I. nach dem Rücktritt von Diokletian und dessen Mitkaiser Maximian das Amt des „Senior Augustus“ im Westen übernommen hatte, wurde 306 von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen, und der nun ranghöchste Kaiser Galerius erkannte ihn widerwillig als Mitherrscher an. Konstantin gab sich damit nicht zufrieden. Er beseitigte nach und nach seine Rivalen und sorgte so für die Auflösung der römischen Tetrarchie . Bereits seit 312 herrschte er im Westen und etablierte 324 die Alleinherrschaft über das gesamte Imperium. Bedeutend wurde seine Regierungszeit vor allem aus zwei Gründen: Zum einen wegen der Privilegierung des Christentums , die die konstantinische Wende einleitete, und zum anderen wegen der Gründung von Konstantinopel , das von nun an als neue Hauptstadt diente. Der Blick des Reiches wandte sich mehr und mehr gen Osten.

  Konstantins Dynastie überlebte ihn nicht lange. Es folgten zunächst Bruderkämpfe, bis Constantius II. 353 die Alleinherrschaft erlangte. Nach seinem Tod kam es 361 unter seinem Nachfolger Julian , dem Neffen Konstantins, zu einer „Renaissance“ des Heidentums, die aber nicht von langer Dauer war, weil der Kaiser schon 363 bei einem missglückten Perserfeldzug ums Leben kam. Mit ihm erlosch die konstantinische Dynastie.

  Unter Valentinian I. wurde das Reich aus Verwaltungsgründen vorläufig und nach dem Tod Kaiser Theodosius' I. endgültig geteilt, auch wenn die Reichseinheit prinzipiell niemals aufgegeben wurde, was sich nicht nur an einem gemeinsamen Bürgerrecht, sondern auch an ständigen Rangstreitigkeiten zwischen den beiden Kaiserhöfen ablesen lässt. Theodosius war nach dem Tod des Valens von Valentinians Sohn Gratian als Kaiser im Osten eingesetzt worden. Es gelang ihm nach der verheerenden Niederlage von Adrianopel , die eingedrungenen Goten durch Verträge wenigstens vorläufig zu binden. 394 wurde Theodosius schließlich Alleinherrscher, nachdem es im Westen zu einer Reihe von Usurpationen und Revolten gekommen war; er war der letzte Kaiser, der über das gesamte Imperium herrschen sollte. In seine Zeit fällt auch die Einführung des Christentums als Staatsreligion . Nach seinem Tod 395 kam es unter seinen Söhnen Honorius (im Westen) und Arcadius (im Osten) zu einer letzten Reichsteilung , die sich als endgültig erweisen sollte. Dennoch blieb die Idee der Reichseinheit, wie gesagt, lebendig – so galten die Gesetze des einen Kaisers normalerweise auch im Machtbereich des jeweils anderen.

  Untergang des Reiches im Westen und Behauptung im Osten

  Das Oströmische Reich überstand die Wirren der sogenannten Völkerwanderung , vor allem, da es der ökonomisch gesündere und dichter bevölkerte Reichsteil war und im Inneren befriedet blieb. Im Laufe des 5. Jahrhunderts zerfiel derweil allmählich das Römische Reich im Westen in endlosen Bürgerkriegen, an denen zunehmend auch reichsfremde Söldner ( foederati ) beteiligt waren. Das Vordringen der Hunnen hatte nach Ansicht mancher Forscher einen Dominoeffekt ausgelöst, der die politische Aufteilung Europas gänzlich verändert habe; andere Historiker halten hingegen die internen Wirren für entscheidend. Die kaiserliche Regierung verlor jedenfalls nach 400 zunehmend die Kontrolle über die westlichen Provinzen, die von Bürgerkriegen und Plünderungszügen geplagt wurden. Große Teile Galliens und Spaniens gingen um die Mitte des 5. Jahrhunderts an germanische Krieger ( Vandalen , Franken , Goten ) verloren, die Rom anfangs als Söldner (foederati) dienten, aber zusehends eigene Ziele verfolgten. Vor allem der Verlust Africas an die Vandalen 435 war ein schwerer Schlag für Westrom. Der westliche Regierungssitz war bereits um die Jahrhundertwende von Mailand nach Ravenna verlegt worden. Und selbst Italien geriet immer mehr unter den Einfluss von Germanen . 410 plünderten meuternde Westgoten die Stadt Rom, 455 folgten ihnen darin die Vandalen, 472 schließlich die Krieger Ricimers.

  Es gab mehrere Gründe für den Untergang des Römischen Reiches im Westen, während das Ostreich trotz aller Krisen intakt blieb. Welche Prozesse letztlich zur Transformation des weströmischen Reiches in eine Reihe von poströmisch-germanischen Nachfolgestaaten im Frühmittelalter führten, die spätestens seit dem 7. Jahrhundert als souverän gelten konnten (wobei es sich um einen fließenden Prozess handelte), [2] ist seit langem Gegenstand der Forschungsdiskussion. [3] So bestand das Heer zum größten Teil nicht mehr aus römischen Bürgern, sondern aus Reichsfremden, wobei man allerdings jene Krieger, die dem regulären Heer beitraten und so zu Römern wurden, von den unter eigenen Anführern kämpfenden und formal reichsfremden foederati unterscheiden muss (ob es in der Spätantike wirklich zu einer „Barbarisierung“ der Armee kam, ist in der heutigen Forschung sehr umstritten). Die Stärke der westlichen Armee reichte angesichts leerer Kassen zudem nicht mehr aus, um die Grenzen zu sichern und Vergeltungsfeldzüge zu unternehmen. Im Inneren war die Verwaltung marode geworden, auch ein wirtschaftlicher Niedergang ist festzustellen, wenn auch nicht so dramatisch, wie noch die ältere Forschung meinte. Machthungrige Militärs wie Stilicho , Constantius (III.), Aëtius oder Ricimer – Römer ebenso wie „Barbaren“ – dominierten den westlichen Kaiserhof und lieferten einander blutige Machtkämpfe. 476 setzte der germanische Heermeister Odoaker den Romulus Augustulus schließlich als weströmischen Kaiser ab (letzter anerkannter Westkaiser war allerdings Julius Nepos gewesen). Odoaker sah sich selbst als einen „Germanen in römischen Diensten“ und seine Herrschaft in Italien als Teil des Imperium Romanum unter dem römischen Kaiser in Konstantinopel , und auch sein Nachfolger Theoderich der Große sah sich selbst als Herrscher von Westrom und bemühte sich um eine kaiserliche Anerkennung seiner Stellung.

  Anders war die Lage im Osten: Der Ostteil des Reiches war wirtschaftlich erfolgreicher, konnte Bürgerkriege weitgehend vermeiden, verfügte über die größeren strategischen Reserven und betrieb auch die geschicktere Diplomatie. Vor allem das Hochland Anatoliens mit dem Taurusgebirge und die Propontis bildeten natürliche Barrieren gegen das Vordringen feindlicher Truppen. Zudem war es Hunnen und Germanen nie gelungen, den Hellespont zu überqueren; daher blieben die reichen Provinzen Kleinasiens, Syriens und Ägyptens weitgehend unbehelligt. Die oftmals „barbarischen“ Militärs, deren Machtstreben mit zum Untergang Westroms beigetragen hatte, wurden noch im 5. Jahrhundert vom Kaiserhof zurückgedrängt und zu Beginn des 6. Jahrhunderts zum größten Teil ausgeschaltet. Fortan blieb das Militär unter Kontrolle. Und obwohl es zu schweren Kämpfen mit Hunnen und Sassaniden kam, blieb das Ostreich intakt.

  Kaiser Justinian mit Gefolge, Mosaikbild aus San Vitale in Ravenna, 6. Jahrhundert

  Unter Justinian I. , dem letzten römischen Kaiser, dessen Muttersprache Latein war, und seinem Feldherren Belisar konnten die Oströmer große Teile des Westens (Nordafrika, Italien, Südspanien) zurückerobern, während sie im Orient unter großen Anstrengungen die Grenzen gegen die Perser halten konnten. Allerdings wurden die Angriffe der Sassaniden seit der Thronbesteigung Chosraus I. immer heftiger und es bestand die Absicht, den gesamten römischen Osten zu erobern. Damit endete die Phase der Koexistenz der beiden Großreiche, und eine Serie von verheerenden Kriegen begann. Der (ost)römische Kaiser war noch einmal der mit Abstand mächtigste Herrscher im Mittelmeerraum, und Ostrom beherrschte den größten Teil des alten Reichsgebietes (mit Ausnahme Britanniens , Galliens und Nordspaniens). Die zurückeroberten Gebiete erwiesen sich nach Justinians Tod (565) allerdings vielfach als auf Dauer unhaltbar. So fiel etwa Südspanien nach einigen Jahren wieder an die Westgoten und Italien ab 568 großteils an die Langobarden .

  Das Ende des antiken Imperiums

  Im Inneren des Oströmischen Reiches gärte es, religiöse Streitigkeiten zwischen christlichen Gruppen ( Monophysiten gegen Orthodoxe) und die hohe Steuerlast wegen der ständigen Kriege förderten die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung, etwa in Syrien und Ägypten ; dies bewirkte eine deutliche Schwächung des Loyalitätsempfindens. Am Anfang des 7. Jahrhunderts wurden dann zunächst weite Teile des Reiches zeitweilig durch das Sassanidenreich erobert. Dabei stießen die persischen Truppen unter Chosrau II. zweimal bis Byzanz vor und entführten das Heilige Kreuz , das angeblich Helena, die Mutter Konstantins, gefunden hatte und das den „größten Schatz“ des Reiches darstellte, aus Jerusalem. Nachdem Kaiser Herakleios den langen Krieg schließlich mit großer Mühe siegreich beendet hatte, konnte das erschöpfte Reich dem Angriff der islamischen Araber ( islamische Expansion ) kaum widerstehen und verlor ganz Syrien und Afrika. Besonders der Verlust des reichen Ägypten schwächte Ostrom substanziell. Herakleios brach mit der römischen Tradition, indem er statt des Titels „Imperator“ den alten griechischen Königstitel „Basileus“ annahm und Griechisch zur einzigen Amtssprache machte. Das Reich verlor nun seinen römisch-antiken Charakter.

  Das Oströmische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel blieb zwar staatsrechtlich noch bis in das 15. Jahrhundert erhalten (es wurde 1453 von den Osmanen vernichtet) – aber die inneren Strukturen veränderten sich nach etwa 640 so grundlegend, dass es gerechtfertigt erscheint, von dieser Zeit an vom Byzantinischen Reich zu sprechen. Auch im Osten begann damit das Mittelalter .

  Die Gebietsveränderungen des Byzantinischen Reiches
 • Byzantinisches Reich
 • zurückeroberte Provinzen des ehemaligen weströmischen Reiches
 • Dabei muss allerdings beachtet werden, dass es sich beim Begriff „Byzantiner“ um einen von Historikern des 19. Jahrhunderts geprägten Begriff ohne historische Tradition handelt. Der griechische Osten betrachtete das gesamte Römische Reich weiterhin bis 1453 als eine Einheit, deren Kontinuität lediglich durch fremde Besatzung aus dem Norden lokal beeinträchtigt wurde. Der Westen bevorzugte die Bezeichnung „Reich der Griechen“, um dem Römischen Reich nach der Hinwendung der römischen Kaiser nach Konstantinopel nachträglich die Legitimität abzusprechen. Die fränkischen und später die römisch-deutschen Könige beanspruchten seit dem 9. Jahrhundert die Reichsidee für sich. Sprach hingegen ein Byzantiner selbst von den „Griechen“ (Ἕλλην), waren fast ausschließlich die vorchristlichen Griechen der Antike gemeint. Wie bei den Byzantinern selbst war auch bei den Einwohnern der mittelalterlichen muslimischen Reiche stets der Name „Römisches Reich“ ( Rum ) üblich, wenn das Byzantinische Reich gemeint war. Das Imperium Romanum blieb so als Idee und Bezugspunkt über das Ende der Antike hinaus wirkmächtig.

  Historische Anknüpfung

  Der fränkische König Karl der Große war der erste nachrömische Kaiser Westeuropas, der sich gemäß der translatio imperii in der Nachfolge der römischen Kaiser sah. Seine Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom führte so auch zu diplomatischen Auseinandersetzungen mit dem byzantinischen Basileus , der sich als einzig legitimen römischen Kaiser betrachtete.

  Das Heilige Römische Reich (seit dem 15. Jahrhundert mit dem Zusatz „deutscher Nation“), das in seiner größten territorialen Ausdehnung – nach heutigen politischen Grenzen – Deutschland , die Niederlande , Belgien , Luxemburg , Österreich , Tschechien , die Schweiz , Liechtenstein , Nord- und Mittelitalien , Slowenien , Teile Frankreichs ( Lothringen , Elsass , Burgund , Provence , Korsika ), Teile Polens ( Schlesien , Pommern ) und Teile Kroatiens ( Istrien ) umfasste, sah sich später als Nachfolger des (west-)römischen Reiches , während der russische Zar über das byzantinische Erbe („ Drittes Rom “) ebenfalls die Nachfolge der römischen Kaiserkrone beanspruchte: die Titel „ Kaiser “ und „Zar“ leiten sich beide von dem römischen Titel „Caesar“ ab.

  Mit der Kaiserkrönung Napoleons I. gab es in Westeuropa erstmals mehr als einen Kaiser. Mit der Niederlegung der römisch-deutschen Kaiserkrone von Franz II. endete das Heilige Römische Reich im Jahre 1806. Allerdings wurde der Kaisertitel von verschiedenen Monarchen weitergeführt, bis 1917 mit dem Ende der Herrschaft Nikolaus II. ( Russisches Kaiserreich ) und 1918/1919 mit der Abdankung Karls I. ( Österreich-Ungarn ) und Wilhelms II. ( Deutsches Reich ) die Geschichte der Kaiser in Europa ihr Ende fand.

  Im 20. Jahrhundert beanspruchte mit Benito Mussolinis faschistischem Italien nochmals ein Staat die Nachfolge des Römischen Reiches: Die „Wiederherstellung des Imperium Romanum“ war Mussolinis erklärtes Ziel.

  Verwaltung

  Römische Provinzen unter Trajan (117 n. Chr.)

  Das Reich war bis in die Spätantike in Provinzen unterteilt, seit die Römer im 3. Jahrhundert vor Chr. begonnen hatten, ihre Macht über das Festland hinaus auszuweiten (die erste Provinz war Sizilien ). In der Kaiserzeit wurde die Provinzeinteilung des Reiches mehrfach geändert und reformiert. Augustus teilte die Provinzen in kaiserliche und senatorische ein. Unter Kaiser Diokletian wurde die bis dahin bestehende Gliederung des Römischen Reiches in Provinzen durch eine neue zweistufige Gliederung in Diözesen und Provinzen abgelöst, in die jetzt auch die italienische Halbinsel einbezogen wurde.

  Das eigentliche Rückgrat der Verwaltung bildeten allerdings die Städte (in der Rechtsform colonia , municipium , civitas oder urbs ), die als halbautonome Bürgergemeinden organisiert waren und insbesondere für die Steuererhebung zuständig waren. Diese Delegation von Aufgaben ermöglichte es den Römern, mit einer sehr kleinen zentralen Administration operieren zu können.

  Die Einwohner der Städte galten zur Zeit der Republik lange Zeit nicht als vollwertige römische Bürger , mussten aber im römischen Heer dienen und Steuern bezahlen, besaßen jedoch kein Stimm- und Wahlrecht in der römischen Gesamtgemeinde und waren auch nicht in die Tribus eingetragen. Die Lex Iulia und die Lex Plautia Papiria während des Bundesgenossenkriegs 90 und 89 v. Chr. erhoben alle Landstädte Italiens zum Municipium mit vollem Bürgerrecht, so dass seitdem das Wort Municipium generell „italische Landstadt“ bedeutete.

  In der Kaiserzeit, beginnend bereits mit Gaius Iulius Caesar , erhielten auch Städte in den Provinzen außerhalb Italiens (allerdings fast nur im Westen des Reiches) das Recht eines Municipiums. Im 1. und 2. Jahrhundert gab es auch municipia Latina, deren Einwohner das gegenüber dem römischen weniger umfassende latinische Recht besaßen. Durch die Constitutio Antoniniana des Jahres 212 n. Chr. besaßen dann alle Städte des Reiches mindestens den Rang eines Municipiums, mit ihr wurde auch fast allen freien Reichsbewohnern das römische Bürgerrecht verliehen.

  Wirtschaft

  Der relative Frieden ( pax Romana ) an den Grenzen und im Inneren, eine weitgehende demographische Stabilität, die allen Bürgern gewährte Freizügigkeit und ein allgemein akzeptiertes und verbreitetes Währungssystem waren Grundlagen für das Funktionieren einer reichsweiten Ökonomie. Wenn auch die Landwirtschaft mit der Latifundien wirtschaft die Grundlage der römischen Wirtschaft war, nahmen Handel und Handwerk doch ebenfalls eine wichtige Position ein. Ein grundlegendes Element der Wirtschaft war die Sklaverei (siehe Sklaverei im Römischen Reich ).

  Kunst und Kultur

  Römische Wandmalerei aus einer Villa in Boscoreale
  Mädchen beim Sport im Bikini, Villa del Casale , Sizilien

  Künste und Kultur erreichten während der Zeit des Römischen Reiches, vor allem in der Kaiserzeit, in Teilen seines Gebietes eine Hochblüte, die damalige Lebensqualität und der entsprechende Bevölkerungsstand sollten in Europa und Nordafrika erst viele Jahrhunderte später wieder erreicht werden.

  Die römische Kunst und Kultur entstand auf der Grundlage der bodenständigen Lebensform der Bewohner des westlichen Mittelmeerraumes, der eher kunstarmen und nüchternen Kultur der (indogermanischen) Italiker , die im 2. Jahrtausend v. Chr. eingewandert waren und schließlich der Etrusker , deren Kultur von den Römern weitgehend übernommen wurde. Als Vorbilder für wesentliche Bereiche der römischen Kunst dienten die griechische Architektur , die Malerei und Plastik einschließlich adaptierter Motive aus der griechischen Mythologie . Eine Gleichsetzung fremder Götter ( Interpretatio Romana ) war darüber hinaus ein besonderes Charakteristikum des römischen Umgangs mit unterworfenen Kulturen und Religionen, z. B. im alten Ägypten .

  Rom übte während seiner Herrschaft in Kunst und Kultur vor allem nach Norden und Westen einen großen Einfluss auf die von ihm unterworfenen Gebiete aus. Auch die Kulturen jenseits seiner Grenzen wurden z. B. durch regen Handelsverkehr nachhaltig beeinflusst. In der östlichen Hälfte des Reiches mischte sich die Ausstrahlung des Stils mit bestehenden griechisch - hellenistischen und orientalischen Elementen.

  Frau mit Wachstablett (Fresko aus Pompeji )

  Eine umfassende Vorstellung zu Kunst, Kultur und des sozialen Zusammenlebens zur hohen römischen Kaiserzeit bieten heute die Ausgrabungen in Herculaneum und der damals bedeutenden römischen Stadt Pompeji in Kampanien . Durch die Katastrophe des plötzlichen Vulkanausbruchs durch den Vesuv im Jahr 79 n. Chr. wurden sie mit einer etwa 20 Meter hohen Ascheschicht und Bimsstein bedeckt und dadurch natürlich konserviert . Trotz Zerstörungen durch ein Erdbeben im Jahr 62 n. Chr. zeigen sich die ausgegrabenen Paläste, mit Reliefs verzierte Tempel , Theater, Thermen und ganze Wohnviertel mit ihren gepflasterten Straßenzügen vergleichsweise gut erhalten, da sich die Städte damals im Wiederaufbau befanden. Die Ausstattung der freigelegten Häuser deutet auf teilweise großen Wohlstand der Einwohner hin. Die Werkstätten des Pompejianischen Kunsthandwerks waren hoch entwickelt. Im Inneren der Gebäude fanden die Forscher zahlreiche, zum Teil auch erotische Motive römischer Wandmalerei ( Fresko ) und Mosaiken , die einen hohen künstlerischen Stand aufzeigen und das Leben eines pulsierenden und – aus heutiger Sicht unverkrampft – sinnesfreudigen sozialen Gefüges widerspiegeln.

  Pompeji wurde in der ersten langen Zeit seiner etwa siebenhundertjährigen Geschichte von Oskern , Samniten , Griechen und Etruskern bewohnt, geprägt und nur allmählich romanisiert . Die Römer waren erst ca. 100 Jahre ein Teil des Vielvölkergemischs, wenn auch die Herrschenden. Hinzu kamen die meist aus östlichen Provinzen stammenden und bis zu einem Viertel der Gesamtbevölkerung einnehmenden Sklaven und Wanderarbeiter. In diesem Kontext muss auch die ausgegrabene Stadt z. B. mit dem Isis- und Aeskulap-Salus-Tempel , dem dorischen Tempel oder die Übernahme der griechischen Götterwelt, die vor den Römern stattfand, mit der in Pompeji aufgefundenen Kunst rezipiert werden.

  Neben Pompeji und Herculaneum wurden auch die kleineren Orte Stabiae und Oplontis vollständig begraben. Der Ausbruch des Vesuvs wurde durch Plinius dem Jüngeren detailliert beschrieben, dessen Onkel Plinius der Ältere bei der Katastrophe umkam.

  Sprachen

  Latein , die Sprache Roms, verbreitete sich als Amtssprache im gesamten Reich. Im hellenistisch geprägten Osten des Reiches und Ägypten war das Altgriechische ebenfalls Amtssprache und galt im gesamten Reich als Bildungssprache.

  Auch andere Sprachen konnten sich als Regionalsprachen behaupten. Germanische Sprachen waren in Germania inferior , Germania superior und Belgica verbreitet.

  Das Erbe der lateinischen Sprache wirkte lange nach ihrem Untergang fort: Über Jahrhunderte war Latein in ganz West- und Mitteleuropa bis in die Zeit des Barock die Sprache der Gebildeten. Aus dem Lateinischen entstanden die modernen „romanischen“ Sprachen Europas. In der römisch-katholischen Kirche ist Latein bis heute offizielle Amtssprache. Noch heute werden in Wissenschaften wie der Biologie , der Medizin und der Rechtswissenschaft lateinische Fachausdrücke verwendet und sogar neu geschaffen.

  Recht

  Das Rechtswesen im antiken Rom beinhaltete elementare zivil- und strafrechtliche Verfahrensvorschriften in der Rechtsordnung , die vom Grundsatz her in die modernen Rechtsnormen eingeflossen sind. Die Rechtswissenschaften erreichte ihre höchste Blüte in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit (1. – 3. Jahrhundert). Das Rechts- und Staatswesen Europas, insbesondere das Zivilrecht , ist aber auch noch heute maßgeblich vom Römischen Recht geprägt. Wichtige Punkte der Überlieferung waren dabei die Sammlungen der Spätantike, so der Codex Theodosianus und der Codex Iustinianus .

  Siehe auch

  Portal: Römisches Reich – Überblick über vorhandene Artikel, Möglichkeiten zur Mitarbeit

  Literatur

  Überblicksdarstellungen

  Neben Aufstieg und Niedergang der römischen Welt , Oldenbourg Grundriss der Geschichte (Bd. 2–4), The Edinburgh History of Ancient Rome [4] und vor allem der Cambridge Ancient History (2. veränderte Auflage; ab Bd. 7, Teilband 2, The Rise of Rome to 220 BC ):

  Republik

  Prinzipat und Spätantike

  • Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian . 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2018, ISBN 978-317-033216-4 .
  • Manfred Clauss (Hrsg.): Die römischen Kaiser. 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian . 3. Auflage. Beck, München 2005, ISBN 3-406-47288-5 .
  • Karl Christ : Geschichte der Römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin. 6. Aufl. mit aktualisierter Bibliographie. Beck, München 2009 ( Beck's historische Bibliothek ; gut lesbare Darstellung der Kaiserzeit bis Konstantin. Standardwerk, aber mittlerweile in Teilen überholt).
  • Werner Dahlheim : Geschichte der Römischen Kaiserzeit . 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-49673-5 ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte 3).
  • Alexander Demandt : Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284–565 n. Chr. 2. vollständig bearbeitete und erweiterte Auflage. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55993-8 ( Handbuch der Altertumswissenschaft . III. 6); auch als inhaltlich gekürzte Ausgabe ohne wissenschaftlichen Apparat erhältlich: Geschichte der Spätantike. München 2008, ISBN 978-3-406-57241-8 (deutsches Standardwerk zur Spätantike).
  • Armin Eich : Die römische Kaiserzeit. CH Beck, München 2014.
  • Egon Flaig : Den Kaiser herausfordern . Campus, Frankfurt 1992.
  • Scott Fitzgerald Johnson (Hrsg.): The Oxford Handbook of Late Antiquity. Oxford University Press, Oxford ua 2012 (aktuelles und recht umfassendes Handbuch zur Spätantike mit umfangreicher Bibliographie).
  • Albino Garzetti: L'Impero da Tiberio agli Antonini. Cappelli, Bologna 1960 ( Storia di Roma. 6). Auch englisch: From Tiberius to the Antonines . Methuen, London 1974, ISBN 0-416-16800-0 , Methuen, London 1976, ISBN 0-416-70480-8 ( University paperbacks. 605).
  • Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser . 2 Bände. Akademie-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-05-004529-0 .
  • Michael Kulikowski: The Triumph of Empire. The Roman World from Hadrian to Constantine. Profile, London 2016.
  • Rene Pfeilschifter : Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher. CH Beck, München 2014.
  • David S. Potter: The Roman Empire at bay. AD 180–395 . Routledge, London ua 2004, ISBN 0-415-10058-5 ( Routledge History of the Ancient World ; sehr gute Gesamtdarstellung der Zeit von 180 bis 395).
  • David S. Potter: A Companion to the Roman Empire . Blackwell, London 2009.
  • Michael Sommer: Römische Geschichte II. Rom und sein Imperium in der Kaiserzeit (= Kröners Taschenausgabe. Band 458). Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-45801-8 .
  • Michael Sommer: Das römische Kaiserreich. Aufstieg und Fall einer Weltmacht. Kohlhammer, Stuttgart 2018 (knapper als Sommers Rom und sein Imperium in der Kaiserzeit ).

  Spezialuntersuchungen

  • Michael von Albrecht : Geschichte der römischen Literatur . 2 Bde., 3. Aufl. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2003 (Nachdruck der 2. bearbeiteten Auflage 1997; dtv . 30099. dtv Kultur & Geschichte ).
  • Thomas Fischer : Gladius. Roms Legionen in Germanien. CH Beck, München 2020.
  • Andrea Giardina (Hrsg.): Der Mensch der römischen Antike . Magnus Verlag, Essen 2004, ISBN 978-3-88400-801-0 .
  • Harald Küthmann ua: Bauten Roms auf Münzen und Medaillen . Beckenbauer, München 1973 (Ausstellung der Staatlichen Münzsammlung München vom 16. Oktober bis 2. Dezember 1973).
  • Ludwig Wamser (Hrsg.): Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Katalog-Handbuch zur Landesausstellung des Freistaates Bayern . Zabern, Mainz 2000, ISBN 3-8053-2615-7 . Sonderausgabe Albatros im Patmos Verlag, Düsseldorf 2004, ISBN 3-491-96108-4 (Ausstellung in Rosenheim vom 12. Mai – 5. November 2000).
  • Hans-Joachim Drexhage , Heinrich Clemens Konen , Kai Ruffing : Die Wirtschaft des Römischen Reiches (1.–3. Jahrhundert). Eine Einführung (= Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt ). Akademie-Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-05-003430-0
  • Ulrich Fellmeth : Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt. Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-20840-1 .
  • Jan Dirk Harke : Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57405-4 .
  • Paul Zanker : Die römische Kunst. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-54688-4 .

  Weblinks

  Wikibooks: Geschichte des römischen Weltreiches – Lern- und Lehrmaterialien
  Commons : Römisches Reich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikiquote: Römer – Zitate
  Wikiquote: Rom – Zitate

  Anmerkungen

  1. Zum aktuellen Forschungsstand mit weiterer Literatur: Scott Fitzgerald Johnson (Hrsg.): The Oxford Handbook of Late Antiquity . Oxford ua 2012; Reinhold Kaiser : Die Mittelmeerwelt und Europa in Spätantike und Frühmittelalter. Frankfurt am Main 2014.
  2. Chris Wickham : The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000. London 2009.
  3. Einführend vgl. etwa Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian. Stuttgart 2018.
  4. The Edinburgh History of Ancient Rome. Herausgegeben von JS Richardson. 8 Bände. Edinburgh 2012–2020.

  Koordinaten: 42° N , 12° O