Gunnings- en contractbepalingen voor bouwwerkzaamheden

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Boekomslag van de VOB 2002

Het aanbestedings- en contractreglement voor bouwwerkzaamheden ( VOB ) is een driedelige set regels voor de gunning van bouwcontracten, inclusief contractvoorwaarden , opgesteld en bijgewerkt door de Duitse aanbestedings- en contractcommissie voor bouwwerkzaamheden . Het is verplicht voor openbare bouwcontracten in Duitsland, maar wordt ook vaak gebruikt voor particuliere bouwcontracten.

In Deel A bevat algemene bepalingen voor de toekenning van de bouwwerken (door aanbestedende diensten ) (afgekort VOB / A ), in deel B genoemde algemene contractuele voorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken ( VOB / B ) en in deel C Algemene technische contractvoorwaarden voor constructiewerken (VOB / C) met vakspecifieke technische voorschriften voor de uitvoering en facturering van de respectieve constructiewerkzaamheden.

Algemeen

De VOB is een set van regels die gelijkelijk zijn ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers in de bouw, maar geen wet of verordening .

Publieke opdrachtgevers zijn echter verplicht bouwdiensten te gunnen conform de bepalingen van VOB/A en de daaruit voortvloeiende bouwcontracten te baseren op VOB/B (en dus automatisch ook VOB/C). [1] Dit komt voor bij projecten boven de drempelwaarden uit de aanbestedingsverordening en voor projecten onder de drempelwaarden uit circulaires van de verantwoordelijke federale en deelstaatministeries en lokale overheden zoals steden en gemeenten.

De VOB/B vervult de functie van de algemene voorwaarden (AGB) in het bouwcontract in de zin van § § 305 ev BGB . Met de VOB/B zijn op de productie van gebouwen toegesneden regels voor privaat bouwrecht opgesteld omdat de algemene wet op de aannemingen van werken en diensten in het BGB onvoldoende rekening had gehouden met de complexe kenmerken van bouwdiensten. De VOB/B wordt dan ook vaak buiten de publieke sector overeengekomen in bouwovereenkomsten tussen commerciële bedrijven of met particuliere consumenten , waarbij deze laatste vereist dat deze expliciet als onderdeel van de overeenkomst wordt vermeld en de volledige tekst ervan wordt doorgegeven.

In 2018 zijn in het BGB nieuwe contractvormen voor de bouw geïntroduceerd ( aannemingsovereenkomst , bouwovereenkomst consumenten , overeenkomst architecten en ingenieurs, overeenkomst ontwikkelaars), waardoor de behoefte aan een set van regels specifiek toegesneden op de bouw is afgenomen.

inhoud

VOB/A: Algemene bepalingen voor het plaatsen van bouwwerken

De VOB/A regelt de gunning van bouwopdrachten van de publieke sector en van sectorale opdrachtgevers. Het onderscheidt drie gebieden: nationale aanbestedingsprocedures, EU-aanbestedingen en procedures op het gebied van sectorale aanbestedende diensten, waarvoor verschillende procedureregels gelden. Voor elk van deze domeinen zijn de mogelijke toekenningstypes en de respectieve procedures vastgelegd. Met de editie 2019 in deel A ligt de focus op het sub-drempelbereik. In de loop van de hervorming van het aanbestedingsrecht 2016 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de gewenste inhoudelijke afstemming tussen de verschillende onderdelen van VOB/A te bewerkstelligen of te behouden.

VOB/B: Algemene contractvoorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken

De algemene voorwaarden voor het uitvoeren van bouwwerken zijn algemene voorwaarden voor bouwcontracten. Aangezien het principe dat van toepassing is op bouwcontracten, bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de aanneming van werk, geen specifieke oplossingen bieden voor veel van de problemen in het bouwrecht, is er vaak behoefte aan aanvullende regels. (Het arbeidsovereenkomstenrecht van de BGB is gebaseerd op een statisch contract, maar in de aannemingspraktijk zijn aanpassingen van het contract aan gewijzigde omstandigheden of wensen van de opdrachtgever vrijwel altijd noodzakelijk.) Hiervoor is de VOB/B ontwikkeld. Dit dient door de publieke opdrachtgever onderdeel te worden van het bouwcontract. In de praktijk wordt de toepassing van de VOB/B vaak overeengekomen door private opdrachtgevers in bouwcontracten.

Delen van de VOB/B zijn niet bestand tegen de algemene voorwaardencontrole van de BGB, waardoor ze feitelijk onwerkzaam zouden worden. Aangezien de VOB echter een afweging vormt tussen de belangen van beide contractpartijen, is zij niet geheel onderworpen aan de algemene voorwaardencontrole. [2] Met ingang van 1 januari 2009 is echter § 310 lid 1 clausule 3 BGB ingevoerd, die, wanneer de VOB/B wordt toegepast op consumenten in de zin van de BGB, de onwerkzaamheid bepaalt van die clausules die niet bestand zijn tegen een controle van algemene voorwaarden. [3]

VOB/C: Algemene technische contractvoorwaarden voor bouwwerken

De VOB/C is een verzameling algemene technische contractvoorwaarden (ATV), die ook als DIN-normen zijn gepubliceerd . Dit omvat DIN 18299 (of ATV DIN 18299) algemene voorschriften voor alle soorten constructiewerkzaamheden als algemene norm, evenals een groot aantal speciale voorschriften voor individuele ambachten. Een overzicht van de normen vindt u in de lijst met DIN-normen . De afzonderlijke ATV's bevatten elk technische voorschriften voor het opstellen van dienstbeschrijvingen, de omvang, de materialen en componenten, de uitvoering, ondersteunende diensten en speciale diensten en facturering. Het Bundesgerichtshof (BGH) oordeelde in juli 2006 dat de eisen van VOB deel C essentiële interpretatiecriteria bevatten voor de inhoud van een bouwcontract, zodat VOB deel C van bijzonder belang is in het bouwrecht. Volgens artikel 1, lid 2, nr. 5 VOB/B, heeft VOB deel C bij tegenstrijdigheden voorrang op deel B.

Met name de voorschriften voor het opstellen van de dienstbeschrijving, nevendiensten en bijzondere diensten en voor de facturering zorgen ervoor dat de diensten voor het bedrijf met redelijke inspanning betrouwbaar en berekenbaar zijn en versterken zo de concurrentie. VOB-conforme aanbestedingsteksten worden onder meer uitgegeven door het Paritair Comité voor Elektronica in de Bouw (GAEB) .

Indien de geldigheid van de VOB/B in het bouwcontract is overeengekomen, wordt de VOB/C ook onderdeel van het contract volgens artikel 1 lid 1 lid 2 VOB/B.

verhaal

De eerste editie dateert uit 1926. Sinds 1947 is een van de wettelijke taken van de Duitse Aannemingscommissie (DVA) (vandaag: Duitse Toekennings- en Contractcommissie voor Bouwdiensten) het ontwikkelen en ontwikkelen van principes voor de juiste gunning en verwerking van bouwwerkzaamheden. contracten, in het bijzonder door ze de VOB bij te werken.

De DVA is een niet-juridische vereniging waarvan de leden vertegenwoordigers zijn van de openbare sector ( federale ministeries , staatsministeries en centrale gemeentelijke verenigingen ) alsook toporganisaties van aannemers uit de bouwsector. Haar activiteit moet het doel dienen van een eerlijk evenwicht tussen de belangen van de opdrachtgever en de aannemer.

In de jaren 1952, 1973, 1979, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000 en 2002/2005 zijn nieuwe uitgaven of aanvullingen op de betreffende uitgave van de VOB verschenen. De editie van 2000 en de editie van 2002, die met name dienen ter aanpassing aan de wet op de modernisering van het verbintenissenrecht , bevatten belangrijke wijzigingen.

In 2006 is een gewijzigde versie van de VOB gepubliceerd (mededeling van 20 maart 2006, Staatsblad nr. 94a van 18 mei 2006 en mededeling van 4 september 2006, BAnz. nr. 196a van 18 oktober 2006). Op het gebied van VOB/A diende dit om de VOB aan te passen aan de EG-richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Met de VOB 2009 is met name deel A ingrijpend gewijzigd. In 2012 en 2016 volgde nog een editie.

De nieuwe VOB Complete Editie 2019 vervangt de VOB 2016 na publicatie van het inleidend besluit en is bindend vanaf de aangegeven datum. Met de 2019-editie worden wijzigingen in Deel A en Deel C van kracht.

Hernoemen

In 2000 werd de DVA omgedoopt tot de Duitse aanbestedings- en contractcommissie voor bouwdiensten . Daarom wordt de VOB sinds de uitgave van 2002 ook wel de aanbestedings- en contractregeling voor de bouw genoemd . Daarvoor heette de VOB Vergabe- und Verdingungsordnung .

literatuur

web links

Individueel bewijs

  1. Gunning van het bouwcontract. Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Binnenlandse Zaken, geraadpleegd op 6 februari 2020 .
  2. ^ Fries, Claudia: Aanbesteding en gunning van architectendiensten , Uni-Taschenbücher-Verlag, 2008, blz. 23.
  3. Looschelders, Dirk (2011): verbintenissenrecht Special Part, Edition 6, Rn 631, München. Verlag Franz Vahlen.