Statistische classificatie van de economische sectoren in de Europese Gemeenschap

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Vlag van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1893/2006

Titel: Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van de economische sectoren NACE Revisie 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad en sommige EG regelgeving over bepaalde gebieden van de statistiek
Aanwijzing:
(niet officieel)
NACE revisie 2
Domein: EER
Juridische kwestie: Ondernemingsrecht , officiële statistieken
Basis: EGV in het bijzonder artikel 285 lid 1
Procedureoverzicht: Europese Commissie
Europees parlement
IPEX Wiki
Te gebruiken vanaf: 1 januari 2008
Referentie: PB L 393, 30 december 2006, blz. 1-39
Hele tekst Geconsolideerde versie (niet officieel)
Basisversie
Verordening is in werking getreden en is van toepassing.
Let op de informatie over de huidige versie van rechtshandelingen van de Europese Unie !

Statistische classificatie van de economische sectoren in de Europese Gemeenschap
URL ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures
aanbieders Europese Commissie ( RAMON )
talen Officiële talen van de Europese Unie , plus z. B. Turks
Inhoud Statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE)

Het statistische systeem van economische sectoren in de Europese Gemeenschap ( Franse Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ), gewoonlijk alleen NACE genoemd , is een systeem voor de classificatie van economische sectoren dat door de Europese Unie wordt gebruikt op basis van de ISIC ( International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ) van de Verenigde Naties [1] . Het komt ook overeen met de Zwitserse Nomenclature Générale des Activités économiques ( NOGA ).

Deze classificaties worden gebruikt om gegevens te classificeren in het kader van gemeenschappelijke statistieken van Eurostat , evenals de nationale officiële statistieken , en verwijzen naar statistische eenheden, d.w.z. een individuele vestiging of een groep vestigingen, een economische entiteit, d.w.z. een onderneming of een bijkantoor van de economie .

bouw

Een NACE-klasse is relevant voor de gedetailleerde toewijzing van eenheden aan economische sectoren en de eenheden die onder de afzonderlijke klassen vallen, voeren zoveel mogelijk dezelfde activiteiten uit. [2] NACE Rev. 2 is onderverdeeld in (tussen haakjes Rev 1.1):

 • 21 secties (voorheen 17) - lettercode
 • 88 afdelingen (voorheen 62) - tweecijferige cijfercode
 • 272 groepen (voorheen 224) - driecijferige nummercode
 • 629 klassen (voorheen 514) - viercijferige cijfercode

Volgens Verordening (EG) nr. 586/2001 zijn bepaalde groepen geaggregeerd in vijf industriële hoofdgroepen (intermediaire goederen, kapitaalgoederen, consumptiegoederen, duurzame goederen en energie).

Tabel: NACE Rev. 2: Secties en NACE Rev. 1.1

De volgende tabel bevat de rubrieken en de nummers van de aangesloten afdelingen volgens NACE Rev. 2 in de versie van Verordening (EG) nr. 1893/2006 en, in vergelijking hiermee, de rubrieken van NACE Rev. 1.1 in de versie van Verordening (EG) nr. 29/2002

NACE Rev. 2 en vergelijking met NACE Rev. 1.1
NACE Rev. 2 NACE Rev. 1.1
afdelingen sectie aanwijzing sectie aanwijzing
01-03 A. Landbouw, bosbouw, visserij A. landbouw en bosbouw
B. Vissen en viskweek
05-09 B. Winning en winning van stenen en aarde C. Winning en winning van stenen en aarde
10-33 C. Fabricage / productie van goederen NS. Vervaardiging van goederen
35 NS. stroomvoorziening e. Energie- en watervoorziening
36-39 e. Watervoorziening ; Riolering en afvalverwijdering en verwijdering van vervuiling
41-43 F. Het bouwen van de handel / bouw F. gebouw
45-47 G Handel ; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen G Handel; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en huishoudelijke artikelen
49-53 H Transport en opslag (I) Transport en communicatie
55-56 I. Gastvrijheid / logies en gastronomie H Hotels en restaurants
58-63 J informatie en communicatie I. Transport en communicatie
64-66 K Verlenen van financiële en verzekeringsdiensten J Kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen (exclusief sociale verzekeringen)
68 L. Vastgoed en huisvesting K Vastgoed en huisvesting, verhuur van roerende zaken , zakelijke dienstverlening
69-75 M. Verlenen van professionele, wetenschappelijke en technische diensten
77-82 N Verlenen van andere economische diensten
84 O Openbaar bestuur , defensie ; Sociale verzekeringen (→ openbare dienst ) L. Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekeringen
85 P. Onderwijs en instructie M. Onderwijs en instructie
86-88 Q Gezondheids- en sociale diensten N Gezondheids-, veterinaire en sociale diensten
90-93 R. Kunst , amusement en recreatie O Verlenen van andere openbare en persoonlijke diensten
94-96 S. Verlenen van andere diensten
97-98 t Particuliere huishoudens met huishoudelijk personeel ; Vervaardiging van goederen en dienstverlening door particuliere huishoudens voor eigen gebruik zonder uitgesproken focus P. Particuliere huishoudens
99 U Extraterritoriale organisaties en instanties Q Extraterritoriale organisaties en instanties


Voorbeeld van een NACE-classificatie

Een NACE-klasse krijgt daarom een ​​viercijferige code en een statistische eenheid wordt toegekend aan de klasse die voor haar activiteit relevant is. Het publiceren van een naslagwerk op internet zou bijvoorbeeld zijn:

Sectie J - Informatie en communicatie
63 informatiediensten
63.1 gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten; Webportalen
63.12 Webportalen
Deze klasse omvat "de exploitatie van andere websites die functioneren als internetportalen, bijvoorbeeld mediawebsites met regelmatig bijgewerkte inhoud"

verhaal

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese classificatie gaat terug tot de jaren zestig. [3]

De Nomenclature des Industries établies dans les Communautés Européennes 'Systematics of the branches of the manufacturing industry in the European Communities' (NICE) werd opgesteld in 1961-1963, was aanvankelijk gebaseerd op een driecijferige code en werd later meer onderverdeeld fijn. Hun belangrijkste groepen waren de mijnbouw , de energie-industrie , de productie /producerende goederen en de bouw /constructie. In 1965 werd voor de handelstakken de Nomenclature du Commerce dans la CEE ' Nomenclature of Commerce in the EEG' (NCE) opgesteld. In 1967 werd een nomenclatuur voor diensten en een voor landbouw toegevoegd.

In 1970 werden deze systemen samengevoegd tot de NACE - Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes 'Algemene classificatie van economische sectoren in de Europese Gemeenschappen' . Het had twee nadelen: ten eerste was het geen Gemeenschapsrecht, werden gegevens in nationale statistieken verzameld binnen traditionele systemen en ten tweede werd het niet ontwikkeld binnen een erkend internationaal kader.

Om internationale vergelijkbaarheid te garanderen, werd besloten de International Standard Classification of Economic Activities (ISIC) Rev. 3 aan te nemen, die in februari 1989 door de Statistiekcommissie van de Verenigde Naties was aangenomen. Aanleiding voor de Europese versie was de gebrekkige opbouw van de kengetallen voor het monitoren en representeren van de Europese economieën. Bovendien moest een dergelijk classificatiesysteem goed worden herzien en moest rekening worden gehouden met veranderingen in technologie en economische structuren. Desalniettemin werd ervoor gezorgd dat de compatibiliteit tussen NACE en ISIC werd gehandhaafd in samenwerking met het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Naties . NACE Rev. 1 werd ingevoerd bij Verordening nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 .

In 2002 werden enkele kleine aanpassingen, NACE Rev. 1.1, aangebracht, waaronder het actualiseren van nieuw opgerichte activiteiten ( bijv. callcenters ) en het aanpassen ervan aan de veranderingen in economie en technologie aan het einde van de 20e eeuw. Het werd gepubliceerd in Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie van 19 december 2001.

Tegelijkertijd werd echter gestart met een herziening van de NACE ( Verordening (EG) nr. 1893/2006 , december 2006, bepalingen over de implementatie van NACE Rev. 2 en de gecoördineerde overgang). Tussen 2000 en 2007 werd een uitgebreidere herziening van de internationale en Europese classificaties van goederen en economische activiteiten uitgevoerd (Operatie 2007) , die in de herziening werd opgenomen. [4] Het implementeert ook de huidige ISIC Rev. 4.

NACE Rev. 2 is een compromis tussen het detailniveau dat wordt vereist door "de belangrijkste gebruikers" en de werklast van de bureaus voor de statistiek. [5] In principe wordt NACE Rev. 2 vanaf 1 januari 2008 toegepast voor statistieken waarin wordt verwezen naar economische activiteiten [6] (Artikel 8 van de NACE-verordening geeft details over de uitvoering).

Gerelateerde classificaties

Een centraal punt van zorg van NACE Rev. 2 is ook de vergelijking met de andere statistische classificaties die worden gebruikt binnen de EG en in de omgang met het internationale niveau. [7]

Europees level

CPA
Europese classificatie van producten per activiteit
KN
Gecombineerde nomenclatuur - Europese goederenclassificatie Europese goederenclassificatie gebruikt voor statistieken van de buitenlandse handel
PRODCOM
Europees systeem van productiestatistieken in de mijnbouw en fabricage / fabricage voor de statistieken van de industriële productie in de EU

Internationaal niveau

ISIC
Internationale standaard industriële classificatie van de Verenigde Naties
CPC
Centrale productclassificatie van de Verenigde Naties
BEC
Brede economische categorieën (systeem van goederen volgens de belangrijkste economische categorieën ), classificatie van de Verenigde Naties voor het groeperen van goederen uit de buitenlandse handel volgens de belangrijkste economisch belangrijke categorieën voor economische analyse
SITC
Standaard internationale handelsclassificatie van de Verenigde Naties
HS
Geharmoniseerd systeem voor de aanduiding en codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie

Naast de EU-lidstaten gebruiken ook Noorwegen en Zwitserland NACE-compatibele statistieken, net als een tiental andere landen buiten de EU of de kandidaat-lidstaten zoals Turkije. Meer dan 150 landen over de hele wereld gebruiken economische classificaties op basis van NACE of ISIC. [8] [9]

Beschikbaarheid

De NACE is beschikbaar op de online classificatieserver "RAMON" van de EU-autoriteit Eurostat.

nationaal gebruik

De gemeenschappelijke statistische classificatie van economische activiteiten "verbetert de vergelijkbaarheid van nationale, communautaire en internationale classificaties en dus van nationale, communautaire en internationale statistieken." [10] nationaal om rekening te houden met de behoeften van de lidstaten overeenkomstig artikel 4, de verordening introduceert echter aanvullende rubrieken en niveaus in hun nationale classificaties, die de NACE verder onderverdelen.

 • De classificatie van economische sectoren WZ 2003 die in de Duitse officiële statistieken wordt gebruikt, is gebaseerd op NACE Rev. 1.1. De huidige editie 2008, ook wel WZ 2008 genoemd , is gebaseerd op NACE Rev. 2.
 • ÖNACE is de naam van het classificatiesysteem dat in Oostenrijk wordt gebruikt. In januari 2008 werd het vorige systeem ( ÖNACE 2003 , gebaseerd op NACE Rev. 1.1 ) herzien. De huidige classificatie heet ÖNACE 2008 en is gebaseerd op NACE Rev.2 . [11] [12]
 • De Zwitserse overname is het NOGA- systeem (Nomenclature Générale des Activités économiques) , waarvan de huidige versie NOGA 2008 is, gebaseerd op NACE Rev. 2. Het NOGA-systeem staat onder toezicht van het Federaal Bureau voor de Statistiek en wordt door het ook in veel van zijn eigen onderzoeken gebruikt. [13]

Zie ook

Normen en wetten

Vorige versies:

literatuur

web links

Individueel bewijs

 1. unstats.un.org - ISIC Rev.4
 2. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 2.1 Criteria voor het opstellen van NACE. Criteria voor klassen 40., p.   23
 3. Weblink eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 1.3 NACE: Achtergrond en juridisch kader - Van NICE naar NACE Rev. 2 , p.   16   ff .
 4. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 1.4 De NACE-revisies. 36., blz.   19e
 5. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 37., blz.   20ste
 6. Citaat letterlijk eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 31., blz.   19e
 7. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 1.1 NACE en het geïntegreerde systeem van klassen van activiteiten en producten. Het internationale systeem van economische classificaties 3., p.   15e   v .
 8. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 4.3 Relatie met andere multinationale classificaties 132. Andere classificaties , p.   45 .
 9. eurostat (red.): NACE Rev. 2 . 4.1 Links naar internationale classificaties. De internationale familie van economische en sociale classificaties , p.   41   ff .
 10. Verordening (EG) nr. 1893/2006 , artikel 1
 11. ÖNACE 2008 en de implementatie ervan ( Memento van het origineel van 9 januari 2009 in het internetarchief ) Info: De archieflink is automatisch ingevoegd en is nog niet gecontroleerd. Controleer de originele en archieflink volgens de instructies en verwijder deze melding. @ 1 @ 2 Sjabloon: Webachiv / IABot / www.statistik.at , Statistics Austria
 12. ÖNACE 2008 - Classificatie van economische activiteiten , Oostenrijkse Kamer van Koophandel
 13. ^ NOGA systematiek ( Memento van het origineel van 14 juni 2009 in het Internet Archive ) Info: De archieflink is automatisch ingevoegd en is nog niet gecontroleerd. Controleer de originele en archieflink volgens de instructies en verwijder deze melding. @ 1 @ 2 Sjabloon: Webachiv / IABot / www.bfs.admin.ch , Zwitsers Federaal Bureau voor de Statistiek