Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.
Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Congres van Wenen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Het Congres van Wenen , dat plaatsvond van 18 september 1814 tot 9 juni 1815, reorganiseerde Europa na de nederlaag van Napoleon Bonaparte in de coalitieoorlogen . Nadat de politieke kaart van het continent in de nasleep van de Franse Revolutie aanzienlijk was veranderd, herdefinieerde het congres opnieuw tal van grenzen en creëerde nieuwe staten .

Onder leiding van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Prins Klemens von Metternich adviseerden politiek gemachtigde vertegenwoordigers van ongeveer 200 Europese staten, heerlijkheden, bedrijven en steden, waaronder alle grote mogendheden van Europa met uitzondering van het Ottomaanse rijk . De hoofdrol speelden Rusland , het Verenigd Koninkrijk , Oostenrijk en Pruisen en het herstelde koninkrijk Frankrijk en de Pauselijke Staten . Gezien hun complexiteit en reikwijdte werden de Duitse vraagstukken los van de andere Europese aangelegenheden besproken.

Prehistorie en begin

Tinnen medaille 1814 met de bustes van de betrokken vorsten en generaals
Zesvoudig opschrift met details van de overwinningen

Na de val van Napoleon in het voorjaar van 1814 maakte de Eerste Vrede van Parijs een einde aan de oorlog tussen de mogendheden van de Zesde Coalitie en de Franse regering, de herstelde Bourbon-monarchie onder Lodewijk XVIII. Volgens artikel 32 van dit vredesverdrag moet een congres in Wenen bijeenkomen om een ​​permanente Europese naoorlogse orde aan te nemen. Alle bij de oorlog betrokken staten waren uitgenodigd.

De zegevierende koningen en hun vooraanstaande ministers ontmoetten elkaar voor het eerst in Londen . In de herfst van 1814 begon het congres in Wenen , waar delegaties uit bijna alle staten en mogendheden van Europa naar toe kwamen. Van september 1814 tot juni 1815 werd Wenen en vooral de ontmoetingsplaats, het ministerie van Buitenlandse Zaken (later ook de Staatskanselarij) in het Palais op Ballhausplatz, de officiële zetel van Metternich, het politieke centrum van het continent. De gastheer was keizer Frans I van Oostenrijk .

De gastheren probeerden het verblijf van de congresdeelnemers zo aangenaam mogelijk te maken. De opeenvolging van sociale evenementen, bals en ander amusement bracht prins Charles Joseph von Ligne ertoe om op 1 november 1814 in een brief aan de Franse staatsman en diplomaat Talleyrand te reageren:

"Ik ben gecrediteerd met het woord: 'Congres danst, maar het gaat niet vooruit.' Niets sijpelt er doorheen dan het zweet van deze dansende heren. Ik denk ook dat ik zei: 'Dit is een oorlogscongres, geen vredescongres.'"

- Charles Joseph de Ligne [1]

Ook andere tijdgenoten waren onder de indruk van de pracht, al klaagden ze over de politieke onbeweeglijkheid. De secretaris-generaal van de Algemene Vergadering Friedrich von Gentz schreef in een brief van 27 september 1814:

“De stad Wenen is momenteel een verrassend gezicht; alles wat Europa aan illustere persoonlijkheden omvat, is hier op een uitstekende manier vertegenwoordigd. De keizer, de keizerin en de groothertogins van Rusland, de koning van Pruisen en verschillende prinsen van zijn huis, de koning van Denemarken , de koning en de kroonprins van Beieren , de koning en de kroonprins van Württemberg , de hertog en de Prinsen van de Prinselijke Huizen van Mecklenburg , Saksen-Weimar , Saksen-Coburg , Hessen , enz., de helft van de voormalige keizerlijke prinsen en keizerlijke graven, tenslotte de talloze vertegenwoordigers van de grote en kleine mogendheden van Europa - dit alles creëert een beweging en zo'n diversiteit aan beelden en interesses dat alleen het buitengewone tijdperk waarin we leven iets soortgelijks zou kunnen produceren. De politieke zaken die de achtergrond vormen van dit beeld hebben echter nog geen echte vooruitgang gebracht.” [2]

Of het congres zijn eigenlijke taak heeft verwaarloosd - het creëren van het kader voor een duurzame Europese vredesorde - of niet, wordt tot op de dag van vandaag controversieel besproken. [3]

Maarschalk Blücher karakteriseerde de onderhandelingen als volgt:

"Het congres is als een kermis in een kleine stad, waar iedereen zijn vee drijft om ze te verkopen en te verhandelen." [4]

de onderhandelingen

Tsaar Alexander I (schilderij van George Dawe , 1826)

Het Congres van Wenen werkte zijn resultaten uit in commissies, dit was een noviteit op het gebied van onderhandeling. Er was een commissie voor de Duitsers, een voor Europese zaken, een voor territoriale aangelegenheden, een voor riviervaart en een voor de slavenhandel . Er was nooit een formele algemene vergadering, de resultaten werden meestal vastgelegd in bilaterale overeenkomsten. De slotakte van het congres ( Congress Act ) draagt ​​alleen de handtekeningen van de acht belangrijkste mogendheden Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Portugal, Pruisen, Rusland en Zweden (in deze alfabetische volgorde in het Frans). De Duitse Bondswet , waarvan de algemene bepalingen (Artikelen 1 t/m 11) zijn opgenomen in de Congreswet, is afzonderlijk ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van de Duitse deelstaten. [5]

De belangrijkste tegenstander van Metternich was tsaar Alexander I. Daarnaast speelden de Britse gezant Castlereagh en de vertegenwoordiger van het verslagen Frankrijk, Talleyrand, die grote invloed had onder zowel het oude als het nieuwe Franse regime, de belangrijkste rollen. Pruisen werd vertegenwoordigd door Karl August von Hardenberg en Wilhelm von Humboldt en kon aanzienlijke landwinsten boeken (vooral in het Rijnland en tegenover Saksen) en zijn politieke positie uitbreiden.

Principes en belangenconflicten

Het vaak getekende beeld van harmonie bestond niet: de tegengestelde belangen van de (belangrijkste) onderhandelingspartners namen in de loop van het congres namelijk flink toe.

Het congres werkte volgens vijf overkoepelende principes, waarvan sommige echter de latere constructie van de historici zijn. In deze context duidt het begrip legitimiteit op de liquidatie van het Napoleontische staatssysteem en het herstel van de oude dynastieën ( Bourbons , Guelphs , enz.). Toen Talleyrand, van alle mensen, het legitimiteitsbeginsel benadrukte, ging het hem vooral om het erkennen van Frankrijk als een macht met gelijke rechten en daarmee het overwinnen van de status van verliezer in de oorlog.

Het principe van het herstellen van pre-revolutionaire politieke en sociale omstandigheden hoort ook in deze context. De restauratie mag niet zo ver gaan dat alle veranderingen die zich sinds 1789 hebben voorgedaan ongedaan worden gemaakt, maar alle toekomstige revolutionaire inspanningen moeten worden stopgezet. Dit omvatte niet alleen de liberale, maar ook de nationale bewegingen van die tijd.

Om dit doel veilig te stellen en uit te voeren, vertrouwden de delegaties enerzijds op een sterke monarchale autoriteit intern en anderzijds op de intergouvernementele solidariteit van de landen extern.

Er was overeenstemming over het creëren van een Europees evenwichtssysteem om toekomstige oorlogen te voorkomen.

Doelstellingen van het Congres van Wenen (schema)

Vooral de praktische uitvoering van laatstgenoemd doel botste aanvankelijk met de verschillende machtspolitieke belangen. Het doel van Metternich was bijvoorbeeld een door Oostenrijk geleid Centraal-Europa dat een tegenwicht zou vormen voor de vleugelmogendheden Frankrijk en Rusland. Het belangrijkste Russische doel was daarentegen om het grootste deel van Polen te winnen. De tsaar speelde met het idee om van Polen een model van een rechtsstaat te maken. De Britse gezant streefde net als Metternich naar een conservatief bepaald Europa en wilde tegelijkertijd voorkomen dat Rusland zijn macht verder uitbreidde. Om haar positie als grootmacht te beschermen, vocht de Franse delegatie ook tegen de eenwording in Duitsland. Pruisen daarentegen wilde zijn eigen positie versterken door de overname van heel Saksen en een Pruisisch-Oostenrijkse hegemonie in Duitsland. Dit werd echter tegengewerkt door de belangen van de kleinere Duitse staten en Oostenrijk. [6]

Polen, Saksen en nieuwe sterrenbeelden

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Met alle solidariteit van de monarchieën leek het er soms op dat het congres zonder resultaat zou eindigen. De belangrijkste reden was het belangenconflict tussen Oostenrijk, Pruisen en Rusland over Polen. In dit diplomatieke conflict, dat zich op verschillende niveaus afspeelde, vormden de deelnemende staten nieuwe allianties. Alexander I's plan om in het hertogdom Warschau een Pools koninkrijk onder Russische heerschappij te stichten, kreeg aanvankelijk weinig bijval. Toen in november 1814 de Pruisische delegatie in opdracht van Friedrich Wilhelm III. Ondersteunde de Russische positie zonder voorbehoud, er ontstond een alliantie tussen Groot-Brittannië en Oostenrijk, waar ook Frankrijk dichter bij kwam. [7] De daarmee gepaard gaande erkenning van Frankrijk als een grote mogendheid, terwijl tegelijkertijd de tegenstrijdige belangen van de geallieerden tot een hoogtepunt kwamen, veranderde rond de jaarwisseling 1814/1815 in een triomf van Talleyrands onderhandelingskunsten. Het conflict verschoof van Polen naar de Saksische kwestie. Men spreekt ook van de Pools-Saksische kwestie, aangezien de koning van Saksen ook hertog van Warschau was en dus staatshoofd in het gebied waar Alexander I op doelde. Het voortbestaan ​​van Saksen als staat was meer dan onzeker door de gevangenneming van koning Friedrich August I , die door de geallieerden werd beschuldigd van collaboratie met Napoleon. Alleen via tussenpersonen kon de Wettin de discussies beïnvloeden.

Soms hing er een oorlog in de lucht tussen de voormalige geallieerden en Pruisen begon al aan militaire voorbereidingen. Op 3 januari 1815 werd een geheime overeenkomst bereikt tussen Groot-Brittannië, Oostenrijk en Frankrijk tegen Pruisen en Rusland, waarbij ook Nederland , Beieren en Hannover zich aansloten. Dit verbrijzelde de Pruisische hoop die sinds Friedrich II was gekoesterd op een volledige overname van de naburige deelstaat Saksen.

De resterende meningsverschillen over territoriale kwesties werden relatief eenvoudig opgelost in verschillende commissievergaderingen. De onderhandelingen gingen door toen Napoleon Bonaparte terugkeerde uit ballingschap en in maart 1815 zijn macht in Frankrijk herstelde. De laatste akte van het Congres werd negen dagen voor de definitieve nederlaag van Napoleon bij Waterloo ondertekend. [8e]

Territoriale reorganisatie

De beslissingen over welke staat welke territoria of welke territoria aan hem werden toegewezen, moesten afstaan, waren gebaseerd op voorbereidend werk van een 'statistische commissie'. [9] In deze commissie hadden experts, waaronder geografen, economen en bevolkingsstatistici, nauwgezet de respectieve "territoriale waarde" ingeschat, die voornamelijk de grootte van het gebied, de bevolking en de winstgevendheid omvatte. Op deze manier konden verloren en gewonnen gebieden, claims en concessies ruwweg tegen elkaar worden afgewogen. Het grondgebied van Frankrijk was al teruggekeerd naar de grenzen van 1792 vóór het begin van het congres in de Eerste Vrede van Parijs .

Oostenrijk en Luxemburg

Oostenrijk moest afstand doen van zijn vroegere bezittingen aan de Bovenrijn . Over het algemeen had Oostenrijk de neiging zich terug te trekken uit West-Duitsland. In ruil daarvoor kreeg het Galicië weer (inclusief het Tarnopol-district ), terwijl Krakau en het omliggende gebied een republiek van Krakau werden, gegarandeerd door de drie opdelende machten. Illyria viel ook terug naar Oostenrijk. Met het bezit van de voormalige Republiek Venetië en Lombardije , samengevoegd in het Koninkrijk Lombardije-Venetië , evenals de toewijzing van Toscane aan aartshertog Ferdinand en de stad Parma aan de Oostenrijkse vrouw van Napoleon Marie-Louise , hadden de Habsburgers een nog sterkere positie in Noord-Italië dan vóór de revolutie. Salzburg en het Innviertel werden aan het noorden toegevoegd. Vergeleken met de terreinwinst van Pruisen en Rusland bleek de territoriale groei van Oostenrijk echter beperkt. Met name de voormalige Oostenrijkse Nederlanden (waaruit later België zou ontstaan) gingen verloren. Deze gebieden vielen bij Nederland en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontstond . In personele unie leverde het Huis Oranje-Nassau niet alleen de Koning der Nederlanden, maar ook de Groothertog van Luxemburg . Over het algemeen is Oostenrijk Duitsland geografisch "ontgroeid", maar politiek gezien is het een leidende macht geworden in de Duitse Bond, die ook werd gevormd door het Congres van Wenen, terwijl de tegenovergestelde richting aanvankelijk geldt voor Pruisen.

Pruisen

In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen en verwachtingen kreeg Pruisen niet heel Saksen , maar alleen het noordelijke deel, dat deels werd toegevoegd aan de nieuwe provincie Saksen . In ruil daarvoor realiseerde het een aanzienlijke oppervlaktegroei in het hulpbronnenrijke westen en kon het de provincies Jülich-Kleve-Berg , het Groothertogdom Neder-Rijn en Westfalen stichten. In het oosten werden Poznan en de stad Danzig opnieuw toegevoegd, maar Pruisen moest uiteindelijk afzien van de acquisities van de derde en deels ook van de tweede deling van Polen , die al in 1807 verloren was gegaan. Ansbach en Bayreuth werden geschonken aan Beieren , het Koninkrijk Hannover Oost-Friesland , Hildesheim , Goslar en het grootste deel van het Benedenveld en kregen Zweeds Pommeren en Rügen van Denemarken in ruil voor het hertogdom Lauenburg . De toewijzing van Rijnland en Westfalen aan Pruisen beantwoordde zowel aan de doelstellingen van Talleyrand , die Frankrijk in Wenen vertegenwoordigde, als aan de wensen van Castlereagh , de Britse gezant, zij het om verschillende redenen van buitenlands beleid. Terwijl Frankrijk verwachtte dat Pruisen er niet in zou slagen zich permanent in het Rijnland te verankeren, zodat de mogelijkheid zou ontstaan ​​om de Franse westgrens terug naar de Rijn te duwen, ging het Verenigd Koninkrijk ervan uit dat het militair sterke Pruisen zou zijn. effectief een halt toegeroepen. [10] Met de overname van de Rijnlandse gebieden, Pruisen werd een beschermende muur tegen Frankrijk, dat was nog steeds streven naar de Rijn grens , die ook van het grootste belang op het gebied van het veiligheidsbeleid van de Pfalz en Rheinhessen op de linkeroever van de Rijn . De beschermende muurfunctie tegen Frankrijk werd later door het volk gecultiveerd, bijvoorbeeld door het lied Die Wacht am Rhein . Door de uitbreiding en verdeling van zijn nationale grondgebied in een oostelijk "Oud Pruisen" en een "Nieuw Pruisen" in het westen, werd Pruisen gedwongen om naar Duitsland uit te groeien en werd zo de motor van economische en politieke eenwording. De historicus Thomas Nipperdey gaat zelfs zo ver dat hij in deze verschuiving van focus een voorlopige beslissing over de toekomstige Duitse eenwording ziet: "De ontwrichting van Pruisen aan de Rijn is een van de meest fundamentele feiten van de Duitse geschiedenis, een van de fundamenten van de Rijk van 1866/1871." [ 11]

Beieren

Beieren, dat er met het verdrag van Ried in slaagde om net op tijd uit het bondgenootschap met Napoleon te springen, won na moeizame onderhandelingen het grootste deel van Franken in ruil voor Tirol en het nieuw gecreëerde linker Rijn-Palts met delen van het oude Palts , maar in staat was om zijn territoriale ambities niet helemaal te realiseren. Pas bij het Verdrag van München in 1816 werden de definitieve grenzen van het post-Napoleontische Beieren bepaald. Het Baden-Beierse grensgeschil over de Palts op de rechteroever van de Rijn met Mannheim en Heidelberg werd vervolgens op het congres van Aken in 1818 in het voordeel van Baden beslist. Het feit dat de noordelijke regio's Franken en de Palts de meerderheid van hen verwelkomden en zo extra druk uitoefenden op de Beierse regering, was van belang voor de oprichting van het rijk in 1866/1871. Net als Pruisen groeide Beieren, in tegenstelling tot Oostenrijk, in 1815/16 tot Duitsland.

Saksen

Het Koninkrijk Saksen was aan de verliezende kant van het congres. Als straf voor het te late vertrek uit het bondgenootschap met Frankrijk - in de Volkerenslag bij Leipzig had het nog aan de zijde van Napoleon gevochten [12] - verloor het koninkrijk ongeveer 60% van zijn oppervlakte met ongeveer 40% van zijn inwoners in de door cessie aan Pruisen noordelijke en oostelijke gebieden evenals in Thüringen aan Pruisen, dat toen echter een deel van deze Thüringer gebieden aan het Groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach doorgaf.

Andere Duitse staten

Het Koninkrijk Württemberg , de Groothertogdommen Baden en Hessen en het hertogdom Nassau konden hun territoriale bezit behouden vanaf de tijd van de Rijnbond ; tot 1825 werden slechts kleine grenscorrecties aangebracht.

Dezelfde persoon met de werden herbouwd als soevereine staten het aan het VK gelieerde voormalige electoraat van Brunswijk-Lüneburg (nu het Koninkrijk Hannover van toepassing), Braunschweig , Oldenburg , Hessen-Kassel , Hessen-Homburg en de vrije steden Lübeck , Frankfurt , Bremen en Hamburg .

De mediatisering van de afgelopen jaren werd, ondanks de protesten van de betrokken prinsen, echter niet teruggedraaid, evenmin als de secularisering van de clericale gebieden . In dit opzicht bleef het aantal staten beduidend lager dan in pre-revolutionaire tijden.

Zwitserland

Gevolgen van het Congres van Wenen voor Zwitserland

Zwitserland moest de Valtellina , Chiavenna en Bormio en de stad Mulhouse in de Elzas voorgoed opgeven. Als compensatie werden echter het voormalige bisdom Bazel , het Fricktal , de heerlijkheden van Rhäzüns en Tarasp en enkele gemeenschappen in de buurt van Genève toegekend. Het Congres van Wenen erkende de binnen- en buitengrenzen van Zwitserland en zijn kantons, evenals de aansluiting van Wallis , het Vorstendom Neuchâtel ( Hohenzollern ) en Genève als nieuwe kantons. Noord-Savoye werd geneutraliseerd en zou in geval van oorlog door Zwitserse troepen worden bezet, maar bleef bij het Koninkrijk Sardinië . De afronding van de grenzen tegen het Groothertogdom Baden bij Schaffhausen en de verwerving van de stad Konstanz en de terugkeer van de Valtellina, Chiavennas en Bormios naar Graubünden konden niet worden bereikt. De erkenning van eeuwigdurende gewapende neutraliteit en zijn onafhankelijkheid van enige buitenlandse invloed door de grote Europese mogendheden had tot op de dag van vandaag een beslissende invloed op de verdere geschiedenis van Zwitserland. Deze internationale erkenning of inzet van Zwitserland voor neutraliteit vormt vandaag de dag nog steeds de beslissende basis voor het Zwitserse buitenlands beleid (→ Zwitserse neutraliteit ). [13] [14]

Andere Europese landen

Europa na het congres van Wenen in 1815

De voormalige vijand van de geallieerden, Frankrijk, moest de annexaties tussen 1795 en 1810 terugdraaien, zoals te verwachten was gezien het legitimiteitsbeginsel dat Talleyrand zelf bepleit. Een groot succes was echter de gelijke terugkeer naar de Europese volkerenfamilie en de erkenning als een grote mogendheid.

Denemarken moest Noorwegen aan Zweden overgeven vanwege zijn steun aan Napoleon (→ Vrede van Kiel ). Maar het kreeg Zweeds-Pommeren als compensatie. Deze gebieden werden snel afgestaan ​​aan Pruisen. Als compensatie ontving Denemarken het hertogdom Lauenburg (dat Pruisen eerder met Hannover had geruild voor Oost-Friesland ) en geld.

De oude dynastieën werden hersteld in Spanje , Portugal en Napels . Zo ook op Sardinië , dat Savoye , Piemonte en Nice terugkreeg en ook Genua kreeg. Zelfs de pauselijke staat werd hersteld en kreeg veel van zijn vroegere gebieden terug. Metternich had een Italiaanse federatie gepland, vergelijkbaar met de Duitse Bond, voor de Italiaanse staten onder voorzitterschap van Oostenrijk, maar dit idee kon niet zegevieren bij keizer Franz I en de Italiaanse vorsten. [15] Met dit en de aanzienlijke Oostenrijkse winsten in Noord-Italië, bleef Italië gefragmenteerd en de eenwording als een natiestaat werd decennialang ontkend.

De overnames van Groot-Brittannië uit hetBrits-Franse koloniale conflict zijn ook bevestigd. Malta en Helgoland bleven dus bij Groot-Brittannië. De Ionische eilanden in de Middellandse Zee kwamen onder Brits protectoraat . [16]

In het oosten accepteerde tsaar Alexander I een vierde deling van Polen . Rusland kreeg echter het grootste deel met het zogenaamde Congres-Polen , en het verzekerde zijn eerdere uitbreiding naar het westen door zijn terreinwinst in Finland ( 1808/09 ) en Bessarabië te erkennen .

De noordelijke Nederlanden (tot 1795 Republiek der Zeven Verenigde Provinciën , later Bataafse Republiek en Koninkrijk Holland ) werden verenigd met de zuidelijke, voorheen Habsburgse-Oostenrijkse Nederlanden en het voormalige bisdom Luik in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden .

De Duitse Bond

De basis voor de onderhandelingen over een staatsreorganisatie van de landen van het voormalige Heilige Roomse Rijk (Duitse Natie) tijdens het Congres van Wenen was artikel VI van de Eerste Vrede van Parijs van 30 mei 1814. Daar werden de Duitse staten onafhankelijk en verenigd via een federale band verzekerd.

De commissie voor de beraadslaging van Duitse aangelegenheden, de zogenaamde "Duitse commissie", kwam bijeen onder voorzitterschap van Pruisen, Oostenrijk, Hannover, Beieren en Württemberg. Als gevolg hiervan stelde het lichaam zich open voor alle Duitse staten en vrije steden. Ook al verdedigde het congres het legitimiteitsbeginsel en was het gericht op het herstellen van pre-revolutionaire toestanden, deze principes hadden ook hun beperkingen. De met de Reichsdeputationshauptschluss 1803 ingezette mediatisering werd niet teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor de secularisatie en het einde van de geestelijke toestanden, voor het herstel waarvan de pauselijke gezant Ercole Consalvi tevergeefs werkte . De soevereiniteit van de voormalige Confederatie van de Rijn werd ook erkend.

Karl August von Hardenberg

Een reconstructie van het Heilige Roomse Rijk werd door de congresdeelnemers niet serieus overwogen, ook niet door Freiherr vom Stein , die als Russische gezant aan het congres deelnam en pleitte voor het herstel van de keizerlijke waardigheid. [17] Niettemin werd de zoektocht naar een functionele vervanger voor de 41 Duitse staten en vrije steden een van de centrale vragen van het congres.

Aan het begin van de onderhandelingen gingen zowel Metternich als de Pruisische ambassadeurs uit van een relatief sterk gecentraliseerde oplossing. Hoewel er talloze suggesties waren, waren alleen de "41 artikelen" van Hardenberg en het "12-puntenplan" dat eruit voortkwam in samenwerking met Metternich van invloed. Beiden gingen uit van een in wezen federale orde met sterke centrale organen. Dit omvatte een collectieve uitvoerende macht , de "Council of District Colonels", bestaande uit vertegenwoordigers van de grotere staten. Dit lichaam moest zo worden ontworpen dat Pruisen en Oostenrijk de andere staten zouden kunnen domineren. Het federale grondgebied zou in zeven arrondissementen moeten worden verdeeld, die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de uitvoering van federale decreten en voor de oorlog en de rechterlijke macht in laatste aanleg. Dit zou de facto de kleine gebieden hebben bemiddeld die de jure nog bestonden. Gescheitert ist dieses Projekt nicht so sehr an der heftigen Gegenwehr der kleinen Staaten, sondern am oben geschilderten sächsisch-polnischen Konflikt. Die dort offen zu Tage tretenden Expansionsbestrebungen Preußens führten auf österreichischer Seite zur Aufgabe des Plans, eine Doppelhegemonie der beiden Staaten anzustreben.

Geschaffen wurde schließlich der lose Deutsche Bund souveräner Staaten mit Österreich als Präsidialmacht. Als Verfassung wurde die Deutsche Bundesakte am 8. Juni 1815, einen Tag vor der Unterzeichnung der Wiener Kongressakte, verabschiedet. Die ersten elf Artikel der Bundesakte wurden in die Wiener Kongressakte aufgenommen und dadurch vermeintlich unter den Schutz bzw. die Garantie der Signatarmächte gestellt. [18] Aufgegeben wurde eine starke Exekutive ebenso wie ein oberstes Bundesgericht. Aus den ursprünglichen Überlegungen erhalten blieb die Bestimmung, dass sich jeder Bundesstaat eine landständische Verfassung geben müsse. [19] Eine ganze Reihe von Ländern kam dieser Forderung auch rasch nach. Aber ausgerechnet die beiden Großmächte innerhalb des Deutschen Bundes, Preußen und Österreich, verfügten bis 1848 über keine geschriebene Verfassung.

Ausdrücklich wurde erklärt, dass der Deutsche Bund nicht der Rechtsnachfolger des alten Deutschen Reiches sei. Ebenso wurde hervorgehoben, dass der Bund rein defensiven Charakter habe und nur der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands diene. Der Deutsche Bund wurde damit, auch wenn eine gemeinsame aktive Außenpolitik unmöglich war, ein notwendiger Teil im System des europäischen Gleichgewichts.

Zum Deutschen Bund gehörten Preußen und Österreich nur mit ihren ehemaligen Reichsländern. Das heißt Österreich ohne die polnischen, ungarischen, südosteuropäischen und italienischen Gebietsteile, Preußen ohne West- und Ostpreußen und Posen. Als ausländische Monarchen waren der König von Großbritannien als König von Hannover, der König der Niederlande als Großherzog von Luxemburg und der König von Dänemark als Herzog von Holstein und Lauenburg, Bundesfürsten mit Sitz und Stimme in der Bundesversammlung . [20]

Ächtung des Sklavenhandels

Auf britischen Druck hin wurde in Artikel 118 der Kongressakte die Ächtung des Sklavenhandels ("Die Declaration der Mächte über die Abschaffung des Negerhandels, vom 8. Februar 1815") festgelegt. Das Übereinkommen verzichtete auf ein konkretes Umsetzungsdatum. Mit dem Beschluss der europäischen Grossmächte wurde das Ende eines der ältesten und unmenschlichsten Geschäftszweige der Geschichte eingeleitet. Es dauerte noch einige Jahrzehnte, bis die letzten Länder auf den Sklavenhandel verzichteten. Nach den USA im Jahr 1865 schaffte Brasilien 1888 als letzter Staat der Neuen Welt die Sklavenhaltung ab. [21]

Unterzeichnung und Ratifikation

„Palais am Ballhausplatz“, Tagungsgebäude des Wiener Kongresses (heute Bundeskanzleramt )
Das Originaldokument im Österreichischen Staatsarchiv

Die Beschlüsse des Kongresses wurden in der Wiener Kongressakte, auch Schlussakte des Wiener Kongresses (Acte final) genannt, schriftlich fixiert. Sie umfasste 121 Artikel und enthielt auch sämtliche in Wien abgeschlossenen Verträge. [22]

Am 9. Juni 1815 wurde die Kongressakte unterzeichnet. Die Signatarmächte Österreich, Russland, Preußen, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien und Schweden garantierten damit die Ratifikation der Beschlüsse.

Allerdings trat Baden erst am 26. Juli und Württemberg am 1. September 1815 dem Vertrag bei. Frankreich unter Ludwig XVIII. bestätigte den Vertrag am 7. Dezember 1815. Auch der Signatarstaat Spanien, der unzufrieden darüber war, dass der Sohn der Königin von Etrurien keine Entschädigung in Italien erhalten hatte, schloss sich erst am 7. Mai 1817 diesem Abkommen an.

Die Heilige Allianz

Die Gründung der Heiligen Allianz, die am 26. September 1815 geschlossen wurde, war zwar nicht Bestandteil der offiziellen Verhandlungsergebnisse des Kongresses, steht aber inhaltlich in einem engen Zusammenhang mit diesem und bildet einen entscheidenden Bestandteil des 1815 entstehenden Metternich'schen Systems in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur Heiligen Allianz gehörten zunächst Preußen, Österreich und Russland. Dieses Manifest der drei Monarchen rief zur christlichen Brüderlichkeit auf und stand damit im direkten Gegensatz zur revolutionären Brüderlichkeit der Völker. Metternich, der diesem Bund äußerst skeptisch gegenüberstand, hat dabei aus dem ursprünglichen Entwurf, der von einem Bündnis der „Völker und Heere“ sprach, in seiner endgültigen Fassung ein „Bündnis der Herrscher“ gemacht, die über den „Völkern und Heeren“ stünden. Ziel der Vereinbarung war einerseits die Aufrechterhaltung der Balance zwischen den Fürsten und andererseits etwa bei revolutionären Bewegungen die Intervention bei den Völkern. Der Heiligen Allianz traten außer Großbritannien (dort verweigerte das Parlament einen Beitritt) und dem durch den Kongress wiederhergestellten Kirchenstaat unter Papst Pius VII. , der das überkonfessionelle Konzept ablehnte, fast alle europäischen Staaten bei. [23]

Fazit und Folgen

Ergebnisse des Wiener Kongresses (Schema)

Der Wiener Kongress hatte für die Verhältnisse der damaligen Zeit, zumal auf übernationaler Ebene, durchaus zukunftsweisende Beschlüsse gefasst. So wurde auf britischen Druck die Ächtung der Sklaverei im Artikel 118 der Kongressakte durchgesetzt. Außerdem wurde eine Übereinkunft über die Freiheit der internationalen Flussschifffahrt getroffen und eine Zentralkommission für die Rheinschifffahrt eingesetzt. Eine verbindliche Regelung des Gesandtschaftsrechts setzte den bis dato üblichen Rangstreitigkeiten unter Diplomaten ein Ende. Den Vorrang hatte nicht mehr derjenige, der den vermeintlich angesehensten Staat vertrat (denn an der Frage, welchem Staat diese Würde zukam, hatte sich der Zank immer wieder entzündet). Der Wiener Kongress bestimmte, dass Botschaftern der erste Rang gebührt, Gesandten der zweite, Geschäftsträgern der dritte. Innerhalb dieser Kategorien hat derjenige Diplomat den Vorrang, der am Dienstort länger akkreditiert bzw. im Dienst ist (Grundsatz der „lokalen Anciennität “). [24] Diese Regelung gilt bis heute.

Der Kongress hatte mit der Rückgängigmachung der Eroberungen des revolutionären und napoleonischen Frankreichs sein Hauptziel erreicht. Auf Kosten Frankreichs und durch die erneute Teilung Polens wurden die Großmächte Preußen, Österreich und Russland gestärkt. Zusammen mit Großbritannien und dem besiegten, aber wieder in das Konzert der Großmächte aufgenommenen Frankreich entstand das auf Gleichgewicht ausgerichtete System der Pentarchie .

Nach der vorangegangenen jahrzehntelangen Zeit der Koalitionskriege war es ein wesentliches Ziel des Wiener Kongresses, dem zerrütteten Kontinent eine neue Ordnung zu geben, dabei zwischenstaatliche Gewalt zu vermeiden und mögliche Konflikte künftig diplomatisch zu lösen. Dies bedeutete eine historisch neue politische Qualität. Bis zum Krimkrieg in den frühen 1850er Jahren blieb Europa von Kriegen zwischen den Großmächten verschont. Der Sardinische Krieg , dieItalienischen Unabhängigkeitskriege und die Schleswig-Holsteinische Erhebung standen im Zusammenhang mit den Revolutionen von 1848/49 . Allerdings hatte der Konflikt um Polen und Sachsen im Verlauf des Kongresses gezeigt, dass die Politik des Ausgleichs auch ihre Grenzen hatte.

Was die Gestaltung der inneren staatlichen Zustände angeht, war der Kongress eher von restaurativen Grundsätzen und einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber allen revolutionären, liberalen und nationalen Bestrebungen geprägt. Für die deutschen Staaten war die Schaffung des Deutschen Bundes das zentrale Ergebnis des Kongresses. Der Deutsche Bund war aber in den Augen vieler Zeitgenossen primär ein Instrument zur Unterdrückung nationaler und liberaler Bewegungen. [25] Es gelang allerdings nicht, die liberal bürgerlichen Bewegungen auszuschalten. Diese forderten den Nationalstaat , statt ein Bündnis von monarchischen Einzelstaaten.

Die verordnete Ruhe in Europa durch den Wiener Kongress, die im Grunde eine Rückbesinnung auf die Zustände vor Napoleon und vor der Französischen Revolution von 1789 war, blieb langfristig ohne Änderungen nicht haltbar. Die dem Kongress folgende Restauration, die Unterdrückung nationaler und liberaler sowie demokratischer Bestrebungen, konnte nicht verhindern, dass sich die Ideen von bürgerlichen Rechten und nationaler Eigenständigkeit im Bürgertum weiter verbreiteten.

Vor allem das Jahr 1830 wurde in dieser Hinsicht zu einer Zäsur:

 • 1830 endete die Griechische Revolution mit der Unabhängigkeit Griechenlands und der Gründung eines Nationalstaates, der auf der Verfassung von 1824 beruhte.
 • Die 1830 proklamierte Unabhängigkeit Belgiens von den Niederlanden warf unweigerlich machtpolitische Fragen auf. Die Gründung eines neuen Staates mitten in Europa und die Lossagung von einem etablierten Herrscherhaus verstieß fundamental gegen die Prinzipien des Wiener Kongresses. Die europäischen Großmächte von 1815 hatten das Vereinigte Königreich der Niederlande als einen Puffer gegen zukünftige französische Expansionsgelüste aus der Taufe gehoben. Die Abspaltung Belgiens schien somit die außenpolitische Sicherheit Großbritanniens und Preußens zu gefährden. Paris, das gerade erst die Julirevolution hinter sich hatte, war jedoch zunächst an keinem außenpolitischen Abenteuer interessiert. Louis Philippe I. räumte daher der innenpolitischen Konsolidierung den Vorrang ein und überließ der Regierung in London die diplomatische Führung in der belgischen Angelegenheit. Am 4. November 1830 kam es unter Führung des britischen Außenministers zu einer Konferenz der europäischen Großmächte. [26] Diese setzten im Dezember 1830 ein Ende der Kämpfe zwischen belgischen und niederländischen Einheiten durch. Im Januar des folgenden Jahres folgte die Anerkennung der belgischen Souveränität und die Verpflichtung Brüssels zu strikter Neutralität in der Außenpolitik. [27] Die belgische Verfassung wurde für die deutschen Liberalen zum Vorbild.
 • Die Polen fanden sich nie mit der Aufteilung ihres Landes zwischen Russland, Österreich und Preußen ab. In den polnischen Provinzen dieser drei Staaten kam es immer wieder zu nationalpolnischen Aufständen gegen die jeweilige Fremdherrschaft. Besonders populär – auch bei den liberalen und nationalen Bewegungen des Auslandes – war der Novemberaufstand im Jahre 1830.
 • In Frankreich kam es 1830 zur liberalen Julirevolution , die zum Sturz des 1824 eingesetzten Bourbonenkönigs Karl X. und zur Berufung des Bürgerkönigs Louis Philippe auf den französischen Thron führte. Diese Revolution hatte auch Auswirkungen auf Nachbarstaaten. Regionale Aufstände in einigen deutschen Staaten und in italienischen Regionen im Gefolge der Julirevolution führten vereinzelt zu Verfassungen in einzelnen Fürstentümern.
In Frankreich wurde Louis Philippe 18 Jahre später bei der Februarrevolution 1848 seinerseits gestürzt, nachdem er sich zunehmend der Politik der Heiligen Allianz angenähert hatte. Nach seiner Flucht ins britische Exil wurde 1848 in Frankreich die Zweite Republik ausgerufen.
 • In den Staaten des Deutschen Bundes wuchs trotz massiver Repression (siehe auch Karlsbader Beschlüsse ) und Zensurmaßnahmen eine liberale und nationale Bewegung heran, an der die ab 1815 entstandenen Burschenschaften wesentlichen Anteil hatten und die schließlich in der Märzrevolution von 1848 zur Überwindung des von Metternich eingeführten Systems führte.

Die Idee eines gesamtdeutschen Staates etablierte sich trotz Niederschlagung der Märzrevolution im Jahre 1849 auch in konservativen Kreisen. Im Anschluss an den Deutsch-Dänischen Krieg 1864 und den Deutschen Krieg 1866 entstand mit der Verfassungsgebung des Norddeutschen Bundes 1867 der erste Bundesstaat, der die deutschen Länder nördlich der Mainlinie umfasste. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 wurde 1871 das deutsche Kaiserreich unter preußischer Führung als kleindeutsche Lösung (dh ohne Österreich) ausgerufen.

In den italienischen Staaten und Provinzen flammten nach 1815 bis 1870 immer wieder verschiedene Aufstände des Risorgimento (deutsch: Wiedererstehung) mit dem Ziel einer Einigung Italiens auf, die endgültig zwischen 1861 und 1870 auch in Kriegen gegen Österreich erkämpft wurde (→Italienische Unabhängigkeitskriege ). Die italienischen Nationalrevolutionäre lehnten sich gegen die Vorherrschaft der österreichischen Habsburger in Norditalien und der spanischen Bourbonen in Süditalien auf.

In der Schweiz folgte die Restauration mit dem Bundesvertrag durch die an der Existenz der Schweiz interessierten Mächte. Dieses sehr einfache Grundgesetz sollte bis 1847 die staatsrechtliche Basis der Schweizerischen Eidgenossenschaft bilden.

Delegationen und bedeutende Teilnehmer

Signatarstaaten des Vertrags von Paris (8 Staaten)

Frankreich (15 Personen)
Charles Maurice de TalleyrandEmmerich Joseph Wolfgang Heribert Freiherr von DalbergJean-Baptiste de Gouey La BesnardièreFrédéric Séraphin Baron de La Tour du Pin-Gouvernet
Großbritannien (25 Personen)
Robert Stewart Viscount CastlereaghArthur Wellesley Herzog von WellingtonRichard Trench, 2. Earl of ClancartyCharles Vane, 3. Marquess of LondonderryWilliam Cathcart, 1. Earl CathcartStratford Canning, 1. Viscount Stratford de Redcliffe
Österreich
Klemens Wenzel Fürst von MetternichFriedrich von GentzJohann Philipp Freiherr von Wessenberg-Ampringen – Nikolaus von Wacken (Hofrat und Österreichischer Kongress-Sekretär, „Konzipist“) – Franz Binder von Krieglstein – Josef von Hudelist (Metternichs Vertreter während seiner langen Abwesenheit) – Joseph Pilat (Privatsekretär Metternichs und Redakteur des Österreichischen Beobachters ) – Friedrich Schlegel
Portugal (4 Personen)
Pedro de Sousa HolsteinAntónio de Saldanha da Gama
Preußen (46 Personen)
Karl August Fürst von HardenbergWilhelm von HumboldtKarl August Varnhagen von EnseFriedrich August von StaegemannKarl Friedrich von dem Knesebeck
Russland (53 Personen)
Karl Robert Graf von NesselrodeIoannis KapodistriasHeinrich Friedrich Karl vom SteinGustav Ernst von StackelbergAndrei Kirillowitsch Rasumowski
Schweden (3 Personen)
Carl Axel Löwenhielm
Spanien (5 Personen)
Pedro Gómez Labrador

Fürsten, Freie Städte und souveräne Staaten Deutschlands (33 Staaten)

Anhalt (4 Personen)
Baden (11 Personen)
Wilhelm Ludwig Leopold Reinhard Freiherr von Berstett
Bayern (34 Personen)
Karl Philipp Fürst von Wrede bis zur Rückkehr Napoleons von Elba 1815, dann Aloys Graf von Rechberg
Braunschweig-Wolfenbüttel (5 Personen)
Freie Stadt Bremen (1 Person)
Johann Smidt erreichte den Erhalt der Selbständigkeit der Hansestädte und ihre Aufnahme in den Deutschen Bund.
Freie Stadt Frankfurt am Main (2 Personen)
Freie Stadt Hamburg (2 Personen)
Hannover (4 Personen)
Ernst Graf von MünsterErnst von Hardenberg
Hessen-Darmstadt (6 Personen)
Hessen-Kassel (8 Personen)
Hohenzollern-Hechingen (4 Personen)
Hohenzollern-Sigmaringen (2 Personen)
Holstein-Oldenburg (10 Personen)
Liechtenstein
Lippe
Freie Stadt Lübeck (1 Person)
Mecklenburg-Schwerin (1 Person)
Leopold von Plessen (bedeutender Verhandlungsführer der deutschen Kleinstaaten [28] )
Mecklenburg-Strelitz (3 Personen)
Adolf Horn
Nassau (7 Personen)
Reuß-Ebersdorf (3 Personen)
Reuß-Greiz (4 Personen)
Reuß-Schleiz (4 Personen)
Sachsen (9 Personen)
Detlev von EinsiedelFriedrich Albrecht von der Schulenburg
Sachsen-Coburg-Saalfeld (7 Personen)
Sachsen-Gotha (2 Personen)
Sachsen-Hildburghausen (2 Personen)
Sachsen-Meiningen (2 Personen)
Sachsen-Weimar-Eisenach (17 Personen)
Schaumburg-Lippe (3 Personen)
Schwarzburg-Rudolstadt (1 Person)
Schwarzburg-Sondershausen (1 Person)
Waldeck
Württemberg (22 Personen)
Georg Ernst Levin Graf von Wintzingerode

Nichtdeutsche souveräne oder früher souveräne Staaten (12 Staaten)

Dänemark (17 Personen)
Friedrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-BeckNiels Rosenkrantz
Genua (1 Person)
Kirchenstaat (4 Personen)
Ercole Consalvi
Massa und Carrara
Modena
Neapel (4 Personen)
Niederlande (7 Personen)
Hans Christoph Ernst von GagernGerrit Karel Spaen van Voorstonden
Sardinien (3 Personen)
Schweiz, Delegation der Tagsatzung (3 Personen)
Hans von ReinhardJohann Heinrich WielandJohann von Montenach
Schweiz, Delegation der Kantone (9 Personen)
Charles Pictet de Rochemont
Sizilien (12 Personen)
Toskana (1 Person)

Mediatisierter Reichsadel (67)

Adel aus Schwaben, Franken, Rhein und Überrhein ; Arenberg ; Aspremont-Lynden ; Bassenheim ; Bentheim-Steinfurt ; Bentheim-Rheda ; Bentinck ; Boemelberg ; Castell ; Colloredo-Mansfeld ; Croÿ ; Deutscher Ritterorden ; Dietrichstein ; Erbach ; Essen und Thorn ; Friedberg ; Fugger ; Fürstenberg ; Goertz ; Hessen-Homburg ; Hessen-Rheinfels-Rotenburg ; Hohenlohe ; Hohenlohe-Langenburg-Kirchberg ; Fürst von Isenburg ; Graf von Isenburg ; Khevenhüller-Metsch ; Königsegg-Aulendorf ; Leiningen ; Leiningen-Billigheim ;Leiningen-Neudenau ; Leiningen-Westerburg ; von der Leyen ; Lobkowitz ; Looz-Corswarem ; Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ; Löwenstein-Wertheim-Rochefort ; Metternich-Winneburg-Ochsenhausen ; Oettingen-Wallerstein ;Ortenburg ; Quadt ; Rechteren ; Rheingrafen ; Salm-Horstmar ; Salm-Kyrburg ; Salm-Reifferscheidt-Dyck ; Salm-Reifferscheidt-Krautheim ; Salm-Salm ; Schaesberg ; Schlitz ; Schönborn-Wiesentheid ; Schönburg-Waldenburg ; Schwarzenberg ; Sinzendorf ; Solms-Braunfels ; Solms-Laubach ; Stadion-Thannhausen ; Stolberg ; Thurn und Taxis ; Toerring-Gutenzell ; Truchsess von Waldburg-Wolfegg-Waldsee ; Truchsess von Waldburg-Zeil-Zeil-Trauchburg ; Wartenberg-Rot ; Wied-Neuwied ; Wied-Runkel ; Windisch-Graetz ; Wittgenstein-Berleburg ; Wittgenstein-Wittgenstein

Delegationen mit partikularen Interessen (28)

Fürstbistum Basel [29] ; Fürstentum Pruntrut ; Fürstabtei St. Gallen ; Deutsche Katholiken ; Frankfurter Katholiken ; Königlich Preußischer St. Johanniter-Orden vom Spital zu Jerusalem ; Stadt Bergamo ; Stadt Biel ; Stadt Como ; Stadt Cremona ; Stadt Danzig ; Stadt Kreuznach ; Stadt Mailand
Stadt Mainz (2 Personen)
Franz von Kesselstatt , Heinrich von Mappes
Bremer Juden ; Frankfurter Juden ; Hamburger Juden ; Lübecker Juden ; Deutsche Buchhändler ; Ostfriesische Landschaft ; Bürger von Solms-Braunfels ; Herzogtum Bouillon ; Ehemaliger Graf von Bormio (Worms) ; Ehemaliger Herzog von Piombino ; Ehemaliger Fürst von Elba ; Ehemalige Königin von Etrurien ; Beamte des Großherzogtums Frankfurt

Quellen

Die vollständigen Dokumente des Wiener Kongresses wurden in den Jahren 1815 bis 1835 von Johann Ludwig Klüber unter dem Titel Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815 in neun Bänden im Verlag JJ Palm und Ernst Enke in Erlangen herausgegeben. Die ersten acht Bände erschienen zwischen 1815 und 1818, Nachträge als neunter Band 1835. Die Bände enthalten – in Auswahl – als wichtigste Aktenstücke (mit den Digitalisaten der Bayerischen Staatsbibliothek für die Bände 1 bis 8):

Literatur

 • Alexandra Bleyer : Das System Metternich. Die Neuordnung Europas nach Napoleon. WBG, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-86312-081-8 .
 • Manfred Botzenhart : Reform, Restauration und Krise. Deutschland 1789–1847. Moderne deutsche Geschichte (MDG). Herausgegeben von Hans-Ulrich Wehler. Band 4 (= Edition Suhrkamp: 1252 = NF, Band 252: Neue historische Bibliothek), 4. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt 1996, ISBN 3-518-11252-X , S. 80–85.
 • Manfred Botzenhart: Der Wiener Kongress. Rücktritt ins Privatleben. Stein und die ständischen Bestrebungen des westfälischen Adels (Juni 1814–Dezember 1818). In: Manfred Botzenhart (Hrsg.): Freiherr [Heinrich Friedrich Karl] vom [und zum] Stein: Briefe und amtliche Schriften. Band 1–8, Stuttgart 1957–1970, Band 5, Kohlhammer, Stuttgart 1965.
 • Peter Burg : Der Wiener Kongreß: der Deutsche Bund im europäischen Staatensystem (= dtv. Bd. 4501). Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1984, ISBN 3-423-04501-9 .
 • Anselm Doering-Manteuffel : Vom Wiener Kongress zur Pariser Konferenz (= Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London. Bd. 28). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, ISBN 3-525-36313-3 (zugleich: Erlangen-Nürnberg, Universität, Habilitations-Schrift, 1986).
 • Hans-Dieter Dyroff (Hrsg.): Der Wiener Kongress – Die Neuordnung Europas. dtv Dokumente, München 1966.
 • Heinz Duchhardt : Der Wiener Kongress. Die Neugestaltung Europas 1814/15. Beck, München 2013, ISBN 978-3-406-65381-0 .
 • Elisabeth Fehrenbach : Vom Ancien Régime zum Wiener Kongress. Oldenbourg, München 2001, ISBN 3-486-49754-5 .
 • Wolf D. Gruner: Der Wiener Kongress 1814/15. Reclam. Stuttgart 2014. ISBN 978-3-15-019252-8 .
 • Wolf D. Gruner: Der Deutsche Bund 1815–1866. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-58795-5 .
 • Michael Hundt: Die mindermächtigen deutschen Staaten auf dem Wiener Kongress. Philipp von Zabern, Mainz 1996, ISBN 3-8053-1720-4 .
 • Michael Hundt (Hrsg.): Quellen zur kleinstaatlichen Verfassungspolitik auf dem Wiener Kongre ß. Krämer. Hamburg 1996. ISBN 3-89622-003-9 .
 • Agnes Husslein-Arco, Sabine Grabner, Werner Telesko (Hrsg.): Europa in Wien. Der Wiener Kongress 1814/15. Hirmer, München 2015. ISBN 978-3-7774-2323-4 .
 • Alexandra von Ilsemann: Die Politik Frankreichs auf dem Wiener Kongress. Reinhold Krämer Verlag, Hamburg 1996, ISBN 3-89622-005-5 .
 • Marco Jorio : Wiener Kongress. In: Historisches Lexikon der Schweiz .
 • Thomas Just, Wolfgang Maderthaner, Helene Maimann (Hrsg.): Der Wiener Kongress. Die Erfindung Europas. Gerold, Wien 2014, ISBN 978-3-900812-52-2 .
 • David King: Wien 1814. Von Kaisern, Königen und dem Kongress, der Europa neu erfand. Piper, München 2014, ISBN 978-3-492-05675-5 .
 • Henry A. Kissinger : Das Gleichgewicht der Großmächte. Manesse Verlag, Zürich 1990, ISBN 3-7175-8062-0 .
 • Enno E. Kraehe: Metternich's German Policy. Band 2: The Congress of Vienna 1814–1815 . Princeton University Press, Princeton New Jersey 1983. ISBN 0-691-05186-0 .
 • Dieter Langewiesche : Europa zwischen Restauration und Revolution (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte . Band 13). 5. Auflage, Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-49765-6 .
 • Thierry Lentz : 1815. Der Wiener Kongress und die Neugründung Europas. Aus dem Französischen von Frank Sievers. Siedler, München 2014, ISBN 978-3-8275-0047-2 .
 • Hazel Rosenstrauch : Congress mit Damen. Europa zu Gast in Wien 1814/1815. Czernin, Wien 2014, ISBN 978-3-7076-0506-8 .
 • Reinhard Stauber : Der Wiener Kongress. Böhlau, Wien ua 2014, ISBN 978-3-8252-4095-0 .
 • Reinhard Stauber, Florian Kerschbaumer, Marion Koschier (Hrsg.): Mächtepolitik und Friedenssicherung. Zur politischen Kultur Europas im Zeichen des Wiener Kongresses. Lit, Münster ua 2014, ISBN 978-3-643-50502-6 .
 • Eberhard Straub : Der Wiener Kongress. Das große Fest und die Neuordnung Europas. Klett-Cotta, Stuttgart 2014, ISBN 978-3608948479 .
 • Brian Vick: The Congress of Vienna. Power and Politics after Napoleon. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2014, ISBN 978-0-674-72971-1 .
 • Eckardt Treichel (Bearb.): Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes. Abteilung I: 1813–1830 . Oldenbourg De Gruyter, Band 1: Die Entstehung des Deutschen Bundes 1813–1815. 2 Bände, München 2000, ISBN 978-3-486-56417-4 .
 • Eckart Treichel (Bearb.): Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes. Abteilung I: 1815-1830 . Oldenbourg De Gruyter. Bd. 2: Organisation und innere Ausgestaltung des Deutschen Bundes 1815-1819 . München 2016. ISBN 978-3-486-56702-1 , eISBN (PDF) 978-3-486-99224-3.
 • Sir Charles Webster: The Congress of Vienna 1814-1815 . Thames and Hudson, London 1963.
 • Manfred Wilde , Hans Seehase (Hrsg.): Unter neuer Herrschaft. Konsequenzen des Wiener Kongresses 1815 (= Studien zur Deutschen Landeskirchengeschichte , Band 10). Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2016, ISBN 978-3-96023-007-6 .
 • Adam Zamoyski : 1815. Napoleons Sturz und der Wiener Kongress. Beck, München 2014, übersetzt von Ruth Keen und Erhard Stölting, ISBN 978-3-406-67123-4 .

Sammelbesprechung von mehreren aktuellen Publikationen zum Wiener Kongress bei H-Soz-Kult .

Weblinks

Commons : Wiener Kongress – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Wiener Kongress – Quellen und Volltexte

Anmerkungen

 1. Zitiert nach Gerhard Geißler: Europäische Dokumente aus fünf Jahrhunderten. Leipzig 1939, S. 441, vgl. Georg Büchmann : Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des deutschen Volkes. Haude & Spener'sche Buchhandlung (F. Weidling), Berlin 1898.
 2. Zitiert nach Manfred Görtemaker: Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. 3., überarbeitete Auflage, Opladen 1989, S. 69.
 3. Braubach: Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress. 1974, S. 151 verneint die Frage
 4. Zitiert nach Franz Mehring: 1813 bis 1819. Von Kalisch bis Karlsbad. Stuttgart 1913, S. 72.
 5. Acten des Wiener Congresses. Band 6, S. 12–96.
 6. Die hervorgehobenen Prinzipien und die preußische Zielsetzung folgen: Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. 1995, S. 314–320.
 7. Heinz Duchhardt: Der Wiener Kongress. München 2013, S. 87.
 8. Die Darstellung der Verhandlungen folgt im Wesentlichen (zzt.) Braubach: Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress. 1974, S. 151–158.
 9. Heinz Duchhardt: Der Wiener Kongress. Die Neugestaltung Europas 1814/15. CH Beck, München 2013, S. 90.
 10. Alfred Oppenhoff: Vor 175 Jahren kamen die Preußen. Die Entstehung der preußischen Rheinprovinz, ihrer Regierungsbezirke und Kreise . In: Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler . 1991, S. 98 ( Digitalisat )
 11. Nipperdey, zitiert nach Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. 1995, S. 314.
 12. Entgegen allen zeitgemäßen Kalkulationen der Staatsräson erklärte der König, er werde wie gewohnt sein gegebenes Versprechen auch halten.
 13. Wiener Kongress: Als die Schweiz umgebaut wurde ; in Neue Zürcher Zeitung vom 12. August 2015
 14. 200 Jahre Wiener Kongress: Das Konzert der Grossen ; in Neue Zürcher Zeitung vom 21. März 2014
 15. Franz Zeilner: Verfassung, Verfassungsrecht und Lehre des Öffentlichen Rechts in Österreich bis 1848. Peter Lang, Frankfurt 2008, S. 45.
 16. Zur Territorialentwicklung in Deutschland und Europa: Botzenhart: Reform, Restauration und Krise. 1996, S. 79–82.
 17. Walther Hubatsch (Bearb.): Freiherr vom Stein. Briefe und amtliche Schriften. Band 5: Der Wiener Kongress. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1964, S. 274–276. Siehe auch Heinz Duchhardt: Stein. Eine Biographie. Aschendorff Verlag, Münster 2007, ISBN 978-3-402-05365-2 , S. 338 f.
 18. So bejahend, aber ohne Beleg, Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. 1995, S. 320. Dagegen nach ausführlicher Diskussion der völkerrechtlichen Grundlagen ablehnend Nikolaus Dommermuth: Das angebliche europäische Garantierecht über den Deutschen Bund 1815 bis 1866. Borna-Leipzig 1928.
 19. Bundesakte Artikel 13: „In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden.“
 20. Vgl. Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. 1995, S. 319 f.
 21. Am 8. Februar 1815 wurde auf dem Wiener Kongress der Sklavenhandel abgeschafft - die Sklaverei existierte weiter. Auf: TU Graz - Graz University of Technology
 22. (1) Vertrag zwischen Österreich und Russland über die Regelung der polnischen Angelegenheiten vom 3. Mai 1815 (41 Artikel); (2) Zusatzvertrag zwischen Preußen und Russland über die Regelung der polnischen Angelegenheiten vom 3. Mai 1815 (43 Artikel); (3) Zusatzvertrag zwischen Russland, Preußen und Österreich über Krakau vom 3. Mai 1815 (22 Artikel); (4) Vertrag über Frieden und Freundschaft zwischen Preußen und Sachsen vom 18. Mai 1815 (25 Artikel); (5) Erklärung des Königs von Sachsen über den Schutz der Rechte des Hauses Schönburg vom 18. Mai 1815 ergänzt durch eine Erklärung der Fünf Mächte vom 29. Mai 1815; (6) Abtretungs- und Ausgleichsvertrag zwischen Preußen und Hannover vom 29. Mai 1815 (13 Artikel); (7) Konvention zwischen Preußen und Sachsen-Weimar vom 1. Juni 1815; (8) Konvention zwischen Preußen und den Herzögen und Fürsten von Nassau vom 31. Mai 1815; (9) Schlussakte zur Errichtung eines Deutschen Bundes, vordatiert auf den 8. Juni 1815 (20 Artikel); (10) Vertrag zwischen den Niederlanden und Preußen, England, Österreich und Russland vom 31. Mai 1815 über die Schaffung des Königreichs der Niederlande und die persönliche Souveränität des Fürsten von Oranien über Luxemburg (10 Artikel); (11) Erklärung der Mächte über die Angelegenheiten der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Confédération Helvétique) vom 20. März 1815 (10 Artikel) und Beitrittsakte der Tagsatzung (diète) vom 27. Mai 1815 (3 Artikel); (12) Protokoll vom 29. März 1815 über die Abtretungen des Königs von Sardinien an den Kanton Genf (6 Artikel); (13) Vertrag zwischen Sardinien, Österreich, England, Russland, Preußen und Frankreich vom 20. Mai 1815 über die Schaffung des Territoriums über das Viktor Emmanuel I. herrschen soll (10 Artikel); (14) Akte benannt: „Bedingungen des Anschlusses der Staaten von Genua an jene Seiner Sardischen Majestät“ gebilligt am 17. Dezember 1814 von den genuesischen Delegierten; (15) Erklärung der Mächte über die Abschaffung des Negerhandels (traite des nègres) vom 8. Februar 1815; (16) Regelung über die freie Schifffahrt (9 Artikel); (17) Regelung über die Rangfolge der Diplomaten (7 Artikel).
 23. Vgl. Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. 1995, S. 330 f.
 24. Paul Widmer : Das Konzert der Grossen. Der Wiener Kongress, die Diplomatie und die Neugestaltung Europas vor zweihundert Jahren. In: Neue Zürcher Zeitung, 22. März 2014, S. 63.
 25. Vgl. zur Sicht der Zeitgenossen etwa: Botzenhart: Reform, Restauration und Krise. 1996, S. 84.
 26. Richard J. Evans: Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch 1815–1914. DVA, München 2018, S. 116.
 27. Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert . 2. Auflage, Beck, München 2010, S. 516.
 28. Vgl. Fritz Apian-Bennewitz: Leopold von Plessen und die Verfassungspolitik der deutschen Kleinstaaten auf dem Wiener Kongress 1814/15. Dissertation . Eutin 1930, DNB 571938906 .
 29. Das ehemalige Fürstbistum Basel war mit drei Delegationen vertreten. Zum einen mit einer Delegation (Melchior Delfils und Baron Conrad de Billieux), die versuchte entweder das Fürstbistum wieder zu errichten oder einen Kanton Porrentruy in der Schweiz zu gründen. Zweitens eine Delegation der französischen Partei des Fürstentums Pruntrut (Sigismond Moreau) mit dem diffusen Ziel, einen Kanton Fürstbistum Basel in der Schweiz zu bilden. Drittens eine Delegation der Stadt Biel (Friedrich Heilmann), die versuchte einen Kanton Biel (mit Erguel und La Neuveville) in der Schweiz zu etablieren. Alle diese Bemühungen waren nicht aufeinander abgestimmt, sondern die Delegationen intrigierten gegeneinander. Letztlich waren sie alle erfolglos; das ehemalige Fürstbistum Basel wurde dem Kanton Bern zugeschlagen, um ihn für seine Verluste im Waadtland und Aargau zu entschädigen. Vgl. Paul-Otto Bessire: Histoire du Jura bernois et de l'ancien Evêché de Bâle. Moutier 1977, 238.