waarheid

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Walter Seymour Allward, Veritas , 1920

Het begrip waarheid wordt in verschillende contexten gebruikt en anders begrepen. Gewoonlijk wordt de overeenstemming van uitspraken of oordelen met een stand van zaken [1] [2] een feit of realiteit in de zin van een correcte weergave waarheid genoemd . Onder “waarheid” wordt hierna ook verstaan ​​de overeenstemming van een uiting met een bedoeling of een bepaalde betekenis of een opvatting die normatief als juist wordt erkend (“ truïsme ” of alledaags ) of met de eigen kennis, ervaring en overtuigingen ( ook wel "waarachtigheid" genoemd). Meer diepgaande beschouwingen zien waarheid als het resultaat van een onthullend, onthullend of ontdekkend proces van het herkennen van originele verbanden of essentiële kenmerken.

Het onderliggende adjectief "true" kan ook de echtheid , correctheid , zuiverheid of authenticiteit van een ding, een actie of een persoon beschrijven, gemeten aan een bepaalde term ("een echte vriend"). [3] In de alledaagse taal kan men de 'waarheid' onderscheiden van de leugen als de opzettelijke uitdrukking van de onwaarheid en de dwaling als het ten onrechte voor waar gehouden.

De waarheidsvraag is een van de centrale problemen van filosofie en logica en wordt door verschillende theorieën verschillend beantwoord. De vragen over een definitie van waarheid en een criterium of iets terecht 'waar' wordt genoemd, kunnen grofweg worden onderscheiden. In bepaalde formele semantiek worden aan zinnen waarheidswaarden toegekend die de vervulling in bepaalde contexten beschrijven. Het begrip bewijsbaarheid , dat belangrijk is voor de fundamenten van de wiskunde , kan soms worden geassocieerd met dergelijke semantische waarheidsconcepten; een bewijs toont dan de waarheid aan.

In wetenschap en technologie wordt de waarheid (true value) doorgaans nagestreefd door middel van metingen. Werkelijke waarden kunnen niet direct worden gemeten, maar worden met succes beperkt door waarde-intervallen (van het volledige meetresultaat ).

Woord oorsprong

Waarheid wordt gevormd als een abstractie van het adjectief "true", dat is ontstaan ​​uit het Indo-Europese stamnaamwoord (ig.) * Wēr- "vertrouwen, loyaliteit, instemming". [4]

Waarheid in de filosofie

Ancient Greek ἀλήθεια - aletheia en Latijns- veritas beantwoorden aan het begrip van de waarheid in de antieke filosofie . In moderne theoretische benaderingen duidt "waarheid" meestal op een eigenschap van overtuigingen, meningen of uitdrukkingen die betrekking kunnen hebben op elk mogelijk kennisgebied (alledaagse objecten, fysica, moraliteit , metafysica, enz.).

Een beperking van de relatie van waarheidsgetrouwe proposities tot bepaalde vakgebieden, z. B. op het gebied van die objecten die toegankelijk zijn voor ervaring is controversieel, evenals de exacte bepaling van de objecten waaraan deze eigenschap wordt toegeschreven (de "waarheidsdrager": oordelen, veroordelingen, verklaringen, inhoud etc.). Maar ook de aard van waarheid als eigenschap van de waarheidsdragers is onderwerp van debat (bijvoorbeeld correspondentie met " waarheidsmakers ", dwz objecten, feiten etc. of "coherentie" als correspondentie met andere waarheidsdragers). Het is ook controversieel hoe we kennis krijgen van deze eigenschap: alleen door empirische kennisverwerving of in ieder geval voor bepaalde objecten vooraf, " a priori ".

Verschillende uitwerkingen van waarheidstheorieën beantwoorden sommige of al deze vragen op verschillende manieren.

Schematisch overzicht

positie Definitie van waarheid waarheidsdrager Waarheidscriterium
Ontologisch-metafysische correspondentietheorie "Veritas est adaequatio intellectus et rei"
Waarheid is de overeenkomst tussen het kennen van geest en ding
Denken Dingen in de wereld
Dialectisch-materialistische reflectietheorie Correspondentie tussen bewustzijn en objectieve realiteit Bewustzijn (orthodox marxisme)
of verklaring (modern marxisme)
Praktijk [1]
Logisch-empirische beeldtheorie Overeenstemming van de logische structuur van de zin met die van de feiten die het weergeeft Zinsstructuur Structuur van de feiten
Semantische waarheidstheorie "X is een ware verklaring als en slechts als p" [5] (voor "p" kan elke verklaring, voor "x" elk eigennaam van deze verklaring worden gebruikt.) Zin (van de objecttaal) Universum van discours (van objecttaal)
Redundantietheorie Het waarheidsbegrip wordt alleen gebruikt om stilistische redenen of om de eigen bewering te benadrukken. zinnen -
performatieve theorie wat je doet als je zegt dat een stelling waar is? Actie / taalhandeling / zelfverbintenis eigen gedrag
coherentie theorie Consistentie / afgeleide relaties van een verklaring met het systeem van geaccepteerde verklaringen uitspraak Geen tegenstelling tussen de verklaring en het reeds geaccepteerde verklaringssysteem
consensustheorie Discursief inwisselbare geldigheidsclaim, die verband houdt met een constatieve taalhandeling Stelling / stelling [6] gefundeerde consensus onder de voorwaarden van een ideale spreeksituatie [7]

De correspondentietheorie van de waarheid

De waarheidstheorie die de geschiedenis van de filosofie voor een groot deel domineerde, was de correspondentie- of toereikendheidstheorie van de waarheid . Deze theorie veronderstelt waarheid als de overeenstemming van ideeën met de werkelijkheid. Haar vertegenwoordigers begrijpen waarheid fundamenteel als een relatie tussen twee referentiepunten en noemen dit correspondentie, correspondentie, adequatie , overeenstemming enz. De relata worden ook anders bepaald: anima ( ziel ) / ens , denken / zijn , subject / object, bewustzijn / wereld, Kennis / werkelijkheid, taal / wereld, bewering / feit etc.

De bijna tegenovergestelde visie is die van het oude scepticisme , dat de mogelijkheid van een zekere, verifieerbare kennis van realiteit en waarheid in twijfel trekt.

Aristoteles

Aristoteles formuleerde het basisprincipe van de correspondentietheorie

Aristoteles wordt vaak genoemd als de eerste correspondentietheoreticus, die in zijn metafysica formuleerde:

“Zeggen dat wezens niet zijn of dat er niet-zijn is, is verkeerd, maar zeggen dat er is en dat wat niet is, is niet waar. Dus wie voorspelt te zijn of niet te zijn, moet waarheid of onwaarheid uitspreken. [8e]
[...] Niet omdat onze mening dat je blank bent waar is, je bent blank, maar omdat je blank bent, vertellen we de waarheid door dit te beweren. [9] "

Aristoteles spreekt in deze beroemde formulering niet van correspondentie of adequaatheid. Daarom is er geen wetenschappelijke consensus over de toewijzing van Aristoteles aan de correspondentietheorie.

Thomas van Aquino

Binnen de middeleeuwse filosofie [10] is Thomas van Aquino een van de bekendste vertegenwoordigers van een correspondentie- of adequatietheorie van de waarheid. [11] In de Quaestiones disputatae de veritate staat de klassieke formulering van de ontologische correspondentietheorie van de waarheid als "adaequatio rei et intellectus (overeenkomst van het ding met het verstand )": [12]

“Respondeo dicendum quod veritas existit in adaequatione intellectus et rei […]. Quando igitur res sunt mensura et regula intellectus, ware consistentie in hoc, quod intellectus adaequatur rei, ut in nobis accidit, ex eo enim quod res est vel non est, opinio nostra et oratio vera vel falsa est. Sed quando intellectus est regula vel mensura rerum, quando concordat arti. " [13] [14]

“Ik antwoord dat gezegd moet worden dat waarheid bestaat in de overeenstemming van rede en materie […]. Daarom, als dingen de maatstaf en regel van het verstand zijn, is de waarheid dat het verstand zich aanpast aan de zaak, zoals bij ons het geval is; namelijk, vanwege het feit dat het ding wel of niet is, is onze mening en onze spraak erover waar of onwaar. Maar als het verstand de regel en maatstaf van de dingen is, dan bestaat waarheid in de overeenstemming van de dingen met het verstand; er wordt gezegd dat de kunstenaar een waar kunstwerk maakt als het overeenkomt met zijn artistieke opvatting."

De achtergrond van deze definitie van waarheid is een drievoudig begrip van waarheid: [15]

 • van de kant van de overeenkomst ( ontologische waarheid );
 • van de kant van het kennende subject, wiens kennis overeenkomt met wezens ( logische waarheid ) - uitgedrukt in de formule "adaequatio intellectus ad rem"
 • van de kant van het bekende object, waarvan het wezen overeenkomt met de kennis van het kennende subject ( ontische waarheid ) - uitgedrukt in de formule "adaequatio rei ad intellectum"

Moderne tijd, Kant

Een correspondentietheoretisch waarheidsbegrip werd tot in de 19e eeuw heel vaak vertegenwoordigd. Zo legt z uit. B. Kant in de Kritiek van de zuivere rede : "De verklaring van de naam van de waarheid, namelijk dat het de overeenkomst is van kennis met haar object, wordt hier gegeven en verondersteld" (A 58 / B 82). Kant zelf pleit echter voor een meer genuanceerde waarheidstheorie die afhangt van de bron van de specifieke kennis. Zo pleit hij voor verificatie (correspondentie tussen ervaring en denken) voor individuele oordelen over ervaringsobjecten, maar dit kan worden beperkt of zelfs tenietgedaan door de voorwaarden van de coherentie van ervaringen. Een gematigd fallibilisme voor algemene empirische oordelen en natuurwetten.

Neuthomisme

In de moderne filosofie wordt de correspondentietheorie vooral verdedigd door de neuthomisten ( Emerich Coreth , Karl Rahner , Johannes Baptist Lotz ). Waarheid duidt over het algemeen een correspondentie of benaderingsrelatie aan tussen de kennis van een kennend subject en een wezen waarop deze kennis betrekking heeft. Coreth definieert waarheid in zijn typische formulering als "correspondentie tussen kennis en wezens". [16] De achtergrond wordt gevormd door de opvatting van een fundamentele identiteit van zijn en weten: "Zijn is oorspronkelijk en feitelijk zichzelf kennen, weten met zichzelf zijn in de spirituele vervulling". [17]

Dialectisch-materialistische reflectietheorie

Met het dialectisch materialisme formuleert Marx een reflectietheorie voor het in kaart brengen van de objectieve werkelijkheid (realiteit) in het bewustzijn van mensen. Waarheid is daarom een ​​overeenstemming van bewustzijn met de objectieve werkelijkheid. Het staat in dienst van de praktijk en wordt er alleen door gemeten. Marx verwoordt dit in zijn tweede stelling over Feuerbach:

“De vraag of objectieve waarheid tot het menselijk denken behoort, is geen kwestie van theorie, maar een praktische vraag. In de praktijk moet de mens de waarheid, dwz realiteit en macht, deze eenzijdigheid van zijn denken bewijzen. Het dispuut over de realiteit of niet-realiteit van het denken - dat geïsoleerd is van de praktijk - is een puur wetenschappelijke kwestie. [18] "

Terwijl in het orthodoxe marxisme wordt aangenomen dat bewustzijn een "beeld" is van de stand van zaken, verschuiven nieuwere trends in de richting van het toeschrijven van deze functie aan linguïstische structuren zoals uitspraken:

“Het [de waarheid] wordt gedefinieerd als het eigendom van de verklaringen om in te stemmen met de weergegeven feiten. [19] "

De waarheid vertegenwoordigt altijd een relatie - namelijk de relatie tussen het afgebeelde object in bewustzijn en het object zelf. Als de reflectie adequaat is, spreekt men hier van (relatieve) waarheid. Het criterium hiervoor is de praktijk. Het dialectisch materialisme onderscheidt relatieve waarheid van absolute waarheid . Beide worden gezien als een dialectische eenheid: volgens deze is een absolute waarheid b.v. B. de afstamming van mensen van dieren. De relativiteit van deze waarheid resulteert z. B. uit de ontwikkeling van de kennis van de mensheid, die de natuurlijke processen steeds beter begrijpt en zo "nieuwe", preciezere, hogere waarheden ontdekt. De stelling van Darwin is absoluut waar, maar kan worden aangevuld en nauwkeuriger worden bepaald. Als gevolg hiervan bereiken mensen een steeds hogere relatieve waarheid op basis van absolute waarheden. Er is geen definitieve, eeuwige waarheid in het dialectisch materialisme.

Logisch-empirische beeldtheorie

Er is ook een beeldtheorie van waarheid binnen het logisch empirisme . Klassiek wordt dit uitgewerkt in het werk van de vroege Wittgenstein . In de Tractatus Logico-Philosophicus [20] gaat Wittgenstein er aanvankelijk van uit dat we beelden van de werkelijkheid maken. Ze zijn een “model van de werkelijkheid” (2.12). Beelden drukken zich uit in gedachten, waarvan de vorm "de betekenisvolle zin" voorstelt (4).

Wittgenstein definieert de werkelijkheid als “de totaliteit van feiten” (1.1). Feiten zijn bestaande feiten die moeten worden onderscheiden van louter niet-bestaande feiten (2.04-2.06). Ze bestaan ​​uit objecten of dingen en de verbinding daartussen (2.01). De stelling is ook een feit (3.14). Een feit wordt een beeld door de 'vorm van het beeld' die het gemeen heeft met het afgebeelde. Wittgenstein probeert dit duidelijk te maken met het volgende voorbeeld:

"De grammofoonplaat, het muzikale idee, de muzieknotatie, de geluidsgolven, ze staan ​​allemaal in de representatieve relatie die bestaat tussen taal en de wereld."

-Ludwig Wittgenstein : Tractatus Logico-Philosophicus . 4.014.

Net zoals muzieknotatie een beeld is van de muziek die het vertegenwoordigt, vertegenwoordigt de uitdrukking "een beeld van de werkelijkheid" (4.021). Een zin bestaat uit namen en de relaties daartussen. Het is waar wanneer de namen die erin staan ​​verwijzen naar echte objecten en de relatie tussen de namen overeenkomt met die tussen de objecten waarnaar wordt verwezen.

Problemen van de correspondentietheorie

In de correspondentietheorie wordt waarheid gezien als een tweecijferige relatie van de vorm aRb . Al deze drie structurele elementen geven aanleiding tot problemen die rond de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw in toenemende mate werden besproken, wat leidde tot de ontwikkeling van alternatieve waarheidstheorieën.

Er zijn dus moeilijkheden bij het bepalen van de waarheidsdrager (waarheidsdrager). Wat zijn de objecten of entiteiten die geacht worden overeen te komen met feiten of realiteit, en die we in die zin waar noemen?

Anderzijds is er de vraag van de waarheidsmaker ( truthmaker ), namelijk met wat voor soort uitspraken moeten overeenkomen om waar te zijn. Hoewel er brede overeenstemming is onder correspondentietheoretici dat waarheidsmakers feiten zijn , is er onenigheid over wat feiten eigenlijk zijn. Günther Patzig brengt een in de analytische filosofie wijdverbreide opvatting tot uitdrukking dat men noch het algemene concept van feiten kan definiëren, noch individuele feiten kan identificeren zonder te verwijzen naar uitspraken. Feiten zouden daarom moeten worden gezien als vervulde waarheidsvoorwaarden van zinnen. [21] Voor de correspondentietheorie resulteert dit in het dilemma dat het in een definitiecirkel terechtkomt, aangezien het begrip feit al het begrip waarheid bevat, dat eigenlijk gedefinieerd moet worden:

“Het is belangrijk op te merken dat het in eerste instantie vrij onduidelijk is of het om feiten gaat of om feiten die verklaard moeten worden. Juist daarom is een definitie volgens welke wat waar is, wat overeenkomt met de feiten, even correct als leeg is: het is een tautologie […]. [22] "

Het derde probleem betreft de correspondentierelatie zelf, dit blijkt al uit het feit dat er in de verschillende theorieën een groot aantal uitdrukkingen zijn gebruikt om deze te beschrijven: correspondentie , correspondentie, overeenstemming, adequatie, mapping of reflectie .

Tegen het concept van een echte picturale relatie was het bezwaar dat het onduidelijk blijft hoe de correspondentierelatie van twee zo verschillende "entiteiten" als kennis en object überhaupt moet worden gedacht (bijvoorbeeld tussen mijn kennis dat het concrete object voor mij is rood en het object zelf). Om deze moeilijkheden te omzeilen, probeerden vertegenwoordigers van taalanalytisch georiënteerde correspondentietheorieën de relatie tussen uitspraken en feiten abstracter te vatten dan structurele gelijkheid of isomorfisme . Dit concept blijkt echter ook problematisch te zijn, zelfs met eenvoudige voorbeelden, omdat in veel gevallen een duidelijke uitsplitsing van een feit in zijn elementen niet mogelijk lijkt:

“Laten we het voorbeeld nemen dat al lang berucht is in de discussie over de waarheid: de kat ligt op de mat. Deze stelling kan wellicht op redelijk plausibele wijze worden opgesplitst in de samenstellende delen. Maar hoe zit het met het relevante feit? Kan men echt zeggen dat dit gegeven bestaat uit die en die componenten, zoals de kat, de mat en een bepaalde ruimtelijke relatie? [23] "

Nog grotere moeilijkheden heb je bijvoorbeeld met negatieve uitspraken en hun tegenhangers aan de kant van de feiten. Wat is bijvoorbeeld de overeenkomst als ik herken dat een bepaald object niet bestaat of dat bepaalde eigenschappen er niet bij horen? Hoe kan men zich een correspondentie voorstellen met iets dat niet bestaat? Het is nog moeilijker om onwerkelijke voorwaardelijke zinnen te interpreteren zoals: "Als ik dit niet had gedaan, zou dat (misschien) niet zijn gebeurd."

Desalniettemin moet Karen Gloy het ermee eens zijn: "Het adaequatio-begrip van de waarheid is ongetwijfeld de bekendste en meest wijdverbreide, die zowel ons dagelijkse, prewetenschappelijke denken als ons wetenschappelijke denken domineert." Objectieve feiten zijn vaak geen probleem.

Waarheidstheorieën gebaseerd op taalanalyse

Met de opkomst van de taalanalytische filosofie in de 20e eeuw was er een hernieuwde belangstelling voor het waarheidsprobleem. Het waarheidsbegrip is mede ontwikkeld binnen zeer complexe waarheidstheorieën. De weergegeven posities verschillen zowel wat betreft de vraag welke 'objecten' het predicator 'waar' kunnen krijgen, als wat betreft de criteria voor wanneer over waarheid kan worden gesproken.

In deze theorieën wordt waarheid niet langer begrepen als een eigenschap van bewustzijn of denken, zoals in de correspondentietheorie, maar als een eigenschap van taalstructuren zoals zinnen of proposities .

Semantische waarheidstheorie

De meest invloedrijke theorie gebaseerd op taalanalyse is de semantische waarheidstheorie van Alfred Tarski (ook logisch-semantische of formeel-semantische waarheidstheorie ). Tarski's doel is een waarheidsdefinitie na het gebruik van spreektaal en een nauwkeurigere definitie van de correspondentietheorie. Daarnaast wordt ook vermeld hoe en onder welke voorwaarden kan worden aangetoond dat een ingediende uiting waar is.

Voor Tarski verwijst het begrip waarheid altijd naar een specifieke taal. Om antinomieën te vermijden, stelt Tarski voor dat de semantische predikaten zoals "true" of "false" worden gereserveerd voor een bepaalde metataal . In deze metataal moet "true" of "false" worden gebruikt om uitspraken aan te duiden die zijn geformuleerd in een objecttaal die los staat van de metataal. Aangezien voor elke taal L het predikaat "true in L " uit L zelf moet worden verbannen, zijn de talen hiërarchisch waarvoor waarheidspredikaten zonder tegenspraak kunnen worden gedefinieerd.

Op basis van het klassieke waarheidsbegrip gaat Tarski ervan uit dat een adequate waarheidsdefinitie moet resulteren in zinnen van het type:

“De stelling 'sneeuw is wit' is waar als en alleen als sneeuw wit is. [24] "

Of veralgemeend naar een schema:

(T) X is waar als en slechts dan als p. [25] "

Volgens Tarski is deze " equivalentie van de vorm ( T )" geen definitie van waarheid, aangezien er hier geen verklaring is, alleen het schema van een verklaring:

“We kunnen alleen zeggen dat elke equivalentie van de vorm (T) die we verkrijgen na vervanging van 'p' door een bepaalde propositie en 'X' door de naam van die propositie, kan worden beschouwd als een gedeeltelijke definitie van de waarheid die verklaart wat de waarheid van deze ene individuele verklaring is. De algemene definitie moet in zekere zin de logische samenhang zijn van al deze deeldefinities. [25] "

Voor zijn formele definitie gaat Tarski echter uit van het begrip vervulling . In de logica vervult een subject een propositiefunctie als de functie waar wordt door de naam van het subject in te voegen. Dus hier wordt de term "vervulling" gedefinieerd door middel van de term "waar". Men kan deze definitie omdraaien en voor propositiefuncties zeggen met slechts één vrije variabele: Een propositie is waar als het subject de propositiefunctie vervult. Om een ​​cirkel te vermijden, moet de term 'vervulling' nu worden gedefinieerd zonder de term 'waar' te gebruiken. Volgens Tarski kan dit weer met behulp van een schema: Een subject vervult een statement-functie als het de eigenschap heeft die in het predikaat wordt uitgedrukt, namelijk:

"Voor elke a - a vervult de propositiefunctie x dan en slechts dan als p [26] "

Passende vervangingen resulteren in uitspraken die het concept van vervuld zijn verduidelijken en kunnen worden gebruikt als gedeeltelijke definities van dit concept. Voor een voorbeeld met betrekking tot omgangstaal kunnen we de aanhalingstekens "" x is wit "" van de propositiefunctie "x is wit" gebruiken voor "x" en de propositiefunctie "a is wit" voor "p", die kan worden vervangen door "x" veroorzaakt door "a", voeg in om de volgende verklaring te krijgen:

"Voor elke a - vervult a de propositiefunctie" x is wit "als en slechts als a wit is [26] "

Het gespecificeerde schema kan worden gegeneraliseerd voor propositiefuncties met meerdere vrije variabelen of zonder vrije variabelen en kan nauwkeuriger worden gemaakt voor een grote klasse van formele talen, zodat een definitie van de vervulling en, op basis daarvan, een van de waarheid kan worden worden gecreëerd.

Om de waarheid van een concrete propositie te bewijzen, begint men volgens Tarski met een lijst van fundamentele uitspraken waarvan wordt aangenomen dat ze zijn vervuld. Deze fundamentele uitspraken zijn axioma's of observatiegegevens die de verbinding met de werkelijkheid vertegenwoordigen. Als het mogelijk is om de betreffende zin met behulp van logica af te leiden uit de fundamentele uitspraken, dan is deze ook vervuld. [27]

Voor Tarski is een algemene definitie van waarheid alleen mogelijk in de context van formele talen. In normale taal kan alleen worden verduidelijkt "wat is de waarheid van deze ene individuele uitspraak." [25] Dit is ook het geval in zijn beroemde voorbeeld: "'Het sneeuwt' is een ware uitspraak als en alleen als het sneeuwt " . [5] Hij zegt echter:

"De resultaten die voor geformaliseerde talen zijn verkregen, hebben ook een zekere geldigheid met betrekking tot de omgangstaal, dankzij het universalisme van de laatste: door elke definitie van een ware verklaring [...] in de omgangstaal te vertalen, verkrijgen we een fragmentarische definitie van de waarheid. [28] "

Blijkbaar heeft deze definitie betrekking op een overeenkomst tussen een uitspraak (“het sneeuwt”) en een feit (“wanneer het sneeuwt”), zodat vaak wordt aangenomen dat Tarski's logisch-semantische waarheidsconcept gebaseerd is op het idee van correspondentie. Zelfs als dit overeenkomt met Tarski's doel om de correspondentietheorie nauwkeuriger te maken, werd tegengeworpen dat Tarski's theorie systematisch was gebaseerd op de veronderstelling dat "de raamwerktheorie, de axiomatische verzamelingenleer, consistent is, dwz geen tegenstrijdigheid, geen formule van de vorm ' A en niet-A' mogen afleiden volgens de inferentieregels van de klassieke logica.' [29] Daarom is de 'vaak zogenaamde' correspondentietheorie' van W. [ahrheit] van de Tarski-opvolging gebaseerd op een zuivere coherentietheorie ”. [29] Toch kan de invloed van Tarski niet worden ontkend:

“Als bijna geen andere heeft deze waarheidstheorie brede weerklank gevonden in de moderne filosofie en is ze zonder problemen, bijna vanzelf, opgenomen in de wetenschapsfilosofie en metathematica . Alle moderne waarheidstheorieën gebruiken tegenwoordig het Tarskiaanse waarheidsconcept. [30] "

Deflatoire theorieën over de waarheid

Redundantietheorie

De redundantietheorie van waarheid stelt dat zinnen met het woord "waar" meestal overbodig zijn. Deze term kan dan zonder verlies van informatie uit de taal worden verwijderd; het is in zekere zin overbodig. Frank Plumpton Ramsey , Alfred Jules Ayer en Quine worden meestal genoemd als de belangrijkste voorstanders van de redundantietheorie. Volgens Dummett is deze benadering terug te voeren op Gottlob Frege , die in 1892 het basisidee van de redundantietheorie formuleerde in zijn werk On Meaning and Meaning :

“Je kunt bijna zeggen: 'De gedachte dat 5 een priemgetal is, is waar.' Maar als je beter kijkt, zul je merken dat er eigenlijk niets meer wordt gezegd dan in de simpele zin '5 is een priemgetal'. [...] Hieruit kan worden afgeleid dat de verhouding van de gedachte tot de waarheid niet vergeleken mag worden met die van het subject tot het predikaat. [31] "

Frege verwoordt al de centrale gedachte van de redundantietheorie dat de uitdrukking “waar” in principe niets bijdraagt ​​aan de betekenis van de zinnen waarin het voorkomt en dus inhoudelijk overbodig is. Dit idee is in zijn klassieke vorm geformuleerd in Ramsey's Facts and Propositions , waar het beknopt zegt dat "in werkelijkheid er geen afzonderlijk waarheidsprobleem is, maar alleen een taalkundige warboel ". [32] Waarheid of onwaarheid kan voornamelijk worden toegeschreven aan proposities . Wanneer iemand zegt " p is waar", bevestigt hij alleen p , en wanneer hij zegt " p is onwaar", beweert hij niet -p . Maar dit zou de inhoud van de propositie p niet uitbreiden. Zo betekent de zin "Het is waar dat Caesar werd vermoord" niet meer dan de zin "Caesar werd vermoord". Een zinsvorm als "het is waar" wordt alleen gebruikt om stilistische redenen of om de eigen bewering te benadrukken.

Frege zelf verwerpt echter een redundantietheorie, voor hem is waarheid een ondefinieerbaar logisch basisbegrip en 'het ware' een abstract object.

Het bezwaar tegen de redundantietheorie [33] was dat de term 'waar' niet wordt uitgelegd of gedefinieerd. So kann gegen das Cäsar-Beispiel von Ramsey ein Satz konstruiert werden, in dem die Bezeichnung „wahr“ wesentlich vorkommt und zum Verständnis nicht wegfallen kann: „Alles, was der Papst sagt, ist wahr.“

Prosententiale Theorie

Dorothy L. Grover, Joseph L. Camp Jr. und Nuel D. Belnap Jr. arbeiteten nach einer Idee von Franz Brentano die prosententiale Wahrheitstheorie aus. [34]

Minimaltheorie

Die Minimaltheorie von Paul Horwich besagt, dass die Eigenschaft „wahr“ sich jeglicher begrifflicher und wissenschaftlicher Analyse entziehe. [35]

Disquotationstheorie

Die Disquotationstheorie sagt: Wahrheit hängt mit der Realität zusammen. Der Satz „Schnee ist weiß“ ist genau dann wahr, wenn Schnee weiß ist. Kein Satz ist für sich wahr, die Realität macht ihn wahr.

Performative Theorie

Ramseys Redundanztheorie hatte eine große Wirkung auf die Diskussion des Wahrheitsbegriffs in der sprachanalytischen Philosophie. Einen der wichtigsten Versuche einer kritischen Ausarbeitung unternahm Peter Frederick Strawson im Jahre 1949 in seinem Aufsatz Truth , in dem er eine performative Theorie der Wahrheit entwickelte. [36] Strawson gibt der Redundanztheorie insofern Recht, als er behauptet, dass „man keine neue Aussage macht, wenn man sagt, dass eine Aussage wahr ist“. Dennoch sei die Nennung der Wahrheit nicht überflüssig, da „man etwas über die bloße Aussage Hinausgehendes tut, wenn man sagt, diese Aussage sei wahr“. [37]

Der Ausdruck „ist wahr“ ist für Strawson kein metasprachliches Prädikat, das zum Sprechen über Sätze verwendet wird. Er stellt vielmehr eine „Äußerung ohne Sinn und Zweck (pointless utterance)“ dar. Der Gebrauch von „ist wahr“ ist ein „sprachlicher Vollzug“, mit dem man eine Aussage bloß noch bestätigt, ohne dass inhaltlich etwas Neues ausgesagt wird. Der Ausdruck „es ist wahr, dass“ ist demnach nur der Modus des Aussagens, ein „Performator, welcher eine zunächst bloß mögliche Aussage in eine wirkliche (freilich möglicherweise falsche) Behauptung überführt.“ [38]

Kohärenztheorie

Die Kohärenztheorie der Wahrheit tauchte Ende des 19. Jahrhunderts im Neuhegelianismus des angelsächsischen Raums auf, etwa bei Francis Herbert Bradley und Brand Blanshard . [39] Sie spielte auch in den Diskussionen des logischen Empirismus und des Wiener Kreises eine Rolle, wobei Otto Neurath eine Kohärenztheorie präferierte, während Moritz Schlick einer Theorie der Korrespondenz den Vorzug gab. [40] In ihrer einfachsten Form besagt die Kohärenztheorie, dass die Wahrheit oder Richtigkeit einer Aussage darin besteht, sich widerspruchslos in ein System von Aussagen einfügen zu lassen. So formuliert Otto Neurath:

„Die Wissenschaft als ein System von Aussagen steht jeweils zur Diskussion. […] Jede neue Aussage wird mit der Gesamtheit der vorhandenen, bereits miteinander in Einklang gebrachten Aussagen konfrontiert. Richtig heißt eine Aussage dann, wenn man sie eingliedern kann. Was man nicht eingliedern kann, wird als unrichtig abgelehnt. Statt die neue Aussage abzulehnen, kann man auch, wozu man sich im allgemeinen schwer entschließt, das ganze bisherige Aussagensystem abändern, bis sich die neue Aussage eingliedern lässt […]. [41]

Neuraths programmatischer Ansatz wurde von Nicholas Rescher zu einer umfassenden Theorie ausgearbeitet. [42] Allerdings benutzt Rescher den Kohärenzbegriff explizit nur als Kriterium, aber nicht zur Definition von Wahrheit. Bei der Definition von „wahr“ schließt er sich der Korrespondenztheorie an: Wahrheit meine die Übereinstimmung einer Proposition mit einer Tatsache. [43]

Rescher unterscheidet zwei Arten von Wahrheitskriterien: garantierende ( guaranteeing ) und legitimierende ( authorizing ) Kriterien. Erstere geben vollkommene Sicherheit in Bezug auf das Vorliegen von Wahrheit, während letztere lediglich einen stützenden Charakter haben. Nach Reschers Ansicht genügt es, wenn ein solches Kriterium das Vorliegen von Wahrheit wahrscheinlicher macht. Rescher schränkt die Geltung des Kohärenzbegriffs weiter auf die Explikation von Tatsachenaussagen – Rescher spricht von „Daten“ – ein, während für die Wahrheit von logisch-mathematischen Aussagen nach seiner Auffassung pragmatische Kriterien herangezogen werden müssen. Daten sind dabei von vornherein als sprachliche Entitäten konzipiert und nicht als reine Tatsachen. Die Akzeptierbarkeit von Daten wird ebenfalls nach pragmatischen Kriterien gerechtfertigt.

Eine Theorie oder ein Aussagensystem kann nach Rescher dann als kohärent bezeichnet werden, wenn folgende Aspekte erfüllt sind:

 1. Umfassendheit (comprehensiveness) : Alle relevanten Sätze werden berücksichtigt; die Theorie ist logisch geschlossen.
 2. Konsistenz (consistency) : Die Theorie enthält keine logisch- kontradiktorischen Sätze.
 3. Zusammengefügtheit (cohesiveness) : Die Sätze der Theorie werden in ihren Beziehungen bzw. Kontexten zu den anderen Sätzen expliziert; die Beziehungen zwischen den Sätzen sind logisch einwandfrei.

Pragmatismus und Intersubjektivitätstheorien

Der Gedanke der Intersubjektivität wurde bereits stark im Deutschen Idealismus herausgearbeitet. Die Verbindung zum Wahrheitsproblem erkannte aber erst Charles S. Peirce . Intersubjektivität wird von Peirce als Resultat einer unbegrenzten Forschergemeinschaft aufgefasst.

„Andererseits sind alle Vertreter der Wissenschaft von der frohen Hoffnung getragen, dass die Prozesse der Forschung, wenn sie nur weit genug voran getrieben werden, zu jeder Frage, auf die sie angewendet werden, eine sichere Lösung ergeben werden. […] Sie mögen zuerst unterschiedliche Ergebnisse erhalten, aber wenn jeder seine Methoden und Prozesse perfektioniert, wird man feststellen, dass die Ergebnisse sich stetig auf ein vorbestimmtes Zentrum hinbewegen. […] Die Meinung, der alle Forscher schicksalhaft am Ende zustimmen müssen, ist das, was wir mit Wahrheit meinen, und der Gegenstand, der durch diese Meinung repräsentiert wird, ist das Reale.“

Charles S. Peirce [44]

Während Peirce hier sowohl Intersubjektivität als auch Korrespondenz mit Tatsachen als Aspekte der Wahrheit andeutet, vertritt er an anderer Stelle Grundsätze einer pragmatischen Theorie der Wahrheit :

“For truth is neither more nor less than that character of a proposition which consists in this, that belief in the proposition would, with sufficient experience and reflection, lead us to such conduct as would tend to satisfy the desires we should then have. To say that truth means more than this is to say that it has no meaning at all.”

„Denn die Wahrheit ist weder mehr noch weniger als der Charakter eines Satzes, der darin besteht, dass die Überzeugung von diesem Satz uns bei genügender Erfahrung und Reflexion zu einem Verhalten führen würde, das darauf zielen würde, die Wünsche, die wir dann haben würden, zu befriedigen. Sagt man, dass Wahrheit mehr bedeutet als das, so heißt das, dass sie überhaupt keinen Sinn hat.“

Charles S. Peirce [45]

Auf Peirce beriefen sich William James und John Dewey , die Hauptvertreter der Wahrheitstheorie des Pragmatismus . [46] Der Sinn von Wahrheit besteht demnach im praktischen Unterschied zwischen wahren und unwahren Ideen. Nach James „besteht ein interner Zusammenhang zwischen der Frage, was Wahrheit ist , und der Frage, wie wir Wahrheit erreichen .“ [47] Mit Blick auf den Verifikations prozess lässt sich sagen:

„[D]ie Definition von Wahrheit hängt mit dem Wahrheits kriterium zusammen. [47]

Für das Wahrheitskriterium der Nützlichkeit in der Praxis wurde auf eine mögliche Verbindung zu den Wahrheitstheorien von Hegel und Marx hingewiesen. [48]

Bertrand Russell kritisierte diese Vermischung von Definition und Kriterium der Wahrheit. Festzustellen, ob die Wirkungen eines Glaubens (auf lange Sicht) gut seien, könne noch schwieriger sein als andere Formen der Verifikation. Andere Menschen könnten zudem solche Wirkungen für schädlich halten, die wir als positiv erachten. „Intersubjektive Wahrheit setzt daher voraus, daß alle Einzelinteressen harmonieren.“ [49] Für Herbert Keuth stellt die pragmatistische Wahrheitstheorie im Grunde eine Theorie des Fürwahrhaltens dar; auch kommen wir, um den Erfolg einer Aussage beurteilen zu können, nicht darum herum, die Übereinstimmung mit den Tatsachen zu überprüfen. [50]

Ausgehend von den Überlegungen des Pragmatismus und der Sprachphilosophie Wittgensteins entwickelte sich im deutschsprachigen Raum die Intersubjektivitätstheorie der Wahrheit vor allem als Konsensustheorie ( Jürgen Habermas , Karl-Otto Apel [51] ) und als dialogische Theorie ( Erlanger Schule ).

Konsenstheorie der Wahrheit (Habermas)

Für die Konsenstheorie (auch Diskurstheorie ) ist eine Aussage dann wahr, wenn sie Anerkennung von allen vernünftigen Gesprächspartnern verdient und über sie ein – prinzipiell unbegrenzter – Konsens hergestellt werden kann. Jürgen Habermas legte 1973 in seinem Aufsatz Wahrheitstheorien [52] den wohl bislang präzisesten Entwurf einer solchen Theorie vor. Er definiert darin „Wahrheit“ wie folgt:

„Wahrheit nennen wir den Geltungsanspruch, den wir mit konstativen Sprechakten verbinden. Eine Aussage ist wahr, wenn der Geltungsanspruch der Sprechakte, mit denen wir, unter Verwendung von Sätzen, jene Aussage behaupten, berechtigt ist.“

Jürgen Habermas [53]

Träger der Wahrheit ist die Aussage, sofern deren Gehalt in der Standardform der Behauptung einer Tatsache (sog. konstativer Sprechakt ) formuliert werden kann. Wenn eine solche Formulierung als Tatsachenaussage möglich ist, wird mit der Aussage ein Geltungsanspruch erhoben, der berechtigt oder unberechtigt sein kann. Ein Geltungsanspruch ist nach Habermas dann berechtigt, wenn er diskursiv eingelöst werden kann.

Geltungsansprüche

Habermas unterscheidet vier Arten von Geltungsansprüchen, die weder aufeinander noch auf ein gemeinsames Fundament zurückgeführt werden können. [54] Ihre Erfüllung müssen die Sprecher im kommunikativen Handeln unterstellen. Solange die Verständigung gelingt, bleiben die wechselseitigen Ansprüche unthematisiert; scheitert sie, sind die Unterstellungen daraufhin zu überprüfen, welche von ihnen unerfüllt blieb. Je nach Geltungsanspruch existieren unterschiedliche Reparaturstrategien:

 • Verständlichkeit : Der Sprecher unterstellt das Verständnis der gebrauchten Ausdrücke. Bei Unverständnis wird zur Explikation durch den Sprecher aufgefordert.
 • Wahrhaftigkeit : Die Sprecher unterstellen sich gegenseitig Wahrhaftigkeit. Wird diese angezweifelt, können die Zweifel kaum durch den der Unwahrhaftigkeit verdächtigten Sprecher selbst zerstreut werden.
 • Wahrheit : Bezüglich des propositionalen Gehalts der Sprechakte wird Wahrheit unterstellt. Wird diese bezweifelt, muss ein Diskurs klären, ob der Anspruch des Sprechers zu Recht besteht.
 • Richtigkeit : Die Richtigkeit der Norm, die mit dem Sprechakt behauptet wird, muss anerkannt werden. Auch dieser Geltungsanspruch ist nur diskursiv einlösbar. [55]

Diskurs

Der Geltungsanspruch der Wahrheit einer Aussage wird im Diskurs eingelöst. Die Einlösung erfolgt im Konsens , der aber kein zufälliger, sondern ein begründeter Konsens sein muss, sodass „jeder andere, der in ein Gespräch mit mir eintreten könnte, demselben Gegenstand das gleiche Prädikat zusprechen würde“. Voraussetzung für einen solchen begründeten Konsens ist eine „ideale Sprechsituation“.

„Die ideale Sprechsituation ist weder ein empirisches Phänomen noch bloßes Konstrukt, sondern eine in Diskursen unvermeidliche reziprok vorgenommene Unterstellung. [56]

Damit eine ideale Sprechsituation nicht bloße Fiktion bleibt, müssen vier Bedingungen der Chancengleichheit aller Diskursteilnehmer erfüllt sein, zunächst zwei triviale, dann zwei nicht triviale:

 1. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung kommunikativer Sprechakte , sodass jeder „jederzeit Diskurse eröffnen sowie durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort“ fortsetzen kann;
 2. Chancengleichheit bezüglich der Thematisierung und Kritik sämtlicher Vormeinungen , sodass „keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und der Kritik entzogen bleibt“, und demnach problematisiert, begründet oder widerlegt werden kann („Postulat der Redegleichheit“);
 3. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung repräsentativer Sprechakte , sodass es allen möglich ist, „ihre Einstellungen, Gefühle und Intentionen zum Ausdruck zu bringen“, um die Wahrhaftigkeit der Sprecher sich selbst und anderen gegenüber zu garantieren („Wahrhaftigkeitspostulat“);
 4. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung regulativer Sprechakte , sodass alle „die gleiche Chance haben, […] zu befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten, […] usf.“, damit „Privilegierungen im Sinne einseitig verpflichtender Handlungs- und Bewertungsnormen“ ausgeschlossen sind. [57]

Zur Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit nach der Konsenstheorie ist es wichtig, vernünftige Konsense zu identifizieren:

„Ein vernünftiger Konsensus kann von einem trügerischen in letzter Instanz allein durch Bezugnahme auf eine ideale Sprechsituation unterschieden werden. […] Die Bedingungen der empirischen Rede sind [jedoch] auch dann, wenn wir der erklärten Absicht, einen Diskurs aufzunehmen, folgen, sehr oft nicht mit denen einer idealen Sprechsituation identisch. [58]

Doch um „den vernünftigen Charakter von Rede“ nicht preisgeben zu müssen, setzen wir voraus, dass ein erzielter Konsens ein vernünftiger Konsens sei, solange „jeder faktisch erzielte Konsensus auch in Frage gestellt und daraufhin überprüft werden kann, ob er ein hinreichender Indikator für einen begründeten Konsensus ist.“ [56]

Dialogische Theorie der Wahrheit (Erlanger Schule)

Die Grundlage der dialogischen Theorie der Wahrheit (auch Dialogtheorie ) stellt die Schrift Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens dar. Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen entwickeln darin die Grundtermini der Lehre vom vernünftigen Reden, wozu sie auch die Wörter „wahr“ und „falsch“ zählen. Sie betonen die Bedeutung der „Homologie“, also des Konsenses der Gesprächsteilnehmer:

„Da wir bei […] Beurteilung der Wahrheit von Aussagen auf das Urteil anderer rekurrieren, die mit uns dieselbe Sprache sprechen, können wir dieses Verfahren interpersonale Verifizierung nennen. Wir stellen auf diesem Wege, durch diese ‚Methode', Übereinstimmung zwischen dem Sprecher und seinen Gesprächspartnern her, eine Übereinstimmung, die in der Sokratischen Dialogik ‚Homologie' genannt wurde. [59]

„Wahr“ und „falsch“ sind für Kamlah und Lorenzen Beurteilungsprädikatoren. Was diese Termini bedeuten, kann in der natürlichen Sprache rekonstruiert werden. Anhand eines Aufsatzes von Lorenzens Schüler Kuno Lorenz [60] erläutert Jürgen Habermas den Unterschied zwischen Konsenstheorie und dialogischer Theorie der Wahrheit: Die Festlegung der „Wahrheitsbedingungen einer Aussage mit den Verwendungsregeln der in dieser Aussage auftretenden sprachlichen Ausdrücke“ bedeute eine Verwechslung von Verständlichkeit und Wahrheit. [61] Wegen dieser „analytische[n] Wahrheitstheorie“ [62] trage der Erlanger Ansatz „zur Begründung einer von der Konsensustheorie der Wahrheit geforderten Logik des Diskurses […] Wesentliches nicht bei.“ [63]

Wahrheit im Deutschen Idealismus

Die Vertreter des Deutschen Idealismus stellen das Prinzip der Subjektivität in den Mittelpunkt ihrer Philosophie. Für sie gibt es im Grunde keine außerhalb des Subjekts befindliche Gegenständlichkeit. Wahrheit kann daher nicht einfach im Sinne der Korrespondenztheorie als Übereinstimmung des Urteils eines Subjekts mit einem außerhalb des Subjekts befindlichen Gegenstand bestimmt werden.

Die Korrespondenztheorie der Wahrheit ist für diese idealistischen Philosophen nur für die aposteriorische Wahrheit von Erfahrungsgegenständen relevant. Ohne unabhängig von den erkennenden Subjekten existierende Außenwelt hat die Frage nach der Wahrheit keine große Bedeutung. Daher gilt das primäre Interesse der Deutschen Idealisten der Frage nach den „Bedingungen der Möglichkeit“ von Wahrheit.

Bezeichnend für den veränderten Status der Wahrheit ist die Position Friedrich Schlegels :

„Es gibt keine wahre Aussage, denn die Position des Menschen ist die Unsicherheit des Schwebens. Wahrheit wird nicht gefunden, sondern produziert. Sie ist relativ. [64]

Fichte

Nach Johann Gottlieb Fichte darf die Wahrheit nicht vom Wahrheitserlebnis des Subjekts getrennt werden. Wahrheit, die nicht von einer (allgemeinen) Subjektivität erlebt wird, ist ein Widerspruch in sich. Gleichwohl muss zwischen Denkakt und Denkinhalt unterschieden und der Anspruch auf objektive Gültigkeit von Wahrheit aufrechterhalten werden. Eine psychologistisch- solipsistische Position wie die von Berkeley lehnt Fichte als „dogmatischen Idealismus“ ab.

Wahrheit liegt für Fichte dann vor, wenn eine Übereinstimmung zwischen demjenigen, was das Ich passiv erlebt bzw. erleidet und den aktiven Ich-Vollzügen vorliegt. Das Objekt ist für Fichte identisch mit passiv und begrenzt erlebten Vollzügen des Subjekts. Wenn diese mit dessen aktiven Vollzügen zusammenstimmen, spricht Fichte von Wahrheit.

Dennoch wird Wahrheit von Fichte als etwas Überindividuelles verstanden. Es gibt nicht viele, psychologistisch verstandene Wahrheiten, sondern nur eine unteilbare Wahrheit. Sie hängt nicht vom Individualwillen der einzelnen Subjekte ab, sondern von den allgemeinen Strukturen eines immer schon vorausgesetzten vernünftigen Subjekts:

„[D]as Wesen der Vernunft ist in allen vernünftigen Wesen Eins und ebendasselbe. Wie andere denken, wissen wir nicht, und wir können davon nicht ausgehen. Wie wir denken sollen, wenn wir vernünftig denken wollen, können wir finden; und so, wie wir denken sollen, sollen alle vernünftigen Wesen denken. Alle Untersuchung muß von innen heraus, nicht von außen herein, geschehen. Ich soll nicht denken, wie andere denken; sondern wie ich denken soll, so, soll ich annehmen, denken auch andere. – Mit denen übereinstimmend zu seyn, die es mit sich selbst nicht sind, wäre das wohl ein würdiges Ziel für ein vernünftiges Wesen?“

Johann Gottlieb Fichte [65]

Wahrheit hat so einen An-sich -Charakter: aus der Perspektive des individuellen Subjekts erschafft sie sich scheinbar von selbst; die transzendentale , allgemeine Subjektivität weiß dagegen um sich selbst als den Konstitutionsgrund der einheitlichen Wahrheit. Absolute Wahrheit besteht in völliger Selbstidentität und erweist sich für das endliche Ich als eine unendliche Aufgabe, ein letztlich nie zu erreichendes Ideal .

Hegel

Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel bezeichnet der „gewöhnliche“ Begriff der Wahrheit, der diese als Übereinstimmung zwischen Urteil und Realität auffasst, eine bloße Richtigkeit. Hegel verlegt den Begriff der Übereinstimmung von der Ebene des Verhältnisses zwischen dem Denken und der Sache auf die Ebene des Denkens und des die Sache erfassenden Gedankens. In diesem Sinne ist Wahrheit die Übereinstimmung eines Gegenstandes mit sich selbst, dh mit seinem Begriff.

„Wahrheit“ ist damit bei Hegel ein „immanenter“ Prozess „der Sache selbst“. Hegel unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen dem „gewöhnlichen“ und dem „philosophischen oder spekulativen“ Satz. Der gewöhnliche Satz hat die Form eines Urteils. Es werden seine Komponenten, Subjekt und Prädikat, zuerst als voneinander getrennt verstanden und als solche in eine Beziehung zueinander gesetzt. [66] Diese ist dann wahr oder falsch. Im positiv-vernünftigen oder spekulativen Satz wird dagegen die dialektische Bewegung der Sache selbst festgehalten.

Der „Begriff“ stellt im hegelschen Sinne die substantielle Verfasstheit aller „Dinge“ (Sachen) und des „Ganzen“ dar. Der Begriff einer Sache übertrifft prinzipiell und notwendigerweise diese Sache selbst, und zwar wegen des endlichen Momentes der Sache. Die absolute Wahrheit ist Gott als Geist. Er allein stellt die absolute Übereinstimmung des Begriffs und der Realität dar:

„Gott allein ist die wahrhafte Übereinstimmung des Begriffs und der Realität; alle endlichen Dinge aber haben eine Unwahrheit an sich, sie haben einen Begriff und eine Existenz, die aber ihrem Begriff unangemessen ist […]. [67]

Der Grund für eine Nichtübereinstimmung von Begriff und Sache liegt für Hegel darin, dass die Dinge eine „Unwahrheit“ in sich haben. Diese ist darin begründet, dass sie endlich sind, während der sie fassende Begriff selbst unendlich ist. „Deshalb müssen sie [die endlichen Dinge] zu Grunde gehen, wodurch die Unangemessenheit ihres Begriffs und ihrer Existenz manifestiert wird. Das Tier als Einzelnes hat seinen Begriff in seiner Gattung, und die Gattung befreit sich von der Einzelheit durch den Tod“. [67] Die „ontologische Verfasstheit“ eines endlichen Dinges besteht nach Hegel also darin, dass es sich aufhebt ; das Zugrundegehen ist das Resultat der Dialektik, die deswegen einsetzt, weil das Sein der endlichen Dinge seinem eigenen Begriff nicht angemessen ist. Entsprechendes gilt von der „Wahrheit“ der endlichen Dinge: Diese „Wahrheiten“ sind „endliche Wahrheiten“, die zugrunde gehen müssen. Dabei werden sie nicht vernichtet, dies kann dem Geistigen im Gegensatz zum Materiellen nicht passieren, sondern sie bilden zusammen mit dem Fassen ihrer Entwicklung das Resultat. Hier zeigt sich Wahrheit im eigentlichen Sinne – als Zusammenkommen, Übereinstimmung (Identität) von Verschiedenen in einem gemeinsamen Medium. Hegel meint es wörtlich, wenn er sagt:

„Die Wahrheit des Seins sowie des Nichts ist daher die Einheit beider; diese Einheit ist das Werden . [68]

Einwände gegen den Begriff der Wahrheit

Logische Einwände

Aus der Annahme oder dem Prinzip, dass es eine einzige Wahrheit gebe, folgt zumeist ein Wahrheitsbegriff, der eine unbedingte Geltung des als „wahr“ Bezeichneten impliziert. Ein solcher Wahrheitsbegriff impliziert damit zugleich eine vollständige Unabhängigkeit oder Trennung des als „wahr“ Bezeichneten vom Beurteilenden (siehe Dualismus ). Gegen einen solchen rigiden Wahrheitsbegriff können Einwände vorgebracht werden.

Das grundsätzliche Problem aller Wahrheitstheorien ist ihre Zirkularität. [69] Es stellt sich die Frage, in welchem Sinne sie selbst wahr oder richtig sein sollen. Ein Anspruch auf Wahrheit in dem von ihnen selbst definierten Sinne wäre willkürlich; ein Zurückgreifen auf eine ihrer Definition vorausliegende Norm würde den Begriff der Wahrheit bereits voraussetzen, den es ja erst zu ermitteln galt.

Nietzsche und die Folgen

Starke Kritik kam erstmals von Friedrich Nietzsche , der auf die menschlichen Interessen, Neigungen, den Willen, und das Triebhafte hingewiesen hat, das hinter aller Erkenntnis steht. Im Anschluss daran entwickelte Wilhelm Dilthey eine Typologie der Metaphysiker, in der er versuchte, philosophische Grundansichten auf verschiedene psychologische Typen zurückzuführen.

Zusammen mit dem starken historischen Bewusstsein und der verstärkten Kenntnis anderer Völker und Kulturen herrschte Ende des 19. Jahrhunderts generell eine Phase der Skepsis und des Zweifels, ob nicht generell jede Wahrheit nur von kulturellen Ansichten abhängig ist (siehe Kulturrelativismus ). Dabei geht es nicht darum, dass Naturgesetze angezweifelt würden, sondern um die Frage, ob es nicht vielerlei Sichtweisen geben kann, und ob Wahrheiten abhängig von kulturellen Entwicklungen sein können, mit anderen Worten, ob Wahrheiten als Konstruktionen innerhalb einer Kultur angesehen werden können.

Auf kognitivistischer Ebene hat etwa Jakob Johann von Uexküll die Subjektivität aller Wahrnehmung herausgearbeitet, indem er die Wahrnehmungsapparate von verschiedenen Tieren und Insekten verglich.

Postmoderne

Philosophen der Postmoderne weisen den Gedanken einer einzigen Wahrheit als Mythos zurück ( Gilles Deleuze : „ Die Begriffe Wichtigkeit , Notwendigkeit , Interesse sind tausendmal entscheidender als der Begriff der Wahrheit. “).

Konstruktivismus

Der Radikale Konstruktivismus (RK) nimmt für sich in Anspruch, das Wahrheitsproblem gelöst zu haben, indem er aus dieser Zirkularität heraustritt. Da alle Wahrnehmung subjektiv ist, ist auch die Sicht der Welt oder die Sicht von Dingen ausschließlich subjektiv. Es gibt daher nur miteinander konkurrierende subjektive Wahrheiten. Ein Vergleich mit der Sache selbst ist aus systematischen Gründen nicht möglich. Ernst von Glasersfeld bezieht sich dabei unter anderem auf die Sapir-Whorf-Hypothese , die besagt, dass man mit der Muttersprache die in dieser enthaltenen und ausgedrückten Wahrheiten erlernt. Verschiedene Muttersprachen stehen somit auch für verschiedene Wahrheiten. Der RK gibt daher konsequent den Begriff der einen Wahrheit und damit der Wahrheit selbst aus systematischen Gründen auf.

Kritischer Rationalismus

Der Kritische Rationalismus hält an der absoluten Wahrheit als regulativer Idee fest und verweist auf die verheerenden Folgen, die entstehen, wenn man sie aufgibt. Er erklärt Unterschiede in den Meinungen mit deren unterschiedlicher Wahrheitsnähe . Auch wenn Meinungen oft Irrtümer und daher falsch sind, können sie dennoch mehr oder weniger gut mit der Wahrheit übereinstimmen. Die vermeintliche Zirkelhaftigkeit des Wahrheitsbegriffs löst der Kritische Rationalismus mit der Aufgabe eines an Begründungen orientierten Denkens zugunsten von nicht auf Begründung abzielender Kritik. Der Kritische Rationalismus lehnt also die Auffassung ab, dass es Wahrheitskriterien gibt. Wahrheit ist somit erreichbar, aber es kann nicht begründet, bewiesen oder wahrscheinlich gemacht werden, dass sie erreicht wurde ( Fallibilismus ), und ebenso kann das Fürwahrhalten nicht begründet werden ( Erkenntnisskeptizismus ). Dennoch ist es durch kritische Beurteilung (ua durch Wahrnehmung) möglich, ohne Willkür Vermutungen darüber anzustellen, welche vorhandene Theorie für einen gegebenen Anwendungsbereich der Wahrheit am nächsten kommt ( Negativismus ; wechselseitige Kontrolle von Vermutungen durch Vermutungen; ‚ Checks and Balances ').

Die Objektivität der Wahrheit

Jegliche Erkenntnis hat einen objektiven Inhalt. Die Wahrheit einer Erkenntnis ist auf ihren objektiven Inhalt bezogen. Was wahr ist, ist ausschließlich vom Objekt her zu bestimmen, es hängt nicht vom Erkenntnissubjekt – von dessen Wünschen oder Eigenheiten seines Erlebens oder Denkens – ab. Indem Wahrheit sich ausschließlich auf den objektiven Inhalt der Erkenntnis bezieht, besitzt sie objektiven Charakter. Wahrheit ist stets objektive Wahrheit. Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung der Materie als objektive Realität. Die Objektivität der Wahrheit ist in der objektiven Realität begründet. [70]

Wahrheit in den Wissenschaften

Wahrheit, Wissenschaft und Wirklichkeit stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Ziel jeder Erkenntnis (Wissenschaft) ist die Wahrheit. Wissenschaft als Form des gesellschaftlichen Bewusstseins „widerspiegelt“ (beschreibt) die objektive Realität. [19] Dabei wird mit dem Begriff der Wahrheit die Genauigkeit der Widerspiegelung der Wirklichkeit charakterisiert. Mit absoluter Wahrheit (Genauigkeit) ist eine „perfekte, exakte“ Wiedergabe gemeint, die nur für numerische Sachverhalte gelingt, wie z. B. bei der richtigen Angabe der Anzahl von Gegenständen. Im Allgemeinen sind jedoch wissenschaftliche Aussagen wie jegliches Wissen mit einer mehr oder weniger großen Unsicherheit verbunden, so dass dann von relativer Wahrheit gesprochen wird.

Wahrheit in den Natur- und Technischen Wissenschaften

Für die Natur- und Technischen Wissenschaften ist die Praxis (z. B. das Experiment) als praktischer Beweis das primäre und hinreichende Kriterium der Wahrheit. Die Natur- und Technischen Wissenschaften haben wie die Wahrheit objektiven Charakter (Siehe oben: Materialistische Widerspiegelungstheorie) – Andere Wahrheitstheorien werden nicht benötigt. [19] [71] In den Natur- und Technischen Wissenschaften ist mit dem Geltungsanspruch eines Ergebnisses meistens auch ein Genauigkeitsanspruch verbunden. Wie mit dem dialektischen Verhältnis von absoluter und relativer Wahrheit in Wissenschaft und Technik umgegangen wird, macht die Metrologie deutlich. Der Messunsicherheit, die den wahren Wert verdeckt, wird nicht nur durch genauere Messungen begegnet, sondern auch mit statistischen Methoden bei der Auswertung von Wiederholungsmessungen ( DIN 1319 ). Die Wahrheit in Gestalt wahrer Werte ist zwar nicht direkt messbar, doch kann sie eingegrenzt werden. Eine Bestätigung von Naturgesetzen gelingt im Rahmen der Messunsicherheit . Die Metrologie zeigt, wie der Begriff der Wahrheit in Naturwissenschaft und Technik durch Messungen enger determiniert wird.

Wahrheit in den Sozial- und Geisteswissenschaften

In den Sozial- und Geisteswissenschaften kann das Experiment als Kriterium der Wahrheit kaum angewendet werden. So O. Schwemmer: „Eine methodische Konstruktion der Wirklichkeit, wie sie im Experiment vorgenommen wird, ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht möglich. Und wo dort dennoch von Experimenten die Rede ist, unterscheiden diese sich grundlegend von den Experimenten der Naturwissenschaften. Dies schon darum, weil wir keine isolierten Systeme mit Menschen aufbauen, weil wir die prägenden Einflüsse aus den physischen, sozialen und semantischen Umgebungen der Menschen nicht zu einer ‚idealen' Modellsituation rückbauen können.“ [72] Es bleiben die sekundären Wahrheitskriterien (so). Doch diese sind nur von notwendigem aber nicht hinreichendem Charakter. Der subjektive Einfluss des Erkennenden lässt sich nicht völlig eliminieren. Die Folge ist, dass die Sozial- und Geisteswissenschaften den Anspruch einer Wissenschaft auf Objektivität und Allgemeingültigkeit nur bedingt erfüllen können. [73]

Wahrheit in den Religionen

Judentum und Christentum

Altes Testament

Dem Ausdruck „Wahrheit“ entspricht im Hebräischen das Wort אֶמֶת (eh'-meth) . Es ist stammverwandt mit amen (אָמַן ('aman) ) und bedeutet so viel wie Verlässlichkeit, die unverbrüchliche Tragfähigkeit einer Sache oder eines Wortes, die Treue von Personen. Dieser hebräische Begriff ist damit stärker prozess- und handlungsorientiert als das griechische aletheia (objekt- und zustandsbezogen, vgl. Heideggers Verdeutschung zu „Ent-Bergung“). Im zwischenmenschlichen Bereich hat der Begriff der Wahrheit eine enge Beziehung zum Recht. Im religiösen Sinne ist Gott selbst die Quelle aller Wahrheit: „ Ja, mein Herr und Gott, du bist der einzige Gott, und deine Worte sind wahr “ ( 2 Sam 7,28 EU ). Seine Worte und sein Tun sind die Gewähr unbedingter Verlässlichkeit: „Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verläßlich“ ( Ps 33,4 EU ). Auch die in der Tora niedergelegten göttlichen Gebote werden als „Wahrheit“ bezeichnet: „Deine Gerechtigkeit bleibt ewig Gerechtigkeit, deine Weisung ist Wahrheit“ ( Ps 119,142 EU ). Der Mensch soll sich an diese Wahrheit halten – schon im Interesse seines eigenen Lebens: „ Denn wenn du dich an die Wahrheit hältst, wirst du bei allem, was du tust, erfolgreich sein “ ( Tob 4,6 EU ).

Neues Testament

Nikolai Nikolajewitsch Ge : Was ist Wahrheit (1890); Pontius Pilatus zu Jesus ; Joh 18,38 EU

Im Neuen Testament wird der Wahrheitsbegriff vor allem bei Paulus und im Johannesevangelium theologisch bedeutsam.

Paulus tritt mit dem Anspruch auf, die Wahrheit zu verkündigen ( 2 Kor 4,2 EU ). Wahrheit und Evangelium werden bei ihm gleichgesetzt. Die Wahrheit ist „Jesus“ ( Eph 4,21 EU ); es gilt, ihr zu gehorchen ( Gal 5,7 EU ). Liebe zur Wahrheit bedeutet gleichzeitig eine Absage an Ungerechtigkeit und Bosheit ( 2. Thess 2,10 ff EU ). Paulus spricht in den Pastoralbriefen auch von einer „Erkenntnis der Wahrheit“. Wahrheit wird bei ihm zum Synonym für die Orthodoxie, die gegen falsche „Irrlehren“ verteidigt werden muss.

Im Johannesevangelium ist der Wahrheitsbegriff stark christologisch konnotiert. Jesus spricht von sich als der „Wahrheit“. Er sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ ( Joh 14,6 EU ). Auch alle Worte, die Jesus gesprochen hat, sind Wahrheit. Die Erkenntnis dieser Wahrheit, das Annehmen und Bleiben in dieser Wahrheit führt zu „Freiheit“ und „Leben“ ( Joh 8,31-32 EU ). Diese Wahrheit setzt eine Empfänglichkeit der Menschen voraus, verlangt aber auch, dass sie sich im Tun bewährt ( 1 Joh 1,6 EU ; 2,4 EU ; 3,18 EU ). Der Geist der Wahrheit (auch Heiliger Geist genannt) ( Joh 14,17 EU ; 1 Joh 5,7 EU ) setzt das Heilswerk Christi fort ( Joh 16,13 EU ); er wirkt in den Jüngern weiter und führt sie, um gegenüber der Welt Zeugnis für Jesus Christus abzugeben ( Joh 15,26-27 EU ).

Das Johannesevangelium ( Joh 18 EU ) berichtet, wie Jesus von Pilatus verhört wurde. Pilatus: „So bist du dennoch ein König?“, Jesus: „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ Pilatus winkt ab: „ Was ist Wahrheit? “ – Das Zitat wird auch als Hinweis auf die Beschränktheit der menschlichen Erkenntnis gedeutet, die nur durch Glauben oder Offenbarung überwunden werden kann.

Christliche Theologie

Allgemein

In der Geschichte der christlichen Theologie stand die Wahrheit des christlichen Glaubens immer wieder im Zentrum heftiger Kontroversen. Schon im Mittelalter wurde versucht, den Streit so zu schlichten, dass man eine Theorie der „ doppelten Wahrheit “ entwarf, nach der im subjektiven religiösen Glauben oder auch in der wissenschaftlichen Theologie durchaus wahr sein kann, was in der Philosophie falsch ist. Diese Auffassung wurde zwar auf dem 5. Laterankonzil 1513 als Irrlehre verurteilt. Aber die Frage nach der Einheit und Allgemeingültigkeit der religiösen Wahrheit wurde in der Reformation und Aufklärung wieder aufgenommen. Die konfessionelle Glaubensspaltung, die Emanzipation der Einzelwissenschaften von der traditionell beanspruchten sachlichen Priorität der Theologie, die neuzeitliche Religionskritik und die Konfrontation mit den Wahrheitsansprüchen anderer Religionen sind die wichtigsten Faktoren, die in der Neuzeit zur Entstehung und Erhaltung dieser Krise beigetragen haben.

In der modernen Religionsphilosophie wurde der Wahrheitsbegriff christlicher Theologien in unterschiedlichster Weise angegriffen, darunter:

 • Werden in der christlichen Glaubensrede überhaupt Aussagen mit einem genuinen Wahrheitsanspruch formuliert? Oder handelt es sich hier nicht vielmehr um sprachliche Äußerungen, die nicht beanspruchen können, etwas auszusagen, was der Fall ist, sondern die Gefühle, Einstellungen und Handlungsmaximen des Sprechers wiedergeben? (sog. Antirealismus , Nonkognitivismus , Emotivismus , Fiktionalismus oder Pragmatismus )
 • Falls religiöse Aussagen einen genuinen Wahrheitsanspruch erheben, können sie dann in irgendeiner Form als wahr erkannt bzw. als wahr erwiesen werden ( Verifikations problem)?

Letzterer Einwand setzt einen Verifikationismus voraus, wie er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilweise populär war, inzwischen aber von vielen Wissenschaftstheoretikern abgelehnt wird. Beide Einwände setzen voraus, dass religiöse Wahrheit nach dem Modell von Aussagenwahrheit verstehbar sei. Diese Voraussetzung wurde in der Theologie des 20. Jahrhunderts vielfach kritisiert. Unter Rückgriff auf die alttestamentliche Bedeutung von „Wahrheit“ (אמת, emet ) wurde religiöse Wahrheit stattdessen beispielsweise als personale Begegnung interpretiert oder (meist von Seiten lutherisch oder dialektisch geprägter Theologie) als Ereignis verstanden, das geschieht, wenn das Wort Gottes den Menschen im Glauben wahr macht. In der neueren Religionsphilosophie wird die metaphilosophische Debatte über realistische Interpretationen religiöser Überzeugungen und Aussagen intensiv und kontrovers geführt. (sog. Theologischer Realismus oder Kritischer Realismus in der Religionsphilosophie)

Römisch-Katholische Kirche
Visualisierung der Wahrheitszuordnung nach Lumen Gentium [74]

Die römisch-katholische Kirche erhob lange Zeit einen Absolutheitsanspruch für die eigene religiöse Wahrheit und Heilsvermittlung. Diese Position hat va in der fundamentaltheologischen Diskussion der 2. Hälfte des 20. Jh. unterschiedliche Präzisierungen und Modifikationen erfahren. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird von offizieller Seite ein moderater Inklusivismus vertreten. Besonders in Nostra Aetate , der Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, wird erklärt, dass die Menschen einzig in Christus, „der Weg, Wahrheit und Leben“ ( Joh 14,6 EU ) ist, die Fülle des religiösen Lebens finden. Doch auch andere Religionen haben Anteil am durch Christus unüberbietbar vermittelten Heil, denn ihre Handlungs- und Lebensweisen können „nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“. [75] Die Kirche sieht die Menschen auf verschiedene Weise der Wahrheit hin zugehörend und zugeordnet: Zuerst „die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.“ [74]

Der aktuelle Papst Franziskus [76] und sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI. [77] , beschrieben Wahrheit als Beziehung der Menschen zu Gott, über die jedoch niemand absolut verfügt, sondern die im Rahmen eines Weges immer neu erschlossen werden muss.

Buddhismus

Der Mahayana-Buddhismus kennt das Konzept der zweifachen Wahrheit ( satya-dvaya ). Es wurde von Nagarjuna eingeführt, um den erkenntnistheoretischen Stellenwert der Lehre Buddhas zu klären. Da Nagarjuna wegen der logischen Aporien des begrifflichen Denkens jedem Begriff eine deskriptive Gültigkeit abspricht, entsteht das Problem, ob die Lehre Buddhas wahr ist. Für Nagarjuna ist sie – verstanden als zutreffende Wirklichkeitsbeschreibung – ebenso falsch wie alle anderen Systeme. Was im höchsten Sinne wahr ( paramartha-satya ) ist, lässt sich begrifflich nicht fassen. Doch ist die Lehre Buddhas relativ wahr ( samvriti satya ), da sie zur überbegrifflichen Erkenntnis der höchsten Wahrheit hinführt, wobei sie sich selbst aufhebt. Die Auffassung einer zutreffenden Beschreibbarkeit der Wirklichkeit wird als Form des zu überwindenden Anhaftens verstanden. Die buddhistische Lehre, die sich zunächst des „anhaftenden“, das heißt begrifflichen Denkens bedient, ist das geeignete Mittel für diese Überwindung.

Gemäß dem Konzept ist zwischen der „Wahrheit im höchsten Sinn“ ( paramartha satya ) und einer „relativen Wahrheit“ oder „Verhüllungs-Wahrheit“ ( samvriti satya ) zu unterscheiden.

Die „relative Wahrheit“ bezeichnet jegliche Form von begrifflich gefasster Wahrheit, besonders aber die buddhistische Lehre, die zwar deskriptiv unzutreffend, aber „relativ“ wahr ist, weil sie zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit führt. Diese ist hingegen weder begrifflich fassbar, noch sprachlich artikulierbar. Sie ist jene in der Erleuchtung zuteilwerdende, heilshafte Erkenntnis ( prajña ), zu der alle sprachliche, begriffliche Artikulation hinführen will.

Buddha Shakyamuni hat im Kalama-Sutta zur Wahl einer persönlichen Wahrheit gesagt:

„Glauben Sie an nichts, nur weil Sie es gehört haben. Glauben Sie nicht einfach an Traditionen, weil sie von Generationen akzeptiert wurden. Glauben Sie an nichts, nur auf Grund der Verbreitung durch Gerüchte. Glauben Sie nie etwas, nur weil es in Heiligen Schriften steht. Glauben Sie an nichts, nur wegen der Autorität der Lehrer oder älterer Menschen.

Aber wenn Sie selber erkennen, dass etwas heilsam ist und dass es dem Einzelnen und Allen zugute kommt und förderlich ist, dann mögen Sie es annehmen und stets danach leben.“

Kālāma Sutta Anguttara-Nikāya III, 66 [78]

In einer Lehrrede für seinen Sohn Rahula hat er ebenfalls auf die Bedeutung von Wahrheit hingewiesen. [79]

Islam

Über die Definition und die Bedeutung, der in der islamischen Welt verwendeten, mehrdeutigen Wahrheitsbegriffe, Haqq ( arabisch , Al-Haqq الحق) bzw. Haqqiqah ( arabisch , الحقيقه) diskutieren seit Jahrhunderten die Islamischen Schulen , Koran-Exegeten und Traditionarier , z. T sehr kontrovers und mit Anfeindungen und Apostasie Vorwürfen ( Takfīr , arabisch تكفير).

Im Koran kommt der Begriff ''Al-Haqq'' insgesamt 227 vor. In vier Versen im Koran wird der Gott (Allah) als Haqq (Al-Haqq), die Wahrheit, bezeichnet [80] (Auch in den Überlieferungen erscheint Al-Haqq unter den 99 Namen [81] , die dem Gott zugeordnet werden). Im Koran werden die Religion [82] , die Lehren und die Worte Gottes [83] als Al-Haqq beschrieben. Die Koran-Exegeten beanspruchen diese Wahrheitsdefinition für den Islam bzs. für den Koran. Nach Definition dieser islamischen Theologen ist Gott und alles von Ihm stammende die Wahrheit (Al-Haqq). [84] [85]

Wahrheit in der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Moderne

Der Begriff der Wahrheitsfindung wird zum ersten Mal in der Literatur der Aufklärung benutzt. ImZeitalter der Aufklärung , als die alten Normen und Werte der Gesellschaft und der Wissenschaft als falsch angesehen werden, liegt es beim Schriftsteller und Philosophen, nach der Wahrheit zu suchen. Gotthold Ephraim Lessing sieht diese Wahrheit im Streben nach Toleranz und Humanität, wie er es in der Ringparabel darlegt. Denn genau dieses Streben allein macht, nach Lessing, den Menschen aus: „Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine [des Menschen] Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht.“ Auch ein anderer Denker der Aufklärung, Lichtenberg, macht sich in seinen Aphorismen Gedanken über die Wahrheit, bzw. wie die Menschen sich im Bezug dazu verhalten: „Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig entstellt“. In der Aufklärung bezieht der Begriff Wahrheit sich also vor allem auf des Menschen Streben, seine Lebensziele zu finden, und damit seine persönliche Freiheit bzw. Mündigkeit zu erreichen.

In der Weimarer Klassik ist der Begriff der Wahrheit eher doppeldeutig. Zum einen beschreibt er ein Menschenideal, wie zum Beispiel bei Goethe „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut...“. Er gibt sozusagen Anweisung, wie man sein Leben gestalten soll, um tugendhaft zu leben. Im Faust geht es darum, inwiefern der Mensch zur absoluten Wahrheit gelangen kann, und ob das Streben nach der Wahrheit alle Mittel rechtfertigt. Faust selbst zeigt eigentlich, dass der Mensch dabei nur versagen kann; die Wahrheit bleibt göttlich, bzw. „teuflisch“. Für den Menschen ist sie unerreichbar. Er ist durch ein „strebendes Bemühn“ gekennzeichnet, aber erreichen kann er die Wahrheit nie.

Die Romantiker haben eine ganz andersartige Auffassung der Wahrheit. Für sie ist diese eine dem Menschen verschleierte bzw. schwer zugängliche Welt, die parallel zu unserer Wirklichkeit existiert. Des Dichters, oder des Künstlers Aufgabe ist es, den anderen Menschen diese Welt zu offenbaren; nur er allein kennt das „Zauberwort“, das die Welt zum „Klingen“ bringt. Die romantische Wahrheit findet man in sich selbst oder im Einklang mit der Natur. Es ist eine stille, eine einsame Erfahrung, und die Sehnsucht danach zeichnet den Romantiker aus. In einer Zeit, in der Revolution und Restauration sehr schnell aufeinanderfolgen, sucht er außerhalb der Gesellschaft in der Natur seine eigene persönliche Wahrheit.

Die Naturalisten haben eine ganz andere Ansicht, was die Wahrheit nun sei. Sie sehen den Menschen als Produkt seiner Zeit, Rasse und Milieus (nach Hippolyte Taine), und reduzieren ihn somit auf ein wissenschaftlich erklärbares Subjekt. Die Wahrheitsfindung besteht darin, diese Bestimmung aufzudecken. Im Sekundenstil geben die Naturalisten die Wirklichkeit so genau als möglich wieder: Im Zeigen der Realität besteht für sie die absolute Wahrheit.

Um 1900 , nach der zweiten Industrialisierungswelle, wird die Suche nach der Wahrheit zur essentiellen Frage. Der einzelne Mensch wird auf einen Teil der großen Masse beschränkt; das Individuelle geht verloren. Ziel- und orientierungslos irrt er umher. Einige Autoren suchen diese verlorenen Werte bei Gott neu zu entdecken; Rilke beschreibt einen, „der dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält“. Er vertraut auf eine göttliche Kraft. Nietzsche ist anderer Auffassung: „Gott ist tot“, und wer sich auf die Suche nach der Wahrheit macht, muss sich bewusst sein, dass es kein Zurück gibt. Der Weg ist einsam und schwer, und sogar sein Erfolg ist ungewiss.

Die Autoren der Moderne werden sich bewusst, dass der Mensch im Konsum und in der Anonymität versinkt. In der Reizüberflutung vereinsamt er zusehends. In „ Homo faber “ zeigt Max Frisch einen rationalen Menschen, der dem „American Way of Life“ folgt und glaubt, über allen Gefühlen zu stehen. Er ist also eigentlich der ideale Mensch seiner Zeit; ein gewissenhafter Techniker, der sich ab und zu auf Partys vergnügt, und sich im Allgemeinen nicht allzu viele Gedanken über das Leben macht. Doch seine Fassade bröckelt schon; laut Max Frisch gibt es mehr als die objektive Wahrheit der Technik – der Mensch hat Gefühle und soll sie nicht verleugnen.

Die Position des radikalen Konstruktivismus ist noch nicht ausgelotet, da sich in ihm auch die 'objektive Wahrheit der Technik' als die Wahrheit derer herausstellt, die an dieser Technik verdienen. Es steht die 'Wahrheit der Besitzenden' gegen die 'Wahrheit der Habenichtse'.

Wahrheit in der Erzählforschung

In der Erzählforschung stand früher die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der als Einfache Formen bezeichneten traditionellen Textsorten wie Märchen , Mythen , Sage , Schwank oder Witz im Vordergrund. Die moderne Erzählforschung betrachtet aber auch Alltagsgeschichten , Anekdoten , Familien-Erinnerungsgeschichte, Krankheitserlebnisse und moderne Sagen etc. und untersucht dabei eher den Anspruch auf Wahrheit, mit dem eine Geschichte erzählt wird, als die Frage nach dem ‚Wahren Kern'. Durch die Untersuchung von Varianten einer Erzählung lässt sich so ihre Verbreitung nachverfolgen, und inwiefern sie auf dem Weitergeben der Geschichte (und nicht etwa auf dem erneuten Auftreten der beschriebenen Erfahrungen) beruht.

Wahrheit in der Rechtswissenschaft

Die Rechtsprechung entscheidet Rechtsstreitigkeiten durch Anwendung von Rechtsnormen auf einen bestimmten Sachverhalt . Neben der Ermittlung des Inhalts der anzuwendenden Normen ( Auslegung ) muss deshalb jedes Gericht auch den Sachverhalt ermitteln ( Beweisaufnahme ); nicht selten liegt hier sogar der Schwerpunkt des Rechtsstreits, weil die Parteien Widersprüchliches behaupten.

Wie das Gericht die Wahrheit ermittelt, hängt von der jeweiligen Prozessordnung ab. So können etwa feste Beweisregeln gelten oder der Grundsatz der freien Beweiswürdigung , und es können bestimmte Beweismittel vorgeschrieben oder ausgeschlossen ( Beweisverbot , z. B. Folter ) sein. Ein Recht zur Verweigerung der Aussage kann eingeräumt sein, weil bestimmte Konfliktsituationen zu Lasten der Wahrheitsfindung gelöst werden (ärztliches Schweigerecht, Angehörige, Seelsorgegeheimnis usw.). Mitunter kommt es auch auf die Wahrheit bestimmter Behauptungen nicht an, weil sie unterstellt wird ( Fiktion , unwiderlegliche Vermutung , Tatbestandswirkung usw.). Auch die notwendigerweise beschränkte Verfahrenszeit setzt der Wahrheitsfindung Grenzen; mit (materieller) Rechtskraft der Entscheidung ist sie grundsätzlich bindend und in diesem Umfang jeder weiteren Wahrheitsermittlung entzogen. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens ist besonders krassen Widersprüchen zwischen dem der Entscheidung zu Grunde gelegten Sachverhalt und der später zu Tage tretenden Wahrheit vorbehalten.

Allen Prozessen gemeinsam ist, dass nur erhebliche Behauptungen auf ihre Wahrheit hin untersucht werden; kommt es für die Entscheidung darauf nicht an, weil sie in allen Fällen gleich ausfallen muss, bleibt die Frage offen und ein dahingehender Beweisantrag muss abgelehnt werden. Im deutschen Prozessrecht gibt es darüber hinaus einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Wahrheitsbegriff im Zivilprozess einerseits und dem im Straf- und Verwaltungsprozess andererseits: Im durch den Beibringungsgrundsatz geprägten Zivilprozess wird grundsätzlich die formelle Wahrheit ermittelt. Es wird also nur geprüft, ob eine bestrittene Behauptung der beweisbelasteten Partei zur Überzeugung des Gerichts feststeht. Bestreitet die Gegenseite die Behauptung nicht, so ist sie als unstreitig jeder weiteren Ermittlung entzogen und der Entscheidung zu Grunde zu legen, selbst wenn sie nicht zutreffend sein sollte. Im Straf-, Verwaltungsprozess und den Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt dagegen der Untersuchungsgrundsatz , sodass die materielle Wahrheit zu ermitteln ist. Der Angeklagte kann demnach beispielsweise auch dann freigesprochen werden, wenn er gesteht und die Staatsanwaltschaft die Tat für erwiesen hält, das Gericht aber zur Überzeugung gelangt, der Angeklagte habe sich – etwa um den wahren Täter zu decken – unrichtig eingelassen.

Bleibt die Wahrheit offen ( non liquet ), wird nach der (objektiven) Beweislast (in der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Feststellungslast ) entscheiden. Im Strafprozess wird der Angeklagte freigesprochen ( in dubio pro reo ), sofern nicht, weil jede denkbare Wahrheit eine Straftat darstellt, ausnahmsweise Wahlfeststellung möglich ist. Im Zivilprozess richtet sich die Beweislast nach dem materiellen Recht; kann der Kläger die Tatbestandsvoraussetzungen der geltend gemachten Anspruchsgrundlage nicht beweisen, wird die Klage abgewiesen; kann er das, der Beklagte aber nicht die Voraussetzungen der erheblichen Einwendungen beweisen, wird ihr stattgegeben.

Die Parteien im Zivilprozess stehen unter Wahrheitspflicht, ebenso Zeugen und Sachverständige ; unwahre Angaben können als Betrug bzw. Aussagedelikt strafbar sein. Der Angeklagte darf dagegen im Strafprozess nicht nur schweigen , sondern auch lügen ( Nemo tenetur se ipsum accusare ).

Literatur

Wahrheit in der Philosophie

Klassiker (chronologisch geordnet)

Einführungen und Textsammlungen

 • Wahrheit in Zeiten des Wissens. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst , Nr. 1–2, Wien 2007 (Mit Beiträgen von Manfred Füllsack, Thomas Auinger, Andreas Balog, Karen Gloy, Herbert Hrachovec und Eva Laquièze-Waniek) B ehandelt schwerpunktmäßig die Funktion, den Wert und den Eigenwert von Wahrheit in der Wissensgesellschaft, insbesondere was neue philosophische und soziologische Wahrheitskonzeptionen anbelangt: iwk.ac.at (PDF)
 • Markus Enders, Jan Szaif (Hrsg.): Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit. Berlin 2006, ISBN 978-3-11-017754-1 . Behandelt schwerpunktmäßig die Geschichte des Wahrheitsbegriffs vor dem 20. Jahrhundert. Das Buch stellt im Wesentlichen eine Ausarbeitung des entsprechenden Artikels im Historischen Wörterbuch der Philosophie dar.
 • Karen Gloy : Wahrheitstheorien. Eine Einführung . Francke, Tübingen 2004, ISBN 3-8252-2531-3 .
 • Richard Heinrich: Wahrheit . Stuttgart: UTB 2009, ISBN 978-3-8252-3231-3
 • Peter Janich : Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung . 3. Aufl., Beck, München 2005, ISBN 3-406-41052-9
 • Richard L. Kirkham: Theories of Truth – A Critical Introduction . MIT Press, Cambridge 1992.
 • Wolfgang Künne : Wahrheit . In: Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Philosophie. Ein Grundkurs . Bd. 1, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, ISBN 3-499-55457-7 , S. 116–171.
 • der blaue reiter. Journal für Philosophie . Themenheft: Wahrheit . Nr. 2, 1995. Verlag der blaue reiter, ISBN 978-3-9804005-1-0 .
 • Wolfgang Künne: Conceptions of Truth . Clarendon Press, Oxford 2003. Anspruchsvolle, systematisch orientierte Diskussion der unterschiedlichen philosophischen Positionen zum Wahrheitsbegriff.
 • Kurt Pritzl OP (Hrsg.): Truth : Studies of a Robust Presence, Catholic University of America Press 2010, ISBN 978-0-8132-1680-5 . Reader mit aktuellen Einzelaufsätzen va zu historischen Positionen. Review von Nicholaos Jones.
 • Lorenz Bruno Puntel : Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie . 3. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-07258-8 . Das deutschsprachige Standardwerk zum Thema. Geht allerdings vornehmlich auf moderne Wahrheitstheorien ein, berücksichtigt die jüngsten Debatten naturgemäß nicht. Sehr ausführliche Darstellung der Kohärenztheorie.
 • Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert. 13. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main 2019, ISBN 3-518-27810-X . Eine Auswahl grundlegender Texte zu den modernen Wahrheitstheorien; einige zentrale Theorieansätze wie der von Habermas fehlen allerdings, da für einen späteren, nicht erschienenen Band vorgesehen.

Vertiefung

 • William P. Alston: A Realist Conception of Truth . Cornell Press, Ithaca 1996.
 • Karen Gloy: Wahrheit und Lüge, Würzburg 22019, ISBN 978-3-8260-6874-4 .
 • Wolfgang Becker: Wahrheit und sprachliche Handlung. Untersuchungen zur sprachphilosophischen Wahrheitstheorie. Verlag Karl Alber, Freiburg i. Br. / München 1988, ISBN 3-495-47651-2 . Wie ein Wahrheitsanspruch intersubjektiv eingelöst werden kann, wird durch ein integratives Wahrheitskriterium geklärt.
 • Pascal Engel: Truth . McGill-Queen's, Montreal 2002.
 • Ernst Peter Fischer (Hrsg.): Ist die Wahrheit dem Menschen zumutbar? (= Mannheimer Gespräche. ) Piper, München 1992.
 • Harry G. Frankfurt : Über die Wahrheit . Aus dem Amerikanischen von Martin Pfeiffer. Hanser, München 2007 (ursprünglich Knopf, New York 2006).
 • Winfried Franzen : Die Bedeutung von 'wahr' und 'Wahrheit'. Analysen zum Wahrheitsbegriff und zu einigen neueren Wahrheitstheorien. Alber, Freiburg/München 1982, ISBN 3-495-47480-3 . Nach einer Darstellung der mit der Korrespondenztheorie verknüpften Problematik und einer kritischen Aufarbeitung der Redundanztheorie wird eine ‚resententiale' Theorie der Wahrheit entwickelt.
 • Ernesto Garzón Valdés und Ruth Zimmerling (Hrsg.): Facetten der Wahrheit . Verlag Karl Alber Freiburg i. Br. / München 1995, ISBN 978-3-495-47820-2 Festschrift für Meinolf Wewel . Beiträge von 25 Gelehrten aus elf Ländern.
 • Petra Kolmer : Wahrheit. Plädoyer für einen hermeneutischen Neuansatz in der Wahrheitstheorie . Alber, Freiburg/München 2005, ISBN 978-3-495-48168-4 .
 • Josef Pieper : Wahrheit der Dinge, Eine Untersuchung zur Anthropologie des Hochmittelalters . München 1966, ISBN 3-466-40146-1 .
 • Richard Schantz (Hrsg.): What is truth? de Gruyter, Berlin 2002.
 • Scott Soames: Understanding Truth. Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Wolfgang Stegmüller : Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. Eine Einführung in die Theorien von A. Tarski und R. Carnap . Springer, Wien 1957.
 • Ernst Tugendhat , Ursula Wolf : Logisch-semantische Propädeutik . Reclam, Stuttgart 1993, ISBN 3-15-008206-4 .

Wahrheit in den Religionen

 • Robert Cummings Neville (Hrsg.): Religious truth. A volume in the Comparative Religious Ideas project . Albany State University of New York Press, 2001, ISBN 0-7914-4777-4

Christentum

Buddhismus

 • Siddheswar Rameshwar Bhatt, Anu Mehrotra Dignāga: Buddhist Epistemology . Greenwood Publishing Group 2000, ISBN 0-313-31087-4
 • Horst Bürkle: „Der Wahrheit Spiegel ward erspäht“ (Gautama Buddha). Anmerkungen zum buddhistischen Wahrheitsverständnis . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, ISBN 978-3-465-03393-6 .
 • Maximiliane Demmel: Wahrheit und Glaubensgewissheit im Zen- und Amida-Buddhismus , in: Gerhard Oberhammer, Marcus Schmücker (Hrsg.): Glaubensgewissheit und Wahrheit in religiöser Tradition , Arbeitsdokumentation eines Symposiums, Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens 60, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 775. 2008, ISBN 978-3-7001-3735-1 , 281 – 302
 • David J. Kalupahana: A History of Buddhist Philosophy: Continuities and Discontinuities . University of Hawaii Press, 1992, ISBN 0-8248-1402-9 , S. 46 ff. u.ö.
 • Kulitassa Nanda Jayatilleka: Early Buddhist Theory of Knowledge . New York 1963. Review von RH Robinson, in: Philosophy East and West , 19, S. 69–81
 • Kulitassa Nanda Jayatilleka: The buddhist concept of truth . In: The Wheel Publication , No. 50, 1963, S. 25–41.
 • Shoryu Katsura: Dharmakīrti's theory of truth . In: Journal of Indian Philosophy , 12/3, 1984, S. 215–235.
 • B. Matilal: Indian theories of knowledge and truth . In: Philosophy East and West , 18, 1968, S. 321–333.

Hinduismus

 • Konrad Meisig: Wahrheit im Hinduismus . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, S. 35–53.

Judentum

 • Daniel Krochmalnik : Das Siegel Gottes. Der Wahrheitsbegriff in Bibel, Talmud, Kabbala, Chassidismus und jüdischer Religionsphilosophie . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, ISBN 978-3-465-03393-6 .

Islam

 • Andrey Smirnov: Truth and Islamic Thought . In: E. Deutch/R. Bontekoe (Hrsg.): A Companion to World Philosophies . Blackwell publishers 1997, S. 437–447.
 • Bernhard Uhde: „Denn Gott ist die Wahrheit“ (Koran 22,62). Notizen zum Verständnis von „Wahrheit“ in der religiösen Welt des Islam . In: Jahrbuch für Religionsphilosophie 4, 2005, S. 99–125.
 • Artikel Ḥaḳīḳa, Ḥaḳḳ, Ḥukm, Wud̲j̲ūd, s̲h̲ay . In: P. Bearman, Th. Bianquis, CE Bosworth, E. van Donzel, WP Heinrichs (Hrsg.): Encyclopaedia of Islam . Brill, Leiden.

Wahrheit in der Erzählforschung

 • Jürgen Beyer: Wahrheit, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Bd. 14, Lfg. 1, Berlin u. New York: Walter de Gruyter 2011, Sp. 412–418.

Wahrheit im Verfassungsstaat

 • Peter Häberle : Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat . Nomos, Baden-Baden 1995, ISBN 3-7890-3766-4 ; Übersetzungen ins Japanische, Italienische, Spanische und ins Portugiesische.
 • Peter Häberle : „Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat“ – eine Zwischenbilanz . In: Festschrift für Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag . 2001, S. 15–23.

Weblinks

Wiktionary: Wahrheit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Allgemeines zum Wahrheitsbegriff

Zur Geschichte des Wahrheitsbegriffs

Einzelne Themen

Einzelnachweise

 1. a b Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 2. Kosing, A.: Marxistisches Wörterbuch der Philosophie. Verlag am Park, Berlin. 2015
 3. Eintrag „Wahrheit“ im Deutschen Wörterbuch von Wilhelm Jacob Grimm
 4. Eintrag „wahr“ in: Kluge. Etymologisches Wörterbuch, der deutschen Sprache; 24. Auflage
 5. a b Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. In: Studia Philosophica Commentarii Societatis philosophicae Polonorum . Bd. I, Leopoli [Lemberg] 1935, S. 268 f. Neu abgedruckt in: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986.
 6. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 249: „Nur Aussagen können wahr oder falsch sein.“
 7. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 239.
 8. Aristoteles: Metaphysik 1011b (Übers. H. Bonitz).
 9. Aristoteles: Metaphysik 1051b (Übers. H. Bonitz).
 10. Für einen Überblick zu einigen weiteren Positionen siehe z. B. Catarina Dutilh Novaes: Medieval Theories of Truth ( Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 93 kB), erscheint vorauss. in: H. Lagerlund (Hrsg.): Encyclopedia of Medieval Philosophy .
 11. Vgl. z. B. Marian David: The Correspondence Theory of Truth. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy .. Gegenüber heutigen Korrespondenztheorien bestehen allerdings auch Unterschiede, auf welche z. B. hinweisen: John Milbank, Catherine Pickstock: Truth in Aquinas , Routledge 2001, z. BS 6ff. Eine systematische Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der thomasischen Adäquationstheorie der Wahrheit und heutigen Korrespondenztheorien der Wahrheit entwickelt z. B. Tobias Davids: Wahrheit als Korrespondenz und Adäquation , Überlegungen zur Wahrheitskonzeption des Thomas von Aquin. In: Philosophisches Jahrbuch , 113/1, 2006, S. 63–77. Dort findet sich auch weitere Literatur zum Thema.
 12. Vgl. Thomas von Aquin: Quaestiones disputatae de veritate q.1.a.1.
 13. Thomas von Aquin: Summa theologiae I,q.21 a.2. (lateinisches Original)
 14. Thomas von Aquin: Summa theologiae I,q.21 a.2. (englische Übersetzung)
 15. Vgl. z. B. De veritate I,1.
 16. Vgl. Emerich Coreth: Metaphysik: Eine methodisch-systematische Grundlegung. Tyrolia, Innsbruck/Wien/München 1961, S. 350.
 17. Vgl. Emerich Coreth: Metaphysik: Eine methodisch-systematische Grundlegung. Tyrolia, Innsbruck/Wien/München 1961, S. 354.
 18. Karl Marx: Thesen über Feuerbach. MEW Bd. 3, S. 5.
 19. a b c Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 20. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus .
 21. Günther Patzig: Sprache und Logik . Göttingen 1970, S. 39–76.
 22. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer : Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1714.
 23. Winfried Franzen : Zur neueren Wahrheitsdiskussion: Redundanztheorie versus Korrespondenztheorie der Wahrheit . In: Zeitschrift für philosophische Forschung 35, 1981, Heft 1, S. 78.
 24. Alfred Tarski: Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. (1944) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 140–188, hier S. 143.
 25. a b c Alfred Tarski: Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. (1944) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 140–188, hier S. 145.
 26. a b Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. In: Studia Philosophica Commentarii Societatis philosophicae Polonorum . Bd. I, Leopoli [Lemberg] 1935, S. 308. Neu abgedruckt in: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986.
 27. Detaillierte Beispiele findet man unter anderem bei Wolfgang Künne: Wahrheit . In: Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Philosophie. Ein Grundkurs . Bd. 1, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, ISBN 3-499-55457-7 , S. 116–171; Wolfgang Stegmüller: Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. Eine Einführung in die Theorien von A. Tarski und R. Carnap . Springer, Wien 1957; sowie Ernst Tugendhat/Ursula Wolf: Logisch-semantische Propädeutik . Reclam, Stuttgart 1993, ISBN 3-15-008206-4 .
 28. Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen . In: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik . 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986, §2 (Anm. 10), S. 458.
 29. a b Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1714.
 30. Karen Gloy: Wahrheitstheorien. Eine Einführung . Tübingen 2004, ISBN 3-8252-2531-3 , S. 146.
 31. Gottlob Frege: Über Sinn und Bedeutung (1892). In: G. Patzig (Hrsg.): Frege. Funktion, Begriff, Bedeutung . Göttingen 1980, S. 49.
 32. Frank Plumpton Ramsey: Facts and Propositions . In: G. Pitcher: Truth . Englewood Cliffs 1964, S. 16.
 33. Zur Kritik der Redundanztheorie vgl. ua Alan Richard White: Truth , London 1971, S. 92 ff.
 34. D. Grover, J. Camp, N. Belnap: A Prosentential Theory of Truth . In: Philosophical Studies , 27, 1975, S. 73–125.
 35. Vgl. Paul Horwich: Truth . 2. Auflage. Oxford 1998.
 36. Peter Frederick Strawson: Truth . In: Analysis 9, 1949; deutsch: Wahrheit . In: R. Bubner (Hrsg.): Sprache und Analysis. Texte zur englischen Philosophie der Gegenwart . Göttingen 1968
 37. Peter Frederick Strawson: Wahrheit . In: R. Bubner (Hrsg.): Sprache und Analysis. Texte zur englischen Philosophie der Gegenwart . Göttingen 1968, S. 97.
 38. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716.
 39. Vgl. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716.
 40. Vgl. Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 16f.
 41. Otto Neurath: Soziologie im Physikalismus. In: Erkenntnis 2, 1931, S. 403.
 42. Vgl. Nicholas Rescher: The Coherence Theory of Truth. Oxford 1973.
 43. Vgl. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716f.
 44. Charles S. Peirce: Collected Papers . Bd. 5, Abschnitt 407. Siehe Charles Hartshorne/Paul Weiss/Arthur W. Burks (Hrsg.): Collected Papers of Charles Sanders Peirce . Bd. 5: Pragmatism and Pragmaticism . 58. Aufl., Thoemmes ua, Bristol ua 1998 [1931]. Übersetzung von Lutz Hartmann.
 45. Charles S. Peirce: Collected Papers . Bd. 5, Abschnitt 375, Anm. 2. Siehe Charles Hartshorne/Paul Weiss/Arthur W. Burks (Hrsg.): Collected Papers of Charles Sanders Peirce . Bd. 5: Pragmatism and Pragmaticism . 58. Aufl., Thoemmes ua, Bristol ua 1998 [1931]. Zur Übersetzung von Gert Wartenberg vgl. Karl-Otto Apel (Hrsg.): Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976, ISBN 3-518-06029-5 , S. 175.
 46. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1717. Vgl. William James: Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus. (1907) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 35–58; sowie John Dewey: Essays in Experimental Logic . Chicago 1916.
 47. a b Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 13.
 48. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1717.
 49. Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 14. Vgl. Bertrand Russel: William James. (Auszug –1946) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 59–62 (ursprünglich aus Bertrand Russels History of Western Philosophy ).
 50. Herbert Keuth: Wissenschaft und Werturteil. Zu Werturteilsdiskussion und Positivismusstreit. JCB Mohr (Paul Siebeck): Tübingen 1989. ISBN 3-16-345453-4 . S. 130ff.
 51. Vgl. dazu, insbesondere mit Blick auf eine resultierende Kritik an der Konsensustheorie der Wahrheit, Vittorio Hösle : Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. Transzendentalpragmatik, Letztbegründung, Ethik . Beck, München 1990, S. 179ff.
 52. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, ISBN 3-7885-0037-9 , S. 211–265.
 53. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 218.
 54. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 236.
 55. Vgl. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 220f.
 56. a b Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 258.
 57. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 255f.
 58. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 257.
 59. Wilhelm Kamlah/Paul Lorenzen: Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens . Bibliographisches Institut, Mannheim 1967. 2. Auflage 1973 ( BI-HTB 227 ). 3. Auflage Metzler, Stuttgart 1996, ISBN 3-476-01371-5 , S. 120.
 60. Kuno Lorenz: Der dialogische Wahrheitsbegriff . In: Neue Hefte für Philosophie 1972, Heft 2/3, S. 111–123.
 61. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 238.
 62. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 231 und S. 238.
 63. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 264, Anm. 30.
 64. Nach Philosophische Lehrjahre (Bd. 18 der Kritischen Schlegel-Ausgabe), Nr. 1149, formuliert in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Handbuch Deutscher Idealismus . Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 978-3-476-02118-2 , S. 350.
 65. Johann Gottlieb Fichte: Ueber Belebung und Erhöhung des reinen Interesses für Wahrheit . In: Johann Gottlieb Fichte: Werke . Bd. 8, S. 351.
 66. Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik I. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, S. 93ff.
 67. a b Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie . § 24, Zusatz 2.
 68. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie . § 88.
 69. Vgl. Albert Keller : Allgemeine Erkenntnistheorie , S. 110f.
 70. Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 71. „Was ist Wahrheit?“ – Überblick zu aktuellen Wahrheitstheorien. In: Aufklärung und Kritik (2002). S. 96–103
 72. Wahrheit und Wissenschaft von Oswald Schwemmer, Downloadseite. (DOC) Humboldt-Universität zu Berlin, abgerufen am 6. Februar 2017 .
 73. O. Bollnow: Die Objektivität der Geisteswissenschaften und die Frage nach dem Wesen der Wahrheit.- Zeitschrift für philosophische Forschung, 16. Jahrgang.- 1962.- S. 3–25
 74. a b Dogmatische Konstitution Lumen Gentium. Römisch-katholische Kirche , 21. November 1964, abgerufen am 8. Januar 2014 (Nr. 13 und Nr. 16): „Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die den allumfassenden Frieden bezeichnet und fördert, sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise gehören ihr zu oder sind ihr zugeordnet die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.“
 75. Nostra Aetate. Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Römisch-katholische Kirche , 2. Oktober 1965, abgerufen am 8. Januar 2014 (Kapitel 2).
 76. Papst Franziskus schreibt an “la Repubblica”. “Offener Dialog mit den Nichtgläubigen”. La Repubblica , 12. September 2013, abgerufen am 7. Januar 2014 : „Sie fragen mich auch, ob es ein Irrtum oder eine Sünde sei zu glauben, dass es keine absolute Wahrheit gebe. Ich würde zunächst auch für einen Glaubenden nicht von ,absoluter' Wahrheit sprechen – für den Christen ist die Wahrheit die Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus, also eine Beziehung! Und jeder von uns geht von sich selbst aus, wenn er die Wahrheit aufnimmt und ausdrückt: von seiner Geschichte, Kultur, seiner Lage usw. Das heißt nicht, dass Wahrheit subjektiv oder veränderlich wäre, im Gegenteil. Aber sie gibt sich uns immer nur als Weg und als Leben. Hat nicht Jesus selbst gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben?“
 77. Predigt von Papst Benedikt XVI. Heilige Messe zum Abschluss der Begegnung mit dem “ Ratzinger-Schülerkreis ”. Römisch-katholische Kirche , 2. September 2012, abgerufen am 7. Januar 2014 : „Niemand kann die Wahrheit haben, die Wahrheit hat uns, sie ist etwas Lebendiges! Wir sind nicht ihre Besitzer, sondern wir sind von ihr ergriffen; nur wenn wir uns von ihr führen und treiben lassen, bleiben wir in ihr; nur wenn wir mit ihr und in ihr Pilger der Wahrheit sind, dann ist sie in uns und durch uns da.“
 78. Vol. 1, S. 167–171 Aurum Ed.
 79. Ambalatthika-rahulovada Sutta Instructions to Rahula at Mango Stone Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu, (englisch)
 80. Koran, Sure 22, Vers 6; Sure 22, Vers 62; Sure 24, Verse 25; Sure 31, Vers 30.
 81. Bentley, David (September 1999). The 99 Beautiful Names for God for All the People of the Book . William Carey Library. ISBN 0-87808-299-9
 82. Koran, Sure 8, Vers 8.
 83. Koran, Sure 28, Vers 48.
 84. Tabataba'i, Muhammad Husayn , Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an (Arabic: الميزان في تفسير القرآن, "The balance in interpretation of Quran"), Exegese von Sure 9, Vers 33 (in arabisch und persisch).
 85. Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rassoul: Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm . 41. Auflage. Islamische Bibliothek, 2008, ISBN 978-3-8217-0233-9 , S.   39 .