Wikipedia: Citaten

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Afkorting : WP: Z, WP: ZIT

Deze pagina beschrijft hoe citaten in Wikipedia-artikelen worden gegeven , evenals hoe Wikipedia-artikelen in andere werken worden geciteerd, en wat wettelijk moet worden overwogen.

Citaten worden letterlijk overgenomen uit een tekst of een toespraak. In Wikipedia-artikelen dienen ze als korte kopieën van bronnen om een ​​feit te onderbouwen of te illustreren. Wikipedia is echter geen verzameling citaten : hiervoor is er Wikiquote . Een encyclopedie wordt gebruikt om op een duidelijke manier samen te vatten wat de moeite waard is om te weten over een onderwerp, dus gebruik citaten altijd spaarzaam. In de regel is een eenvoudige verklaring van oorsprong voldoende als bewijs in plaats van een citaat. Voor meer informatie is er Wikipedia: Literatuur en Wikipedia: Weblinks .

Principes

Ondanks verschillende citatiestijlen, zijn er enkele algemene principes:

 • Een offerte moet letterlijk kloppen . Het is niet toegestaan ​​om de tekst te corrigeren, aan de huidige spelling aan te passen, werkwoordsvormen te verbuigen, etc. Om ervoor te zorgen dat een citaat nog in de tekst past, kunnen woorden of letters tussen vierkante haken worden toegevoegd. Alles wat niet letterlijk in de geciteerde bron staat, moet tussen vierkante haken staan, ook al zijn het maar losse letters. Als u delen van de te citeren bron weglaat, dient u dit duidelijk te maken met ellipsen en ook tussen vierkante haken ("[...]"). Voor de exacte regeling zie weglatingen in citaten . De basis typografische regels , bijvoorbeeld voor aanhalingstekens en streepjes, moeten in acht worden genomen.
 • Onmisbaar is een verwijzing naar de literatuur als herkomstbewijs, waarin de auteur, eventueel de vertaler, het werk en de exacte referentie (met paginanummer) voor controleerbaarheid en volgens het citaatrecht staan ​​vermeld . De bron van het citaat wordt meestal kort in de inleiding vermeld of na het citaat tussen ronde haken toegevoegd. Hiervoor zijn verschillende sjablonen . Gedetailleerde verwijzingen kunnen worden gemaakt als individuele verwijzingen per voetnoot. Voor meer informatie, zie Wikipedia: Evidence en Wikipedia: Literatuur .
 • Citaten moeten meestal in de oorspronkelijke taal en ook als vertaling worden gegeven. In ieder geval moet duidelijk worden gemaakt of het om een ​​originele offerte of om een ​​vertaling gaat.
 • Citaten moeten visueel opvallen tussen de rest van de tekst zonder de leesbaarheid van het artikel te verstoren. Ze kunnen ook tussen typografische aanhalingstekens worden geplaatst.
 • Citaten zijn op grond van het citaatrecht alleen toegestaan als ze een herkenbaar citaatdoel dienen , bijvoorbeeld ter onderbouwing van een stelling in de artikeltekst. Citaten die niet in de artikeltekst zijn opgenomen , bijvoorbeeld uit reviews, zijn daarom ongewenst .

Aanvullende opmerkingen zijn van toepassing op bijbelpassages , passages uit de Koran en oude en middeleeuwse auteurs .

Voorbeelden

Aanhalingstekens in de lopende tekst

Voorbeeld Diderot in de oorspronkelijke taal met vertaling: Ellipsen tussen hoekhaken, […], geven aan dat er iets is weggelaten. In dit voorbeeld wordt het citaat alleen gemarkeerd (of gemarkeerd) met aanhalingstekens .

Denis Diderot beschrijft in het artikel Encyclopédie in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers hun doel: “ Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre; […], Et de le [le système général] transmettre aux hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succèderont; »(Duits:“ Het doel van een encyclopedie is het verzamelen van de kennis verspreid over het aardoppervlak […] en het doorgeven [het algemene systeem van deze kennis] aan de mensen die na ons komen, zodat het werk van de afgelopen eeuwen is niet nutteloos voor de komende eeuwen”).

Citaten in blokcitaat

Voorbeeld Burton: De bibliografie is hier niet te zien omdat deze eerder in de inleiding stond (het leidt tot vertaalinformatie en zou anders tussen haakjes na het citaat kunnen worden geplaatst). Zoals het voorbeeld laat zien, (a) naast het markeren van het blok, kunnen de buitenste aanhalingstekens het aanhalingsteken benadrukken, (b) de originele aanhalingstekens kunnen worden gereproduceerd met enkele aanhalingstekens en (c) een tekst tussen vierkante haken scheidt een supplement van de quotator, die wordt gebruikt als invoeging om het begrip van de lezer te dienen.

"[Ik] ben het eens met Didacus Stella: 'Een dwerg die op de schouders van reuzen staat, kan verder kijken dan de reus zelf."

- Robert Burton : Anatomie van Melancholie , 1621

Voorbeeld Kripke: De karakterkeuze van de auteur kan een verdere betekenis hebben (bijvoorbeeld in de filosofie, taalkunde en logica), dus wanneer het citaat correct wordt ontvangen en de originele karakters behouden blijven, wordt de externe nadruk geïmplementeerd met " deze " of een ander typografisch citaat markeringen (afhankelijk van het gebruik van tekens in het betreffende citaat). In het volgende voorbeeld heeft de persoon die het citaat citeert (a) het begin van de zin twee keer opnieuw gedefinieerd en grammaticaal aangepast met behulp van de hoekhaken (hoofdletters van 'i' en 'r'), (b) hij heeft behouden de oorspronkelijke cursief- en interpunctietekens van de auteur en (c ) aan het einde wordt het punt buiten geplaatst omdat het niet direct volgt op de x in het origineel van de auteur.

“[I] t is niet noodzakelijkerwijs gemaakt van ijs. [… R] Noem de opmerking […] dat eigennamen starre aanduidingen lijken te zijn, zoals wanneer we de naam 'Nixon' gebruiken om over een bepaalde man te praten, zelfs in contrafeitelijke situaties. Als we zeggen: "Als Nixon de brief aan Saxbe niet had geschreven, had hij Carswell er misschien door gekregen" […]. Als namen starre aanduidingen zijn, dan kan er geen twijfel over bestaan ​​dat identiteiten nodig zijn, omdat ' a ' en ' b ' starre aanduidingen zullen zijn van een bepaalde man of ding x . Dan zullen zelfs in elke mogelijke wereld , a en b beide verwijzen naar hetzelfde object x «.
- Saul Aaron Kripke : Identiteit en noodzaak , 1971

lay-out

In principe wordt onderscheid gemaakt tussen citaten in de lopende tekst en langere blokcitaten (voor algemene lay-outinformatie zie ook Wikipedia: Typografie ).

Aanhalingstekens in de lopende tekst

"Correcte weergave van een citaat in de lopende tekst"
Opmerking: tot mei 2015 werd cursief citeren hier genoemd als een extra optie voor het uitvoeren van tekstcitaten. Deze optie is na deze discussie verwijderd . Het schrappen van de passage betekent niet uitdrukkelijk dat artikelen uit de inventaris die nog volgens deze optie zijn geschreven nu noodzakelijkerwijs massaal moeten worden gerepareerd.
 • Net als bij de combinatie van vet en cursief, wordt de combinatie van aanhalingstekens en cursief beschouwd als dubbele nadruk en mag niet worden gebruikt:
  "Onjuiste weergave van een offerte"

In de meeste gevallen is het voldoende om de aanhalingstekens direct in de tekst in te voeren. Dit wordt meestal gevolgd door een voetnoot met een verwijzing naar de bron.

Er is een sjabloon voor aanhalingstekens tussen aanhalingstekens en meer precieze informatie direct na het citaat : "

voorbeeld invoer
Dit is een voorbeeld van "hoe een aanhalingsteken te gebruiken in lopende tekst" ( Max Mustermann : Mustermann's Citaten: Deel 1).
 Dit is een voorbeeld van {{"| Tekst = hoe [kan] een aanhalingsteken in de lopende tekst worden gebruikt | Auteur = John Doe | Bron = John Doe-citaten: Volume 1}}.

Verkeerde spelling in het origineel: Hier is het vaak zinvol om een Sic- opmerking te gebruiken als commentaar in de brontekst ( <!-- sic! --> ) om aan te geven dat er geen transcriptiefout is, maar een fout in de originele tekst die niet gecorrigeerd kan zijn.

Blok citaten

Om een ​​uniforme lay-out te garanderen, moeten blokoffertes worden gemaakt met behulp van het juiste sjabloon {{ quote }} . Dit zorgt voor een uniforme uitstraling, de aanhalingstekens kunnen beter worden beoordeeld en het juiste HTML-element <blockquote> wordt automatisch in HTML uitgevoerd.

De beschrijving vindt u onder Sjabloon: Offerte (voor blokoffertes).

Voorbeelden invoer

'Er leven helaas twee zielen in mijn borst.'

- Goethe : Faust: het eerste deel van de tragedie
 {{Citaat
 | Tekst = Twee zielen leven, helaas, in mijn borst.
 | Auteur = Goethe
 | Bron = Faust: het eerste deel van de tragedie}}

“Met veel citaten vergroot je je aanspraak op eruditie, maar reduceert die tot originaliteit, en wat is eruditie zonder originaliteit! Gebruik het dus alleen daar waar je echt de autoriteit van iemand anders nodig hebt."

- Arthur Schopenhauer
 {{Citaat
 | Tekst = Met veel citaten verhoog je je claim
Eruditie, maar doet afbreuk aan de originaliteit,
en wat is leren zonder originaliteit! Men zou
Gebruik ze dus alleen waar er buitenlandse autoriteit is
echt nodig heeft.
 | Auteur = Arthur Schopenhauer}}

"Je hebt geen kans - gebruik het!"

 {{Citaat
 | Tekst = Je hebt geen kans - gebruik het!
 | Bron = [[Sponti-Spruch]]}} 

ik

Yìguó liǎngzhì」

" Eén land, twee systemen "

 {{Quote-zh
 | Tekst =
 Auteur = [[Deng Xiaoping]]
 | Transcriptie = Yguó liǎngzhì
 | Vertaling = [[Eén land, twee systemen]]}}

Citaten in vreemde talen

Als alleen individuele uitdrukkingen, termen of beperkte delen van zinnen als letterlijke citaten moeten worden gemarkeerd, wat meestal in de hoofdtekst van de tekst gebeurt, worden cursief of, beter, Duitse typografische aanhalingstekens ("") gebruikt. Gebruik hiervoor het sjabloon: " (of voer de tekens rechtstreeks in). De parameter lang= kan niet worden gebruikt voor dergelijke aanhalingstekens, omdat dit altijd aanhalingstekens in een vreemde taal veroorzaakt - die niet correct zijn voor gebruik in de lopende tekst.

Als echter hele zinnen of secties uit vreemde talen worden geciteerd met behulp van aanhalingstekens, wat meestal in blokcitaten wordt gedaan, moeten de aanhalingstekens die in deze talen gebruikelijk zijn, worden gebruikt. Eventuele aanvullende aanhalingstekens die in het citaat voorkomen, moeten, indien mogelijk, in de originele vreemde taal worden bewaard. Sjabloon: Quote wijst automatisch de juiste buitenste aanhalingstekens toe, voor zover we weten. De binnenste aanhalingstekens kunnen worden ingesteld met behulp van de sjabloon: ' .

Voor al deze sjablonen kan een Duitse vertaling worden opgegeven met behulp van de optionele parameter Übersetzung .

Hier is een voorbeeld:

“Wij, het volk van de Verenigde Staten, om een ​​meer perfecte Unie te vormen, gerechtigheid te vestigen, binnenlandse rust te verzekeren, te voorzien in de gemeenschappelijke verdediging, het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen, verordineren en deze grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika vast te stellen."

- Preambule, Grondwet van de Verenigde Staten

Als er geen sjabloon voor een taal is, kan deze snel worden gemaakt met behulp van de bovenstaande sjablonen. Welke aanhalingstekens in welke taal het beste worden weergegeven in deze tabel .

Poëziecitaten en vertaling

Voor citaten uit gedichten of liedteksten die regel voor regel zijn gestructureerd, is het element <poem> beschikbaar als opmaakoptie. Dit kan ook in meerdere kolommen worden gebruikt.

Aanhalingstekens met aangrenzende vertaling blokkeren

Bij blokcitaten is de variabele “vertaling” ingebouwd, die wordt weergegeven onder de eigenlijke offerte. Als u echter het origineel en de vertaling naast elkaar wilt plaatsen, kunt u float .

Commando's

 • <div style="float:left; width:50%"> plaatst het citaatsjabloon aan de linkerkant en laat de volgende tekst eromheen lopen. De breedtespecificatie van 50% zorgt ervoor dat het origineel maar de helft van de breedte in beslag neemt, anders zou het uitzetten over de gehele breedte.
 • </div><div style="float:left; width:50%"> sluit het vorige commando en opent het commando voor het rechter aanhalingsteken, dat aan de linkerkant staat en weer kan worden rondgevlogen door de volgende tekst.
 • </div><div style="clear:left;"></div> sluit de vorige opdracht en stopt met opnieuw plaatsen, zodat de andere standaardtekst onder de aanhalingstekens wordt geplaatst. Als alternatief kan de sjabloon {{ Absatz }} worden gebruikt, die de reflow aan beide zijden beëindigt.

Voorbeelden

 • Het eerste voorbeeld gebruikt het normale blokoffertesjabloon.
 • In het tweede voorbeeld bestaat het citaat uit meerdere alinea's, die elk correct moeten worden gekoppeld. Extra vrije ruimte zou het geheel opblazen, daarom wordt de sjabloon gebruikt voor citaten in de tekst. margin-right:1em; 45% margin-right:1em; zorgt u voor een kleine opening tussen het origineel en de vertaling, maar u kunt ook margin-right:1em; een afstand instellen. Maak na de eerste alinea clear:both; zorg ervoor dat de tweede alinea weer links begint. Als je de commando's - anders dan in het codevoorbeeld - in dezelfde regel code plaatst als de dubbele accolades aan het einde van het citaat, wordt de ruimte tussen de eerste en tweede alinea van het citaat iets kleiner.
 • In het derde voorbeeld is de recordnummering uitbesteed aan een aparte kolom die alleen is gedefinieerd met een breedte van 4%.
Voorbeelden invoer

"Sed ne praemissos libros habeant in vulgari translatos, archissime inhibemus."

"Maar we verbieden u principieel dat u bovengenoemde boeken in een volkstaalvertaling mag hebben."

 <div style = "float: left; width: 50%">
{{Citaat | lang = la | tekst =
 Sed ne praemissos libros
 habeant in vulgari translationos,
 archissime inhibemus.}}
</div> <div style = "float: left; width: 50%">
{{Citaat |
 Maar dat ze de bovengenoemde boeken hebben
 kan bezitten in een volkstaal vertaling,
 We verbieden dat uit principe.}}
</div> <div style = "clear: left;"> </div>
Status in deIndex Librorum Prohibitorum uit 1564:

REGEL III.
[1] Versiones scriptorum etiam ecclesiasticorum, quae hactenus editae sunt a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinam contineant, permittuntur.
" Regel 3
[1] De vertalingen van oudere, ook kerkelijke schrijvers (door kerkvaders etc.) onder redactie van auteurs van de 1e klasse zijn toegestaan ​​als ze niets tegen gezond onderwijs inhouden."
" [2] Librorum autem veteris Testamenti versiones, viris tantum doctis et piis, judicio Episcopi concedi poterunt, modo hujusmodi versionibus, tanquam ophelderingibus Vulgatae editionis, ad intelligendam sacram Scripturam, non autem tamquam sacro textu.

"[2] De (Latijnse) vertalingen van oudtestamentische boeken door auteurs van de 1e klasse mogen door geleerden en vrome mannen door de bisschoppen worden gebruikt, maar alleen als uitleg van de Vulgaat voor het begrijpen van de heilige geschriften, niet als bijbeltekst ."

 Status in [[Index Librorum Prohibitorum]]
 uit 1564:

<div style = "float: left; width: 45%">
{{"| lang = la | text = '' 'REGULA III.' '' <br />
 [1] Versiones scriptorum etiam ecclesiasticorum,
 quae hactenus editae sunt a damnatis actoribus,
 modo nihil contra sanam doctrinam contineant,
 permittuntur.}}
</div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"| Tekst = '' 'Regel 3' '' <br />
 [1] Die van auteurs van het eerste leerjaar tot nu toe
 gepubliceerde vertalingen van oudere,
 ook kerkelijke schrijver
 (van kerkvaders etc.)
 als ze niets bevatten tegen de gezonde leer,
 toegestaan.}}
</div>
<div style = "clear: left;"> </div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"| lang = la | tekst =
 [2] Librorum autem veteris Testamenti versiones,
 viris tantum doctis en piis,
 judicio Episcopi concedi poterunt,
 modo hujusmodi versionibus,
 tanquam toelichtingibus Vulgatae editionis,
 ad intelligendam sacram Scripturam,
 non autem tamquam sacro textu, utantur.}}
</div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"|
 [2] Die afkomstig zijn van eersteklas auteurs
 (Latijnse) vertalingen
 uit oudtestamentische boeken
 Geleerde en vrome mannen
 toegestaan ​​door de bisschoppen,
 maar alleen als uitleg van de Vulgaat
 de Schriften te begrijpen,
 worden niet gebruikt als bijbeltekst.}}
</div>
<div style = "clear: left;"> </div>
79.
" Utile et necessarum est omni tempore, omni loco, et omni personarum generi, studere el cognoscere spiritum, pietatem et mysteria sacræ Scripturæ.
"Het is te allen tijde, overal en voor iedereen nuttig en noodzakelijk om de geest, vroomheid en geheimen van de Schriften te onderzoeken en te leren kennen."
80.
Lectio sacræ Scripturæ est pro omnibus.
"De Schriften lezen is voor iedereen."
 <div style = "float: left; width: 4%">
 79.
</div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"| lang = la | tekst =
 Utile et necessarum est omni tempore,
 omni loco, en omni personarum generi,
 studere el cognoscere spiritum,
 Pietatem en Mysteria Sacræ Scripturæ.}}
</div> <div style = "float: left; width: 45%">
{{"|
 Het is te allen tijde nuttig en noodzakelijk
 overal en voor iedereen,
 de geest, vroomheid en geheimen
 de Schriften bestuderen
 en om te leren kennen.}}
</div>
<div style = "clear: left;"> </div>
<div style = "float: left; width: 4%">
 80.
</div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"| lang = la | tekst =
 Lectio sacræ Scripturæ est pro omnibus.}}
</div>
<div style = "float: left; width: 45%">
{{"|
 De Schriften lezen is voor iedereen.}}
</div>
<div style = "clear: left;"> </div>

Recht om te citeren

Met name Section 51 van de Duitse Auteurswet is hier van belang, die handelt over de mate waarin citaten binnen het auteursrecht zijn toegestaan. Doorslaggevend voor de vraag of een offerte al dan niet mag worden gebruikt, is het doel ervan.

Als het doel van een citaat is om de eigen verklaring te onderbouwen, is het citaat toegestaan. Natuurlijk moet de lengte van het citaat in redelijke verhouding staan ​​tot de rest van de tekst, en - belangrijker nog - je eigen mentale prestatie moet in redelijke verhouding staan ​​tot de geciteerde tekst.

“De verveelvoudiging, verspreiding en openbare verveelvoudiging van een gepubliceerd werk met het oog op citeren is toegestaan, mits de omvang van het gebruik gerechtvaardigd wordt door het specifieke doel. Dit is met name toegestaan ​​als:

 1. individuele werken worden na publicatie opgenomen in een onafhankelijk wetenschappelijk werk om de inhoud toe te lichten,
 2. Posities van een werk worden na publicatie in een apart taalwerk geciteerd,
 3. Plaats een gepubliceerd muziekwerk in een zelfstandig muziekwerk."
- § 51 UrhG

Er moet ook worden verwezen naar artikel 63 (1) UrhG, dat de verplichting tot bronvermelding regelt:

"Als een werk of een deel van een werk wordt gereproduceerd in de gevallen van § [...] 51 [...], moet de bron altijd duidelijk worden vermeld. [...] De bronvermelding geldt niet indien de bron niet op het gebruikte werkstuk of in de reproductie van het gebruikte werk is vermeld, noch anderszins bekend is bij de tot verveelvoudiging bevoegde persoon. [...] "

- Sectie 63 UrhG

Wikipedia extern citeren

Positie van de link "Cite pagina" in de hoofdnavigatie

"Cite-pagina" - citatiehulp

Om het gemakkelijker te maken om Wikipedia-artikelen in andere werken te citeren, hebben desktopapparaten het item " Artikel citeren " onder " Tools " (die mogelijk moet worden geopend) op alle artikelpagina's (dwz in het encyclopediegebied).

Dit leidt naar de speciale pagina " Citation Aid ", waarop verschillende informatie voor kopiëren en plakken wordt verstrekt.

De naam van een artikel kan daar ook direct worden ingevoerd.

Aandachtspunten in het algemeen

Zie ook

web links