Dit artikel bestaat ook als audioversie.

hervorming

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De denominaties in Centraal-Europa rond 1618

Reformatie ( Latijn reformatio "restauratie, vernieuwing") beschrijft in engere zin een kerkvernieuwingsbeweging die leidde tot de verdeling van het westerse christendom in verschillende denominaties ( katholiek , luthers , gereformeerd ).

De Reformatie begon in de twee centra van Wittenberg en Zürich in het begin van de 16e eeuw. Het begin wordt over het algemeen gedateerd in 1517, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van dekasteelkerk in Wittenberg zou hebben gehamerd. Genève ontwikkelde zich in de jaren 1540 tot het derde centrum van de Reformatie, met een pan-Europese aanwezigheid. De Reformatie kwam binnen het Heilige Roomse Rijk tot een einde met de Augsburgse Religieuze Vrede (1555); buiten het rijk ging de ontwikkeling echter door tot in de 17e eeuw. [1]

De essentiële punten van de Reformatie, die nog steeds de gemene deler zijn van de kerken die uit de Reformatie voortkwamen, worden vaak uitgedrukt met de zogenaamde exclusieve deeltjes, de vier soli (Latijnse solus "alleen"):

 • sola gratia : Alleen door de genade van God worden gelovigen gered, niet door hun werken.
 • sola fide : De mens wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen, niet door goede werken.
 • sola scriptura : Alleen de Schrift is de basis van het christelijk geloof, niet de kerkelijke traditie.
 • solus Christus : Alleen de persoon, het werk en de leer van Jezus Christus kan de basis zijn voor het geloof en de redding van de mens.

De exclusieve partikels formuleren op gedenkwaardige wijze de centrale Reformatiedoctrines ( rechtvaardiging en schriftuurlijk principe ), waaruit alle andere theologische doctrines worden bepaald.

De Reformatiebeweging was vanaf het begin divers. Het lutheranisme kwam voort uit de Wittenberg-reformatie, en uit de Zwitserse Reformatie de Gereformeerde kerkfamilie , waartoe Presbyterianen en Congregationalisten behoren. De wederdopersbeweging die ontstond in de context van de Zwitserse Reformatie streefde naar het herstel van de nieuwtestamentische gemeente van Jezus. De uitsluitend door hen beoefende doop van gelovigen , die hun tegenstanders herdoop noemden , was slechts een deel en - strikt genomen - een gevolg van hun ecclesiologie . Voor hen was de kerk de gemeenschap van gelovigen waarin sociale barrières waren gevallen. Ze oefenden het priesterschap van alle gelovigen uit en kozen hun ouderlingen en diakenen op een “democratische” manier. Ze pleitten voor een radicale scheiding van kerk en staat , eisten niet alleen voor zichzelf godsdienstvrijheid op en weigerden in grote delen van hun beweging de eed af te leggen . Dit maakte hen vooral wantrouwend tegenover de autoriteiten, die hun afwijkende theologische opvattingen niet zozeer konden accepteren als hun kritiek op de seculiere autoriteiten en daarom hun toevlucht namen tot scherpe tegenmaatregelen en vervolgingen. Tegenwoordig behoren de Mennonieten , de Hutterieten en de Amish tot hen.

Anglicanisme ontstond in Engeland en unitarisme in delen van Oost-Europa. De Reformatie in Transsylvanië wordt gezien als een "bijzonder geval van kerkgeschiedenis". [2]

definities

In de late middeleeuwen betekende de Latijnse term reformatio een terugkeer naar een geïdealiseerde orde van het verleden, maar ook hervormingsmaatregelen. De opstandige boeren namen de traditionele reformatio- term over; bij Luther, Zwingli of Calvijn daarentegen is het zelden te vinden. Vanaf het midden van de 16e eeuw werd het gebruikelijk om de pioniers die sindsdien zijn overleden als hervormers te noemen. De Vrede van Westfalen in 1648 bracht de term ius reformandi , en gereformeerd werd een (controversiële) confessionele zelfbenoeming. [3]

De term “Reformatie” had tot het midden van de 19e eeuw de bredere betekenis van “Reformatie” en is sindsdien beperkt gebleven tot de religieuze conflicten van de 16e eeuw. Leopold von Ranke ( Duitse geschiedenis in het tijdperk van de Reformatie , 1839-1847) behandelde de Reformatie voor het eerst als een historische periode. [4] Het feit dat een complex proces op deze manier werd opgevoed en een historisch tijdperk zijn naam gaf, laat zien hoe sterk de Duitse historische studies in het begin van de 19e eeuw werden gedomineerd door protestanten. [5]

De katholieke kerkhistoricus Hubert Jedin zag binnen de rooms-katholieke kerk een grote hervormingsbeweging van de late middeleeuwen tot de Verlichting, waarin hij de protestantse Reformatie, die hij als ketterij beschouwde en daarom tussen aanhalingstekens plaatste, opnam, evenals de Counter -Hervorming. [6]

Roland Bainton bedacht de term "linkervleugel van de Reformatie" (linkervleugel van de Reformatie) voor groepen zoals de baptistenbeweging van 1941 en de spiritisten omdat ze klaar waren voor een radicale breuk met de traditie. Vanwege de misleidende politieke connotaties stelde George Huntston Williams de term Radicale Reformatie voor voor deze groepen, die grotendeels de overhand heeft in Engelstalige landen. [7]

Sinds het midden van de 20e eeuw wordt de term "Tweede Reformatie" gebruikt om de ontwikkeling van gereformeerde kerken te beschrijven die verband houden met de naam Calvijn. Het drukt echter niet uit dat de Zwitserse Reformatie niet na de Wittenberg-reformatie begon, maar op hetzelfde moment. [8e]

vereisten

humanisme

Het humanisme was een educatieve beweging die sinds de 14e eeuw uit Italië voortkwam en die pleitte voor een heropleving van de oude wetenschap. Na de verovering van Constantinopel (1453) vluchtten Byzantijnse geleerden naar Italië en gaven een nieuwe impuls aan de studie van de Griekse taal en oude auteurs. [9] Renaissance-humanisten zoals Erasmus von Rotterdam of Willibald Pirckheimer lazen werken uit de Grieks-Romeinse oudheid in de verwachting er iets waardevols in te vinden voor het persoonlijke leven en de sociale orde. De kerk ontstond in deze oude context; en humanisten gingen ervan uit dat heidense en christelijke auteurs van die tijd fundamenteel complementair waren. [10]

boekdruk

Boekdruk in de 16e eeuw

De geschiedenis en het verloop van de Reformatie zijn ook mediageschiedenis , waarbij Luther, vooral in het begin, direct betrokken was. Dus verspreidde hij printopdrachten naar verschillende drukkerijen, controleerde de printkwaliteit en klaagde vaak over slechte resultaten. [11] Luther en zijn strijdmakkers slaagden erin zijn geschriften te verspreiden, dat wil zeggen door ze openbaar te maken , om het theologische discours onder een groter lezerspubliek te brengen.

Nadat de boekdruk sinds het midden van de 15e eeuw steeds wijder werd , was het tegen de eeuwwisseling aangebroken tot een zekere stagnatie in de uitgeverij- en grafische industrie. Dit veranderde onder meer met het begin van de Reformatie: in zeer korte tijd nam het aantal exemplaren enorm toe. [12] Zo zagen Pettegree (2016) [13] en Pettegree en Hall (2004) [14] in de succesvolle verbinding tussen boekdruk, volkstaal , het toegenomen gebruik van illustraties , bijvoorbeeld uit het atelier van Lucas Cranach, maar ook In de decentrale verspreiding van drukwerk, belangrijke pijlers voor de verspreiding van Reformatie-ideeën. Terwijl de bestaande of zich ontwikkelende brievennetwerken het centrale informatie-uitwisselingsmedium voor humanistische en reformatorische inhoud van de opgeleide elite waren die de media openden voor deze berichten een steeds groter wordende kring van geletterd lezerspubliek. Nadat hij in 1512 het hoogleraarschap Wittenberg, lectura in biblia , overnam, hield Luther aanvankelijk terughoudend met gedrukte publicaties. Pas bij de ongeoorloofde herdrukken van zijn '95 stellingen', die na 1517 in Neurenberg, Leipzig en Bazel waren verschenen, kwam er blijkbaar een verandering in de publicatiestrategie. [15]

In 1520, op het hoogtepunt van Luthers journalistieke oeuvre, kwamen ongeveer 500.000 van zijn geschriften en pamfletten op de markt in Duitstalige landen, hoewel het analfabetisme toen hoog was. Er wordt geschat dat slechts iets meer dan een miljoen van de bijna twaalf miljoen inwoners van het Heilige Roomse Rijk konden lezen. Een van Luthers bestverkochte pamfletten, An den Christian Adel deutscher Nation , werd in het 1520-jaar van uitgave in totaal vijftien keer gepubliceerd, met maximaal 4.000 exemplaren per editie.

In de context van de in Wittenberg ontstane Reformatiebeweging verschenen ook andere auteurs in de journalistiek. Volgens berekeningen werden alleen al in 1524 ongeveer 2.400 pamfletten met een geschat totaal van 2,4 miljoen exemplaren gepubliceerd. [16]

De verspreiding van de Reformatie was in wezen gebaseerd op de opname van de volkstaal lezers. Ze kwam pas achter de hele ontwikkeling, gebaseerd op de kritiek op de aflaten en later op de voorstellen voor kerkhervorming, toen Reformatie-auteurs zich bewust tot hen wendden met volkstaalteksten, vooral pamfletten. [17] In de jaren 1518 tot 1519 ontdekte Luther dat Latijnse en Duitstalige teksten twee intellectueel en sociaal verschillende groepen ontvangers bereiken. Hij maakte een onderscheid tussen geleerden, door wie hij Latijnsprekers verstond, vooral theologen, en leken, die de overgrote meerderheid van de onderwerpen in het Heilige Roomse Rijk vormden en die hoogstens leesvaardigheid in de volkstaal hadden. [18] [19]

Sociale en economische factoren

De 16e eeuw werd gekenmerkt door diepgaande processen van sociale transformatie. Een reden hiervoor was het toenemende belang van steden. Door handel had zich in de steden een bourgeoisie met aanzienlijke financiële kracht gevormd. In dit verband spreekt men van het vroege kapitalisme . De patriciërs in de steden, b.v. B. de Fugger in Augsburg , overtroffen met hun economische macht vaak de landelijke adel die actief was in de landbouw. De landbouw was gebaseerd op de arbeid van de boeren die de meerderheid van de bevolking uitmaakten. De meesten van hen leefden van het bestaansminimum en hadden last van belastingen , heffingen , verplichte arbeid en lijfeigenschap . Daarnaast is door de gestage instroom van edelmetalen uit de Spaanse koloniën in Amerika de waarde van geld gedaald ( inflatie ). De koopkracht van de bevolking zakte in sommige gevallen dramatisch, zodat economische historici spreken van een " prijsrevolutie ". [20] Bovendien groeide de bevolking. Er wordt aangenomen dat tussen 1500 en 1600 de bevolking van het Duitse rijk toenam van 12 naar 15 miljoen. [21] Door de bevolkingsgroei werd voedsel duurder, terwijl arbeid goedkoper werd. Deze sociaal en economisch precaire situatie leidde vanaf het einde van de 15e eeuw herhaaldelijk tot opstanden , die in 1525 culmineerden in de Duitse Boerenoorlog .

politieke factoren

keizerlijke grondwet

Karel V , rond 1548 als Heilige Roomse keizer , Sacrum Romanum Imperium (van 1520 tot 1556 )

Het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie bestond uit veel individuele territoria , dus het was geen gecentraliseerde staat zoals Engeland of Frankrijk. De keizer als hoogste autoriteit in het rijk werd gekozen door de zeven kiezers (Mainz, Keulen, Trier, Saksen, Palts, Brandenburg, Bohemen), maar moest hen het behoud van hun territoriale rechten verlenen in de zogenaamde electorale overgave. [22] Het hoogste wetgevende orgaan van het rijk waren de diëten , die door de keizer werden bijeengeroepen, meestal als hij geld nodig had. De keizer kon geen wetten alleen goedkeuren, maar had de toestemming van de Reichstag nodig, waarover de kiezers, de hoge adel in de Keizerlijke Raad van Prinsen en de keizerlijke steden stemrecht hadden. Daarom spreekt men van het dualisme tussen keizerlijke en keizerlijke landgoederen. Dit was een belangrijke factor in de verspreiding van de Reformatie. Door het ontbreken van een centraal gezag in het rijk werd het lot van de Reformatie op territoriaal niveau bepaald. Dit leidde tot een confessionele fragmentatie van het rijk, wat de keizer wilde voorkomen, maar niet kon vanwege zijn gebrek aan macht. Een andere reden was dat in de eerste jaren na de publicatie van Luthers stellingen, Karel V zelden in het rijk verbleef en bezig was met oorlogen tegen Frankrijk en het Ottomaanse Rijk , zodat hij de zaken in het rijk niet kon regelen. Bovendien was de invoering van de Reformatie vaak in het belang van de individuele vorsten, die zich daardoor van de keizer en de paus konden emanciperen.

Politieke situatie in Europa

Naast de constitutionele problemen in het rijk was er de politieke situatie in Europa. Dit werd vooral gevormd door het contrast tussen Habsburg en Frankrijk . [23] Tussen 1521 en 1544 vochten keizer Karel V en de Franse koning Franz I drie Italiaanse oorlogen met slechts korte onderbrekingen voor de heerschappij in Noord-Italië en heerschappij over de Bourgondische erflanden, waarop beiden aanspraak maakten. Het Habsburgse rijk strekte zich uit over het rijk in Centraal-Europa, Spanje (met Zuid-Italië) en de Spaanse koloniën in de Nieuwe Wereld. Frankrijk werd omringd door twee Habsburgse gebieden. Het doel van Karel V was om het rijk met Spanje te verbinden door Zuid-Frankrijk te annexeren. Franz I wilde dit koste wat kost voorkomen. Ook de paus vreesde dat de Habsburgers hen zouden overweldigen en sloot zich soms aan bij de Franse koning.

Daarnaast was er de constante Turkse dreiging in Zuidoost-Europa. In 1526 hadden de Ottomanen de Hongaren verslagen in de Slag bij Mohács en in 1529 belegerden ze Wenen , dat tot de Habsburgse erflanden behoorde. De keizer werd gedwongen geld en troepen in te zamelen om dit gevaar tegen te gaan. Hiervoor had hij de goedkeuring van de keizerlijke standen nodig, wat zijn positie in het rijk verzwakte.

Vanwege de talrijke verplichtingen buiten het rijk was Karel V in het buitenland 1521-1530 en 1532-1541. Gedurende deze tijd kon de Reformatie zich over het hele rijk verspreiden.

religieuze factoren

Bijna Dood: Dans van de Dood (1493)

Volgens Berndt Hamm was rond 1500 het gevoel in een tijd van crisis te leven wijdverbreid. De macht van de zonde, de dood, die altijd nabij is, en het te verwachten strenge oordeel van God waren voortdurend aanwezig als een gevoel van dreiging. De mensen reageerden door te zoeken naar zekerheden: "Toegang tot goddelijke barmhartigheid, bescherming tegen de duivelse machten, bescherming in het uur van de dood, redding in de rechtbank en verlichting van de straffen voor het vagevuur". Ideeën om de persoonlijke levensstijl en de organisatie van de gemeenschap consequent volgens Gods geboden te structureren, waren aantrekkelijk. [24] Men geloofde dat de kerk de verdiensten van Christus en de heiligen toedient als een schat van genade en om middelen te verschaffen voor Gods vergeving. In deze rol werd ze in de late middeleeuwen erkend, meer dan in andere tijdperken van de kerkgeschiedenis. [25] Het bipolaire model van externalisatie / internalisatie werd in de geschiedenis van het onderzoek vaak gebruikt voor de overgang van de late middeleeuwen naar de reformatieperiode, wat niet zonder problemen is. [26]

Kathedraalkapittels en kloosters dienden om te voorzien in nageboren zonen van de adel die leefden volgens hun status; de lagere geestelijken pasten zich aan aan de 'levenswijzen van hun milieu' op het land, bijvoorbeeld door samen te wonen of door een herberg te runnen. [27] Typerend voor laatmiddeleeuwse vroomheid zijn stichtingen, zielemissen , bedevaarten , processies en het verwerven van aflaatbrieven , waardoor de tijd in het vagevuur moet worden verkort. Al deze diensten konden voor geld van de kerk worden gekocht - een "fiscalisering" van religie. [28] Dit wekte kritiek op: enerzijds op het klerikale proletariaat, dat meer dan slecht leefde van de zielenmassa's, anderzijds op de levensstijl van de hoge geestelijkheid (bisschoppen, kanunniken), die weldaden vergaarden maar de bijbehorende taken zonder te verhuizen om zich zorgen te maken over de pastorale zorg van de respectieve parochies. [29] Vanwege deze wijdverbreide kritiek op de geestelijkheid gebruikt Hans-Jürgen Goertz de term ' antiklerikalisme ' als verklaringsmodel voor de vroege fase van de Reformatie. [30] Nicole Grochowina vermoedt aan de vooravond van de Reformatie een "participatiecrisis" voor de leken, vooral onder de stedelijke bourgeoisie: de geestelijkheid was niet langer overtuigend, maar aan de andere kant waren ze nog steeds bevoorrecht in vergelijking met de leken in hun toegang tot het heilige. Zo bezien, was het misschien Luthers doctrine van het priesterschap van alle gedoopten die veel mensen tot de Reformatie aantrok (meer dan de Reformatiedoctrine van de rechtvaardiging ). Het bood immers de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen heil. [31]

De hervormers verwezen positief naar actoren uit de 14e en 15e eeuw die zij als voorlopers beschouwden. Naar eigen inzicht namen ze hun kritiek en hervormingsideeën op en werkten ze verder uit:

 • John Wyclif was een scholastieke theoloog die doceerde aan de Universiteit van Oxford , waar hij opviel als een scherpe criticus van de kerk (vooral 1372-78). De officiële kerk probeerde verschillende keren om ketterij tegen hem voor de rechter te brengen, maar dat mislukte. Hij verloor echter zijn baan bij de universiteit en trok zich terug in Lutterworth als plattelandspastor. Wycilf relativeerde het gezag van de zichtbare kerk, haar hiërarchie en haar sacramenten. Bij Christus horen was voor hem evident in concrete daden van discipelschap . De geestelijken zijn ook verplicht om de koning te gehoorzamen. Hij noemde de aflaat een "vroom bedrog" ( pia fraus ). Met zijn leer van het Heilig Avondmaal stuitte hij op massale tegenstand. Hij verwierp namelijk de leer van de transsubstantiatie en leerde dat Christus in de hemel en op geestelijke wijze aanwezig was in de eucharistische gaven , die hij interpreteerde als een effectief teken ( signum efficiax ). Voor Wyclif was de Bijbel Gods wet, Christus zijn boodschapper. Hij stelde een Engelse vertaling van de Bijbel voor. Het concilie van Konstanz veroordeelde hem postuum als ketter in 1415; zijn botten werden opgegraven en verbrand. Zijn ideeën leefden voort in Engeland in de Lollard Movement en werden door studenten uit Oxford naar Praag gebracht. Het puritanisme verwees in het bijzonder naar Wyclif als de "morgenster van de Reformatie". [32]
 • Jan Hus kwam in aanraking met de ideeën van Wyclif aan de Universiteit van Praag . Hus studeerde theologie en werd professor aan de universiteit. Hij bekritiseerde openlijk de hebzucht en secularisatie van de geestelijkheid en pleitte voor een fundamentele hervorming op basis van de Bijbel. Bovendien erkende hij de paus niet als de hoogste autoriteit op het gebied van geloof. Hus' kritiek vond grote bijval onder de bevolking, tot ongenoegen van de kerk. In 1408 werd hij uit zijn ambt ontheven en in 1411 geëxcommuniceerd, waarna in Praag rellen uitbraken. Hus bleef werken als rondreizende prediker en stelde een doctrine op van de kerk als een niet-hiërarchische gemeenschap onder het hoofd van Christus. In 1414 werd Hus opgeroepen voor het Concilie van Konstanz , waar hij zijn verklaringen moest herroepen. In tegenstelling tot de belofte van koning Sigismund van vrijgeleide, werd Hus in 1415 als ketter verbrand. Hierdoor ontstonden er talloze stromingen die direct verband hielden met Jan Hus en daarom Hussieten werden genoemd. Van 1419 tot 1436 waren er gewapende conflicten tussen deze groepen en de Boheemse koning ( Hussietenoorlogen ) in Bohemen .

De vroege Reformatie tot 1530

Maarten Luther en de Wittenbergreformatie

Luthers innerlijke ontwikkeling als hervormer

Maarten Luther , houtsnede door Lucas Cranach de Oude A. rond 1520

Maarten Luther trad in 1505 als monnik toe tot de orde van de Augustijner kluizenaars . Vanaf 1512 bekleedde Luther het bijbelprofessoraat van zijn orde aan de Universiteit van Wittenberg . [33] Zijn meerdere Johann von Staupitz had in Erfurt en Wittenberg een " leesgemeenschap " gestimuleerd, waarin men zeer intensief met de geschriften van de mysticus Tauler omging . Deze groep omvatte Andreas Karlstadt , Johannes Lang , Justus Jonas en vervolgens Luther. [34] Taulers preken en de ten onrechte toegeschreven tekst Theologia deutsch oefenden grote invloed uit op Luther. De interpretatie van Romeinen en de intensieve preoccupatie met de Paulinische theologie hebben zijn denken sterk beïnvloed. Achteraf schreef Luther dat hij tijdens zijn tijd in het klooster had geleden onder het besef van zijn zondigheid en het naderende oordeel. [35] Het concept van “ Gods gerechtigheid ” werd door hem diep gehaat. Zijn concept van rechtvaardigheid was destijds gebaseerd op het idee van iusititia distributiva ('rechtvaardigheid verdelen'). Volgens deze rechtvaardigheidsconceptie krijgt iedereen wat hem toekomt ( suum cuique - iedereen is van hem). Door de Paulinische leer van de rechtvaardiging te bestuderen, ontwikkelde Luther een nieuw begrip van God's gerechtigheid, die hij nu begreep als iustitia passiva : “Want het openbaart gerechtigheid die voor God geldt, die voortkomt uit geloof in geloof; zoals geschreven staat: 'De rechtvaardige zal door het geloof leven'” ( Rom 1,17 LUT ). God is rechtvaardig in het rechtvaardigen. Dus de zondaar kan zijn rechtvaardiging niet verdienen door werken, maar kan alleen door God gerechtvaardigd worden in geloof.

Het tijdstip van de zogenaamde “Reformatiedoorbraak” is controversieel in onderzoek. In een autobiografisch overzicht in 1545 beschreef Luther zijn bevrijdende nieuwe kennis van God's gerechtigheid alsof hij die was tegengekomen bij de eerste lezing van de Psalmen (1513-1515). Als men er echter van uitgaat dat zo'n doorbraak ook sporen moet hebben achtergelaten in zijn geschriften uit die tijd, komt men in het voorjaar van 1518. [36] “Aangezien de gebeurtenis door Luther nooit rechtstreeks wordt vermeld in de bronnen van die jaren, het is raadzaam om zijn theologische ontwikkeling zo onafhankelijk mogelijk van dat proces te volgen', vat Reinhard Schwarz samen . [37]

Luthers kritiek op de aflaten

Aflatenverkoop (houtsnede rond 1510)

Een concrete politieke aanleiding voor de Reformatie was de plenaire aflaat die paus Leo X in 1515 hernieuwde voor de nieuwbouw van de Sint-Pietersbasiliek . Aartsbisschop Albrecht van Mainz kreeg de gelegenheid om zijn hoge schulden aan de curie af te betalen door deze aflaat in zijn kerkprovincies Mainz en Magdeburg te laten verdrijven. [38] Zo kwam het dat de Dominicaan Johann Tetzel in 1517 de aflaat predikte in het aartsbisdom Magdeburg ; Hij mocht niet in Saksen werken . Maar de staatsgrens was dicht bij Wittenberg, en als biechtvader leerde Luther dat veel Wittenbergers aflaatbrieven kochten in Maagdenburg.

Luthers 95 stellingen

Luther bekritiseerde aflaten omdat gelovigen ten onrechte geloofden dat ze zeker waren van hun redding. Het hangt af van het innerlijke berouw van de christen, zodat God zijn zonden kan vergeven. Sacramentele bemiddeling is niet nodig, zeker niet door de verkoop van aflaten. Om deze reden schreef Luther 95 stellingen tegen de aflaten in het Latijn, wat de basis zou moeten zijn voor een wetenschappelijk dispuut . Op 31 oktober 1517 stuurde hij het naar de aartsbisschop van Mainz, die volgens hem niets wist van het misbruik van aflaten. Deze datum wordt gevierd door protestantse christenen ter herdenking van de beroemde publicatie van de stellingen als Reformatiedag . Philipp Melanchthon beweerde pas na Luthers dood dat Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde; historisch is dit twijfelachtig. [39] [40] In tegenstelling tot Luthers oorspronkelijke bedoeling, werden de stellingen in het Duits vertaald en verspreidden ze zich snel. In maart 1518 publiceerde Luther de Duitse tekst Preek van aflaat en genade , waarin hij zijn kritiek op de aflaat uiteenzette. Hiermee bereikte hij een breed publiek en werd hij zich bewust van de mogelijkheid om zijn zorgen bekend te maken. [39] In april 1518 nam Luther deel aan het kapittel van de orde in Heidelberg. In de marge van de interne onderhandelingen vond op 26 april een dispuut plaats, dat Luther de gelegenheid gaf zijn kritiek niet op de aflaten, maar op de scholastieke theologie te uiten . Uw theologie van heerlijkheid ( theologia gloriae ) contrasteerde hij met zijn theologie van het kruis ( theologia crucis ). Een topzin was de stelling dat vrije wil alleen in naam bestaat en niet echt ( res de solo titulo , stelling 13). [41] Onder het publiek bij de “ Disputatie van Heidelberg ” bevonden zich enkele jonge theologen die later behoorden tot de “Reformatie-leiderschapselite” (Thomas Kaufmann) in het zuidwesten van het rijk: [42] Martin Bucer , Johannes Brenz , Erhard Schnepf en Martin Frecht . [39] Bucer was het centrum van de Boven-Duitse Reformatie, [43] was (in tegenstelling tot Brenz, een aanhanger van Luther) een onafhankelijke theoloog en had later een vormende invloed op Johannes Calvijn .

Europees domein van Karel V , die in 1519 tot Romeins-Duitse koning of keizer werd gekozen. De kaart laat zien waarom de paus vreesde dat de pauselijke staat zou worden omarmd.
 • Castilla (bordeaux)
 • Bezittingen Aragon (rood)
 • Bourgondische bezittingen (oranje)
 • Oostenrijkse erfelijke gronden (geel)
 • Heilige Roomse Rijk (lichtgeel)
 • Albrecht von Mainz gaf de Universiteit van Mainz de opdracht een deskundig oordeel te geven over Luthers kritiek op de aflaten. Nog voordat deze beschikbaar was, zond Albrecht de stellingen van Luther op 13 december naar het pauselijke hof. Het verminderen van de inkomsten uit de verkoop van aflaten was voor hem uit den boze; davon abgesehen, maß Albrecht der Luthersache zu diesem Zeitpunkt keine große Bedeutung zu. [44]

  Ketzerprozess gegen Luther

  Die römische Kurie ordnete zunächst eine Voruntersuchung gegen Luther an, in deren Verlauf Silvester Mazzolini (genannt Prierias) ein nicht erhaltenes Gutachten schrieb, dessen Inhalt aus seiner Streitschrift De potestate papae dialogus erschlossen werden kann. Prierias stand in einer auf Juan de Torquemada zurückgehenden dominikanischen Schultradition, die vom Papst her konzipierte, was die Kirche ausmachte ( Ekklesiologie ). Luthers in den 95 Thesen sublim angebrachte Papstkritik war daher inakzeptabel; an der Übereinstimmung mit dem Papst entscheide sich, ob jemand Häretiker sei oder nicht. [45] Daraufhin wurde das Verfahren gegen Luther formal eröffnet, und dieser erhielt am 7. August 1518 die Vorladung nach Rom. Friedrich der Weise erreichte, dass das Verhör Luthers am Rande des Augsburger Reichstags durch Kardinal Cajetan durchgeführt wurde (12. Oktober 1518). Cajetan war bereit, Luthers Widerruf entgegenzunehmen, aber Luther gelang es, ihn in eine Diskussion über Papst und Kirche auf Grundlage der Bulle Unigenitus (von 1343) zu ziehen. Offenbar juristisch beraten, erklärte er am Folgetag, er sei sich nicht bewusst, gegen die päpstlichen Dekretalen gelehrt zu haben und sei bereit, sich dem Urteil der Kirche zu unterwerfen. Eine solche protestatio machte es Cajetan juristisch unmöglich, ihn zu diesem Zeitpunkt als Häretiker zu verurteilen (Häretiker galten als unbelehrbar, und Luther hatte die Bereitschaft bekundet, Korrektur anzunehmen). Zurück in Wittenberg, veröffentlichte Luther seine Version des Gesprächs mit Cajetan und die protestatio ; er forderte damit die Gebildeten auf, sich selbst ihre Meinung in dieser Sache zu bilden. [46]

  Eine päpstliche Bulle vom 9. November 1518 entschied Fragen des Ablasses verbindlich, die bis dahin noch offen waren und über die die Diskussion also freigestanden hatte. Aber aus politischen Gründen bremste die Kurie den Lutherprozess. [47] Denn am 12. Januar 1519 war Kaiser Maximilian I. verstorben. Als Nachfolger kamen der Habsburger Karl I. von Spanien und Franz I. von Frankreich in Betracht; sowohl der Papst als auch der sächsische Kurfürst unterstützten Franz I. – letztlich vergebens, aber die gemeinsamen Interessen bei der Kaiserwahl veranlassten die Kurie, Luthers Prozess monatelang ruhen zu lassen. [48] Unterdessen wuchs Luthers Popularität weit über Kursachsen hinaus.

  Wesentlichen Anteil daran hatte die Leipziger Disputation. Dieses akademische Streitgespräch wurde von dem Wittenberger Theologen Andreas Bodenstein (genannt Karlstadt ) angeregt, der damit auf die Kritik des Ingolstädter Theologen Johannes Eck an Martin Luthers 95 Thesen reagierte. Nachdem sich Eck in der Vorbereitung der Disputation deutlich auf Luther statt auf Karlstadt bezogen hatte, strebte dieser seine nachträgliche Zulassung als Disputator an. Das Zustandekommen der Disputation gegen Widerstände der Universität Leipzig war der Initiative des Herzogs Georg von Sachsen zu verdanken, der damit das Ansehen seiner Landesuniversität vermehren wollte. [49] Karlstadt und Eck disputierten über menschliche Willensfreiheit und göttliche Gnade. Eck und Luther disputierten über die Begründung des päpstlichen Primats aus göttlichem Recht, die von Eck verteidigt und von Luther in Frage gestellt wurde. Eck war mit seiner Strategie erfolgreich, eine Parallele zwischen den Ansichten Luthers und den Thesen des als Ketzer verbrannten böhmischen Theologen Jan Hus herzustellen. Luther erklärte, das Konzil habe geirrt. Damit war er aus Sicht von Eck der hussitischen Ketzerei überführt. [50] Eck wurde in Leipzig als Sieger gefeiert. Ein akademisches Urteil über die Disputation durch die Universitäten Erfurt und Paris wurde nicht gefällt. Die öffentliche Meinungsbildung, vor allem unter Humanisten, fiel zugunsten Luthers aus. [51]

  Entfaltung des reformatorischen Programms (1520)

  Das Jahr 1520 stellt einen Höhepunkt der literarischen Produktivität Luthers dar. Die drei sogenannten „reformatorischen Hauptschriften“ dieses Jahres sind durch das Thema Freiheit verbunden. [52] Der Prozess in Rom war nach der Kaiserwahl wieder aufgenommen worden, und Luther erwartete das Ketzerurteil. Vor diesem Hintergrund verfasste er eine publizistisch höchst erfolgreiche Schrift: An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung . Darin forderte er die weltliche Obrigkeit auf, angesichts der innerkirchlichen Reformunfähigkeit die Kirchenreform selbst in die Hand zu nehmen. Er unterbreitete ein sozial-politisches Reformprogramm, das ein staatliches Bildungswesen , Armen fürsorge sowie die Abschaffung von Zölibat und Kirchenstaat vorsah. In der Schrift formulierte er außerdem die Lehre vom Priestertum aller Getauften , mit der er die traditionelle Unterscheidung zwischen Klerikern und Laien abschaffen wollte. [53] Den päpstlichen Anspruch, dass allein das päpstliche Lehramt zur verbindlichen Auslegung der Schrift befugt sei, lehnte Luther ab. Darüber hinaus bediente er nationale Gefühle, erklärte, die Deutschen müssten mehr leiden als alle anderen Nationen. Das konnte, besonders bei den Adressaten im Adel, als Aufforderung zur Schaffung einer deutschen Nationalkirche verstanden werden. [54]

  Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche

  In der lateinisch verfassten zweiten Hauptschrift De captivitate Babylonica ecclesiae (Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche), die für ein akademisches Publikum bestimmt war, schlug er einen Umbau der spätmittelalterlichen Sakramentenlehre vor. Unter Berufung auf die Schrift reduzierte er die vom Konzil von Lyon 1274 definierte Siebenzahl der Sakramente auf zwei: Taufe und Abendmahl . Die Buße ordnete er dem Grundsakrament Taufe zu. [55]

  In der dritten reformatorischen Hauptschrift Von der Freiheit eines Christenmenschen thematisiert Luther die evangelische Freiheit . Leicht verständlich geschrieben und mit bilderreicher Sprache ist hier über den Kreis der Gelehrten hinaus ein lesekundiges, städtisches Publikum angesprochen. [56] In Anlehnung an die Zwei-Naturen-Lehre lebe ein Christ immer in zweifacher Hinsicht: Im Blick auf Gott ( coram Deo ) und im Blick auf die Welt ( coram mundo ). Im Blick auf Gott, der den Sünder allein durch Gnade rechtfertigt , ist der Mensch von Werken frei. Im Blick auf die Welt hingegen muss sich der Glaube bewähren und in guten Werken manifestieren. Der Christ ist gleichzeitig gerechtfertigt, nämlich im Hinblick auf Gott, und Sünder, nämlich im Hinblick auf die Welt ( simul iustus et peccator ). Hier klingt Luthers Zwei-Reiche-Lehre an. Danach existiert jeder Christ in zwei Bereichen („Regimentern“), dem weltlichen, in dem das „Gesetz des Schwertes“ gilt, und dem geistlichen, in dem das göttliche Wort gilt. Diese Konstruktion diente dazu, trotz des biblischen Liebesgebots Gewaltanwendung durch die Obrigkeit zur Wahrung des Friedens und der Ordnung zu legitimieren.

  Kirchenbann und Wormser Reichstag

  Luther auf dem Wormser Reichstag 1521

  Die am 15. Juni 1520 ausgefertigte, am 24. Juli veröffentlichte Bulle Exsurge Domine ließ Luther 60 Tage Zeit zum Widerruf. Falls Luther diesen verweigterte, sollte der Kirchenbann ausgesprochen werden. [57] Am 10. Oktober fand in Wittenberg eine von Johann Agricola organisierte und von Philipp Melanchthon angekündigte Bücherverbrennung statt. Vor allem brannten die Bücher des Kanonischen Rechts . Luther warf die Bannandrohungsbulle ins Feuer. [58] Da Luther offenbar nicht widerrief, war die am 3. Januar 1521 ausgesprochene Exkommunikation (Bulle Decet Romanum Pontificem ) folgerichtig. Nach dem Reichsrecht verfiel der Exkommunizierte der Reichsacht . Doch hatte Luthers Landesherr Friedrich der Weise bereits im Oktober 1520 von Kaiser Karl V. die Zusage erhalten, dass er Luther nicht ohne eigenes Verhör verurteilen werde. [59] Luthers Reise zum Wormser Reichstag war von Sympathiekundgebungen begleitet. Der Reichstag war zweifellos nicht befugt, zu entscheiden, ob Luther Häresien verkündete. „Mit den Mitteln des … weltlichen Rechts konnten nur gewissermaßen die Eckdaten der Verurteilung überprüft werden: ob Luther tatsächlich gesagt hatte, was ihm zur Last gelegt wurde, und, noch einmal, ob er bereit sei zu widerrufen.“ [60] Nach einem Tag Bedenkzeit bekannte er sich zu seinen Schriften. Indem er seine Pamphlete gegen den Papst mit den Qualen der von Rom misshandelten „ruhmreichen deutschen Nation“ begründete, sprach er gezielt das auf dem Reichstag versammelte Publikum an. Denn die Gravamina der deutschen Nation waren dort Thema. [61] Luther lehnte den Widerruf ab, solange er nicht durch die Heilige Schrift widerlegt sei. Ein persönliches und wohl spontan formuliertes Schlusswort endete mit dem Satz: „Gott helfe mir. Amen.“ Die für das spätere Lutherbild prägende Erweiterung „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“ ist historisch nicht belegt. [62] Auf dem Wormser Reichstag von 1521 flossen Gravamina- und lutherische Reformationsbewegung ineinander. Im Reichstagsabschied vom 30. April 1521 wurde die Reichsacht über ihn verhängt und Luther für vogelfrei erklärt ( Wormser Edikt ). Da ihm der Kaiser freies Geleit zugesagt hatte, gewährte man ihm 21 Tage Frist, während deren er sich in Sicherheit bringen sollte. Der sächsische Kurfürst ließ Luther auf der Rückreise nach einem Scheinüberfall auf die Wartburg bringen. [63]

  Luther auf der Wartburg

  Von Mai 1521 bis März 1522 hielt sich Luther, als „Junker Jörg“ getarnt, auf der Wartburg auf. Er nutzte die Zeit intensiv für literarische Arbeiten, die in Druck gingen, soweit es die kursächsische Diplomatie billigte. [64] Er schrieb Reihen von Musterpredigten (Weihnachts- und Adventspostille). Viele Kleriker heirateten und waren dadurch Strafmaßnahmen ihrer Bischöfe ausgesetzt. Eine Welle von Klosteraustritten brachte auch seinen eigenen Wittenberger Konvent in eine schwere Krise. Luther versuchte, die Austrittsbewegung aus der Bibel zu begründen. Diese brisante Schrift, De votis monasticis … iudicium („Gutachten … von den Ordensgelübden “), hielt der kurfürstliche Berater Georg Spalatin bis Februar 1522 zurück. [65]

  Luthers bedeutendste Leistung war die Übersetzung des Neuen Testaments aus dem von Erasmus herausgegebenen griechischen Urtext . Die zeitgenössischen Bibelübersetzungen fußten auf der Vulgata , der lateinischen Übersetzung des griechischen Urtextes. Bei seiner Übersetzung bediente sich Luther einer volkstümlichen und verständlichen Sprache, die für lange Zeit nicht nur zum Maßstab deutscher Bibelübersetzungen wurde, sondern auch maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung einer standarddeutschen Hoch- und Schriftsprache hatte. Zahlreiche Wortschöpfungen Luthers sind bis heute Teil der deutschen Sprache : „Blutgeld“, „friedfertig“, „Nächstenliebe“. [66] Die erste Ausgabe des Neuen Testaments erschien im September 1522 („ Septembertestament “).

  Karlstadt und die Wittenberger Bewegung

  Auf der Leipziger Disputation waren die beiden Professoren Karlstadt und Luther gemeinsam als Verteidiger der Wittenberger Reformation gegen Eck angetreten. Aber dieses öffentlich stark wahrgenommene Ereignis zeigte auch kollegiale Rivalitäten zwischen beiden. Karlstadt verfolgte nach der Disputation das für ihn zentrale Thema der Rechtfertigung allein aus Gnade ( sola gratia ) weiter, verhielt sich aber betont papsttreu. Trotzdem setzte Eck im September 1520 seinen Namen neben den Luthers auf die Bannandrohungsbulle. Notgedrungen brach Karlstadt nun mit Rom und dadurch auch mit der Frömmigkeit, in der er aufgewachsen war (Trostbrief an die Mutter). Karlstadt hatte eine neue Übersetzung der gesamten Bibel ins Deutsche als Fernziel. Im August 1520 veröffentlichte er eine Einleitung ins Bibelstudium ( De canonicis scripturis libellus ), die stark an Hieronymus und Augustinus orientiert ist und Karlstadt als Humanisten zeigt. Er entschied sich, im Umfang des Alten Testaments dem jüdischen Kanon zu folgen; das wurde im Protestantismus später weitgehend übernommen. [67]

  Während sich Luther auf der Wartburg befand, stand er in Briefkontakt mit Melanchthon, nicht aber mit Karlstadt. Bis in den Dezember 1521 bestand zwischen diesen beiden ein gutes Verhältnis. Das Abendmahl mit Laienkelch („unter beiderlei Gestalt“) wurde in der Wittenberger Stadtkirche am 29. September 1521 und danach mehrfach gefeiert, anscheinend im kleinen Kreis. [68] Aber am Weihnachtstag leitete Karlstadt ohne liturgische Gewänder eine Abendmahlsfeier in der überfüllten Stadtkirche. Die ganze Gemeinde war dadurch in neuartiger Weise in die Reformation involviert und verlor die vertrauten Form der Messe, die „ihren religiösen Alltag stabilisiert hatte“. [69]

  Die Dynamik dieser Veränderungen, zusammen mit den vielen Klosteraustritten und Priesterehen, beunruhigten den Hof. Im Januar 1522 erarbeiteten Vertreter des Rats und der Universität eine neue Stadt- und Kirchenordnung, die soziale und religiöse Reformen verband. Außer Luther (der war auf der Wartburg) waren alle Wittenberger Reformatoren daran beteiligt, maßgeblich auch Melanchthon. [70] Religiöse Bilder und Kruzifixe sollten gemäß dem Bilderverbot des Dekalogs aus Kirchen entfernt werden; das geschah im Februar in chaotischer Weise („ Bildersturm “). Karlstadt hatte mit seiner Schrift Vom Abtun der Bilder (27. Januar 1522) daran erheblichen Anteil: Zwar war auch er für ein geordnetes Vorgehen, aber er brandmarkte Christus- und Heiligenbilder sowie Kruzifixe als Sünde wider das erste Gebot. [71] Der bei der Stadt- und Kirchenordnung übergangene Kurfürst stoppte die Reformen; Karlstadt wurde durch Zensur weitgehend seiner Öffentlichkeitswirkung beraubt und zog bald darauf als Landpfarrer nach Orlamünde . Luther kehrte im März 1522 nach Wittenberg zurück. Dort hielt er im Habit des Augustiners und mit frisch geschnittener Tonsur eine Reihe von Predigten, in denen er die Wiederherstellung des alten Gottesdienstes zur „Schonung der Schwachen“ forderte ( Invokavitpredigten ). [72]

  Luther zog nun in das weitgehend leerstehende Augustinerkloster ein. Mit Melanchthon als Experten für die griechische Sprache ging er die auf der Wartburg angefertigte Übersetzung des Neuen Testaments durch. An die Universität kehrte er, der Geächtete, zunächst nicht zurück. Er lebte in Sachsen nun zeitlebens unter dem Schutz des Kurfürsten; dieses Territorium zu verlassen, war für ihn nur noch selten möglich, wenn andere reformatorisch gesonnene Fürsten seine Sicherheit garantieren konnten. Bei allen Reichstagen und Religionsgesprächen, die folgten, konnte Luther nie mehr persönlich seine Standpunkte vertreten. [64] Diese Rolle fiel nun Melanchthon zu, der aber gegenüber Luther ein eigenes reformatorisches Profil hatte.

  Huldrych Zwingli und die Züricher Reformation

  Huldrych Zwingli, Porträt von Hans Asper, um 1531

  Huldrych Zwingli hatte sein Studium in Wien und Basel 1506 mit dem Grad des Magister artium abgeschlossen und im gleichen Jahr die Priesterweihe empfangen. Bis 1516 war er Pfarrer in Glarus , danach Seelsorger im Wallfahrtsort Einsiedeln . Seine erhaltene Privatbibliothek zeigt mit vielen Lesespuren die intensiven Studien, die Zwingli in dieser Zeit betrieb: pagane und christliche antike Autoren, Werke des Scotismus ebenso wie italienische Renaissancetheologie. Ein prägendes Erlebnis war 1515 eine persönliche Begegnung mit Erasmus von Rotterdam . Es veranlasste Zwingli, das Neue Testament und besonders die Briefe des Paulus von Tarsus im griechischen Original zu lesen. Als Kandidat humanistisch interessierter Chorherren wurde Zwingli Ende 1518 als Leutpriester des Züricher Großmünsters berufen. [73] Am Neujahr 1519 trat er die Stelle an und führte die Neuerung ein, fortlaufend über biblische Bücher zu predigen anstatt nach der Perikopenordnung ( lectio continua ). Im Herbst des Jahres erkrankte er schwer an der Pest, was zu einer Lebenskrise führte. In dieser Zeit las er Lutherschriften; wie stark er dadurch als Reformator beeinflusst wurde, ist in der Forschung umstritten, zumal Zwingli selbst das seit 1516 betriebene Bibelstudium als grundlegend bezeichnete. [74] [75]

  In der Fastenzeit 1522 übertraten einige Zwingli nahestehende Laien wiederholt die kirchlichen Fastengebote, was zum Konflikt mit dem Bischof von Konstanz führte. Für diese Laien verfasste Zwingli seine erste reformatorische Schrift ( Vom Erkiesen und Freiheit der Speisen ), in denen er die kirchlichen Speisevorschriften als unbiblisch verwarf. Aufschlussreich ist der Vergleich mit Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen : Luther ging es um die innere Freiheit des individuellen Menschen, was den Wert von Fasten- und anderen kirchlichen Regeln relativierte. Zwinglis Adressat war nicht die Einzelperson, sondern die Gemeinde, und deshalb stellte sich anhand der Fastenregeln für ihn die Frage, ob sie Gottes Gebot oder menschliche Satzung seien. [76]

  Zur Klärung der Problematik berief der Rat der Stadt eine Disputation ein, für die Zwingli 67 Schlussreden als Grundlage verfasst hatte. Die Ausschreibung ließ eine Art „allgemeines Palaver“ ( Bernd Moeller ) erwarten; mit der Eröffnungsrede machte Bürgermeister Markus Röist klar, dass die Richtigkeit von Zwinglis Lehre Thema sein sollte. Die davon überraschten vier Delegierten des Konstanzer Bischofs entschieden sich, zu bleiben und protestierend zu schweigen; das hielten sie aber nicht durch. Wenn niemand etwas gegen Zwingli vorbringe, müsse er ja recht haben, hieß es aus dem Publikum. Daraufhin ergriff der Generalvikar Johann Fabri das Wort, aber nun disputierte er zu den vom Rat festgelegten Regeln: Er musste alle seine Argumente aus der Bibel nehmen. Damit kam er überhaupt nicht zurecht. Zwingli hatte vor großem Publikum einen eindeutigen Sieg errungen. [77] Die Erste Zürcher Disputation war ein neuartiges, vielfach kopiertes Forum zum Austrag von Religionsstreitigkeiten; dass Zwinglis Lehre durch seinen Sieg in der Disputation als schriftgemäß erwiesen wurde, „begründete seinen Ruhm als maßgeblichem Repräsentanten der ersten gelungenen Stadtreformation.“ [78] ( Thomas Kaufmann )

  Aus der Bürgergemeinde kamen weitere Reformimpulse: Verweigerung des Zehnt, Entfernung religiöser Bilder aus Kirchen, Kritik an der Messe. Der Rat der Stadt verstand sich als die Autorität, die diese Fragen zu entscheiden habe, und berief 1523 die Zweite Zürcher Disputation ein. Hier fiel die Entscheidung zur Umgestaltung der Kirchenordnung. Heinrich Bullinger zufolge kamen rund 900 Besucher, darunter viele Gelehrte. [79] Für Zwingli ist kennzeichnend, dass er den Rat als Autorität in Kirchenfragen akzeptierte und mit ihm kooperierte – von diesen Voraussetzungen her war die Täuferbewegung für Zwingli inakzeptabel. [78] In einem zweijährigen Reformprozess wurden alle Bilder aus den Kirchen entfernt, Stifte und Klöster aufgehoben und die Messe in Stadt und Land abgeschafft. Zugleich brach Zürich den Kontakt zum Bischof von Konstanz ab. Durch die Reformen waren Gelder freigeworden, die in die städtische Armenfürsorge flossen. Da die kirchliche Ehegerichtsbarkeit obsolet war, nahm in Zürich ein städtisches Ehegericht diese Aufgabe wahr. Eine weitere Neuerung war eine Ausbildungsstätte für Pfarrer ( Prophezei ); hier erarbeitete Zwingli mit einem Kreis von Gelehrten eine deutsche Bibelübersetzung ( Zürcher Bibel ). [80]

  Frühe Täufergemeinden

  Ausbreitung der Täuferbewegung
  Titelseite der Schleitheimer Artikel: Konvergenzerklärung verschiedener Täufergruppen

  Je enger Zwingli mit dem Zürcher Rat kooperierte, desto mehr distanzierten sich einige seiner anfänglichen Weggefährten von ihm. Diese Gruppe um Konrad Grebel drängte auf umfassende Reformen nach biblischem Vorbild. Die Säuglingstaufe galt als unbiblisch. Längere Zeit schien es so, als teile Zwingli diese Positionen; im Mai 1523 soll er im Gespräch mit Balthasar Hubmaier vorgeschlagen haben, keine Säuglinge zu taufen, sondern ältere Kinder nach entsprechender Unterweisung. Aber die im Sommer 1523 erlassene Zürcher Taufordnung war in dieser Hinsicht enttäuschend – weitgehend der alte Ritus in deutscher Sprache. [81] Im Frühjahr 1524 erfuhr der Zürcher Rat davon, dass die Dorfpfarrer Wilhelm Reublin ( Witikon ) und Johannes Brötli ( Zollikon ) zwar auf Wunsch Säuglinge tauften, aber den Eltern nahelegten, die Kinder erst in einem verständigen Alter zur Taufe zu bringen. Um dies zu unterbinden, erließ der Rat einen Taufzwang. Mit einer scharfen Schrift distanzierte sich Zwingli im Dezember 1524 eindeutig von dem Kreis um Grebel. Felix Manz schlug ihm eine schriftliche Erörterung der Kindertaufe vor, da er sich dem erfahrenen und beliebten Disputator Zwingli nicht gewachsen fühlte. Genau dieses Rededuell setzte der Rat für den 17. Januar 1525 an; erwartungsgemäß erklärte der Rat Zwingli zum Sieger. Den Zürchern Grebel und Manz wurde verboten, weiter Unruhe zu stiften, die übrigen Mitglieder ihres Kreises hatten kein Bürgerrecht und wurden ausgewiesen. Die Gruppe traf sich am 21. Januar abends im Haus von Manz. Jörg Blaurock , ein ehemaliger Graubündner Mönch und neu in der Gruppe, bat Grebel spontan, ihn zu taufen. Andere schlossen sich an: Grebel vollzog die ersten Bekenntnistaufen, die kurz vor der Ausweisung aus Zürich auch als eine missionarische Beauftragung verständlich sind. „So sehr das Täufertum in einzelnen theologischen Motiven auch in die gärenden Formierungsprozesse der frühreformatorischen Bewegung zurückreichte – zu einem soziologischen Phänomen wurde es erst durch die rituellen Vollzüge am 21. Januar 1525, die eine neuartige religiöse Vergesellschaftungsdynamik freisetzten,“ so Thomas Kaufmann . [82] Hans-Jürgen Goertz betont, dass dies nicht die Gründung einer Freikirche war; die Gruppe habe „lediglich die Absicht bekundet, dem Wort Gottes im Erfahrungsraum des «gemeinen Mannes» bzw. des Bauernkriegs zu folgen.“ [83]

  Kurz darauf trafen sich Mitglieder des Grebel-Kreises in einem Bauernhaus bei Zollikon zu einer Mahlfeier. Jörg Blaurock teilte Brot aus und schenkte Wein in einfachen Trinkgefäßen aus. Es war die Art von Abendmahlsfeier, die bei der Zweiten Zürcher Disputation für richtig erkannt worden war, deren Einführung aber vom Rat zunächst nicht genehmigt wurde. Die Bewegung breitete sich aus dem Zürcher Land in die Kantone Appenzell und St. Gallen aus, es gibt Querverbindungen zu den Bauernaufständen. [84] Am 6. März 1526 stellte der Zürcher Rat die Wiedertaufe unter Todesstrafe. Am 5. Januar 1527 wurde Felix Manz durch Ertränken in der Limmat hingerichtet.

  Evangelische Kirchentümer und konfessionelle Lagerbildung

  Reformatorische Ideen und erste evangelische Gottesdienste fanden zuerst in Städten Verbreitung, getragen vor allem vom einheimischen Bürgertum und einigen Adligen. [85]

  Auf dem Reichstag zu Speyer 1526 (Speyer I) war das Wormser Edikt teilweise revidiert worden, indem die Ausführung den Reichsständen überlassen wurde. Demnach konnte es jeder Fürst mit der Religion so halten, wie er es vor Kaiser und Gott verantworten könne. Die Fürsten interpretierten dies als Erlaubnis, die Reformation in einer institutionalisierten Form, als landesherrliches Kirchenregiment , einzuführen. [86] „Diese Bestimmung … machte in folgenreicher Weise den beginnenden kirchlichen Pluralismus in Deutschland am Partikularismus der Reichsstände fest.“ [87]

  Im Herzogtum Preußen wurde 1525 als erstem Territorialgebiet die Reformation eingeführt ( siehe Mandat vom 6. Juli 1525 ). [88] Im Reich folgten unter anderen das Fürstentum Anhalt-Köthen , das Fürstentum Ansbach , das Fürstentum Bayreuth und die Reichsstadt Nürnberg (1524/25) [89] .

  Unter den Großterritorien des Reiches wurde die Landgrafschaft Hessen 1526/27 nach der Homberger Synode protestantisch. [90] Im Kurfürstentum Sachsen führte der ab 1525 regierende Herzog Johann der Beständige Änderungen ein, die zur Organisation eines evangelischen Kirchenwesens führten. Über die Visitationen waren Martin Luther und Philipp Melanchthon daran beteiligt. [91]

  Auf dem Reichstag zu Speyer im Februar–April 1529 (Speyer II) spiegelte sich die durch außenpolitische Erfolge gestärkte Position des Kaisers. Sein Bruder Ferdinand von Österreich , der ihn im Reich vertrat, wollte die kirchliche und politische Geschlossenheit des Reichs wiederherstellen und trat schroff antireformatorisch auf. Mittlerweile in einigen Territorien durchgeführte Reformen, die nicht so einfach rückgängig gemacht werden konnten, sollten vorläufig Bestand haben, aber alle weiteren Reformschritte waren verboten. Davon waren Maßnahmen betroffen, die für die innere Konsolidierung der neuen evangelischen Kirchentümer wichtig waren. Die Minderheit, sechs Fürsten [92] und vierzehn Freie Reichsstädte [93] , legte am 19./20. April mündlich und schriftlich Protest ein mit einer Kombination von juristischer Argumentation und Berufung auf ihr im Glauben gebundenes Gewissen. Nach dieser sogenannten Protestation von Speyer ist der Protestantismus benannt; die Protestation zeigt, wie die überregionale konfessionelle Identitätsbildung voranschritt. [86] [94] Die protestantische Minderheit der Reichsstände brauchte eine Rechtstheorie, die ihr gegebenenfalls erlaubte, dem Kaiser Widerstand zu leisten. Dazu wurde das Reich als ständische Aristokratie definiert. Die Reichsstände hatten den Kaiser gewählt und waren berechtigt, einerseits die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen, andererseits ihre konfessionelle Option gegen den Kaiser zu behaupten. [95]

  Schmalkaldischer Bund und lutherische Konfessionalisierung

  Philipp Melanchthon ( Lucas Cranach d. Ä. , 1543)

  „Mit der Präsenz auf dem Reichstag in Speyer beginnt Melanchthons Verwendung als kursächsischer Delegierter“. [96] Denn Luther konnte als Geächteter an den Verhandlungen nicht teilnehmen. Ab dem 2. Mai 1530 war Melanchthon auf dem Augsburger Reichstag und erarbeitete dort die Confessio Augustana . Er stand in Briefkontakt mit Luther, der auf der Veste Coburg , noch auf kursächsischem Territorium, zurückbleiben musste. [97] Melanchthon sah die Zwinglianer mit ihrem symbolischen Abendmahlsverständnis als den Hauptgegner und war deshalb zu einem Zusammenschluss mit der altgläubigen Seite bereit. Ausschüsse suchten vom 16. bis 28. August Kompromisslösungen; Melanchthon hatte so viel politische Macht wie nie mehr in seinem Leben, aber sein Kommunikationsverhalten und seine psychosomatischen Probleme trugen wesentlich zu dem negativen Melanchthonbild der Nachwelt bei. [98] Nach Augsburg wurde Melanchthon als führender Wittenberger Theologe wahrgenommen, was bei ihm zu einer größeren Selbständigkeit gegenüber Luther führte. [99] Er sorgte dafür, dass die von Luther verfassten Schmalkaldischen Artikel auf dem Schmalkaldischen Bundestag 1537 wirkungslos blieben, denn er wusste, dass Luthers Formulierungen in den Artikeln für die Vertreter der oberdeutschen Reichsstädte inakzeptabel waren. Das Glaubensbekenntnis des Bundes war die Confessio Augustana , erweitert um einen Traktat über die Macht und den Primat des Papstes mit einer Abhandlung über die Jurisdiktionsgewalt der Bischöfe, Texte, die Melanchthon im Februar 1537 im Auftrag des Bundes verfasste. [100]

  In den 1530er und 1540er Jahren wuchs das politische Gewicht des Protestantismus im Reich, denn wichtige Territorien schlossen sich der Reformation an:

  • 1534 kehrte der 1519 vertriebene Herzog Ulrich von Württemberg in sein Land zurück und beauftragte Johannes Brenz und Ambrosius Blarer mit der Durchführung der Reformation in Württemberg . [101] Dass Württemberg, ein Flächenstaat, sich der Reformation anschloss, beendete die prekäre Isolation der oberdeutschen Reichsstädte.
  • Der Landtag zu Treptow beschloss am 13. Dezember 1534 die Einführung der Reformation im Herzogtum Pommern . [102]
  • Nachdem Kurfürst Joachim I., ein entschiedener Gegner der Reformation, 1535 verstorben war, wurde Brandenburg unter seinen Söhnen aufgeteilt. Johann führte umgehend die Reformation in der Neumark durch. Sein Bruder, der Kurfürst Joachim II. , wartete ab. Die im Kurfürstentum Brandenburg 1540 in Kraft tretende Kirchenordnung war betont konservativ, wurde aber von Luther und Melanchthon gebilligt. [103]

  Am 18. Februar 1546 starb Martin Luther und hinterließ ein Autoritätsvakuum. Im Sommer 1546 begann der Schmalkaldische Krieg , der mit einer katastrophalen Niederlage der Protestanten in der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) endete. In Kursachsen, dem Kernland der Wittenberger Reformation, herrschte nun Moritz von Sachsen , der einerseits das vom Kaiser diktierte Augsburger Interim nicht annehmen wollte, andererseits aber den Kaiser nicht brüskieren konnte. In die Suche nach einer Kompromisslösung war Melanchthon führend eingebunden. Um Predigt und Abendmahl in den Gemeinden überhaupt fortsetzen zu können, war er bereit, in Äußerlichkeiten ( Adiaphora ) zur altgläubigen Praxis zurückzukehren. [104] Aus diesen Vorarbeiten entstand eine evangelische Kirchenordnung, die Leipziger Artikel , die mit Kurbrandenburg abgestimmt und danach dem 1548/49 tagenden Leipziger Landtag vorgelegt, von diesem allerdings nicht angenommen wurden.

  Im geächteten Magdeburg sammelten sich dagegen die Lutheraner, die zum Widerstand gegen das Interim bereit waren. Diese Gruppe um Matthias Flacius Illyricus vertrat die Position: „Wenn es um das Bekenntnis geht und Anstoß erregt würde, gibt es keine nebensächlichen Äußerlichkeiten ( Nihil est adiaphoron in casu confessionis et scandali ).“ Flacius, ein ehemaliger Melanchthonschüler, war nirgendwo in kirchenpolitischer Verantwortung und musste insofern keine Rücksichten nehmen. [105] Magdeburg wurde zum Zentrum einer lebhaften Publikationstätigkeit. Viele Autoren meinten, in der Endzeit zu leben: Es ging um alles oder nichts, und die Papstkirche wurde als Macht des Bösen angesehen ( Belial , Antichrist ). Nun kam ein Transformationsprozess in Gang; aus der relativ offenen, vielfältigen Wittenberger Reformation wurde das konfessionelle Luthertum . Das geschah mit den Mitteln der damaligen Streitkultur. Die neuere Forschung unterscheidet acht „Streitkreise“, dh Gruppen von Schriften und Gegenschriften zu einem gemeinsamen Thema. Wenn man die Akteure, wie es üblich ist, in zwei „Lager“ einteilt – hier Luthers Erben ( Gnesiolutheraner ), dort Melanchthon und seine Schüler ( Philippisten ) –, so vereinfacht man damit die unübersichtliche Gemengelage. Im Osiandrischen Streit verteidigte sogar Flacius Melanchthons Rechtfertigungslehre, und den Antinomistischen Streit trugen die Gnesiolutheraner weitgehend unter sich aus. [106]

  „Linker Flügel der Reformation“ / Radikale Reformation

  Zum einen gehörten zu diesem linken Flügel die radikalen Reformatoren, für die hier stellvertretend Thomas Müntzer , der große Gegenspieler Martin Luthers, genannt werden soll. Ihre zentralen Anliegen waren die radikale Reform der Kirche und im Falle Thomas Müntzers auch die (biblisch begründete) revolutionäre Umwälzung der politischen und sozialen Verhältnisse. Hier lagen auch die Wurzeln des Deutschen Bauernkriegs 1524–1526. Dabei kam es auch in Thüringen zur Gründung des Ewigen Rates , der die politischen und sozialen Forderungen der Bauern durchsetzen sollte.

  Die Münsteraner Täufer zeichneten sich durch einen enthusiastischen und auch gewaltbereiten Chiliasmus aus, der durch die erlittenen Verfolgungen entfacht worden war. Nachdem die reformatorisch-täuferische Partei 1534 die politische Mehrheit im Münsteraner Rat erlangt hatte, wurde die Stadt unter Bischof Franz von Waldeck mit einem Belagerungsring größtenteils eingekesselt. In Folge radikalisierten sich die Münsteraner Täufer zunehmend, die Entwicklung gipfelte in der Etablierung eines „Königreichs von Münster“ und schließlich der Stürmung der Stadt im Sommer 1535. Ihre Führer sahen sich als die entscheidenden Werkzeuge und Wegebahner eines hereinbrechenden Reiches Gottes.

  Eine vierte Gruppe innerhalb des „linken Flügels der Reformation“ bildeten die Spiritualisten , die von ihren Gegnern als Schwärmer bezeichnet wurden. Sie waren mit der Täuferbewegung eng verwandt und gingen zum Teil aus ihr hervor. Sie vertraten einen stark verinnerlichten Glauben. Ihr Ziel war es nicht in erster Linie, eine sichtbare und verfasste Kirche zu bilden. Sie legten auch auf die äußeren Zeichen bzw. Sakramente wie Abendmahl und Taufe keinen großen Wert. Zu ihren bedeutenden Vertretern gehörten Sebastian Franck und Kaspar Schwenckfeld . Noch heute gibt es Schwenkfeldianer in Nordamerika.

  Eine weitere Gruppe der Radikalen Reformation waren die reformatorischen Antitrinitarier für die stellvertretend Michael Servet genannt werden kann. Auch hier gab es teilweise Überschneidungen mit der Täuferbewegung wie im Falle Adam Pastors und der Polnischen Brüder in Polen-Litauen. In Siebenbürgen besteht bis heute die aus der Reformation hervorgegangene Unitarische Kirche .

  Sowohl die katholischen als auch die lutherischen und reformierten Obrigkeiten verfolgten die genannten Gruppen mit großer Härte – ohne Ansehen ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen und Lehren. In vielen Ländern mussten die Täufer unter Zurücklassung ihrer Habe das Land verlassen, in anderen Fürstentümern wurden sie wegen ihrer Überzeugungen gefangen gesetzt und gefoltert und im Extremfall sogar als Ketzer verbrannt oder ertränkt.

  Zweite Reformation

  Johannes Calvin und die Genfer Reformation

  Johannes Calvin (Anonymer Künstler um 1540, Wallonisch-Niederländische Kirche Hanau)

  Der 1509 im französischen Noyon geborene Johannes Calvin war eine Generation jünger als Luther (* 1483) und Zwingli (* 1484). Er studierte auf Wunsch des Vaters, eines Kirchenjuristen, Jura in Orléans und Bourges . [107] Calvin hatte humanistische Interessen, wozu auch das Studium des Neuen Testaments auf Griechisch gehörte. Nach dem Tod des Vaters 1531 verfolgte Calvin die juristische Laufbahn nicht weiter, sondern zog nach Paris, wo er Griechisch und (wahrscheinlich) Hebräisch studierte und in humanistischen Kreisen verkehrte. [108] Auseinandersetzungen zwischen reformhumanistischen und konservativen Akteuren führten dazu, dass Calvin 1533 vor seiner Verhaftung untertauchen musste und zunächst in Angoulême im Königreich Navarra ein sicheres Quartier fand. [109] Hier konnte er eine Bibliothek zum Studium der Kirchenväter nutzen; es entstanden Vorarbeiten für sein späteres Hauptwerk, die Institutio. Die Protestantenverfolgungen infolge der Plakataffäre führten dazu, dass auch Angoulême nicht mehr sicher war. Calvin floh nach Basel, wo er wahrscheinlich Anfang 1535 eintraf und zunächst im Untergrund lebte. Die Hinrichtungen in Frankreich veranlassten Calvin im August 1535, öffentlich für die Opfer Partei zu ergreifen. Er schrieb einen Brief an den französischen König, in dem er die französischen Protestanten gegen Vorwürfe verteidigte. [110] Im März 1536 erschien in Basel die Erstfassung der Institutio Christianae Religionis im Druck, eine knappe protestantische Dogmatik. Das Werk machte ihren Verfasser bekannt. So kam es, dass Calvin auf der Durchreise in Genf von Guillaume Farel angesprochen wurde. Farel gewann Calvin dafür, an der Durchführung der Reformation in Genf mitzuwirken. Ende 1536 erhielt Calvin vom Genfer Rat die Stelle eines Lektors. Seiner Ausbildung nach Jurist, hielt er fortan biblische Vorträge und leitete bald auch Gottesdienste. [111] Farel und Calvin scheiterten in Genf mit ihrem Anspruch, Gemeindeglieder als Disziplinarmaßnahme vom Abendmahl ausschließen zu dürfen ( Exkommunikation ). Am 23. April 1538 wurden sie aus der Stadt gewiesen.

  Calvin ging nach Straßburg und wurde Pastor der französischen Flüchtlingsgemeinde. Er erhielt eine Professur für Theologie an der Hohen Schule von Straßburg und wurde in dieser Phase theologisch von Martin Bucer , dem Reformator Straßburgs, beeinflusst. [112] 1539 reiste er mit der Straßburger Delegation zum Frankfurter Konvent, um Melanchthon kennenzulernen. Der Genfer Rat lud Calvin ein, zurückzukommen, wozu dieser nur gegen Zusicherungen ( Kirchenordnung , Katechismus , Kirchenzucht ) bereit war. Calvins großes Interesse an Kirchenzucht ist nicht die Forderung nach Askese: „Gott hatte in seiner väterlichen Großzügigkeit den Menschen auch Quellen des Genusses geschenkt; sie zu verschmähen, hieß den Willen des Schöpfers zu missachten. ... Doch eben in Maßen und das hieß: in streng geordneten Bahnen. Was sie verließ, war Exzess und Anstoß.“ [113] Seit seiner Rückkehr nach Genf im September 1541 übte Calvin einen starken Einfluss auf die dortige Bevölkerung aus. Dem Stadtrat gehörte er als Exilfranzose nicht an und erhielt auch erst spät das Bürgerrecht. [114] Aber kraft seiner juristischen Bildung wurde er zum Berater der Stadtregierung. Er formte die Pastorenschaft ( Compagnie des pasteurs ) zu einer Solidargemeinschaft, die jedes seiner Anliegen mittrug. [115] Im Konsistorium stellten die Pastoren die Hälfte der Mitglieder, die andere Hälfte waren Älteste, die von der Stadtregierung gewählt wurden. Die Liste des Fehlverhaltens, die zu einer Anzeige beim Konsistorium führen konnte, ist lang: Katholische Glaubenspraxis, familiäre und Ehekonflikte, Spiel und Tanz, Wirtschaftsvergehen usw. Wenn Ermahnung nicht wirkte, erfolgte der Ausschluss vom Abendmahl, damit auch vom gesellschaftlichen Leben der Stadt. Dagegen gab es keine Appellationsinstanz. Gegen Calvin und die Compagnie des pasteurs formierte sich Widerstand, gerade im Genfer Patriziat. Aber die Opposition fand nie zu einem effektiven Vorgehen. Der starke Zuzug verfolgter Hugenotten veränderte die Bevölkerungsstruktur. Durch Einbürgerungen, die mit dem aktiven Wahlrecht verbunden waren, sicherte sich die calvin-freundliche Ratsfraktion 1555 eine treue Wählerschaft. Spontane Unruhen gaben ihnen das Mittel an die Hand, die Calvin-Kritiker wegen Landesverrat vor Gericht zu stellen. Die Opposition wurde zerschlagen, ihre Führer teils hingerichtet, teils ausgewiesen. Mit dem Geld aus ihren eingezogenen Grundstücken gründete der Stadtrat die Académie de Geneve , in der vor allem angehende Pastoren der französischen Hugenottengemeinden ausgebildet wurden. [116] 1559 stellte Calvin sein Hauptwerk fertig, die mehrfach umgearbeitete Institutio . Ein Schwerpunkt in diesem Werk ist die Christologie; hier entwickelte Calvin unter anderem das Konzept, dass die Gemeinde an den drei Ämtern Christi als Priester, König und Prophet Anteil habe. [117] In der Abendmahlsfrage versuchte Calvin, zwischen Wittenberger Realismus und Zürcher Symbolismus konsensfähige neue Formulierungen zu finden: Der Heilige Geist ist das Band ( vinculum participationis ), das die Gläubigen mit Leib und Blut Christi verbindet und zum mystischen Leib Christi macht. [118] Die doppelte Prädestination ist in Calvins Theologie ein Nebenthema, allerdings eines, an dem Calvin viel lag und woran er trotz Bedenken seiner Anhänger festhielt: In seinem ewigen Ratschluss ( decretum aeternum ) legte Gott bereits vor der Erschaffung der welt fest, ob der einzelne Mensch erwählt oder verworfen sein würde. Die abgemilderte Position, dass Gott vielleicht nur zugelassen habe, dass Menschen verloren gehen, ließ Calvin nicht gelten:

  „Es ist zwar ein furchtbarer Ratschluß (decretum horribile), das gebe ich zu; aber dennoch wird niemand leugnen können, daß Gott, bevor er den Menschen erschuf, zuvor gewußt hat, welchen Ausgang er nehmen würde, und daß er dies eben darum vorauswußte, weil er es in seinem Ratschluß so bestimmt hatte!“

  Johannes Calvin : Institutio Christianae Religionis 3.23.7

  John Knox und die Reformation in Schottland

  Patrick Hamilton studierte 1523 Theologie in St. Andrews und interessierte sich für Schriften Luthers. 1527 reiste er nach Wittenberg und anschließend nach Marburg, wo er ein Werk zur reformatorischen Rechtfertigungslehre verfasste ( Loci communes ). Zurück in Schottland, wurde er vom Erzbischof von St. Andrews wegen Häresie angeklagt und am 29. Februar 1528 als Ketzer verbrannt. [119] König Jakob V. bekämpfte alle protestantischen Bestrebungen, gerade auch nach der englischen Reformation von 1531. John Knox , der Geistlicher der Aufständischen in der Bischofsburg von St. Andrews war, wurde zusammen mit diesen 1547 gefangengenommen und zu Galeerenstrafe verurteilt. Nach seiner Freilassung kam er 1549 nach England und wurde Pastor in Berwick-upon-Tweed , dann in Newcastle-upon-Tyne , schließlich wurde er Hofkaplan; höhere kirchliche Ämter lehnte er ab. Knox machte in der englischen Kirche gerade deshalb Karriere, weil er geweihter Priester war, obwohl das für ihn persönlich unwichtig war. [120]

  Maria I. versuchte nach ihrer Thronbesteigung 1553, den Katholizismus in England als Staatsreligion zu etablieren. Knox floh wie viele andere nach Kontinentaleuropa ( Marianische Exulanten ) und war zeitweise Prediger der englischen Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt am Main. Konflikte in dieser Gemeinde hatten Knox' Ausweisung zur Folge; er kam 1555 nach Genf und erlebte mit, wie dort die calvin-kritische Opposition zerschlagen wurde. Diese politischen Säuberungen und die danach etablierte Ordnung beeindruckten Knox; er bezeichnete sie als „vollkommenste Schule Christi auf Erden seit den Tagen der Apostel.“ [121] Er war Pfarrer der englischen Genfer Flüchtlingsgemeinde und wurde theologisch durch Calvin geprägt. Im Mai 1559 kehrte er nach Schottland zurück und war an der Entmachtung der Regentin Marie de Guise mit Hilfe englischer Truppen beteiligt. Er wurde zum Pfarrer der St Giles' Cathedral in Edinburgh gewählt. Während der instabilen Herrschaft von Maria Stuart gehörte Knox zu den ausgesprochenen Gegnern der Königin und arbeitete am Aufbau einer protestantischen Infrastruktur in Schottland. Mit der Confessio Scotica von 1560 führte das schottische Parlament die Reformation ein; die Bekenntnisschrift trägt die theologische Handschrift Knox'. Ian Hazlett charakterisiert diesen Text als eine ungewöhnliche Mischung von evangelischem Aktivismus und dogmatischer Apologetik. [122] Die Confessio Scotica erklärt Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit ( Tyrannidem opprimere ) zu einem von Gott gebotenen guten Werk. [123]

  Im Juli 1567 wurde der unmündige Thronfolger Jakob VI. gekrönt; John Knox hielt die Predigt.

  Das Book of Discipline , neben der Confessio Scotica und dem liturgischen Werk Book of Common Order eines der Gründungsdokumente der schottischen Kirche, war insgesamt von Calvin geprägt, sah aber Bischöfe (Superintendenten) nach lutherischem Vorbild vor. In dieser Hinsicht war Knox kein konsequenter Presbyterianer . Die schottischen Bischöfe wurden vom Herrscherhaus eingesetzt und hatten oft mehr Macht als das Gremium der Kirchenältesten (Presbyterium). „Ironischerweise sorgten in Schottland … dem Episkopat anhängende Calvinisten 1616 für die kirchliche Annahme der Lehrartikel über die doppelte Prädestination.“ [124]

  Die Dordrechter Synode 1618/19 und die Reformation in den Niederlanden

  Zu Calvins Lebzeiten gab es reformierte Untergrundgemeinden in den Südlichen Niederlanden: erst Tournai , Lille und Valenciennes , später Gent , Brügge und Antwerpen . Sie waren nicht direkt nach Genf orientiert. Über die Londoner (zeitweise: Emdener) Gemeinde von Johannes a Lasco wurden Calvins Abendmahlslehre, Ämterlehre und Kirchenzucht in die Niederlande vermittelt. [125] Aber seit dem Beginn des Unabhängigkeitskrieges gegen Spanien gestanden die Provinzen der Niederlande der reformierten Kirche, deren Mitglieder höchstens ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachten, eine privilegierte Stellung zu: Sie war die einzige öffentliche Kirche (publieke kerk) . Andere Konfessionen und Religionen wurden geduldet. [126] Dieses niederländische Reformiertentum war in sich vielfältig, da z. B. auch Impulse des Erasmus von Rotterdam wirksam waren, andererseits Absolventen der Genfer Akademie einen strikten Calvinismus mitbrachten. [127] Kontroversen in der Prädestinationslehre wurden zwischen Remonstranten und Contraremonstranten auf offener Bühne ausgetragen; es gelang den Staaten von Holland 1614 nicht mehr, über eine von Hugo Grotius ausgearbeitete Kompromisslösung [128] den Frieden in der niederländisch-reformierten Kirche wiederherzustellen. [129] Als der Statthalter Statthalter Moritz von Oranien am 23. Juli 1617 einen Gottesdienst der Contraremonstranten Den Haag besuchte, waren kirchlich-theologische Fragen mit der niederländischen Innenpolitik verquickt, wobei die politische Auseinandersetzung zwischen Moritz von Oranien und dem Landesadvokaten Johan van Oldenbarnevelt ausgetragen wurde. [130] Oldenbarnevelt war so wenig wie Moritz theologisch interessiert, aber indem er die Minderheit der Remonstranten unter seinen Schutz nahm, versuchte er, den staatlichen Einfluss auf die reformierte Kirche zu stärken. [131]

  Eine nationale Synode sollte den langjährigen Konflikt beenden und die reformierte Kirche der Niederlande als einträchtige und wahre Kirche nach außen darstellen. Dass es auf eine Verurteilung der Remonstranten hinauslaufen würde, war schon im Vorfeld klar, da Oldenbarnevelt gestürzt worden war und Contraremonstranten unter den Delegierten klar in der Mehrheit waren. Um Eintracht sichtbar zu zeigen, wurden die Diskussionen daher in nichtöffentliche Gesprächsrunden ausgelagert und so unsichtbar gemacht. [132] Erwartungsgemäß verurteilte die Synode die Lehre der Remonstranten. Die Contraremonstranten bestimmten fortan das Erscheinungsbild der publieke kerk , so dass die Niederlande als calvinistisches Land erschienen. Allerdings gehörten ihr 1519 höchstens ein Drittel der Einwohner an. Die übrige Einwohnerschaft verteilte sich auf zahlreiche Konfessionen und religiöse Minderheiten, die vom Staat toleriert wurden, der Gewissensfreiheit garantierte. [133] Moritz von Oranien hatte als Ausrichter der Synode an außenpolitischem Prestige gewonnen. Den europäischen Reformierten halfen die Lehrregeln von Dordrecht , gegenüber römisch-katholischen und lutherischen Autoren geschlossener aufzutreten. Durch den politischen Zusammenbruch der Kurpfalz im Dreißigjährigen Krieg übernahmen die Niederlande eine führende Position im kontinentaleuropäischen Calvinismus. [134]

  Tridentinischer Katholizismus

  Das Konzil von Trient (1546–1563) versuchte innerhalb der drei Sitzungsperioden, die im 15. Jahrhundert begonnenen Reformen weiter fortzuführen. Die drei Sitzungsperioden stehen jeweils unter anderen Vorzeichen. Eine gesamte Reform der römischen Glaubenslehre hatte zu keiner Zeit zur Debatte gestanden – auch wenn man sicher sagen kann, dass nach dem Konzil die katholische Kirche eine andere geworden war als diejenige, die Luther vorgefunden hatte. Insbesondere die Auswüchse in Klerus und Kurie konnten beseitigt und eine Vereinheitlichung und Reform der römischen Kirche in Europa durchgesetzt werden. In der Folge leitete der von Ignatius von Loyola gegründete Orden der Jesuiten die Gegenreformation ein.

  Die Situation in verschiedenen europäischen Staaten

  Schweiz

  Die Reformation und die katholische Gegenreformation in der Schweiz fanden zeitlich in einem etwas anderen Rahmen statt als in Deutschland. Als Beginn kann das Wirken Ulrich Zwinglis ab 1519 als Leutpriester in Zürich , als Ende der Konfessionalisierung der Zweite Villmergerkrieg 1712 gesehen werden. In Basel trieb währenddessen ab 1522 der enge Vertraute Ulrich Zwinglis, Johannes Oekolampad , die Reformation der Stadt voran. [135] Auch die Reformation selber nahm in der Schweiz einen anderen Verlauf, weil die Alte Eidgenossenschaft eine andere Sozialstruktur aufwies als das Reich . Bis heute unterscheiden sich die aus der Schweizer Reformation hervorgehenden evangelisch- reformierten Kirchen von den aus der Wittenberger Reformation hervorgehenden evangelisch-lutherischen Kirchen . Gemäß dem Charakter der Eidgenossenschaft als Staatenbund ging die Reformation in der Schweiz von verschiedenen Zentren aus und wurde von verschiedenen Reformatoren angeregt. Weltgeschichtlich am bedeutendsten waren die Persönlichkeit und die Lehren von Johannes Calvin , dem Begründer des Calvinismus , der ab 1536 Genf zum „protestantischen Rom“ machte. Bedeutend waren auch Ulrich Zwingli, der ab 1519 in Zürich wirkte, sowie von Heinrich Bullinger , der 1549 mit Calvin durch den Consensus Tigurinus die Einigung der Zwinglianer und Calvinisten in der Abendmahlsfrage erreichte. Während die lutherische Reformation in ihrem unmittelbaren Wirken auf Deutschland und Nordeuropa beschränkt blieb, wirkte die schweizerische Reformation international über die Niederlande , Großbritannien bis in die USA .

  Zwingli und Calvin lehnten konsequent alle Traditionen ab, die nicht in der Bibel begründet sind. Daher haben die reformierten Kirchen nüchterne Gotteshäuser, die höchstens mit Bibelsprüchen dekoriert waren; die Kirchenstruktur ist synodal , presbyterianisch oder kongregationalistisch strukturiert, dh ohne Bischofsamt; Zwingli lehnte zeitweilig sogar Instrumentalmusik in der Kirche ab, obwohl er sehr musikalisch war. Das Abendmahl ist für beide eher eine Gedenkfeier. Zwingli und später auch Calvin formten daher gänzlich neue Liturgien .

  Zürich war ein frühes Zentrum der Täuferbewegung . Von hier aus kam es besonders im ländlichen Raum in mehreren Schweizer Kantonen (Basel, Bern, St. Gallen, Aargau und Appenzell), in Tirol und im Südwesten des Reichs zu Gemeindegründungen. In Zürich, Bern, Schaffhausen, Straßburg, dem Jura und am Oberrhein bestanden Täufergemeinden kontinuierlich bis ins 18. Jahrhundert. Besonders im Berner Gebiet wurden sie systematisch verfolgt, viele hingerichtet. Schweizer Täufer flohen ins Elsass und in die Pfalz, wo sie im späten 17. Jahrhundert toleriert wurden. Als „ Schweizer Brüder “, eine Begriffsprägung von Pilgram Marbeck , wird eine Form des Täufertums bezeichnet, die eine „distinkte kirchliche Identität“ ( Thomas Kaufmann ) kennzeichnete. [136]

  Frankreich

  Der Humanist und Bibelübersetzer Jacques Lefèvre d'Étaples war die zentrale Figur, die weitere Personen um sich scharte, die ab 1519 die Thesen Martin Luthers diskutierten und in der Folge evangelische Glaubensansichten annahmen. König Franz I. tolerierte zunächst reformatorische Bestrebungen in Frankreich, beugte sich aber bald dem katholischen Druck und außenpolitischen Zwängen, so dass es 1523 zu ersten Hinrichtungen von Protestanten kam. Bis 1530 wurden die reformatorischen Aktivitäten weitgehend in den Untergrund gedrängt. Dennoch blieben die evangelischen Gemeinden bestehen. 1533 trat Jean Calvin zum reformierten Bekenntnis über und prägte in der Folgezeit den französischen Protestantismus maßgebend, trotz seines Exils in Genf.

  Die Bartholomäusnacht im Jahr 1572 war der Höhepunkt der antireformatorischen Repressionen in Frankreich mit etwa 10.000 ermordeten Protestanten. Von 1530 bis 1730 verließen etwa 200.000 von insgesamt 730.000 Hugenotten , wie die Reformierten Frankreichs genannt wurden, das Land in Richtung Schweiz, Deutschland, Niederlande, England und Amerika, um ihren evangelischen Glauben weiter frei ausüben zu können. Als oft tüchtige Berufsleute trugen sie wesentlich zum wirtschaftlichen Aufbau der jeweiligen Länder bei, die ihnen Asyl geboten hatten.

  England

  Die Reformation in England wurde vor allem aus politischen Gründen ausgelöst. Allerdings hatten Theologen auch aus eigenen Gründen die Schriften und das Wirken von Martin Luther , Johannes Calvin und Ulrich Zwingli mit Interesse verfolgt, und es kam vielen von ihnen nicht ungelegen, dass sich nun mehr die Gelegenheit bot, bestimmte Prinzipien, die vormals von Rom verboten waren, auch in England anwenden zu dürfen. So hatte es z. B. Versuche gegeben, die Bibel in englischer Sprache zu verbreiten (siehe John Wyclif , William Tyndale ). Diese endeten auch unter Heinrich VIII. mit der Hinrichtung des Übersetzers. Erst unter Edward VI. wurden größere Reformen (z. B. das erste Book of Common Prayer ) eingeführt. Mit seinem Tod wurde England unter Maria Tudor , der „blutigen Maria“, wieder gewaltsam zur römischen Lehre zurückgeführt, aber mit der Nachfolge von Elisabeth I. auf dem Thron wurde die anglikanische Kirche wieder etabliert. Die Bestrebungen Karls I. , Karls II . und Jakobs II. , die katholische Kirche wieder zum Status der Staatskirche zu erheben, scheiterten mit der Glorreichen Revolution (1688). Damit hatte sich die Reformation in England und Schottland endgültig durchgesetzt.

  Skandinavien

  Die Reformation in den skandinavischen Ländern wurde mehrheitlich von den jeweiligen Landesherren verordnet. Bereits 1522 wurde in Husum evangelisch gepredigt. 1526 ließ der dänische Prinz Christian III. in Haderslev als erster Stadt im Herzogtum Schleswig den evangelischen Glauben einführen. Denn der spätere König hatte 1521 am Reichstag zu Worms teilgenommen, wo er von Martin Luther überzeugt worden war. Im Rest seines Reiches wurde die evangelische Lehre bis 1536 durchgesetzt, die ehemaligen Mönche Hans Tausen und Paul Helgesen waren seine wichtigsten Reformatoren. 1537 verließ zwar der letzte katholische Bischof norwegischen Boden, aber die Annahme und Praktizierung des neuen Glaubens in Norwegen und Island , die damals zum dänischen Reich gehörten, dauerten noch viel länger.

  In Schweden unter König Gustav Vasa fand die Reformation schrittweise Eingang von 1523 bis 1544. Der Reichstag von Västerås (1527) bestätigte die Grundentscheidung für die Reformation. Laurentius Andreae und Olaus Petri waren von den wichtigsten Figuren, die die Reformen vertraten und umsetzten. 1550 wurde Mikael Agricola , der bei Luther und Melanchthon in Wittenberg studiert hatte, evangelisch-lutherischer Bischof in Turku und führte das evangelische Bekenntnis im schwedisch beherrschten Finnland ein. In allen Ländern entstanden lutherische Staatskirchen, die andere evangelische Konfessionen ablehnten. [137] [138] [139]

  Polen und Litauen

  Bereits 1525 führte Herzog Albrecht im Herzogtum Preußen als erstem vom Königreich Polen dominierten Territorium überhaupt die Reformation ein.

  Im Polen-Litauen , das Gebiete des heutigen Polen, Westrusslands, der Ukraine, Weißrusslands und des Baltikums umfasste, entstanden einige lutherische und reformierte Gemeinden auf Initiative und mit Unterstützung regionaler Adliger. Diese wurde vom herrschenden Königshaus der Jagiellonen zunehmend toleriert, insbesondere von Sigismund II. August , der von 1548 bis 1572 regierte. 1555 wurde am Reichstag von Piotrków die geistliche Gerichtsbarkeit über die zunehmenden Nichtkatholiken aufgehoben wegen der Szlachta , dem Adel. An der Versammlung waren 70 katholische (55 Laien und 15 Bischöfe), 58 protestantische und 2 orthodoxe Abgeordnete beteiligt. 1559 ließ der König zu, dass Preußen Königlichen Anteils die Confessio Augustana annehmen durfte. 1565 formierte sich als Abspaltung der reformierten Kirche die unitarische Kirche der Polnischen Brüder . 1570 fand unter der Herrschaft von Sigismund II. August, der Consensus von Sandomir statt, wo sich Lutheraner, Calvinisten und Böhmische Brüder verständigten und damit die evangelische Position und Präsenz in Polen-Litauen stärkten. Die Konföderation von Warschau beschloss 1573 ein Toleranzedikt , das (mehrheitlich adeligen) Personen in Polen-Litauen politische Gleichstellung im Reichstag , Bürgerrechte und Religionsfreiheit zusicherte. Ab 1575 führten die Jesuiten im Auftrag der Könige Stephan Báthory und Sigismund III. Wasa die Gegenreformation auf intellektueller Basis durch, wodurch Evangelische besonders die radikalreformatorischen Antitrinitarier (Polnische Brüder) unter Druck gerieten. Einige evangelische Adlige kehrten auch freiwillig zur katholischen Kirche zurück, weil sie die theologischen Differenzen und die darausfolgende Zerstrittenheit unter den Protestanten nicht mehr mittragen konnten. [140]

  Ungarn und Siebenbürgen

  Bereits 1523 kamen Schriften von Luther und Melanchton in die ungarisch-sächsischen Städte Kronstadt , Hermannstadt , Bistritz , Mediasch , Schäßburg und Klausenburg . Als erste Städte führten Kronstadt und Hermannstadt die Reformation 1542 und 1543 ein, weil die Stände einander die Glaubensentscheidung freigestellt hatten. Nach 1550 folgten Klausenburg und Debrecen und deren Umgebungen; der Landtag anerkannte die Confessio Augustana als eigene Konfession. 1556 wurden die ungarischen Lutheraner als Kirche unabhängig und wählten einen eigenen Bischof. 1564 wurde das helvetische Bekenntnis gleichberechtigt anerkannt, nachdem viele Personen einen evangelisch-reformierten Glauben angenommen hatten.

  Während der toleranten Herrschaft Johann Sigismund Zápolya wurden mit dem Edikt von Torda 1568 sowohl die lutherische, reformierte, katholische als auch die unitarische Konfession als gleichberechtigt akzeptiert, letztere erhielten 1571 in Siebenbürgen die gleichen Rechte wie die andern anerkannten Kirchen. Weitere Glaubensbekenntnisse wurden ein Jahr später abgelehnt. Die Bevölkerungsmehrheit war inzwischen evangelisch geworden.[141] 1590 wurde im ostungarischen Dorf Vizsoly , die von einer Gruppe um Gáspár Károlyi ins Ungarische übersetzte Vollbibel von Bálint Mantskont gedruckt. Diese in der Folge sprachbildende und kulturprägende Bibel wurde von evangelischen Adligen finanziert. [142] [143]

  Italien

  Bereits 1518 wurden erste Schriften Martin Luthers ins Italienische übersetzt und danach zuerst unter Mönchen in Norditalien rege diskutiert. Insbesondere im Veneto , im Umland Venedigs , entstanden viele kleine evangelische Gruppierungen auch unter weiteren Gebildeten und Handwerkern. 1532 wurde in Venedig die erste italienische Bibel herausgegeben, und 1543 das weit verbreitete evangelische Traktat Il Beneficio di Cristo von Benedetto Fontanini und Marcantonio Flaminio . Ab 1533 trafen sich einflussreiche Geistliche und Intellektuelle bei reformfreudigen Staatssekretär Juan de Valdés in Neapel . 1535 bis etwa 1550 war der herzogliche Hof in Ferrara wegen Renée de France ein Zwischenhalt und Treffpunkt für evangelische Glaubensflüchtlinge. 1542 starb der aufgeschlossene Kardinal Gasparo Contarini , der die evangelisch Gesinnten beschützt hatte; im gleichen Jahr wurde im Rahmen der Gegenreformation die römische Inquisition gegründet. Viele, die den evangelischen Glauben angenommen hatten, flüchteten oft über Chiavenna in die Schweiz, nach Deutschland, England, Mähren, Polen und Siebenbürgen. [144] Von 1555 unter Papst Paul IV. bis 1588 wurden die übriggebliebenen Protestanten aufgespürt, verfolgt und weitgehend vernichtet. International tätige Textilhändlerfamilien und deren Mitglieder wie die Diodati, so Carlo Diodati und die Turrettini aus Lucca ließen sich in Genf nieder. Nur in einigen italienischen Alpentälern des Piemonts konnten sich kleine Waldenser gemeinden halten, die sich 1532 der Schweizer Reformation Genfs angeschlossen hatten. [145] [146] [147]

  Spanien und Portugal

  Auf die Iberische Halbinsel kamen erste Schriften von Erasmus von Rotterdam und Martin Luther per Schiff in die Hafenstädte. Sie wurden von gebildeten Adligen und Mönchen mit Interesse gelesen. Die Reformation konnte sich aber nicht durchsetzen, weil die Jesuiten und die Spanische Inquisition in der Zeit der Gegenreformation alle reformatorischen Bestrebungen sofort erfolgreich bekämpfen und auslöschen konnten. Erste Anklagen lagen 1524 in Valencia vor. Der reformfreudige Juan de Valdés wich 1531 nach Rom aus. Francisco de Enzinas übersetzte 1543 das Neue Testament ins Spanische. 1557 flüchtete der Mönch Casiodoro de Reina , der dem Hieronymitenorden bei Sevilla angehörte, nach Genf. Er übersetzte die ganze Bibel ins Spanische, die 1569 in Basel gedruckt wurde. Cipriano de Valera überarbeitete sie ab 1582, sie konnte 1602 in Amsterdam als Reina-Valera -Bibel gedruckt werden und erfuhr danach weitere Revisionen und Drucklegungen. 1559 wurden sowohl in Valladolid und in Sevilla mehrere Evangelische zum Tod verurteilt und verbrannt. Man schätzt, dass insgesamt etwa 1.000 Protestanten von der Inquisition aufgespürt und bei 100 die Todesstrafe gefällt und vollstreckt wurde. [148]

  Wirkungsgeschichte

  Für die Geschichte des Christentums bedeutete die Reformation den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung, die über die ab dem 13. Jahrhundert verstärkt formulierte Kritik an der römisch-katholischen Kirche ( Averroismus , Jan Hus , John Wyclif , Wilhelm von Ockham ) und die Bildung zahlreicher „häretischer“ christlicher Glaubensgruppen bis hin zur erneuten Spaltung der Christenheit führten. Die neu entstandenen Konfessionen konnten sich nach langem Ringen schließlich als staatlich gleichberechtigte Kirchen neben der römisch-katholischen etablieren. Da die neuen Konfessionen zu stark waren, um dauerhaft unterdrückt werden zu können, waren, obwohl es zahlreiche Rückschläge und sogar Religionskriege gab, beide Seiten auf Dauer zur religiösen Toleranz gezwungen. Die römisch-katholische Kirche verlor nicht nur in weiten Teilen Europas an Einfluss, sondern insbesondere auch ihr bis dahin beinahe unantastbares Deutungsmonopol für die Auslegung der Bibel . Die Reformation führte durch den Druck, der durch den schnellen Abfall ganzer Regionen vom Katholizismus verursacht wurde, auch auf römisch-katholischer Seite zu Reformen. Daher spricht man hierfür auch von katholischer Reform . Außerdem wurde versucht, eine Rekatholisierung der vom römisch-katholischen Glauben abgefallenen Gebiete zu erreichen, was wiederum eine Seite der Gegenreformation darstellt.

  Zwar wurde die christliche Religion durch die Reformation nicht grundlegend in Frage gestellt, dennoch wurden fundamentale Glaubenssätze und religiöse Praktiken, die jahrhundertelang als unumstößlich galten, von den Reformatoren und ihren Anhängern verworfen (z. B. Marien- und Heiligenverehrung, Wallfahrten und andere „gute Werke“). In protestantischen Territorien wurden flächendeckend alle Klöster enteignet und aufgelöst, die Ordensleute, soweit sie nicht zu protestantischen Predigern wurden, wurden vertrieben oder konnten in ihren aussterbenden Konventen verbleiben. Die Autorität der Kirchen über die Gläubigen wurde zwar zunächst nur teilweise aufgebrochen, dennoch bereitete die Reformation den Weg zum Zeitalter der Aufklärung , in dem das Individuum in seiner persönlichen Freiheit deutlich aufgewertet wurde und in der schließlich selbst atheistische Weltbilder Anerkennung erfuhren. [149]

  Doch die Reformation revolutionierte nicht nur das geistliche Leben, sie setzte auch eine umfassende gesellschaftspolitische Entwicklung in Gang. Vorbereitet durch Luthers prinzipielle Trennung von Geistlichem und Weltlichem ( Zwei-Reiche-Lehre ) löste sich der Staat von der Bevormundung durch die Kirche, um nun seinerseits im Landesherrentum und Absolutismus die Kirche von sich abhängig zu machen. Doch auch dies stellte nur eine Übergangsphase in einer Entwicklung dar, die in vielen Ländern in die Trennung von Kirche und Staat mündete, die die Hugenotten und Täufer als verfolgte Minderheitskirchen schon seit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert praktizierten. Aus dem englischen Täufertum entstanden Anfang des 17. Jahrhunderts die Baptistenkirchen . Stärker noch als die General Baptists waren die Particular Baptists von der Theologie Calvins beeinflusst. Wie die Täufer forderten die Baptisten vehement Glaubensfreiheit ( John Smyth , Thomas Helwys , Roger Williams ua). Als letzte reformatorische Kirche trennten sich Ende des 18. Jahrhunderts die Methodisten von der Kirche von England .

  Durch das Entstehen protestantischer Territorien und Staaten verschoben sich die Machtverhältnisse in Europa und später in den überseeischen Kolonien grundlegend. Die Reformation hatte tiefgreifende Auswirkungen auf alle Gebiete des Lebens: Ehe und Familie, Staat und Gesellschaft, Schule und Hochschule, Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst ((Kirchen-)Musik, Literatur, Malerei). Die Reformatoren wollten, dass jedes Gemeindeglied die Bibel selbst lesen konnte. Deshalb förderten sie das Bildungswesen auf allen Ebenen, von der Volksschule über die Lateinschule bis zur Universität . Dadurch entstand eine für das Erstarken der Geistes- und Naturwissenschaften sowie der Technik günstiges kulturelles Klima. Max Weber ( Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ) vertrat die viel rezipierte These, dass die Betonung von Fleiß, Sparsamkeit, Genügsamkeit, die Erhöhung der Arbeit gleichsam zum Gottesdienst und der Verzicht auf Luxusgüter Geld für Investitionen freigemacht habe, was der kräftigen Entwicklung der Wirtschaft zugutegekommen sei. Er bezog sich hierbei auf den Puritanismus.

  Neue Gottesdienstordnungen

  Verschiedene Reformatoren ( Thomas Müntzer , auch Andreas Bodenstein und später auch Luther ) bemühten sich um die Schaffung von Gottesdienstordnungen in der Landessprache. Diese ersetzten in den protestantischen Gebieten rasch die lateinische Messe . Im Zentrum dieser neuen evangelischen Ordnungen standen Schriftlesung und Predigt ( Wortgottesdienst ). Die deutsche Bibelübersetzung ermöglichte es jedem Gemeindemitglied, die Auslegung des Pfarrers ( Predigt ) mit dem Wort der Bibel zu vergleichen. Luther und Müntzer blieben mit ihren Vorschlägen eng an der inneren Ordnung der Messe, während andere Reformatoren weiterreichende Änderungen durchführten.

  Bekenntnisschriften

  Die Reformationszeit brachte zahlreiche Bekenntnisschriften hervor, die in den Konfessionen einen unterschiedlichen Stellenwert haben. Für die Lutheraner war die Bekenntnisbildung im späten 16. Jahrhundert mit dem Konkordienbuch abgeschlossen.

  In der reformierten Tradition ist Bekenntnisbildung dagegen ein offener Prozess. In einem Bekenntnis formuliert jeweils eine lokale oder nationale Kirche ( coetus particularis ) ihren Glauben in einer konkreten geschichtlichen Situation. [150] Jedes Bekenntnis kann aufgrund besseren Verständnisses der Bibel revidiert werden kann. So heißt es zum Beispiel in der Confessio Helvetica posterior : „Vor allem aber bezeugen wir, daß wir immer völlig bereit sind, unsere Darlegungen im allgemeinen und im besonderen auf Verlangen ausführlicher zu erläutern, und endlich denen, die uns aus dem Worte Gottes eines Besseren belehren, nicht ohne Danksagung nachzugeben und Folge zu leisten im Herrn, dem Lob und Ehre gebührt.“ [151]

  Die Schleitheimer Artikel (1527) entstanden als täuferisches Bekenntnis ungefähr gleichzeitig mit den frühen lutherischen und reformierten Bekenntnisschriften. Der Rakauer Katechismus von 1608 ist eine Bekenntnisschrift des polnischen Unitarismus .

  Sprachprägende Wirkung der Lutherschriften

  Die letzte Fassung der Lutherbibel von 1545, die noch zu Luthers Lebzeiten erschienen ist

  Luthers Sprachform war das Ostmitteldeutsche seiner Heimat, in dem nord- und süddeutsche Dialekte schon teilweise verschmolzen waren, was eine große Verbreitung seiner Schriften ermöglichte. Luthers Sprache ist nach Werner Besch (2014) außerdem eingebunden in die maßgebliche kursächsische Schreibtradition Wittenbergs. [152] Erst durch Luthers theologische Autorität gab seine Bibelübersetzung dem obersächsisch -meißnischen Dialekt den Impuls zum allgemeinsprachlichen Frühneuhochdeutsch in ganz Deutschland, vor allem im niederdeutschen Raum, später auch im Oberdeutschen. „Das Deutsch seiner Bibel ist wohl der wichtigste Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte“, so das Fazit von Besch. [152]

  Mit der Bibelübersetzung , einem Gemeinschaftswerk Luthers, Melanchthons und weiterer Wittenberger Theologen, erzielte der Reformator eine große Breitenwirkung. Die endgültige sprachliche Gestaltung behielt sich Luther vor, so dass die Bezeichnung Lutherbibel zutreffend ist. Es gab vorher schon vierzehn hochdeutsche und vier niederdeutsche Vorlutherische deutsche Bibeln . Die Prinzipien seiner Übersetzungsarbeit hat Luther selbst in seinem Sendbrief vom Dolmetschen von 1530 ausführlich dargestellt und gegen den katholischen Vorwurf der Textverfälschung gerechtfertigt.

  Luther übersetzte nicht wortgetreu, sondern versuchte, biblische Aussagen nach ihrem Sinn (sensus literalis) ins Deutsche zu übertragen. Dabei legte er die Bibel gemäß seiner Auffassung von dem her aus, „was Christum treibet“, und dies hieß für ihn, auszugehen von Gottes Gnade in Christus als Ziel und Mitte der ganzen Schrift. Er begriff das Evangelium „eher als mündliche Botschaft denn als literarischen Text, und von daher erhielt die Übersetzung ihren sprechsprachlichen, hörbezogenen Charakter.“ [153] Seine sprachliche Gestaltung wirkte bis zur Gegenwart stil- und sprachbildend. Im Bereich des Wortschatzes ersann er Ausdrücke wie „Sündenbock“, „Lückenbüßer“, „Lockvogel“ oder „Dachrinne“. Auch metaphorische Redewendungen wie „Perlen vor die Säue werfen“ gehen auf ihn zurück. Neben diesen Neuerungen bewahrte er aber auch historische Formen der Morphologie , die schon weitgehend durch Apokope verschwunden waren, wie das lutherische e in Plural, Präteritum und anderen Wortformen. Für die Rechtschreibung führte seine Übersetzung dazu, dass die Großschreibung der Nomen beibehalten wurde. Luthers Bibel gilt daneben auch dichterisch als große Leistung, da sie bis in den Silbenrhythmus ( Prosodie ) hinein durchdacht ist. [153] Sie ist eine wichtige Basis der Kirchenmusik : viele Kompositionen verwenden Luthers Textfassung für Choräle , Kantaten , Motetten und andere musikalische Formen.

  Rezeption

  Die Reformation als prägendes Ereignis fand ihren Niederschlag in der bildenden Kunst sowie in historischen Romanen. Einzelne Orte und Regionen entwickeln ihren eigenen Stil im Umgang mit der Erinnerung an die Reformation Luthers, und die Erinnerung an diese wird punktuell auch in Freikirchen der Gegenwart wachgehalten. [154]

  Literatur

  Weblinks

  Commons : Reformation – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikisource: Reformation – Quellen und Volltexte
  Wiktionary: Reformation – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Medien

  • War of Thrones - Krieg der Könige, mehrteilige Dokumentationen über die Zeit der Renaissance und der Glaubenskriege ab Staffel 1, Folge 1 bis Staffel 2, Folge 10 von Vanessa Pontet, Christoph Holt und Alain Brunard ( [1] auf zdf.de)
  • Thomas Kaufmann : Revolutionärer Wandel in der Frühzeit der Reformation. Universität Göttingen, an der Universität Konstanz. Studium Generale – Ringvorlesung im Wintersemester 2014/15 11.November 2014 [2]
  • Ute Gebhardt : Luthers Bibelübersetzung - der erste Bestseller der Welt. Der Osten - Entdecke wo du lebst, Erstausstrahlung 17. März 2021, ARD ( [3] auf mdr.de)

  Einzelnachweise

  1. Ulrich Köpf: Reformation . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 7, Mohr-Siebeck, Tübingen 2004, Sp. 145–159., hier Sp. 149.
  2. Volker Leppin: Siebenbürgen: Ein kirchenhistorischer Sonderfall von allgemeiner Bedeutung . In: Volker Leppin, Ulrich A. Wien (Hrsg.): Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa . Frank Steiner, Stuttgart 2005, ISBN 978-3-515-08617-2 , S.   13 .
  3. Wietse de Boer: Reformation(en) und Gegenreformation(en): Umstrittene Begrifflichkeiten der Geschichtsschreibung . In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017) . De Gruyter, Berlin ua 2017, S. 45–61, hier S. 47 und 49.
  4. Ulrich Köpf: Reformation . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 7, Mohr-Siebeck, Tübingen 2004, Sp. 145–159., hier Sp. 145.
  5. Thomas Kaufmann: Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der Reformation . Beck, 4. Auflage München 2017, S. 12.
  6. Wietse de Boer: Reformation(en) und Gegenreformation(en): Umstrittene Begrifflichkeiten der Geschichtsschreibung . In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017) . De Gruyter, Berlin ua 2017, S. 45–61, hier S. 54.
  7. Gottfried Seebaß : Reformation . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 28, de Gruyter, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-015580-X , S. 386–404., hier S. 387.
  8. Gottfried Seebaß : Reformation . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 28, de Gruyter, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-015580-X , S. 386–404., hier S. 388.
  9. Nicole Grochowina: Reformation . De Gruyter, Berlin/Boston 2020, S. 10f.
  10. Richard Rex: Luther unter den Humanisten . In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017) . De Gruyter, Berlin ua 2017, S. 209–227, hier S. 209f.
  11. Olaf Mörke : Die Reformation. Voraussetzungen und Durchsetzung. Oldenbourg, München 2011, ISBN 978-3-486-59987-9 , S. 132 f.
   Andreas Würgler: Medien in der frühen Neuzeit. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2013, ISBN 978-3-486-75521-3 .
   Marcel Nieden: Die Wittenberger Reformation als Medienereignis. 23. April 2012.
  12. Helga Schnabel-Schüle (Hrsg.): Reformation. Historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch. Metzler, Heidelberg 2017, ISBN 978-3-476-02593-7 , S. 298–310.
  13. Andrew Pettegree: Die Marke Luther. Wie ein unbekannter Mönch eine deutsche Kleinstadt zum Zentrum der Druckindustrie und sich selbst zum berühmtesten Mann Europas machte - und die protestantische Reformation lostrat. Insel, Berlin 2016, ISBN 978-3-458-17691-6 , S. 119–129, 155.
  14. Andrew Pettegree, Matthew Hall: The reformation and the book. A reconsideration. In: The Historical Journal. 47, 2004, S. 785–808.
  15. Peter Ukena: Flugschriften und verwandte Medien im Kommunikationsprozeß zwischen Reformation und Frühaufklärung. In: Hans-Joachim Köhler (Hrsg.): Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit: Beiträge zum Tübinger Symposion 1980. (= Spätmittelalter und frühe Neuzeit. 13). Klett-Cotta, Stuttgart 1981, ISBN 3-12-911630-3 , S. 163–170.
  16. Hans-Joachim Köhler: Erste Schritte zu einem Meinungsprofil der frühen Reformationszeit. In: Volker Press, Dieter Stievermann (Hrsg.): Martin Luther: Probleme seiner Zeit. (= Spätmittelalter und frühe Neuzeit. 16). Klett-Cotta, Stuttgart 1986, S. 244–281.
  17. Hans-Joachim Köhler (Hrsg.): Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit. Beiträge zum Tübinger Symposion 1980. Klett-Cotta, Stuttgart 1981, ISBN 3-12-911630-3 .
  18. Christoph Galle: Die Reformation als Sprachereignis. Martin Luther, die Reformation und die Entwicklung einer deutschen Volkssprache. NR. 11, November 2016, abgerufen am 20. Januar 2019 auf literaturkritik.de
  19. Mark U. Edwards : Printing, Propaganda and Martin Luther. University of California Press, Berkeley/ Los Angeles/ Oxford 1994. publishing.cdlib.org auf UC Press E-Books Collection, 1982–2004.
  20. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 4.
  21. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 6.
  22. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 17.
  23. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 21f.
  24. Berndt Hamm: Religiosität im späten Mittelalter. Spannungspole, Neuaufbrüche, Normierungen . Mohr Siebeck, Tübingen 2011, S. 6.
  25. Nicole Grochowina: Reformation . De Gruyter, Berlin/Boston 2020, S. 51, mit Verweis auf Bernd Moeller : Frömmigkeit in Deutschland um 1500 . In: Matthias Pohlig (Hrsg.): Reformation . Steiner, Stuttgart 2014, S. 35–55.
  26. Thomas Lentes: Die Deutung des Scheins. Das symbolische Verhalten im Spätmittelalterbild (1830-1945) . In: Berndt Hamm. Thomas Lentes (Hrsg.): Spätmittelalterliche Frömmigkeit zwischen Ideal und Praxis . Mohr Siebeck, Tübingen 2001, S. 1–23, hier S. 10f. Dabei wurde die positiv bewertete Verinnerlichung je nachdem als lutherisch, als modern oder als germanisch verstanden.
  27. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 13.
  28. Zu diesem Begriff vgl. Hans-Jürgen Goertz: Pfaffenhaß und groß Geschrei. Die reformatorischen Bewegungen in Deutschland 1517–1529 , München 1987.
  29. Nicole Grochowina: Reformation . De Gruyter, Berlin/Boston 2020, S. 54.
  30. Gottfried Seebaß : Reformation . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 28, de Gruyter, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-015580-X , S. 386–404., hier S. 401.
  31. Nicole Grochowina: Reformation . De Gruyter, Berlin/Boston 2020, S. 22.
  32. Gustav Adolf Benrath : Wyclif, John . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 8, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, Sp. 1747–1750.
  33. Martin Brecht : Luther, Martin I. Leben . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 21, de Gruyter, Berlin/New York 1991, ISBN 3-11-012952-3 , S. 514–530., hier S. 515f.
  34. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 84f.
  35. Vgl. aber Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 39, der Luthers rückblickende Beschreibungen seines Klosterlebens als Konvertitenliteratur bezeichnet.
  36. Sehr genau datierte Martin Brecht dieses Ereignis in seiner großen Lutherbiografie: noch nicht im Februar, aber vor dem 28. März 1518. Vgl. Martin Brecht: Martin Luther , Band 1: Sein Weg zur Reformation . Calwer Verlag, Stuttgart 1983, S. 222.
  37. Reinhard Schwarz: Luther, Martin I: Leben und Schriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 558–572., hier Sp. 560.
  38. Martin Brecht : Luther, Martin I. Leben . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 21, de Gruyter, Berlin/New York 1991, ISBN 3-11-012952-3 , S. 514–530., hier S. 516f.
  39. a b c Martin Brecht : Luther, Martin I. Leben . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 21, de Gruyter, Berlin/New York 1991, ISBN 3-11-012952-3 , S. 514–530., hier S. 517.
  40. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 126: „Selbst wenn man die … Belege, dafür, dass in Wittenberg tatsächlich eine akademische Disputation über die Ablassthesen stattgefunden habe, für ausreichend hält, ein solches Ereignis zu postulieren, … verschöbe sich das Bild vom Reformator, der … den Hammer schwingt und dadurch eine neue Epoche einläutet, zu einem geschäftsmäßigen Wirken des Pedells an einem ganz gewöhnlichen Tag im Universitätsleben.“
  41. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 128f.
  42. Thomas Kaufmann: Argumentative Impressionen: Bucers Bericht von der Heidelberger Disputation . In: Ders., Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung . Mohr Siebeck, 2. Auflage Tübingen 2018, S. 334–355, hier S. 354.
  43. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 134.
  44. Robert Kolb : Luthers Appell an Albrecht von Mainz – Sein Brief vom 31. Oktober 1517 . In: Irene Dingel , Hennig P. Jürgens (Hrsg.): Meilensteine der Reformation. Schlüsseldokumente der frühen Wirksamkeit Martin Luthers . Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2014, S. 80–88, hier S. 88.
  45. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 135f.
  46. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 137–140.
  47. Reinhard Schwarz: Luther, Martin I: Leben und Schriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 558–572., hier Sp. 561.
  48. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 143.
  49. Armin Kohnle : Die Leipziger Disputation und ihre Bedeutung für die Reformation . In: Markus Hein , Armin Kohnle (Hrsg.): Die Leipziger Disputation 1519: 1. Leipziger Arbeitsgespräch zur Reformation . Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2011, S. 9–24, hier S. 13f.
  50. Thomas Kaufmann: Jan Hus und die reformatorische Bewegung . In: Ders., Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung . Mohr Siebeck, 2. Auflage Tübingen 2018, S. 30–67, hier S. 38–40.
  51. Franz Xaver Bischof: Papst und Allgemeines Konzil: Die Argumentation Ecks . In: Franz Xaver Bischof, Harry Oelke (Hrsg.): Luther und Eck: Opponenten der Reformationsgeschichte im Vergleich . Allitera, München 2017, S. 91–106, hier S. 99: „Eck ging, wie er sich rühmte und Luther auch eingestand, als Sieger in der Disputation vom Platz, während der Wittenberger Professor und sein Umfeld die mediale Öffentlichkeit - und die geschichtliche Rezeption - beherrschten.“
  52. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 154.
  53. Reinhard Schwarz: Luther, Martin I: Leben und Schriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 558–572., hier Sp. 562.
  54. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 158.
  55. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 159.
  56. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 162.
  57. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 165.
  58. Martin Brecht : Luther, Martin I. Leben . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 21, de Gruyter, Berlin/New York 1991, ISBN 3-11-012952-3 , S. 514–530., hier S. 519. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 169.
  59. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 171.
  60. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 173.
  61. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 175.
  62. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 177.
  63. Reinhard Schwarz: Luther, Martin I: Leben und Schriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 558–572., hier Sp. 563.
  64. a b Reinhard Schwarz: Luther, Martin I: Leben und Schriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 558–572., hier Sp. 564.
  65. Martin Brecht: Martin Luther , Band 2: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521–1532 . Calwer Verlag, Stuttgart 1986, S. 32.
  66. Heinz Schilling : Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie. München 2012.
  67. Ulrich Bubenheimer : Karlstadt, Andreas Rudolff Bodenstein von (1486–1541) . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 17, de Gruyter, Berlin/New York 1988, ISBN 3-11-011506-9 , S. 649–657., hier S. 650.
  68. Heinz Scheible: Melanchthon, Vermittler der Reformation . Beck, München 2016, S. 77 und 83.
  69. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 197.
  70. Heinz Scheible: Melanchthon, Vermittler der Reformation . Beck, München 2016, S. 85f.
  71. Ulrich Bubenheimer : Karlstadt, Andreas Rudolff Bodenstein von (1486–1541) . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 17, de Gruyter, Berlin/New York 1988, ISBN 3-11-011506-9 , S. 649–657., hier S. 651.
  72. Volker Leppin: Martin Luther . Von Zabern, 3. Auflage Mainz 2017, S. 204.
  73. Thomas Kaufmann: Reformatoren . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998, S. 53f.
  74. Emidio Campi : Zwingli, Ulrich . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 8, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, Sp. 1945–1955., hier Sp. 1946.
  75. Volker Leppin : Zwingli, Ulrich . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 36, de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017842-7 , S. 793–809., zur Forschungsdiskussion S. 795: Nachdem die ältere Forschung eine starke Prägung Zwinglis durch Luther annahm, betonten Arthur Rich und Gottfried W. Locher die Eigenständigkeit der reformatorischen Entwicklung Zwinglis; Wilhelm H. Neuser und vor allem Martin Brecht sehen Zwingli dagegen als Schüler Luthers.
  76. Gottfried W. Locher: Zwingli und die schweizerische Reformation . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982, S. 20.
  77. Bernd Moeller: Zwinglis Disputationen: Studien zur Kirchengründung in den Städten der frühen Reformation . Vandenhoeck & Ruprecht, 2. Auflage 2011, S. 18f.
  78. a b Thomas Kaufmann: Reformatoren . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998, S. 55.
  79. Gottfried W. Locher: Zwingli und die schweizerische Reformation . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982, S. 27.
  80. Emidio Campi : Zwingli, Ulrich . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 8, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, Sp. 1945–1955., hier Sp. 1946.
  81. Thomas Kaufmann: Die Täufer. Von der radikalen Reformation zu den Baptisten . Beck, München 2019, S. 26f.
  82. Thomas Kaufmann: Die Täufer. Von der radikalen Reformation zu den Baptisten . Beck, München 2019, S. 31.
  83. Hans-Jürgen Goertz: Täufer . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 8, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, Sp. 92–96., hier Sp. 93.
  84. Thomas Kaufmann: Die Täufer. Von der radikalen Reformation zu den Baptisten . Beck, München 2019, S. 32f.
  85. Bernd Möller: Luther und die Städte. In: Gemeinsame Kommission der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Gerda Henkel Stiftung (Hrsg.): Aus der Lutherforschung. Drei Vorträge (= Gerda Henkel Vorlesungen ). Westdeutscher Verlag, Opladen 1983, S. 9–26; Berndt Hamm: Bürgertum und Glaube. Konturen der städtischen Reformation. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, S. 91–103; Bernd Möller: Luther und die deutsche Stadtkultur. In: Johannes Schilling (Hrsg.): Luther-Rezeption. Kirchenhistorische Aufsätze zur Reformationsgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, 57–72; Vera Isaiasz, Matthias Pohlig : Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen: Perspektiven der Forschungsrichtung „Stadt und Religion“. In: Vera Isaiasz, Ute Lotz-Heumann, Matthias Pohlig (Hrsg.): Stadt und Religion in der frühen Neuzeit: Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen. Campus, Frankfurt am Main / New York 2007 S. 15–20.
  86. a b Hellmut Zschoch: Protestation von Speyer . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 1743–1744.
  87. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 37.
  88. Wolfgang Neugebauer : Preußen . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 1634–1638., hier Sp. 1634.
  89. Andreas Gößner: Nürnberg . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 435–436.
  90. Johannes Schilling : Hessen . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 3, Mohr-Siebeck, Tübingen 2000, Sp. 1707–1710., hier Sp. 1708.
  91. Andreas Gößner: Johann der Beständige . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 4, Mohr-Siebeck, Tübingen 2001, Sp. 512–513.
  92. Kurfürst Johann der Beständige von Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach, Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt.
  93. Heilbronn, Isny, Kempten, Konstanz, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Nürnberg, Reutlingen, St. Gallen, Straßburg, Ulm, Weißenburg, Windsheim.
  94. Paolo Ricca: Die Reformation und der Protestantismus . In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017) . De Gruyter, Berlin ua 2017, S. 25–44, hier S. 25f.
  95. Heinrich Lutz: Reformation und Gegenreformation (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 10). Oldenbourg, 5. Auflage München 2002, S. 3f.
  96. Andreas Gößner: Reichspolitik und Religionsgespräche. In: Günter Frank (Hrsg.): Philipp Melanchthon: Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Berlin / Boston 2017, S. 97–108, hier S. 98.
  97. Christine Mundhenk: Leben. In: Günter Frank (Hrsg.): Philipp Melanchthon: Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Berlin / Boston 2017, S. 25–42, hier S. 33f.
  98. Andreas Gößner: Reichspolitik und Religionsgespräche. In: Günter Frank (Hrsg.): Philipp Melanchthon: Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Berlin / Boston 2017, S. 97–108, hier S. 99.
  99. Martin Greschat: Melanchthons Verhältnis zu Luther. In: Günter Frank (Hrsg.): Philipp Melanchthon: Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Berlin / Boston 2017, S. 43–60, hier S. 53.
  100. Heinz Scheible: Melanchthon, Philipp (1497–1560) . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 22, de Gruyter, Berlin/New York 1992, ISBN 3-11-013463-2 , S. 371–410., hier S. 378.
  101. Hermann Ehmer: Württemberg . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 8, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005, Sp. 1740–1743., hier Sp. 1741.
  102. Volker Gummelt : Pommern . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 1485–1487., hier Sp. 1485.
  103. Gerlinde Strohmaier-Wiederanders : Brandenburg II. Land . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 1, Mohr-Siebeck, Tübingen 1998, Sp. 1728–1732., hier Sp. 1729.
  104. Heinz Scheible: Melanchthon, Philipp (1497–1560) . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 22, de Gruyter, Berlin/New York 1992, ISBN 3-11-013463-2 , S. 371–410., hier S. 382.
  105. Martin H. Jung: Philipp Melanchthon und seine Zeit. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, S. 112.
  106. Irene Dingel: Historische Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Reaktionen auf das Augsburger Interim: Der Interimistische Streit (1548–1549) . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, S. 3–34, besonders S. 8–13.
  107. Peter Opitz: Leben und Werk Johannes Calvins . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 18–21.
  108. Peter Opitz: Leben und Werk Johannes Calvins . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 23.
  109. Peter Opitz: Leben und Werk Johannes Calvins . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 29.
  110. Wilhelm H. Neuser : Frankreich und Basel . In: Herman J. Selderhuis (Hrsg.): Calvin Handbuch . Mohr Siebeck, Tübingen 2008, S. 24–30, hier S. 28f.
  111. Peter Opitz: Leben und Werk Johannes Calvins . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 45.
  112. Philip Benedict: Calvin und die Umgestaltung Genfs . In: Martin Ernst Hirzel, Martin Sallmann (Hrsg.): 1509 – Johannes Calvin – 2009: Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft . TVZ, Zürich 2008, S. 13ff., hier S. 16.
  113. Volker Reinhardt: Die unmögliche Mission. Calvin und Genf 1541–1564 . In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 56 (2009), S. 141. ( online )
  114. Volker Reinhardt: Die unmögliche Mission. Calvin und Genf 1541–1564 . In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 56 (2009), S. 138: „Die politische Klasse hätte ihn somit von einem Tag auf den anderen ausweisen können, wenn ihr der Sinn danach gestanden hätte. Als Folge dieses, heute würde man sagen, Permis-A-Status, hat er selbstverständlich auch kein Amt bekleidet, geschweige denn politische Macht ausgeübt.“ ( online )
  115. Volker Reinhardt: Die unmögliche Mission. Calvin und Genf 1541–1564 . In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 56 (2009), S. 142.
  116. Karin Maag: Calvin und die Studenten . In: Herman J. Selderhuis (Hrsg.): Calvin Handbuch . Mohr Siebeck, Tübingen 2008, S. 164–170. Volker Reinhardt: Die Tyrannei der Tugend. Calvin und die Reformation in Genf . München 2009, S. 196f.
  117. Matthias Freudenberg: Calvins Einfluss auf die Entwicklung des reformierten Kirchenverständnisses . In: Marco Hofheinz, Wolfgang Lienemann, Martin Sallmann (Hrsg.): Calvins Erbe: Beiträge zur Wirkungsgeschichte Johannes Calvins . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, S. 19–44, hier S. 24f. Rezipiert unter anderem im Zweiten Vatikanischen Konzil ( Lumen gentium 10–12. 31; Apostolicam actuositatem 10), vgl. Wolfgang Thönissen: Katholische Calvinforschung: Stand und Aufgaben . In: Verkündigung und Forschung 57/1 (2012), S. 80–88.
  118. Wim Janse: Sakramente . In: Herman J. Selderhuis (Hrsg.): Calvin Handbuch . Mohr Siebeck, Tübingen 2008, S. 338–349, hier S. 345f.
  119. Euan Cameron: Hamilton, Patrick . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 3, Mohr-Siebeck, Tübingen 2000, Sp. 1402–1403.
  120. Jane Dawson: John Knox . Yale University Press, New Haven/London 2016, S. 19.
  121. James K. Cameron: Knox, John (ca. 1514–1572) . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 19, de Gruyter, Berlin/New York 1990, ISBN 3-11-012355-X , S. 281–287., hier S. 282.
  122. W. Ian P. Hazlett: The Scots Confession 1560: Context, Complexion and Critique . In: Archiv für Reformationsgeschichte 78 (1987), S. 287–320, hier S. 295.
  123. W. Ian P. Hazlett: The Scots Confession 1560: Context, Complexion and Critique . In: Archiv für Reformationsgeschichte 78 (1987), S. 287–320, hier S. 318.
  124. W. Ian P. Hazlett: Calvin und die Britischen Inseln . In: Herman J. Selderhuis (Hrsg.): Calvin Handbuch . Mohr Siebeck, Tübingen 2008, S. 118–126, hier S. 125.
  125. Frank van der Pol: Calvin und die Niederlande . In: Herman J. Selderhuis (Hrsg.): Calvin Handbuch. Mohr Siebeck, Tübingen 2008, S. 87–96, besonders S. 88.
  126. Andreas Pietsch: Die junge Republik und ihre Konfession. Wahrheits- und Interessenkonflikte auf der Synode von Dordrecht (1618/19) , Berlin / Boston 2015, S. 254f.
  127. Georg Plasger : Niederlande . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 297–303., hier Sp. 300.
  128. Resolvtie vande doorluchtige moghende heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt , Den Haag 1614.
  129. Andreas Pietsch: Die junge Republik und ihre Konfession. Wahrheits- und Interessenkonflikte auf der Synode von Dordrecht (1618/19) . De Gruyter, Berlin / Boston 2015, S. 263.
  130. Andreas Pietsch: Die junge Republik und ihre Konfession. Wahrheits- und Interessenkonflikte auf der Synode von Dordrecht (1618/19) , Berlin / Boston 2015, S. 264.
  131. Christine Kooi: The Synod of Dordrecht after Four Hundred Years . In: Archiv für Reformationsgeschichte 111/1 (2020), S. 289–300, hier S. 291.
  132. Andreas Pietsch: Die junge Republik und ihre Konfession. Wahrheits- und Interessenkonflikte auf der Synode von Dordrecht (1618/19 ). De Gruyter, Berlin / Boston 2015, S. 253.
  133. Christine Kooi: The Synod of Dordrecht after Four Hundred Years . In: Archiv für Reformationsgeschichte 111/1 (2020), S. 289–300, hier SS 293f.
  134. Thomas Kaufmann : Dordrechter Synode . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 2, Mohr-Siebeck, Tübingen 1999, Sp. 946–947., hier Sp. 947.
  135. Historisches Lexikon der Schweiz : Oekolampad, Johannes. Abgerufen am 26. Februar 2021 .
  136. Thomas Kaufmann: Die Täufer. Von den radikalen Reformatoren zu den Baptisten . Beck, München 2019, S. 70–72, Zitat S. 70.
  137. Ein Datum für alle: Späte Reformation in Skandinavien. In: Mitteldeutsche Zeitung. 4. November 2014.
  138. Simo Heininen, Otfried Czaika: Wittenberger Einflüsse auf die Reformation in Skandinavien. Website ieg-ego.eu, 13. Juni 2012.
  139. Der Protestantismus in Skandinavien und im Baltikum. Musée Virtuel du Protestantisme.
  140. Lorenz Hein: Italienische Protestanten und ihr Einfluß auf die Reformation in Polen während der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens 1570. Brill, Leiden 1974, ISBN 90-04-03893-0 , S. 13–21.
  141. Ulrich Andreas Wien: Siebenbürgen - Pionierregion der Religionsfreiheit: Luther, Honterus und die Wirkungen der Reformation . Schiller Verlag, Hermannstadt/ Bonn 2017, ISBN 978-3-946954-05-7 , S.   9–16 .
  142. Pál Ács: Studium und Übersetzung der Bibel in Ungarn zur Zeit der Reformation (1540–1640). In: Alberto Melloni: Martin Luther: Christ Zwischen Reformen und Moderne (1517–2017). Walter de Gruyter, 2017, ISBN 978-3-11-049825-7 (PDF)
  143. András Szabó: Die Bibel von Vizsoly. In: Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Walter de Gruyter, 2013, ISBN 978-3-05-009343-7 , S. 372–376.
  144. Lorenz Hein: Italienische Protestanten und ihr Einfluß auf die Reformation in Polen während der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens 1570. Brill, Leiden 1974, ISBN 90-04-03893-0 .
  145. Corinna Mühlstedt: Reformation in Italien. In Feindesland. Gibt es eine Hölle, so steht Rom drauf! Martin Luther formulierte ein hartes Urteil über das Zentrum der katholischen Kirche. Seine Gedanken breiteten sich schnell in Italien aus. Die Inquisition machte dem ein Ende. 1588 galt die evangelische Bewegung als „erloschen“ . Deutschlandfunk, 27. Dezember 2017.
  146. Andrea Spalinger: Luthers vergessene Vorläufer. Die 1175 gegründete Waldenser-Bewegung wurde über Hunderte von Jahren fast ausgerottet. Sie zählt in Italien noch 30'000 Mitglieder. Über 500'000 Italiener vertrauen ihr jedoch ihre Kirchensteuer an. In: Neue Zürcher Zeitung. Zürich, 29. August 2017.
  147. Manfred E. Welti: Kleine Geschichte der italienischen Reformation (= Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. Band 193). Mohn, Gütersloh 1985, ISBN 3-579-01663-6 . ( Digitalisat in der Google-Buchsuche).
  148. Christian Modehn: Reformation in Spanien - Casiodoro de Reina - Einfach nur Protestant sein. Religionsphilosophischer Salon, 4, Januar 2017.
  149. Dass die Reformation den Säkularismus heraufgeführt habe, war bis etwa zum Zweiten Vatikanum ein Hauptargument der katholischen Kontroversgeschichtsschreibung, vgl. Paolo Ricca: Die Reformation und der Protestantismus . In: Alberto Melloni (Hrsg.): Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017) . De Gruyter, Berlin ua 2017, S. 25–44, hier S. 31f.
  150. Christian Peters: Bekenntnisschriften . In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 1, Mohr-Siebeck, Tübingen 1998, Sp. 1270–1276., hier Sp. 1273.
  151. Hier zitiert nach: Reformierte Bekenntnisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart , hrsg. von Georg Plasger und Matthias Freudenberg, Göttingen 2005, S. 191.
  152. a b Werner Besch : Luther und die deutsche Sprache: 500 Jahre deutsche Sprachgeschichte im Lichte der neueren Forschung. Erich Schmidt, Berlin 2014, ISBN 978-3-503-15522-4 .
  153. a b Martin Brecht: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 1521–1532. Stuttgart 1986, S. 57.
  154. Zur Rezeption in Kultur, in bestimmten Regionen (z. B. Linz, Oberkärnten) und in Freikirchen siehe Martina Fuchs, Astrid Schweighofer (Bearb.): Reformationszeit und Protestantismus im österreichischen Gedächtnis (= Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 132/133, 2016/2017), Leipzig 2019.
  155. http://d-nb.info/1012600653 , abgerufen am 24. April 2021