Dit is een uitstekend artikel.

Partities van Polen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Partities van Polen verwijzen in de eerste plaats naar de partities van de dubbelstaat Polen-Litouwen aan het einde van de 18e eeuw. [1] In de jaren 1772 , 1793 en 1795 verdeelden de aangrenzende mogendheden Rusland , Pruisen en Oostenrijk geleidelijk de Uniestaat onder elkaar, zodat op de kaart van Europa van 1796 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 er geen soevereine Poolse staat voor meer dan 120 jaar meer bestond.

Na het verslaan van Pruisen in de Vrede van Tilsit in 1807, creëerde Napoleon I het hertogdom Warschau als een Franse satellietstaat uit de Pruisische scheidingsgebieden van de tweede en derde divisie. In het Verdrag van Schönbrunn in 1809 breidde hij het hertogdom uit met West-Galicië , de Oostenrijkse divisie van 1795. Na de nederlaag van Napoleon in de Bevrijdingsoorlogen , reduceerde het Congres van Wenen Poznan en Krakau in 1815. Het constitutionele " Koninkrijk Polen " kwam voort uit het hertogdom, in personele unie geregeerd door de autocratische keizer van Rusland als de "koning van Polen".

Gebaseerd op de drie partities van Polen, is er de term Vierde Partitie van Polen , die later werd gebruikt voor verschillende besnijdenissen van het Poolse nationale grondgebied .

De drie partities van Polen

Overzicht

Nadat de aristocratische republiek Polen-Litouwen in de tweede helft van de 18e eeuw ernstig was verzwakt door tal van eerdere oorlogen en interne conflicten (o.a. door de confederaties ), kwam het land vanaf 1768 onder Russische suprematie . Tsarina Catharina II riep op tot de juridische en politieke gelijkheid van de zogenaamde dissidenten , zoals de talrijke orthodoxe Oost-Slavische bevolking van Polen-Litouwen destijds heette, maar ook van protestanten . Dit lokte echter het verzet van de katholieke adel uit (zie Confederation of Bar 1768-1772).

Het Koninkrijk Pruisen profiteerde van deze moeilijke situatie en onderhandelde met Rusland over een strategie voor Polen. Ten slotte slaagden koning Friedrich II en tsarina Katharina II er met zuiver diplomatieke middelen in om grote delen van Polen te annexeren door Oostenrijk, Rusland en Pruisen. Het lang nagestreefde doel van Pruisen om een ​​landbrug naar Oost-Pruisen te creëren, werd op deze manier in 1772 bereikt.

De staat die overbleef na deze eerste divisie voerde verschillende interne hervormingen door , waaronder de afschaffing van het unanimiteitsbeginsel in de Reichstag ( liberum veto ), waardoor Polen weer slagvaardig wilde worden. De hervormingen resulteerden uiteindelijk in de goedkeuring van een liberale grondwet op 3 mei 1791. Een dergelijke hervormingsijver, gevormd door de ideeën van de Franse Revolutie , was in tegenspraak met de belangen van de absolutistische naburige machten en delen van de conservatieve Poolse aristocratie (zie Confederatie van Targowica 1792) en moedigde in 1793 een verdere verdeling aan waarin Pruisen en het Russische rijk deelnamen .

De nieuwe divisie stuitte op hevig verzet, zodat de vertegenwoordigers van de kleine adel samen met delen van de bourgeoisie en boerenklasse een volksopstand rond Tadeusz Kościuszko vormden . Nadat de Kościuszko-opstand door de verdelende machten was neergeslagen, besloten Pruisen en Rusland in 1795 - nu opnieuw met Oostenrijkse deelname - de Pools-Litouwse aristocratische republiek volledig te verdelen.

De verzwakking van Polen sinds de 17e eeuw

Al in de eerste helft van de 17e eeuw bevond Polen-Litouwen zich in een lange fase van grotendeels onvrijwillig gewapend conflict met zijn buurlanden. Met name de terugkerende botsingen met het Ottomaanse Rijk (zie Ottomaanse-Poolse oorlogen ), Zweden (zie Zweeds-Poolse oorlogen ) en Rusland (zie Russisch-Poolse oorlogen ) zetten de stabiliteit van de Uniestaat onder druk.

Tweede Noordelijke Oorlog

Gewapende conflicten, die de staat van de Unie zwaar opschudden, begonnen in 1648 met de grootschalige Chmielnicki-opstand van de Oekraïense Kozakken , die in opstand kwamen tegen de Poolse overheersing in West- Rusland . In het Verdrag van Perejaslav plaatsten de Kozakken zich onder de bescherming van het tsaristische Rusland , wat leidde tot de Russisch-Poolse oorlog van 1654-1667 . De overwinningen en de opmars van de Russen en de Oekraïense Kozakken onder Chmielnicki veroorzaakten ook de Zweedse invasie van Polen vanaf 1655 (zie Tweede Noordse Oorlog ), die in de Poolse geschiedschrijving bekend werd als de "Bloedige" of "Zweedse Vloed" . Soms rukten de Zweden op tot Warschau en Krakau . Tegen het einde van de jaren 1650, toen andere mogendheden aan de oorlog deelnamen, was Zweden zo verzwakt en in het defensief geplaatst dat Polen in staat was om de status quo ante te onderhandelen in de Vrede van Oliva in 1660. De botsingen met Rusland duurden echter voort en resulteerden uiteindelijk in een voor Polen ongunstige wapenstilstandsovereenkomst in 1667, waardoor de Rzeczpospolita grote delen van haar nationaal grondgebied ( Smolensk , linkeroever Oekraïne met Kiev ) en miljoenen inwoners aan Russische tsarisme.

Polen was niet alleen territoriaal verzwakt. Op het gebied van buitenlands beleid werd de Uniestaat steeds minder in staat om op te treden, en economisch betekende de oorlog een catastrofe: de helft van de bevolking stierf in de onrust van de oorlogen of werd verdreven, 30 procent van de dorpen en steden werd vernietigd . De daling van de landbouwproducten was dramatisch: de graanproductie bereikte slechts 40 procent van het vooroorlogse niveau. [2] Polen liep aan het begin van de 18e eeuw een achterstand op in de sociale en economische ontwikkeling, die het in de volgende eeuw niet kon goedmaken.

Grote Noordelijke Oorlog

Niettemin begon de nieuwe eeuw met een nieuwe verwoestende oorlog, de Derde of Grote Noordelijke Oorlog 1700-1721 , die nu vaak wordt gezien als het startpunt in de geschiedenis van de deling van Polen. [3] De hernieuwde confrontaties om de heerschappij in het Oostzeegebied duurden meer dan 20 jaar. De meeste buren vormden de "Noordse Liga" in het Preobrazhenskoye-verdrag en versloegen uiteindelijk Zweden. De vrede van Nystad in 1721 bezegelde het einde van Zweden als regionale grootmacht .

De rol van Polen-Litouwen in dit conflict bracht maar al te duidelijk de zwakte van de republiek aan het licht. Zelfs voordat de oorlog begon, was de aristocratische republiek niet langer een gelijkwaardige speler onder de Baltische mogendheden. Integendeel, Polen-Litouwen viel meer en meer onder de hegemonie van Rusland. Niettemin streefde de nieuwe koning van Polen en keurvorst van Saksen August II ernaar om winst te maken uit de geschillen over de “ Dominium maris baltici ” en zijn positie te versterken zoals die van het Wettin-huis . De achtergrond van deze inspanningen was waarschijnlijk met name de bedoeling om een dynastiek symbool te plaatsen om de omzetting van de Saksisch-Poolse personele unie in een echte unie en erfelijke monarchie af te dwingen (Polen-Litouwen was sinds de oprichting in 1569 een electieve monarchie geweest [4] ).

Nadat Rusland in 1709 de Zweedse troepen bij Poltava had verslagen, stond de "Noordse Liga" eindelijk onder leiding van het tsaristische rijk. Voor Polen betekende dit besluit een aanzienlijk verlies aan belang, omdat het het verdere verloop van de oorlog niet meer kon beïnvloeden. Rusland zag de dubbelstaat Polen-Litouwen niet langer als een potentiële bondgenoot, maar alleen als een 'voorhoede' van zijn rijk. De Russische politieke berekening beoogde de aristocratische republiek zodanig onder controle te krijgen dat deze buiten de invloed van concurrerende machten bleef. Zo kwam Polen in een tijdperk van soevereiniteitscrisis. [5]

De situatie binnen de staat was net zo moeilijk als de buitenlands-politieke situatie: naast zijn pogingen om zich extern te doen gelden, trachtte de Saksische kiezer August II, als de nieuwe Poolse koning, de republiek in zijn voordeel te hervormen en de macht van de Om de koning uit te breiden. Binnen de republiek had hij echter noch huismacht noch voldoende steun om een ​​dergelijk absolutistisch hervormingswerk tegen de machtige Poolse adel door te voeren. Integendeel: zodra hij op het toneel verscheen met zijn hervormingsinspanningen, vormde zich weerstand in de aristocratie, wat uiteindelijk leidde tot de vorming van de Tarnogród Confederatie in 1715. De staatsgreep van augustus leidde tot een openlijk conflict. Rusland greep de kans van de burgeroorlog en verzekerde zich uiteindelijk van invloed op langere termijn met zijn interventie.

Aan het einde van de Grote Noordse Oorlog in 1721 was Polen een van de officiële winnaars, maar deze overwinning logenstraft het steeds voortschrijdende proces van ondergeschiktheid van de republiek aan de hegemonische belangen van naburige staten, veroorzaakt en bevorderd door een " samenvallen van interne crisis en buitenlands beleid verandering van constellatie". [6] De iure , Polen was natuurlijk nog geen protectoraat van Rusland, maar de facto was het verlies van soevereiniteit duidelijk merkbaar. In de decennia die volgden domineerde Rusland de Poolse politiek. [7]

Afhankelijkheid van het buitenland en interne weerstand

Hoe groot de afhankelijkheid van de andere Europese mogendheden was, bleek uit het besluit over de troonopvolging na de dood van augustus II in 1733. Het was niet alleen de Szlachta, dat wil zeggen de Poolse landadel, die deze beslissing zou moeten nemen. In de vervolgdiscussie kwamen naast de naburige mogendheden ook Frankrijk en Zweden tussen, in een poging om Stanisław Leszczyński op de troon te krijgen. De drie buurstaten Pruisen, Rusland en Oostenrijk probeerden echter te voorkomen dat Leszczyński de troon besteeg en, zelfs vóór de dood van augustus II, verplichtten ze elkaar om hun eigen gemeenschappelijke kandidaat te kiezen ( Löwenwoldesches Traktat of Alliantieverdrag van de drie zwarte Adelaars ). Een Wettin-kandidaat moet worden uitgesloten. De Poolse adel negeerde echter de beslissing van de buurlanden en stemde met een meerderheid voor Leszczyński. Rusland en Oostenrijk waren niet tevreden met deze beslissing en drongen door tot tegenverkiezingen. In strijd met de afspraken en zonder overleg met Pruisen, nomineerden ze de zoon van wijlen koning, de Wettin August III. Het resultaat was een driejarige successieoorlog , waarin de anti-Wettin Confederatie van Dzików werd verslagen en aan het einde waarvan Leszczyński afstand deed van de troon. Op de "Pacific Reichstag" in 1736 kocht de Saksische August III zichzelf. Met het afzweren van eigen ontwerpmogelijkheden eindelijk de koninklijke titel en daarmee een einde aan het interregnum . [8e]

Kaart door Gilles Robert de Vaugondy uit 1751: Pruisen, verdeeld in koninklijk Pruisen (roze) en hertogelijk Pruisen (geel) , dat door keizer Leopold tot koninkrijk werd verheven ten gunste van Friedrich I, keurvorst van Brandenburg , gekroond in januari 1701 . Links in het geel het eveneens Pruisische Pommeren . Afzonderlijke delen van Polen in groentinten

De strijdende confederaties zouden de republiek bijna de hele 18e eeuw verlammen. Verschillende partijen met verschillende belangen stonden tegenover elkaar en maakten het onmogelijk om hervormingen door te voeren in een systeem gebaseerd op het principe van unanimiteit . Het "liberum veto" maakte het voor elk lid van de Szlachta mogelijk om een ​​eerder onderhandeld compromis omver te werpen door middel van hun bezwaar. Door de invloed van de naburige mogendheden intensiveerde de interne verdeeldheid van de republiek, zodat bijvoorbeeld gedurende het hele bewind van augustus III. tussen 1736 en 1763 kon geen enkele Reichstag succesvol worden afgesloten en daarom werd er geen wet aangenomen. [9] Zelfs in de jaren daarvoor toont de balans van de Reichstag het verlammende effect van het unanimiteitsbeginsel: van de in totaal 18 Reichstag van 1717 tot 1733 werden er elf "opgeblazen", twee eindigden zonder een resolutie en slechts vijf behaalde resultaten. [10]

Na de dood van Augustus III. Met name de twee Poolse adellijke families Czartoryski en Potocki streefden naar macht. Maar net als bij het Interregnum in 1733 werd de troonsopvolging opnieuw een kwestie van Europese dimensie. Nogmaals, het waren zeker niet de Poolse aristocratische partijen die de opvolger bepaalden, maar de grote Europese mogendheden, vooral de grote buurlanden. Hoewel de uitslag van de verkiezing van de koning geheel in het voordeel van Rusland was, speelde ook Pruisen een beslissende rol.

De Pruisische koning Friedrich II deed zijn best om zijn belangen na te streven. Zoals reeds beschreven in zijn testamenten van 1752 en 1768, was hij van plan een landverbinding tot stand te brengen tussen Pommeren en Oost-Pruisen , zijn "koninkrijk", door het Poolse " Pruisische koninklijke aandeel " te kopen. [11] Het belang van deze aanwinst blijkt uit de frequentie waarmee Friedrich deze wens herhaaldelijk herhaalde. In 1771 schreef hij: “Pools Pruisen zou de moeite waard zijn, zelfs als Danzig er niet bij was inbegrepen. Omdat we dan de Wisla zouden hebben en de vrije verbinding met het koninkrijk, wat belangrijk zou zijn." [12]

Polen onder Russische hegemonie

Stanisław August Poniatowski met kroon en zandloper (schilderij van Marcello Bacciarelli )

Omdat Rusland zo'n machtsovername door Pruisen niet zonder meer zou hebben geaccepteerd, zocht de Pruisische koning een bondgenootschap met de Russische keizerin Catharina II. De eerste gelegenheid om zo'n Russisch-Pruisische overeenkomst te sluiten was de benoeming van de nieuwe Poolse koning in april 1764. Pruisen accepteerde de verkiezing van de Russische kandidaat voor de Poolse troon. Oostenrijk werd uitgesloten van deze beslissing, en dus bepaalde Rusland bijna in zijn eentje de troonopvolging.

De beslissing van Rusland over de persoon van de troonopvolger was allang genomen. Al in augustus 1762 verzekerde de tsarina de voormalige Britse ambassadesecretaris Stanisław August Poniatowski van de troonopvolging en bereikte een akkoord met de adellijke familie van de Czartoryski over hun steun. [13] Uw keuze viel op een persoon zonder macht en met weinig politiek gewicht. In de ogen van de tsarina bood een zwakke, pro-Russische koning "de beste garantie voor de onderwerping van het hof van Warschau aan de instructies van Petersburg ". Het feit dat Poniatowski een minnaar was van Catharina II speelde waarschijnlijk een ondergeschikte rol bij de beslissing. [13] Toch was Poniatowski meer dan alleen een gênante keuze, want de pas 32-jarige troonpretendent had een uitgebreide opleiding, een groot talent voor talen en had uitgebreide diplomatieke en politieke kennis. [15] Na zijn verkiezing op 7.7. In september 1764 , die unaniem was vanwege het gebruik van aanzienlijke steekpenningen en de aanwezigheid van 20.000 Russische troepen , vond de troonsbestijging uiteindelijk plaats op 25 november. In tegenstelling tot de traditie was de stemplaats niet Krakau, maar Warschau. [16]

Poniatowski bleek echter niet zo loyaal en volgzaam als de tsarina had gehoopt. Na korte tijd begon hij ingrijpende hervormingen door te voeren. Om de handelingsbekwaamheid na de verkiezing van de nieuwe koning te garanderen, besloot de Reichstag op 20 december 1764 zichzelf om te vormen tot een algemene confederatie, die slechts voor de duur van het interregnum zou moeten bestaan. Dit betekende dat toekomstige diëten zouden worden vrijgesteld van het "liberum veto" en dat meerderheidsbesluiten (pluralis votorum) voldoende waren om resoluties aan te nemen. Op deze manier werd de Poolse staat versterkt. Catharina II wilde de voordelen van de permanente blokkade van het politieke leven in Polen, de zogenaamde "Poolse anarchie", niet opgeven en zocht naar manieren om een ​​functionerend en hervormbaar systeem te voorkomen. Daartoe liet ze enkele pro-Russische edelen mobiliseren en verbond ze met orthodoxe en protestantse dissidenten die sinds de contrareformatie gediscrimineerd werden . In 1767 vormden orthodoxe aristocraten de Confederatie van Slutsk en protestanten vormden de Confederatie van Thorn . De Radom Confederatie kwam naar voren als het katholieke antwoord op deze twee confederaties. Aan het einde van het conflict kwam er een nieuw Pools-Russisch verdrag, dat op 24 februari 1768 met geweld werd goedgekeurd door de Reichstag. Dit zogenaamde "Eeuwige Verdrag" bevatte de manifestatie van het unanimiteitsbeginsel, een Russische garantie voor de territoriale integriteit en voor de politieke "soevereiniteit" van Polen, evenals religieuze tolerantie en juridische en politieke gelijkheid voor de dissidenten in de Reichstag. Dit contract duurde echter niet lang.

De eerste divisie in 1772

Polen-Litouwen 1768-1772 onder Russische heerschappij
Polen-Litouwen 1773-1789 onder Russische overheersing in de grenzen na de eerste deling van Polen

De aanleiding: anti-Russische opstand en Russisch-Turkse oorlog

Poniatowski's hervormingspogingen stelden Tsarina Katharina voor een dilemma: als ze ze op de lange termijn wilde voorkomen, moest ze in het leger gaan. Maar dat zou de andere twee grootmachten grenst aan Polen, die volgens de leer van het provoceren balans van de macht, zou het niet een duidelijke Russische hegemonie over Polen te accepteren. Zoals historicus Norman Davies schrijft, werden territoriale concessies op kosten van Polen aangeboden als 'steekpenningen' om hen ervan te overtuigen stil te staan. [17] Het jaar 1768 gaf een bijzondere impuls aan de Eerste deling van Polen. De Pruisisch-Russische alliantie nam meer concrete vormen aan. Bepalende factoren hiervoor waren de binnenlandse Poolse moeilijkheden en de conflicten over het buitenlands beleid waarmee Rusland werd geconfronteerd: Binnen het Koninkrijk Polen nam de wrevel van de Poolse adel over het Russische protectoraat en de openlijke minachting voor soevereiniteit toe. Slechts een paar dagen nadat het "Eeuwige Verdrag" was aangenomen, werd op 29 februari 1768 de anti-Russische Confederatie van Bar opgericht, gesteund door Oostenrijk en Frankrijk. Onder de slogan van de verdediging van "geloof en vrijheid", bundelden katholieke en Poolse republikeinse mannen hun krachten om de terugtrekking van het "Eeuwige Verdrag" af te dwingen en te vechten tegen de Russische suprematie en de pro-Russische koning Poniatowski. Russische troepen vielen toen opnieuw Polen binnen. De wil om te hervormen nam toe naarmate Rusland zijn represailles opvoerde .

Slechts een paar maanden later in de herfst ook een oorlogsverklaring van het Ottomaanse rijk aan het Russische tsaristische rijk (zie Russisch-Turkse oorlog 1768-1774 ), veroorzaakt door de interne onrust in Polen. Het Ottomaanse Rijk keurde de Russische invloed in Polen al lang af en gebruikte de onrust om solidariteit met de rebellen te tonen. Rusland was nu in een tweefrontenoorlog . [18]

Door de dreigende internationalisering van het conflict was de oorlog een van de factoren die aanleiding gaven tot de Eerste deling van Polen in 1772: de Ottomanen hadden een alliantie gesloten met de Poolse rebellen, met wie ook Frankrijk en Oostenrijk sympathiseerden. Rusland daarentegen kreeg steun van het Koninkrijk Groot-Brittannië , dat adviseurs aanbood aan de keizerlijke Russische marine. Maar toen Oostenrijk overwoog om officieel aan de zijde van de Ottomanen de oorlog in te gaan, dreigde de internationalisering van het conflict met de deelname van de vijf grote Europese mogendheden door de verstrengelde alliantiesystemen.

Pruisen, dat sinds het sluiten van een defensief bondgenootschap met Rusland in 1764 verplicht was geweest militaire steun te verlenen aan het tsaristische rijk bij een aanval van bijvoorbeeld Oostenrijk, probeerde de explosieve situatie onschadelijk te maken. Dit moest lukken door de tegenstanders Rusland en Oostenrijk aan te moedigen om voor het eerst Poolse gebieden te annexeren en daar zelf aan deel te nemen.

Pruisisch-Russische overeenkomsten

De Pruisische berekening , volgens welke de Hohenzollerns als helpers aan Rusland verschenen om de vrije hand te krijgen bij de annexatie van Pools Pruisen, leek te kloppen. Onder het voorwendsel om de verspreiding van de pest in te dammen , liet koning Friedrich een grensoverschrijding over West-Polen trekken. Toen zijn broer Heinrich in 1770/1771 in St. Petersburg was, bracht de tsarina ooit het gesprek naar de Spiš-steden , die Oostenrijk in de zomer van 1769 had geannexeerd. Katharina en haar minister van Oorlog, Sachar Tschernyschow , vroegen gekscherend waarom Pruisen dit Oostenrijkse voorbeeld niet volgde: “Maar waarom zouden we het Vorstendom Ermland niet wegnemen? Iedereen moet toch iets hebben?” [19] Pruisen zag de kans om Rusland te steunen in de oorlog tegen de Turken in ruil voor Russische goedkeuring voor de annexatie. Frederik II liet zijn aanbod in Petersburg peilen. Catharina II aarzelde echter met het oog op het Pools-Russische verdrag van maart 1768, dat de territoriale integriteit van Polen garandeerde. Onder toenemende druk van de Zuidelijke troepen stemde de tsarina echter uiteindelijk in en maakte zo de weg vrij voor de Eerste Deling van Polen. [20]

Uitvoering ondanks aanvankelijke zorgen

Catherine II (uiterst links) deelt Polen met Joseph II en Friedrich II van Pruisen (uiterst rechts, zwaard in de hand) als een taart, terwijl de Poolse koning Stanislaus II August wanhopig de kroon grijpt (Caricature Le gâteau des rois door Jean-Michel Moreau , 1773)

Hoewel Rusland en Oostenrijk aanvankelijk een annexatie van Pools grondgebied in principe afwezen, kwam het idee van verdeeldheid steeds meer centraal te staan. Doorslaggevend leidmotief was de wil om een ​​machtspolitiek evenwicht te bewaren met behoud van de 'aristocratische anarchie' die zich manifesteerde in en rond het Liberum Veto in de Pools-Litouwse aristocratische republiek.

Nadat Rusland in 1772 in het offensief was gegaan in het conflict met het Ottomaanse Rijk en een Russische expansie in Zuidoost-Europa te voorzien was, voelden zowel de Hohenzollern als de Habsburgers zich bedreigd door de mogelijke groei van het tsaristische rijk. Hun afwijzing van zo'n eenzijdige terreinwinst en de daarmee gepaard gaande toename van de Russische macht gaf aanleiding tot plannen voor algemene territoriale compensaties. [21] Frederik II zag nu de kans om zijn agrandissementplannen uit te voeren en voerde zijn diplomatieke inspanningen op. Hij verwees naar een voorstel dat al in 1769 was onderzocht, het zogenaamde "Lynar-project", en zag het als een ideale uitweg om een ​​verschuiving in de machtsverhoudingen te voorkomen: Rusland zou afstand moeten doen van de bezetting van de vorstendommen van Moldavië en Walachije , dat vooral in het belang van Oostenrijk was. Aangezien Rusland hier niet mee zou instemmen zonder een overeenkomstige overweging, zou het tsaristische rijk bij wijze van compromis een territoriaal equivalent in het oosten van het Koninkrijk Polen moeten worden aangeboden. Tegelijkertijd zou Pruisen de gebieden aan de Oostzee krijgen waar het naar streefde. Om Oostenrijk in te laten stemmen met een dergelijk plan, moesten de Galicische delen van Polen worden toegevoegd aan de Habsburgse monarchie . [22]

Terwijl Frederiks beleid erop gericht bleef het West-Pruisische grondgebied af te ronden , had Oostenrijk kans op een kleine vergoeding voor het verlies van Silezië in 1740 (vgl. Silezische Oorlogen ). Maar Maria Theresa had volgens haar eigen verklaring "morele zorgen" en was terughoudend om haar schadeclaims in werking te laten treden ten koste van een "onschuldige derde" en bovendien een katholieke staat. [23] Het was precies de Habsburgse monarchie die een dergelijke verdeling in de herfst van 1770 belemmerde met de "re-corporation" van 13 steden of marktsteden en 275 dorpen in de Spis County . Deze steden werden in 1412 door het Koninkrijk Hongarije aan Polen afgestaan ​​en werden later niet teruggekocht. [24] [25] Volgens de historicus Georg Holmsten had deze militaire actie de eigenlijke verdelingsactie in gang gezet. [26] Terwijl het hoofd van het Huis Habsburg-Lothringen nog in overleg was met haar zoon Joseph II , die sympathiseerde met een opdeling, en de staatskanselier Wenzel Anton Kaunitz , sloten Pruisen en Rusland op 17 februari 1772 een aparte verdelingsovereenkomst en Oostenrijk zo onder druk zetten. Uiteindelijk wogen de zorgen van de vorst over uitstel of zelfs verlies van macht en invloed, evenals het risico om zich tegen de twee machten te verzetten, zwaarder dan hen. Het Poolse grondgebied mag niet alleen onder hen worden verdeeld, daarom trad Oostenrijk toe tot het verdelingsverdrag. Hoewel de Habsburgse monarchie in dit geval aarzelde, had de staatskanselier von Kaunitz al aan het einde van de jaren 1760 geprobeerd een ruilovereenkomst met Pruisen te sluiten, waarbij Oostenrijk Silezië terug zou krijgen en in ruil daarvoor Pruisen zou steunen in zijn plannen om de Poolse Pruisen. Oostenrijk was niet alleen een stille begunstigde, want zowel Pruisen als Oostenrijk waren actief betrokken bij de verdeling. De Russische plannen pasten bij hen gezien de plannen die jaren eerder circuleerden en boden een welkome kans om hun eigen belangen te realiseren.

Op 5 augustus 1772 werd eindelijk het verdelingsverdrag tussen Pruisen, Rusland en Oostenrijk ondertekend. Der „Petersburger Vertrag“ wurde als „Maßregel“ zur „Pazifizierung“ Polens deklariert [27] und bedeutete für Polen einen Verlust von über einem Drittel seiner Bevölkerung sowie über einem Viertel seines bisherigen Staatsgebietes, darunter der wirtschaftlich so bedeutende Zugang zur Ostsee mit der Weichselmündung. Preußen bekam das, wonach es so lange strebte: Bis auf die Städte Danzig und Thorn wurde das gesamte Gebiet des Preußen Königlichen Anteils sowie der sogenannte Netzedistrikt zur Hohenzollernmonarchie geschlagen. Es erhielt damit der Größe und Bevölkerung nach den kleinsten Anteil. Strategisch gesehen erwarb es jedoch das wichtigste Territorium und profitierte somit erheblich von der Ersten Teilung Polens.

„Ein wichtiges Desideratum territorial-staatlichen und dynastischen Prestiges war erfüllt. Westpreußen sollte künftig strategisch und wirtschaftsgeographisch die unentbehrliche ,Sehne' Preußens im Nordosten bilden.“

Martin Broszat : 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 50.

Zukünftig durfte sich der König somit auch „König von Preußen“ nennen und nicht nur „König in Preußen“. [28] Russland verzichtete auf die Donaufürstentümer Moldau und Walachei, bekam dafür aber das Gebiet Polnisch-Livland und die weißrussischen Gebiete bis zur Düna zugesprochen. Österreich sicherte sich das galizische Territorium mit der Stadt Lemberg als Mittelpunkt mit Teilen Kleinpolens .

Stabilisierung des europäischen Machtgefüges

Für das Königreich Polen, als größten Flächenstaat Europas nach Russland, bedeutete die Zerstückelung seines Territoriums eine Zäsur . Polen wurde zum Spielball seiner Nachbarn. Die Allianz der drei schwarzen Adler betrachtete das Königreich als Verhandlungsmasse. Friedrich II. bezeichnete die Teilung Polens 1779 als herausragenden Erfolg neuartiger Krisenbewältigung. [29]

Der Interessenausgleich zwischen den Großmächten trug beinahe 20 Jahre, bis zur Französischen Revolution . Erst mit Ausbruch der Koalitionskriege sollte es in Europa wieder zu größeren militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten kommen. Das zwischenzeitliche Eingreifen Frankreichs gegen Großbritannien, während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges sowie der nahezu unblutig verlaufende „Kartoffelkrieg“ (1778/79) zwischen Preußen und Österreich tangierten den europäischen Kontinent und das dortige Machtgefüge kaum.

Die zweite Teilung 1793

Polen-Litauen in den Grenzen nach der II. Teilung Polens 1793
Stanisław August Poniatowski mit Freimaurersymbol (Porträt von Élisabeth Vigée-Lebrun )

Trotz der territorialen Gewinne der Ersten Teilung zeigten sich die Verantwortlichen in Preußen mit dem Ergebnis nicht vollkommen zufrieden. Obwohl sich die Unterhändler intensiv darum bemühten, gelang es nicht, die Städte Danzig und Thorn, wie dies bereits in der Polnisch-Preußischen Allianz von polnischer Seite zugesichert worden war, dem preußischen Territorium einzuverleiben, weshalb die Hohenzollernmonarchie sich um eine weitere Arrondierung bemühte. Auch Maria Theresia, die vor dem Schritt einer Teilung zunächst zurückgeschreckt war, äußerte plötzlich weiteres Interesse. Sie war der Auffassung, dass die durch die Teilung erworbenen Gebiete in Anbetracht des Verlustes Schlesiens und der im Vergleich höheren strategischen Bedeutung der von Preußen erworbenen Gebiete unzureichend seien. [30]

Innenpolitische Auseinandersetzungen

Die innenpolitische Lage in Polen war zunächst weiterhin geprägt durch die Rivalität zwischen dem König und seinen Anhängern auf der einen und der Magnatenopposition auf der anderen Seite. Russland strebte danach, diese Rivalität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine Rolle als Protektoratsmacht zu sichern. Die Schwäche Polens sollte weiter Bestand haben. Ziel war es daher, die sich gegenüberstehenden Adelsparteien in einer Pattsituation zu halten und die Machtbalance zu wahren, wobei die königstreue Seite, also vor allem die Czartoryskis, ein leichtes Übergewicht haben sollten. Die Reichstage von 1773 und 1776 sollten dieses institutionalisieren und Reformen zur Stärkung des Königs beschließen. Doch lehnte die Adelsopposition eine Stärkung der Exekutive und eine Ausweitung der Prärogativen des Königs ohnehin schon ab, und somit verstärkte sich ihr Widerstand gegen die Reformen angesichts der Tatsache, dass die Beschlüsse das Ergebnis einer Zusammenarbeit Poniatowskis mit Russland waren. Oberstes Ziel der Magnaten war es nun, die Reichstagsbeschlüsse von 1773 und 1776 wieder rückgängig zu machen. Dies wäre jedoch nur durch die Bildung eines Konföderationsreichstags ermöglicht worden, auf dem Beschlüsse mit einer einfachen Mehrheit gefasst werden konnten, ohne durch ein liberum veto zu Fall gebracht zu werden. Ein solcher Reichstag stieß jedoch auf erheblichen Widerstand des Protektors Russland. Eine Änderung der Verfassung war folglich unmöglich. Weder konnte die Magnatenopposition eine Revision der Beschlüsse von 1773 und 1776 erwirken, noch war es Poniatowski möglich, weitergehende Reformen durchzubringen, [31] zumal Russland zwar die letzten Reformen zur Stärkung des Königs unterstützte, aber jegliche Handlung, die ein Abrücken vom Status quo bedeutete, ablehnte. Obwohl von Katharina II. gefördert, verfolgte der polnische König weiterhin Maßnahmen, um den polnischen Staat zu reformieren und zu konsolidieren, und strebte zu diesem Zweck auch seinerseits die Bildung eines Konföderationsreichstages an. 1788 bot sich Poniatowski dazu die Gelegenheit, als die russischen Truppen in einem Zweifrontenkrieg gegen Schweden und die Türkei verwickelt waren (vgl. Russisch-Österreichischer Türkenkrieg 1787–1792 und Russisch-Schwedischer Krieg 1788–1790 ), weshalb die militärischen Mittel Russlands sich weniger gegen Polen richten konnten.

Der starke Reformgeist, von dem dieser lang ersehnte Reichstag geprägt werden sollte, offenbarte Ansätze einer neuen Handlungsfähigkeit der Adelsrepublik, was nicht im Sinne der russischen Zarin sein konnte. Klaus Zernack beschrieb diese Situation als „Schockwirkung der ersten Teilung“, die „rasch in eine Aufbruchstimmung eigener Art“ überging. [32] Die von Stanisław August Poniatowski angestrebten Veränderungen in der Verwaltung und im politischen System der Adelsrepublik sollten die politische Lähmung der Wahlmonarchie aufheben, das Land in gesellschaftlicher, sozialer und ökonomischer Hinsicht verändern und zu einer modernen Staats- und Landesverwaltung führen. Russland und Preußen betrachteten diese Entwicklung jedoch mit Argwohn. Der zunächst von der Zarin unterstützte Poniatowski erwies sich insbesondere für russischen Geschmack plötzlich als zu reformfreudig, so dass sich Katharina II. bemühte, der angestrebten Modernisierung ein Ende zu setzen. Sie kehrte daher ihrerseits die Vorzeichen um und unterstützte nun offen die anti-reformerische Magnatenopposition.

Verfassung vom 3. Mai 1791

Die Verabschiedung der Mai-Verfassung am 3. Mai 1791, zur Zeit des Vierjährigen Sejms im Warschauer Königsschloss (Gemälde von 1806)
Titelblatt des Erstdrucks der Maiverfassung von Piotr Dufour aus dem Jahr 1791

Preußen agierte angesichts seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Reformen jedoch widersprüchlich: Nachdem die pro-preußischen Sympathien in Polen nach der Ersten Teilung schnell ein Ende gefunden hatten, verbesserte sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten. Die Annäherungen mündeten am 29. März 1790 sogar in ein preußisch-polnisches Bündnis. Nach einigen freundschaftlichen Deklarationen und positiven Signalen fühlten sich die Polen gegenüber Preußen sicher und unabhängig und sahen in Friedrich Wilhelm II. gar ihren Beschützer. Das Bündnis sollte daher auch, so die Hoffnung Polens, die Reformen, insbesondere auch außenpolitisch, sichern. [33] Die Rolle Preußens bei der Ersten Teilung schien vergessen. Doch so uneigennützig wie gehofft war dessen Politik nicht, denn auch für Preußen galt: Die „Adelsanarchie“ und das Machtvakuum waren durchaus gewollt, weshalb es sowohl im preußischen als auch im russischen Interesse lag, dem erwähnten Reformstreben entgegenzusteuern. Die Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörten die Abschaffung des Adelsprivilegs der Steuerfreiheit und die Errichtung einer stehenden Kronarmee mit 100.000 Mann sowie die Neuausrichtung des Staatsbürgerschaftsrechts.

Unter dem ständig wachsenden Druck der Nachbarstaaten, verbunden mit der Befürchtung einer Intervention, sah sich der König gezwungen, seine weiteren Reformvorhaben möglichst schnell zu realisieren. In einer Reichstagssitzung am 3. Mai 1791 legte Poniatowski den Abgeordneten daher einen Entwurf für eine neue polnische Verfassung vor, dem der Reichstag nach nur siebenstündiger Beratung zustimmte. [34] Am Ende des Vierjährigen Sejms stand somit die erste moderne Verfassung Europas. [35]

Die als „Regierungsstatut“ bezeichnete Konstitution bestand aus lediglich elf Artikeln, die jedoch weitreichende Veränderungen mit sich brachten. Beeinflusst von den Werken Rousseaus und Montesquieus wurden die Prinzipien von Volkssouveränität und Gewaltenteilung festgeschrieben. Die Verfassung sah die Einführung des Mehrheitsprinzips im Gegensatz zum liberum veto , eine Ministerverantwortlichkeit und eine Stärkung der staatlichen Exekutive, vor allem des Königs, vor. Weiterhin wurden staatliche Schutzklauseln für das Bauernvolk beschlossen, die die Masse der leibeigenen Bauern vor Willkür und Auspressung schützen sollten. Den Städtern wurden zudem die bürgerlichen Rechte garantiert. Der Katholizismus wurde zur vorherrschenden Religion erklärt, die freie Religionsausübung anderer Konfessionen aber legitimiert.

Um die Handlungsfähigkeit der Adelsrepublik auch nach dem Tod eines Königs zu sichern und ein Interregnum zu verhindern, beschlossen die Abgeordneten weiterhin die Abschaffung der Wahlmonarchie und die Einführung einer Erbdynastie – mit den Wettinern als neuem Herrschergeschlecht. Damit wurde Polen zur parlamentarisch - konstitutionellen Monarchie . Der Wille zum Kompromiss verhinderte jedoch noch weitergehende Reformen: Die geplante Abschaffung der Leibeigenschaft und die Einführung von persönlichen Grundrechten auch für den Bauernstand scheiterten am Widerstand der Konservativen.

Beeinflusst von den Werken der großen Staatstheoretiker , geprägt durch das Klima derAufklärung und ihrer Diskurse und beeindruckt von den Ereignissen der Französischen Revolution und den Ideen der Jakobiner , sollte Polen zu einem der modernsten Staaten am Ausgang des 18. Jahrhunderts werden. Zwar bemühten sich die Abgeordneten nach der Verabschiedung der Verfassung darum, die neuen Verfassungsprinzipien auch umzusetzen, doch das Erreichte währte nicht lange. [36]

Reaktionen der Nachbarstaaten

Der Verfassungsaffront veranlasste die Nachbarstaaten schon bald zum Handeln. „Katharina II. von Russland war angesichts der Verabschiedung der Verfassung außer sich und tobte, dieses Schriftstück sei ein Machwerk, schlimmer, als es sich die französische Nationalversammlung ausdenken könne, und zudem geeignet, Polen dem russischen Vorfeld zu entwinden.“ [37] Russland unterstützte nun diejenigen Kräfte in Polen, die sich gegen die Maiverfassung wandten und auch schon gegen die Reichstagsbeschlüsse von 1773 und 1776 angekämpft hatten. Mit Unterstützung der Zarin ging die Konföderation von Targowica nun vehement gegen den König und seine Anhänger vor. Als der russisch-osmanische Konflikt im Januar 1792 schließlich ein Ende fand, wurden somit auch wieder militärische Kräfte freigesetzt, die ein Eingreifen Katharinas II. ermöglichten (vgl. Russisch-Polnischer Krieg 1792 ). Ein Jahr nach dem Ende des Vierjährigen Sejm rückten russische Truppen in Polen ein. Das polnische Heer war unterlegen, zudem verließ das Königreich Preußen einseitig die gegen Russland gerichtete Polnisch-Preußische Defensivallianz von 1790 und Poniatowski musste sich der Zarin unterwerfen. Die Verfassung vom 3. Mai wurde aufgehoben, während Russland seine Rolle als Ordnungsmacht zurückgewann. In Anbetracht der Ereignisse zeigte sich Katharina II. nun offen für eine weitere Teilung Polens:

„Polen wurde […] in dem Augenblick für seine Nachbarn unerträglich, da es sich aus seiner Machtlosigkeit so weit regenerierte, daß es in die Lage versetzt wurde, aus eigener Kraft auch außenpolitisch aktiv zu werden“

Hans Lemberg : Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert [38]

Auch Preußen erkannte die Gelegenheit, aus dieser Situation Profit zu schlagen, um nunmehr in den Besitz der begehrten Städte Danzig und Thorn zu kommen. Allerdings war Russland, das die Reformbestrebungen in Polen allein unterdrückte, wenig geneigt, dem Wunsch Preußens nachzukommen. Preußen verknüpfte daher die polnische mit der französischen Frage und drohte, aus dem europäischen Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich auszuscheiden, sollte es nicht entsprechend entschädigt werden. Vor die Wahl gestellt, entschied sich Katharina II. nach langem Zögern für die Aufrechterhaltung des Bündnisses und stimmte einer erneuten Aufteilung polnischer Territorien unter Preußen, als „Kostenersatz des Krieges‚ contre les rebelles français “, [39] und dem Zarenreich zu. [40] Österreich blieb auf Forderung der Zarin jedoch bei diesem Teilungsakt außen vor. Im Teilungsvertrag vom 23. Januar 1793 erhielt Preußen nun die Kontrolle über Danzig und Thorn sowie über Großpolen und Teile Masowiens , welche zur neuen Provinz Südpreußen zusammengefasst wurden. Das russische Territorium erweiterte sich um ganz Weißrussland sowie weite Gebiete Litauens und der Ukraine . Um diesen Akt zu legalisieren, wurden die Abgeordneten des Reichstags nur wenige Monate später in Grodno unter Waffendrohung und hohen Bestechungen der Teilungsmächte gedrängt, der Aufteilung ihres Landes zuzustimmen.

Die dritte Teilung 1795

Tadeusz Kościuszko

Hatte es nach der Ersten Teilung Polens noch im Interesse der Nachbarstaaten gelegen, das Königreich wieder zu stabilisieren und anschließend als schwachen und handlungsunfähigen Reststaat zu etablieren, änderten sich jedoch die Vorzeichen nach der Zweiten Teilung von 1793. Die Frage nach dem Fortbestehen des verbliebenen polnischen Staates wurde nicht gestellt. Weder Preußen noch Russland strebten einen Weiterbestand des Königreiches in den neuen Grenzen an. Die Zweite Teilung Polens mobilisierte die widerständischen Kräfte des Königreichs. Nicht nur der Adel und die Geistlichkeit wehrten sich gegen die Besatzungsmächte. Auch die bürgerlich-intellektuellen Kräfte sowie die bäuerlich-sozialrevolutionäre Bevölkerung schlossen sich dem Widerstand an. Innerhalb weniger Monate zog die anti-russische Opposition weite Teile der Bevölkerung auf ihre Seite. An die Spitze dieser Gegenbewegung setzte sich Tadeusz Kościuszko , der bereits im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg an der Seite George Washingtons gekämpft hatte und 1794 nach Krakau zurückkehrte. Im selben Jahr noch gipfelte der Widerstand in dem nach ihm benannten Kościuszko-Aufstand . [41]

Monatelang dauerten die Auseinandersetzungen zwischen den Aufständischen und den Teilungsmächten. Immer wieder konnten die Widerstandskräfte Erfolge verbuchen. Letztendlich obsiegten jedoch die Truppen der Besatzer und am 10. Oktober 1794 nahmen russische Truppen Kościuszko schwer verwundet gefangen. [42] Eine weitere Existenzberechtigung eines polnischen Staates hatten die Aufständischen in den Augen der Nachbarmächte verspielt.

„Daß die Polen es gewagt hatten, ihr nationales Schicksal selbst bestimmen zu wollen, brachte dem polnischen Staat das Todesurteil.“

Martin Broszat : 200 Jahre deutsche Polenpolitik. , Frankfurt am Main 1972, S. 63.

Nun strebte Russland danach, den Reststaat aufzuteilen und aufzulösen, und suchte zu diesem Zweck zuerst die Verständigung mit Österreich. War Preußen bisher die treibende Kraft, musste es seine Ansprüche nun hintanstellen, da sowohl Petersburg als auch Wien der Auffassung waren, dass Preußen bisher am meisten von den beiden vorhergehenden Teilungen profitiert hatte. Am 3. Januar 1795 unterzeichneten Katharina II. und der Habsburger Kaiser Franz II. den Teilungsvertrag, dem sich Preußen am 24. Oktober anschloss. Demnach teilten sich die drei Staaten das restliche Polen entlang der Flüsse Memel , Bug und Pilica auf. Russland rückte weiter nach Westen und besetzte sämtliche Gebiete östlich von Bug und Memel, Litauen sowie ganz Kurland und Semgallen . Der habsburgische Machtbereich weitete sich nach Norden hin um die wichtigen Städte Lublin , Radom , Sandomierz und insbesondere Krakau aus. Preußen erhielt hingegen die restlichen Gebiete westlich von Bug und Memel mit Warschau , welche anschließend Teil der neuen Provinz Neuostpreußen wurden, sowie das nördlich von Krakau gelegene Neuschlesien . [43] Nachdem Stanisław August am 25. November 1795 abgedankt hatte, erklärten die Teilungsmächte das Königreich Polen zwei Jahre nach der Dritten und letzten Teilung Polens für erloschen.

„Polen wurde gleichsam als ein verfügbarer und willkommener ‚Fond' angesehen, der es erlaubte, die territoriale Gewinnsucht der drei Mächte auf die einfachste Weise zu befriedigen und mit Hilfe dessen man außerdem die zwischen Preußen, Russland und Österreich herrschenden machtpolitischen Gegensätze in gemeinsamer Komplizenschaft zu Lasten eines unschuldigen Vierten verwandeln und so eine Zeitlang „harmonisieren“ konnte.“

Martin Broszat : 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 64.

Die Polen fanden sich nicht mit der fehlenden Eigenstaatlichkeit ab. Im Zuge der Aufstellung der Polnischen Legion innerhalb der französischen Armee entstand 1797 das Kampflied „ Noch ist Polen nicht verloren “, das im folgenden Jahrhundert die diversen Aufstände begleitete und schließlich zur Nationalhymne der im Gefolge des Ersten Weltkriegs 1914–1918 entstandenen Zweiten Polnischen Republik wurde.

Statistik der Teilungen

Polen-Litauen in den Grenzen von 1771 und die Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795
Die territoriale Reorganisation Mittelosteuropas durch den Wiener Kongress 1814/15: Auflösung des napoleonischen Herzogtums Warschau und die Konstituierung eines konstitutionellen Königreichs Polen ohne Posen und Krakau (auf der Karte „Kongresspolen“) mit dem russischen Zaren als „König von Polen“ nur durch eine Personalunion mit dem Russischen Kaiserreich verbunden.

Territoriale Statistik

Im Ergebnis der Teilungen war einer der größten Staaten Europas von der Landkarte getilgt. Die Angaben über die Größe und Einwohnerzahl schwanken sehr stark, weshalb eine genaue Quantifizierung der Verluste des polnischen Staates respektive der Gewinne der Teilungsmächte nur schwer möglich ist. Basierend auf den Angaben von Roos [44] profitierte Russland rein quantitativ am meisten von den Teilungen: Mit 62,8 Prozent des Territoriums erhielt das Zarenreich rund dreimal so viel wie Preußen mit 18,7 Prozent oder Österreich mit 18,5 Prozent. Fast jeder zweite Einwohner Polens, insgesamt etwa 47,3 Prozent, lebte nach der Teilung in russischen Gebieten. Österreich hatte der Fläche nach den geringsten Zuwachs, jedoch handelte es sich bei dem neu geschaffenen Königreich Galizien und Lodomerien um eine dicht besiedelte Region, weshalb mit 31,5 Prozent fast ein Drittel der polnischen Bevölkerung zur Habsburgermonarchie geschlagen wurde. Preußen hatte eine etwas größere Fläche als Österreich erhalten, die allerdings nur 21,2 Prozent der Bevölkerung bewohnten.

Teilung Preußen Russland Österreich Gesamt
km² Bev. (Mio.) km² Bev. (Mio.) km² Bev. (Mio.) km² Bev. (Mio.)
1. Teilung 34.900 0,356 84.000 1,256 83.900 2,669 202.800 4,281
2. Teilung 58.400 1,136 228.600 3,056 287.000 4,192
3. Teilung 43.000 1,042 146.000 1,338 51.100 1,098 240.100 3,478
Gesamt 136.300 2,534 458.600 5,650 135.000 3,767 729.900 11,951

Ethnische Zusammensetzung der Teilungsgebiete

Bezüglich der ethnischen Zusammensetzung lassen sich keine exakten Angaben machen, da es keine Bevölkerungsstatistik gab. Sicher ist jedoch, dass die eigentlichen Polen in den an Russland gelangten Gebieten nur eine kleine Minderheit ausmachten. Der größte Teil der dortigen Bevölkerung bestand aus griechisch-orthodoxen Ukrainern und Weißrussen sowie katholischen Litauern. In vielen Städten des russischen Teilungsgebietes wie Vilnius (polnisch Wilno) , Hrodna (polnisch Grodno) , Minsk oder Homel gab es aber ein zahlenmäßig und kulturell bedeutendes polnisches Element. Daneben gab es eine große jüdische Bevölkerungsgruppe. Die „Befreiung“ der orthodoxen ostslawischen Völker von der polnisch-katholischen Oberhoheit wurde später von der nationalrussischen Historiografie ins Feld geführt, um die Gebietsannexionen zu rechtfertigen. In den zu Preußen gelangten Gebieten gab es im Ermland , in Pomerellen und in den westlichen Randgebieten der neuen Provinz Südpreußen einen zahlenmäßig bedeutenden deutschen Bevölkerungsanteil. Das Bürgertum der Städte Westpreußens, insbesondere das der alten Hansestädte Danzig und Thorn war seit alters her ganz überwiegend deutschsprachig. Durch die Annexion der polnischen Gebiete vervielfachte sich die jüdische Bevölkerung Preußens, Österreichs und Russlands . Selbst als Preußen mit dem Wiener Kongress 1815 auf etwa die Hälfte seiner in den Teilungen erworbenen Gebiete zugunsten Russlands verzichtete, lebte immer noch mehr als die Hälfte aller Juden Preußens in den ehemals polnischen Gebieten Pomerellen und Posen . Als nach dem Wiener Kongress 1815 wieder ein Königreich Polen in Personalunion mit dem Russischen Reich hergestellt wurde („ Kongresspolen “), umfasste dieses nur einen Teil der ehemals preußischen und österreichischen Teilungsgebiete. Die an Russland gelangten Territorien verblieben bei diesem. Damit fielen 1815 82 % der ehemals polnisch-litauischen Gebiete an Russland (einschließlich Kongresspolen), 8 % an Preußen und 10 % an Österreich. [45]

Forschung

In der deutschen Geschichtswissenschaft stellen die Teilungen Polen-Litauens bisher eher ein Randthema dar. Das wohl einschlägigste Überblickswerk „Die Teilungen Polens“ von Michael G. Müller erschien bereits 1984 und wird mittlerweile nicht mehr neu aufgelegt. Dabei ist deren historische Bedeutung keineswegs gering. Bereits Müller stellt fest: „Es ist eben nicht nur für polnische, sondern auch für französische und angelsächsische Historiker geläufig, die Teilungen Polens unter die […] epochenmachenden Ereignisse der europäischen Frühneuzeit einzureihen, dh, sie ähnlich zu gewichten wie den Dreißigjährigen Krieg oder die Französische Revolution.“ [46] Trotzdem gilt 30 Jahre nach Müllers Feststellung noch immer, dass „gemessen an ihrem objektiven Betroffen-Sein“ die deutsche Geschichtswissenschaft an den Teilungen Polens „einen allzu geringen Anteil genommen“ hat. [47] Das Thema präsentiert sich demnach trotz neuer Forschungsbemühungen (insbesondere an den Universitäten Trier und Gießen ) teilweise immer noch als ein Desiderat der deutschen Forschung. Neueste Forschungsergebnisse präsentiert der Sammelband Die Teilungen Polen-Litauens aus dem Jahr 2013. [48] Erwartungsgemäß ist das Thema in der polnischen Literatur wesentlich breiter erforscht.

Die Quellenlage ist dagegen deutlich besser. Die wichtigsten Bestände finden sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) in Berlin-Dahlem und im Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) in Warschau . Eine edierte Quellensammlung stellt das Novum Corpus Constitutionum (NCC) dar, das online abrufbar ist und vor allem öffentliche Bekanntmachungen enthält.

Die Teilungen Polens sind auch auf Landkarten gut dokumentiert. Infolge der umfangreichen territorialen Veränderungen bestand für aktuelle Karten eine große Nachfrage. Im deutschsprachigen Raum gab beispielsweise der Verlag von Johannes Walch eine Polenkarte heraus, die er mehrmals den politischen Gegebenheiten anpassen musste. [49] Eine auch nur annähernd komplette Bibliografie aller Landkarten der polnischen Teilungen fehlt jedoch bisher.

Überreste von Grenzzeichen

Ein Wegkreuz in Prehoryłe. Der untere Arm besteht zum Teil aus einem alten österreichischen Grenzpfosten.

In der Stadt Thorn und ihrer Nähe kann man heute noch die Reste der früheren preußisch-russischen Grenze sehen. Es ist eine 3–4 m breite Erdabsenkung mit zwei hohen Wällen auf beiden Seiten.

Als Dreikaisereck wird die Stelle bei Myslowitz bezeichnet, an der von 1846 an bis 1915 die Grenzen von Preußen, Österreich und Russland zusammenstießen.

In einem Dorf namens Prehoryłe im Kreis Hrubieszów , etwa 100 m von der ukrainischen Grenze, steht ein Wegkreuz, dessen unterer, langer Arm ein alter österreichischer Grenzpfosten gewesen ist. Im untersten Bereich ist das Wort „Teschen“ sichtbar, der Name der heutigen Stadt Cieszyn , wo die Grenzpfosten hergestellt wurden. Der Fluss Bug , der heute die polnisch-ukrainische Grenze bildet, war nach der dritten Teilung Polens der Grenzfluss zwischen Österreich und Russland.

Siehe auch

Literatur

 • Karl Otmar Freiherr von Aretin : Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssystems der europäischen Großmächte. Die Polnischen Teilungen als europäisches Schicksal . In: Klaus Zernack (Hrsg.): Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871 . (= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin . Band 33). Colloquium-Verlag, Berlin 1982, ISBN 3-7678-0561-8 , S. 53–68.
 • Martin Broszat : 200 Jahre deutsche Polenpolitik. 4. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-36574-6 .
 • Tadeusz Cegielski: „Deutschland- und Polenpolitik“ in dem Zeitraum 1740–1792 , in: Klaus Zernack (Hrsg.): Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871 (= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin . Band 33). Colloquium-Verlag, Berlin 1982, ISBN 3-7678-0561-8 , S. 21–27.
 • Tadeusz Cegielski: Das alte Reich und die erste Teilung Polens 1768–1774. Steiner, Stuttgart 1988, ISBN 3-515-04139-7 .
 • ACA Friederich: Historisch-geographische Darstellung Alt- und Neu-Polens. Mit 2 Karten. Berlin 1839 ( books.google.de ).
 • Horst Jablonowski: Die erste Teilung Polens , in: Beiträge zur Geschichte Westpreußens , Bd. 2 (1969), S. 47–80.
 • Rudolf Jaworski , Christian Lübke , Michael G. Müller : Eine kleine Geschichte Polens. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-12179-0 .
 • Hans Lemberg : Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert , in: Friedhelm Berthold Kaiser, Bernhard Stasiewski (Hrsg.): Die erste polnische Teilung 1772 (= Studien zum Deutschtum im Osten . Band 10). Böhlau, Köln 1974, ISBN 3-412-02074-5 , S. 29–48.
 • Jerzy Lukowski: The partitions of Poland 1772, 1793, 1795. Longman, London 1999, ISBN 0-582-29275-1 .
 • Jerzy Michalski: Polen und Preußen in der Epoche der Teilungen , in: Klaus Zernack (Hrsg.): Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871 . (= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin . Band 33). Colloquium-Verlag, Berlin 1982, S. 35–52, ISBN 3-7678-0561-8 .
 • Erhard Moritz: Preußen und der Kościuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution . (= Schriftenreihe des Instituts für Allgemeine Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin . Band 11). Berlin 1968.
 • Michael G. Müller : Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795. Beck, München 1984, ISBN 3-406-30277-7 .
 • Gotthold Rhode : Die polnische Adelsrepublik um die Mitte des 18. Jahrhunderts , in: Friedhelm Berthold Kaiser, Bernhard Stasiewski (Hrsg.): Die erste polnische Teilung 1772 (= Studien zum Deutschtum im Osten, Bd. 10). Böhlau, Köln 1974, ISBN 3-412-02074-5 , S. 1–26.
 • Hans Roos: Polen von 1668 bis 1795 , in: Theodor Schieder , Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch der Europäischen Geschichte . Band 4. Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Klett-Cotta, Stuttgart 1968, S. 690–752.
 • Anja Ströbel: Die polnischen Teilungen. Ein analytischer Vergleich , in: Riccardo Altieri, Frank Jacob (Hrsg.): Spielball der Mächte. Beiträge zur polnischen Geschichte . minifanal, Bonn 2014, ISBN 978-3-95421-050-3 , S. 14–36.
 • Hugo Weczerka : Putzger-Wandkarten . Polen im 20. Jahrhundert. Die Teilung Polens 1772–1795 , Bd. 116, Velhagen & Klasing, Bielefeld 1961.
 • Klaus Zernack : Polen in der Geschichte Preußens , in: Otto Büsch (Hrsg.): Handbuch der preußischen Geschichte. Band II: Das 19. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens. De Gruyter, Berlin / New York 1992, S. 423–431.
 • Agnieszka Pufelska: Der bessere Nachbar? Das polnische Preußenbild zwischen Politik und Kulturtransfer (1765–1795) . De Gruyter, Oldenbourg, Berlin/Boston 2017, ISBN 978-3-11-051833-7 .

Weblinks

Commons : Teilungen Polens – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Der Ausdruck Polnische Teilungen wird im wissenschaftlichen Diskurs abgelehnt; die Teilungen Polens beziehen sich dabei immer auf den Gesamtstaat Polen-Litauen.
 2. Vgl. Rudolf Jaworski, Christian Lübke, Michael G. Müller: Eine kleine Geschichte Polens , Frankfurt am Main 2000, S. 167.
 3. Zur Periodisierung vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 12 f.
 4. Durch den Tod des Gründers der Rzeczpospolita, Sigismund II. August , bis 1572 eine Erbmonarchie.
 5. Vgl. Hans Lemberg: Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert , in: Friedhelm Berthold Kaiser, Bernhard Stasiewski (Hrsg.): Die erste polnische Teilung 1772, Köln 1974, S. 36 f., oder Müller: Die Teilungen Polens , S. 15–18.
 6. Müller: Die Teilungen Polens , S. 14.
 7. Vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 17.
 8. Vgl. Jaworski, Müller, Lübke: Eine kleine Geschichte Polens , S. 178 f., und Müller: Die Teilungen Polens , S. 18–20.
 9. Vgl. Jaworski, Müller, Lübke: Eine kleine Geschichte Polens , S. 181.
 10. Vgl. Meisner: Gerichtswesen und Rechtspflege , S. 314.
 11. Vgl. Martin Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , Frankfurt am Main 1972, S. 45.
 12. Zitiert in: Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 47.
 13. a b Vgl. Hans Roos: Polen von 1668 bis 1795 , in: Theodor Schieder, Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch der Europäischen Geschichte. Bd. 4: Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung , Stuttgart 1968, S. 740.
 14. Jaworski, Müller, Lübke: Eine kleine Geschichte Polens , S. 185.
 15. Vgl. Roos: Polen von 1668 bis 1795 , S. 741.
 16. Vgl. Andrea Schmidt-Rösler: Polen. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart , Regensburg 1996, S. 53.
 17. Norman Davies: Im Herzen Europas. Geschichte Polens . CH Beck, München 2006, S. 280.
 18. Erhard Moritz: Preußen und der Kościuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution . Berlin 1968, S. 17 f.
 19. Brief Heinrichs an seinen Bruder vom 8. Januar 1771, zitiert bei Gustav Berthold Volz (Hrsg.): Die Werke Friedrichs des Großen in deutscher Übersetzung , Bd. 5: Denkwürdigkeiten vom Hubertusburger Frieden bis zum Ende der Polnischen Teilung . Reimar Hobbing, Berlin 1913, S. 27, Anmerkung 3 ( uni-trier.de , abgerufen am 1. April 2012).
 20. Vgl. Lemberg: Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert , S. 42.
 21. Vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 36.
 22. Vgl. Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 46 f.
 23. Vgl. Lemberg: Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert , S. 42 sowie Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 48.
 24. Friedrich von Raumer : Polens Untergang . Brockhaus, Zweite Auflage, Leipzig 1832, S. 50 (= Historisches Taschenbuch , Dritter Jahrgang, Leipzig 1832, S. 446.)
 25. ACA Friederich: Historisch-geographische Darstellung Alt- und Neu-Polens . Berlin 1839, S. 418–422.
 26. Georg Holmsten: Friedrich II. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten . Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1979, S. 146.
 27. Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 49.
 28. Zur Übernahme der neuen Akquisition siehe Walther Hubatsch: Die Übernahme Westpreußens und des Netzedistrikts durch Preußen im Jahre 1772 ; in: Friedhelm Berthold Kaiser, Bernhard Stasiewski (Hrsg.): Die erste polnische Teilung 1772 , Köln 1974, S. 75–95.
 29. Vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 39.
 30. Vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 40 f.
 31. Dennoch widmet Daniel Stone dieser Zeit eine eigene Monographie: Polish Politics and National Reform 1775–1788 , New York 1976.
 32. Klaus Zernack: Polen in der Geschichte Preußens , in: Otto Büsch (Hrsg.): Handbuch der preußischen Geschichte . Bd. II: Das 19. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens , Berlin, New York 1992, S. 424.
 33. Vgl. Michalski: Polen und Preußen in der Epoche der Teilungen , S. 50.
 34. Vgl. Jan Kusber: Vom Projekt zum Mythos – Die polnische Maiverfassung 1791 , in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 8/2004, S. 685.
 35. Weiterführend hierzu: Kusber: Vom Projekt zum Mythos – Die polnische Maiverfassung 1791. S. 685–699. Kusber stellt neben dem Inhalt der Verfassung auch die Elemente des Umgangs mit deren Erbe vor und wirft einen Blick auf den gegenwärtigen Stellenwert im osteuropäischen Kontext. Ebenfalls weiterführend: Helmut Reinalter (Hrsg.): Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 vor dem Hintergrund der europäischen Aufklärung. Frankfurt am Main 1997 sowie Stanislaw Grodziski: Die Verfassung vom 3. Mai 1791 – das erste polnische Grundgesetz. In: Aus Politik und Zeitgeschichte , Bd. 30–31/1987, S. 40–46.
 36. Vgl. Müller: Die Teilungen Polens , S. 23; Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 56; Michalski: Polen und Preußen in der Epoche der Teilungen , S. 44. Jaworski, Müller, Lübke: Eine kleine Geschichte Polens , S. 189. Roos: Polen von 1668 bis 1795 , S. 750.
 37. Jan Kusber : Vom Projekt zum Mythos – Die polnische Maiverfassung 1791 , S. 686.
 38. Polen zwischen Rußland, Preußen und Österreich im 18. Jahrhundert , Köln 1974, S. 46.
 39. Hans Roos: Polen von 1668 bis 1795. In: Theodor Schieder, Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch der Europäischen Geschichte. Band 4: Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Stuttgart 1968, S. 690–752, hier S. 750.
 40. Über die Bedeutung des Koalitionskrieges gegen Frankreich als diplomatisches Druckmittel siehe ausführlicher: Erhard Moritz: Preußen und der Kościuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution , S. 28–32.
 41. Vgl. Broszat: 200 Jahre deutsche Polenpolitik , S. 61 f.
 42. Gotthold Rhode: Geschichte Polens. Ein Überblick . 3. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), Darmstadt 1980, S. 325.
 43. Weiterführend siehe Zbigniew Góralski: Die Grenzdemarkationen in Polen nach der dritten Teilung (1795–1797) . In: Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas , Band 19/1971, S. 212–238.
 44. Vgl. Roos: Polen von 1668 bis 1795 , S. 746–751. Roos verweist darauf, dass die von ihm verwendeten Ziffern von ihm selbst in diversen Archiven ermittelt und berechnet wurden.
 45. Friedrich Luckwaldt: Deutschland, Rußland, Polen. Kafemann, Danzig 1929, S. 12; und Joachim Rogall (Hrsg.): Land der grossen Ströme. Von Polen nach Litauen. ( Deutsche Geschichte im Osten Europas , Band 6) Siedler, Berlin 1996, ISBN 3-88680-204-3 , S. 193.
 46. Müller: Die Teilungen Polens , München 1984, S. 7.
 47. Müller: Die Teilungen Polens , München 1984, S. 11.
 48. Hans-Jürgen Bömelburg , Andreas Gestrich , Helga Schnabel-Schüle (Hrsg.): Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen , Osnabrück 2013.
 49. Kazimierz Kozica, Michael Ritter: Die „Charte des Koenigreichs Polen“ von Johannes Walch. In: Cartographica Helvetica , Heft 36, 2007, S. 3–10 Volltext .