Land

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Frontispice van de Leviathan door Thomas Hobbes , een basiswerk over de theorie van de moderne staat

Staat ( coll. Of niet technisch ook land ) [1] is een dubbelzinnige term voor verschillende sociale en politieke wetenschappen . In de ruimste zin beschrijft het een politieke orde waarin een bepaalde groep, organisatie of instelling - volgens sommigen bij de uitoefening van (politieke) macht - een bevoorrechte positie heeft ; in de mening van anderen, zowel in termen van individuele als sociale ontwikkeling .

Dubbelzinnigheid in het concept van de staat

Doorslaggevende componenten van de huidige juridische interpretatie van termen zijn:

 • een soort politieke vereniging van een grotere groep mensen, de
 • in een min of meer gesloten ruimte
 • leeft onder een min of meer uniforme vorm van - vastgestelde, afgedwongen of besliste - machtsuitoefening.

Deze drie hoofdcriteria zijn in het moderne internationale recht naar voren gekomen sinds Georg Jellinek (1851-1911) (→ drie-elemententheorie ).

Deze zeer algemene definitie is te wijten aan het feit dat de term staat vanuit wetenschappelijk, maar ook ideologisch oogpunt een andere inhoud heeft . Er zijn in wezen vier toestandsconcepten die kunnen worden onderscheiden:

 1. Het juridische en internationale juridische concept van de staat beschrijft de staat als "het lichaam van een sedentair volk begiftigd met oorspronkelijke heersende macht" (Jellinek). Vaak is deze klassieke "drie-elementenleer", volgens welke een staat een gemeenschappelijk staatsgebied omvat, dat meestal wordt begrensd door territoriale soevereiniteit , [2] een geassocieerd staatsvolk en de uitoefening van macht over hen, [3] rond de behoefte voor een rechtsstaat van die gemeenschap.
 2. Volgens de sociologische definitie van Max Weber is de staat de gemeenschap die “binnen een bepaald gebied […] het monopolie van legitiem fysiek geweld voor zichzelf opeist (met succes)”, d.w.z. een “heerschappij van mensen over mensen” gebaseerd op legitimiteit . [4] Deze definitie van de staat als een regelinstrument wordt anders geïnterpreteerd:
  1. vanuit liberaal oogpunt als een noodzakelijk, zij het beperkt instrument om de individuele vrijheid te beschermen;
  2. vanuit marxistisch oogpunt (ook) als instrument dat (in de burgerlijke staat) dient als bovenbouw voor de belangen van de heersende klasse (en dat na de revolutie de weg zou moeten effenen naar het socialisme );
  3. Vanuit anarchistisch oogpunt, gecentraliseerde uitoefening van geweld als een instrument van de bevoorrechte, heersende klasse in hun handen voor de uitbuiting van de massa's ( belastingen , verplichte loonarbeid) en de onderdrukking van elk individu ( externe bepaling in plaats van vrije zelf- vaststelling bij consensus).
 3. Volgens een gangbare politicologische definitie is de staat het systeem van openbare instellingen die de zaken van een gemeenschap regelen. In het bijzonder omvat de staat een politieke autoriteit die verantwoordelijk is voor het scheppen en handhaven van recht en openbare orde in de samenleving en deze ook kan afdwingen via een bestuur, het staatsapparaat (→ primaat van de politiek ). Voor de traditionele definitie van de staat worden in de politieke wetenschappen ook de elementen staatsgebied, staatsvolk, burgerschap en staatsgezag (of politieke macht of heerschappij ) gebruikt. Er zijn echter ook bepalingen van de staat die afwijken van traditionele en gevestigde politiek-logische definities.
 4. Volgens de morele opvatting van de staat ( Aristoteles , Rousseau , Hegel ) is het de verwezenlijking van de morele doelen van het individu en van de samenleving: laat het “Gods manier van leven in de wereld zijn, dat de staat zijn grond is. is het geweld dat zich manifesteert zoals het besef van de rede "en voor het individu de" hoogste plicht [...] om lid van de staat te zijn "(Hegel). [5]

Door de duidelijk verschillende termen is het niet gelukt zich tot een algemeen toepasbare definitie te ontwikkelen. [6]

Staat en samenleving

Waar mensen samenwonen, komen hun belangen vaak met elkaar in conflict. In grotere gemeenschappen ontstaat dan "in de structuur van conflicterende groepen van belangen en machten [...] de behoefte aan een regulerende autoriteit die bepaalde sociale krachten confronteert met superieure beslissingsmacht". Zo'n "staats"-autoriteit moet niet alleen een vreedzaam samenleven garanderen door middel van een formele kanalisering en ordening van de bevrediging van belangen, maar ook zorgen voor een eerlijk evenwicht tussen de tegenstrijdige behoeften. [7]

concept geschiedenis

Het Duitse woord "Staat" is ontleend aan het Latijnse status ("Stand, Zustand, stellung"). Het Italiaanse lo stato , dat hieruit voortkwam, verscheen in de Renaissance en verwees naar de min of meer stabiele staatsvorm van een monarchie of republiek . Voor Niccolò Machiavelli (1469-1527) waren alle menselijke machten die macht hebben over mensen de staat . De status regalis betekende de positie, macht en invloed van de koning of prins die aan de macht kwam, en later ook van zijn volgelingen, het hof . De Franse vertaling état zou dan ook te maken kunnen hebben met de economische begroting van de centrale mogendheid, en later ook met de juridische en politieke eenheid van alle burgers (van de sociale orde tot het maatschappelijk middenveld ) van een nationaal territorium.

Sinds de moderne staat in Europa is ontstaan ​​uit de burgeroorlogen van de vroegmoderne tijd , is het onbetwist zijn kenmerk dat het samenleven in een staatsgemeenschap onderworpen is aan een centrale regelgevende macht en ook op een goed georganiseerde manier moet worden gegarandeerd, zodat de mensen erin leven in vrede en veiligheid samen. Dat leerden Jean Bodin en Thomas Hobbes in het bijzonder. [8e]

Pas rond de eeuwwisseling van de 19e eeuw kreeg de staat zijn moderne betekenis. De persoonlijke heerschappij van de vorst, zijn absolute soevereiniteit , werd een functionele "bouwsteen van het politieke systeem" door de geschriften van Locke en Montesquieu . [9] Alleen met deze scheiding van heerschappij van de persoon van de vorst zou de staat kunnen worden gezien als een abstracte instelling, als een "subject van actie met zijn eigen wil" [10] .

De staat heeft in recentere tijden zijn huidige belang als externe, steeds krachtiger organisatorische context van de gemeenschap bereikt; Vanuit constitutioneel oogpunt bestaat deze specifieke vorm van machtsorganisatie pas sinds de moderne Europese tijd . [11] Veel historici van de 19e eeuw zagen de (nationale) staat als een vast punt in hun geschiedschrijving ; Jacob Burckhardt (1818-1897) zag de staat als een van de essentiële krachten naast religie en cultuur die de menselijke geschiedenis bepalen.

Het woord geschiedenis is dan ook een uitdrukking van de historische verandering in politieke regionale overheden , zodat het de vraag is of het moderne staatsconcept toepasbaar is op oudere vormen van bestuur . Dit wordt deels bevestigend beantwoord; [12] Anderen willen de term staat alleen gebruiken voor politieke gemeenschappen van de moderne tijd [13] en noemen oudere entiteiten bij hun oorspronkelijke namen, zoals polis ("stadstaat"), civitas ("burgerschap"), res publica ("openbare zaak"), Regime ("koninklijke heerschappij"), regnum ("koninkrijk") of imperium ("domein").

Verschijning

Tienduizenden jaren lang leefden mensen in samenlevingen zonder formele politieke instellingen of gevestigde autoriteit. Het was pas ongeveer 6000 jaar geleden, met het aanbreken van de beschaving , dat de eerste samenlevingen met formele structuren vorm kregen. Ideeën voor hiërarchie, leiderschap en gehoorzaamheid begonnen regionaal de overhand te krijgen. Er zijn verschillende historische theorieën over dit prehistorische ontstaan ​​van de eerste uniform samengestelde politieke gemeenschappen. Aanvankelijk waren deze hiërarchische samenlevingen relatief zeldzaam en beperkt tot het huidige West-Azië en later ook tot Zuid-Azië (dwz het Nabije en Midden-Oosten ); de meeste mensen bleven in gesegmenteerde tribale samenlevingen leven. Geleidelijk aan namen hiërarchische samenlevingen toe in omvang en invloed, waarbij ze soms omliggende segmentale samenlevingen veroverden en onderwierpen, meestal in de vorm van slavernij. Deels onafhankelijk, deels als reactie op externe druk, ontwikkelden ook andere tribale samenlevingen hiërarchieën in sociale en politieke organisatie. Tot de Europese expansie en kolonisatie bleef een groot deel van de mensen in verschillende delen van de wereld echter in wezen niet-gouvernementeel, in sommige regio's tot de 19e eeuw. Het staatsmodel van politieke organisatie omvat pas sinds de 20e eeuw de hele aarde.

De eerste staten werden gevormd in het vierde millennium voor Christus. Staatsgemeenschappen als wettelijk georganiseerde machtsstructuren en effecten zijn in de loop van de geschiedenis geleidelijk ontstaan.

Incorporatie in tegenstelling tot fusie

Omdat er tegenwoordig bijna geen staatloos gebied meer is voor een nieuwe vestiging , ontstaan ​​op drie manieren nieuwe staten:

 • Door afscheiding (afscheiding tegen de wil van de vorige staat) of (minnelijk) ontslag van een deel van de staat uit de voormalige staatsvereniging,
 • tot dismembration , dat wil zeggen het uiteenvallen van een vorige toestand en zijn verscheiden, nieuwe toestanden ontstaan.
 • Omgekeerd kunnen twee of meer staten door een fusie fuseren tot een nieuwe (bv. wanneer het federale grondgebied wordt gereorganiseerd ); vaak is het echter om zich aan te sluiten bij een bestaande federatie en uiteindelijk om het betrokken gebied op te nemen in de openbare en constitutionele orde van de Inkorporanten: [14] [15] De Duitse hereniging leidde niet tot de oprichting van nieuwe staten, maar de nieuwe Lander werd in de voortgaande Bondsrepubliek ingelijfd , dat een verenigd Duitsland wordt genoemd .

Staatsnamen

De meeste staten hebben twee namen , een protocolnaam en een geografische naam of korte naam. [16] [17]

Met de officiële volledige vorm (officiële naam, protocolnaam) wordt een staat een rechtspersoon genoemd . Indien de officiële volledige vorm meerdere keren in een tekst wordt geciteerd, kan de verkorte vorm worden gebruikt met de opmerking "in de volgende [verkorte vorm]" nadat de volledige vorm voor het eerst in de verdere tekst is gebruikt. [18]

De officiële korte vorm ( geografische naam ) beschrijft een staat als een geografische of economische eenheid: z. B. arbeidsmigranten in Duitsland , export naar Oostenrijk etc.

Sommige staten hebben slechts één naam voor volledige en korte vorm: z. B. Democratische Republiek Congo, Dominicaanse Republiek, Verenigde Arabische Emiraten, Centraal-Afrikaanse Republiek, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Ierland, Jamaica, Japan, Canada, Maleisië, Mongolië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Salomonseilanden, St. Lucia, St Vincent en de Grenadines, Tuvalu, Hongarije, Roemenië, Turkmenistan, Oekraïne.

Staat symbolen

Regeringsvormen

In de moderne politicologie wordt onderscheid gemaakt tussen regeringsvormen , bestuursvormen en regeringssystemen ; een onderscheid dat in de oudheid nog ongebruikelijk was. In de oudheid werden regeringsvormen en vormen van heerschappij als synoniemen gebruikt. De bekendste indeling komt van Aristoteles en verdeelt de zes vormen van heerschappij in goede en slechte vormen van heerschappij: de goede vormen zijn monarchie , aristocratie en politiek , de gedegenereerde vormen zijn tirannie , oligarchie en democratie . Cicero accepteerde alleen de drie positieve vormen van heerschappij (monarchie, aristocratie, democratie) als res publica (Cicero beschouwt democratie als een van de goede vormen van heerschappij).

Sinds de 20e eeuw worden regeringsvormen en regeringsvormen in de politicologie afzonderlijk gezien en moeten ze niet met elkaar verward worden. Er zijn twee basisvormen van bestuur te onderscheiden: monarchie en republiek. De staatsvorm geeft de constitutionele structuur van een staat aan - dat wil zeggen de de jure staat. Hoe de staat precies wordt bestuurd, hangt echter af van de respectieve staatsvorm (de facto staat). Veel monarchieën worden democratisch bestuurd, terwijl in een republiek de heerschappij niet per se van het volk hoeft te komen. Om de politieke orde van een staat te kunnen karakteriseren, zijn beide termen nodig.

De overheersende bestuursvorm in de Europese Unie en Noord-Amerika wordt gekenmerkt door parlementarisme en representatieve democratie (→ staatsmodel ).

sociologie

Ferdinand Tönnies wijst de staat in gemeenschap en samenleving toe aan de 'samenleving' in de politieke sfeer. [19] Max Weber volgt dit door "staat" in zijn sociologie van overheersing te definiëren als een menselijke gemeenschap waarvan het administratief personeel met succes het monopolie van legitieme fysieke dwang ( d.w.z. het machtsmonopolie van de staat ) claimt voor de implementatie van de regelgeving binnen een bepaald gebied . [20] Volgens Weber wordt de moderne staat gekenmerkt door territorialiteit , het geweldsmonopolie, gespecialiseerde ambtenaren en bureaucratische heerschappij. Volgens de bewering heeft deze vorm van politiek bestuur zich uiterlijk sinds het koloniale tijdperk wereldwijd verspreid. [21]

Als systeem gebruikt Niklas Luhmann de term 'staat' alleen tussen aanhalingstekens. [22] Luhmann definieert de term als een semantisch apparaat: de staat is geen politiek systeem , maar de organisatie van een politiek systeem voor de zelfbeschrijving van dit politieke systeem. [23]

Voor de afbakening (of congruentie) van de termen “Staat” en “ Samenleving ” zie Staat en Maatschappij .

Economie

Als staat wordt in de economie van elke soeverein opererende zakelijke entiteit , zoals een regering , een administratie en gedeeltelijk een instelling sui generis genoemd . De staat wordt gezien als de som van alle verplichte verenigingen . Het overheidsoptreden in economische zin omvat dus de activiteiten van alle politieke niveaus (dwz gemeentelijke, regionale en federale instellingen).

De staat wordt gezien als een economisch actief subject in termen van zijn rol en belang voor een economie . De economie ziet de staat als het centrale orgaan van het economisch beleid . Het wordt verondersteld de functionaliteit van het economische systeem te waarborgen door middel van regelgevingsbeleid , structuurbeleid en procesbeleid .

In de nationale rekeningen is de staat een onderdeel van de conjunctuurcyclus . Hij bereikt door middel van monetaire transacties in marktprocessen één:

Fiscaal beleid bepaalt hoeveel geld er binnenkomt en op welke posities wordt uitgegeven; Hun beslissingen hebben onder meer invloed op de begroting , de staatsschuld en de economische groei . De opvatting van de staat als een economische entiteit heeft alleen betrekking op instellingen die direct of indirect door een overheid worden gecontroleerd. Dienovereenkomstig worden onafhankelijke centrale banken niet meegerekend. De afbakening tussen de staat en het bedrijfsleven is onduidelijk; in het algemeen worden bijvoorbeeld staatsbedrijven die winst willen maken tot het bedrijfsleven gerekend. Als het niet de bedoeling is om winst te maken, wordt meestal een operationele activiteit toegewezen aan de overheidssector.

internationaal recht

Kenmerken van staten

Klassiek internationaal recht erkent drie kenmerken van de staat:

Een staat wordt geacht te zijn vergaan wanneer een van deze elementen waaruit hij bestaat ophoudt te bestaan.

In deelstaten gelden deze kenmerken ook voor hun deelstaten, die echter alleen onderworpen zijn aan het staatsrecht , dwz staten in overeenstemming met het nationale rechtsstelsel en dus niet gelden als staten in de zin van internationaal recht . Voorbeelden van dit type staat zijn de staten van de Bondsrepubliek Duitsland of de Republiek Oostenrijk , de kantons van Zwitserland of de staten van de VS.

De zogenaamde drie-elemententheorie werd ondersteund door de staat - ontwikkeld en internationaal recht, George Jellinek. Het wordt nu algemeen erkend. Als aan de drie criteria is voldaan, is een staat aanwezig in de zin van internationaal recht en dus een subject van internationaal recht .

De Conventie van Montevideo noemt het vermogen om relaties aan te gaan met andere staten als aanvullend criterium. Deze opvatting heeft zich echter niet kunnen verankeren in het internationaal recht. De reikwijdte van dit criterium is eigenlijk beperkt tot een deelaspect van het staatsgezag, namelijk het vermogen om onafhankelijk en juridisch onafhankelijk te handelen in overeenstemming met het internationaal recht. Deze externe soevereiniteit is een eigenschap van de staatsmacht, maar geen extra, vierde staatskenmerk. Deze beperking tot slechts drie elementen zou het mogelijk moeten maken om een ​​zo breed mogelijk scala van regelvormen in reële staten in de definitie op te nemen.

Erkenning van staten

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de kwaliteit van de staat en de erkenning van staten. Volgens de heersende opvatting in leer en staatspraktijk heeft een dergelijke erkenning een zuiver declaratoire werking, dat wil zeggen dat het eigendom van de erkende staat niet constitutief is om een ​​staat te zijn. De erkenning heeft echter een puur feitelijk sterk indicatief effect, waardoor het bestaan ​​van een staat naar internationaal recht kan worden afgeleid, waarbij de nadruk ligt op de subjectiviteit van het internationaal recht en niet alleen op “statehood”. Volgens de constitutieve doctrine is erkenning door derde landen een bestanddeel van de staat.

Op zijn beurt moet een onderscheid worden gemaakt tussen de erkenning van staten en de erkenning van regeringen . Dit betekent de vaststelling dat een bepaald regime de juridische eigenaar is van het staatsgezag van een staat . Aangezien de erkenning van een regering conceptueel reeds de erkenning van de respectieve staat veronderstelt, heeft ze alleen een zelfstandige betekenis als formele erkenning wordt geweigerd. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen van een niet (democratisch) gelegitimeerde regering die de macht overneemt - wat ook de oorzaak kan zijn van een zogenaamd gestabiliseerd de facto regime , dat wil zeggen "regerende verenigingen die zich gedurende lange tijd op een bepaald gebied doen gelden". en dat effectief doen met uitsluiting van andere machten domineren' [25] - bijvoorbeeld als gevolg van een militaire staatsgreep .

Gesteld kan worden dat politieke criteria een steeds grotere rol spelen bij de erkenning van staten. Dit bleek met name uit de erkenning van de Republiek Kosovo . Ook kan worden geconstateerd dat staten internationaal pas in toenemende mate worden erkend als zij zich houden aan elementaire normen die voortvloeien uit het internationaal recht. Daar hoort bijvoorbeeld een democratische grondwet bij. Soortgelijke opmerkingen kunnen ook gemaakt worden met betrekking tot de erkenning van overheden. [26]

Bernd Loudwin schreef in 1983, verwijzend naar twee bronnen: "Net als de Tobar-doctrine , die niet werd geaccepteerd, was de Estrada-doctrine [opmerking: vanaf 1930] in wezen beperkt tot een historisch-politieke rol." [27]

Casusgeschiedenis van wereldwijde erkenning

Er zijn in totaal 194 volledig erkende (door de VN of VN-leden) soevereine staten, zie de lijst van staten in de wereld en de ISO 3166-norm . Dit omvat de 193 lidstaten van de Verenigde Naties en Vaticaanstad . De Algemene Vergadering van de VN kent de status van waarnemer toe aan de Heilige Stoel (niet de staat Vaticaanstad) [28] en de staat Palestina .

Andere staten worden niet erkend door de Verenigde Naties, maar door enkele van de wereldwijd erkende staten (→ lijst van gebieden die niet door de Verenigde Naties als onafhankelijke staten worden erkend ):

Staatsopvolging

Staatsopvolging is de overname van de rechten en plichten van de ene staat door een andere staat. De vraag van statenopvolging, wanneer en in hoeverre nieuwe staten de rechtsposities van hun voorgangerstaten innemen, rijst alleen als een staat niet de internationale juridische identiteit van zijn voorgangerstaat voortzet, maar in plaats daarvan een nieuw onderwerp van internationaal recht vertegenwoordigt . Een identiteit met de respectievelijke voorgangerstaat is eigenlijk geen voorgangerstaat, maar dezelfde staat. Veranderingen in de regering of de grondwet van een staat onderbreken de continuïteit van de staat niet. Pas als de staat ten onder gaat, vervallen ook de rechten en plichten van de staat.

De mate waarin een opvolgerstaat de rechten en plichten van de voorganger onder het internationaal recht op zich neemt, wordt meestal uitdrukkelijk contractueel overeengekomen of wordt geïmpliceerd .

Dit juridische complex kreeg speciale aandacht tijdens de ontbinding van de Sovjet-Unie en het uiteenvallen van Joegoslavië . Staatsopvolging is grotendeels geregeld volgens het internationaal gewoonterecht. Overeenkomstige internationale verdragen werden gesloten met het Verdrag van Wenen inzake de erfopvolging van staten in verdragen van 23 augustus 1978 [32] en het Verdrag van Wenen inzake de erfopvolging van staten in activa, archieven en schulden van 8 april 1983 [33] , maar de eerste is van weinig praktisch belang vanwege het kleine aantal verdragsluitende staten en de laatste is nog niet in werking getreden vanwege het ontbreken van een voldoende aantal ratificaties .

Voorbeeld Duitsland uit 1945

Volgens de huidige opvatting is de Bondsrepubliek Duitsland onderworpen aan het Duitse Rijk dat in 1945 werd verslagen (zie juridische situatie in Duitsland na 1945 ). [34] Als gevolg hiervan blijft de verbintenis tot de internationale wettelijke verplichtingen die Duitsland tot 1945 is aangegaan, voortduren en hoeft niet te worden vernieuwd.

Voorbeeld van de Russische Federatie uit 1991

Als onderwerp van internationaal recht is de Russische Federatie (Rossijskaja Federazija) niet de rechtsopvolger van de Sovjet-Unie , maar haar “voortzettingsstaat”; Op 8 december 1991 ondertekenden de republieken Oekraïne en Wit-Rusland, die inmiddels onafhankelijk waren verklaard van de Sovjet-Unie, evenals Rusland een "Overeenkomst over de oprichting van hetGemenebest van Onafhankelijke Staten " (GOS; Russisch: Sodruschestvo Nesawissimych Gossudarstw ) te Brest . Het is waar dat in de preambule van de oprichtingsovereenkomst van het GOS staat dat "de USSR als onderwerp van internationaal recht en als geopolitieke realiteit haar bestaan ​​heeft beëindigd", [35] maar na de ontbinding van de Unie is de "draad van de Russische Federatie" communicatie met de buitenwereld verlopen". [36] De Russische SFSR had - in tegenstelling tot de andere voormalige Sovjetrepublieken - eerder geen onafhankelijkheidsverklaring afgelegd . [37]

Op de GOS-conferentie in de toenmalige Kazachse hoofdstad Alma-Ata werd in een verklaring van elf opvolgerstaten verklaard (er zijn inmiddels acht andere staten in de gemeenschap opgenomen als "stichtend lid" via het protocol) dat "met de oprichting van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten [ …] De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken beëindigde haar bestaan ​​”. Op 22 december 1991 werd een akkoord bereikt met de Sovjet-president Michail Gorbatsjov om de Sovjetstaat, die nu een torso is geworden, definitief te ontbinden. Nu hadden alle republieken van de Unie, behalve de RSFSR, zich in het kader van de putsch van augustus 1991 al expliciet onafhankelijk verklaard van de centrale staat . De nieuw opgerichte Russische Federatie nam de rechten en plichten uit hoofde van het internationaal recht jegens de rest van de wereld over. In de "circulaire nota" van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken van 13 januari 1992, die aan alle diplomatieke missies in Moskou werd gestuurd, werd vermeld dat de Russische Federatie van haar kant alle rechten en plichten zou overnemen die voortvloeien uit de verdragen gesloten door de Sovjet regering. („[…] Die Russische Föderation setzt die Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus den von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschlossenen Verträge fort. Demzufolge wird die Regierung der Russischen Föderation anstelle der Regierung der UdSSR die Funktion des Verwahrers für die entsprechenden mehrseitigen Verträge wahrnehmen. […]“ [38] )

Russland ist somit das auf föderativer Basis neuorganisierte Völkerrechtssubjekt und als Staat identisch mit der damaligen RSFSR. Diese neue Basis war folgerichtig nach dem Ende der Sowjetunion Gegenstand von Verhandlungen zwischen Moskau und den einzelnen Republiken. [39] Der Schritt erfolgte einseitig und ohne Rücksprache mit den anderen Staaten der GUS. So wurde dann auf dem GUS-Treffen am 20. März 1992 in Kiew per Beschluss klargestellt, „dass alle Teilnehmerstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Rechtsnachfolger in Rechten und Pflichten der ehemaligen UdSSR sind“. [38] Der Eintritt der übrigen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken z. B. in das Vermögen der UdSSR musste jeweils gesondert geregelt werden, in der Regel durch Vertrag mit der Russischen Föderation und betroffenen Drittstaaten.

Kritik der staatlichen Funktion

Die meisten politischen Theorien neigen dazu, den Staat als eine neutrale Stelle von Gesellschaft und Wirtschaft getrennt zu sehen.

Anarchismus

IWW -Plakat „Pyramid of the Capitalist System“ (1911), depicting an anti-capitalist perspective on statist/capitalist social structures .

Der Anarchismus ist eine politische Philosophie , welche den Staat als unmoralisch , unnötig und schädlich erachtet und stattdessen eine staaten- und klassenlose Gesellschaft oder Anarchie fordert.

Anarchisten glauben, dass der Staat von Natur aus ein Instrument der Herrschaft und Unterdrückung darstellt, dabei ist es logisch betrachtet völlig egal, wer die Kontrolle über einen Staat ausübt. In der Tat sind die Linien, welche die Regierung und den Privathandel trennen, so verschwommen, als könnten sie genauso gut nicht vorhanden sein. Anarchisten weisen darauf hin, dass der Staat über das Monopol auf die rechtliche Anwendung von Gewalt verfügt und somit den Menschen ihre natürlichen Rechte stets hinfort nehmen kann. Sie sind der Meinung, dass die revolutionäre Eroberung der Staatsmacht nicht ein politisches Ziel sein darf. Dagegen sind Anarchisten überzeugt davon, dass der Staatsapparat komplett zerlegt werden sollte und soziale Beziehungen auf eine andere Weise geschaffen werden müssen, welche nicht die Staatsmacht zur Grundlage haben darf. Modelle für eine weltweite Bewegung in Richtung echter staatenloser, dh klassenloser anarchistischer Basis-Demokratie, Genossenschaftswirtschaft und die allmähliche Auflösung der bürokratischen Nationalstaaten samt all seiner hierarchischen Institutionen existieren. Organisation begründet auf Räte, Versammlungen und Volksmilizen, das Eigentum des Regimes (des Staates) geht bei einer solchen staatenlosen Organisationsform allen Orts in den Besitz der arbeiterselbstverwalteten Genossenschaften über, wie ein Beispiel in Rojava, dem kurdischen Siedlungsgebiet in Syrien , zeigt.

Innerhalb eines Staates, welcher immer mehr oder weniger zentralisiert ist und somit immer eine hierarchische Klassengesellschaften darstellt (das liegt im Wesen des Kapitalismus und ist inhärenter Bestandteil des Wirtschaftssystems), kann es logischerweise keinerlei klassenlose Gesellschaften geben. Denn allein Geld schafft bereits Ungleichheiten. Folglich kann es somit innerhalb eines Staates niemals eine klassenlose Gesellschaft geben, geschweige denn möglich sein. Daher wollen Anarchisten Staaten abschaffen und im Idealfall auch das Geld durch die Solidarwirtschaft ersetzen, um egalitäre, dh klassenlose Gesellschaften der vollständigen Autonomie und einer möglichst großen Autarkie wiederherzustellen. Alle Aufgaben, die diese autonomen Gemeinschaften, Städte, Dörfer und Gemeinden nicht selbst erledigen können und die bisher vom Staat erledigt wurden, wie z. B. Umweltschutz, Raumfahrt, Verteidigung usw., sollen nach dem kropotkinschen Modell der „Vereinten Föderation“ von ebendieser Föderation erledigt werden. Ihr dürfen die freien Gemeinden, ohne dazu gezwungen oder genötigt zu werden, beitreten, was den Staat in all seinen Funktionen, die Privilegien Einzelner zu bewahren, ersetzen und komplett überflüssig machen soll. Dass dieses System eine höhere Form der Ordnung darstellt und auch in der Realität sogar besser funktionierte als in der bloßen Theorie Kropotkins, bewies Katalonien während der spanischen Revolution in den 1930er Jahren und beweisen derzeit die Kurden in Rojava. So gut wie alles, was der Staat heute erledigt, könne eben auch durch eine klassenlose Föderation (= staatenlose Organisationsform) vollständig ersetzt werden, und zwar ohne hierarchische, zentralisierte oder gar monopolisierte Strukturen der herrschenden Minoritäten; so könne eine soziale Organisationsform ebenso in freier Vereinbarung der basisdemokratischen Gruppen, welche sich zur Föderation zusammenschließen, vollständig erledigt werden. [40] [41] [42]

„Wenn das Volk zu den Herren seines eigenen Schicksals wird… und die Hände auf die Reichtümer legen wird, die es selbst erstellt hat, und die ihnen von rechts wegen gehören – werden sie dann wirklich damit beginnen, diesen Blutsauger, den Staat wieder herzustellen? Oder werden sie nicht eher versuchen, sich vom Einfachen zum Komplexen zu organisieren, nach gegenseitigem Einvernehmen und auf eine klassenlose Gesellschaft begründend, sich ständig verändernder Bedürfnisse des jeweiligen Ortes einzugehen, um den Besitz dieser Reichtümer für sich selbst zu sichern, um diese sich sowohl gegenseitig das Leben zu garantieren als auch anderen und stattdessen damit anfangen zu produzieren, was für das Leben notwendig befunden wird?“ [43]

Verschiedene christliche Anarchisten wie Jacques Ellul haben darauf hingewiesen, dass mit dem Tier in der Offenbarung des Johannes Staat und politische Macht gemeint seien. [44] [45] Offenbarung des Johannes 13: Das erste Tier kommt aus dem Meer … 7 … und ward ihm gegeben alle Gewalt und Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. (Daniel 7.21) (Offenbarung 11.7) 8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, von Anfang der Welt. 15 … und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. Politische Macht kann kaum ausdrücklicher beschrieben werden, denn es ist diese Kraft, die Behörde, die militärische Gewalt kontrolliert, und die Anbetung (dh absoluten Gehorsam) erzwingt.

Marxismus

Karl Marx und Friedrich Engels stimmten darin überein, dass es das kommunistische Ziel sei, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, in der der Staat „ verdorren “ und durch eine „Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen“ ersetzt werden müsse. [46] [47] Es gibt keine „marxistische Theorie des Staates“, sondern einzelne Marxisten entwickelten verschiedene theoretische Ansätze.[48] [49] [50]

Marx' frühe Schriften porträtierten den Staat als „parasitär“, auf den Überbau der Wirtschaft gebaute und die Arbeit gegen das öffentliche Interesse einsetzende Institution. Er schrieb auch, dass der Staat Klassenverhältnisse widerspiegele. Der Staat reguliere und unterdrücke Klassenkämpfe und fungiere als ein Werkzeug, mit dem die herrschende Klasse politische Macht ausübe. [51]

Für marxistische Theoretiker ist die Rolle des modernen bürgerlichen, mithin nicht-sozialistischen Staates durch seine Funktion in der kapitalistischen Weltordnung bestimmt. Ralph Miliband argumentiert, dass die herrschende Klasse den Staat als gesellschaftliche Institution aufgrund der zwischenmenschlichen Beziehungen und Interessenverflechtungen zwischen Staatsbeamten und wirtschaftlichen Eliten instrumentalisiert und dominiert. Für Miliband wird der Staat von einer Elite, die aus dem gleichen Hintergrund wie die kapitalistische Klasse kommt, beherrscht. Staatsbeamte teilen daher die gleichen Interessen wie Kapitalbesitzer und sind immer mit ihnen verknüpft durch eine breite Palette von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen.

Gramscis Theorien des Staates betonen, dass der Staat nur eine der Institutionen in der Gesellschaft sei, welche die Hegemonie der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten helfen, und dass die Staatsmacht durch die ideologische Herrschaft der Institutionen der Zivilgesellschaft, wie Kirchen, Schulen und Massenmedien, verstärkt herbeigeführt wird. [52]

Siehe auch

Literatur

 • Daron Acemoğlu , James A. Robinson: Warum Nationen scheitern . Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut. S. Fischer, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-10-000546-5 (Übersetzung: Bernd Rullkötter, Originaltitel: Why Nations Fail ).
 • Louis Althusser : Ideologie und ideologische Staatsapparate. (Neuausgabe) VSA, Hamburg 2010.
 • Arthur Benz : Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse. Oldenbourg, München 2001, ISBN 3-486-23636-9 .
 • Gotthard Breit, Peter Massing (Hrsg.): Der Staat. Ideengeschichtliche Grundlagen, Wandel der Aufgaben, Stellung des Bürgers. Eine Einführung. Wochenschau, Schwalbach 2003, ISBN 3-89974-072-6 .
 • Stefan Breuer : Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien. Rowohlt, Reinbek 1998, ISBN 3-499-55593-X .
 • Stefan Breuer: Der charismatische Staat. Ursprünge und Frühformen staatlicher Herrschaft. WBG, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-534-26459-9 .
 • Pierre Clastres : La Société contre l'État. Minuit, 1974; dt. Staatsfeinde: Studien zur politischen Anthropologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976 (zur Entstehung des Staates).
 • James R. Crawford : The Creation of States in International Law. 2. Auflage, Oxford University Press, Oxford 2006, ISBN 0-19-826002-4 .
 • Petra Dobner : Bald Phoenix – bald Asche. Ambivalenzen des Staates. Wagenbach, Berlin 2009, ISBN 978-3-8031-2623-8 .
 • SE Finer: The History of Government from the Earliest Times. 3 Bände. Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-820802-2 .
 • Ernst Forsthoff : Der Staat der Industriegesellschaft. 2. Auflage. Beck, München 1971.
 • Michael Gal: Der Staat in historischer Sicht. Zum Problem der Staatlichkeit in der Frühen Neuzeit. In: Der Staat . Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentliches Recht. Band 54, 2015, Heft 2, S. 241–266 ( online ).
 • Michael Gal: Staaten, Reiche, Dependanten. Grundlegung einer Theorie der Politate. In: ders.: Internationale Politikgeschichte. Konzeption – Grundlagen – Aspekte. Norderstedt 2019, ISBN 978-3-7528-2338-7 , S. 239–291.
 • Heide Gerstenberger: Die subjektlose Gewalt. Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Westfälisches Dampfboot, Münster 1990.
 • Helmut Kuhn : Der Staat. Eine philosophische Darstellung. Kösel, München 1967.
 • Ernst Meyer : Einführung in die antike Staatskunde. 6. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992.
 • Axel Montenbruck : Zivilisation. Eine Rechtsanthropologie. Staat und Mensch, Gewalt und Recht, Kultur und Natur. 2. Auflage 2010, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin ( PDF ).
 • Robert Chr. van Ooyen: Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie. Berlin 2003.
 • Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck, München 2002, ISBN 3-406-45310-4 .
 • Murray N. Rothbard: The Anatomy of the State ( PDF ; 124 kB).
 • Bernd Marquardt: Universalgeschichte des Staates. Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat der Industriegesellschaft. Lit Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-643-90004-3 .
 • Klaus Schlichte : Der Staat in der Weltgesellschaft. Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Campus, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-593-37881-7 .
 • Carl Schmitt : Der Begriff des Politischen. 7. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 2002, ISBN 3-428-08725-9 .
 • Gunnar Folke Schuppert : Verflochtene Staatlichkeit. Globalisierung als Governance-Geschichte. Campus, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-593-50180-2 .
 • Stefan Talmon : Kollektive Nichtanerkennung illegaler Staaten. Grundlagen und Rechtsfolgen einer international koordinierten Sanktion, dargestellt am Beispiel der Türkischen Republik Nord-Zypern. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-16-147981-5 .
 • Hans-Peter Waldrich : Der Staat. Das deutsche Staatsdenken seit dem 18. Jahrhundert. Olzog, München 1973, ISBN 3-7892-7063-6 .
 • Weltbank (Hrsg.): Weltentwicklungsbericht 1997. Der Staat in einer sich ändernden Welt. Washington, DC 1997, ISBN 0-8213-3772-6 .
 • Der blaue Reiter (Zeitschrift) . Themenheft: Mythos Staat. Nr. 7, 1997, ISBN 978-3-9804005-6-5 .
 • Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 17., neubearbeitete Auflage. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71296-8 .

Weblinks

Wiktionary: Staat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Staat – Zitate

Anmerkungen

 1. Nach Georg Jellinek , Allgemeine Staatslehre , 3. Auflage 1921, Neudruck 1959, S. 131 legt die Bezeichnung als Land „den Schwerpunkt des Staates in dessen territoriales Element […]. Obwohl für große und kleine Staaten anwendbar, fehlt diesem Terminus die volle Bestimmtheit und Abgrenzung, weil er einerseits Stadtstaaten nicht mitumfaßt und anderseits auch nichtstaatliche Bildungen, Landschaften und Provinzen, mit ihm bezeichnet wurden.“
 2. Siehe hierzu im Einzelnen Martin Kment , Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln (= Jus Publicum , Bd. 194), Mohr Siebeck, Tübingen 2010, § 3 B.III, S. 77 ff. ; vgl. auch Theodor Schweisfurth , Völkerrecht , Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-8252-8339-9 (UTB), Kap. 9 § 1, S. 278–295 ( 278 f. ) und § 3.II Rn. 111–113 .
 3. Vgl. Josef Isensee , Staat und Verfassung. In: Josef Isensee/ Paul Kirchhof (Hrsg.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland , Bd. I, Heidelberg 1987, § 13 Rn. 30.
 4. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, 5. Auflage, Tübingen 1980, S. 822 ( online ).
 5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Grundlagen der Philosophie des Rechts , S. 399 u. 403.
 6. Vgl. Alfred Katz: Staatsrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht. 18. Auflage, CF Müller/Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg/München 2010, § 3 Rn. 21, 22 . Vgl. ebenso Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1, S. 33 ff. ( 35 ).
 7. Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, § 27.
 8. Reinhold Zippelius: Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, §§ 9 III 1, 17 II; Rechtsphilosophie , 6. Auflage 2011, § 28 I.
 9. Wolfgang Reinhard : Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 122.
 10. Reinhart Koselleck , zitiert nach Manfred G. Schmidt : Wörterbuch zur Politik (= Kröners Taschenausgabe , Bd. 404). Kröner, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-40401-X , Eintrag „Staat“.
 11. Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären: Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg , 1. Auflage, VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1.1, S. 36 mwN ; s. hierzu insb. Josef Isensee , Paul Mikat , Martin Honecker, Ernst Chr. Suttner, Staat , in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft , Bd. 5, 7. Auflage, Freiburg i. Br., Basel, Wien 1995, Sp. 133 ff.
 12. Vgl. die Literatur zum Lemma „ Staatsentstehung
 13. Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 16.
 14. Oliver Dörr, Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession (Schriften zum Völkerrecht; Bd. 120), Duncker & Humblot, Berlin 1995, S. 42 f. mwN
 15. Zu den zwei Alternativen bei der Vereinigung zweier Staaten siehe Andreas Zimmermann , Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation (= Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Bd. 141), Springer, Berlin/Heidelberg/New York 2000, Kap. 3.IV.1, S. 114 f. ; zur Dismembration s. S. 67 sowie Kap. 1.CI, 303 ff.
 16. Verzeichnis der Länder, Gebiete und Währungen
 17. der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland
 18. Zu verwendende Länderbezeichnungen und Kürzel
 19. 1887, Buch 3, § 29; im Kontrast dazu ist bei Tönnies der politischen Sphäre der „Gemeinschaft“ etwa die Polis zuzuordnen.
 20. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft , Kap. 1, § 17 .
 21. Vgl. Schlichte 2005.
 22. Niklas Luhmann : Macht , 1975, ISBN 3-8252-2377-9 .
 23. Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. 2000, ISBN 3-518-58290-9 .
 24. Grenzfall eines Staates ohne Staatsgebiet ist der Souveräne Malteserorden (umstritten).
 25. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , Kap. 1 § 7.II Rn. 119 .
 26. Frithjof Ehm: Demokratie und die Anerkennung von Staaten und Regierungen. In: Archiv des Völkerrechts , Bd. 49, 2011, S. 64–86.
 27. Bernd Loudwin: Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht. Duncker & Humblot, Berlin 1983, ISBN 3-428-45338-7 , S. 58 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 28. Im Rechtsverhältnis zwischen Vatikanstadt und Hl. Stuhl nimmt erstere eine akzessorische , dienende Rolle ein (dh sie ist dessen Autorität unterstellt) und hat ihren Zweck darin, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls zu sichern (und zugleich die Souveränität des Papstes sichtbar zu machen), während dieser die Vatikanstadt nach außen vertritt, siehe Georg Dahm , Jost Delbrück , Rüdiger Wolfrum : Völkerrecht. Band I/2, 2. Auflage, Berlin 2002, S. 320 f. Der Heilige Stuhl selbst kann nicht UN-Mitglied werden, da er keine Staatsqualität hat.
 29. Daniel Wechlin: Kaukasischer Zwist um die Pazifikinsel Vanuatu. In: Neue Zürcher Zeitung , 11. Juni 2011. Zu Vanuatu siehe Manfred Quiring: Der vergessene Völkermord. Sotschi und die Tragödie der Tscherkessen. Ch. Links, Berlin 2013, S. 175 ; Friedrich Schmidt: Abchasien: Ein Umsturz von Moskaus Gnaden? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 28. Mai 2014.
 30. Presse- und Informationsamt der deutschen Bundesregierung: Beitrittskandidat Türkei ( Memento vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive ). Abgerufen am 5. September 2008.
 31. AFP: Nicaragua erkennt Abchasien und Südossetien an ( Memento vom 7. September 2008 im Internet Archive ), 4. September 2008. Abgerufen am 5. September 2008.
 32. Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties , 23. August 1978 (PDF).
 33. Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Vermögen, Archive und Schulden von Staaten ( Memento vom 10. Februar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 309 kB).
 34. BVerfG , Urteil vom 31. Juli 1973, Az. 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff.: „Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert.“ Vgl. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , S. 336 f. , Rn. 213.
 35. Nach Theodor Schweisfurth, Das Recht der Staatensukzession; Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht , Band 35. Heidelberg 1995, S. 58.
 36. Zitiert n. russ. Außenminister Andrej Kosyrew im Januar 1992; vgl. auch Andreas Zimmermann, Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation , Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , Springer, 2000, ISBN 3-540-66140-9 , S. 91, Fn. 325 .
 37. So etwa Antonowicz, Disintegretation of the USSR , S. 9; Bothe/Schmidt, Questions de succession , S. 824.
 38. a b Schweisfurth, S. 65.
 39. Claudia Willershausen, Zerfall der Sowjetunion: Staatennachfolge oder Identität der Russländischen Föderation , Kovač, Hamburg 2002.
 40. youtube.com
 41. graswurzel.net
 42. Vgl. Saul Newman: The Politics of Postanarchism . Edinburgh University Press, 2010, ISBN 978-0-7486-3495-8 , S.   109 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 43. Peter Kropotkin: Anarchism: Its Philosophy and Ideal . CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009, ISBN 978-1-4495-9185-4 .
 44. Alexandre Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel . Imprint Academic, Exeter 2010, S.   123–126 ( Revelation ).
 45. Jacques Ellul, Jacques Ellul: Anarchy and Christianity . WB Eerdmans, Michigan 1988, S.   71–74 ( „The first beast comes up from the sea… It is given 'all authority and power over every tribe, every people, every tongue, and every nation' (13:7). All who dwell on earth worship it. Political power could hardly, I think, be more expressly described, for it is this power which has authority, which controls military force, and which compels adoration (ie, absolute obedience).“ ).
 46. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   224 : „Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht „abgeschafft“, er stirbt ab.“
 47. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   228 : „Die Entwicklung der Produktion macht die fernere Existenz verschiedner Gesellschaftsklassen zu einem Anachronismus. In dem Maß wie die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion schwindet, schläft auch die politische Autorität des Staats ein. Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der Natur, Herren ihrer selbst – frei.“
 48. Flint & Taylor 2007, S. 139.
 49. Joseph 2004, S. 15 .
 50. Barrow 1993, S. 4.
 51. Mark J. Smith: Rethinking state theory . Routledge, London/New York 2000, ISBN 0-415-20892-0 , S.   176 .
 52. Joseph 2004, S. 44 .