Verenigde Naties

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Verenigde Naties
VN, VN / UNO

vlag van de Verenigde Naties

Lidstaten
Engelse naam Verenigde Naties Organisatie
Franse naam Organisatie des Nations unies
Organisatie type Internationaal recht onderwerp
toestand actief
Zetel van de orgels New York City ( hoofdkantoor )
Genève , Nairobi , Wenen (kantoren)
Meer zitplaatsen
secretaris-generaal Portugal Portugal Antonio Guterres
( secretaris-generaal )
Lidstaten 193 :

VN-lidstaten

Officiële en werktalen

Engels , Frans

Andere officiële talen

Arabisch , Chinees , Russisch , Spaans

oppervlakte 135.700.000 km²
bevolking > 7.500.000.000
Bevolkingsdichtheid 53,8 inwoners per km²
oprichting 26 juni 1945

Inwerkingtreding van het VN-Handvest
op 24 oktober 1945

vakantie 24 oktober
( Dag van de Verenigde Naties )
www.un.org
Kijk naar het United Nations Plaza en het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City

De Organisatie van de Verenigde Naties ( OVN , vaak gewoon United Nations , kort VN ; Engels United Nations , kort UN ), ook UNO (van United Nations Organization , French Organization des Nations unies-ONU ), is een intergouvernementele vereniging van 193 staten en als mondiale internationale organisatie een volledig erkend onderwerp van internationaal recht .

Volgens haar charter zijn de belangrijkste taken van de organisatie het bewerkstelligen van wereldvrede , het naleven van het internationaal recht , het beschermen van mensenrechten en het bevorderen van internationale samenwerking. De focus ligt ook op ondersteuning op economisch, sociaal, humanitair en ecologisch gebied (zie ook de VN-millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling ).

De Verenigde Naties zelf en veel van haar suborganisaties hebben de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen voor hun diensten, en samen worden ze het vaakst geëerd . In 2020 vierde het zijn 75e verjaardag. [1]

oprichtingsgeschiedenis

De wortels van de Verenigde Naties liggen in de Haagse Vredesconferenties en in de Volkenbond , die na de Eerste Wereldoorlog is opgericht met als doel de wereldvrede blijvend veilig te stellen. Door een gebrek aan interesse om lid te worden van de Liga (de VS waren bijvoorbeeld om binnenlandse politieke redenen geen lid van de Volkenbond [2] ), had de Volkenbond echter niet de invloed die nodig was om zijn doel te bereiken. doelen, en het had praktisch gefaald met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog .

Na het mislukken van de Volkenbond deed de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt een tweede poging om een ​​organisatie op te richten om de vrede tijdens de Tweede Wereldoorlog te verzekeren, en werkte hij samen met de Britse premier Winston Churchill om het Atlantisch Handvest op te stellen . Op 1 januari 1942 beriepen 26 staten zich in de verklaring van de Verenigde Naties op de principes van het Atlantisch Handvest.

De samenwerking van de Sovjet-Unie en de Republiek China in de nieuwe vredesorde resulteerde in de Moskouse Verklaring van de Vier Mogendheden op 30 oktober 1943, waarin werd opgeroepen tot de oprichting van een algemene organisatie voor de handhaving van de vrede, gebaseerd op het principe van de soevereine gelijkheid van alle vredelievende staten zo snel mogelijk en de internationale veiligheid. Op de Dumbarton Oaks-conferentie werd verder gesproken over de oprichting van de VN.

Na de opname van Frankrijk in de kring van de belangrijkste mogendheden, werd het Handvest van de Verenigde Naties in 1945 op de Conferentie van Jalta afgerond. Het werd ondertekend door 50 staten op 26 juni 1945 tijdens de Conferentie van San Francisco . De Verenigde Staten waren de eerste staat die het Handvest ratificeerde en de Verenigde Naties New York als zetel aanbood. [3] Polen ondertekende het handvest later, maar is een van de 51 stichtende leden. [4] Het handvest trad in werking op 24 oktober 1945 nadat de Republiek China , Frankrijk, de Sovjet-Unie , het Verenigd Koninkrijk , de Verenigde Staten van Amerika en de meerderheid van de oprichtende staten het handvest hadden geratificeerd. [5]

taken en doelen

Volgens artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties zijn de belangrijkste taken van de VN:

 1. het handhaven van wereldvrede en veiligheid
 2. het ontwikkelen van betere, vriendschappelijke relaties tussen naties
 3. internationale samenwerking, het oplossen van mondiale problemen en het bevorderen van mensenrechten
 4. om de spil te zijn waar landen samen over deze doelen onderhandelen.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, mensenrechtenverdragen en -conventies

Op 10 december 1948 werd het Handvest aangevuld met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin hebben voor het eerst alle staten gezamenlijk de fundamentele mensenrechten afgekondigd die voor iedereen gelijkelijk gelden. Ook al is deze verklaring niet bindend voor de lidstaten, het is een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechten en een belangrijk juridisch document voor de internationale politiek.

In 1966 nam de Algemene Vergadering het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten aan - nu als juridisch bindende documenten. Verschillende andere bindende mensenrechtenverdragen voor de respectieve ondertekenende staten volgden.

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling

In 2001 werden de zogenaamde Millennium Development Goals gepostuleerd door de VN, de Wereldbank , het IMF en het Development Assistance Committee van de OESO . Dit zijn de volgende acht ontwikkelingsdoelen die in 2015 moeten zijn bereikt en waarvan het primaire doel is om de wereldwijde toekomst veilig te stellen:

 1. Bestrijding van extreme armoede en honger
 2. Basisonderwijs voor iedereen
 3. Gendergelijkheid / empowerment van vrouwen
 4. Kindersterfte verlagen
 5. Verbetering van de zorg voor moeders
 6. Strijd tegen hiv / aids , malaria en andere ernstige ziekten
 7. Ecologische duurzaamheid
 8. Een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling opbouwen.

vredeshandhaving

Vredessoldaten van de Verenigde Naties in het grensgebied van Eritrea en Ethiopië
Boliviaanse " blauwe helm" soldaat tijdens een oefening in Chili
2001 Nobelprijs voor de Vrede voor de Verenigde Naties - Certificaat in de lobby van het VN-hoofdkwartier in New York City

Vredeshandhaving is een van de belangrijkste taken van de Verenigde Naties. Ze zetten zich centraal in het vermijden en beëindigen van internationale conflicten . De hoge prioriteit blijkt uit het feit dat het doel al is geformuleerd in het eerste artikel van het VN-Handvest,

“... om de wereldvrede en de internationale veiligheid te handhaven en daartoe effectieve collectieve maatregelen te nemen om bedreigingen voor de vrede te voorkomen en weg te nemen, om daden van agressie en andere vredesonderbrekingen en internationale geschillen of situaties die tot vrede zouden kunnen leiden, te onderdrukken vreedzaam doorbreken Om geld op te ruimen of te regelen in overeenstemming met de beginselen van justitie en internationaal recht."

- VN-handvest , artikel 1 nr. 1

De Verenigde Naties hebben een systeem van collectieve veiligheid gecreëerd door de vrijwillige medewerking van de lid staten. De kern van dit collectieve veiligheidssysteem is het algemene geweldsverbod:

"Alle staten onthouden zich in hun internationale betrekkingen van elke dreiging met of het gebruik van geweld gericht tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat of anderszins onverenigbaar met de doelstellingen van de Verenigde Naties."

- VN-handvest , artikel 2 nr. 4

Ondanks het algemene verbod op geweld sluit het Handvest het gebruik van geweld niet volledig uit. Naast het individuele recht op zelfverdediging van elk land, concentreert het zich op de Veiligheidsraad: collectieve maatregelen tegen vredestichters met inachtneming van hoofdstuk VII, zoals economische, communicatieve en andere niet-militaire sancties tot en met het gebruik van kracht, indien nodig. De Veiligheidsraad wordt zo de drager van het “machtsmonopolie”. Voordat de Veiligheidsraad kan beslissen over passende maatregelen, moet hij eerst een dreiging of een verstoring van de vrede of een daad van agressie signaleren. Als dit het geval is, heeft hij in principe twee opties: hij kan aanbevelingen doen aan de VN-leden en dwangmaatregelen nemen tegen de vredestichter zelf en tegen alle andere lidstaten.

Bij dwangmaatregelen zijn zowel niet-militaire sancties als direct militair ingrijpen door de VN zelf of door daartoe gemandateerde leden mogelijk. De vorming van troepen onder direct bevel van de VN is voorzien in het handvest, maar is nooit tot stand gekomen. De niet-militaire sancties omvatten de "volledige of gedeeltelijke onderbreking van de economische betrekkingen, het spoor-, zee- en luchtverkeer, de post-, telegraaf- en radiocommunicatie en andere vervoermiddelen en het verbreken van diplomatieke betrekkingen" ( VN-handvest , artikel 41 ).

Een sculptuur op de Visitor's Plaza voor het VN-gebouw in New York symboliseert het doel van het veiligstellen van vrede door een revolver met een vastgebonden loop af te beelden. Het beeld werd door de Zweedse kunstenaar Carl Fredrik Reuterswärd gemaakt en kreeg de naam "Geweldloosheid" (geweldloosheid). Het is een geschenk van de Luxemburgse overheid aan de organisatie.

Blauwhelmen

De blauwhelmen zijn de VN-vredeshandhavers. Ze waren niet in het Handvest opgenomen als een middel voor passieve vredeshandhaving. Maar Dag Hammarskjöld en Lester Pearson kwamen op het idee van vredeshandhavers in crisissituaties. Voor een gemakkelijkere herkenning dragen blauwhelmsoldaten naast het uniform van hun land ook een blauwe helm of een blauwe baret met een VN-badge. De meegedragen wapens zijn alleen bedoeld voor zelfverdediging. Alleen de VN-Veiligheidsraad kan een mandaat geven om blauwhelmen te sturen, maar de regering van elk land kan zelf beslissen of ze soldaten op een dergelijke missie sturen. In 1990 hadden de VN al 500.000 soldaten en burgers ingezet voor maatregelen om de vrede te handhaven - maar niet om vrede te creëren.

organen

Volgens artikel 7 van het VN-Handvest bestaat de Verenigde Naties uit zes hoofdorganen die relevant zijn voor het besluitvormingsproces. Naast de hoofdorganen omvat het systeem van de Verenigde Naties een aantal hulporganen en gespecialiseerde organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van specifieke taken.

belangrijkste organen

Algemene Vergadering van de VN VN-secretariaat Internationaal Gerechtshof
Vergadering van alle VN-lidstaten
(één stem per staat)
Bestuursorgaan van de VN
(Voorzitter is de secretaris-generaal van de VN )
Universele rechtbank naar internationaal recht
(Gevestigd in Den Haag )
Algemene Vergadering van de VN
Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City
Internationaal Gerechtshof
Veiligheidsraad Economische en Sociale Raad Trustee Raad
voor wereldwijde veiligheidsproblemen voor mondiale economische en sociale zaken voor het beheer van vertrouwensgebieden
(momenteel niet actief)
VN veiligheidsraad
Economische en Sociale Raad van de VN
VN Trustschapsraad

hulporganen

Een Lockheed C-130 van het Wereldvoedselprogramma levert hulppakketten met voedsel in Soedan
UNICEF- ambassadeur voor kinderen Bilaal Rajan in Malawi
Een UNHCR- medewerker overlegt met een Amerikaanse marinier in Jordanië

Dochterondernemingen van de VN kunnen worden ingesteld door de Algemene Vergadering in overeenstemming met artikel 22 van het Handvest en door de Veiligheidsraad in overeenstemming met artikel 29 van het Handvest. Ze rapporteren meestal aan hun belangrijkste organen, sommige aan de Economische en Sociale Raad. Hoewel zij vaak autonoom optreden ten opzichte van partners buiten de VN, hebben zij geen eigen status onder internationaal recht.

Je taken zijn onder te verdelen in de volgende gebieden:

 • Ontwikkelingshulpprogramma's
  • Mensenrechtenraad ( HRC ) in Genève (Zwitserland)
  • Ontwikkelingsprogramma ( UNDP ) in New York (VS)
  • Milieuprogramma ( UNEP ) in Nairobi (Kenia)
  • Kinderfonds ( UNICEF ) in New York (VS)
  • Conferentie over handel en ontwikkeling ( UNCTAD ) in Genève (Zwitserland)
  • Wereldvoedselprogramma ( WFP ) in Rome (Italië)
  • Wereldvoedselraad ( WFC ) in Rome (Italië)
  • Bevolkingsprogramma ( UNFPA ) in New York (VS)
  • Ontwapeningsconferentie ( UNCD ) in Genève (Zwitserland)
 • humanitaire zaken
  • Hoge Commissaris voor de Mensenrechten ( UNHCHR ) in Genève (Zwitserland)
  • Hoge Commissaris voor Vluchtelingen ( UNHCR ) in Genève (Zwitserland)
  • Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken ( OCHA )
  • Hulpprogramma voor de Palestijnse vluchtelingen ( UNRWA ) in Gaza (Palestijnse Gebieden)
  • Rampenbestrijding ( UNDRO ) in Genève (Zwitserland)
  • Drug Control Program ( UNODC ) in Wenen (Oostenrijk)
  • World Settlement Conference ( HABITAT ) in Nairobi (Kenia)
 • Veiligheidsbeleid hulporganen
  • Vredesmissies zoals: B. UNAMA en UNTAC
  • Territoriale administratieve missies zoals: B. UNMIK en UNTAET
  • Ad hoc strafrechtbanken zoals: B. ICTY in Den Haag (Nederland) en ICTR in Arusha (Tanzania)
 • Trainings- en onderzoeksactiviteiten
  • United Nations University ( UNU ) met hoofdkantoor in Tokyo (Japan)
  • Instituut voor Onderwijs en Onderzoek ( UNITAR ) in Genève (Zwitserland)

Gespecialiseerde bureaus

De gespecialiseerde organisaties zijn juridisch, organisatorisch en financieel onafhankelijke organisaties die aan de VN zijn verbonden door internationale overeenkomsten die zijn gesloten in overeenstemming met artikel 63 van het Handvest. Er zijn momenteel (2017) 17 organisaties. Hun samenwerking met de VN en met elkaar wordt gecoördineerd door de Economische en Sociale Raad.

Speciale agentschappen van de VN
snelkoppeling Logo / vlag Achternaam Stoel Stoel Gesticht Budget in US $ (2016) [6]
1 FAO
Voedsel- en Landbouworganisatie
Voedsel- en Landbouworganisatie Italië Italië Rome Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Qu Dongyu 1945 1.201.818.140
2 ICAO
Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie
Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie Canada Canada Montréal Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Liu Fang 1947 0 192 346 640
3e IFAD
Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling
Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling Italië Italië Rome Gaan Gaan Gilbert Houngbo 1977 0 169 727 000
4e I LO
Internationale Arbeidsorganisatie
Internationale arbeidsorganisatie Zwitserland Zwitserland Genève Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk Guy Ryder 1946 (1919) 0. 674.937.000
5 IMO
Internationale Maritieme Organisatie
Internationale Maritieme Organisatie Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk Londen Zuid Korea Zuid-Korea Kitack Lim 1948 0,0 57.821.457
6e IMF
Internationaal Monetair Fonds
IMF Verenigde Staten Verenigde Staten Washington, DC Bulgarije Bulgarije Kristalina Georgieva 1945 (1944) ?
7e ITU
Internationale Telecommunicatie Unie
Internationale Telecommunicatie Unie Zwitserland Zwitserland Genève Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Houlin Zhao 1947 (1865) 0. 183.604.878
8ste UNESCO
Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur
Organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur Frankrijk Frankrijk Parijs Frankrijk Frankrijk Audrey Azoulay 1946 0 663 683 714
9 UNIDO
Organisatie voor industriële ontwikkeling van de Verenigde Naties
Organisatie voor industriële ontwikkeling Oostenrijk Oostenrijk Wenen Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Li Yong 1967 0 235 511 425
10 UPU
Universele Postunie
Universele Postunie Zwitserland Zwitserland Bern Kenia Kenia Bishar Abdirahman Hussein 1947 (1874) 0,0 77.403.536
11 IBRD
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling Verenigde Staten Verenigde Staten Washington, DC Verenigde Staten Verenigde Staten David Malpass 1945 (1944) ?
12 IDA
Internationale ontwikkelingsassociatie
Internationale ontwikkelingsorganisatie Verenigde Staten Verenigde Staten Washington, DC Verenigde Staten Verenigde Staten David Malpass 1960 ?
13 IFC
Internationale Financieringsmaatschappij
Internationale Financieringsmaatschappij Verenigde Staten Verenigde Staten Washington, DC Verenigde Staten Verenigde Staten David Malpass 1956 ?
14e WHO
Wereldgezondheidsorganisatie
Wereldgezondheidsorganisatie Zwitserland Zwitserland Genève Ethiopië Ethiopië Tedros Adhanom Ghebreyesus 1948 2.471.062.278
15e WIPO
Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie
Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie Zwitserland Zwitserland Genève Singapore Singapore Daren Tang 1974 0. 347.037.073
16 WMO
Wereld Meteorologische Organisatie
Wereld Meteorologische Organisatie Zwitserland Zwitserland Genève Finland Finland Petteri Taalas 1950 (1873) 0,0 98.226.341
17e UNWTO
Wereldorganisatie voor toerisme
Wereldorganisatie voor toerisme Spanje Spanje Madrid Georgië Georgië Zurab Pololikashvili 1974 0,0 23.171.332

Secretarissen-generaal

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties is de voorzitter van het VN-secretariaat en daarmee de hoogste bestuursfunctionaris van de VN. Ook vertegenwoordigt hij de VN naar de buitenwereld en is daarmee meestal het bekendste gezicht van de organisatie.

Ambtstermijn secretaris-generaal
1946-1952 Noorwegen Noorwegen Trygve Lie (1896-1968)
1953-1961 Zweden Zweden Dag Hammarskjöld (1905-1961)
1961-1971 Birma 1948 Birma U Thant (1909-1974)
1972-1981 Oostenrijk Oostenrijk Kurt Waldheim (1918-2007)
1982-1991 Peru Peru Javier Pérez de Cuéllar (1920-2020)
1992-1996 Egypte Egypte Boutros Boutros-Ghali (1922-2016)
1997-2006 Ghana Ghana Kofi Annan (1938-2018)
2007-2016 Zuid Korea Zuid-Korea Ban Ki-moon (* 1944)
sinds 2017 Portugal Portugal Antonio Guterres (* 1949)

organisatie

Leden

Met de toelating van Zuid-Soedan in 2011 groeide het aantal lidstaten van de Verenigde Naties tot 193. Dit betekent dat het aanspraak kan maken op bijna universele geldigheid.

De 51 stichtende leden van de VN in 1945 waren:

Egypte , Ethiopië , Argentinië , Australië , België , Bolivia , Brazilië , Chili , Republiek China (nu de Volksrepubliek China ), Costa Rica , Denemarken , Dominicaanse Republiek , Ecuador , El Salvador , Frankrijk , Griekenland , Guatemala , Haïti , Honduras , India , Irak , Iran , Joegoslavië , Canada , Colombia , Cuba , Libanon , Liberia , Luxemburg , Mexico , Nieuw-Zeeland , Nicaragua , Nederland , Noorwegen , Panama , Paraguay , Peru , Filippijnen , Polen , Saoedi-Arabië , Sovjet-Unie , Zuid-Afrika , Syrië , Tsjechoslowakije , Turkije , Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek , Verenigde Staten , Verenigd Koninkrijk , Uruguay , Venezuela en Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek .

In 1955 traden onder meer Italië enOostenrijk toe tot de Verenigde Naties. In 1973, na het Basisverdrag, volgde de Duitse Democratische Republiek als 133e en de Bondsrepubliek Duitsland als 134e lid. Liechtenstein eindelijk in 1990, Zwitserland na een volksinitiatief in 2002.

Der erhebliche Anstieg in der Mitgliederzahl seit der Gründung ergibt sich insbesondere als Folge der Dekolonialisierung , in deren Verlauf eine beträchtliche Anzahl von neuen Staaten entstanden und den Vereinten Nationen beitraten.

Weißrussland und Ukraine waren neben der Sowjetunion gleichberechtigte Gründungsmitglieder, wobei sich die Mitgliedschaft der Sowjetunion auf die gesamte UdSSR unter Einbeziehung von Weißrussland und der Ukraine erstreckte. Damit war die Sowjetunion faktisch mit drei Stimmen in den Vereinten Nationen vertreten. Seit der Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 wird die sowjetische Mitgliedschaft von der Russischen Föderation wahrgenommen; die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken haben sich teilweise bereits kurz vor und teilweise nach der Auflösung erfolgreich um eine eigenständige Mitgliedschaft beworben.

Keine Mitglieder sind unter anderem die Vatikanstadt (während die völkerrechtliche Vertretung des Papstes, der Heilige Stuhl , jedoch einen nichtstaatlichen Beobachterstatus hat) und die nicht von allen Ländern anerkannten Staaten Palästina (seit 29. November 2012 ebenfalls mit Beobachterstatus), (West-)Sahara (Demokratische Arabische Republik Sahara) und Kosovo sowie die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ), die kaukasischen Republiken Abchasien und Südossetien , die Cookinseln und die Republik China (Taiwan) . Die Republik China nimmt hier eine Sonderstellung ein, da sie von 1945 bis 1971 das Gründungsmitglied China innerhalb der Vereinten Nationen repräsentierte und damit den chinesischen Sitz im UN-Sicherheitsrat innehatte. Im Jahr 1971 wurde auf eine Resolution der Generalversammlung hin die Vertretung Chinas dergestalt geändert, dass China seitdem nur noch von Delegierten der Volksrepublik China repräsentiert wird. Faktisch führte dies zu einem Ausscheiden Taiwans aus den Vereinten Nationen. Eine eigene (bzw. erneute) Mitgliedschaft Taiwans ist aufgrund der Ein-China-Politik der Volksrepublik China nicht zu erwarten, welche als Vetomacht die Aufnahme neuer Mitglieder blockieren kann.

Charta

Die Charta ist die „Verfassung“ und Rechtsgrundlage für die Vereinten Nationen und wurde am 26. Juni 1945 im Theatersaal des Veterans War Memorial Building in San Francisco unterzeichnet. In Kraft trat die Charta am 24. Oktober 1945. Polen , das 51. Gründungsmitglied, hatte an der Konferenz nicht teilnehmen können und unterschrieb später. Die Charta ist ein zeitlich nicht begrenzter völkerrechtlicher Vertrag und wurde seit ihrer Gründung an nur vier Stellen geändert, nämlich die Artikel 23, 27, 61 und 109. Sie besteht aus einer Präambel und 19 Kapiteln mit 111 Artikeln. (Im Gegensatz dazu hatte die Satzung des Völkerbundes nur 26 Artikel.) Die Kapitel beschäftigen sich unter anderem mit den verschiedenen Hauptorganen der UN, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, den Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen sowie ihren Zielen und Grundsätzen.

Sitz

Die Vereinten Nationen haben ihren Hauptsitz in New York und drei weitere Sitze in Genf ( Büro der Vereinten Nationen in Genf ), Nairobi ( Büro der Vereinten Nationen in Nairobi ) und Wien ( Büro der Vereinten Nationen in Wien ). Dabei ist Genf wegen seiner zahlreichen UN-Organisationen der größte UN-Standort mit dem meisten Personal. [7] In Den Haag befindet sich der Internationale Gerichtshof . Die UN-Sitze befinden sich nach offiziellem Sprachgebrauch nicht in dem jeweiligen Staat, sondern sind nur von diesen Staaten umgeben. In den UN gelten Regeln eigener Art, und die Staatsmacht des jeweiligen Sitzlandes darf dort keine Zwangsmaßnahmen ausüben, wodurch ihre Souveränität insoweit nicht infrage steht. Dass Einrichtungen der UN eine Art „internationales Territorium“ darstellen würden, ist völkerrechtlich nicht anerkannt. Jedoch genießen ihre Einrichtungen völkerrechtliche Immunität , ähnlich wie Botschaften.

Amtssprachen

Obwohl die Vereinten Nationen eine Weltorganisation sind, werden schon aus praktischen Gründen nicht alle Sprachen der Welt offiziell benutzt. Tatsächlich beschränkt man sich auf sechs Amtssprachen : Arabisch , Chinesisch , Englisch , Französisch , Russisch und Spanisch . [8] Von diesen sechs sind zwei – Englisch und Französisch – Arbeitssprachen. Dies ist in der Resolution 2 festgelegt, die von der Generalversammlung im Jahr 1946 angenommen wurde.

Amtssprache bedeutet, dass in jeder offiziellen Sitzung eine Übersetzung nach und aus diesen Sprachen zu erfolgen hat und dass alle sitzungsvorbereitenden Dokumente, alle Resolutionsentwürfe und alle Protokolle und Berichte in angemessenem zeitlichen Rahmen in diesen Sprachen zur Verfügung stehen müssen. Für die Arbeitssprachen gilt, dass alle organisationsinternen Arbeitsabläufe (mündlich und schriftlich) in diesen beiden Sprachen ablaufen können. Im Umgang mit dem Sekretariat der Vereinten Nationen hat jeder Delegierte das Recht, sich mündlich und schriftlich in der Arbeitssprache seiner Wahl auszudrücken. Auch müssen alle offiziellen Äußerungen des Sekretariats in den beiden Arbeitssprachen ablaufen (Anzeigen, Beschilderungen, etwa das bekannte „Security Council/Conseil de sécurité“ in New York, Broschüren, Führungen usw.). Dieses Regelwerk schließt einsprachige Auftritte prinzipiell aus. Der Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, gemeinsam finanziert von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, bietet die wichtigsten Dokumente zeitnah in deutscher Sprache an.

Einige interessante Einzelheiten waren in dem populären Film Die Dolmetscherin – einem Thriller aus dem Jahre 2005 von Sydney Pollack – zu sehen, für welchen erstmals die Erlaubnis erteilt wurde, im Hauptsitz der UN zu filmen.

Budget und Finanzierung

Top 10 der Finanzierer
der Vereinten Nationen 2017 [9]
Mitgliedstaat Beitrag
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22,0 %
Japan Japan Japan 9,7 %
China Volksrepublik Volksrepublik China Volksrepublik China 7,9 %
Deutschland Deutschland Deutschland 6,4 %
Frankreich Frankreich Frankreich 4,9 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 4,5 %
Brasilien Brasilien Brasilien 3,8 %
Italien Italien Italien 3,7 %
Russland Russland Russland 3,1 %
Kanada Kanada Kanada 2,9 %
restliche UN-Mitglieder 31,1 %
insgesamt 2.776.529.900 USD

Die UN finanzieren sich hauptsächlich aus Beiträgen ihrer Mitgliedstaaten. Man unterscheidet Pflichtbeiträge, Pflicht-Beitragsumlagen und freiwillige Beitragsleistungen.

Die Pflichtbeiträge der einzelnen Mitgliedstaaten dienen der Finanzierung des ordentlichen Haushaltes der Organisation sowie teilweise der Verwaltungsaufgaben ihrer Nebenorgane. Die Höhe der prozentualen Pflichtanteile aller Mitgliedstaaten wird mit Hilfe eines Beitragsschlüssels berechnet. Dieser wird alle drei Jahre auf Empfehlung eines Beitragsausschusses neu von der Generalversammlung festgelegt. Die letzte und derzeit gültige Änderung des Berechnungsschlüssels wurde im Dezember 2000 beschlossen und trat am 1. Januar 2001 in Kraft. Die Höhe der Beiträge wird seitdem auf Grundlage des Bruttoinlandproduktes eines Landes im Durchschnitt der letzten viereinhalb Jahre (davor sechs Jahre) sowie in Abhängigkeit von der Schuldenbelastung, des Pro-Kopf-Einkommens und der Währungsschwankungen berechnet. Dabei ist festgelegt, dass jedes Land mindestens 0,001 % zum ordentlichen Haushalt beitragen muss und höchstens 22 % des Haushalts tragen darf. [10] Staaten wie Südkorea, Singapur und Brasilien mussten nach einer Übergangsphase ab 2004 einen höheren Prozentanteil des UN-Haushaltes übernehmen. Japan konnte aufgrund seiner rückläufigen Wirtschaftsentwicklung mit einer leichten Beitragssenkung rechnen. Die Beiträge der USA wurden reduziert, der Anteil Deutschlands blieb in etwa gleich. Einnahmeverluste, die infolge der dreijährigen Übergangsphase entstanden, wurden durch eine Privatspende des Medienunternehmers Ted Turner (CNN) in Höhe von 34 Mio. US-Dollar ausgeglichen. [11] Die größten Finanzierer in den Beitragsjahren 2004–2006 sind die USA mit 22 %, Japan mit 19,5 %, Deutschland mit 8,7 %, Vereinigtes Königreich mit 6,1 % und Frankreich mit 6 %. Alle anderen Länder tragen weniger als 5 % bei, etwa die Hälfte bezahlt nur den Mindestbeitrag von 0,001 %. Der Stichtag zur Begleichung der Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten ist der 31. Januar des jeweiligen Jahres. [12] Das Zweijahresbudget (nur Pflichtbeiträge) der UN für 1998/1999 betrug 2,8 Mrd. US-Dollar. Die regulären Budgeteinnahmen der UN sanken jedoch von 405 Mio. US-Dollar 1997 auf nur noch 279 Mio. US-Dollar 1998. Zum Stichtag im Jahre 1998 hatten lediglich 27 von 185 Mitgliedstaaten ihre Beiträge in voller Höhe gezahlt. Circa 75 % der Rückstände am regulären Budget und circa 50 % der Beiträge beim Peacekeeping waren zu diesem Zeitpunkt auf die Beitragseinbehaltung der USA zurückzuführen. [12]

Bei den Pflichtbeitragsumlagen handelt es sich ebenfalls um von den Mitgliedstaaten zu zahlende Pflichtbeiträge. Diese dienen jedoch ausschließlich der Finanzierung von Friedensoperationen. Die derzeit gültigen Beitragssätze für die Pflicht-Beitragsumlagen wurden 1973 von der Generalversammlung festgelegt. Die wirtschaftlich am wenigsten entwickelten UN-Staaten zahlen demnach nur 10 % ihres Pflichtbeitrags am ordentlichen UN-Haushalt, also 0,0001 %. Die übrigen Entwicklungsländer müssen Mittel in Höhe von 20 % ihres Pflichtbeitrags entrichten. Die Industrieländer bezahlen einen Betrag in Höhe ihres vollen Pflichtbeitrags. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates entrichten Beträge in Höhe ihrer Pflichtbeiträge zuzüglich der infolge der Entlastung der Entwicklungsländer entstandenen Mindereinnahmen. Letztere werden nach dem Verhältnis der Höhe der einzelnen Pflichtbeiträge gewichtet umgelegt. Für die Pflicht-Beitragsumlagen werden vom ordentlichen Haushalt getrennte Konten verwendet. [13]

Freiwillige Beitragsleistungen werden für die Finanzierung von Nebenorganen der UN wie zum Beispiel dem UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen), UNICEF (Kinderhilfswerk), UNFPA (Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen), UNHCR (Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge) und WFP (Welternährungsprogramm) verwendet. Staaten können durch die freie Entscheidung der Höhe ihrer freiwilligen Leistungen erheblichen Einfluss auf die Schwerpunkte der Tätigkeiten der UN geltend machen. [13]

Die Sonderrolle der USA

Mit Beginn der Regierungszeit Reagans (1981–1989) begannen die USA, einen zunehmenden Teil ihrer Pflichtbeiträge zum UN-Haushalt sowie zum Friedenssicherungsbudget der UN zurückzubehalten. Diesen Verstoß gegen die Vereinbarungen begründeten die USA anfangs mit politischer Kritik an einigen UN-Programmen, seit Ende der 1980er Jahre unter Präsident George Bush warfen sie den UN Ineffizienz und Geldverschwendung vor. Bis 1992 war der Schuldenbetrag der USA an die Vereinten Nationen auf 1,5 Mrd. US-Dollar angewachsen. Der US-Kongress bezifferte den Schuldenbetrag 1997 unter Verweis auf angeblich erbrachte nichtgeldliche Leistungen an UN-Friedenssicherungseinsätze auf 926 Mio. US-Dollar und setzte die Zahlung als Druckmittel zur Reduzierung des prozentualen Pflichtanteiles der USA ein. [11] Zudem nutzten sie die Zurückhaltung ihres Budgetbeitrages wie im Falle des ehemaligen Generaldirektors der Organisation für das Verbot chemischer Waffen José Maurício Bustani , des Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali oder im Falle der Besetzung von UN-Kommissionen im Jahre 2001 als Druckmittel, um personelle Änderungen innerhalb der Vereinten Nationen zu erzwingen. [12] [14] [15] Die US-Regierung unter Bill Clinton handelte am 10. Juni 1997 im sogenannten Helms-Biden-Abkommen eine Senkung des US-Beitrages zum regulären UN-Budget von 25 % auf 20 % und eine Senkung des US-Beitrages für Friedenssicherungseinsätze von 31 % auf 25 % aus. [12]

Medienarbeit

Seit 1946 werden durch das United Nations Radio international Hörfunksendungen ausgestrahlt. Die Sendungen können über WRN Broadcast täglich empfangen werden. Ein Internet-Audio- Live-Stream wird ebenfalls täglich ausgestrahlt.

Im Sommer 2019 pflanzte die UN einen Anne-Frank-Baum zum 90. Geburtstag und in Erinnerung an Anne Frank . [16]

Erfolge

Der UN werden mehrere beachtliche Erfolge zugesprochen, unter anderem:

Sie sicherte direkt den Frieden unter anderem in

Viele Ziele haben die Vereinten Nationen bereits erreicht:

Die Tätigkeitsfelder liegen damit hauptsächlich bei der Friedenssicherung , Menschenrechtspolitik und Entwicklungszusammenarbeit.

Kritik

Sicherheitsrat

Kritiker bemängeln die Zusammensetzung und Organisation desSicherheitsrats . Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats machten in der Vergangenheit regen Gebrauch von ihrem Vetorecht , um Verurteilungen und Sanktionen gegen sich selbst oder befreundete Staaten abzuwenden. Von 1946 bis 1964 legte die Sowjetunion 103 Mal ein Veto gegen im Übrigen einstimmige Mehrheiten ein. Bei 69 Konventionen zu Israel legten die USA in 20 Fällen ein Veto ein. Unter anderem der Angriffskrieg auf den Irak durch die USA im Jahre 2003 (siehe Irakkrieg ) hatte durch deren Veto keinerlei juristische Konsequenzen.

Demokratische Legitimation

Die UNO ist eine internationale Regierungsorganisation und teilt daher auch die demokratischen Schwächen dieser Organisationsform. Als Zusammenschluss von Staaten, die jeweils durch ihre Regierungen vertreten werden, ist die UNO nur indirekt demokratisch legitimiert . Eine Volksabstimmung zum UNO-Beitritt gab es in der Regel keine, eine Ausnahme bildet hier die Schweiz. Auch die Mitglieder der Organe der UNO werden von den Regierungen der jeweiligen Staaten bestellt. So können zwar die Delegierten aus den demokratischen Staaten als mittelbar vom Volk gewählt angesehen werden, die Vertreter der diktatorischen und autoritären Staaten in der UNO sind jedoch genauso wenig demokratisch legitimiert wie die Regierungen dieser Staaten. Aus diesem Grund ist es nicht korrekt, die UN-Generalversammlung als Parlament zu bezeichnen, da sie weder demokratisch gewählt wird, noch tatsächlich bindende, wenn auch weitreichende Entscheidungen treffen kann. Vielmehr ist sie ein Verhandlungsforum für Diplomaten aus aller Welt sowie richtungsweisend bei der Aushandlung internationaler Verträge und der Thematisierung von weltpolitischem Geschehen. Da an der Generalversammlung nur Vertreter der jeweiligen Regierungen teilnehmen, werden die Auffassungen der Oppositionsparteien im UN-System gegenwärtig nicht berücksichtigt. Jedoch machen sich Organisationen, wie das Komitee für eine demokratische UNO, das Europäische Parlament oder das Pan-Afrikanische Parlament , seit langem stark für eine Parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen , die aus demokratisch gewählten Mitgliedern bestehen soll. Eine vergleichbare, bereits bestehende Institution – jedoch ohne jegliche politische Kompetenzen – ist die Interparlamentarische Union . [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Ebenfalls kritisiert wird die Stimmverteilung in den Organen der UNO, insbesondere in der UN-Generalversammlung und im UN-Sicherheitsrat . Die Abstimmungen in der UN-Generalversammlung folgen dem völkerrechtlichen Prinzip „ein Land – eine Stimme“. Dieses Prinzip steht jedoch in einem Konflikt zu dem demokratischen Prinzip „eine Person – eine Stimme“. So hat Nauru mit einer Einwohnerzahl von 10.000 genau so viel Stimmen wie China mit 1.358.100.000 Bürgern (nämlich eine). Im mächtigsten Organ der UNO, dem Sicherheitsrat, haben überdies fünf Staaten das Recht auf eine ständige Mitgliedschaft, während die übrigen Mitgliedstaaten nur mittelbar jeweils für zwei Jahre Vertreter in dieses Gremium wählen können. Dies wird dadurch verstärkt, dass diese Staaten durch ein Vetorecht jede Mehrheitsentscheidung blockieren können. [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

Kompetenzen

Ein zentrales Problem der Vereinten Nationen sind und bleiben die kaum vorhandenen Kompetenzen. Es gelang den Vereinten Nationen vor allem deshalb nahezu alle Staaten der Welt unter einem Dach zu vereinen, weil die Charta an entscheidenden Stellen so flexibel interpretierbar ist, dass sie von praktisch allen kulturellen Überzeugungen und politischen Ideologien – auch wenn diese sich z. T. gegenseitig ausschließen – in deren Sinne und zu deren Gunsten entsprechend der Situation ausgelegt werden kann. Damit das Konzept einer handlungsfähigen Weltorganisation vollständig aufgehen kann, wäre eine massive Abgabe nationalstaatlicher Kompetenzen an diese Organisation in allen drei Bereichen staatlicher Gewalt ( Exekutive , Legislative und Judikative ) notwendig. Dazu ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber kaum ein Staat bereit.

Letztlich vereiteln nationale Alleingänge die meisten Ansätze, zu mehr Verbindlichkeit innerhalb der UN zu gelangen. Dies betrifft insbesondere die fünf ständigen Sicherheitsrats-Mitglieder (in der jüngeren Vergangenheit vor allem die USA), die oftmals einen Willen zur Unterwerfung unter das völkerrechtliche Gewaltmonopol des Sicherheitsrats vermissen lassen und stattdessen im Alleingang oder mit Koalitionen unter ihrer Führung ihre militärischen Interessen durchzusetzen versuchen. Zugleich hat sich bislang gezeigt, dass die Vereinten Nationen kaum – oder gar nicht – in der Lage sind, eigene Politiken zu betreiben, die den Interessen der USA entgegenlaufen, da sie mit ihnen finanziell, personell und historisch stark verwoben sind.

Wenngleich es den UN nur auf einer sehr rudimentären Ebene gelang, einheitliche kulturelle und politische Vorstellungen der Menschheit zu definieren, waren doch einige UN-Missionen durchaus erfolgreich, und ob die zwischenstaatliche Konfliktbewältigung ohne die UN-Vermittlung besser abliefe, darf ebenfalls bezweifelt werden.

Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch durch UN-Mitarbeiter

Menschenrechtsorganisationen sehen in der Stationierung von Friedenstruppen der Vereinten Nationen die Ursache für stark steigenden Frauenhandel und Zwangsprostitution in den jeweiligen Regionen. So stieg zum Beispiel während der UN-Mission in Kambodscha 1992/93 die Zahl der Prostituierten von 6000 auf 25.000. Der Kosovo wurde nach der Entsendung von internationalen friedenserhaltenden Kräften ( KFOR ) und Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) zum Hauptziel für Frauen- und Mädchenhandel. [30]

2002 ergab ein Untersuchungsbericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), dass in Flüchtlingslagern in Sierra Leone, Liberia und Guinea Mitarbeiter des UNHCR junge Frauen und Kinder sexuell missbraucht haben. So wurde etwa Sex als Gegenleistung für Lebensmittel und Geld verlangt. Blauhelmsoldaten haben auch bei ihrem Einsatz in Haiti immer wieder Frauen und Kinder vergewaltigt, missbraucht und sexuell ausgebeutet. [31] Laut einer 2008 veröffentlichten Studie der Kinderrechtsorganisation Save the Children waren in Haiti sowie Elfenbeinküste und Südsudan Mitglieder des UN Departments of Peacekeeping Operations (DPKO) an Vergewaltigungen, Menschenhandel , Zwangs- und Kinderprostitution, verbaler sexueller Gewalt und Kinderpornographie beteiligt. [32] Auch bei der 2014 in der Zentralafrikanischen Republik begonnenen Friedensmission MINUSCA gibt es Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung durch UN-Personal. Viele der Opfer sind Minderjährige. Die Vorwürfe betrafen Einheiten aus Äquatorialguinea, Gabun, Georgien, Marokko, Frankreich, Tschad und dem Kongo. [33] 2016 wurden von der MONUSCO in der Demokratische Republik Kongo Ermittlungen gegen Blauhelm-Soldaten aus Tansania wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eingeleitet. [34]

Die wenigsten der mutmaßlichen Täter müssen ein Gerichtsverfahren befürchten, denn sie sind unter UN-Flagge weltweit durch Immunität geschützt. Zivile Mitarbeiter können vor Ort nur angeklagt werden, wenn die Immunität von den Vereinten Nationen aufgehoben wird, was allerdings nur in Ausnahmefällen geschieht. Bei Blauhelmen sind die jeweiligen Heimatländer für die Strafverfolgung zuständig, die jedoch selten Interesse an einer Aufarbeitung und Strafverfolgung der Beschuldigten haben. [35] [36]

Der Weltverband der Gesellschaften für die Vereinten Nationen (WFUNA) berichtet für die jüngere Vergangenheit von 850 dokumentierten Beschuldigungen gegen UN-Personal und einer Dunkelziffer, die deutlich höher liege. [37] Die Politikwissenschaftlerin Gisela Hirschmann weist darauf hin, dass die offiziellen Statistiken der UN, die einen stetigen Rückgang der Missbrauchsfälle bei Friedenseinsätzen verzeichnen, geschönt seien, und spricht von einer „Kultur des Wegsehens und Verdrängens“. [38] Menschenrechtsaktivisten beklagen, dass Straffreiheit und Schweigen die Regel sei. [39]

Weitere Kritik

 • Viele Kommentatoren kritisieren das 1960 erstellte Entwicklungshilfe -Konzept. Die Länder der Dritten Welt erhielten Geld, um sich zu entwickeln, doch der Aufbau eines erfolgreichen Handelssystems unterblieb weitestgehend. Vielfach wird deren zunehmende Abhängigkeit von Transferleistungen als eine Folge ungleicher Handelsbeziehungen angesehen.
 • Den UN wird vorgeworfen, dass sie sich im Laufe der Zeit nur in jene Konflikte eingeschaltet haben, die die stärkste Beachtung in den Medien fanden, und sie nur unzureichend in Konflikte in Sudan , Armenien , Bangladesch , Myanmar , Kolumbien , Ruanda und Peru involviert waren.
 • Spendenmissbrauch durch Rebellen oder Militärregimes. Eine Monitoring-Gruppe der UNO hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Hälfte der Nahrungsmittelhilfe des Welternährungsprogramms im Somalischen Bürgerkrieg an die Warlords, ihre Geschäftspartner und lokalen Mitarbeiter floss. [40]
 • Den Industriestaaten wird häufig ein relatives Desinteresse an allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten der UN vorgeworfen; wenn sich tatsächlich Probleme einstellen, die man ernst nimmt, würden diese oft nach stillschweigender Übereinkunft außerhalb oder beiläufig in den Vereinten Nationen behandelt.
 • 1946 scheiterte der Plan der Vereinigten Staaten , die nuklearen Waffen unter die Kontrolle der UN zu stellen. Einerseits wollten die USA auf die Atombomben nicht verzichten, solange sie nicht sicher sein konnten, dass kein anderes Land sie bauen kann, andererseits wollte die Sowjetunion ihre Forschung nicht einstellen, solange Washington über das Nuklearwaffen- Monopol verfügte. Während des Kalten Krieges versuchte jede Weltmacht , weitere Staaten auf ihre Seite zu ziehen, sie wurden mit großzügigen Wirtschaftshilfen und Ausrüstungen gelockt. Infolgedessen brachen viele Kriege aus, die diese Staaten stellvertretend für die Supermächte ausfochten ( Stellvertreterkriege ).
 • Ein weiterer umstrittener Kritikpunkt ist, dass sich die UN überproportional mit der Verurteilung Israels befassen würden. Mit den Stimmen der arabischen Staaten wurden in Vollversammlungen so viele Resolutionen gegen Israel erlassen und so viele Sondersitzungen zum Thema Nahostkonflikt einberufen wie zu keinem anderen Thema. Im Sicherheitsrat werden diese Resolutionsentwürfe gewöhnlich nicht angenommen, da die USA meist zugunsten Israels ihr Veto einlegen. Somit sind sie nicht völkerrechtlich bindend. Dagegen würden Menschenrechtsverletzungen in der arabischen Welt selten thematisiert. Punkt 7 der Tagesordnung der Ratsversammlungen sieht verpflichtend die Beschäftigung mit der „menschenrechtlichen Situation in Palästina und anderen besetzten arabischen Territorien“ vor, wobei es dabei nie um Menschenrechtsverstöße der Hamas im Gazastreifen oder der Fatah im Westjordanland geht, sondern ausschließlich um Israel und dessen angebliche Verbrechen in den „besetzten Gebieten“. Israel sei somit das einzige Land, das der UN-Menschenrechtsrat regelmäßig gesondert behandelt. [41] Ein Resolutionsentwurf, der erstmals in der Geschichte der UN explizit den Antisemitismus verurteilen sollte, wurde auch mit den Stimmen der arabischen Staaten abgelehnt. Einen Höhepunkt erreichte dies auf einem von den UN organisierten Kongress in Durban 1975, wo der Zionismus als eine Form von Rassismus definiert wurde. Diese Resolution wurde jedoch am 16. Dezember 1991 – gegen den Widerstand der arabischen Staaten – wieder aufgehoben.
 • UN-Mitgliedstaaten wie z. B. die Bundesrepublik Deutschland oder Japan sind heute noch in der UN-Feindstaatenklausel eingetragen. Artikel 53 und 107 der UN-Charta erlauben jedem Unterzeichnerstaat, gegen einen Feindstaat Maßnahmen zu ergreifen, sofern sich diese Maßnahmen als Folge des Zweiten Weltkriegs darstellen. Allerdings entfalten diese Bestimmungen unstrittig keine materiellrechtliche Wirksamkeit mehr.
 • Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte 2013 in einer Entscheidung fest, dass Personen, die aufgrund von UN-Sanktionen bzw. Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung auf einer „Schwarzen Liste“ stehen, keinerlei Möglichkeit haben, sich bei einer unabhängigen internationalen Instanz gegen die Sanktionen zu wehren. Um diese rechtsstaatlich problematische Situation zu mildern, entschied der Gerichtshof, dass die betroffene Person ein Recht darauf hat, die Rechtmäßigkeit der Sanktionen von einem nationalen Gericht überprüfen zu lassen. Ein Staat, der ohne jede Überprüfung UN-Sanktionen umsetzt, missachtet das Recht auf ein faires Verfahren und verletzt somit die Europäische Menschenrechtskonvention . [42]

Reform

Aus den im Abschnitt „Kritik“ genannten Gründen streben viele Organisationen und Staaten (darunter vor allem die benachteiligten Dritte-Welt -Länder, aber auch Industriestaaten wie Deutschland) eine Reform der Vereinten Nationen an, die teilweise eine Neustrukturierung des Sicherheitsrates, teilweise aber auch die Einrichtung einer Parlamentarischen Versammlung bei den Vereinten Nationen vorsieht.

Siehe auch

Portal: Vereinte Nationen – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Vereinte Nationen

Literatur

 • 60 Jahre Vereinte Nationen. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte 22/2005. Societäts-Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISSN 0479-611X ( PDF ).
 • Lothar Brock : Wozu brauchen wir heute die Vereinten Nationen? Bilanz und Perspektiven der Weltorganisation. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte, 66. Jahrgang, 10–11/2016, S. 3–10 ( Online ).
 • Sven Bernhard Gareis , Johannes Varwick : Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen (= UTB . 8328). 5. Auflage. Budrich (UTB), Opladen ua 2014, ISBN 978-3-8252-8573-9 .
 • Dieter Göthel: Die Vereinten Nationen. Eine Innenansicht. 2. Auflage. Auswärtiges Amt, Berlin 2002.
 • Paul Kennedy : Parlament der Menschheit. Die Vereinten Nationen und der Weg zur Weltregierung. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56328-7 .
 • Hans von Mangoldt , Volker Rittberger , Franz Knipping (Hrsg.): Das System der Vereinten Nationen und seine Vorläufer. Unter Mitarbeit von Martin Mogler und Stephan Wilske. 3 Bände in 2 Teilbänden. Stämpfli + CIE AG, Bern 1995, ISBN 3-7272-9374-8 und CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39107-9 .
 • Sabine von Schorlemer (Hrsg.): Praxishandbuch UNO – Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43907-2 .
 • Günther Unser, Ingo Winkelmann : ABC der Vereinten Nationen. 9. Auflage. Auswärtiges Amt, Berlin 2017 ( PDF ).
 • Günther Unser: Die UNO – Aufgaben, Strukturen, Politik. 7. Auflage. dtv, München 2004, ISBN 3-423-05254-6 .
 • Vereinte Nationen (Hrsg.): Wissenswertes über die Vereinten Nationen. Aus dem Englischen vom Deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. New York 2006, ISBN 92-1-100936-7 ( PDF ).
 • Helmut Volger (Hrsg.): Lexikon der Vereinten Nationen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München/Wien 2000, ISBN 3-486-24795-6 .
 • Thomas G. Weiss, Sam Daws (Hrsg.): The Oxford Handbook on the United Nations (= Oxford Handbooks ). 2., überarbeitete Auflage. Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 978-0-19-884708-3 (englisch).
 • Klaus Dieter Wolf : Die UNO – Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. (= CH Beck Wissen. Nr. 2378). 3., aktualisierte Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68993-2 .

Weblinks

Commons : Vereinte Nationen – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikinews: Portal:Vereinte Nationen – in den Nachrichten
Wiktionary: Vereinte Nationen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. UN75. Abgerufen am 26. Juni 2020 (englisch).
 2. Thomas J. Knock: To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. Princeton University Press, 1995, ISBN 0-691-00150-2 , S. 263.
 3. Alan Ertl: The Political Economic Foundation of Democratic Capitalism: From Genesis to Maturation . Universal Publishers, Boca Raton, Florida 2007, ISBN 978-1-59942-424-8 , S.   454 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 4. Stefan Talmon : Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile . In: Oxford monographs in international law . Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-826573-5 , S.   132 .
 5. Chadwick F. Alger: The United Nations System: A Reference Handbook . ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, ISBN 1-85109-805-4 , S.   126 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 6. Expenditure by Agency | United Nations System Chief Executives Board for Coordination. Abgerufen am 22. November 2018 (englisch).
 7. Bundestagsdrucksache 17/2726 (PDF; 837 kB), S. 9.
 8. United Nations: UN official languages , abgerufen am 11. November 2016.
 9. Veröffentlichung des Sekretariats bezüglich der Finanzierung 2017 , abgerufen am 2. Dezember 2017.
 10. Finanzierung des UN-Systems – Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. In: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., abgerufen am 12. August 2019 .
 11. a b Andreas Zumach: Erpressung zahlt sich aus. 28. Dezember 2000, abgerufen am 25. Juni 2010 (erschienen in der TAZ ).
 12. a b c d Die USA und die UN: Reform oder Abbau der Weltorganisation? (PDF; 69 kB) In: StandPunkte 2/98. Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, abgerufen am 25. Juni 2010 .
 13. a b Klaus Hüfner: Die Finanzierung des VN-Systems Gesamtdarstellung. (PDF; 53 kB) Abgerufen am 25. Juni 2010 (Stand 2005).
 14. Joachim Guilliard: Staatsstreich in der UNO. 28. April 2002, abgerufen am 25. Juni 2010 (erschienen in der marxistischen Tageszeitung Junge Welt ).
 15. netzeitung .de vom 9. Mai 2001 Die USA drohen der UNO ( Memento vom 12. November 2004 im Internet Archive )
 16. Gedenken zum 90. Geburtstag: UN pflanzen Baum für Anne Frank. Abgerufen am 16. Oktober 2019 .
 17. Komitee für eine demokratische UNO
 18. Frau Merkel, wir wollen eine demokratische UNO! auf freitag.de
 19. Kampagne für ein Parlament bei den Vereinten Nationen
 20. Expertentagung diskutiert globale Demokratie und UNO-Parlament ( Memento vom 23. Dezember 2014 im Internet Archive ) auf unpacampaign.org
 21. Stefan Krempl: Neuer Vorstoß für ein Weltparlament. In: Telepolis. Heise Verlag, 4. September 2004, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 22. Gerrit Wustmann: Ist ein globales demokratisches System möglich? In: Telepolis. Heise Verlag, 3. April 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 23. Dingwerth, Klaus, Blauberger, Michael, Schneider, Christian: Postnationale Demokratie – Eine Einführung am Beispiel von EU, WTO und UNO , Springer (2011)
 24. Beschluss EU-Parlaments zu einer parlamentarischen Versammlung bei der UNO (PDF; 133 kB), S. 15.
 25. Manfred Liebig: Vereinte Nationen: Demokratie auf höchster Ebene. In: zeit.de . 15. April 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 26. Harold James: Politik in Krisenzeiten: Jeder für sich allein. In: zeit.de . 29. März 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 27. Gerrit Wustmann: Sitz im Sicherheitsrat: Ja, bitte! Demokratie: Nein, danke! In: Telepolis. Heise Verlag, 20. November 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 28. Gerrit Wustmann: Ein demokratisches Parlament auf Weltebene ist notwendig. In: Telepolis. Heise Verlag, 18. April 2007, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 29. Dem UNO-Sicherheitsrat fehlt die demokratische Legitimation , in: Infosperber
 30. Serbien und Montenegro – hinsehen und handeln: Kosovo: Frauenhandel und Zwangsprostitution Archiviert vom Original am 18. April 2016. In: Amnesty International . August.
 31. NGO-Skandal um sexuelle Ausbeutung weitet sich aus. In: diepresse.com. 15. Februar 2018, abgerufen am 30. März 2018 .
 32. Corinna Csáky No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers alnap.com, abgerufen am 22. Februar 2018
 33. Kongos Blauhelme verlassen Zentralafrikanische Republik Deutsche Welle, abgerufen am 14. September 2018
 34. Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Blauhelm-Soldaten Deutsche Welle, abgerufen am 14. September 2018
 35. Missbrauchsvorwürfe gegen UN-Blauhelme. Vom Helfer zum Monster deutschlandfunk.de, abgerufen am 14. September
 36. Sexuelle Gewalt: Schwere Vorwürfe gegen Blauhelme Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, abgerufen am 14. September
 37. Neue Kampagne gegen sexuelle Gewalt von UN-Personal bei Friedensmissionen Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, abgerufen am 14. September
 38. Nicht wegschauen, nicht vertuschen zeit.de, abgerufen am 14. September 2018.
 39. Missbrauchsvorwürfe gegen UN-Blauhelme. Vom Helfer zum Monster deutschlandfunk.de, abgerufen am 14. September.
 40. Spenden finanzieren Krieg spiegel.de, abgerufen am 1. Mai 2017
 41. Florian Markl, Alex Feuerherdt: „Die größte antizionistische Organisation der Welt. Wie die Vereinten Nationen den jüdischen Staat dämonisieren und delegitimieren.“ In: Samuel Salzborn (Hrsg.): Antisemitismus seit 9/11. Ereignisse, Debatten, Kontroversen. Nomos, Baden-Baden 2019, S. 140 f.
 42. Katharina Fontana: Menschenrechte: Im Dilemma zwischen Uno und «Strassburg». In: nzz.ch. 30. Januar 2014, abgerufen am 23. Dezember 2014 .