Val van het Romeinse Rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De val van het Romeinse Rijk in het westen is een veelbesproken onderwerp in oude studies . Het gaat over de redenen voor het geleidelijke verval van het West-Romeinse Rijk , dat eindigde met de afzetting van de West-Romeinse keizer Romulus Augustulus in 476 (of met de dood van de laatste door Ostrom erkende keizer Julius Nepos in 480), waarbij heel andere theorieën zijn opgesteld waren en zullen zijn. De centrale vraag hierbij is of vooral interne factoren (bv. structurele problemen, vermeende decadentie , religieuze en sociale omwentelingen, burgeroorlogen ) of de druk van externe agressors ( Tutonen , Hunnen , Perzen ) verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling in de late oudheid. .

Het Oost-Romeinse/Byzantijnse Rijk overleefde de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk. Het kwam pas ongeveer duizend jaar later, in 1453, met de verovering van Constantinopel door Sultan Mehmed II , waarbij de laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI. de dood kwam tot een einde.

Overzicht

De posities die in het historisch onderzoek aan het einde van het Romeinse Rijk vertegenwoordigd waren en zijn, zijn zeer divers. De meeste van hen kunnen echter ruwweg worden toegewezen aan de volgende vier benaderingen:

 • Decadentie : Deze opvatting, die vooral wijdverbreid is in ouder onderzoek en in populair-wetenschappelijke publicaties, gaat ervan uit dat het Romeinse Rijk sinds uiterlijk de 3e eeuw blootgesteld was aan een proces van (ook moreel) verval; Op de lange termijn zouden macht en welvaart hebben geleid tot een daling van waarden waardoor de economische en militaire kracht van het rijk langzaam afnam. Sinds de Verlichting wordt het christendom vaak genoemd als een essentiële factor in deze context, terwijl met name marxistisch beïnvloede geleerden de sociaal-economische crises de schuld gaven. Aanvallen van buitenaf kregen daarentegen slechts ondergeschikt belang.
 • Catastrofe : In tegenstelling tot de decadentietheorie heeft deze benadering, die in een vroeg stadium werd geformuleerd, vandaag de dag nog steeds vertegenwoordigers in de gespecialiseerde wetenschap. Ze gaan ervan uit dat het de toegenomen externe druk was die leidde tot de val van West-Rome in de 4e en 5e eeuw. Een belangrijke rol wordt toegeschreven aan het verschijnen van de Hunnen , wiens opmars naar het westen een migratie van volkeren teweegbracht die het dunbevolkte westerse rijk, verzwakt door dalende opbrengsten, fiscale zwakte en de speciale belangen van de provinciale adel, niet kon weerstaan. Bovendien werd de opmars van de Hunnen en Germanen uit het Oostelijke Rijk bewust naar het Westen omgeleid. Als men dit standpunt volgt, dan werd Westrom veroverd door (overwegend Germaanse) indringers; het einde ervan is dan ook vooral het gevolg van catastrofale gebeurtenissen die van buiten een verzwakt westers rijk zijn binnengedrongen. Huidige vertegenwoordigers van deze functie zijn onder meer Peter J. Heather en Bryan Ward-Perkins . [1] (zie ook klimaatpessimum van de late oudheid [2] vergeleken met het optimum uit de Romeinse tijd )
 • Transformatie : In huidig ​​onderzoek is de opvatting wijdverbreid dat het misleidend is om de ondergang van Rome überhaupt af te leiden uit de politieke veranderingen. In plaats daarvan is er sprake van een langzaam proces van verandering in cultureel, sociaal en economisch opzicht, aan het einde waarvan het Romeinse rijk veranderde in de wereld van de middeleeuwen zonder dat er radicale breuken werden waargenomen. Huidige vertegenwoordigers van deze functie zijn onder meer Peter Brown , die zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling van religie en het Oost-Romeinse rijk, evenals Walter A. Goffart en Averil Cameron . Max Weber pleitte ook voor de stelling dat het Romeinse rijk in het late keizerlijke tijdperk veranderde in een pre-feodale samenleving; hij benadrukte echter het kritische karakter van deze ontwikkeling. [3]
 • Burgeroorlog : de laatste tijd wordt steeds vaker het standpunt ingenomen dat het einde van West-Rome niet werd veroorzaakt door een vreedzame transformatie of door aanvallen van buitenaf, maar eerder een gevolg was van decennia van burgeroorlogen, die de macht en reputatie van de West-Romeinse regering zo sterk dat na hun ineenstorting de leiders ( actieve ) van niet-Rijkse huursoldaten ( foederati ) hun plaats innamen en plaatselijke heersers vestigden. Huidige voorstanders van deze positie die al door Hans Delbrück wordt vertegenwoordigd, zijn onder meer Guy Halsall , [4] Henning Börm [5] en Christian Witschel .

Oudere onderzoeksadviezen

Lange tijd werd het door historici en geleerden als vanzelfsprekend beschouwd om te spreken van een “verval en verval” van het Romeinse Rijk tijdens de late oudheid ; alleen de redenen hiervoor werden betwist.

In ouder onderzoek zette met name Edward Gibbon de toon. In zijn baanbrekende werk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire postuleerde Gibbon al in de 18e eeuw de opvatting dat het (westerse) Rome niet ten onder ging aan invloeden van buitenaf, maar eerder aan interne zwakte. Hij gaf het christendom in niet geringe mate de schuld. Dit verzwakte de oude krachten van het Romeinse Rijk . Hij volgde ook Montesquieu's theorie van decadentie, terwijl zijn reflecties over het christendom de ideeën van Voltaire volgden. De uiteindelijke ineenstorting was uiteindelijk een gevolg van de druk van externe vijanden op het rijk, dat intern al beslissend was verzwakt. Zelfs in de 19e en het begin van de 20e eeuw werd het christendom en de externe druk van de Germanen op het rijk vaak verantwoordelijk gehouden voor de val van Rome (hoewel vooral Duitse en Britse geleerden dit niet altijd negatief beoordeelden). Otto Seeck zag de late oudheid nog steeds als een puur verval, terwijl Henri Pirenne de Germaanse volkeren niet noemde als de reden voor de ineenstorting van de mediterrane wereld in de late oudheid, maar eerder de aanval van de islam (zie islamitische expansie en Pirenne-these ). Alfred Rosenberg interpreteerde de late oudheid ook als een tijd van verval, maar beschuldigde dit volgens de nazi-ideologie van een zogenaamd groeiende invloed van oosterse of Semitische volkeren: de Germanen hebben het Westen gered door het Romeinse rijk te veroveren, dat decadent was geworden door raciale mengen, en dus de "nationale chaos" was afgelopen.

Hoewel niet alle geleerden van mening waren dat innerlijke neergang aan het einde van Rome op zijn minst prominent aanwezig was, domineerde het idee van decadentie toch lange tijd het historisch onderzoek. Het idee dat grote rijken - net als levende wezens - regelmatig een cyclus van opkomst, bloei en verval zouden doormaken, werd al in de oudheid geformuleerd, bijvoorbeeld door Herodotus en Xenophon met verwijzing naar Perzië, door Sallust en Ovidius (opeenvolging van eeuwen: van gouden strijken [6] ) in verband met de Romeinse Republiek. Het heeft tot op de dag van vandaag diepe sporen achtergelaten in het westerse denken. Het lag dan ook voor de hand om het einde van het West-Romeinse Rijk volgens dit eenvoudige patroon te interpreteren. Oswald Spengler zag een cyclische koers als een basisprincipe van de wereldgeschiedenis in zijn hoofdwerk The Downfall of the West : De opkomst van een groot rijk wordt gevolgd door verval. Arnold Joseph Toynbee zag een falen van de morele autoriteiten, maar ook kans dat een rol speelde. Deze cyclische school wordt vandaag nog steeds gedeeltelijk gevolgd, maar nauwelijks door oude historici . In die zin wordt de late oudheid nog vaak geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de eigen samenleving, waaraan ook vervaltendensen worden toegeschreven.

Het leerstellige liberalisme en de late Verlichting - vooral Edward Gibbon, die tegelijkertijd de ineenstorting van de Romeinse instellingen betreurde - zagen in staatsregulering en overbelasting, in de toenemende banden van de boeren met de schol en van de producenten met de gilden en in de vele staatsbedrijven de oorzaak van de val van het Romeinse Rijk; [7] maar in het begin van de 5e eeuw hadden deze factoren een negatieve invloed, vooral in het westen van het rijk. Het meer dichtbevolkte oostelijke rijk, dat veel meer ontwikkeld was in termen van zijn stedelijke handel en commercie, overleefde eeuwenlang met staatsinterventie en fiscaliteit. Hier waren de hoge administratiekantoren niet in dezelfde mate in het bezit van de landadel als in het westen; de fiscale privileges waren minder uitgesproken en er waren meer financiële middelen beschikbaar voor het leger en de administratie, evenals voor arbeiders en soldaten. [8e]

Max Weber en Hans Delbrück [9] schreven het verval van het Romeinse Rijk toe aan een terugval in natuurlijke economie. Weber ging ervan uit dat de transformatie van het uitgestrekte Romeinse Rijk van een maritieme handel naar een geheel door land omgeven land met een overwegend agrarische bevolking en de dominantie van de grote agrariërs die hun latifundia lieten beheren door slaven, evenals de toenemende banden van de kleine pachters ( kolonies) ) naar het land Daling van de productie voor de markt, de opkomst van de natuurlijke economie en de toenemende autonomie van landhuizen. De landbouwproductie was afhankelijk van de constante aankoop van slaven, omdat deze niet in families leefden en zich niet voortplantten. De ‘decommunalisering’ van de grote, steeds meer zelfvoorzienende goederen, dat wil zeggen hun verwijdering uit de stedelijke economie, en de steeds natuurlijker wordende economische financiële constitutie leidden volgens Weber tot het verval van de steden en de monetaire economie als evenals voor stadsvluchten. Zelfs de ambtenaren in de tijd van Diocletianus werden gedeeltelijk beloond met natuurlijke hulpbronnen. Aan de andere kant was er al in de tijd van Tiberius een duidelijk tekort aan arbeiders en rekruten, werd er steeds vaker op slaven gejaagd , het gebruik van noxii (criminelen) als slaven en het uitlenen van land aan de grensvolkeren tegen verplichte militaire diensten voor grensbewaking. Veel slaven moesten worden vrijgelaten uit het kazerneachtige landhuissysteem en teruggestuurd naar de familie om de volgende generatie veilig te stellen; hun status benaderde die van de koloniën - dat wil zeggen de slavenafhankelijke boeren - terwijl deze steeds afhankelijker werden. Door belastingverhogingen werd land met een lage productiviteit braakgelegd en daalde de arbeidsproductiviteit in de landbouw. De samenleving, die vroeger gestructureerd was door de tegenstelling tussen vrij en onvrij, benaderde de vroege feodale omstandigheden van de Merovingische tijd met het koloniale systeem. [10] In feite is dit systeem gedeeltelijk overgenomen in de post-Romeinse koninkrijken van de Goten, Vandalen, Bourgondiërs en Franken.

De technologische stagnatie in de periode na het bewind van Trajanus , die al vroeg door verschillende auteurs werd onderkend, droeg ook sterk bij, omdat het niet alleen leidde tot stagnatie van het handwerk (weven, pottenbakken), maar vooral de intensivering van de landbouw verhinderde. De methoden die geschikt zijn voor het Middellandse Zeegebied faalden op zwaardere gronden. Er was nog geen tuig voor paarden; in plaats daarvan werden ossen gebruikt. Het oogsten gebeurde met de hand met een sikkel (met uitzondering van een maaier die op vlakke velden in Gallië werd gebruikt). Zelfs kruiwagens bestonden niet, hoewel ze al in Griekenland waren uitgevonden. Alleen watermolens verspreiden zich, zij het heel langzaam. [11]

De tegenstelling tussen het groeiende belang van de natuurlijke economie, die gepaard ging met de aanzienlijke last om goederen naar de plaats te brengen waar ze nodig waren, en de transportbehoeften van een overbelast wereldrijk dat afhankelijk bleef van de geldeconomie leidde tot de desintegratie ervan. gebieden droegen bij, zoals Weber opmerkte met betrekking tot Karl Rodbertus in de inleiding en het laatste hoofdstuk van de Romeinse landbouwgeschiedenis . [12] Volgens Delbrück is deze scheiding van speciale territoriale gebieden van de centrale staat voornamelijk te wijten aan de germanisering van het Romeinse leger.

Nieuwere onderzoeksposities

Het populaire idee dat 'laat-Romeinse decadentie' leidde tot het einde van het rijk, wordt al tientallen jaren niet meer ondersteund door de overgrote meerderheid van gespecialiseerde historici. Tegenwoordig wordt de late oudheid , in de periode waarin de val van Rome viel (ongeveer 300 tot 600), veel gedifferentieerder geïnterpreteerd dan bijvoorbeeld door Otto Seeck .

De decadentietheorie , die lange tijd dominant was, wordt nu in vakkringen als achterhaald beschouwd, vooral omdat veel recentere werken de vitaliteit van het tijdperk benadrukken, hoewel accenten (bijvoorbeeld op cultureel gebied) zijn verschoven. Deze herwaardering hangt ook samen met het feit dat de 'klassieke oudheid' nu veel minder geïdealiseerd is dan in het verleden;

Niettemin was er vanaf de 6e eeuw in het westen, en in de 7e eeuw ook in het oosten (zij het veel minder uitgesproken dan in het westen), een sterke teruggang in onderwijsactiviteiten en instellingen. Dit proces was allerminst uniform en ook heel verschillend van regio tot regio: Zo beleefde de laatantieke cultuur in Italië onder het bewind van de Ostrogotische koning Theodorik een late bloei in het begin van de 6e eeuw (zie Boethius en Quintus Aurelius Memmius Symmachus ). Pas tijdens de Gotische Oorlog (535-554) en de inval van de Longobarden in 568 werd het land verwoest. Het Oost-Romeinse rijk behield veel meer van het oude onderwijs (de preoccupatie ermee hield nooit op), maar de lange Perzische oorlog van 603 tot 628/29 en de daaropvolgende islamitische expansie dwongen het rijk tot een lange defensieve strijd, wat resulteerde in grote veranderingen in de samenleving en cultuur. [13] Voor het Latijns-sprekende Midden-Europa begon in de 6e eeuw een periode van achteruitgang van het Grieks-Romeinse cultuuronderwijs, terwijl tegelijkertijd de verspreiding van de volkstaal versneld werd. De Karolingische Renaissance , die Karel de Grote actief promootte, leidde echter rond 800 tot een verhoogde werkgelegenheid en het behoud van oude werken. [14]

Het huidige onderzoek benadrukt echter de transformatiebenadering in plaats van een theorie van verval en verval. [15] Deze huidige meerderheidsopinie in onderzoek is de afgelopen jaren door sommige wetenschappers aangevallen (bijv. Ward-Perkins 2005). Deze komen, voornamelijk op basis van archeologische vondsten, tot een veel negatievere conclusie en spreken opnieuw van een neergang die West-Rome in de 5e eeuw en Oost-Rome in de vroege 7e eeuw trof . [16] Ook deze onderzoekers zien niet de interne achteruitgang als oorzaak van deze ontwikkeling, maar de druk van externe vijanden en economische moeilijkheden.

Maar zelfs de economische achteruitgang is slechts gedeeltelijk geldig als reden voor de achteruitgang. De late oudheid was eerder een tijd van omwenteling en vaak ononderbroken economische vitaliteit, vooral - maar aanvankelijk niet alleen - in het Oosten, [17] ook al was er in sommige regio's een bevolkingsafname. [18] Als enige verklaringsmodel kan deze factor worden uitgesloten omdat niet alleen in het algemeen vitalere Oosten, maar lange tijd ook in het Westen, zelfs na de talrijke oorlogscampagnes in de 5e eeuw, de regionale economische macht was nog steeds erg sterk, zoals in meer recent onderzoek zou kunnen blijken. Voorbeelden zijn delen van Gallië of Noord-Afrika; De situatie was echter anders in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar de stadsvlucht al in de 4e eeuw begon. Ook in het Rijnland en het Maasgebied was sprake van een afname van de vestigings- en economische bedrijvigheid. [19]

De denigrerende term Dominat wordt tegenwoordig ook bekritiseerd, omdat het de houding weerspiegelt van sommige liberale historici van de 19e eeuw, zoals Theodor Mommsen , die een militaire dictatuur of despotisme zag in het laat-Romeinse rijk. De bureaucratisering nam toe, ook al was het Romeinse Rijk in vergelijking met de moderne samenlevingen nogal onderbestuurd, maar dat gold ook voor de sociale mobiliteit. Bovendien konden veel kenmerken van deze ontwikkeling veel eerder worden geïdentificeerd. Het leger ontsnapte vaak aan de controle van de keizer, net als de kerk en delen van de aristocratie, wat veel ernstiger was. In die tijd kan de slavernij misschien ook afnemen, [20] maar dit is niet onomstreden in onderzoek, terwijl koloniën sinds de 4e eeuw zijn toegenomen (d.w.z. de boerenbanden met het land, met de koloniën ook in hun ambt - en huwbaarheid werd beperkt ).

De schuld die in het verleden vaak aan het christendom werd gegeven, moet ook gedifferentieerder worden bekeken. Zoveel mannen van de hoogste integriteit wendden zich tot het christendom en brachten hun leven door in dienst van de kerk, maar waren verloren voor de staat. Aan de andere kant stabiliseerde de nieuwe religie het rijk; Het feit dat het Oosten, dat nog sterker werd beïnvloed door het christendom en de 5e eeuw heeft overleefd, spreekt sterk tegen de veronderstelling dat het christendom de ondergang van Rome heeft veroorzaakt. De staatsbureaucratie worstelde met corruptieproblemen, waarvan het belang nu controversieel is. [21] Al die onderzoekers die in de eerste plaats interne factoren de schuld geven van de ondergang van het rijk, moeten zich fundamenteel afvragen waarom het oosten van het rijk de crises van de 5e en 6e eeuw heeft overleefd, in tegenstelling tot het westen, vrijwel ongedeerd en vervolgens zelfs de islamitische expansie heeft overleefd ( in een drastisch verkleind formaat). Een mogelijk antwoord hierop is de verwijzing naar de lange reeks burgeroorlogen die Westrom in de 5e eeuw meemaakte en die de autoriteit van het westerse, maar niet het oostelijke rijk permanent vernietigde (bijv. Halsall 1999 en Börm 2013). [22]

In de laat-Romeinse tijd, vooral in het Westen, was het reguliere leger vaak niet meer in staat om de grenzen goed te bewaken. Redenen waren waarschijnlijk onvoldoende teamsterkte in vergelijking met de uitdagingen en vooruitgang in bewapening door de Germaanse volkeren; De bloedige interne Romeinse geschillen, die hebben geleid tot het blootleggen van de buitengrenzen sinds 402, zoals in de 3e eeuw, waren ook erg belangrijk. Ook de slag bij Adrianopel (378) was een belangrijke bloedvergieten, maar deze nederlaag trof alleen het Oost-Romeinse leger. In het oosten stond het Sassanidische rijk echter tegenover een bijna gelijke tegenstander met een regulier leger, waardoor het westen slechts beperkt geholpen kon worden. Aan de andere kant bleven de Romeinen militair superieur aan de barbaren. In de regel hadden de keizerlijke troepen nog steeds de overhand over de Hunnische en Germaanse krijgersverenigingen; Het is geen toeval dat het Romeinse leger verreweg de grootste verliezen leed, niet bij de verdediging tegen externe vijanden, maar bij interne conflicten, vooral in de Slag bij Mursa (351) en de Slag bij Frigidus (394): tussen 350 en 400 verloren de West-Romeinse leger van de Oost-Romein in drie zeer bloedige burgeroorlogen, die de verdediging van het westen aanzienlijk verzwakten. Zelfs de bloedige strijd op de Catalaanse velden (451) wordt tegenwoordig door sommige historici geïnterpreteerd als een voornamelijk intra-Romeins conflict waarin Attila slechts de vijanden van Flavius ​​​​Aëtius steunde.

Het meer recente onderzoek legt dan ook vooral de nadruk op de financieringsproblemen van het rijk: door zijn economische kracht en de grotendeels vreedzame interne omstandigheden, zelfs in de 5e en 6e eeuw, was Ostrom in staat om een ​​leger in stand te houden dat recht kon doen aan zijn taken als geheel. In het westen was dit na 400 steeds minder het geval, vooral omdat de centrale regering geleidelijk de controle over belangrijke delen van het rijk verbeurde in het licht van de aanhoudende onrust. [23] De Vandalen veroverden de rijkste West-Romeinse provincie, Afrika , in de jaren 430, terwijl grote delen van Hispania en Gallië uiteindelijk in de jaren 460 en 470 in handen van de Goten vielen. De belastinginkomsten van West-Rome daalden dienovereenkomstig dramatisch, en de reguliere troepen konden niet meer worden gefinancierd.

Tegelijkertijd nam de gedwongen rekrutering van niet-Romeinse huurlingen ( foederati ) toe, omdat dit veel goedkoper en tijdbesparender was dan het in stand houden van reguliere troepen. Dan was er de druk op de grenzen. Volgens sommige onderzoekers slaagde Westrom er uiteindelijk niet in om de Germanen onder controle te krijgen en hen te integreren in het Reichsverband. [24] Het veelbesproken probleem met "onbetrouwbare" barbaren maar trapte bijna alleen op foederati, dus de (levendige) als bondgenoten onder hun eigen leiders dienende Duitsers (en dan nog maar zelden), niet met de in het reguliere leger geïntegreerde Duitsers . [25] Over de rol die de Germanen uiteindelijk gespeeld bij de totstandkoming van de middeleeuwse wereld - heeft ze het al instortende West-Romeinse Rijk over te nemen in plaats veroveren met geweld? -, er is nog steeds geen akkoord. [26] Volgens sommige onderzoekers kan het grotendeels ontbrekende verzet tegen de Germanen eigenlijk maar twee dingen betekenen: ofwel vielen de ooit oorlogszuchtige Romeinen in het Westen plotseling in apathie, ofwel werden de barbaren helemaal niet gezien als bedreigende indringers, maar als nieuwkomers in dienst van Rome, die alleen de taken van het reguliere leger overnam. [27]

Onbekwaam of te jonge keizers ( Honorius , Valentinianus III. ) En de houding van menig magister militum om de wapens op te heffen tegen hun eigen volk om hun eigen positie te versterken droeg bij aan het verlies van de macht van het westerse rijk. Veel keizers, zoals Majorianus of Anthemius , wisten het initiatief in de eindfase van West-Rome althans tijdelijk terug te krijgen. Zelfs vóór 476 of 480 was de macht van West-Rome tijdelijk slechts een schaduw van zichzelf - de keizerlijke centrale regering in Ravenna werd uiteindelijk ten val gebracht door de (niet altijd Germaanse) legermeesters. Het keerpunt was de moord op de West-Romeinse generaal Flavius ​​​​Aëtius in 454, die (niet onbaatzuchtig) de heerschappij van Ravenna in Italië, grote delen van Gallië, evenals in Catalonië en Dalmatië met zijn legers had gehandhaafd. Toen keizer Anthemius vervolgens in 468 faalde met de wanhopige poging om het rijke Noord-Afrika opnieuw met geweld te onderwerpen, verloor het West-Romeinse rijk alle resterende gezag en werd het in 476 als overbodig afgeschaft.

De Germaanse deelstaten namen rond 470 zelf het bestuur van hun territoria over, maar bleven in de regel aanvankelijk de Oost-Romeinse keizer als hun opperheer erkennen. Justinianus was ook in staat om de Romeinse claim om militair in het Westen te regeren af ​​te dwingen - althans gedeeltelijk en voor een beperkte tijd. Alleen de islamitische expansie , die de keizers in Constantinopel verhinderde om voor de toekomst effectieve invloed in het Westen uit te oefenen, betekende de definitieve val van het Romeinse Rijk.

In zijn boek The Collapse of Complexe Societies geeft Joseph Tainter een verklarende benadering op basis van sociologische en complexiteitstheorie , die niet verschilt van die van Max Weber. Terwijl Weber de afnemende productiviteit van de landbouw als een kritieke factor ziet, beschouwt Tainter de hulpbronnen en de 'energievoorziening' van het rijk als geheel. Energie betekent in de eerste plaats voedsel en voer (voornamelijk voor het leger), maar ook menselijke energie, dat wil zeggen de levering van slaven. De expansieve staat, die leed aan toenemende hulpbronnenproblemen, heeft deze bevoorradingsproblemen lange tijd met succes "opgelost" door steeds meer nieuwe agrarische aangrenzende regio's te veroveren. Met de geleidelijke overgang van de maritieme naar de niet aan zee grenzende staat, stegen de kosten van transport, communicatie en civiel bestuur sterk. Vanaf de 3e eeuw stegen vooral de bezettings- en garnizoenskosten; dus moest z. B. in de Parthische oorlogen wordt een uitgebreide gepantserde cavalerie ( cataphract ) gebouwd. Om toch de belastingen in natura uit verre streken te kunnen innen en slaven te kunnen kopen, moesten de provinciale besturen en het belastinginningssysteem sterk worden uitgebreid. Het marginale rendement op deze enorme uitgaven daalde echter. Alleen al het onderhoud en de beveiliging van de al te complexe, regionaal overbelaste staatsstructuur vergde steeds meer middelen die niet langer door nieuwe veroveringen konden worden verkregen. Onder de overheersing werd de bevolking belast tot het maximum van wat mogelijk was. Maar de invasies konden op deze manier niet meer worden voorkomen. Het rijk viel uiteen in kleinere eenheden, waarvoor het voordeel van autonomie groter was dan dat van het behoren tot het rijk. De Germaanse koninkrijken hadden veel lagere administratieve en militaire kosten en waren beter bestand tegen invasiepogingen. [28]

Op de vraag waarom het West-Romeinse rijk viel, is tot nu toe geen duidelijk antwoord kunnen geven. Volgens de overgrote meerderheid van de huidige onderzoekers was de vermeende "decadentie" geen beslissende factor, hoewel er bronnen zijn die klagen over de (vermeende of feitelijke) "morele achteruitgang" van de hogere klasse - omdat dergelijke klachten altijd hebben bestaan en in alle samenlevingen. Op cultureel gebied domineerden nieuwe vormen, maar bijvoorbeeld de literaire productie was nog aanzienlijk. Zo ontstonden op het gebied van geschiedschrijving belangrijke werken in met name Oost-Europa tot het einde van de oudheid (zie o.a. Ammianus Marcellinus , Olympiodoros van Thebe , Priskos , Prokopios van Caesarea ); te noemen zijn daarnaast ook dichters als Claudian en Gorippus of filosofen als Boethius , Simplikios en Damascius . [29]

Bepaalde systemische tekortkomingen in het bestuur en het leger waren zeker deels verantwoordelijk voor de val van het Westerse Rijk, maar deze troffen in wezen ook het meer succesvolle Oosten, zodat ze onvoldoende zijn als verklaring. Bovenal was het Westen waarschijnlijk economisch en militair niet sterk genoeg. Dit is tenminste waar de (controversiële) verklarende benadering van onderzoekers als Peter J. Heather om de hoek komt kijken : sinds de opkomst van het Sassanidische rijk in de 3e eeuw heeft het Imperium Romanum, in tegenstelling tot voorheen, voortdurend te maken gehad met een gevaarlijke rivaal die heeft de inzet van alle krachten geëist; Toen met de komst van de Hunnen en, volgens Heather, het begin van grote volksbewegingen, de druk op de noord-Romeinse grens sterk toenam, werd in ieder geval het westelijke rijk overweldigd. Het werd door de kracht van deze migratie (375-568) met volledige hevigheid getroffen, vooral omdat er minder troepen waren dan op de Donau en de Eufraat . Het Westen had waarschijnlijk niet de bevolking en de hoge economische macht van het Oostelijke Rijk, en de provincies waren kwetsbaarder dan die van het Oosten (zie ook Rijnovergang uit 406 ) - en de West-Romeinse staat (bijv. Heather 2005 en Jones 1964) slaagde er blijkbaar steeds minder in om toegang te krijgen tot het soms nog enorme privéfortuin van rijke senatoren of om genoeg Reichsinwoners te rekruteren voor militaire dienst.

De meer recente verklaringen voor het verval van het Romeinse Rijk worden uitgebreid met aspecten van de milieugeschiedenis , zoals Kyle Harper gethematiseerd. Zugrunde gelegt wird dabei der Prozess der politischen und ökonomischen Veränderung vom 2. Jahrhundert n. Chr., in dem das Römische Reich eine „bevölkerungsreiche, urbanisierte, vernetzte politische Einheit“ gebildet habe, bis zum 7. Jahrhundert, da es zu einer „zersplitterten, agrarischen, wirtschaftlich geschwächten Staatengruppe“ geworden sei. Daran haben laut Harper Klimawandel und Pandemien mitgewirkt. Während der 300 Jahre bis 200 n. Chr. sei das Klima relativ stabil feucht-warm gewesen und habe ertragreiche Ernten begünstigt. In der Endphase des Römischen Reiches hingegen sei das Klima instabil geworden, wie die paläoklimatische Forschung zeige. Seit den späten 160er Jahren habe eine Seuche, die sogenannte Antoninische Pest , als erste auf mehreren Kontinenten wütende Pandemie zu einem starken Bevölkerungsrückgang geführt, ua mit der Folge von Soldaten- und Arbeitskräftemangel. Weitere Rückschläge brachten die Cyprianische Pest im 3. Jahrhundert und die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert. [30]

Eine monokausale Betrachtungsweise wird niemals allen diffizilen Problemen gerecht werden. Wahrscheinlich durchschauten die Zeitgenossen die Vorgänge eher noch weniger als die moderne Forschung. So konnten keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, und die literarischen Quellen führen mitunter in die Irre. Sicher ist nur eins: Rom lebte kulturell fort, das griechisch geprägte Ostreich bestand noch bis 1453 – und die Spätantike, so verheerend gewisse Ereignisse für Teile der Bevölkerung gewesen sind, formte das zukünftige Europa entscheidend mit und aktivierte auch dynamische Kräfte.

Siehe auch

Literatur

 • Hartwin Brandt : Das Ende der Antike. Geschichte des spätrömischen Reiches . 2. Auflage. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51918-0 (sehr knappe, inhaltlich konventionelle Einführung in die Ereignisgeschichte der Jahre von 284 bis 565).
 • Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian . 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-17-023276-1 (aktuelle Überblicksdarstellung, die vor allem innere Machtkämpfe und Bürgerkriege für den Zerfall des Imperiums verantwortlich macht).
 • Karl Christ (Hrsg.): Der Untergang des Römischen Reiches . 2. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986.
 • Alexander Demandt : Geschichte der Spätantike . Beck, München 1998, ISBN 3-406-44107-6 , S. 445–447.
 • Alexander Demandt: Der Fall Roms . Beck, München 1984, ISBN 3-406-09598-4 (lesenswerte, detaillierte Darstellung der unterschiedlichen Erklärungsmuster für den „Fall Roms“).
 • Walter A. Goffart : Barbarians and Romans AD 418–584. The techniques of accommodation . Princeton University Press, Princeton 1980, ISBN 0-691-05303-0 (Goffart entwickelte hier eine einflussreiche, aber umstrittene Theorie, der zufolge die barbarischen Krieger im Imperium kein Land, sondern lediglich einen Anteil an den Steuern erhalten hätten).
 • Guy Halsall: Barbarian Migrations and the Roman West 376–568 . Cambridge University Press, Cambridge 2007, ISBN 978-0521-435437 (Halsall hält vornehmlich innere Faktoren für ausschlaggebend für die Entwicklungen und nimmt an, erst der Zerfall des Westreiches habe die Völkerverschiebungen bewirkt, nicht umgekehrt).
 • Henriette Harich-Schwarzbauer, Karla Pollmann (Hrsg.): Der Fall Roms und seine Wiederauferstehungen in Antike und Mittelalter. De Gruyter, Berlin/Boston 2013.
 • Kyle Harper: Fatum. Das Klima und der Untergang des Römischen Reiches . Beck, München 2020, ISBN 978-3-406-74933-9 .
 • Peter J. Heather : The Fall of the Roman Empire. A New History . Oxford University Press, New York 2005, ISBN 0-19-515954-3 (Heather sieht das Auftreten der Hunnen und weiterer äußerer Feinde als Grund für das Ende Roms an: Die Hunnen hätten eine Völkerwanderung ausgelöst, der das Imperium, das bereits seit der Gründung des Sassanidenreiches unter großem äußeren Druck gestanden habe, erlegen sei; siehe auch den Aufsatz unten).
 • Peter J. Heather: The Huns and the End of the Roman Empire in Western Europe . In: English Historical Review . Vol. 110, 1995, S. 4–41 (englisch).
 • Alfred Heuß : Römische Geschichte . 7. Auflage. Schöningh, Paderborn 2000, insbesondere S. 500–506, 601–603.
 • Arnold Hugh Martin Jones : The Later Roman Empire 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey . 2 Bände, Baltimore 1986 (Neudruck der Ausgabe in 3 Bänden, Oxford 1964), speziell Band 2, S. 1025–1027 (wichtiges und detailliertes Standardwerk zum Aufbau des spätrömischen Reiches, wenngleich teils überholt und für den Laien nur schwer lesbar).
 • Henri Irénée Marrou: Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIe–VIe siècle. Paris 1977.
 • Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung . Beck, München 2019.
 • Walter Pohl : Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration . 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2005. ISBN 3-17-018940-9 .
 • Bryan Ward-Perkins: The Fall of Rome and the End of Civilization . Oxford University Press, Oxford 2005; ND 2006, ISBN 978-0-19-280728-1 (Darstellung des Endes des Weströmischen Reiches, die im Gegensatz zu Walter Goffart diesen Prozess als brutalen Einschnitt, hervorgerufen durch äußere Angreifer, versteht. Ward-Perkins betont, ausgehend vom archäologischen Befund, es habe sich nicht um eine bloße Transformation, sondern um einen Niedergang und Verfall gehandelt, der durch „barbarische“ Attacken verursacht wurde).
 • Christian Witschel : Imperium im Wandel. Das Ende des Römischen Reiches im Urteil der modernen Geschichtswissenschaft . In: Praxis Geschichte 1/2014, S. 4–11 (knapper Überblick über die Diskussion).

Weblinks

Anmerkungen

 1. Bryan Ward-Perkins: The Fall of Rome and the End of Civilization. Oxford 2005.
 2. Kyle Harper : Climate, Disease and the Fate of Rome. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2017, ISBN 978-0-691-16683-4 . Dt. Übersetzung: Fatum. Das Klima und der Untergang des Römisches Reiches. CH Beck, München 2020, ISBN 978-3-406-74933-9 .
 3. Max Weber (1896): Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur . In: Jürgen Deininger (Hrsg.): Max Weber Gesamtausgabe. Abt. I: Schriften und Reden. Band VI: Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Altertums. Mohr Siebeck, Tübingen ua 2006, S. 82–127 (auch in Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte . Mohr Siebeck, Tübingen 1924, S. 289–311; Erstdruck in: Die Wahrheit . 3, Heft 63, Fr. Frommanns Verlag, Stuttgart 1896, S. 57–77; online bei zeno.org ).
 4. Guy Halsall: Movers and Shakers. The Barbarians and the Fall of Rome. In: Early Medieval Europe 8, 1999, S. 131–145.
 5. Henning Börm: Westrom. Von Honorius bis Justinian . Stuttgart 2018.
 6. Ovid, Metamorphosen 1,89–150
 7. Edward Adams: Liberal Epic: The Victorian Practice of History from Gibbon to Churchill. Victorian Literature and Culture. University of Virginia Press 2011.
 8. Franz Georg Maier : Die Verwandlung der Mittelmeerwelt. (Fischer Weltgeschichte Band 9.) Frankfurt 1968, S. 146 f.
 9. Hans Delbrück: Das Mittelalter. Teil 2. Bearbeitet von Konrad Molinski. Berlin 1929, S. 5 (Neuauflage: Books on Demand 2011).
 10. Max Weber: Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur. (1896) In: Ders.: Soziologie. Universalgeschichtliche Analysen. Politik. Hrsg. von Johannes Winckelmann. 6. Aufl. Stuttgart 1992, S. 1–26, insbes. S. 11 ff.
 11. Franz Georg Maier 1968, S. 144.
 12. Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891), in: MWG , I/2, S. 101, 291.
 13. John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. 2. Aufl. Cambridge 1997.
 14. Einführend dazu siehe unter anderem Arnold Angenendt: Das Frühmittelalter. Stuttgart/Berlin/Köln 1990, S. 304ff.; Franz Brunhölzl: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Band 1. München 1975, S. 243ff.; Johannes Fried: Karl der Große. München 2013, S. 319ff.; Wilfried Hartmann: Karl der Große. Stuttgart 2010, S. 177ff.; Rosamond McKitterick (Hrsg.): Carolingian Culture. Emulation and Innovation. Cambridge/New York 1994; Friedrich Prinz: Von Konstantin zu Karl dem Großen. Düsseldorf/Zürich 2000, S. 464ff.
 15. Vgl. die Beiträge in Scott Fitzgerald Johnson (Hrsg.): The Oxford Handbook of Late Antiquity. Oxford ua 2012 und im Oxford Dictionary of Late Antiquity .
 16. fachwissen. Besprechung bei H-Soz-u-Kult .
 17. Demandt, Spätantike , S. 453.
 18. Jones, LRE , Bd. 2, S. 1038–1040.
 19. Peter Rothenhöfer: Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien: Untersuchungen zur Entwicklung eines Wirtschaftsraumes an der Peripherie des Imperium Romanum. Köln 2005.
 20. Demandt, Spätantike , S. 454.
 21. Jones, LRE , Bd. 2, S. 1063–1064.
 22. Vgl. Guy Halsall: Movers and Shakers. The Barbarians and the Fall of Rome. In: Early Medieval Europe 8, 1999, S. 131 ff.; Börm, Westrom , S. 114 ff (englisch).
 23. So auch Maier 1968, S. 146 ff.
 24. Demandt, Spätantike , S. 471; Heather, Fall of the Roman Empire , passim (englisch).
 25. Jones, LRE , Bd. 2, S. 1038.
 26. Vgl. dazu (meinungsfreudig) Goffart, Barbarians and Romans .
 27. So vor allem W. Goffart. Dagegen siehe jedoch Heather und Ward-Perkins; Heather betont unter anderem die Rolle der Hunnen , deren Angriffe er, ganz im Sinne der älteren Forschung, für entscheidend hält.
 28. Joseph A. Tainter: The Collapse of Complex Societies. Cambridge UP, 1988, S. 11 ff., 49 ff., 128–151. Ähnlich argumentiert auch Max Weber sowie Gerald Gunderson, Gerald: Economic Change and the Demise of the Roman Empire. In: Explorations in Economic History 13 (196), S. 43–68 (englisch).
 29. Vgl. allgemein bzgl. der Einschätzung der Spätantike in der neueren Forschung die aktuellen Beiträge in Philip Rousseau (Hrsg.): A Companion to Late Antiquity . Malden (Massachusetts) ua 2009. Einen deutschsprachigen Überblick bietet auch Rene Pfeilschifter: Die Spätantike . München 2014.
 30. „Es war die erste Pandemie.“ Eine weltweite Seuche leitete den Untergang des Römischen Reiches ein, sagt der Historiker Kyle Harper – und erzählt, was man daraus für die Gegenwart lernen kann. In: Die Zeit , 19. März 2020, Seite 34.